ဒန ၁: ျဗဟၼဇာလသုတ္

ပရိဗၺာဇကကထာ

နိဒါန္း

၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲဲ့ရပါသည္ –

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ငါးရာခန္႔မွ်ေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ ရာဇၿဂိဳဟ္ (ျပည္) ႏွင့္ နာဠႏၵာ (ၿမိဳ႕) အၾကား၌ ခရီးရွည္ႂကြေတာ္မူ၏၊ သုပၸိယပရိဗိုဇ္သည္လည္း တပည့္ျဖစ္ေသာ ျဗဟၼဒတ္လုလင္ႏွင့္အတူ ရာဇၿဂိဳဟ္ (ျပည္) ႏွင့္ နာဠႏၵာ (ၿမိဳ႕) အၾကား၌ပင္ ခရီးရွည္သြား၏။

ထို (ခရီး) ၌ သုပၸိယပရိဗိုဇ္သည္ ဘုရား တရား သံဃာ၏ အျပစ္ကို မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာ၏၊ သုပၸိယပရိဗိုဇ္၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ ျဗဟၼဒတ္လုလင္သည္ကား ဘုရား တရား သံဃာ၏ဂုဏ္ကို မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာ၏၊ ဤသို႔လွ်င္ ထိုဆရာတပည့္ႏွစ္ဦးတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း တိုက္႐ိုက္ဆန္႔က်င္ေသာ စကားကို ေျပာလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာ၏ ေနာက္မွ ေနာက္မွ အစဥ္လိုက္ကုန္၏။

၂။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ အမၺလ႒ိကာ (ဥယ်ာဥ္) မင္းကြန္း၁၌ တစ္ညဥ့္တည္းခိုရန္ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၏၊ သုပၸိယပရိဗိုဇ္သည္လည္း တပည့္ျဖစ္ေသာ ျဗဟၼဒတ္လုလင္ႏွင့္ အတူအမၺလ႒ိကာ (ဥယ်ာဥ္) မင္းကြန္း၌ပင္ တစ္ညဥ့္တည္းခိုရန္ ခ်ဥ္းကပ္၏၊ ထိုအမၺလ႒ိကာ (ဥယ်ာဥ္) ၌လည္း သုပၸိယပရိဗိုဇ္သည္ ဘုရား တရား သံဃာ၏အျပစ္ကို မ်ားစြာေသာအေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာ၏၊ သုပၸိယပရိဗိုဇ္၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ ျဗဟၼဒတ္လုလင္သည္ကား ဘုရား တရား သံဃာ၏ဂုဏ္ကို မ်ားစြာေသာအေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာ၏၊ ဤသို႔လွ်င္ ထိုဆရာတပည့္ ႏွစ္ဦးတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း တိုက္႐ိုက္ဆန္႔က်င္ေသာစကားကို ေျပာလ်က္ ေနကုန္၏။

၃။ ထိုအခါ ညဥ့္၏ (အဆံုး) မိုးေသာက္ခ်ိန္၌ (အိပ္ရာမွ) ထၾက၍ တန္ေဆာင္းဝန္း၌ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔ စုေဝးထိုင္ေနၾကရာတြင္ ဤစကားျဖစ္ေပၚ၏ –

”အံ့ဖြယ္ရွိပါေပစြ ငါ့သွ်င္တို႔၊ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပစြ ငါ႔သွ်င္တို႔၊ သိေတာ္မူေသာ ျမင္ေတာ္မူေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သတၱဝါတို႔၏ အထူးထူးေသာ အလိုဆႏၵကို (အတိုင္းမသိ) ေကာင္းစြာ ထိုးထြင္းသိေတာ္မူပါေပ၏၊ ဤသုပၸိယပရိဗိုဇ္သည္ ဘုရား တရား သံဃာ၏အျပစ္ကို မ်ားစြာေသာအေၾကာင္း ျဖင့္ ေျပာ၏၊ သုပၸိယပရိဗိုဇ္၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ ျဗဟၼဒတ္လုလင္သည္ကား ဘုရား တရား သံဃာ၏ဂုဏ္ကို မ်ားစြာေသာအေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာ၏၊ ဤသို႔လွ်င္ ဤဆရာတပည့္ ႏွစ္ဦးတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း တိုက္႐ိုက္ဆန္႔က်င္ေသာ စကားကို ေျပာလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာ၏ ေနာက္မွ ေနာက္မွ အစဥ္လိုက္ကုန္၏”ဟု စကားျဖစ္ေပၚ၏။

၄။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုရဟန္းတို႔၏ စကားကို သိေတာ္မူသျဖင့္ တန္ေဆာင္းဝန္းသို႔ ႂကြေတာ္မူ၍ ခင္းထားေသာေနရာ၌ ထိုင္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ရဟန္းတို႔ ယခုအခါ အဘယ္စကားျဖင့္ စုေဝးထိုင္ေနကုန္သနည္း၊ သင္တို႔၏ မၿပီးေသးေသာ အၾကားစကား၂သည္ကား အဘယ္နည္း”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာအခါ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤသို႔ ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏ –

”အသွ်င္ဘုရား ညဥ့္၏ (အဆံုး) မိုးေသာက္ခ်ိန္၌ (အိပ္ရာမွ) ထၾက၍ ဤတန္ေဆာင္းဝန္း၌ အကြၽႏု္ပ္တို႔ စုေဝးထိုင္ေနၾကရာတြင္ ဤစကားျဖစ္ေပၚပါသည္ –

‘အံ့ဖြယ္ရွိပါေပစြ ငါ့သွ်င္တို႔၊ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပစြ ငါ့သွ်င္တို႔၊ သိေတာ္မူေသာ ျမင္ေတာ္မူေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သတၱဝါတို႔၏ အထူးထူးေသာ အလိုဆႏၵကို (အတိုင္းမသိ) ေကာင္းစြာ ထိုးထြင္းသိေတာ္မူပါေပ၏၊ ဤသုပၸိယပရိဗိုဇ္သည္ ဘုရား တရား သံဃာ၏အျပစ္ကို မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာ၏၊ သုပၸိယပရိဗိုဇ္၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ ျဗဟၼဒတ္လုလင္သည္ကား ဘုရား တရား သံဃာ၏ဂုဏ္ကို မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာ၏၊ ဤသို႔လွ်င္ ဤဆရာတပည့္ ႏွစ္ဦးတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း တိုက္႐ိုက္ဆန္႔က်င္ေသာ စကားကို ေျပာလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာ၏ ေနာက္မွေနာက္မွ အစဥ္လိုက္ကုန္၏’ဟု စကား ျဖစ္ေပၚပါသည္။

ဤသည္ကား အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ မၿပီးေသးေသာ အၾကားစကားျဖစ္ပါသည္၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရား ႂကြေရာက္ေတာ္မူလာပါသည္ အသွ်င္ဘုရား”ဟု ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

၅။ ရဟန္းတို႔ သူတစ္ပါးတို႔သည္ ငါ၏ အျပစ္ကိုျဖစ္ေစ တရား၏ အျပစ္ကိုျဖစ္ေစ သံဃာ၏ အျပစ္ကိုျဖစ္ေစ ေျပာၾကလွ်င္ ထို (ေျပာၾကရာ) ၌ သင္တို႔သည္ ရန္ၿငိဳးထားျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္း စိတ္မေက်ခ်မ္းျခင္း မျဖစ္ေစသင္။

ရဟန္းတို႔ သူတစ္ပါးတို႔သည္ ငါ၏ အျပစ္ကိုျဖစ္ေစ တရား၏ အျပစ္ကိုျဖစ္ေစ သံဃာ၏အျပစ္ကိုျဖစ္ေစ ေျပာၾကရာ၌ သင္တို႔သည္ အမ်က္ထြက္ၾကလွ်င္ ႏွလံုးမသာၾကလွ်င္ သင္တို႔အားသာလွ်င္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ သူတစ္ပါးတို႔သည္ ငါ၏ အျပစ္ကိုျဖစ္ေစ တရား၏ အျပစ္ကိုျဖစ္ေစ သံဃာ၏ အျပစ္ကိုျဖစ္ေစ ေျပာၾကရာ၌ သင္တို႔သည္ အမ်က္ထြက္ၾကလွ်င္ ႏွလံုးမသာၾကလွ်င္ သင္တို႔သည္ သူတစ္ပါးတို႔၏ စကားေကာင္း စကားဆိုးကို သိႏိုင္ၾကပါမည္ေလာ။

မသိႏိုင္ၾကပါ အသွ်င္ဘုရား။

ရဟန္းတို႔ သူတစ္ပါးတို႔သည္ ငါ၏ အျပစ္ကိုျဖစ္ေစ တရား၏ အျပစ္ကိုျဖစ္ေစ သံဃာ၏ အျပစ္ကိုျဖစ္ေစ ေျပာၾကရာ၌ ”ဤစကားသည္ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း မဟုတ္၊ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း မမွန္၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ဤအျပစ္သည္ ငါတို႔၌ ထင္ရွားမရွိ”ဟု မဟုတ္သည္ကို မဟုတ္သည့္အတိုင္း သင္တို႔ ေျဖရွင္းရမည္။

၆။ ရဟန္းတို႔ သူတစ္ပါးတို႔သည္ ငါ၏ဂုဏ္ကိုျဖစ္ေစ တရား၏ဂုဏ္ကိုျဖစ္ေစ သံဃာ၏ဂုဏ္ကိုျဖစ္ေစ ေျပာၾကလွ်င္ ထို (ေျပာၾကရာ) ၌ သင္တို႔သည္ ႏွစ္သက္ျခင္း ဝမ္းသာျခင္း စိတ္တက္ႂကြျခင္း မျဖစ္ေစသင္။

ရဟန္းတို႔ သူတစ္ပါးတို႔သည္ ငါ၏ဂုဏ္ကိုျဖစ္ေစ တရား၏ဂုဏ္ကိုျဖစ္ေစ သံဃာ၏ဂုဏ္ကိုျဖစ္ေစ ေျပာၾကရာ၌ သင္တို႔သည္ ႏွစ္သက္ၾကလွ်င္ ဝမ္းသာၾကလွ်င္ စိတ္တက္ႂကြၾကလွ်င္ သင္တို႔အားသာလွ်င္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ သူတစ္ပါးတို႔သည္ ငါ၏ဂုဏ္ကိုျဖစ္ေစ တရား၏ဂုဏ္ကိုျဖစ္ေစ သံဃာ၏ဂုဏ္ကိုျဖစ္ေစ ေျပာၾကရာ၌ ”ဤစကားသည္ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္းဟုတ္ေပ၏၊ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း မွန္ေပ၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ဤဂုဏ္သည္ ငါတို႔၌ ထင္ရွားရွိေပ၏”ဟုဟုတ္မွန္သည္ကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း သင္တို႔ ဝန္ခံရမည္။

၁။ မင္းကြန္း = မင္းတို႔၏ နားေနရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အေဆာက္အအုံ။

၂။ အၾကားစကား ဟူသည္ = ကမၼ႒ာန္းႏွလံုးသြင္းျခင္း စာသင္ျခင္း စသည္တို႔၏ အၾကား၌ ျဖစ္ေသာ အလြတ္စကား (ျဗဟၼဇာလသုတ္ဖြင့္ အ႒ကထာ)၊ ငါဘုရားမလာမီ အၾကား၌ ျဖစ္ေသာစကား (ေပါ႒ပါဒသုတ္ဖြင့္ အ႒ကထာ)။
စူဠသီလခန္း

၇။ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္၁သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲဲ့လွ်င္ အနည္းငယ္မွ်သာျဖစ္ေသာ နိမ့္က်ေသာ သီလမွ်ျဖင့္သာ ေျပာႏိုင္ရာ၏၊ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲ့လွ်င္ ေျပာႏိုင္ရာသည့္ အနည္းငယ္မွ်သာျဖစ္ေသာ နိမ့္က်ေသာ ထိုသီလမွ်ဟူသည္ အဘယ္နည္း –

၈။ ”ရဟန္းေဂါတမသည္ အသက္သတ္ျခင္းကို ပယ္၍ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ တုတ္ကို ခ်ထားၿပီးျဖစ္၏၊ လက္နက္ကို ခ်ထားၿပီးျဖစ္၏၊ ရွက္ျခင္းရွိ၏၊ သနားတတ္၏၊ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔၏ အစီးအပြားကို လိုလားလ်က္ ေနေတာ္မူ၏”၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကိုေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္း ေျပာႏိုင္ရာ၏။

”ရဟန္းေဂါတမသည္ မေပးသည္ကို ယူျခင္းကို ပယ္၍ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္ မူ၏၊ ေပးသည္ကိုသာ ယူ၏၊ ေပးသည္ကိုသာ အလိုရွိ၏၊ မခိုးမဝွက္၊ စင္ၾကယ္ေသာကိုယ္ျဖင့္ ေနေတာ္မူ၏”၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္း ေျပာႏိုင္ရာ၏။

”ရဟန္းေဂါတမသည္ မျမတ္ေသာ အက်င့္ကို ပယ္၍ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေတာ္မူ၏၊ ယုတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေလ့မရွိ၊ ရြာသူတို႔၏ အေလ့ျဖစ္ေသာ ေမထုန္အက်င့္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏”၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္း ေျပာႏိုင္ရာ၏။

၉။ ”ရဟန္းေဂါတမသည္ မမွန္ေျပာျခင္းကို ပယ္၍ မမွန္ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ အမွန္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိေတာ္မူ၏၊ မွန္ေသာ စကားခ်င္း ဆက္စပ္ေစေတာ္မူတတ္၏၊ တည္ေသာစကား ရွိ၏၊ ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ စကားရွိ၏၊ ေလာကကို လွည့္စားေတာ္မမူ”၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္း ေျပာႏိုင္ရာ၏။

”ရဟန္းေဂါတမသည္ ကုန္းစကားကို ပယ္၍ ကုန္းစကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ဤသူတို႔ထံမွ နားေထာင္၍ (ထိုသူတို႔ႏွင့္) ဤသူတို႔ ကြဲျပားျခင္းငွါ ထိုသူတို႔ထံ၌ မေျပာတတ္၊ ထိုသူတို႔ထံမွ နားေထာင္၍ (ဤသူတို႔ႏွင့္) ထိုသူတို႔ ကြဲျပားျခင္းငွါ ဤသူတို႔ထံ၌ မေျပာတတ္၊ ဤသို႔ ကြဲျပားသူတို႔ကိုလည္း ေစ့စပ္ေတာ္မူတတ္၏၊ ညီၫြတ္သူတို႔ကိုလည္း အားေပးေတာ္မူတတ္၏၊ ညီၫြတ္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ္မူ၏၊ ညီၫြတ္ျခင္း၌ ေပ်ာ္ပိုက္ေတာ္မူ၏၊ ညီၫြတ္ျခင္းကို ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏၊ ညီၫြတ္ျခင္းကိုျပဳေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္၏”၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္း ေျပာႏိုင္ရာ၏။

”ရဟန္းေဂါတမသည္ ၾကမ္းေသာစကားကို ပယ္၍ ၾကမ္းေသာစကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ အၾကင္စကားသည္ အျပစ္ကင္း၏၊ နားခ်မ္းသာ၏၊ ႏွစ္လိုဖြယ္ရွိ၏၊ ႏွလံုးသို႔သက္၏၊ ယဥ္ေက်း၏၊ လူအမ်ား ႏွစ္သက္၏၊ လူအမ်ား ႏွစ္ၿခိဳက္၏၊ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ စကားကိုသာ ဆိုေတာ္မူတတ္၏”၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္း ေျပာႏိုင္ရာ၏။

”ရဟန္းေဂါတမသည္ ၿပိန္ဖ်င္းေသာစကားကို ပယ္၍ ၿပိန္ဖ်င္းေသာစကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ (သင့္ေသာ) အခါ၌သာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ဟုတ္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ အက်ဳိးႏွင့္ စပ္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ တရားႏွင့္ စပ္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ အဆံုးအမႏွင့္ စပ္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ (သင့္ေသာ) အခါ၌ အေၾကာင္းႏွင့္တကြေသာ အပိုင္းအျခားရွိေသာ အစီးအပြားႏွင့္ စပ္ေသာ မွတ္သားေလာက္ေသာ စကားကိုသာ ဆိုေတာ္မူတတ္၏”၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္း ေျပာႏိုင္ရာ၏။

၁ဝ။ ”ရဟန္းေဂါတမသည္ မ်ဳိးေစ့အေပါင္း အပင္အေပါင္းကို ဖ်က္ဆီးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏”၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္း ေျပာႏိုင္ရာ၏။

”ရဟန္းေဂါတမသည္ ဆြမ္းတစ္နပ္သာ စားေလ့ရွိေတာ္မူ၏၊ ညစာစားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ေနလြဲဲစားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏။

ရဟန္းေဂါတမသည္ ကျခင္း သီျခင္း တီးမႈတ္ျခင္း (သူေတာ္ေကာင္းတရား၏) ဆူးေျငာင့္ျဖစ္ေသာ (ပြဲ) ၾကည့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏။

ရဟန္းေဂါတမသည္ ပန္းပန္ျခင္း နံ႔သာျခယ္ျခင္း နံ႔သာေပ်ာင္းလိမ္းျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ ျမင့္ေသာေနရာ ျမတ္ေသာေနရာမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ ေရႊေငြကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ ေကာက္စိမ္း၂ကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏။

ရဟန္းေဂါတမသည္ အသားစိမ္းကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ မိန္းမအို မိန္းမပ်ိဳကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ ကြၽန္မိန္းမ ကြၽန္ေယာက်္ားကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ ဆိတ္ႏွင့္သိုးကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ ၾကက္ ဝက္ကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ ဆင္ ႏြား ျမင္း ျမည္းကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ လယ္ႏွင့္ယာကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ တမန္အမႈ အေစအပါးအမႈကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္း ေဂါတမသည္ ဝယ္မႈ ေရာင္းမႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ ခ်ိန္စဥ္းလဲ အသျပာစဥ္းလဲ ျခင္တြယ္တိုင္းတာ စဥ္းလဲျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ တံစိုးယူျခင္း လွည့္ျဖားျခင္း အတုျပဳ၍လိမ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ေကာက္က်စ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ ျဖတ္ျခင္း သတ္ျခင္း ေႏွာင္ဖြဲ႔ျခင္း (ခရီးသြားတို႔ကို) လုယက္ျခင္း (ရြာ နိဂံုးတို႔ကို) ဖ်က္ဆီးျခင္း ဓားျပတိုက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏”၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကိုေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္း ေျပာႏိုင္ရာ၏။

စူဠသီလခန္း ၿပီး၏။

၁။ ပုထုဇဥ္ = အရိယာမဟုတ္သူမ်ား။

၂။ ေကာက္စိမ္း = ဟူသည္ ၁-သေလး (ေကာက္ႀကီး)၊ ၂-ေကာက္လတ္၊ (ေကာက္ၾကမ္း)၊ ၃-လူး၊ ၄-နတ္ေကာက္ (ဂ်ံဳ)၊ ၅-ေျပာင္း၊ ၆-မုေယာ (ဗာလီ)၊ ၇-ဆပ္ ဤစပါး ခုနစ္မ်ဳိးတည္း။

 

မဇၩိမသီလခန္း

၁၁။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍၁ လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ ဤသို႔ေသာ မ်ဳိးေစ့အေပါင္း အပင္အေပါင္း ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ျပဳလုပ္လ်က္ ေနၾက၏၊ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ အျမစ္မ်ဳိးေစ့ ပင္စည္မ်ဳိးေစ့ အဆစ္မ်ဳိးေစ့ အၫြန္႔မ်ဳိးေစ့ ငါးခုေျမာက္ အေစ့မ်ဳိးေစ့တို႔တည္း။ ရဟန္းေဂါတမသည္ ဤသို႔ေသာ မ်ဳိးေစ့အေပါင္း အပင္အေပါင္းကို ဖ်က္ဆီးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္း ေျပာႏိုင္ရာ၏။

၁၂။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ ဤသို႔ေသာ သိုမွီး သံုးေဆာင္ျခင္းကို ျပဳလ်က္ေနၾက၏၊ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ ဆြမ္းကို သိုမွီးျခင္း အေဖ်ာ္ကို သိုမွီးျခင္း အဝတ္ကို သိုမွီးျခင္း ယာဥ္ကို သိုမွီးျခင္း အိပ္ရာကို သိုမွီးျခင္း နံ႔သာကို သိုမွီးျခင္း (အျခား) စားသံုးဖြယ္ကို သိုမွီးျခင္းတို႔တည္း။ ရဟန္းေဂါတမသည္ ဤသို႔ေသာ သိုမွီးသံုးေဆာင္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္း ေျပာႏိုင္ရာ၏။

၁၃။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ ဤသို႔ေသာ (သူေတာ္ေကာင္းတရား၏) ဆူးေျငာင့္ျဖစ္ေသာ (ပြဲ) ၾကည့္ျခင္းကို ျပဳလ်က္ေနၾက၏၊ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ ကျခင္း သီျခင္း တီးမႈတ္ျခင္း သဘင္ပဲြ၂ စာေဟာပြဲ လက္ဝါးတီးပြဲ ေၾကးနင္းခြက္ခြင္း စသည္တီးပြဲ စည္တီးပြဲ ပန္းခ်ီျပပြဲ သံလံုးကစားပြဲ ဝါးေထာင္၍ကစားပြဲ အ႐ိုးေဆးပြဲ ဆင္တိုက္ပြဲ ျမင္းတိုက္ပြဲ ကြၽဲတိုက္ပြဲ ႏြားတိုက္ပြဲ ဆိတ္တိုက္ပြဲ သိုးတိုက္ပြဲ ၾကက္တိုက္ပြဲ ငံုးတိုက္ပြဲ တုတ္သိုင္းပြဲ လက္ေဝွ႔ထိုးပြဲ လက္ပမ္းလံုးပြဲ စစ္ထိုးပြဲ စစ္သည္စစ္ေဆးပြဲ စစ္ဆင္ပြဲ စစ္အင္က်င္းပြဲတို႔တည္း။ ရဟန္းေဂါတမသည္ ဤသို႔ေသာ (သူေတာ္ေကာင္းတရား၏) ဆူးေျငာင့္ျဖစ္ေသာ (ပြဲ) ၾကည့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကိုေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္း ေျပာႏိုင္ရာ၏။

၁၄။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ ေမ့ေလ်ာ့ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေလာင္းကစားျခင္းကို ျပဳလ်က္ေနၾက၏၊ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ ရွစ္ကြက္က်ားကစားျခင္း ဆယ္ကြက္က်ားကစားျခင္း ေကာင္းကင္က်ားကစားျခင္း ဖိုးလမင္းက်ားကစားျခင္း ဇယ္ေတာက္ကစားျခင္း အန္ကစားျခင္း က်ည္းသား႐ိုက္ကစားျခင္း စုတ္ခတ္ေရးကစားျခင္း ေဂၚလီကစားျခင္း ပီပီမႈတ္ကစားျခင္း ထြန္ငယ္ျဖင့္ကစားျခင္း ကြၽမ္းထိုးကစားျခင္း စၾကာျဖင့္ကစားျခင္း ျခင္ခြက္ငယ္ျဖင့္ကစားျခင္း ရထားငယ္ျဖင့္ကစားျခင္း ေလးငယ္ျဖင့္ကစားျခင္း အကၡရာဝွက္ကစားျခင္း စိတ္အၾကံေဖာ္တမ္းကစားျခင္း က်ဳိးေယာင္ကန္းေယာင္ျပဳ၍ ကစားျခင္းတို႔တည္း။ ရဟန္းေဂါတမသည္ ဤသို႔ေသာ ေမ့ေလ်ာ့ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေလာင္းကစားျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္း ေျပာႏိုင္ရာ၏။

၁၅။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ ဤသို႔ေသာ ျမင့္ေသာေနရာ ျမတ္ေသာေနရာကို (သံုးစြဲျခင္း) ျပဳလ်က္ ေနၾက၏၊ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ ျမင့္လြန္းေသာေနရာ၃ ပလႅင္၄ ေမြးရွည္ေကာ္ေဇာႀကီး ဆန္းၾကယ္ေသာ သားေမြးအခင္း ျဖဴေသာ သားေမြးအခင္း ပန္းေျပာက္ျခယ္ သားေမြးအခင္း လဲသြတ္အခင္း ႐ုပ္ပံုျခယ္သားေမြးအခင္း ႏွစ္ဖက္ေမြးရွိအခင္း တစ္ဖက္ေမြးရွိအခင္း ေရႊခ်ည္ထိုးအခင္း ပိုးခ်ည္အခင္း သားေမြးအခင္းႀကီး ဆင္ကုန္းႏွီး ျမင္းကုန္းႏွီး ရထားခင္းႏွီး သစ္နက္ေရအခင္း ဝံပိုင့္ေရ အခင္းျမတ္ (နီေသာ) မ်က္ႏွာၾကက္ႏွင့္ အံုးနီႏွစ္ဖက္ရွိေသာေနရာတို႔တည္း။ ရဟန္းေဂါတမသည္ ဤသို႔ေသာ ျမင့္ေသာေနရာ ျမတ္ေသာေနရာမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္း ေျပာႏိုင္ရာ၏။

