သန ၅.၃: ကိသာေဂါတမီသုတ္

၁၆၄။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ၌ ကိသာေဂါတမီဘိကၡဳနီမသည္ နံနက္အခါ၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္ၿပီးလွ်င္ သာဝတၳိျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ေလ၏၊ သာဝတၳိျပည္၌ ဆြမ္းခံဝင္ၿပီး၍ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲဲခဲဲ႕ၿပီးလွ်င္ အႏၶဝန္ေတာသို႔ ေန႔သန္႔စင္ျခင္းငွါ ခ်ဥ္းကပ္၍ အမွတ္မရွိ ေသာ သစ္ပင္ရင္း၌ ထိုင္ေန၏၊ ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ကိသာေဂါတမီဘိကၡဳနီမအား ေၾကာက္ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းကို ျဖစ္ေစလို၍လည္းေကာင္း၊ တည္ၾကည္ျခင္း သမာဓိမွ ေရြ႕ေလ်ာေစလို၍လည္းေကာင္း ကိသာေဂါတမီဘိကၡဳနီမထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဂါထာျဖင့္ ရြတ္ဆို၏-

”အသွ်င္မ သင္သည္ သားေသေသာ သူကဲဲ့သို႔ ငိုေသာ မ်က္ႏွာရွိသည္ ျဖစ္၍ အဘယ့္ေၾကာင့္ တစ္ေယာက္တည္း ေနရသနည္း၊ တစ္ေယာက္တည္း ေတာႀကီး အလယ္သို႔ ေရာက္လာသည္ကား ေယာက်္ားကို ရွာသေလာ”ဟု ရြတ္ဆို၏။

ထိုအခါ၌ ကိသာေဂါတမီဘိကၡဳနီမအား ”ဂါထာကို ရြတ္ဆိုသူသည္ အဘယ္သူနည္း၊ လူေလေလာ နတ္ေလေလာ”ဟု စဥ္းစား၏၊ ”ဤသူသည္ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္တည္း၊ ငါ့အား ေၾကာက္ျခင္း၊ ထိတ္ လန္႔ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းကို ျဖစ္ေစလို၍လည္းေကာင္း၊ တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိမွ ေရြ႕ေလ်ာေစ လို၍လည္းေကာင္း ဂါထာကို ရြတ္ဆို၏”ဟု အၾကံ ျဖစ္၏၊ ထိုအခါ ကိသာေဂါတမီဘိကၡဳနီမသည္ ”ဤသူ ကား မာရ္နတ္တည္း”ဟု သိ၍ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္ကို ဂါထာတို႔ျဖင့္ ျပန္ေျပာ၏-

”အခ်င္းမာရ္နတ္ ငါသည္ ေသျခင္းမွလည္း လြန္ေျမာက္ၿပီ၊ ေယာက်္ားကို ရွာျခင္းမွလည္း ဤအတူ လြန္ေျမာက္ၿပီ၊ ငါသည္မူကား မစိုးရိမ္၊ မငိုေႂကြး၊ သင့္ကို မေၾကာက္။

အလုံးစုံေသာ ခႏၶာစသည္တို႔၌ ႏွစ္သက္မႈ ကင္းၿပီ၊ (အဝိဇၨာတည္းဟူေသာ) အမိုက္တိုက္ကို ဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီ၊ ေသမင္း၏ စစ္သည္ကို ေအာင္ၿပီး၍ အာသေဝါ ကင္းလ်က္ ငါ ေန၏”ဟု (ျပန္ေျပာ၏)။

ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ”ကိသာေဂါတမီဘိကၡဳနီမသည္ ငါ့ကို သိ၏”ဟု ဆင္းရဲဲျခင္း ႏွလုံးမသာျခင္း ရွိသည္ ျဖစ္၍ ထိုအရပ္၌ပင္လွ်င္ ကြယ္ေပ်ာက္ေလ၏။