ဆက္စပ္ပံု

ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားနာသူ၏ ဉာဏ္အတိမ္အနက္ကိုမူတည္၍ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ အတုမရွိဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္ပါသည္။ တရားေတာ္တစ္ပုဒ္ကိုပင္ မတူေသာရွုေထာင့္မ်ားျဖင့္ သုတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ေဟာထားသည္ကို စုစည္း ဆက္စပ္ျခင္း (Cross-reference), အျမင္ရွင္းေစရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား (Organizational charts) ျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းတို႔ ျဖင့္ ဖတ္ရွုသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ တင္္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္စပ္ပံု မ်ားအသစ္ တင္ပါဦးမည္။ ျပန္လာရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

သစၥာေလးပါးFour Noble Truths

သမၼာဒိ႒ိRight view

ခႏၶ ငါးပါး Five Aggregates

သတိ ႏွင့္ သမၸဇဥ္Mindfullness and Clear comprehension

နီဝရဏငါးပါးFive Hindrances

ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးSeven Factors of Enlightenment

သမထ (ေစေတာဝိမုတၱိ) + ဝိပႆနာ (ပညာဝိမုတၱိ)Tranquility (Awareness-release) + Insight (Discernment-release)  Last updated: Mar. 25. 2014

ဝိဇၨာ ႏွင့္ စရဏClear-knowing/ True knowledge (Vijjā) and Conduct (Caraṇa) Last updated: Mar. 12. 2014

ဝိဇၨာ နွင့္ ဝိမုတၱိTrue knowledge and liberation

အဝိဇၨာIgnorance

ေလာဘ| ေဒါသ| ေမာဟGreed | Hate | Delusion Last updated: Sep. 23. 2014

မဂ္ နွင့္ ဖိုလ္The discovery of truth & The final arrival at truth

အရိယမဂ္ ရွစ္ပါး ႏွင့္ ထူးေသာဉာဏ္ (အဘိညာ)Noble Eightfold Path and Direct knowledge

သကၠာယSelf-identification Last updated: Apr. 10. 2014

ဟုတ္မွန္တိုင္းကို ျမင္္ျခင္း (ယထာဘူတ)Seeing things as they really are Last updated: May. 08. 2014

အကုသိုလ္ ဆယ္မ်ဳိး ႏွင့္ ကုသိုလ္ ဆယ္မ်ဳိး  – Unskillful and Skillful Action  Last updated: Dec. 01. 2014