၁၆။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ ဤသို႔ေသာ လိမ္းျခယ္ျခင္း ဆင္ယင္ျခင္းကို ျပဳလ်က္ ေနၾက၏၊ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ (နံ႔သာျဖင့္) ပြတ္သပ္ျခင္း (ဆီျဖင့္) ဆုပ္နယ္ျခင္း (နံ႔သာျဖင့္) ေရခ်ဳိးျခင္း (လက္႐ံုးႀကီးထြားရန္) ထု႐ိုက္ျခင္း မွန္ၾကည္႔ျခင္း မ်က္စဥ္းေဆးျခယ္ျခင္း ပန္းပန္ျခင္း နံ႔သာျခယ္ျခင္း နံ႔သာေပ်ာင္းလိမ္းျခင္း မ်က္ႏွာကို ျခယ္ျခင္း မ်က္ႏွာကို လိမ္းက်ံျခင္း လက္ဝတ္တန္ဆာဆင္ျခင္း ေသွ်ာင္ထံုးျခင္း လက္ကိုင္တုတ္ေဆာင္ျခင္း က်ည္ေတာက္လြယ္ျခင္း သန္လ်က္ေဆာင္ျခင္း (ဆန္းၾကယ္ေသာ) ထီးကို ေဆာင္းျခင္း ဆန္းၾကယ္ေသာ ဖိနပ္ကိုစီးျခင္း သင္းက်စ္ဖြဲ႔ျခင္း ပတၱျမားဆံက်င္ထိုးျခင္း သားၿမီး ယပ္ေဆာင္ျခင္း အၿမိတ္ရွည္ဝတ္ျဖဴတို႔ကို ဝတ္ျခင္းတို႔တည္း။ ရဟန္းေဂါတမသည္ ဤသို႔ေသာ လိမ္းျခယ္ျခင္း ဆင္ယင္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္း ေျပာႏိုင္ရာ၏။

၁၇။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏ ျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ ဤသို႔ေသာ ဖီလာစကား၅ကို ေျပာလ်က္ေနၾက၏၊ ဤသည္တို႔ကားအဘယ္နည္း၊ မင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား ခိုးသူႏွင့္စပ္ေသာစကား အမတ္ႀကီးႏွင့္စပ္ေသာစကား စစ္သည္ႏွင့္စပ္ေသာစကား ေၾကာက္ဖြယ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား စစ္ထိုးျခင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား စားဖြယ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား ေသာက္ဖြယ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား အဝတ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား အိပ္ရာႏွင့္စပ္ေသာစကား ပန္းႏွင့္စပ္ေသာစကား နံ႔သာႏွင့္စပ္ေသာစကား ေဆြမ်ဳိးႏွင့္စပ္ေသာစကား ယာဥ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား ရြာႏွင့္စပ္ေသာစကား နိဂံုးႏွင့္စပ္ေသာစကား ၿမိဳ႕ႏွင့္စပ္ေသာစကား နယ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား မိန္းမႏွင့္စပ္ေသာစကား ေယာက္်ားႏွင့္စပ္ေသာစကား သူရဲေကာင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား လမ္း၆ႏွင့္စပ္ေသာစကား ေရခပ္ဆိပ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား ေသလြန္သူႏွင့္စပ္ေသာစကား အေထြေထြႏွင့္စပ္ေသာစကား ေလာက (အေၾကာင္း) ႏွင့္ စပ္ေသာစကား သမုဒၵရာ (အေၾကာင္း) ႏွင့္ စပ္ေသာစကား ႀကီးပြါးျခင္း ဆုတ္ယုတ္ျခင္းႏွင့္စပ္ေသာ စကားတို႔တည္း။ ရဟန္းေဂါတမသည္ ဤသို႔ေသာ ဖီလာစကားကိုေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္း ေျပာႏိုင္ရာ၏။

၁၈။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ ဤသို႔ေသာ အျငင္းစကားကို ေျပာလ်က္ ေနၾက၏၊ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ သင္သည္ ဤ ဓမၼဝိနယ၇ကို မသိ၊ ငါသည္ ဤဓမၼဝိနယကို သိ၏၊ သင္သည္ ဤဓမၼဝိနယကို အသို႔သိႏိုင္အံ့နည္း၊ သင္သည္ မွားေသာအက်င့္ရွိသူ ျဖစ္၏၊ ငါသည္ မွန္ေသာအက်င့္ရွိသူ ျဖစ္၏၊ ငါ၏ စကားသည္ ေစ့စပ္၏၊ သင္၏ စကားသည္ မေစ့စပ္၊ သင္သည္ ေရွးဦးဆိုသင့္သည္ကို ေနာက္မွ ဆို၏၊ ေနာက္မွ ဆိုသင့္သည္ကို ေရွးဦးဆို၏၊ သင္၏ ၾကာျမင့္စြာ ေလ့လာထားေသာ စကားသည္ (သင့္ဆီသို႔) ျပန္လွည့္၍ တည္ေလၿပီ၊ သင့္အယူ၌ ရွိေသာ အျပစ္ကို ငါ တင္ျပၿပီ၊ သင္ အေရးနိမ့္ၿပီ၊ (ငါ တင္ျပေသာ) အျပစ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ရွာၾကံေခ်ဦးေလာ့၊ အကယ္၍ စြမ္းႏိုင္လွ်င္လည္း (ယခုပင္) ေျဖရွင္းေလာ့၊ ဤသည္တို႔တည္း။ ရဟန္းေဂါတမသည္ဤသို႔ေသာ အျငင္းစကား (ကိုေျပာျခင္း) မွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္း ေျပာႏိုင္ရာ၏။

၁၉။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ တမန္အမႈ အေစအပါးအမႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ျပဳလ်က္ ေနၾက၏၊ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ မင္းတို႔၏ အမတ္ႀကီးတို႔၏ မင္းမ်ဳိးတို႔၏ ပုဏၰားတို႔၏ သူႂကြယ္တို႔၏ လုလင္ပ်ဳိတို႔၏ ‘ဤအရပ္မွ (ထိုအရပ္သို႔) သြားေလာ့၊ ထိုအရပ္မွ (ဤအရပ္သို႔) လာေလာ့၊ ဤသည္ကို (ဤအရပ္မွ) ေဆာင္သြားေလာ့၊ ဤသည္ကို (ထိုအရပ္မွ) ေဆာင္ခဲ့ေလာ့’ ဟူေသာ အမႈတို႔တည္း။ ရဟန္းေဂါတမသည္ ဤသို႔ေသာ တမန္အမႈ အေစအပါးအမႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္းေျပာႏိုင္ရာ၏။

၂ဝ။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ လာဘ္အလို႔ငွါ အံ့ဖြယ္ကိုလည္း ျဖစ္ေစကုန္၏၊ ေျမႇာက္ပင့္၍လည္း ေျပာကုန္၏၊ အရိပ္အျခည္လည္း ျပကုန္၏၊ အတင္းအက်ပ္လည္း ျပဳကုန္၏၊ လာဘ္ျဖင့္ လာဘ္ကိုလည္း ရွာမွီးကုန္၏၊ ဤသည္တို႔တည္း။ ရဟန္းေဂါတမသည္ ဤသို႔ေသာ လာဘ္အလို႔ငွါ အံ့ဖြယ္ကိုျဖစ္ေစျခင္း ေျမႇာက္ပင့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္း ေျပာႏိုင္ရာ၏။

မဇၩိမသီလခန္း ၿပီး၏။

၁။ ဤ၌ ယံုၾကည္ျခင္းဟူသည္ = ကံ ကံ၏အက်ဳိး စသည္ကို ယံုၾကည္ျခင္းပင္တည္း။

၂။ သဘင္ပြဲဟူသည္ ဇာတ္ ႐ုပ္ေသး အၿငိမ့္ စသည္ပင္တည္း။

၃။ ျမင့္လြန္းေသာေနရာဟူသည္ ျမတ္စြာဘုရား လက္ရွစ္သစ္ ပမာဏထက္လြန္ေသာ အေျခရွိေသာ ေညာင္ေစာင္း အင္းပ်ဥ္။

၄။ ပလႅင္ဟူသည္ ေျခေထာက္တို႔၌ သားရဲ႐ုပ္တပ္ထားေသာ ေနရာတည္း။

၅။ ဤ၌ ဖီလာစကားဟူသည္ နတ္ရြာနိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ စကားတို႔တည္း။

၆။ လမ္းဟူသည္ ၿမိဳ႕တြင္းရွိလမ္းကို ဆိုသည္။

၇။ ဓမၼဝိနယဟူသည္ ဓမၼ = တရား၊ ဝိနယ = အဆံုးအမ။

 

မဟာသီလခန္း

၂၁။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ မွားေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာ ဖီလာအတတ္၁ျဖင့္ အသက္ေမြးၾက၏။ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ အဂၤက်မ္း နိမိတ္က်မ္း ဥပၸါတက်မ္း၂ အိပ္မက္က်မ္း လကၡဏာက်မ္း ႂကြက္ကိုက္က်မ္း မီးပူေဇာ္ျခင္း ေယာက္မျဖင့္ပူေဇာ္ျခင္း ဖြဲျဖင့္ပူေဇာ္ျခင္း ဆန္ကြဲျဖင့္ပူေဇာ္ျခင္း ဆန္ျဖင့္ပူေဇာ္ျခင္း ေထာပတ္ျဖင့္ပူေဇာ္ျခင္း ဆီျဖင့္ပူေဇာ္ျခင္း ခံတြင္းျဖင့္ပူေဇာ္ျခင္း ေသြးျဖင့္ပူေဇာ္ျခင္း အဂၤဝိဇၨာအတတ္ ေျမၾကန္အတတ္ မင္းမႈေရးရာအတတ္ ေဘးၿငိမ္းျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာအတတ္ ဖုတ္တေစၧအတတ္ ေျမအိမ္၌ သင္ယူရေသာအတတ္ ေႁမြအတတ္ အဆိပ္အတတ္ ကင္းၿမီးေကာက္အတတ္ ႂကြက္ခဲနာကုအတတ္ ငွက္သံအတတ္ က်ီးသံအတတ္ အသက္ေဟာအတတ္ ျမားလႊဲအတတ္ သားျမည္သံအတတ္ ဤသည္တို႔တည္း။ ရဟန္းေဂါတမသည္ မွားေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာ ဖီလာအတတ္ (ျဖင့္ အသက္ေမြးျခင္း) မွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္း ေျပာႏိုင္ရာ၏။

၂၂။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ မွားေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာ ဖီလာအတတ္ျဖင့္ အသက္ေမြးၾက၏။ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ ေက်ာက္မ်က္လကၡဏာ အဝတ္အထည္လကၡဏာ တုတ္ေတာင္ေဝွးလကၡဏာ ဓားလကၡဏာ သန္လ်က္လကၡဏာ ျမားလကၡဏာ ေလးလကၡဏာ (ႂကြင္းေသာ) လက္နက္လကၡဏာ မိန္းမလကၡဏာ ေယာက်္ားလကၡဏာ သတို႔သားလကၡဏာ သတို႔သမီးလကၡဏာ ကြၽန္ေယာက္်ားလကၡဏာ ကြၽန္မိန္းမလကၡဏာ ဆင္လကၡဏာ ျမင္းလကၡဏာ ကြၽဲလကၡဏာ ႏြားလားလကၡဏာ ႏြားလကၡဏာ ဆိတ္လကၡဏာ သိုးလကၡဏာ ၾကက္လကၡဏာ ငံုးလကၡဏာ ဖြတ္လကၡဏာ အထြတ္ ‘ကဏၰိကာ’၃ လကၡဏာ လိပ္လကၡဏာ သားေကာင္လကၡဏာ ဤသည္တို႔တည္း။ ရဟန္းေဂါတမသည္ မွားေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာ ဖီလာအတတ္ (ျဖင့္ အသက္ေမြးျခင္း) မွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္း ေျပာႏိုင္ရာ၏။

၂၃။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ မွားေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာ ဖီလာအတတ္ျဖင့္ အသက္ေမြးၾက၏။ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ မင္းတို႔ (စစ္) ထြက္လတၱံ႕၊ မင္းတို႔ (စစ္) ျပန္လာလတၱံ႕၊ ျပည္တြင္းမင္းတို႔ (စစ္) တက္လတၱံ႕၊ ျပည္ပမင္းတို႔ (စစ္) ဆုတ္လတၱံ႕၊ ျပည္ပမင္းတို႔ (စစ္) တက္လတၱံ႕၊ ျပည္တြင္းမင္းတို႔ (စစ္) ဆုတ္လတၱံ႕၊ ျပည္တြင္းမင္းတို႔ (စစ္) ေအာင္လတၱံ႕၊ ျပည္ပမင္းတို႔ (စစ္) ႐ံႈးလတၱံ႕၊ ျပည္ပမင္းတို႔ (စစ္) ေအာင္လတၱံ႕၊ ျပည္တြင္းမင္းတို႔ (စစ္) ႐ံႈးလတၱံ႕။ ဤသို႔ ဤမင္း (စစ္) ႏိုင္လတၱံ႕၊ ဤမင္း (စစ္) ႐ံႈးလတၱံ႕ဟူေသာ အတတ္တို႔တည္း။ ရဟန္းေဂါတမသည္ မွားေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာ ဖီလာအတတ္ (ျဖင့္အသက္ေမြးျခင္း) မွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္း ေျပာႏိုင္ရာ၏။

၂၄။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ မွားေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာ ဖီလာအတတ္ျဖင့္ အသက္ေမြးၾက၏။ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း။ လၾကတ္လတၱံ႕၊ ေနၾကတ္လတၱံ႕၊ နကၡတ္ၾကတ္လတၱံ႕၊ လေနတို႔ လမ္းမွန္သြားလတၱံ႕၊ လေနတို႔ လမ္းလြဲသြားလတၱံ႕၊ နကၡတ္တို႔ လမ္းမွန္သြားလတၱံ႕၊ နကၡတ္တို႔ လမ္းလြဲသြားလတၱံ႕၊ ဥကၠာက်လတၱံ႕၊ ႀကိတ္ထြက္လတၱံ႕၊ ငလ်င္လႈပ္လတၱံ႕၊ မိုးထစ္ႀကိဳးလတၱံ႕၊ လေန နကၡတ္တို႔ တက္ျခင္း သက္ျခင္း ေမွးမွိန္ျခင္း ေတာက္ပျခင္း ျဖစ္လတၱံ႕၊ လၾကတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ အက်ဳိးျဖစ္ လတၱံ႕၊ ေနၾကတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ အက်ဳိး ျဖစ္လတၱံ႕၊ နကၡတ္ၾကတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ အက်ဳိးျဖစ္လတၱံ႕၊ လေနတို႔ လမ္းမွန္သြားျခင္းေၾကာင့္ဤသို႔ အက်ဳိးျဖစ္လတၱံ႕၊ လေနတို႔ လမ္းလြဲသြားျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ အက်ဳိး ျဖစ္လတၱံ႕၊ နကၡတ္တို႔လမ္းမွန္သြားျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ အက်ဳိးျဖစ္လတၱံ႕၊ နကၡတ္တို႔ လမ္းလြဲ သြားျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔အက်ဳိး ျဖစ္လတၱံ႕၊ ဥကၠာက်ျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ အက်ဳိးျဖစ္လတၱံ႕၊ ႀကိတ္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ အက်ဳိးျဖစ္လတၱံ႕၊ ငလ်င္လႈပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ အက်ဳိးျဖစ္လတၱံ႕၊ မိုးထစ္ႀကိဳးျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ အက်ဳိးျဖစ္လတၱံ႕၊ လေနနကၡတ္တို႔ တက္ျခင္း သက္ျခင္း ေမွးမွိန္ျခင္း ေတာက္ပျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ အက်ဳိးျဖစ္လတၱံ႕၊ ဤသည္တို႔တည္း။ ရဟန္းေဂါတမသည္ မွားေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာ ဖီလာအတတ္ (ျဖင့္ အသက္ေမြးျခင္း) မွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္း ေျပာႏိုင္ရာ၏။

၂၅။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ မွားေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာ ဖီလာအတတ္ျဖင့္ အသက္ေမြးၾက၏။ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း။ မိုးေကာင္းလတၱံ႕၊ မိုးေခါင္လတၱံ႕၊ ဝေျပာလတၱံ႕၊ ေခါင္းပါးလတၱံ႕၊ ၿငိမ္းခ်မ္းလတၱံ႕၊ ေဘးမ်ားလတၱံ႕၊ ေရာဂါမ်ားလတၱံ႕၊ ေရာဂါကင္းလတၱံ႕၊ လက္ခ်ဳိးေရျခင္းအတတ္၊ ဂဏန္းအတတ္၊ သခၤ်ာအတတ္၊ ကဗ်ာအတတ္၊ ေလာကာယတက်မ္းအတတ္၊ ဤသည္တို႔တည္း။ ရဟန္းေဂါတမသည္ မွားေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာ ဖီလာအတတ္ (ျဖင့္အသက္ေမြးျခင္း) မွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္း ေျပာႏိုင္ရာ၏။

၂၆။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ မွားေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာ ဖီလာအတတ္ျဖင့္ အသက္ေမြးၾက၏။ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ သတို႔သမီးေဆာင္ယူ၍ ထိမ္းျမားျခင္း သတို႔သမီးေပး၍ ထိမ္းျမားျခင္း ေစ့စပ္ေပးျခင္း ကြာရွင္းေပးျခင္း ဥစၥာသိမ္းဆည္းေစျခင္း ဥစၥာျဖန္႔ျဖဴးေစျခင္း က်က္သေရတိုးေစျခင္း က်က္သေရယုတ္ေစျခင္း ကိုယ္ဝန္မတည္ျမဲသည္ကို တည္ျမဲေစျခင္း လွ်ာခိုင္ေစျခင္း ေမးခိုင္ေစျခင္း လက္ဟန္႔မႏၲန္စုတ္ျခင္း နားပင္းမႏၲာန္စုတ္ျခင္း မွန္၌နတ္သြင္း၍ေမးျခင္း သတို႔သမီး၌ နတ္ သြင္း၍ေမးျခင္း နတ္ေမးျခင္း ေနကိုလုပ္ေကြၽးျခင္း ျဗဟၼာကိုလုပ္ေကြၽးျခင္း ခံတြင္းမွမီးေတာက္ေစျခင္း သိရိနတ္သမီးကို ပင့္ေခၚျခင္း ဤသည္တို႔တည္း။ ရဟန္းေဂါတမသည္ မွားေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာ ဖီလာအတတ္ (ျဖင့္ အသက္ေမြးျခင္း) မွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္း ေျပာႏိုင္ရာ၏။

၂၇။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ မွားေသာ အသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာ ဖီလာအတတ္ျဖင့္ အသက္ေမြးၾက၏။ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ နတ္ကိုးျခင္း ေတာင္းဆုျပည့္၍ နတ္ပူေဇာ္ျခင္း ဖုတ္တေစၧအတတ္ကို ေလ့က်င့္ျခင္း ေျမအိမ္၌ေန၍ သင္အပ္ေသာအတတ္ကို ေလ့က်င့္ျခင္း (ပ႑ဳက္ကို) ေယာက်္ားျဖစ္ေစျခင္း (ေယာက်္ားကို) ပ႑ဳက္ျဖစ္ေစျခင္း ေျမၾကန္အတတ္ကို ေလ့က်င့္ျခင္း ေဆာက္လုပ္မည့္ေျမရာ၌ အစီအရင္ျပဳျခင္း ခံတြင္းေဆးျခင္း ေရခ်ဳိးေစျခင္း မီးပူေဇာ္ျခင္း ပ်ဳိ႕အန္ေစျခင္း ဝမ္းသက္ေစျခင္း (သလိပ္စသည့္ ေဒါသတို႔ကို) အထက္သို႔လွန္ေစျခင္း ေအာက္သို႔ေလွ်ာေစျခင္း ဦးေခါင္းမွ (ေသြးစေသာ ေဒါသတို႔ကို) ထြက္ေစျခင္း နားဆီခ်က္ျခင္း မ်က္စဥ္းဆီခ်က္ျခင္း ႏွာႏွတ္ျခင္း (ထက္ေသာ) မ်က္စဥ္းေဆးေဖာ္ျခင္း ေအးေသာမ်က္စဥ္းေဆးေဖာ္ျခင္း တိမ္သလာကိုေဆးကုျခင္း ခြဲဲစိတ္ကုသျခင္း သူငယ္နာေဆးကုျခင္း မူလေဆးတို႔ကိုေပးျခင္း အနာေဆးတို႔ကို (ကပ္ျခင္း) ခြါျခင္း၊ ဤသည္တို႔တည္း။ ရဟန္းေဂါတမသည္ မွားေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာ ဖီလာအတတ္ (ျဖင့္အသက္ေမြးျခင္း) မွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲ့လွ်င္ ဤသို႔ေသာ္လည္း ေျပာႏိုင္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ပုထုဇဥ္သည္ ဘုရား၏ဂုဏ္ကို ေျပာခဲ့လွ်င္ ေျပာႏိုင္ရာသည့္ အနည္းငယ္မွ်သာ ျဖစ္ေသာ နိမ့္က်ေသာ သီလမွ်ဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္း။

မဟာသီလခန္း ၿပီး၏။

၁။ ဤဖီလာအတတ္ဟူသည္ နတ္ရြာနိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အတတ္တည္း။

၂။ ဥပၸါတက်မ္းဟူသည္ မိုးႀကိဳးက်ျခင္း စသည္၏ အက်ဳိးအျပစ္ကို ဆိုေသာက်မ္း။

၃။ သုဓာေဘာဇနဇာတ္တြင္ ”ကဒလိမိဂါ ဗဟူ ေစတၳ၊ ဗိဠာရာ သသ ကဏၰိကာ” ဟူေသာဂါထာ၌ ကဏၰိကသဒၵါသည္ သမင္ဒရယ္ကို ေဟာ၏၊ ဝိဓုရဇာတ္၌ကား ”ဗိဠာရာ သသ က႑ကာ”ဟု ရွိ၏၊ က႑ကသဒၵါသည္ ၾကံ့ကို ေဟာ၏၊ ဤသီလကၡႏၶဝဂ္ အ႒ကထာ၌ကား နားတန္ဆာဟူ၍လည္းေကာင္း အထြတ္ဟူ၍လည္းေကာင္း ဖြင့္ဆို၏။

 

မိစၧာဒိ႒ိ ျပခန္း

၂၈။ ရဟန္းတို႔ (သီလမွ) တစ္ပါးသာလွ်င္ ျဖစ္ကုန္ေသာ နက္နဲကုန္ေသာ ျမင္ႏိုင္ခဲကုန္ေသာ သိႏိုင္ခဲကုန္ေသာ ၿငိမ္သက္ကုန္ေသာ မြန္ျမတ္ကုန္ေသာ ၾကံစည္ျခင္းျဖင့္ မေရာက္ႏိုင္ကုန္ေသာ သိမ္ေမြ႕ကုန္ေသာ ပညာရွိတို႔သာ သိႏိုင္ကုန္ေသာ တရား၁တို႔သည္ ရွိကုန္ေသး၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယင္း (တရား) တို႔ကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ ေဟာေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ဟုတ္မွန္ေသာဂုဏ္ကို မွန္စြာ ေျပာလိုၾကလွ်င္ ယင္း (တရား) တို႔ျဖင့္ ေျပာၾကရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အၾကင္ (တရား) တို႔ကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ ေဟာေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ဟုတ္မွန္ေသာဂုဏ္ကို မွန္စြာ ေျပာလိုၾကလွ်င္ အၾကင္ (တရား) တို႔ျဖင့္ ေျပာၾကရာ၏၊ နက္နဲကုန္ေသာ ျမင္ႏိုင္ခဲကုန္ေသာ သိႏိုင္ခဲကုန္ေသာ ၿငိမ္သက္ကုန္ေသာ မြန္ျမတ္ကုန္ေသာ ၾကံစည္ျခင္းျဖင့္ မေရာက္ႏိုင္ကုန္ေသာ သိမ္ေမြ႕ကုန္ေသာ ပညာရွိတို႔သာ သိႏိုင္ကုန္ေသာ ထိုတရားတို႔သည္ကား အဘယ္နည္း –

 

ပုဗၺႏၲာႏုဒိ႒ိ တစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ိဳး

၂၉။ရဟန္းတို႔ ေရွးအဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေရွးအဖို႔ကို စြဲယူကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ (ထိုသူတို႔သည္) ေရွးအဖို႔ကို စြဲမွီ၍ မ်ားျပားေသာ မိစၧာအယူျပစကားတို႔ကိုတစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ေျပာေဟာကုန္၏၊ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အဘယ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ အဘယ္ကို စြဲမွီ၍ ေရွးအဖို႔ကို ၾကံဆကုန္သနည္း၊ ေရွးအဖို႔ကို စြဲယူကုန္သနည္း၊ ေရွးအဖို႔ကို စြဲမွီ၍ မ်ားျပားေသာ မိစၧာအယူျပစကားတို႔ကို တစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ေျပာေဟာကုန္သနည္း။

သႆတဒိ႒ိ (တည္ျမဲအယူေလးမ်ိဳး)

၃ဝ။ရဟန္းတို႔ တည္ျမဲအယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ (ထိုသူတို႔သည္) အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း တည္ျမဲ၏ဟု ေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏၊ တည္ျမဲအယူရွိကုန္ေသာ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အဘယ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍အဘယ္ကို စြဲမွီ၍ အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း တည္ျမဲ၏ဟု ေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္သနည္း။

၁။ ဤ၌ တရားဟူသည္ ဂုဏ္ပင္တည္း။

 

သႆတဒိ႒ိ ပဌမဝါဒ

၃၁။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏသည္လည္းေကာင္း ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္းျပင္းစြာ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ ျမဲၿမံစြာ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ အဖန္ဖန္ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍မေမ့ေလ်ာ့ျခင္းကို စြဲ၍ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို စြဲ၍ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္းကိုရ၏၊ ယင္းသို႔ စိတ္သည္ တည္ၾကည္လတ္ေသာ္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ေနဖူးေသာ၁ဘဝကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏၊ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း –

တစ္ဘဝကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ငါးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆယ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝႏွစ္ဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝသံုးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝေလးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝငါးဆယ္တို႔ကိုလည္း ေကာင္း၊ ဘဝတစ္ရာကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္ေထာင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္သိန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝသိန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကိုလည္းေကာင္း ‘ထို (ဘဝ) ၌ (ငါ) သည္ ဤသို႔ေသာ အမည္ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အဆင္း ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အစာရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား ရွိခဲ့၏၊ ထို (ငါ) သည္ ထို (ဘဝ) မွ ေသခဲ့၍ ထို (ဘဝ) ၌ ျဖစ္ျပန္ခဲ႔၏၊ ထို (ဘဝ) ၌လည္း ဤသို႔ေသာ အမည္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အဆင္းရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အစာရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အသက္အပိုင္းအျခားရွိခဲ့၏၊ ထို (ငါ) သည္ ထို (ဘဝ) မွ ေသခဲ့၍ ဤ (ဘဝ) ၌ ျဖစ္ျပန္ခဲ႔၏’ဟု အျခင္းအရာႏွင့္တကြၫႊန္ျပဖြယ္ (အမည္ အႏြယ္) ႏွင့္တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ေနဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့ ႏိုင္၏။

ထိုသူသည္ ဤသို႔ ဆို၏ –

”အတၱသည္လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္လည္းေကာင္း ျမဲ၏၊ ၿမံဳ၏၊ ေတာင္ထြတ္ကဲ့သို႔ တည္၏၊ ခိုင္ျမဲေသာ တံခါးတိုင္ကဲ့သို႔ တည္၏၊ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ပင္လွ်င္ (တစ္ဘဝမွ တစ္ဘဝသို႔) ေျပးသြားကုန္၏၊ က်င္လည္ကုန္၏၊ ေသကုန္၏၊ ျဖစ္ေပၚကုန္၏။ (အတၱႏွင့္ေလာကသည္) ျမဲေသာ အရာတို႔ႏွင့္တူစြာ အျမဲရွိေနသည္သာတည္း၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ငါသည္ ျပင္းစြာ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ ျမဲၿမံစြာအားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ အဖန္ဖန္ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ မေမ့ေလ်ာ့ျခင္းကို စြဲ၍ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို စြဲ၍ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္းကို ရ၏၊ ယင္းသို႔ စိတ္သည္ တည္ၾကည္လတ္ေသာ္ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ေနဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏၊ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း –

တစ္ဘဝကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ငါးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆယ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝႏွစ္ဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝသံုးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝေလးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ဘဝငါးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္ရာကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္ေထာင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္သိန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝသိန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကိုလည္းေကာင္း ‘ ထို (ဘဝ) ၌ (ငါ) သည္ ဤသို႔ေသာ အမည္ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအႏြယ္ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အဆင္းရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အစာ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကိုခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား ရွိခဲ့၏၊ ထို (ငါ) သည္ ထို (ဘဝ) မွ ေသခဲ့၍ ထို (ဘဝ) ၌ျဖစ္ျပန္ခဲ႔၏၊ ထို (ဘဝ) ၌လည္း ဤသို႔ေသာ အမည္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအဆင္းရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ ေသာ အစာ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအသက္အပိုင္းအျခား ရွိခဲ့၏၊ ထို (ငါ) သည္ ထို (ဘဝ) မွ ေသခဲ့၍ ဤ (ဘဝ) ၌ ျဖစ္ျပန္ခဲ႔၏’ဟုအျခင္းအရာႏွင့္တကြ ၫႊန္ျပဖြယ္ (အမည္အႏြယ္) ႏွင့္ တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ေနဖူးေသာ ဘဝကိုေအာက္ေမ့ႏိုင္၏။ ငါသည္ ဤ အေၾကာင္းေၾကာင့္ –

‘ အတၱသည္လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္လည္းေကာင္း ျမဲ၏၊ ။မံဳ၏၊ ေတာင္ထြတ္ကဲ့သို႔ တည္၏၊ ခိုင္ျမဲေသာ တံခါးတိုင္ကဲ့သို႔ တည္၏၊ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ပင္လွ်င္ (တစ္ဘဝမွ တစ္ဘဝသို႔) ေျပးသြားကုန္၏၊ က်င္လည္ကုန္၏၊ ေသကုန္၏၊ ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ (အတၱႏွင့္ေလာကသည္) ျမဲေသာအရာတို႔ႏွင့္ တူစြာ အျမဲရွိေနသည္သာတည္း’ဟု သိ၏” ဟူ၍ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ပဌမအေၾကာင္းတည္း၊ ယင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ယင္းကို စြဲမွီ၍ တည္ျမဲအယူ ရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္းတည္ျမဲ၏ဟု ျပကုန္၏။ (၁)

၁။ ပုေဗၺနိဝါသ (ပါဠိ) ပုေဗၺ -ေရွး၌၊ နိဝါသ -ေနဖူးေသာဘဝ။

 

သႆတဒိ႒ိ ဒုတိယဝါဒ

၃၂။ ဒုတိယဝါဒ၌ကား တည္ျမဲအယူရွိကုန္ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အဘယ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ အဘယ္ကို စြဲမွီ၍ အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း တည္ျမဲ၏ဟု ျပကုန္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္း ျပင္းစြာအားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ ျမဲၿမံစြာ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ အဖန္ဖန္ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ မေမ့ေလ်ာ့ျခင္းကို စြဲ၍ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို စြဲ၍ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္းကို ရ၏၊ ယင္းသို႔ စိတ္သည္ တည္ၾကည္လတ္ေသာ္ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ေနဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏၊ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း –

တစ္ခုေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ခုေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးခုေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလးခုေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ငါးခု ေသာပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆယ္ခုေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ‘ ထို (ဘဝ) ၌ (ငါ) သည္ ဤသို႔ေသာ အမည္ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအဆင္းရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ ေသာ အစာရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအသက္အပိုင္းအျခား ရွိခဲ့၏၊ ထို (ငါ) သည္ ထို (ဘဝ) မွ ေသခဲ့၍ ထို (ဘဝ) ၌ျဖစ္ျပန္ခဲ႔၏၊ ထို (ဘဝ) ၌လည္း ဤသို႔ေသာ အမည္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအဆင္းရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အစာရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအသက္အပိုင္းအျခား ရွိခဲ့၏၊ ထို (ငါ) သည္ ထို (ဘဝ) မွ ေသခဲ့၍ ဤ (ဘဝ) ၌ ျဖစ္ျပန္ခဲ႔၏’ဟုအျခင္းအရာႏွင့္ တကြ ၫႊန္ျပဖြယ္ (အမည္အႏြယ္) ႏွင့္တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ေနဖူးေသာ ဘဝကိုေအာက္ေမ့ႏိုင္၏၊

ထိုသူသည္ ဤသို႔ ဆို၏ –

”အတၱသည္လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္လည္းေကာင္း ျမဲ၏၊ ၿမံဳ၏၊ ေတာင္ထြတ္ကဲ့သို႔ တည္၏၊ ခိုင္ျမဲေသာ တံခါးတိုင္ကဲ့သို႔ တည္၏၊ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ပင္လွ်င္ (တစ္ဘဝမွ တစ္ဘဝသို႔) ေျပးသြားကုန္၏၊ က်င္လည္ကုန္၏၊ ေသကုန္၏၊ ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ (အတၱႏွင့္ ေလာကသည္) ျမဲေသာအရာတို႔ႏွင့္ တူစြာ အျမဲရွိေနသည္သာတည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ –

ငါသည္ ျပင္းစြာအားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ ျမဲၿမံစြာ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ အဖန္ဖန္ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍မေမ့ေလ်ာ့ျခင္းကို စြဲ၍ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို စြဲ၍ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္း ကိုရ၏၊ ယင္းသို႔ စိတ္သည္ တည္ၾကည္လတ္ေသာ္ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ေနဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏၊ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း –

တစ္ခုေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ခုေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးခုေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလးခုေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ငါးခုေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆယ္ခုေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ‘ ထို (ဘဝ) ၌ (ငါ) သည္ ဤသို႔ေသာ အမည္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအဆင္း ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အစာ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအသက္အပိုင္းအျခား ရွိခဲ့၏၊ ထို (ငါ) သည္ ထို (ဘဝ) မွ ေသခဲ့၍ ထို (ဘဝ) ၌ ျဖစ္ျပန္ခဲ႔၏၊ ထို (ဘဝ) ၌လည္း ဤသို႔ေသာ အမည္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အဆင္းရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အစာရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအသက္အပိုင္းအျခားရွိခဲ့၏၊ ထို (ငါ) သည္ ထို (ဘဝ) မွ ေသခဲ့၍ ဤ (ဘဝ) ၌ ျဖစ္ျပန္ခဲ႔၏’ဟုအျခင္းအရာႏွင့္တကြ ၫႊန္ျပဖြယ္ (အမည္အႏြယ္) ႏွင့္တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ေနဖူးေသာ ဘဝကိုေအာက္ေမ့ႏိုင္၏၊ ငါသည္ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ –

‘ အတၱသည္လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္လည္းေကာင္း ျမဲ၏၊ ၿမံဳ၏၊ ေတာင္ထြတ္ကဲ့သို႔ တည္၏၊ ခိုင္ျမဲေသာ တံခါးတိုင္ကဲ့သို႔ တည္၏၊ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ပင္လွ်င္ (တစ္ဘဝမွ တစ္ဘဝသို႔) ေျပးသြားကုန္၏၊ က်င္လည္ကုန္၏၊ ေသကုန္၏၊ ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ (အတၱႏွင့္ ေလာကသည္) ျမဲေသာအရာတို႔ႏွင့္ တူစြာ အျမဲရွိေနသည္သာတည္း’ဟု သိ၏” ဟူ၍ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ဒုတိယ အေၾကာင္းတည္း၊ ယင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ယင္းကို စြဲမွီ၍ တည္ျမဲအယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္းတည္ျမဲ၏ဟု ျပကုန္၏။ (၂)

 

သႆတဒိ႒ိ တတိယဝါဒ

၃၃။ တတိယဝါဒ၌ကား တည္ျမဲအယူရွိကုန္ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အဘယ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အဘယ္ကို စြဲမွီ၍ အတၱကိုလည္းေကာင္း ေလာကကိုလည္းေကာင္း တည္ျမဲ၏ဟု ျပကုန္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္း ျပင္းစြာအားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ ျမဲၿမံစြာ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ အဖန္ဖန္ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ မေမ့ေလ်ာ့ျခင္းကို စြဲ၍ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို စြဲ၍ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္းကို ရ၏၊ ယင္းသို႔ စိတ္သည္ တည္ၾကည္လတ္ေသာ္ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ေနဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏၊ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း –

ဆယ္ခုေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဆယ္ေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးဆယ္ေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလးဆယ္ေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ‘ ထို (ဘဝ) ၌ (ငါ) သည္ ဤသို႔ေသာ အမည္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အဆင္းရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အစာရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအသက္အပိုင္းအျခား ရွိခဲ့၏၊ ထို (ငါ) သည္ ထို (ဘဝ) မွ ေသခဲ့၍ ထို (ဘဝ) ၌ ျဖစ္ျပန္ခဲ႔၏၊ ထို (ဘဝ) ၌လည္း ဤသို႔ေသာ အမည္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အဆင္းရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအစာရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား ရွိခဲ့၏၊ ထို (ငါ) သည္ ထို (ဘဝ) မွ ေသခဲ့၍ ဤ (ဘဝ) ၌ ျဖစ္ျပန္ခဲ႔၏’ဟု အျခင္းအရာႏွင့္တကြ ၫႊန္ျပဖြယ္ (အမည္အႏြယ္) ႏွင့္ တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ေနဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏။

ထိုသူသည္ ဤသို႔ ဆို၏ –

”အတၱသည္လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္လည္းေကာင္း ျမဲ၏၊ ။မံဳ၏၊ ေတာင္ထြတ္ကဲ့သို႔ တည္၏၊ ခိုင္ျမဲေသာ တံခါးတိုင္ကဲ့သို႔ တည္၏၊ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ပင္လွ်င္ (တစ္ဘဝမွ တစ္ဘဝသို႔) ေျပးသြားကုန္၏၊ က်င္လည္ကုန္၏၊ ေသကုန္၏၊ ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ (အတၱႏွင့္ ေလာကသည္) ျမဲေသာအရာတို႔ႏွင့္တူစြာ အျမဲရွိေနသည္သာတည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ –

ငါသည္ ျပင္းစြာ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ ျမဲၿမံစြာ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ အဖန္ဖန္ အားထုတ္ျခင္းကိုစြဲ၍ မေမ့ေလ်ာ့ျခင္းကို စြဲ၍ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို စြဲ၍ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ စိတ္တည္ၾကည့္ျခင္းကို ရ၏၊ ယင္းသို႔ စိတ္သည္ တည္ၾကည္လတ္ေသာ္ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ေနဖူးေသာ ဘဝကိုေအာက္ေမ့ႏိုင္၏၊ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း –

ဆယ္ခုေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဆယ္ေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးဆယ္ေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလးဆယ္ေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ‘ ထို (ဘဝ) ၌ (ငါ) သည္ ဤသို႔ေသာ အမည္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အဆင္းရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အစာရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအသက္အပိုင္းအျခား ရွိခဲ့၏၊ ထို (ငါ) သည္ ထို (ဘဝ) မွ ေသခဲ့၍ ထို (ဘဝ) ၌ ျဖစ္ျပန္ခဲ႔၏၊ ထို (ဘဝ) ၌လည္း ဤသို႔ေသာ အမည္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အဆင္းရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအစာရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား ရွိခဲ့၏၊ ထို (ငါ) သည္ ထို (ဘဝ) မွ ေသခဲ့၍ ဤ (ဘဝ) ၌ ျဖစ္ျပန္ခဲ႔၏’ဟု အျခင္းအရာႏွင့္တကြ ၫႊန္ျပဖြယ္ (အမည္အႏြယ္) ႏွင့္ တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ေနဖူးေသာ ဘဝ ကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏၊ ငါသည္ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ –

‘ အတၱသည္လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္လည္းေကာင္း ျမဲ၏၊ ၿမံဳ၏၊ ေတာင္ထြတ္ကဲ့သို႔ တည္၏၊ ခိုင္ျမဲေသာ တံခါးတိုင္ကဲ့သို႔ တည္၏၊ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ပင္လွ်င္ (တစ္ဘဝမွ တစ္ဘဝသို႔) ေျပးသြားကုန္၏၊ က်င္လည္ကုန္၏၊ ေသကုန္၏၊ ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ (အတၱႏွင့္ ေလာကသည္) ျမဲေသာအရာ တို႔ႏွင့္တူစြာ အျမဲရွိေနသည္သာတည္း’ဟု သိ၏” ဟူ၍ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား တတိယ အေၾကာင္းတည္း၊ ယင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ယင္းကို စြဲမွီ၍တည္ျမဲအယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အတၱကိုလည္းေကာင္း ေလာကကိုလည္းေကာင္း တည္ျမဲ၏ဟု ျပကုန္၏။ (၃)

 

သႆတဒိ႒ိ စတုတၳဝါဒ

၃၄။ စတုတၳဝါဒ၌ကား တည္ျမဲအယူရွိကုန္ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အဘယ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ အဘယ္ကို စြဲမွီ၍ အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း တည္ျမဲ၏ဟု ျပကုန္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္းၾကံစည္ေလ့ရွိ၏၊ စူးစမ္းေလ့ရွိ၏၊ ထိုသူသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၾကံစည္၍ စူးစမ္းဆင္ျခင္၍ မိမိ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ဤသို႔ ဆို၏ –

”အတၱသည္လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္လည္းေကာင္း ျမဲ၏၊ ။မံဳ၏၊ ေတာင္ထြတ္ကဲ့သို႔ တည္၏၊ ခိုင္ျမဲေသာ တံခါးတိုင္ကဲ့သို႔ တည္၏၊ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ပင္လွ်င္ (တစ္ဘဝမွ တစ္ဘဝသို႔) ေျပးသြားကုန္၏၊ က်င္လည္ကုန္၏၊ ေသကုန္၏၊ ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ (အတၱႏွင့္ ေလာကသည္) ျမဲေသာအရာတို႔ႏွင့္ တူစြာ အျမဲရွိေနသည္သာတည္း”ဟု ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား စတုတၳအေၾကာင္းတည္း၊ ယင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ယင္းကို စြဲမွီ၍တည္ျမဲအယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အတၱကိုလည္းေကာင္း ေလာကကိုလည္းေကာင္း တည္ျမဲ၏ဟု ျပကုန္၏။ (၄)

၃၅။ ရဟန္းတို႔ တည္ျမဲအယူရွိကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏအားလံုးတို႔သည္ အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း တည္ျမဲ၏ဟု ေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ တည္ျမဲအယူရွိကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏအားလံုးတို႔သည္ အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း တည္ျမဲ၏ဟု ျပၾကလွ်င္ ဤေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဤ (ေလးမ်ဳိး) တို႔တြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပကုန္၏၊ ဤ (ေလးမ်ဳိး) တို႔မွတစ္ပါးေသာ အေၾကာင္း မရွိ။

၃၆။ ရဟန္းတို႔ ”ဤအယူတို႔သည္ ဤသို႔ စြဲယူထားလွ်င္ ဤသို႔ မွားယြင္းစြာ သံုးသပ္ထားလွ်င္ ဤသို႔လားရာရွိကုန္၏၊ ဤသို႔ တမလြန္ရွိကုန္၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထို (ေလးမ်ဳိးေသာအယူ) ကိုသိေတာ္မူ၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထို (ေလးမ်ဳိးေသာအယူ) ကိုလည္း သိေတာ္မူ၏၊ ထို႔ထက္ အထူးသျဖင့္ လြန္ျမတ္ေသာ တရားကိုလည္း သိေတာ္မူ၏၊ ထို (အထူးသျဖင့္ လြန္ျမတ္ေသာတရား) ကို သိေတာ္မူေသာ္လည္း မွားယြင္းစြာ မသံုးသပ္၊ မွားယြင္းစြာမသံုးသပ္ေသာေၾကာင့္ ထို (ျမတ္စြာဘုရား) သည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္သာလွ်င္ နိဗၺာန္ကို သိေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝဒနာတို႔၏ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်ဳပ္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း သာယာဖြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အျပစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ (ေဝဒနာတို႔မွ) ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္းေကာင္းဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိေတာ္မူသျဖင့္ (တစ္စံုတစ္ရာ) မစြဲလမ္းမူ၍ လြတ္ေျမာက္ေတာ္မူ၏။

၃၇။ ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အၾကင္ (တရား) တို႔ကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ ေဟာေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ဟုတ္မွန္ေသာဂုဏ္ကို မွန္စြာ ေျပာလိုၾကလွ်င္ အၾကင္ (တရား) တို႔ျဖင့္ ေျပာၾကရာ၏၊ နက္နဲကုန္ေသာ ျမင္ႏိုင္ခဲကုန္ေသာ သိႏိုင္ခဲကုန္ေသာ ၿငိမ္သက္ကုန္ေသာ မြန္ျမတ္ကုန္ေသာ ၾကံစည္ျခင္းျဖင့္ မေရာက္ႏိုင္ကုန္ေသာ သိမ္ေမြ႕ကုန္ေသာ ပညာရွိတို႔သာ သိႏိုင္ကုန္ေသာ ထိုတရားတို႔သည္ ဤသည္တို႔ပင္တည္း။

ပဌမဘာဏဝါရ ၿပီး၏။

 

ဧကစၥသႆတဒိ႒ိ (အခ်ိဳ႕တည္ျမဲအယူ ေလးမ်ိဳး)

၃၈။ ရဟန္းတို႔ အခ်ဳိ႕တည္ျမဲ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲ အယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသမဏျဗာဟၼဏ တို႔သည္ရွိကုန္၏၊ (ထိုသူတို႔သည္) အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း အခ်ဳိ႕တည္ျမဲ၏၊ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲဟု ေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕တည္ျမဲ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲ အယူရွိကုန္ေသာ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အဘယ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အဘယ္ကို စြဲမွီ၍ အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း အခ်ဳိ႕ တည္ျမဲ၏ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲဟု ေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္သနည္း။
ဧကစၥသႆတဒိ႒ိ ပဌမဝါဒ

၃၉။ ရဟန္းတို႔ ရွည္ေသာကာလလြန္ေသာ္ တစ္ရံတစ္ခါ၌ ဤေလာကသည္ ပ်က္၏၊ ထိုအခါသည္ရွိသည္သာတည္း၊ ေလာကပ်က္လတ္ေသာ္ သတၱဝါတို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အာဘႆရ၁ ဘံု၌ ျဖစ္ကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ထိုဘံု၌ စ်ာန္စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း (ပီတိ) လွ်င္ အစာရွိကုန္၏၊ မိမိတို႔ ကိုယ္ေရာင္ျဖင့္ လင္းလ်က္ရွိကုန္၏၊ ေကာင္းကင္၌ က်က္စားကုန္၏၊ တင့္တယ္ေသာ ေနရာရွိကုန္၏၊ ၾကာရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး တည္ကုန္၏။

၄ဝ။ ရဟန္းတို႔ ရွည္ေသာ ကာလလြန္ေသာ္ တစ္ရံတစ္ခါ၌ ဤေလာကသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုအခါသည္ရွိသည္သာတည္း၊ ေလာကျဖစ္လတ္ေသာ္ (သတၱဝါမွ) ဆိတ္ေသာ ျဗဟၼာ့ဗိမာန္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၏၊ ထိုအခါ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာ သတၱဝါသည္ အသက္ကုန္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေကာင္းမႈကံကုန္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အာဘႆရဘံုမွ ေသခဲ့၍ (သတၱဝါမွ) ဆိတ္ေသာ ျဗဟၼာ့ဗိမာန္၌ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ထိုသူသည့္ထိုဘံု၌ စ်ာန္စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း (ပီတိ) လွ်င္ အစာရွိ၏၊ မိမိကိုယ္ေရာင္ျဖင့္ လင္းလ်က္ရွိ၏၊ ေကာင္းကင္၌ က်က္စား၏၊ တင့္တယ္ေသာ ေနရာရွိ၏၊ ၾကာရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး တည္၏။

၄၁။ ထိုဘံု၌ ထိုသူသည္ တစ္ေယာက္ထီးတည္း ကာလရွည္စြာ ေနရေသာေၾကာင့္ မေမြ႕ေလ်ာ္သည္ျဖစ္၍ ”တစ္ပါးေသာ သတၱဝါတို႔လည္း ဤဘံုသို႔ ေရာက္လာဘိမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု ေတာင့္တ၏။ထိုအခါ တစ္ပါးေသာ သတၱဝါတို႔လည္း အသက္ကုန္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေကာင္းမႈကံကုန္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အာဘႆရဘံုမွ ေသခဲ့ကုန္၍ ထိုသတၱဝါ၏ အေဖာ္အျဖစ္ျဖင့္ ျဗဟၼာ့ဘံု၌ ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္လည္း ထိုဘံု၌ စ်ာန္စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း (ပီတိ) လွ်င္ အစာရွိကုန္၏၊ မိမိတို႔ ကိုယ္ ေရာင္ျဖင့္ လင္းလ်က္ ရွိကုန္၏၊ ေကာင္းကင္၌ က်က္စားကုန္၏၊ တင့္တယ္ေသာေနရာရွိကုန္၏၊ ၾကာ ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး တည္ကုန္၏။

၄၂။ ရဟန္းတို႔ ထိုသတၱဝါတို႔တြင္ ေရွးဦးစြာ ျဖစ္ေပၚႏွင့္ေသာ သတၱဝါအား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္၏ –

”ငါသည္ ျဗဟၼာျဖစ္၏၊ မဟာျဗဟၼာျဖစ္၏၊ လႊမ္းမိုးႏိုင္သူျဖစ္၏၊ မည္သူကမွ် မလႊမ္းမိုးႏိုင္ သူျဖစ္၏၊ စင္စစ္ (အလံုးစံုကို) ျမင္သူျဖစ္၏၊ အလိုအတိုင္း ျဖစ္ေစႏိုင္သူျဖစ္၏၊ အစိုးရသူျဖစ္၏၊ ျပဳသူျဖစ္၏၊ ဖန္ဆင္းသူ ျဖစ္၏၊ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏၊ စီမံသူျဖစ္၏၊ (စ်ာန္၌) ေလ့လာၿပီးသူျဖစ္၏၊ ျဖစ္ၿပီးျဖစ္ဆဲသတၱဝါတို႔၏ အဖျဖစ္၏၊ ဤသတၱဝါတို႔ကို ငါ ဖန္ဆင္းထား၏၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ –

‘ တစ္ပါးေသာ သတၱဝါတို႔သည္လည္း ဤဘံုသို႔ ေရာက္လာဘိမူ ေကာင္းေလစြ’ဟု ငါ့အား ေရွး၌အၾကံ ျဖစ္ခဲ့၏၊ ငါ့အား ဤသို႔ ေတာင့္တျခင္းလည္း ျဖစ္၏၊ ဤသတၱဝါတို႔သည္လည္း ဤ (ျဗဟၼာ့) ဘံုသို႔ေရာက္လာကုန္၏”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

ေနာက္မွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သတၱဝါတို႔အားလည္း ဤသို႔ အၾကံျဖစ္၏ –

”ဤအသွ်င္သည္ ျဗဟၼာျဖစ္၏၊ မဟာျဗဟၼာျဖစ္၏၊ လႊမ္းမိုးႏိုင္သူျဖစ္၏၊ မည္သူကမွ် မလႊမ္းမိုးႏိုင္သူျဖစ္၏၊ စင္စစ္ (အလံုးစံုကို) ျမင္သူျဖစ္၏၊ အလိုအတိုင္း ျဖစ္ေစႏိုင္သူျဖစ္၏၊ အစိုးရသူ ျဖစ္၏၊ ျပဳသူျဖစ္၏၊ ဖန္ဆင္းသူျဖစ္၏၊ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏၊ စီမံသူျဖစ္၏၊ (စ်ာန္၌) ေလ့လာၿပီးသူျဖစ္၏၊ ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ဆဲသတၱဝါတို႔၏ အဖ ျဖစ္၏၊ ငါတို႔ကို ဤအရွင္ျဗဟၼာဖန္ဆင္းထား၏၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ –

ဤဘံု၌ ဤျဗဟၼာႀကီး ေရွးဦးစြာ ျဖစ္ေပၚေနႏွင့္သည္ကို ငါတို႔ ျမင္ရကုန္၏၊ ငါတို႔သည္ကား ေနာက္မွျဖစ္ေပၚလာကုန္၏”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

၄၃။ ရဟန္းတို႔ ထိုသတၱဝါတို႔တြင္ ေရွးဦးစြာ ျဖစ္ေပၚႏွင့္ေသာ သတၱဝါသည္ အသက္လည္း သာ လြန္၍ရွည္၏၊ အဆင္းလည္း သာလြန္၍ လွ၏၊ တန္ခိုးလည္း သာလြန္၍ ႀကီး၏၊ ေနာက္မွ ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ကား (ေရွးဦးစြာ ျဖစ္ေပၚႏွင့္ေသာ သတၱဝါႏွင့္ ႏွိဳင္းစာလွ်င္) အသက္လည္းတိုကုန္၏၊ အဆင္းလည္း မလွကုန္၊ တန္ခိုးလည္း နည္းကုန္၏။

၄၄။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိေသး၏၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာ သတၱဝါသည္ ထို (ျဗဟၼာ့) ဘုံမွ စုေတခဲ့၍ ဤ (လူ႔ဘံု) သို႔ ေရာက္လာေသာ္ လူ႔ေဘာင္မွ ရေသ့ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ၿပီးလွ်င္ ျပင္းစြာ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ ၿမၿမံံစြာ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ အဖန္ဖန္ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍မေမ့ေလ်ာ့ျခင္းကို စြဲြ၍ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို စြဲ၍ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္းကိုရ၏၊ ယင္းသို႔ စိတ္သည္ တည္ၾကည္လတ္ေသာ္ ေရွး၌ ေနဖူးေသာ ထို (ျဗဟၼာ့) ဘဝကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏၊ ထို႔ထက္ လြန္၍ မေအာက္ေမ့ႏိုင္၊ ထိုသူသည္ ဤသို႔ ဆို၏ –

”အၾကင္အသွ်င္သည္ ျဗဟၼာျဖစ္၏၊ မဟာျဗဟၼာျဖစ္၏၊ လႊမ္းမိုးႏိုင္သူျဖစ္၏၊ မည္သူကမွ်မလႊမ္းမိုးႏိုင္သူျဖစ္၏၊ စင္စစ္ (အလံုးစံုကို) ျမင္သူျဖစ္၏၊ အလိုအတိုင္း ျဖစ္ေစႏိုင္သူျဖစ္၏၊ အစိုးရသူျဖစ္၏၊ ျပဳသူျဖစ္၏၊ ဖန္ဆင္းသူျဖစ္၏၊ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏၊ စီမံသူျဖစ္၏၊ (စ်ာန္၌) ေလ့လာၿပီးသူျဖစ္၏၊ ျဖစ္ၿပီးျဖစ္ဆဲ သတၱဝါတို႔၏ အဖျဖစ္၏၊ ငါတို႔ကို ယင္းအရွင္ျဗဟၼာ ဖန္ဆင္းထား၏၊ ထို (ျဗဟၼာ) သည္ (ျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိ၍) ျမဲ၏၊ (ေသျခင္းမရွိ၍) ခိုင္ျမဲ၏၊ (ထာဝစဥ္ရွိေန၍) တည္ျမဲ၏၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ မရွိ၊ (ထို႔ေၾကာင့္) ျမဲေသာ အရာတို႔ႏွင့္ တူစြာ တည္ျမဲတိုင္းပင္ တည္လတၱံ႕၊ ထိုအရွင္ျဗဟၼာ ဖန္ဆင္းထားေသာ ငါတို႔သည္ကား (ျဖစ္ေပၚျခင္းရွိ၍) မျမဲကုန္၊ (ေသျခင္းရွိ၍) မခိုင္ျမဲကုန္၊ အသက္တိုကုန္၏၊ ေသျခင္းသေဘာရွိကုန္၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္) ဤ (လူ႔) ဘံုသို႔ေရာက္လာကုန္၏”ဟု ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ပဌမ အေၾကာင္းတည္း၊ ယင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ယင္းကို စြဲမွီ၍ အခ်ဳိ႕တည္ျမဲ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲ အယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အတၱကိုလည္းေကာင္း ေလာကကိုလည္းေကာင္း အခ်ဳိ႕တည္ျမဲ၏ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲဟု ျပကုန္၏။ (၁-၅)

၁။ ဒုတိယစ်ာန္သံုးဘံုတြင္ တတိယဘံု၊ အေရာင္အဝါထြက္ေသာ ျဗဟၼာတို႔၏ေနရာ။

 

ဧကစၥသႆတဒိ႒ိ ဒုတိယဝါဒ

၄၅။ ဒုတိယဝါဒ၌ကား အခ်ဳိ႕တည္ျမဲ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲ အယူရွိကုန္ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္အဘယ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အဘယ္ကို စြဲမွီ၍ အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္းအခ်ဳိ႕တည္ျမဲ၏ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲဟု ျပကုန္သနည္း –

ရဟန္းတို႔ ခိၮာပေဒါသိက၁ မည္ေသာ နတ္တို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုနတ္တို႔သည္ အလြန္ၾကာျမင့္စြာက်ီစယ္ ေပ်ာ္ပါးလ်က္ ေနကုန္၍ (စားေသာက္ရန္) သတိေမ့ေသာေၾကာင့္ ထိုနတ္ဘဝမွ စုေတကုန္၏။

၄၆။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိေသး၏၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာ သတၱဝါသည္ ထို (နတ္) ဘုံမွ စုေတခဲ့၍ ဤ (လူ႔) ဘံုသို႔ ေရာက္လာေသာ္ လူ႔ေဘာင္မွ ရေသ့ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ၿပီးလွ်င္ ျပင္းစြာအားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ ျမဲၿမံစြာ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ အဖန္ဖန္ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍မေမ့ေလ်ာ့ျခင္းကို စြဲြ၍ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို စြဲ၍ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္းကိုရ၏၊ ယင္းသို႔ စိတ္သည္ တည္ၾကည္လတ္ေသာ္ ေရွး၌ ေနဖူးေသာ ထို (နတ္) ဘဝကိုေအာက္ေမ့ႏိုင္၏၊ ထို႔ထက္လြန္၍ မေအာက္ေမ့ႏိုင္၊ ထိုသူသည္ ဤသို႔ ဆို၏ –

”အၾကင္အသွ်င္နတ္တို႔သည္ ခိၮာပေဒါသိက မဟုတ္ကုန္၊ ထိုနတ္တို႔သည္ အလြန္ၾကာျမင့္စြာက်ီစယ္ေပ်ာ္ပါးလ်က္ မေနကုန္၍ (စားေသာက္ရန္) သတိမေမ့ေသာေၾကာင့္ ထိုနတ္ဘဝမွ မစုေတ ကုန္၊ (ျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိ၍) ျမဲကုန္၏၊ (ေသျခင္းမရွိ၍) ခိုင္ျမဲကုန္၏၊ (ထာဝစဥ္ရွိေန၍) တည္ျမဲ ကုန္၏၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ မရွိကုန္၊ (ထို႔ေၾကာင့္) ျမဲေသာ အရာတို႔ႏွင့္တူစြာ တည္ျမဲ တိုင္းပင္တည္ကုန္လတၱံ႕၊ ခိၮာပေဒါသိကျဖစ္ေသာ ငါတို႔သည္ကား အလြန္ၾကာ ျမင့္စြာ က်ီစယ္ ေပ်ာ္ပါးလ်က္ေနကုန္၍ (စားေသာက္ရန္) သတိေမ့ေသာေၾကာင့္ ထို (နတ္) ဘဝမွ စုေတခဲ့ကုန္၏၊ (ျဖစ္ေပၚျခင္းရွိ၍) မျမဲကုန္၊ (ေသျခင္းရွိ၍) မခိုင္ျမဲကုန္၊ အသက္တိုကုန္၏၊ ေသျခင္းသေဘာ ရွိကုန္၏။ (ထို႔ေၾကာင့္) ဤ (လူ႔) ဘံုသို႔ ေရာက္လာကုန္၏”ဟု ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ဒုတိယ အေၾကာင္းတည္း၊ ယင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ယင္းကို စြဲမွီ၍အခ်ဳိ႕တည္ျမဲ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲ အယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း အခ်ဳိ႕တည္ျမဲ၏၊ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲဟု ျပကုန္၏။ (၂-၆)

၁။ ခိၮာပေဒါသိက (ပါဠိ) ခၮာ = ေပ်ာ္ပါးျခင္းေၾကာင့္ + ပေဒါသိက = ပ်က္စီးေသာနတ္။

 

 ဧကစၥသႆတဒိ႒ိ တတိယဝါဒ

၄၇။ တတိယဝါဒ၌ကား အခ်ဳိ႕တည္ျမဲ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲ အယူရွိကုန္ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အဘယ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အဘယ္ကို စြဲမွီ၍ အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္းအခ်ဳိ႕တည္ျမဲ၏ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲဟု ျပကုန္သနည္း –

ရဟန္းတို႔ မေနာပေဒါသိက၁ မည္ေသာ နတ္တို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုနတ္တို႔သည္ အလြန္ၾကာျမင့္စြာအခ်င္းခ်င္း တစိန္းစိန္း ၾကည့္ကုန္သျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ေဒါသစိတ္ျဖစ္ကုန္၍ ကိုယ္စိတ္ပင္ပန္းေသာေၾကာင့္ထိုနတ္ဘဝမွ စုေတကုန္၏။

၄၈။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိေသး၏၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာ သတၱဝါသည္ထို (နတ္) ဘုံမွ စုေတခဲ့၍ ဤ (လူ႔) ဘံုသို႔ ေရာက္လာေသာ္ လူ႔ေဘာင္မွ ရေသ့ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ၿပီးလွ်င္ ျပင္းစြာအားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ ျမဲၿမံစြာ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ အဖန္ဖန္ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍မေမ့ ေလ်ာ့ျခင္းကို စြဲြ၍ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို စြဲ၍ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္းကိုရ၏၊ ယင္းသို႔ စိတ္သည္ တည္ၾကည္လတ္ေသာ္ ေရွး၌ ေနဖူးေသာထို (နတ္) ဘဝကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏၊ ထို႔ထက္လြန္၍ မေအာက္ေမ့ႏိုင္၊ ထိုသူသည္ ဤသို႔ ဆို၏ –

”အၾကင္ အသွ်င္နတ္တို႔သည္ မေနာပေဒါသိက မဟုတ္ကုန္၊ ထိုနတ္တို႔သည္ အလြန္ၾကာျမင့္စြာအခ်င္းခ်င္း တစိန္းစိန္း မၾကည့္ကုန္သျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ေဒါသစိတ္ မျဖစ္ကုန္၍ ကိုယ္စိတ္မပင္ပန္းကုန္ေသာ ေၾကာင့္ ထို (နတ္) ဘဝမွ မစုေတကုန္၊ (ျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိ၍) ျမဲကုန္၏၊ (ေသျခင္း မရွိ၍) ခိုင္ျမဲကုန္၏၊ (ထာဝစဥ္ရွိေန၍) တည္ျမဲကုန္၏၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ မရွိကုန္၊ (ထို႔ေၾကာင့္) ျမဲေသာအရာတို႔ႏွင့္ တူစြာ တည္ျမဲတိုင္းပင္ တည္ကုန္လတၱံ႕၊ မေနာပေဒါသိကျဖစ္ ေသာ ငါတို႔ကားအလြန္ၾကာျမင့္စြာ အခ်င္းခ်င္း တစိန္းစိန္း ၾကည့္ကုန္သျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ေဒါသ စိတ္ျဖစ္ကုန္၍ကိုယ္စိတ္ပင္ပန္းေသာေၾကာင့္ ထို (နတ္) ဘဝမွ စုေတခဲ့ကုန္၏၊ (ျဖစ္ေပၚျခင္းရွိ၍) မျမဲကုန္၊ (ေသျခင္းရွိ၍) မခိုင္ျမဲကုန္၊ အသက္တိုကုန္၏၊ ေသျခင္းသေဘာရွိကုန္၏။ (ထို႔ေၾကာင့္) ဤလူ႔ ဘံုသို႔ေရာက္လာကုန္၏”ဟု ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား တတိယ အေၾကာင္းတည္း၊ ယင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ယင္းကို စြဲမွီ၍အခ်ဳိ႕တည္ျမဲ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲ အယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း အခ်ဳိ႕တည္ျမဲ၏၊ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲဟု ျပကုန္၏။ (၃-၇)

၁။ မေနာ = ေဒါသစိတ္ေၾကာင့္ + ပေဒါသိက = ပ်က္စီးေသာနတ္။

 

ဧကစၥသႆတဒိ႒ိ စတုတၳဝါဒ

၄၉။ စတုတၳဝါဒ၌ကား အခ်ဳိ႕တည္ျမဲ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲ အယူရွိကုန္ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္အဘယ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အဘယ္ကို စြဲမွီ၍ အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္းအခ်ဳိ႕တည္ျမဲ၏၊ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲဟု ျပကုန္သနည္း –

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္းၾကံစည္ေလ့ရွိ၏၊ စူးစမ္းေလ့ရွိ၏၊ ထိုသူသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၾကံစည္၍ စူးစမ္းဆင္ျခင္၍ မိမိ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ဤသို႔ ဆို၏ –

”မ်က္စိ နား ႏွာ လွ်ာ ကိုယ္ဟုဆိုအပ္ေသာ ဤ (႐ုပ္) အတၱသည္ (ျဖစ္ျခင္းရွိ၍) မျမဲ၊ (ပ်က္ျခင္းရွိ၍) မခိုင္ျမဲ၊ (ထာဝစဥ္ ရွိမေန၍) မတည္ျမဲ၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္း သေဘာရွိ၏၊ စိတ္ မေနာ ဝိညာဥ္ဟု့ဆိုအပ္ေသာ ဤ (နာမ္) အတၱသည္ (ျဖစ္ျခင္းမရွိ၍) ျမဲ၏၊ (ေသျခင္းမရွိ၍) ခိုင္ျမဲ၏၊ (ထာဝစဥ္ရွိေန၍) တည္ျမဲ၏၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္း သေဘာ မရွိ၊ ျမဲေသာ အရာတို႔ႏွင့္ တူစြာ တည္ျမဲတိုင္းပင္တည္လတၱံ႕”ဟု ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား စတုတၳ အေၾကာင္းတည္း၊ ယင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ယင္းကို စြဲမွီ၍အခ်ဳိ႕တည္ျမဲ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲ အယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း အခ်ဳိ႕တည္ျမဲ၏၊ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲဟု ျပကုန္၏။ (၄-၈)

၅ဝ။ ရဟန္းတို႔ အခ်ဳိ႕တည္ျမဲ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲ အယူရွိကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း အခ်ဳိ႕တည္ျမဲ၏၊ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲဟု ဤေလးမ်ဳိးေသာအေၾကာင္း တို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အခ်ဳိ႕တည္ျမဲ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲ အယူရွိကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏ အားလံုးတို႔သည္အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း အခ်ဳိ႕တည္ျမဲ၏ အခ်ဳိမတည္ျမဲဟု ျပၾကလွ်င္ ဤေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤ (ေလးမ်ဳိး) တို႔တြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပကုန္၏၊ ဤ (ေလးမ်ဳိး) တို႔မွ တစ္ပါးေသာ အေၾကာင္းမရွိ။

၅၁။ ရဟန္းတို႔ ”ဤအယူတို႔သည္ ဤသို႔ စြဲယူထားလွ်င္ ဤသို႔ မွားယြင္းစြာ သံုးသပ္ထားလွ်င္ ဤသို႔လားရာရွိကုန္၏၊ ဤသို႔ တမလြန္ရွိကုန္၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထို (ေလးမ်ဳိးေသာအယူ) ကိုသိေတာ္မူ၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထို (ေလးမ်ဳိးေသာ အယူ) ကိုလည္း သိေတာ္မူ၏၊ ထို႔ထက္ အထူးသျဖင့္လြန္ျမတ္ေသာ တရားကိုလည္း သိေတာ္မူ၏၊ ထို (အထူးသျဖင့္ လြန္ျမတ္ေသာတရား) ကိုသိေတာ္မူေသာ္ လည္း မွားယြင္းစြာ မသံုးသပ္၊ မွားယြင္းစြာမသံုးသပ္ေသာေၾကာင့္ထို (ျမတ္စြာဘုရား) သည္ ကိုယ္ေတာ္ တိုင္သာလွ်င္ နိဗၺာန္ကို သိေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝဒနာတို႔၏ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်ဳပ္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ သာယာဖြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အျပစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဝဒနာတို႔မွ ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္းေကာင္းဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိေတာ္မူသျဖင့္ (တစ္စံုတစ္ရာ) မစြဲလမ္းမူ၍ လြတ္ေျမာက္ေတာ္မူ၏။

၅၂။ ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အၾကင္တရားတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ ေဟာေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ဟုတ္မွန္ေသာ ဂုဏ္ကို မွန္စြာေျပာလိုၾကလွ်င္ အၾကင္တရားတို႔ျဖင့္ ေျပာၾကရာ၏၊ နက္နဲကုန္ေသာ ျမင္ႏိုင္ခဲကုန္ေသာ သိႏိုင္ခဲကုန္ေသာ ၿငိမ္သက္ကုန္ေသာ မြန္ျမတ္ကုန္ေသာ ၾကံစည္ျခင္းျဖင့္ မေရာက္ႏိုင္ကုန္ေသာ သိမ္ေမြ႕ကုန္ေသာ ပညာရွိတို႔သာ သိႏိုင္ကုန္ေသာ ထိုတရားတို႔သည္ ဤသည္တို႔ပင္တည္း။
အႏၲာနႏၲဒိ႒ိ (အဆံုးရွိ အဆံုးမရွိအယူ ေလးမ်ိဳး)

၅၃။ ရဟန္းတို႔ အဆံုးရွိ အဆံုးမရွိ အယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ (ထိုသူတို႔သည္) ေလာက၏ အဆံုးရွိ အဆံုးမရွိကို ေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏၊ အဆံုးရွိအဆံုးမရွိ အယူရွိကုန္ေသာ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အဘယ္ကို အေၾကာင္းျပအဘယ္ကို စြဲမွီ၍ ေလာက၏ အဆံုးရွိ အဆံုးမရွိကို ေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္သနည္း။

 

အႏၲာနႏၲဒိ႒ိ ပဌမဝါဒ

၅၄။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ ေသာ သမဏသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္းျပင္းစြာအားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ ၿမၿမံံစြာအားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ အဖန္ဖန္ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ မေမ့့မေလ်ာ့ျခင္းကို စြဲြ၍ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို စြဲ၍ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္းကိုရ၏၊ ယင္းသို႔ စိတ္သည္ တည္ၾကည္လတ္ေသာ္ ေလာက၌ အဆံုးရွိ၏ဟု ထင္မွတ္လ်က္ ေန၏၊ ထိုသူသည္ ဤသို႔ ဆို၏ –

”ဤေလာကသည္ အဆံုးရွိ၏၊ ပတ္၍ သြားႏိုင္ေသာ ခရီးရွိ၏၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္-ငါသည္ျပင္းစြာ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ ၿမၿမံံစြာ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ အဖန္ဖန္ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍မေမ့ေလ်ာ့ျခင္းကို စြဲြ၍ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို စြဲ၍ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္းကိုရ၏၊ ယင္းသို႔ စိတ္သည္ တည္ၾကည္လတ္ေသာ္ ေလာက၌ အဆံုးရွိ၏ဟု ထင္မွတ္ လ်က္ ေန၏၊ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤေလာကသည္ အဆံုးရွိ၏၊ ပတ္၍ သြားႏိုင္ေသာ ခရီးရွိ၏ဟု ငါသိ၏” ဟူ၍ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ပဌမ အေၾကာင္းတည္း၊ ယင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ယင္းကို စြဲမွီ၍ အဆံုးရွိအဆံုးမရွိ အယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေလာက၏ အဆံုးရွိ အဆံုးမရွိ ကိုျပကုန္၏။ (၁-၉)

 

အႏၲာနႏၲဒိ႒ိ ဒုတိယဝါဒ

၅၅။ ဒုတိယဝါဒ၌ကား အဆံုးရွိ အဆံုးမရွိ အယူရွိကုန္ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အဘယ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ အဘယ္ကို စြဲမွီ၍ ေလာက၏ အဆံုးရွိ အဆံုးမရွိကို ျပကုန္သနည္း –

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္း ျပင္းစြာအားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ ၿမၿမံံစြာ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ အဖန္ဖန္ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းကို စြဲြ၍ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို စြဲ၍ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္းကိုရ၏၊ ယင္းသို႔ စိတ္သည္ တည္ၾကည္လတ္ေသာ္ ေလာက၌ အဆံုးမရွိဟု ထင္မွတ္လ်က္ ေန၏၊ ထိုသူသည္ ဤသို႔ ဆို၏ –

”ဤေလာကသည္ အဆံုးမရွိ၊ အပိုင္းအျခား မရွိ၊ ‘ ဤေလာကသည္ အဆံုးရွိ၏၊ ပတ္၍ သြားႏိုင္ေသာ ခရီးရွိ၏’ဟု ဆိုၾကေသာ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ စကားသည္ မွား၏၊ ဤေလာကသည္အဆံုးမရွိ အပိုင္းအျခားမရွိ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ –

ငါသည္ ျပင္းစြာ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ ျမဲၿမံံစြာ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ အဖန္ဖန္ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းကို စြဲြ၍ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို စြဲ၍ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္းကို ရ၏၊ ယင္းသို႔ စိတ္သည္ တည္ၾကည္လတ္ေသာ္ ေလာက၌ အဆံုး မရွိဟု ထင္မွတ္လ်က္ေန၏၊ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤေလာကသည္ အဆံုးမရွိ၊ အပိုင္းအျခားမရွိဟု ငါသိ၏” ဟူ၍ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ဒုတိယ အေၾကာင္းတည္း၊ ယင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ယင္းကို စြဲမွီ၍ အဆံုးရွိအဆံုးမရွိ အယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေလာက၏ အဆံုးရွိ အဆံုးမရွိ ကိုျပကုန္၏။ (၂-၁ဝ)

 

အႏၲာနႏၲဒိ႒ိ တတိယဝါဒ

၅၆။ တတိယဝါဒ၌ကား အဆံုးရွိ အဆံုးမရွိ အယူရွိကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အဘယ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ အဘယ္ကို စြဲမွီ၍ ေလာက၏ အဆံုးရွိ အဆံုးမရွိကို ျပကုန္သနည္း –

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္း ျပင္းစြာအားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ ျမဲၿမံံစြာ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ အဖန္ဖန္ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းကို စြဲြ၍ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို စြဲ၍ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္းကို ရ၏၊ ယင္းသို႔ စိတ္သည္ တည္ၾကည္လတ္ေသာ္ ေလာက၌ အထက္ႏွင့္ေအာက္အဆံုးရွိ၏၊ ဖီလာ၁ကား အဆံုးမရွိဟု ထင္ျမင္လ်က္ ေန၏။ ထိုသူသည္ ဤသို႔ ဆို၏ –

”ဤေလာကသည္ အဆံုးလည္း ရွိ၏၊ အဆံုးလည္း မရွိ၊ ‘ဤေလာကသည္ အဆံုးရွိ၏၊ ပတ္၍သြားႏိုင္ေသာ ခရီးရွိ၏’ဟု ဆိုၾကေသာ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ စကားသည္ မွား၏။ ‘ ဤေလာကသည္အဆံုးမရွိ အပိုင္းအျခား မရွိ’ဟု ဆိုၾကေသာ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ စကားသည္လည္းမွား၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ –

ငါသည္ ျပင္းစြာ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ ျမဲၿမံံစြာ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ အဖန္ဖန္ အားထုတ္ျခင္းကိုစြဲ၍ မေမ့ေလ်ာ့ျခင္းကို စြဲြ၍ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို စြဲ၍ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္းကို ရ၏၊ ယင္းသို႔ စိတ္သည္ တည္ၾကည္လတ္ေသာ္ ေလာက၌ အထက္ႏွင့္ ေအာက္အဆံုးရွိ၏၊ ဖီလာကား အဆံုးမရွိဟု ထင္မွတ္လ်က္ ေန၏၊ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤ ေလာကသည္အဆံုးလည္း ရွိ၏၊ အဆံုးလည္း မရွိဟု ငါ သိ၏” ဟူ၍ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား တတိယ အေၾကာင္းတည္း၊ ယင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ယင္းကို စြဲမွီ၍ အဆံုးရွိအဆံုးမရွိ အယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ေလာက၏ အဆံုးရွိ အဆံုးမရွိကို ျပကုန္၏။ (၃-၁၁)

၁။ ဖီလာ -ေဘးပတ္ဝန္းက်င္။

 

အႏၲာနႏၲဒိ႒ိ စတုတၳဝါဒ

၅၇။ စတုတၳဝါဒ၌ကား အဆံုးရွိ အဆံုးမရွိ အယူရွိကုန္ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အဘယ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ အဘယ္ကို စြဲမွီ၍ ေလာက၏ အဆံုးရွိ အဆံုးမရွိကို ျပကုန္သနည္း –

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္းၾကံစည္ေလ့ရွိ၏၊ စူးစမ္းေလ့ရွိ၏၊ ထိုသူသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးၾကံစည္၍ စူးစမ္းဆင္ျခင္၍ မိမိ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ဤသို႔ ဆို၏- ”ဤေလာကသည္ အဆံုးရွိလည္း မဟုတ္၊ အဆံုးမရွိလည္း မဟုတ္၊ ‘ ဤေလာကသည္ အဆံုး ရွိ၏၊ ပတ္၍ သြားႏိုင္ေသာ ခရီးရွိ၏’ဟု ေျပာၾကေသာ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ စကားသည္ မွား၏။ ‘ ဤေလာကသည္ အဆံုးမရွိ အပိုင္းအျခားမရွိ’ဟု ေျပာၾကေသာ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔၏စကားသည္လည္း မွား၏၊ ‘ ဤေလာကသည္ အဆံုးလည္း ရွိ၏၊ အဆံုးလည္း မရွိ’ဟု ေျပာၾက ေသာထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ စကားသည္လည္း မွား၏၊ ဤေလာကသည္ အဆံုးရွိလည္း မဟုတ္၊ အဆံုးမရွိလည္း မဟုတ္”ဟု ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား စတုတၳ အေၾကာင္းတည္း၊ ယင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ယင္းကို စြဲမွီ၍ အဆံုးရွိအဆံုးမရွိ အယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေလာက၏ အဆံုးရွိ အဆံုးမရွိ ကိုျပကုန္၏။ (၄-၁၂)

၅၈။ ရဟန္းတို႔ အဆံုးရွိ အဆံုးမရွိ အယူရွိကုန္ေသာ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေလာက၏ အဆံုးရွိအဆံုးမရွိကို ဤေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အဆံုးရွိ အဆံုးမရွိ အယူရွိကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏအားလံုးတို႔သည္ ေလာက၏ အဆံုးရွိအဆံုးမရွိကို ျပၾကလွ်င္ ဤေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤ (ေလးမ်ဳိး) တို႔တြင္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပကုန္၏၊ ဤ (ေလးမ်ဳိး) တို႔မွ တစ္ပါးေသာအေၾကာင္းမရွိ။

၅၉။ ရဟန္းတို႔ ”ဤအယူတို႔သည္ ဤသို႔ စြဲယူထားလွ်င္ ဤသို႔ မွားယြင္းစြာ သံုးသပ္ထားလွ်င္ ဤသို႔လားရာရွိကုန္၏၊ ဤသို႔ တမလြန္ရွိကုန္၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထို (ေလးမ်ဳိးေသာအယူ) ကိုသိေတာ္မူ၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထို (ေလးမ်ဳိးေသာအယူ) ကိုလည္း သိေတာ္မူ၏၊ ထို႔ထက္ အထူးသျဖင့္ လြန္ျမတ္ေသာ တရားကိုလည္း သိေတာ္မူ၏၊ ထို (အထူးသျဖင့္ လြန္ျမတ္ေသာတရား) ကို သိေတာ္မူေသာ္လည္း မွားယြင္းစြာ မသံုးသပ္၊ မွားယြင္းစြာမသံုးသပ္ေသာေၾကာင့္ ထို (ျမတ္စြာဘုရား) သည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္သာလွ်င္ နိဗၺာန္ကို သိေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝဒနာတို႔၏ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်ဳပ္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ သာယာဖြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အျပစ္ကိုလည္းေကာင္း ေဝဒနာတို႔မွ ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္းေကာင္းဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိေတာ္မူသျဖင့္ (တစ္စံုတစ္ရာ) မစြဲလမ္းမူ၍ လြတ္ေျမာက္ေတာ္မူ၏။

၆ဝ။ ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အၾကင္တရားတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ ေဟာေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ဟုတ္မွန္ေသာဂုဏ္ကို မွန္စြာေျပာလိုၾကလွ်င္ အၾကင္တရားတို႔ျဖင့္ ေျပာၾကရာ၏၊ နက္နဲကုန္ေသာ ျမင္ႏိုင္ခဲကုန္ေသာ သိႏိုင္ခဲကုန္ေသာ ၿငိမ္သက္ကုန္ေသာ မြန္ျမတ္ကုန္ေသာ ၾကံစည္ျခင္းျဖင့္ မေရာက္ႏိုင္ကုန္ေသာ သိမ္ေမြ႕ကုန္ေသာ ပညာရွိတို႔သာ သိႏိုင္ကုန္ေသာ ထိုတရားတို႔သည္ ဤသည္တို႔ပင္တည္း။

 

အမရာဝိေကၡပဝါဒ (အဆံုးမရွိပစ္လႊင့္ေသာ အယူေလးမ်ိဳး)

၆၁။ ရဟန္းတို႔ အဆံုးမရွိပစ္လႊင့္ေသာ အယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ (ထိုသူတို႔သည္) ထိုထိုအရာ၌ အေမးခံၾကရလွ်င္ ေလးမ်ဳိးေသာအေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ အဆံုးမရွိပစ္လႊင့္ေသာ စကားကို ဆိုကုန္၏။

အဆံုးမရွိ ပစ္လႊင့္ေသာ အယူရွိကုန္ေသာ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ထိုထိုအရာ၌ အေမးခံၾကရလွ်င္ အဘယ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အဘယ္ကို စြဲမွီ၍ ေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ အဆံုးမရွိပစ္လႊင့္ေသာ စကားကို ဆိုကုန္သနည္း။

 

အမရာဝိေကၡပဒိ႒ိ ပဌမဝါဒ

၆၂။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္း ”ဤကား ကုသိုလ္တည္း”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း မသိ၊ ”ဤကား အကုသိုလ္တည္း”ဟုဟုတ္မွန္ ေသာအတိုင္း မသိ၊ ထိုသူအား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္၏ –

”ဤကား ကုသိုလ္ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ငါ မသိ၊ ဤကား အကုသိုလ္ဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္းငါမသိ၊ ငါသည္ ဤကား ကုသိုလ္ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း မသိဘဲလ်က္ ဤကား အကုသိုလ္ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း မသိဘဲလ်က္ ဤကား ကုသိုလ္ဟုေသာ္လည္း ေျဖျငားအံ၊ ဤ ကားအကုသိုလ္ဟုေသာ္လည္း ေျဖျငားအံ၊ ငါ၏ ထိုအေျဖသည္ အမွားျဖစ္ရာ၏၊ ထိုအမွားေၾကာင့္ ငါ့အားပင္ပန္းျခင္း ျဖစ္ရာ၏၊ ထိုပင္ပန္းျခင္းေၾကာင့္ ငါ့အား အႏၲရာယ္ ျဖစ္ရာ၏”ဟု အၾကံ ျဖစ္၏။

ထိုသူသည္ ဤသို႔ မမွန္ေျပာျခင္းကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ မမွန္ေျပာျခင္းကို စက္ဆုပ္ေသာေၾကာင့္ဤကား ကုသိုလ္တည္းဟု မေျဖ၊ ဤကား အကုသိုလ္တည္းဟု မေျဖ၊ ထိုထိုအရာ၌ အေမးခံရလွ်င္ ”ဤသို႔ဟုလည္း ငါမယူ၊ ထိုသို႔ဟုလည္း ငါမယူ၊ အျခားသို႔ဟုလည္း ငါမယူ၊ (ဤသို႔ ထိုသို႔ အျခားသို႔) မဟုတ္ဟုလည္း ငါမယူ၊ (ဤသို႔ ထိုသို႔ အျခားသို႔) မဟုတ္သည့္မဟုတ္ဟုလည္း ငါမယူ”ဟု အဆံုးမရွိ ပစ္လႊင့္ေသာ စကားကို ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ပဌမ အေၾကာင္းတည္း၊ ယင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ယင္းကို စြဲမွီ၍ အဆံုး မရွိပစ္လႊင့္ေသာ အယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသမဏျဗာဟၼတို႔သည္ ထိုထိုအရာ၌ အေမးခံၾကရလွ်င္အဆံုးမရွိ ပစ္လႊင့္ေသာ စကားကို ဆိုကုန္၏။ (၁-၁၃)

 

အမရာဝိေကၡပ ဒုတိယဝါဒ

၆၃။ ဒုတိယဝါဒ၌ကား အဆံုးမရွိ ပစ္လႊင့္ေသာ အယူရွိကုန္ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ထိုထိုအရာ၌ အေမးခံၾကရလွ်င္ အဘယ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အဘယ္ကို စြဲမွီ၍ အဆံုးမရွိ ပစ္လႊင့္ေသာစကားကို ဆိုကုန္သနည္း –

ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္း ”ဤကားကုသိုလ္တည္း”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း မသိ၊ ”ဤကား အကုသိုလ္တည္း”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္းမသိ၊ ထိုသူအား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္၏ –

”ဤကား ကုသိုလ္ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ငါ မသိ၊ ဤကား အကုသိုလ္ဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္းငါမသိ၊ ငါသည္ ဤကား ကုသိုလ္ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း မသိဘဲလ်က္ ဤကား အကုသိုလ္ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း မသိဘဲလ်က္ ဤကား ကုသိုလ္ဟုေသာ္လည္း ေျဖျငားအံ၊ ဤကားအကုသိုလ္ဟုေသာ္လည္း ေျဖျငားအံ၊ ထိုေျဖျခင္းေၾကာင့္ ငါ့အား ႏွစ္သက္ျခင္း ‘ဆႏၵ’ သည္လည္းေကာင္း၊ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ သည္လည္းေကာင္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ သည္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ထိခိုက္ျခင္း ‘ပဋိဃ’ သည္လည္းေကာင္း ျဖစ္ရာ၏၊ ထို ႏွစ္သက္ျခင္း ‘ဆႏၵ’၊ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’၊ စိတ္ထိခိုက္ျခင္း ‘ပဋိဃ’ ေၾကာင့္ ငါ့အား စြဲလမ္းျခင္း ‘ဥပါဒါန္’ ျဖစ္ရာ၏၊ ထိုစြဲလမ္းျခင္းေၾကာင့္ ငါ့အား ပင္ပန္းျခင္း ျဖစ္ရာ၏၊ ထိုပင္ပန္းျခင္းေၾကာင့္ ငါ့အားအႏၲရာယ္ျဖစ္ရာ၏”ဟု အၾကံ ျဖစ္၏။

ထိုသူသည္ ဤသို႔ စြဲလမ္းျခင္းကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ စြဲလမ္းျခင္းကို စက္ဆုပ္ေသာေၾကာင့္ ဤ ကားကုသိုလ္တည္းဟု မေျဖ၊ ဤကား အကုသိုလ္တည္းဟု မေျဖ၊ ထိုထိုအရာ၌ အေမးခံရလွ်င္ ”ဤသို႔ဟုလည္း ငါ မယူ၊ ထိုသို႔ဟုလည္း ငါမယူ၊ အျခားသို႔ဟုလည္း ငါမယူ၊ (ဤသို႔ ထိုသို႔ အျခားသို႔) မဟုတ္ဟုလည္း ငါ မယူ၊ (ဤသို႔ ထိုသို႔ အျခားသို႔) မဟုတ္သည္ မဟုတ္ဟုလည္း ငါမယူ”ဟု အဆံုးမရွိ ပစ္လႊင့္ေသာ စကားကို ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ဒုတိယ အေၾကာင္းတည္း၊ ယင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ယင္းကို စြဲမွီ၍အဆံုးမရွိ ပစ္လႊင့္ေသာ အယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ထိုထိုအရာ၌ အေမးခံၾကရလွ်င္ အဆံုးမရွိ ပစ္လႊင့္ေသာ စကားကို ဆို၏။ (၂-၁၄)
အမရာဝိေကၡပ တတိယဝါဒ

၆၄။ တတိယဝါဒ၌ကား အဆံုးမရွိ ပစ္လႊင့္ေသာ အယူရွိကုန္ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ထိုထိုအရာ၌ အေမးခံၾကရလွ်င္ အဘယ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အဘယ္ကို စြဲမွီ၍ အဆံုးမရွိ ပစ္လႊင့္ေသာစကားကို ဆိုကုန္သနည္း –

ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္း ”ဤကားကုသိုလ္တည္း”ဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း မသိ၊ ”ဤကား အကုသိုလ္တည္း”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း မသိ၊ ထိုသူအား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္၏ –

”ဤကား ကုသိုလ္ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ငါ မသိ၊ ဤကား အကုသိုလ္ဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း ငါ မသိ၊ ငါသည္ ဤကား ကုသိုလ္ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း မသိဘဲလ်က္ ဤကား အကုသိုလ္ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း မသိဘဲလ်က္ ဤကား ကုသိုလ္ဟုေသာ္လည္း ေျဖျငားအံ၊ ဤ ကားအကုသိုလ္ဟုေသာ္လည္း ေျဖျငားအံ၊ ပညာရွိကုန္ေသာ သိမ္ေမြ႕ေသာ ဉာဏ္ရွိကုန္ေသာ သူတစ္ပါးတို႔အယူကို ေလ့လာၿပီးျဖစ္ကုန္ေသာ သားၿမီးဖ်ားကို ပစ္ခြဲႏိုင္သည့္ ေလးသမားႏွင့္ တူကုန္ ေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ မွားေသာအယူတို႔ကို ပညာျဖင့္ ဖ်က္ဆီးေနဘိသကဲ့သို႔ က်က္စားေနကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ငါ့ကို ထို (ကုသိုလ္ အကုသိုလ္) တို႔၌ ေမးစစ္ကုန္ရာ၏၊ စိစစ္ကုန္ရာ၏၊ ဆိုဆံုးမကုန္ရာ၏၊ ထိုသို႔ေမးစစ္ၾကလွ်င္ စိစစ္ၾကလွ်င္ ဆိုဆံုးမၾကလွ်င္ထိုသူတို႔အား ငါသည္ ျပည့္စံုစြာ မေျဖႏိုင္ရာ၊ ထို (မေျဖႏိုင္ျခင္း) ေၾကာင့္ ငါ့အား ပင္ပန္းျခင္းျဖစ္ ရာ၏၊ ထို (ပင္ပန္းျခင္း) ေၾကာင့္ ငါ့အား အႏၲရာယ္ျဖစ္ရာ၏”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

ထိုသူသည္ ဤသို႔ ေမးစစ္ျခင္းကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ ေမးစစ္ျခင္းကို စက္ဆုပ္ေသာေၾကာင့္ ဤကားကုသိုလ္တည္းဟု မေျဖ၊ ဤကား အကုသိုလ္တည္းဟု မေျဖ၊ ထိုထိုအရာ၌ အေမးခံရလွ်င္ ”ဤသို႔ဟုလည္း ငါ မယူ၊ ထိုသို႔ဟုလည္း ငါ မယူ၊ အျခားသို႔ဟုလည္း ငါ မယူ၊ (ဤသို႔ ထိုသို႔အျခားသို႔) မဟုတ္ဟုလည္း ငါ မယူ၊ (ဤသို႔ ထိုသို႔ အျခားသို႔) မဟုတ္သည္ မဟုတ္ဟုလည္း ငါမယူ”ဟု အဆံုးမရွိ ပစ္လႊင့္ေသာ စကားကို ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား တတိယ အေၾကာင္းတည္း၊ ယင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ယင္းကို စြဲမွီ၍အဆံုးမရွိ ပစ္လႊင့္ေသာ အယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ထိုထိုအရာ၌ အေမးခံၾကရလွ်င္ အဆံုးမရွိ ပစ္လႊင့္ေသာ စကားကို ဆိုကုန္၏။ (၃-၁၅)

 

အမရာဝိေကၡပ စတုတၳဝါဒ

၆၅။ စတုတၳဝါဒ၌ကား အဆံုးမရွိ ပစ္လႊင့္ေသာ အယူရွိကုန္ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ထိုထိုအရာ၌ အေမးခံၾကရလွ်င္ အဘယ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အဘယ္ကို စြဲမွီ၍ အဆံုးမရွိ ပစ္လႊင့္ေသာစကားကို ဆိုကုန္သနည္း –

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ပညာႏံု႔ေသာ အလြန္ေတြေဝေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္း ထိုထိုအရာ၌ အေမးခံၾကရလွ်င္ ပညာႏံု႔ျခင္း အလြန္ေတြေဝျခင္းေၾကာင့္ ထိုအဆံုးမရွိ ပစ္လႊင့္ေသာ စကားကို ဆို၏။

”တစ္ပါးေသာ ေလာကရွိသေလာ”ဟု (သင္) ငါ့ကို ေမးေသာ္ ”တစ္ပါးေသာ ေလာကရွိ၏”ဟုငါအယူရွိခဲ့လွ်င္ ”တစ္ပါးေသာ ေလာကရွိ၏”ဟု သင့္အား ငါ ေျဖရာ၏၊ (သို႔ရာတြင္) ဤသို႔ဟုလည္းငါ မယူ၊ ထိုသို႔ဟုလည္း ငါ မယူ၊ အျခားသို႔ဟုလည္း ငါ မယူ၊ (ဤသို႔ ထိုသို႔ အျခားသို႔) မဟုတ္ဟုလည္း ငါ မယူ၊ (ဤသို႔ ထိုသို႔ အျခားသို႔) မဟုတ္သည္ မဟုတ္ဟုလည္း ငါ မယူ။

တစ္ပါးေသာ ေလာက မရွိသေလာ။ပ။

တစ္ပါးေသာ ေလာက ရွိလည္းရွိ မရွိလည္း မရွိသေလာ။ပ။

တစ္ပါးေသာ ေလာက ရွိသည္လည္း မဟုတ္၊ မရွိသည္လည္း မဟုတ္သေလာ။ပ။

(ေသ၍) တစ္ဖန္ ျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါတို႔ ရွိကုန္သေလာ။ပ။

(ေသ၍) တစ္ဖန္ ျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါတို႔ မရွိကုန္သေလာ။ပ။

(ေသ၍) တစ္ဖန္ ျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါတို႔ ရွိလည္းရွိ မရွိလည္း မရွိကုန္သေလာ။ပ။

(ေသ၍) တစ္ဖန္ ျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါတို႔ ရွိသည္လည္း မဟုတ္၊ မရွိသည္လည္း မဟုတ္သေလာ။ပ။

ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈကံတို႔၏ အက်ဳိးဝိပါက္ရွိသေလာ။ပ။ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈကံတို႔၏ အက်ဳိးဝိပါက္ မရွိသေလာ။ပ။

ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈကံတို႔၏ အက်ဳိးဝိပါက္ ရွိလည္းရွိ မရွိလည္း မရွိသေလာ။ပ။

ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈကံတို႔၏ အက်ဳိးဝိပါက္ ရွိသည္လည္း မဟုတ္၊ မရွိသည္လည္း မဟုတ္သေလာ။ပ။

သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ရွိသေလာ။ပ။

သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ မရွိသေလာ။ပ။

သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ရွိလည္းရွိ မရွိလည္း မရွိသေလာ။ပ။

သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ရွိသည္လည္း မဟုတ္၊ မရွိသည္လည္း မဟုတ္သေလာ”ဟု

(သင္) ငါ့ကို ေမးေသာ္ ”သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ရွိသည္လည္း မဟုတ္၊ မရွိသည္လည္းမဟုတ္”ဟု ငါ အယူရွိခဲ့လွ်င္ ”သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ရွိသည္လည္း မဟုတ္၊ မရွိသည္လည္း မဟုတ္”ဟု သင့္အား ငါ ေျဖရာ၏၊ (သို႔ရာတြင္) ဤသို႔ဟုလည္း ငါ မယူ၊ ထိုသို႔ဟုလည္း ငါမယူ၊ အျခားသို႔ဟုလည္း ငါ မယူ၊ (ဤသို႔ ထိုသို႔ အျခားသို႔) မဟုတ္ဟုလည္း ငါ မယူ၊ (ဤသို႔ထိုသို႔ အျခားသို႔) မဟုတ္သည္ မဟုတ္ဟုလည္း ငါ မယူဟု ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား စတုတၳ အေၾကာင္းတည္း၊ ယင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ယင္းကို စြဲမွီ၍အဆံုးမရွိ ပစ္လႊင့္ေသာ အယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ထိုထိုအရာ၌ အေမးခံၾကရလွ်င္ အဆံုးမရွိ ပစ္လႊင့္ေသာ စကားကို ဆိုကုန္၏။ (၄-၁၆)

၆၆။ ရဟန္းတို႔ အဆံုးမရွိ ပစ္လႊင့္ေသာ အယူရွိကုန္ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ထိုထိုအရာ၌ အေမးခံၾကရလွ်င္ အဆံုးမရွိပစ္လႊင့္ေသာ စကားကို ဤေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ဆိုကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အဆံုးမရွိပစ္လႊင့္ေသာ အယူရွိကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏအားလံုးတို႔သည္ ထိုထိုအရာ၌အေမးခံၾကရ၍ အဆံုးမရွိပစ္လႊင့္ေသာ စကားကို ဆိုၾကလွ်င္ ဤေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤ (ေလးမ်ဳိး) တို႔တြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆိုကုန္၏၊ ဤ (ေလးမ်ဳိး) တို႔မွ တစ္ပါးေသာ အေၾကာင္း မရွိ။ပ။၁ ျမတ္စြာဘုရား၏ဟုတ္မွန္ေသာဂုဏ္ကို မွန္စြာေျပာလိုၾကလွ်င္ အၾကင္ (တရား) တို႔ျဖင့္ ေျပာၾကရာ၏။ နက္နဲကုန္ေသာ ။ပ။၂ ထိုတရားတို႔သည္ ဤသည္တို႔ပင္တည္း။

၁။ ပ -အပိုဒ္ ၅၉ ျပန္ၾကည့္ပါ။

၂။ ပ -အပိုဒ္ ၆ဝ ျပန္ၾကည့္ပါ။

 

အဓိစၥသမုပၸႏၷဝါဒ (အေၾကာင္းမဲ့အယူႏွစ္မ်ိဳး)

၆၇။ ရဟန္းတို႔ အေၾကာင္းမဲ့ အယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ (ထိုသူတို႔သည္) အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္ေပၚ၏ဟုႏွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ အေၾကာင္းမဲ့ အယူရွိကုန္ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အဘယ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အဘယ္ ကိုစြဲမွီ၍ အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္ေပၚ၏ဟု ႏွစ္မ်ဳိးေသာအေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္သနည္း –

 

အဓိစၥသမုပၸႏၷ ပဌမဝါဒ

၆၈။ ရဟန္းတို႔ အသညသတ္မည္ေသာ ျဗဟၼာတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုျဗဟၼာတို႔သည္ (ပဋိသေႏၶ) သညာျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ ထို (ျဗဟၼာ့) ဘံုမွ စုေတကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိေသး၏၊ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ေသာ သတၱဝါသည္ ထို (ျဗဟၼာ့) ဘံုမွ စုေတ၍ ဤ (လူ႔) ဘံုသို႔ ေရာက္ လာေသာ္လူ႔ေဘာင္မွ ရေသ့ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ၿပီးလွ်င္ ျပင္းစြာ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ ျမဲၿမံစြာအားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ အဖန္ဖန္ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ မေမ့ေလ်ာ့ျခင္းကို စြဲ၍ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို စြဲ၍ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္းကို ရ၏၊ ယင္းသို႔ စိတ္သည္ တည္ၾကည္လတ္ေသာ္ ပဋိသေႏၶသညာျဖစ္ေပၚျခင္းကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏၊ ထို႔ထက္ အလြန္မေအာက္ေမ့ႏိုင္။ ထိုသူသည္ဤသို႔ ဆို၏ –

”အတၱသည္လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္ေပၚ၏၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ငါသည္ ေရွး၌ မရွိခဲ၊ ထိုငါသည္ မရွိခဲ့ဘဲလ်က္ ယခု ထင္ရွားရွိလာ၏”ဟု ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ပဌမ အေၾကာင္းတည္း၊ ယင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ယင္းကို စြဲမွီ၍အေၾကာင္းမဲ့ အယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္ေပၚ၏ဟု ျပကုန္၏။ (၁-၁၇)

 

အဓိစၥသမုပၸႏၷ ဒုတိယဝါဒ

၆၉။ ဒုတိယဝါဒ၌ကား အေၾကာင္းမဲ့ အယူရွိကုန္ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အဘယ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ အဘယ္ကို စြဲမွီ၍ အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း အေၾကာင္းမဲ့ျဖစ္ေပၚ၏ဟု ျပကုန္သနည္း –

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္းၾကံစည္ေလ့ရွိ၏၊ စူးစမ္းေလ့ရွိ၏၊ ထိုသူသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးၾကံစည္၍ စူးစမ္း ဆင္ျခင္၍ မိမိ၏ထင္ျမင္ခ်က္ကိုဤသို႔ ဆို၏ –

”အတၱသည္လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္၏”ဟု ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ဒုတိယ အေၾကာင္းတည္း၊ ယင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ယင္းကို စြဲမွီ၍အေၾကာင္းမဲ့ အယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏ ျဗာဟၼဏတို႔သည္ အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္ေပၚ၏ဟု ျပကုန္၏။ (၂-၁၈)

၇ဝ။ ရဟန္းတို႔ အေၾကာင္းမဲ့ အယူရွိကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္ေပၚကုန္၏ဟု ဤ ႏွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အေၾကာင္းမဲ့ အယူရွိကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏအားလံုးတို႔သည္ အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္ေပၚ၏ဟု ဤ ႏွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤ (ႏွစ္မ်ဳိး) တို႔တြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပကုန္၏၊ ဤ (ႏွစ္မ်ဳိး) တို႔မွ တစ္ပါးေသာ အေၾကာင္းမရွိ။ပ။၁ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဟုတ္မွန္ေသာ ဂုဏ္ကို မွန္စြာေျပာလိုၾကလွ်င္ အၾကင္တရားတို႔ျဖင့္ ေျပာၾကရာ၏၊ နက္နဲကုန္ေသာ ။ပ။၂ ထိုတရားတို႔သည္ဤသည္တို႔ ပင္တည္း။

၇၁။ ရဟန္းတို႔ ေရွးအဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေရွးအဖို႔ကို စြဲယူကုန္ေသာ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ေရွးအဖို႔ကို စြဲမွီ၍ မ်ားျပားေသာ မိစၧာအယူျပစကားတို႔ကို ဤတစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္း တို႔ျဖင့္ေျပာေဟာကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ေရွးအဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေရွးအဖို႔ကို စြဲယူကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏအားလံုးတို႔သည့္ေရွးအဖို႔ကို စြဲမွီ၍ မ်ားျပားေသာ မိစၧာအယူျပစကားတို႔ကို ေဟာေျပာၾကလွ်င္ ဤတစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိး ေသာအေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤ (တစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိး) တို႔တြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေသာအေၾကာင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေျပာေဟာကုန္၏။ ဤ (တစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိး) တို႔မွ တစ္ပါးေသာ အေၾကာင္းမရွိ။

၇၂။ ရဟန္းတို႔ ”ဤအယူတို႔သည္ ဤသို႔ စြဲယူထားလွ်င္ ဤသို႔ မွားယြင္းစြာ သံုးသပ္ထားလွ်င္ဤသို႔ လားရာရွိကုန္၏၊ ဤသို႔ တမလြန္ရွိကုန္၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထို (တစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးေသာအယူ) ကို သိေတာ္မူ၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထို (တစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးေသာ အယူ) ကိုလည္း သိေတာ္မူ၏။ ထို႔ထက္ အထူး သျဖင့္လြန္ျမတ္ေသာ တရားကိုလည္း သိေတာ္မူ၏၊ ထို (အထူးသျဖင့္ လြန္ျမတ္ေသာတရား) ကို သိေတာ္မူေသာ္လည္း မွားယြင္းစြာ မသံုးသပ္၊ မွားယြင္းစြာ မသံုးသပ္ေသာေၾကာင့္ ထို (ျမတ္စြာဘုရားသည္) ကိုယ္ေတာ္တိုင္သာလွ်င္ နိဗၺာန္ကို သိေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝဒနာတို႔၏ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်ဳပ္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ သာယာဖြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အျပစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဝဒနာတို႔မွ ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္းေကာင္းဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိေတာ္မူသျဖင့္ (တစ္စံုတစ္ရာ) မစြဲလမ္းမူ၍ လြတ္ေျမာက္ေတာ္မူ၏။

၇၃။ ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အၾကင္ (တရား) တို႔ကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ ေဟာေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ဟုတ္မွန္ေသာဂုဏ္ကို မွန္စြာ ေျပာလိုၾကလွ်င္ အၾကင္ (တရား) တို႔ျဖင့္ ေျပာၾကရာ၏၊ နက္နဲကုန္ေသာ ျမင္ႏိုင္ခဲကုန္ေသာ သိႏိုင္ခဲကုန္ေသာ ၿငိမ္သက္ကုန္ေသာ မြန္ျမတ္ကုန္ေသာ ၾကံစည္ျခင္းျဖင့္ မေရာက္ႏိုင္ကုန္ေသာ သိမ္ေမြ႕ကုန္ေသာ ပညာရွိတို႔သာ သိႏိုင္ကုန္ေသာ ထိုတရားတို႔သည္ ဤသည္တို႔ပင္တည္း။

၁။ ပ -အပိုဒ္ ၆ဝ ျပန္ၾကည့္ပါ။

၂။ ပ -အပိုဒ္ ၆ဝ ျပန္ၾကည့္ပါ။

 

အပရႏၲာႏုဒိ႒ိ ေလးဆယ့္ေလးမ်ိဳး

၇၄။ ရဟန္းတို႔ ေနာက္အဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေနာက္အဖို႔ကို စြဲယူကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ (ထိုသူတို႔သည္) ေနာက္အဖို႔ကို စြဲမွီ၍ မ်ားျပားေသာ မိစၧာအယူျပစကားတို႔ကို ေလးဆယ့္ေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ေျပာေဟာကုန္၏၊ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္အဘယ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အဘယ္ကို စြဲမွီ၍ ေနာက္အဖို႔ကို ၾကံဆကုန္သနည္း၊ ေနာက္အဖို႔ကိုစဲြယူကုန္ သနည္း၊ ေနာက္အဖို႔ကို စြဲမွီ၍ မ်ားျပားေသာ မိစၧာအယူျပစကားတို႔ကို ေလးဆယ့္ေလးမ်ဳိး ေသာအေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ေျပာေဟာကုန္သနည္း။
ဥဒၶမာဃာတနိက သညီဝါဒ (ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိအယူ တစ္ဆယ့္ေျခာက္မ်ိဳး)

၇၅။ ရဟန္းတို႔ ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိအယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ရွိကုန္၏၊ (ထိုသူတို႔သည္) ေသၿပီးသည့္ေနာက္ သညာရွိေသာ အတၱကို တစ္ဆယ့္ေျခာက္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏၊ ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိအယူရွိကုန္ေသာ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္အဘယ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အဘယ္ကို စြဲမွီ၍ ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိေသာ အတၱကိုတစ္ဆယ့္ေျခာက္မ်ဳိး ေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္သနည္း –

၇၆။ အတၱသည္ ႐ုပ္ရွိ၏၊ ေသၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးျခင္းမရွိ၊ သညာရွိ၏ဟု ျပကုန္၏။

အတၱသည္ ႐ုပ္မရွိ၊ ေသၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးျခင္းမရွိ၊ သညာရွိ၏ဟု ျပကုန္၏။

အတၱသည္ ႐ုပ္ရွိလည္းဟုတ္၏၊ ႐ုပ္မရွိလည္းဟုတ္၏။ပ။

အတၱသည္ ႐ုပ္ရွိလည္း မဟုတ္၊ ႐ုပ္မရွိလည္း မဟုတ္။

အတၱသည္ အဆံုးရွိ၏။

အတၱသည္ အဆံုးမရွိ။

အတၱသည္ အဆံုးရွိလည္းဟုတ္၏၊ အဆံုးမရွိလည္းဟုတ္၏၊

အတၱသည္ အဆံုးရွိလည္း မဟုတ္၊ အဆံုးမရွိလည္း မဟုတ္။

အတၱသည္ တစ္မ်ဳိးတည္းေသာ သညာရွိ၏။

အတၱသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ သညာရွိ၏။

အတၱသည္ ေသးငယ္ေသာ သညာရွိ၏။

အတၱသည္ ႀကီးက်ယ္ေသာ သညာရွိ၏။

အတၱသည္ စင္စစ္ ခ်မ္းသာခ်ည္းရွိ၏။

အတၱသည္ စင္စစ္ ဆင္းရဲခ်ည္းရွိ၏။

အတၱသည္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲရွိ၏။

အတၱသည္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲ မရွိ၊ ေသၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးျခင္း မရွိ၊ သညာရွိ၏ဟု ျပကုန္၏။ (၁၆-၃၄)

၇၇။ ရဟန္းတို႔ ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိအယူရွိကုန္ေသာ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေသၿပီးေနာက္သညာရွိေသာ အတၱကို ဤတစ္ဆယ့္ေျခာက္မ်ဳိး ေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိအယူရွိကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏအားလံုးတို႔သည္ ေသၿပီးေနာက္သညာရွိေသာ အတၱကိုျပၾကလွ်င္ ဤတစ္ဆယ့္ေျခာက္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤ (တစ္ဆယ့္ေျခာက္မ်ဳိး) တို႔တြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပကုန္၏။ဤ (တစ္ဆယ့္ေျခာက္မ်ဳိး) တို႔မွ တစ္ပါးေသာ အေၾကာင္းမရွိ။ပ။ ျမတ္စြာဘုရား၏ဟုတ္မွန္ေသာဂုဏ္ကို မွန္စြာေျပာလိုၾကလွ်င္ အၾကင္ (တရား) တို႔ျဖင့္ ေျပာၾကရာ၏၊ နက္နဲကုန္ေသာ ။ပ။ထိုတရားတို႔သည္ ဤသည္တို႔ပင္တည္း။

ဒုတိယဘာဏဝါရ ၿပီး၏။

 

ဥဒၶမာဃာတနိက အသညီဝါဒ (ေသၿပီးေနာက္ သညာမရွိအယူ ရွစ္မ်ိဳး)

၇၈။ ရဟန္းတို႔ ေသၿပီးေနာက္ သညာမရွိအယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ရွိကုန္၏။ (ထိုသူတို႔သည္) ေသၿပီးေနာက္ သညာမရွိေသာ အတၱကို ရွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ျပကုန္၏။

ေသၿပီးေနာက္ သညာမရွိအယူရွိကုန္ေသာ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အဘယ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အဘယ္ကို စြဲမွီ၍ ေသၿပီးေနာက္ သညာမရွိေသာ အတၱကို ရွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္သနည္း –

၇၉။ အတၱသည္ ႐ုပ္ရွိ၏၊ ေသၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးျခင္းမရွိ၊ သညာမရွိဟု ျပကုန္၏။

အတၱသည္ ႐ုပ္မရွိ၊ ေသၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးျခင္းမရွိ၊ သညာမရွိဟု ျပကုန္၏။

အတၱသည္ ႐ုပ္ရွိလည္းဟုတ္၏၊ ႐ုပ္မရွိလည္းဟုတ္၏။ပ။

အတၱသည္ ႐ုပ္ရွိလည္း မဟုတ္၊ ႐ုပ္မရွိလည္း မဟုတ္။ အတၱသည္ အဆံုးရွိ၏။

အတၱသည္ အဆံုးမရွိ။

အတၱသည္ အဆံုးရွိလည္းဟုတ္၏၊ အဆံုးမရွိလည္းဟုတ္၏။

အတၱသည္ အဆံုးရွိလည္း မဟုတ္၊ အဆံုးမရွိလည္း မဟုတ္၊ ေသၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးျခင္း မရွိ၊ သညာမရွိ၏ဟု ျပကုန္၏။ (၈-၂၄-၄၂)

၈ဝ။ ေသၿပီးေနာက္ သညာမရွိအယူရွိကုန္ေသာ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေသၿပီးေနာက္ သညာမရွိေသာ အတၱကို ဤရွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ေသၿပီးေနာက္ သညာမရွိအယူရွိကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏအားလံုးတို႔သည္ ေသၿပီး ေနာက္သညာမရွိေသာ အတၱကို ျပၾကလွ်င္ ဤရွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤ (ရွစ္မ်ဳိး) တို႔တြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပကုန္၏။ ဤ (ရွစ္မ်ဳိး) တို႔မွတစ္ပါးေသာ အေၾကာင္းမရွိ။ပ။ ျမတ္စြာဘုရား၏ဟုတ္မွန္ေသာ ဂုဏ္ကို မွန္စြာ ေျပာလိုၾကလွ်င္ အၾကင္ (တရား) တို႔ျဖင့္ ေျပာၾကရာ၏၊ နက္နဲကုန္ေသာ ။ပ။ ထိုတရားတို႔သည္ ဤသည္တို႔ပင္တည္း။

 

ဥဒၶမာဃာတနိက ေနဝသညီ နာသညီဝါဒ(ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိလည္းမဟုတ္ မရွိလည္းမဟုတ္ အယူရွစ္မ်ိဳ း)

၈၁။ ရဟန္းတို႔ ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိလည္းမဟုတ္ မရွိလည္းမဟုတ္ အယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ ေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ (ထိုသူတို႔သည္) ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိလည္းမဟုတ္ မရွိ လည္းမဟုတ္ေသာ အတၱကို ရွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။

ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိလည္းမဟုတ္ မရွိလည္းမဟုတ္ အယူရွိကုန္ေသာ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အဘယ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အဘယ္ကို စြဲဲမွီ၍ ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိလည္းမဟုတ္ မရွိလည္းမဟုတ္ေသာ အတၱကို ရွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္သနည္း –

၈၂။ အတၱသည္ ႐ုပ္ရွိ၏၊ ေသၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးျခင္း မရွိ၊ သညာရွိလည္းမဟုတ္ မရွိလည္း မဟုတ္ဟုျပကုန္၏။

အတၱသည္ ႐ုပ္မရွိ။

အတၱသည္ ႐ုပ္ရွိလည္းဟုတ္၏၊ ႐ုပ္မရွိလည္းဟုတ္၏။

အတၱသည္ ႐ုပ္ရွိလည္း မဟုတ္၊ ႐ုပ္မရွိလည္း မဟုတ္။

အတၱသည္ အဆုံးရွိ၏။

အတၱသည္ အဆုံးမရွိ။

အတၱသည္ အဆုံးရွိလည္းဟုတ္၏၊ အဆုံးမရွိလည္းဟုတ္၏။

အတၱသည္ အဆုံးရွိလည္း မဟုတ္၊ အဆုံးမရွိလည္း မဟုတ္၊ ေသၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးျခင္း မရွိ၊ သညာရွိလည္း မဟုတ္၊ မရွိလည္း မဟုတ္ဟု ျပကုန္၏။ (ဂ-၃၂-၅ဝ)

၈၃။ ရဟန္းတို႔ ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိလည္းမဟုတ္ မရွိလည္းမဟုတ္အယူရွိကုန္ေသာ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိလည္းမဟုတ္ မရွိလည္းမဟုတ္ေသာ အတၱကို ဤ ရွစ္မ်ဳိးေသာအေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိလည္းမဟုတ္ မရွိလည္းမဟုတ္ အယူရွိကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏအားလုံးတို႔သည္ ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိလည္းမဟုတ္ မရွိလည္းမဟုတ္ေသာ အတၱကို ျပၾကလွ်င္ ဤရွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤ (ရွစ္မ်ိဳး) တို႔တြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပကုန္၏၊ ဤ (ရွစ္မ်ဳိး) တို႔မွ တစ္ပါးေသာ အေၾကာင္းမရွိ။ပ။ ျမတ္စြာဘုရား၏ဟုတ္မွန္ေသာ ဂုဏ္ကို မွန္စြာ ေျပာလိုၾကလွ်င္ အၾကင္ (တရား) တို႔ျဖင့္ ေျပာၾကရာ၏၊ နက္နဲဲကုန္ေသာ ။ပ။ ထိုတရားတို႔သည္ ဤသည္တို႔ပင္တည္း။

 

ဥေစၧဒဝါဒ (ျပတ္စဲအယူ ခုနစ္မ်ိဳး)

၈၄။ ရဟန္းတို႔ ျပတ္စဲဲအယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ (ထိုသူတို႔သည္) ထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါ၏ ျပတ္စဲဲျခင္း ပ်က္စီးျခင္း ေပ်ာက္ကင္းျခင္းကို ခုနစ္မ်ဳိးေသာအေၾကာင္း တို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။

ျပတ္စဲဲအယူရွိကုန္ေသာ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အဘယ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အဘယ္ကိုစြဲဲမွီ၍ ထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါ၏ ျပတ္စဲဲျခင္း ပ်က္စီးျခင္း ေပ်ာက္ကင္းျခင္းကို ခုနစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္သနည္း –

၈၅။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္းဤသို႔ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ ဤသို႔ ယူေလ့ရွိ၏ –

”အခ်င္း ဤအတၱသည္ ႐ုပ္ရွိ၏၊ မဟာဘုတ္ေလးပါး အစုအေဝးျဖစ္၏၊ မိဘတို႔မွ ေပါက္ဖြား၏၊ ကိုယ္ေကာင္ ပ်က္စီးလွ်င္ ျပတ္စဲဲ၏၊ ပ်က္စီး၏၊ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ မရွိ၊ အခ်င္း ဤမွ်ျဖင့္ ဤအတၱသည္ လုံးဝ ျပတ္စဲဲ၏”ဟု ဆိုေလ့ရွိ၏၊ ယူေလ့ရွိ၏။

ဤသို႔လွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူတို႔သည္ ထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါ၏ ျပတ္စဲဲျခင္း ပ်က္စီးျခင္းေပ်ာက္ကင္းျခင္းကို ျပကုန္၏။ (၁-၃၃-၅၁)

၈၆။ ထိုသူကို အျခားသူက ဤသို႔ ဆို၏ –

”အခ်င္း သင္ဆိုေသာ ဤအတၱသည္ ရွိသည္သာတည္း၊ မရွိဟု ငါမဆို၊ အခ်င္း ဤအတၱသည္ဤမွ်ျဖင့္ လုံးဝျပတ္စဲဲသည္ မဟုတ္ေသး၊ ကာမာဝစရနတ္ျပည္၌ျဖစ္ေသာ အစာအာဟာရ စားေသာက္ေသာ ႐ုပ္ရွိေသာ အျခားအတၱသည္ ရွိေသး၏၊ ထိုအတၱကို သင္ မသိ၊ (သင္) မျမင္၊ ထိုအတၱကို ငါ သိ၏၊ (ငါ) ျမင္၏၊ အခ်င္း ထိုအတၱသည္ ကိုယ္ေကာင္ ပ်က္စီးလွ်င္ ျပတ္စဲဲ၏၊ ပ်က္စီး၏၊ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ မရွိ၊ အခ်င္း ဤမွ်ျဖင့္ ဤအတၱသည္ လုံးဝ ျပတ္စဲဲ၏”ဟု ဆို၏၊

ဤသို႔လွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူတို႔သည္ ထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါ၏ ျပတ္စဲဲျခင္း ပ်က္စီးျခင္း ေပ်ာက္ကင္းျခင္းကို ျပကုန္၏။ (၂-၃၄-၅၂)

၈၇။ ထိုသူကို အျခားသူက ဤသို႔ ဆို၏ –

”အခ်င္း သင္ဆိုေသာ ဤအတၱသည္ ရွိသည္သာတည္း၊ မရွိဟု ငါမဆို၊ အခ်င္း ဤအတၱသည္ဤမွ်ျဖင့္ လုံးဝ ျပတ္စဲဲသည္ မဟုတ္ေသး၊ ျဗဟၼာ့ျပည္၌ ျဖစ္ေသာ အဂၤါႀကီးငယ္ အလုံးစုံရွိေသာ ဣေႁႏၵမခ်ဳိ႕တဲဲ့ေသာ စ်ာန္စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ရွိေသာ အျခားအတၱသည္ ရွိေသး၏၊ ထိုအတၱကို သင္မသိ၊ (သင္) မျမင္၊ ထိုအတၱကို ငါ သိ၏၊ (ငါ) ျမင္၏၊ အခ်င္း ထိုအတၱသည္ ကိုယ္ေကာင္ပ်က္စီးလွ်င္ ျပတ္စဲဲ၏၊ ပ်က္စီး၏၊ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ မရွိ၊ အခ်င္း ဤမွ်ျဖင့္ ဤအတၱသည္ လုံးဝျပတ္စဲဲ၏”ဟု ဆို၏။

ဤသို႔လွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူတို႔သည္ ထင္ရွားေသာ သတၱဝါ၏ ျပတ္စဲဲျခင္း ပ်က္စီးျခင္း ေပ်ာက္ကင္းျခင္းကို ျပကုန္၏။ (၃-၃၅-၅၃)

၈၈။ ထိုသူကို အျခားသူက ဤသို႔ ဆို၏ –

”အခ်င္း သင္ဆိုေသာ ဤအတၱသည္ ရွိသည္သာတည္း၊ မရွိဟု ငါမဆို၊ အခ်င္း ဤအတၱသည္ ဤမွ်ျဖင့္လုံးဝ ျပတ္စဲဲသည္ မဟုတ္ေသး၊ ႐ူပသညာ၁ တို႔ကို လုံးဝ လြန္ေျမာက္၍ ပဋိဃသညာ၂ တို႔့လုံးဝခ်ဳပ္သည့္ျပင္ နာနတၱသညာ၃ တို႔ကို လုံးဝ ႏွလုံးမသြင္းမူ၍ ‘ေကာင္းကင္သည္ အဆုံးမရွိ’ဟု (ႏွလုံးသြင္းလ်က္) အာကာသာနၪၥာယတန ျဗဟၼာ့ဘုံသို႔ ေရာက္ေသာ အျခား အတၱသည္ ရွိေသး၏၊ ထိုအတၱကို သင္ မသိ၊ (သင္) မျမင္၊ ထို အတၱကို ငါသိ၏၊ (ငါ) ျမင္၏၊ အခ်င္း ထိုအတၱသည္ကိုယ္ေကာင္ ပ်က္စီးလွ်င္ ျပတ္စဲဲ၏၊ ပ်က္စီး၏၊ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ မရွိ၊ အခ်င္း ဤမွ်ျဖင့္ဤအတၱသည္ လုံးဝ ျပတ္စဲဲ၏”ဟု ဆို၏။

ဤသို႔လွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူတို႔သည္ ထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါ၏ ျပတ္စဲဲျခင္း ပ်က္စီးျခင္း ေပ်ာက္ကင္းျခင္းကို ျပကုန္၏။ (၄-၃၆-၅၄)

၈၉။ ထိုသူကို အျခားသူက ဤသို႔ ဆို၏ –

”အခ်င္း သင္ဆိုေသာ ဤအတၱသည္ ရွိသည္သာတည္း၊ မရွိဟု ငါမဆို၊ အခ်င္း ဤအတၱသည္ဤမွ်ျဖင့္ လုံးဝ ျပတ္စဲဲသည္ မဟုတ္ေသး၊ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို လုံးဝ လြန္ေျမာက္၍ ‘ဝိညာဥ္သည္ အဆုံးမရွိ’ဟု (ႏွလုံးသြင္းလ်က္) ဝိညာဏၪၥာယတနျဗဟၼာ့ဘုံသို႔ ေရာက္ေသာ အျခားအတၱသည္ ရွိေသး၏၊ ထိုအတၱကို သင္ မသိ၊ (သင္) မျမင္၊ ထိုအတၱကို ငါ သိ၏၊ (ငါ) ျမင္၏၊ အခ်င္း ထိုအတၱသည္ ကိုယ္ေကာင္ ပ်က္စီးလွ်င္ ျပတ္စဲဲ၏၊ ပ်က္စီး၏၊ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ မရွိ၊ အခ်င္း ဤမွ်ျဖင့္ ဤအတၱသည္ လုံးဝ ျပတ္စဲဲ၏”ဟု ဆို၏။

ဤသို႔လွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူတို႔သည္ ထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါ၏ ျပတ္စဲဲျခင္း ပ်က္စီးျခင္း ေပ်ာက္ကင္းျခင္းကို ျပကုန္၏။ (၅-၃၇-၅၅)

၉ဝ။ ထိုသူကို အျခားသူက ဤသို႔ ဆို၏ –

”အခ်င္း သင္ဆိုေသာ ဤအတၱသည္ ရွိသည္သာတည္း၊ မရွိဟု ငါမဆို၊ အခ်င္း ဤအတၱသည္ဤမွ်ျဖင့္ လုံးဝ ျပတ္စဲဲသည္ မဟုတ္ေသး၊ အခ်င္း ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို လုံးဝ လြန္ေျမာက္၍ ‘တစ္စုံတစ္ခုမွ် မရွိ’ဟု (ႏွလုံးသြင္းလ်က္) အာကိၪၥညာယတနျဗဟၼာ့ဘုံသို႔ ေရာက္ေသာ အျခား အတၱသည္ရွိေသး၏၊ ထိုအတၱကို သင္ မသိ၊ (သင္) မျမင ္၊ ထိုအတၱကို ငါ သိ၏၊ (ငါ) ျမင္၏၊ အခ်င္းထိုအတၱသည္ ကိုယ္ေကာင္ ပ်က္စီးလွ်င္ ျပတ္စဲဲ၏၊ ပ်က္စီး၏၊ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ မရွိ၊ အခ်င္းဤမွ်ျဖင့္ ဤအတၱသည္ လုံးဝ ျပတ္စဲဲ၏”ဟု ဆို၏။

ဤသို႔လွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူတို႔သည္ ထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါ၏ ျပတ္စဲဲျခင္း ပ်က္စီးျခင္းေပ်ာက္ကင္းျခင္းကို ျပကုန္၏။ (၆-၃၈-၅၆)

၉၁။ ထိုသူကို အျခားသူက ဤသို႔ ဆို၏ –

”အခ်င္း သင္ဆိုေသာ ဤအတၱသည္ ရွိသည္သာတည္း၊ မရွိဟု ငါမဆို၊ အခ်င္း ဤအတၱသည္ဤမွ်ျဖင့္ လုံးဝ ျပတ္စဲဲသည္ မဟုတ္ေသး၊ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကို လုံးဝ လြန္ေျမာက္၍ ‘ဤဝိညာဥ္သည္ ၿငိမ္သက္၏၊ ဤဝိညာဥ္သည္ မြန္ျမတ္၏’ဟု (ႏွလုံးသြင္းလ်က္) ေနဝသညာနာသညာယတနျဗဟၼာ့ဘုံသို႔ ေရာက္ေသာ အျခားအတၱသည္ ရွိေသး၏၊ ထိုအတၱကို သင္ မသိ၊ (သင္) မျမင္၊ ထို အတၱကို ငါ သိ၏၊ (ငါ) ျမင္၏၊ အခ်င္း ထိုအတၱသည္ ကိုယ္ေကာင္ ပ်က္စီးလွ်င္ ျပတ္စဲဲ၏၊ ပ်က္စီး၏၊ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ မရွိ၊ အခ်င္း ဤမွ်ျဖင့္ ဤအတၱသည္ လုံးဝ ျပတ္စဲဲ၏”ဟု ဆို၏။

ဤသို႔လွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူတို႔သည္ ထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါ၏ ျပတ္စဲဲျခင္း ပ်က္စီးျခင္း ေပ်ာက္ကင္းျခင္းကို ျပကုန္၏။ (၇-၃၉-၅၇)

၉၂။ ရဟန္းတို႔ ျပတ္စဲဲအယူရွိကုန္ေသာ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါ၏ျပတ္စဲဲျခင္း ပ်က္စီးျခင္း ေပ်ာက္ကင္းျခင္းကို ဤခုနစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ျပတ္စဲဲအယူရွိကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏအားလုံးတို႔သည္ ထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါ၏ျပတ္စဲဲျခင္း ပ်က္စီးျခင္း ေပ်ာက္ကင္းျခင္းကို ျပၾကလွ်င္ ဤခုနစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ဤ (ခုနစ္မ်ဳိး) တို႔တြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပကုန္၏၊ ဤ (ခုနစ္မ်ဳိး) တို႔မွ တစ္ပါးေသာ အေၾကာင္း မရွိ။ပ။ ျမတ္စြာဘုရား၏ဟုတ္မွန္ေသာဂုဏ္ကို မွန္စြာ ေျပာလိုၾကလွ်င္ အၾကင္ (တရား) တို႔ျဖင့္ ေျပာၾကရာ၏၊ နက္နဲဲကုန္ေသာ ။ပ။ ထိုတရားတို႔သည္ ဤသည္တို႔ပင္တည္း။

၁။ ႐ူပသညာ=႐ူပစ်ာန္၌ျဖစ္ေသာသညာ။

၂။ ပဋိဃသညာ= စကၡဳစေသာဝတၳဳ႐ုပ္ငါးပါး၌ ႐ူပါ႐ုံစေသာအာ႐ုံငါးပါးတို႔ ထိခိုက္ေသာအခါ ျဖစ္ေပၚေသာ ပၪၥဝိညာဥ္သညာ။

၃။ နာနတၱသညာ= ပဋိဃသညာမွတစ္ပါးေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ကာမာဝစရသညာ၊
ဒိ႒ဓမၼနိဗၺာနဝါဒ (မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္အယူ ငါးမ်ိဳး)

၉၃။ ရဟန္းတို႔ မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္အယူရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသမဏျဗာဟၼဏ တို႔သည္ရွိကုန္၏၊ (ထိုသူတို႔သည္) ထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါ၏ အျမတ္ဆုံးမ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္ကို ငါးမ်ဳိး

ေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။

မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္ အယူရွိကုန္ေသာ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အဘယ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ အဘယ္ကို စြဲဲမွီ၍ ထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါ၏ အျမတ္ဆုံး မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္ကိုငါးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္သနည္း –

၉၄။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္းဤသို႔ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ ဤသို႔ ယူေလ့ရွိ၏ –

”အခ်င္း ဤအတၱသည္ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ျဖင့္ ကုံလုံ ျပည့္စုံစြာ ေပ်ာ္ရႊင္စံစားရ၏၊ အခ်င္း ဤမွ်ျဖင့္ဤအတၱသည္ အျမတ္ဆုံး မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္၏”ဟု ဆိုေလ့ရွိ၏၊ ယူေလ့ရွိ၏။

ဤသို႔လွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူတို႔သည္ ထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါ၏ အျမတ္ဆုံး မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္ကို ျပကုန္၏။ (၁-၄ဝ-၅၈)

၉၅။ ထိုသူကို အျခားသူက ဤသို႔ ဆို၏ –

”အခ်င္း သင္ဆိုေသာ ဤအတၱသည္ ရွိသည္သာတည္း၊ မရွိဟု ငါမဆို၊ အခ်င္း ဤအတၱသည္ဤမွ်ျဖင့္ အျမတ္ဆုံး မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္သို႔ မေရာက္ေသး၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခ်င္းကာမဂုဏ္တို႔သည္ မျမဲဲကုန္၊ ဆင္းရဲဲကုန္၏၊ ေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲဲျခင္း သေဘာရွိကုန္၏၊ ထို (ကာမဂုဏ္) တို႔၏ ေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲဲျခင္းေၾကာင့္ ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲဲျခင္း ႏွလုံးမသာယာျခင္း ျပင္းစြာ ပူပန္ျခင္း ျဖစ္ကုန္၏၊ အခ်င္း ဤအတၱသည္ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ ၾကံစည္ျခင္း (ဝိတက္) ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာသုံးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း (ဝိစာရ) ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ (နီဝရဏ) ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာႏွစ္သိမ့္ျခင္း (ပီတိ) ခ်မ္းသာျခင္း (သုခ) ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ အခ်င္း ဤမွ်ျဖင့္ဤအတၱသည္ အျမတ္ဆုံး မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္၏”ဟု ဆို၏၊

ဤသို႔လွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူတို႔သည္ ထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါ၏ အျမတ္ဆုံး မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္ကို ျပကုန္၏။ (၂-၄၁-၅၉)

၉၆။ ထိုသူကို အျခားသူက ဤသို႔ ဆို၏ –

”အခ်င္း သင္ဆိုေသာ ဤအတၱသည္ ရွိသည္သာတည္း၊ မရွိဟု ငါမဆို၊ အခ်င္း ဤအတၱသည္ဤမွ်ျဖင့္ အျမတ္ဆုံး မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္သို႔ မေရာက္ေသး၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထို (ပဌမစ်ာန္) ၌ ၾကံစည္ျခင္း (ဝိတက္) သုံးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း (ဝိစာရ) ရွိေသာေၾကာင့္ ထို (စ်ာန္) ကိုၾကမ္းတမ္း၏ဟု ဆိုအပ္၏၊ အခ်င္း ဤအတၱသည္ ဝိတက္ ဝိစာရၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိကိုယ္၌ စိတ္ကိုၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္း (သမာဓိ) ကို ပြါးေစတတ္ေသာ ၾကံစည္ျခင္း (ဝိတက္) မရွိေသာ သုံးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း (ဝိစာရ) မရွိေသာ တည္ၾကည္ျခင္း (သမာဓိ) ေၾကာင့္ ျဖစ္ ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း (ပီတိ) ခ်မ္းသာျခင္း (သုခ) ရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ အခ်င္း ဤမွ်ျဖင့္ ဤအတၱသည္အျမတ္ဆုံး မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္၏”ဟု ဆို၏။

ဤသို႔လွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူတို႔သည္ ထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါ၏ အျမတ္ဆုံး မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္ကို ျပကုန္၏။ (၃-၄၂-၆ဝ)

၉၇။ ထိုသူကို အျခားသူက ဤသို႔ ဆို၏ –

”အခ်င္း သင္ဆိုေသာ ဤအတၱသည္ ရွိသည္သာတည္း၊ မရွိဟု ငါမဆို၊ အခ်င္း ဤအတၱသည္ဤမွ်ျဖင့္ အျမတ္ဆုံး မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္သို႔ မေရာက္ေသး၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထို (ဒုတိယစ်ာန္) ၌ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း (ပီတိ) ဟူေသာ စိတ္တက္ႂကြျခင္းရွိေသာေၾကာင့္ ထို (စ်ာန္) ကို ၾကမ္းတမ္း၏ဟု ဆိုအပ္၏၊ အခ်င္း ဤအတၱသည္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း (ပီတိ) ကိုလည္း မတပ္မက္ျခင္းေၾကာင့္သတိသမၸဇဥ္ႏွွင့္ ျပည့္စုံသည္ျဖစ္၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ေန၏၊ ခ်မ္းသာ (သုခ) ကိုလည္း ကိုယ္ျဖင့္ ခံစား၏၊ အၾကင္ (တတိယစ်ာန္) ေၾကာင့္ ထိုသူကို ‘လ်စ္လ်ဴ႐ႈသူ သတိရွိသူ ခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ ရွိသူ’ဟုအရိယာ (ပုဂၢိဳလ္) တို႔သည္ ေျပာၾကားကုန္၏၊ ထိုတတိယစ်ာန္သို႔ (ဤအတၱသည္) ေရာက္၍ ေန၏၊ အခ်င္း ဤမွ်ျဖင့္ ဤအတၱသည္ အျမတ္ဆုံး မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္၏”ဟု ဆို၏။

ဤသို႔လွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူတို႔သည္ ထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါ၏ အျမတ္ဆုံး မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္ကို ျပကုန္၏။ (၄-၄၃-၆၁)

၉၈။ ထိုသူကို အျခားသူက ဤသို႔ ဆို၏ –

”အခ်င္း သင္ဆိုေသာ ဤအတၱသည္ ရွိသည္သာတည္း၊ မရွိဟု ငါမဆို၊ အခ်င္း ဤအတၱသည္ဤမွ်ျဖင့္ အျမတ္ဆုံး မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္သို႔ မေရာက္ေသး၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထို (တတိယစ်ာန္) ၌ ခ်မ္းသာဟု စိတ္၏ ႏွလုံးသြင္းျခင္း ရွိေသာေၾကာင့္ ထို (စ်ာန္) ကို ၾကမ္းတမ္း၏ဟုဆိုအပ္၏၊ အခ်င္း ဤအတၱသည္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲဲကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေရွးဦးကပင္ လွ်င္ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ႏွလုံးမသာျခင္းတို႔၏ ခ်ဳပ္ႏွင့္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဆင္းရဲဲခ်မ္းသာ မရွိေသာလ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ သတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ အခ်င္းဤမွ်ျဖင့္ ဤအတၱသည္ အျမတ္ဆုံး မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္၏”ဟု ဆို၏။

ဤသို႔လွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူတို႔သည္ ထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါ၏ အျမတ္ဆုံး မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္ကို ျပကုန္၏။ (၅-၄၄-၆၂)

၉၉။ ရဟန္းတို႔ အျမတ္ဆုံး မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္ အယူရွိကုန္ေသာ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါ၏ အျမတ္ဆုံး မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္ကို ဤငါးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ အျမတ္ဆုံး မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္အယူရွိကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏအားလုံးတို႔သည္ ထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါ၏ အျမတ္ဆုံး မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္ကို ျပၾကလွ်င္ ဤငါးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤ (ငါးမ်ဳိး) တို႔တြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပကုန္၏။ ဤ (ငါးမ်ဳိး) တို႔မွ တစ္ပါးေသာ အေၾကာင္းမရွိ။ပ။ ျမတ္စြာဘုရား၏ဟုတ္မွန္ေသာ ဂုဏ္ကို မွန္စြာ ေျပာလိုၾကလွ်င္ အၾကင္ (တရား) တို႔ျဖင့္ ေျပာၾကရာ၏၊ နက္နဲဲကုန္ေသာ ။ပ။ ထိုတရားတို႔သည္ ဤသည္တို႔ပင္တည္း။

၁ဝဝ။ ရဟန္းတို႔ ေနာက္အဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေနာက္အဖို႔ကို စြဲဲယူကုန္ေသာ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေနာက္အဖို႔ကိုစဲဲြမွီ၍ မ်ားျပားေသာ မိစၧာအယူျပစကားတို႔ကို ဤေလးဆယ့္ေလးမ်ဳိးေသာအေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ေျပာေဟာကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္အဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေနာက္အဖို႔ကို စြဲဲယူကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏအားလုံးတို႔သည္ ေနာက္အဖို႔ကို စဲဲြမွီ၍ မ်ားျပားေသာ မိစၧာအယူျပစကားတို႔ကို ေျပာေဟာၾကလွ်င္ ဤေလးဆယ့္ေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤ (ေလးဆယ့္ေလးမ်ဳိး) တို႔တြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေျပာေဟာကုန္၏၊ ဤ (ေလးဆယ့္ေလးမ်ဳိး) တို႔မွ တစ္ပါးေသာ အေၾကာင္းမရွိ။ပ။ ျမတ္စြာဘုရား၏ဟုတ္မွန္ေသာ ဂုဏ္ကို မွန္စြာ ေျပာလိုၾကလွ်င္ အၾကင္ (တရား) တို႔ျဖင့္ ေျပာၾကရာ၏၊ နက္နဲဲကုန္ေသာ ။ပ။ ထိုတရားတို႔သည္ ဤသည္တို႔ပင္တည္း။

၁ဝ၁။ ရဟန္းတို႔ ေရွးအဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေနာက္အဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေရွးအဖို႔ေနာက္အဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေရွးအဖို႔ ေနာက္အဖို႔ကို စြဲဲယူကုန္ေသာ သမဏျဗဟၼဏတို႔သည္ေရွးအဖို႔ ေနာက္အဖို႔ကို စဲဲြမွီ၍ ဤေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ မ်ားျပားေသာမိစၧာအယူျပစကား တို႔ကို ေျပာေဟာကုန္၏။

၁ဝ၂။ ရဟန္းတို႔ ေရွးအဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေနာက္အဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေရွးအဖို႔ ေနာက္အဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေရွးအဖို႔ ေနာက္အဖို႔ကို စြဲဲယူကုန္ေသာ သမဏျဗဟၼဏအားလုံးတို႔သည္ ေရွးအဖို႔ ေနာက္အဖို႔ကို စဲဲြမွီ၍ မ်ားျပားေသာ မိစၧာအယူျပစကားတို႔ကို ေျပာေဟာၾကလွ်င္ ဤေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤ (ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္မ်ဳိး) တို႔တြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေသာအေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေျပာေဟာၾကကုန္၏၊ ဤ (ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္မ်ဳိး) တို႔မွ တစ္ပါးေသာအေၾကာင္းမရွိ။

၁ဝ၃။ ရဟန္းတို႔ ”ဤေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္မ်ဳိး၁ေသာ အယူတို႔သည္ ဤသို႔ စြဲဲယူထားလွ်င္ ဤသို႔မွားယြင္းစြာ သုံးသပ္ထားလွ်င္ ဤသို႔ လားရာရွိကုန္၏၊ ဤသို႔ တမလြန္ရွိကုန္၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္မ်ဳိးေသာ အယူကို သိေတာ္မူ၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထို (ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္မ်ဳိးေသာအယူ) ကိုလည္း သိေတာ္မူ၏။ ထို႔ထက္ အထူး သျဖင့္လြန္ျမတ္ေသာ တရားကိုလည္း သိေတာ္မူ၏၊ ထို (အထူးသျဖင့္ လြန္ျမတ္ေသာတရား) ကို သိေတာ္မူေသာ္လည္း မွားယြင္းစြာ မသုံးသပ္၊ မွားယြင္းစြာ မသုံးသပ္ေသာေၾကာင့္ ထို (ျမတ္စြာဘုရား) သည္ကိုယ္ေတာ္တိုင္သာလွ်င္ (နိဗၺာန္ကို) သိေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝဒနာတို႔၏ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်ဳပ္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ သာယာဖြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အျပစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဝဒနာတို႔မွ ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္းေကာင္းဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိေတာ္မူသျဖင့္ (တစ္စုံတစ္ရာ) မစြဲဲလမ္းမူ၍ လြတ္ေျမာက္ေတာ္မူ၏။

၁ဝ၄။ ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အၾကင္ (တရား) တို႔ကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ ေဟာေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ဟုတ္မွန္ေသာ ဂုဏ္ကို မွန္စြာေျပာလိုၾကလွ်င္ အၾကင္ (တရား) တို႔ျဖင့္ ေျပာၾကရာ၏၊ နက္နဲဲကုန္ေသာ ျမင္ႏိုင္ခဲဲကုန္ေသာ သိႏိုင္ခဲဲကုန္ေသာ ၿငိမ္သက္ကုန္ေသာ မြန္ျမတ္ကုန္ေသာ ၾကံစည္ျခင္းျဖင့္ မေရာက္ႏိုင္ကုန္ေသာ သိမ္ေမြ႕ကုန္ေသာ ပညာရွိတို႔သာ သိႏိုင္ကုန္ေသာ ထိုတရားတို႔သည္ ဤသည္တို႔ပင္တည္း။

၁။ မိစၧာအယူေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္မ်ဳိးကား ပုဗၺႏၲကပၸိက တစ္ဆယ့္ရွစ္, အပရႏၲကပၸိက ေလးဆယ့္ေလးမ်ဳိးတည္း။

 

ပရိတႆိတဝိပၹႏၵိတဝါရ

၁ဝ၅။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ တည္ျမဲဲအယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း တည္ျမဲဲ၏ဟု ေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ ထို (ေဝဒနာ) သည္လည္း (အမွန္ကို) မသိကုန္ေသာ (အမွန္ကို) မျမင္ကုန္ေသာ တဏွာပူးကပ္ကုန္ေသာ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ခံစားျခင္းျဖစ္၍ ေတာင့္တျခင္းျဖင့္ တုန္လႈပ္သည္သာတည္း။

၁ဝ၆။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ အခ်ဳိ႕တည္ျမဲဲ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲဲ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း အခ်ဳိ႕တည္ျမဲဲ၏ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲဲဟု ေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ျပကုန္၏။ ထို (ေဝဒနာ) သည္လည္း (အမွန္ကို) မသိကုန္ေသာ (အမွန္ကို) မျမင္ကုန္ေသာ တဏွာပူးကပ္ကုန္ေသာ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ခံစားျခင္းျဖစ္၍ ေတာင့္တျခင္းျဖင့္ တုန္လႈပ္သည္သာတည္း။

၁ဝ၇။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ အဆုံးရွိ အဆုံးမရွိ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ေလာက၏ အဆုံးရွိ အဆုံး မရွိကိုေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ ထို (ေဝဒနာ) သည္လည္း (အမွန္ကို) မသိကုန္ေသာ (အမွန္ကို) မျမင္ကုန္ေသာ တဏွာပူးကပ္ကုန္ေသာ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ခံစားျခင္းျဖစ္၍ေတာင့္တျခင္းျဖင့္ တုန္လႈပ္သည္သာတည္း။

၁ဝ၈။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ အဆုံးမရွိ ပစ္လႊင့္ေသာ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ထိုထိုအရာ၌ အေမးခံၾကရလွ်င္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) အဆုံးမရွိ ပစ္လႊင့္ေသာ စကားကို ေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ဆိုကုန္၏။ ထို (ေဝဒနာ) သည္လည္း (အမွန္ကို) မသိကုန္ေသာ (အမွန္ကို) မျမင္ကုန္ေသာ တဏွာပူးကပ္ကုန္ေသာ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ခံစားျခင္းျဖစ္၍ ေတာင့္တျခင္းျဖင့္ တုန္လႈပ္သည္သာတည္း။

၁ဝ၉။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ အေၾကာင္းမဲဲ့အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း အေၾကာင္းမဲဲ့ ျဖစ္ေပၚ၏ဟု ႏွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ ထို (ေဝဒနာ) သည္လည္း (အမွန္ကို) မသိကုန္ေသာ (အမွန္ကို) မျမင္ကုန္ေသာ တဏွာပူးကပ္ကုန္ေသာ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ခံစားျခင္းျဖစ္၍ ေတာင့္တျခင္းျဖင့္ တုန္လႈပ္သည္သာတည္း။

၁၁ဝ။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ ေရွ႕အဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေရွးအဖို႔ကို စြဲဲယူကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ေရွးအဖို႔ကို စြဲဲမွီ၍ မ်ားျပားေသာ မိစၧာအယူျပစကားတို႔ကို တစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ေျပာေဟာကုန္၏။ ထို (ေဝဒနာ) သည္လည္း (အမွန္ကို) မသိကုန္ေသာ (အမွန္ကို) မျမင္ကုန္ေသာ တဏွာပူးကပ္ကုန္ေသာ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ခံစားျခင္းျဖစ္၍ ေတာင့္တျခင္းျဖင့္ တုန္လႈပ္သည္သာတည္း။

၁၁၁။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိေသာ အတၱကို တစ္ဆယ့္ေျခာက္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ ထို (ေဝဒနာ) သည္လည္း (အမွန္ကို) မသိကုန္ေသာ (အမွန္ကို) မျမင္ကုန္ေသာ တဏွာပူးကပ္ကုန္ေသာ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ခံစားျခင္းျဖစ္၍ ေတာင့္တျခင္းျဖင့္ တုန္လႈပ္သည္သာတည္း။

၁၁၂။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ ေသၿပီးေနာက္ သညာမရွိ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ေသၿပီးေနာက္သညာမရွိေသာ အတၱကို ရွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ ထို (ေဝဒနာ) သည္လည္း (အမွန္ကို) မသိကုန္ေသာ (အမွန္ကို) မျမင္ကုန္ေသာ တဏွာပူးကပ္ကုန္ေသာ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ခံစားျခင္းျဖစ္၍ ေတာင့္တျခင္းျဖင့္ တုန္လႈပ္သည္သာတည္း။

၁၁၃။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိလည္းမဟုတ္ မရွိလည္းမဟုတ္ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိလည္းမဟုတ္ မရွိလည္းမဟုတ္ေသာ အတၱကို ရွစ္မ်ဳိးေသာအေၾကာင္း တို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ ထို (ေဝဒနာ) သည္လည္း (အမွန္ကို) မသိကုန္ေသာ (အမွန္ကို) မျမင္ကုန္ေသာ တဏွာပူးကပ္ကုန္ေသာ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ခံစားျခင္းျဖစ္၍ ေတာင့္တျခင္းျဖင့္ တုန္လႈပ္သည္သာတည္း။

၁၁၄။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ ျပတ္စဲဲအယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိ အယူ၌ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါ၏ ျပတ္စဲဲျခင္းပ်က္စီးျခင္း ေပ်ာက္ကင္းျခင္းကို ခုနစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ ထို (ေဝဒနာ) သည္လည္း (အမွန္ကို) မသိကုန္ေသာ (အမွန္ကို) မျမင္ကုန္ေသာ တဏွာပူးကပ္ကုန္ေသာ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ခံစားျခင္းျဖစ္၍ ေတာင့္တျခင္းျဖင့္ တုန္လႈပ္သည္သာတည္း။

၁၁၅။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ထင္ရွားရွိေသာသတၱဝါ၏ အျမတ္ဆုံး မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္ကို ငါးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ထို (ေဝဒနာ) သည္လည္း (အမွန္ကို) မသိကုန္ေသာ (အမွန္ကို) မျမင္ကုန္ေသာ တဏွာပူးကပ္ကုန္ေသာ ထိုအသွ်င္သမဏ ျဗာဟၼဏတို႔၏ ခံစားျခင္းျဖစ္၍ ေတာင့္တျခင္းျဖင့္ တုန္လႈပ္သည္သာတည္း။

၁၁၆။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ ေနာက္အဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေနာက္အဖို႔ကို စြဲဲယူကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ေနာက္အဖို႔ကို စြဲဲမွီ၍ မ်ားျပားေသာ မိစၧာအယူျပစကားတို႔ကို ေလးဆယ့္ေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ေျပာေဟာကုန္၏။ ထို (ေဝဒနာ) သည္လည္း (အမွန္ကို) မသိကုန္ေသာ (အမွန္ကို) မျမင္ကုန္ေသာ တဏွာပူးကပ္ကုန္ေသာ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ခံစားျခင္းျဖစ္၍ ေတာင့္တျခင္းျဖင့္ တုန္လႈပ္သည္သာတည္း။

၁၁၇။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ ေရွးအဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေနာက္အဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေရွးအဖို႔ေနာက္အဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေရွးအဖို႔ေနာက္အဖို႔ကို စြဲဲယူကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏ တို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ေရွးအဖို႔ေနာက္အဖို႔ကို စြဲဲမွီ၍မ်ားျပားေသာ မိစၧာအယူျပစကားတို႔ကို ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ေျပာေဟာကုန္၏။ထို (ေဝဒနာ) သည္လည္း (အမွန္ကို) မသိကုန္ေသာ (အမွန္ကို) မျမင္ကုန္ေသာ တဏွာပူးကပ္ ကုန္ေသာ ထိုအသွ်င္သမဏ ျဗာဟၼဏတို႔၏ ခံစားျခင္းျဖစ္၍ ေတာင့္တျခင္းျဖင့္ တုန္လႈပ္သည္သာတည္း။

 

ဖႆပစၥယာဝါရ

၁၁၈။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ တည္ျမဲဲအယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိ အယူ၌ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း တည္ျမဲဲ၏ဟု ေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ ထို (သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ေဝဒနာ) သည္လည္း ဖႆဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

၁၁၉။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ အခ်ဳိ႕တည္ျမဲဲ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲဲ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း အခ်ဳိ႕တည္ျမဲဲ၏ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲဲဟု ေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ျပကုန္၏။ ထို (သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ေဝဒနာ) သည္လည္း ဖႆဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

၁၂ဝ။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ အဆုံးရွိ အဆုံးမရွိ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏ ျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ေလာက၏အဆုံးရွိ အဆုံး မရွိကို ေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ထို (သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ေဝဒနာ) သည္လည္း ဖႆ ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

၁၂၁။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ အဆုံးမရွိပစ္လႊင့္ေသာ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ထိုထိုအရာ၌ အေမးခံၾကရလွ်င္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) အဆုံးမရွိ ပစ္လႊင့္ေသာ စကားကို ေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ဆိုကုန္၏။ ထို (သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ေဝဒနာ) သည္လည္း ဖႆ ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

၁၂၂။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ အေၾကာင္းမဲဲ့ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) အတၱကိုလည္းေကာင္း ေလာကကိုလည္းေကာင္း အေၾကာင္းမဲဲ့ျဖစ္၏ဟု ႏွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ ထို (သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ေဝဒနာ) သည္လည္း ဖႆဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

၁၂၃။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ ေရွးအဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေရွးအဖို႔ကို စြဲဲယူကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ေရွးအဖို႔ ကို စြဲဲမွီ၍ တစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ မ်ားျပားေသာ မိစၧာအယူျပစကားတို႔ကိုေျပာေဟာ ကုန္၏။ ထို (သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ေဝဒနာ) သည္လည္း ဖႆဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္၏။

၁၂၄။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ ေသၿပီးေနာက္ အတၱရွိ သညာရွိ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိေသာ အတၱကို တစ္ဆယ့္ေျခာက္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ ထို (သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ေဝဒနာ) သည္လည္း ဖႆဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

၁၂၅။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ ေသၿပီးေနာက္ သညာမရွိ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ေသၿပီးေနာက္သညာမရွိေသာ အတၱကို ရွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ ထို (သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ေဝဒနာ) သည္လည္း ဖႆဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

၁၂၆။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိလည္းမဟုတ္ မရွိလည္းမဟုတ္ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိလည္းမဟုတ္ မရွိလည္းမဟုတ္ေသာ အတၱကို ရွစ္မ်ဳိးေသာအေၾကာင္း တို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ ထို (သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ေဝဒနာ) သည္လည္း ဖႆ ဟူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

၁၂၇။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ ျပတ္စဲဲအယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိ အယူ၌ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါ၏ ျပတ္စဲဲျခင္းပ်က္စီးျခင္း ေပ်ာက္ကင္းျခင္းကို ခုနစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ ထို (သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ေဝဒနာ) သည္လည္း ဖႆဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

၁၂၈။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါ၏ အျမတ္ဆုံး မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္ကို ငါးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ထို (သမဏ ျဗာဟၼဏတို႔၏ ေဝဒနာ) သည္လည္း ဖႆဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

၁၂၉။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ ေနာက္အဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေနာက္အဖို႔ကို စြဲဲယူကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ေနာက္အဖို႔ကို စြဲဲမွီ၍ မ်ားျပားေသာ မိစၧာအယူျပစကားတို႔ကို ေလးဆယ့္ေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ေျပာေဟာကုန္၏။ ထို (သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ေဝဒနာ) သည္လည္း ဖႆ ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္၏။

၁၃ဝ။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ ေရွးအဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေနာက္အဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေရွးအဖို႔ ေနာက္အဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေရွးအဖို႔ ေနာက္အဖို႔ကို စြဲဲယူကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ေရွးအဖို႔ ေနာက္အဖို႔ကို စြဲဲမွီ၍ မ်ားျပားေသာ မိစၧာအယူျပစကားတို႔ကို ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ေျပာေဟာကုန္၏။ ထို (သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ေဝဒနာ) သည္လည္း ဖႆဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

 

ေနတံ ဌာနံ ဝိဇၨတိဝါရ

၁၃၁။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ တည္ျမဲဲအယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိ အယူ၌ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း တည္ျမဲဲ၏ဟု ေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔သည္ဖႆႏွင့္ ကင္း၍ (ထိုေဝဒနာကို) စင္စစ္ ခံစားႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းမရွိ။

၁၃၂။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ အခ်ဳိ႕တည္ျမဲဲ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲဲ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း အခ်ဳိ႕တည္ျမဲဲ အခ်ဳိ႕မတည္ျမဲဲဟု ေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ျပကုန္၏။ ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔သည္ ဖႆႏွင့္ ကင္း၍ (ထိုေဝဒနာကို) စင္စစ္ ခံစားႏိုင္ရာေသာအေၾကာင္းမရွိ။

၁၃၃။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ အဆုံးရွိ အဆုံးမရွိ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏ တို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ေလာက၏ အဆုံးရွိ အဆုံးမရွိကိုေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔သည္ ဖႆႏွင့္ကင္း၍ (ထိုေဝဒနာကို) စင္စစ္ ခံစားႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းမရွိ။

၁၃၄။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ အဆုံးမရွိပစ္လႊင့္ေသာ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ထိုထိုအရာ၌ အေမးခံၾကရလွ်င္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) အဆုံးမရွိ ပစ္လႊင့္ေသာ စကားကို ေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔သည္ ဖႆႏွင့္ ကင္း၍ (ထိုေဝဒနာကို) စင္စစ္ ခံစားႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းမရွိ။

၁၃၅။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ အေၾကာင္းမဲဲ့ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း အေၾကာင္းမဲဲ့ ျဖစ္ေပၚ၏ဟု ႏွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔သည္ ဖႆႏွင့္ ကင္း၍ (ထိုေဝဒနာကို) စင္စစ္ ခံစားႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းမရွိ။

၁၃၆။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ ေရွးအဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေရွးအဖို႔ကို စြဲဲယူကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ေရွးအဖို႔ကို စြဲဲမွီ၍ မ်ားျပားေသာ မိစၧာအယူျပစကားတို႔ကို တစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ေျပာေဟာကုန္၏။ ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔သည္ ဖႆႏွင့္ ကင္း၍ (ထိုေဝဒနာကို) စင္စစ္ ခံစားႏိုင္ရာေသာအေၾကာင္းမရွိ။

၁၃၇။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိအယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိေသာ အတၱကို တစ္ဆယ့္ေျခာက္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ေျပာေဟာကုန္၏။ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔သည္ ဖႆႏွင့္ ကင္း၍ (ထိုေဝဒနာကို) စင္စစ္ ခံစားႏိုင္ရာေသာအေၾကာင္းမရွိ။

၁၃၈။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ ေသၿပီးေနာက္ သညာမရွိအယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ေသၿပီးေနာက္ သညာမရွိေသာ အတၱကို ရွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔သည္ ဖႆႏွင့္ ကင္း၍ (ထိုေဝဒနာကို) စင္စစ္ ခံစားႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းမရွိ။

၁၃၉။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိလည္းမဟုတ္ မရွိလည္းမဟုတ္ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိလည္းမဟုတ္ မရွိလည္းမဟုတ္ေသာ အတၱကို ရွစ္မ်ဳိးေသာအေၾကာင္း တို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔သည္ ဖႆႏွင့္ ကင္း၍ (ထိုေဝဒနာကို) စင္စစ္ခံစားႏိုင္ရာ ေသာ အေၾကာင္းမရွိ။

၁၄ဝ။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ ျပတ္စဲဲအယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိ အယူ၌ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါ၏ ျပတ္စဲဲျခင္းပ်က္စီးျခင္း ေပ်ာက္ကင္းျခင္းကို ခုနစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔သည္ ဖႆႏွင့္ ကင္း၍ (ထိုေဝဒနာကို) စင္စစ္ ခံစားႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းမရွိ။

၁၄၁။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ထင္ရွားရွိေသာသတၱဝါ၏ မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္ကို ငါးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။ ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔သည္ ဖႆႏွင့္ ကင္း၍ (ထိုေဝဒနာကို) စင္စစ္ ခံစားႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းမရွိ။

၁၄၂။ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ ေနာက္အဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေနာက္အဖို႔ကို စြဲဲယူကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (မိမိအယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ေနာက္အဖို႔ကို စြဲဲမွီ၍ မ်ားျပားေသာ မိစၧာအယူျပစကားတို႔ကို ေလးဆယ့္ေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ေျပာေဟာကုန္၏။ ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔သည္ ဖႆႏွင့္ ကင္း၍ (ထိုေဝဒနာကို) စင္စစ္ ခံစားႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းမရွိ။

၁၄၃။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ ေရွးအဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေနာက္အဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေရွးအဖို႔ေနာက္အဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေရွးအဖို႔ ေနာက္အဖို႔ကို စြဲဲယူကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏ တို႔သည္ (မိမိ အယူ၌ ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းသာေသာ အၾကင္ေဝဒနာျဖင့္ ခံစားကုန္လ်က္) ေရွးအဖို႔ေနာက္အဖို႔ကို စြဲဲမွီ၍မ်ားျပားေသာ မိစၧာအယူျပစကားတို႔ကို ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ေျပာေဟာ ကုန္၏။ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔သည္ ဖႆႏွင့္ ကင္း၍ (ထိုေဝဒနာကို) စင္စစ္ ခံစားႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းမရွိ။

 

ဒိ႒ိဂတိကာဓိ႒ာနဝ႗ကထာ

၁၄၄။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူတို႔တြင္ တည္ျမဲဲ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အတၱကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကကိုလည္းေကာင္း တည္ျမဲဲ၏ဟု ေလးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ျပကုန္၏။အခ်ဳိ႕ တည္ျမဲဲ အခ်ဳိ႕ မတည္ျမဲဲ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္း။ပ။ အဆုံးရွိအဆုံး မရွိ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္း။ အဆုံးမရွိပစ္လႊင့္ေသာအယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္ သမဏ ျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္း။ အေၾကာင္းမဲဲ့ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္း။ ေရွးအဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေရွးအဖို႔ကို စြဲဲယူကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏ တို႔သည္လည္း။ ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏ ျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္း။ ေသၿပီးေနာက္ သညာမရွိ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္း။ ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိလည္းမဟုတ္ မရွိလည္းမဟုတ္ အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္း။ ျပတ္စဲဲအယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္း။ မ်က္ေမွာက္ (ေလာကီ) နိဗၺာန္အယူရွိကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္း။ ေနာက္အဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေနာက္အဖို႔ကို စြဲဲယူကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္း။ ေရွးအဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေနာက္အဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေရွးအဖို႔ ေနာက္အဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေရွးအဖို႔ ေနာက္အဖို႔ကို စြဲဲယူကုန္ေသာ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္း ေရွးအဖို႔ ေနာက္အဖို႔ကို စြဲဲမွီ၍ မ်ားျပားေသာ မိစၧာအယူျပစကားတို႔ကို ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ေျပာေဟာကုန္၏။ ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔သည္ ဖႆျဖစ္ေၾကာင္း (ဒြါရ) ေျခာက္ပါးတို႔ျဖင့္ ေတြ႕ထိ၍ ေတြ႕ထိ၍ ခံစားကုန္၏၊ ထိုသူတို႔အား ေဝဒနာေၾကာင့္ တဏွာ ျဖစ္၏၊ တဏွာေၾကာင့္ ဥပါဒါန္ ျဖစ္၏၊ ဥပါဒါန္ေၾကာင့္ ဘဝ ျဖစ္၏၊ ဘဝေၾကာင့္ ဇာတိျဖစ္၏၊ ဇာတိေၾကာင့္အိုျခင္း ေသျခင္း ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲဲျခင္း ႏွလုံးမသာျခင္း ျပင္းစြာ ပူပန္ျခင္းတို႔ျဖစ္ကုန္၏။

 

ဝိဝ႗ကထာဒိ

၁၄၅။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္အခါ၌ ရဟန္းသည္ ဖႆျဖစ္ေၾကာင္း (ဒြါရ) ေျခာက္ပါးတို႔၏ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်ဳပ္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ သာယာဖြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အျပစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဖႆာယတနတို႔မွ ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္းေကာင္းဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ ဤရဟန္းသည္ ဤမိစၧာအယူ အလုံးစုံတို႔ထက္ အထူးသျဖင့္ လြန္ျမတ္ေသာ တရားကိုလည္း သိ၏။

၁၄၆။ ရဟန္းတို႔ ေရွးအဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေနာက္အဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေရွးအဖို႔ေနာက္အဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေရွးအဖို႔ေနာက္အဖို႔ကို စြဲဲယူကုန္ေသာ အလုံးစုံေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေရွးအဖို႔ ေနာက္အဖို႔ကို စြဲဲမွီ၍ မ်ားျပားေသာ မိစၧာအယူျပ စကားတို႔ကို ေျပာေဟာကုန္၏၊ ထိုသမဏျဗာဟၼဏအားလုံးတို႔သည္ ဤေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္မ်ဳိးေသာ မိစၧာအယူျဖင့္ ေဒသနာကြန္ရက္အတြင္း၌မိကုန္သည္ျဖစ္၍ ေပၚ ၾကလွ်င္ ဤေဒသနာကြန္ရက္အတြင္း၌ တည္ကုန္လ်က္သာလွ်င္ ေပၚကုန္၏၊ ဤေဒသနာကြန္ရက္အတြင္း၌ အက်ဳံးဝင္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ေပၚ ၾကလွ်င္ ေဒသနာကြန္ရက္အတြင္း၌ မိကုန္လ်က္သာလွ်င္ ေပၚကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ကြၽမ္းက်င္ေသာ တံငါသည္သည္လည္းေကာင္း တံငါသည္၏ တပည့္သည္လည္းေကာင္း ကြန္ရက္စိပ္ျဖင့္ ေရအိုင္ငယ္ကို လႊမ္းအုပ္ရာ၏၊ ထိုသူအား ဤသို႔ စိတ္ျဖစ္ရာ၏ –

”ဤေရအိုင္ငယ္ရွိ ႀကီးေသာ ေရသတၱဝါအားလုံးတို႔သည္ ကြန္ရက္စိပ္အတြင္း၌ မိကုန္သည္ ျဖစ္၍ေပၚ ၾကလွ်င္ ဤကြန္ရက္စိပ္အတြင္း၌ တည္ကုန္လ်က္သာလွ်င္ ေပၚကုန္၏၊ ဤကြန္ရက္စိပ္၌အက်ဳံးဝင္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ေပၚ ၾကလွ်င္ ကြန္ရက္စိပ္အတြင္း၌ မိကုန္လ်က္သာလွ်င္ ေပၚကုန္၏”ဟု့စိတ္ျဖစ္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ထို႔အတူသာလွ်င္ ေရွးအဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေနာက္အဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေရွးအဖို႔ ေနာက္အဖို႔ကို ၾကံဆကုန္ေသာ ေရွးအဖို႔ ေနာက္အဖို႔ကို စြဲဲယူကုန္ေသာ အလုံးစုံေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေရွးအဖို႔ ေနာက္အဖို႔ကို စြဲဲမွီ၍ မ်ားျပားေသာ မိစၧာအယူျပစကားတို႔ကို ေျပာေဟာကုန္၏၊ ထိုသမဏျဗာဟၼဏအားလုံးတို႔သည္ ဤ ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္မ်ဳိးေသာ မိစၧာအယူတို႔ျဖင့္ ေဒသနာကြန္ရက္ အတြင္း၌ မိကုန္သည္ ျဖစ္၍ ေပၚၾကလွ်င္ ဤေဒသနာကြန္ရက္အတြင္း၌တည္ကုန္လ်က္သာလွ်င္ ေပၚကုန္၏၊ ဤေဒသနာကြန္ရက္ အတြင္း၌ အက်ဳံးဝင္ကုန္သည္ျဖစ္၍ေပၚၾကလွ်င္ ေဒသနာကြန္ရက္ အတြင္း၌ မိကုန္လ်က္သာလွ်င္ ေပၚကုန္၏။

၁၄၇။ ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘဝတဏွာ ျပတ္ၿပီးျဖစ္လ်က္ တည္ေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ကိုယ္ေတာ္ တည္ေနသမွ် ကာလအတြင္း၌သာလွ်င္ ထို (ျမတ္စြာဘုရား) ကို နတ္လူတို႔သည္ ဖူးျမင္ၾကရကုန္လတၱံ႕၊ အသက္ေတာ္ကုန္ဆုံး၍ ကိုယ္ေတာ္ပ်က္စီးသည္မွ ေနာက္၌ထို (ျမတ္စြာဘုရား) ကို နတ္လူတို႔သည္ မဖူးျမင္ၾကရကုန္လတၱံ႕။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား သရက္ခိုင္သည္ အညႇာျပတ္ခဲဲ့လွ်င္ အညႇာ၌ တြယ္ေနေသာ သရက္သီးအားလုံးတို႔သည္ ထိုအညႇာသို႔သာ လိုက္ပါကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘဝတဏွာျပတ္ၿပီး ျဖစ္လ်က္ တည္ေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ကိုယ္ေတာ္တည္ေနသမွ်ကာလအတြင္း၌သာလွ်င္ ထို (ျမတ္စြာဘုရား) ကို နတ္လူတို႔သည္ ဖူးျမင္ၾကရကုန္လတၱံ႕၊ အသက္ေတာ္ ကုန္ဆုံး၍ ကိုယ္ေတာ္ပ်က္စီးသည္မွ ေနာက္၌ ထို (ျမတ္စြာဘုရား) ကို နတ္လူတို႔သည္မဖူးျမင္ၾကရကုန္ လတၱံ႕ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

 

နိဂံုး

၁၄၈။ ဤသို႔ ေဟာေတာ္မူေသာ္ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ –

”အံ့ဖြယ္ရွိပါေပစြ အသွ်င္ဘုရား၊ မျဖစ္ဖူးျမဲဲ ျဖစ္ပါေပစြ အသွ်င္ဘုရား၊ ဤတရားေဒသနာ ေတာ္သည္အဘယ္အမည္ရွိပါသနည္း အသွ်င္ဘုရား”ဟု ေလွ်ာက္၏။

အာနႏၵာ သို႔ျဖစ္၍ သင္သည္ ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို ‘အတၳဇာလ’၁ ဟူ၍လည္း မွတ္ေလာ့၊ ‘ဓမၼဇာလ’၂ဟူ၍လည္း မွတ္ေလာ့၊ ‘ျဗဟၼဇာလ’၃ ဟူ၍လည္း မွတ္ေလာ့၊ ‘ဒိ႒ိဇာလ’၄ ဟူ၍လည္း မွတ္ေလာ့၊ ‘အႏုတၱရသဂၤါမ ‘ဝိဇယ’၅ ဟူ၍လည္း မွတ္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။

၁၄၉။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို ႏွစ္လိုကုန္သည္ ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူကုန္၏၊ ဤစကားျဖင့္ တရားေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူေသာ္ တစ္ေသာင္းေသာ ေလာကဓာတ္သည္ တုန္လႈပ္ေလသတည္း။

ျဗဟၼဇာလသုတ္ ၿပီး၏။

၁။ အတၳ= အနက္သေဘာ+ဇာလ= ကြန္ရက္။ အတၳဇာလ= အနက္သေဘာကြန္ရက္။

၂။ ဓမၼ= တရားအစဥ္+ဇာလ=ကြန္ရက္၊ ဓမၼဇာလ=တရားအစဥ္ကြန္ရက္။

၃။ ျဗဟၼ= ျမတ္ေသာဉာဏ္ +ဇာလ=ကြန္ရက္၊ ျဗဟၼဇာလ= ျမတ္ေသာဉာဏ္ကြန္ရက္။

၄။ ဒိ႒ိ=အယူဝါဒ+ဇာလ=ကြန္ရက္၊ ဒိ႒ိဇာလ= အယူဝါဒကြန္ရက္။

၅။ အႏုတၱရ=အတုမဲဲ့+သဂၤါမ=စစ္ပြဲဲ+ဝိဇယ=ေအာင္ျခင္း၊ အႏုတၱရသဂၤါမဝိဇယ= အတုမဲဲ့စစ္ေအာင္ပြဲဲ။