ျမန္မာသုတၱန္

ျမန္မာသုတၱန္ ဆိုသည္မွာ
ျမန္မာသုတၱန္ကို ျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္တိုင္ေဟာေတာ္မူသည့္ ေရွးအက်ဆုံး ဗုဒၶက်မ္းဂန္မ်ားကို ေလ့လာလိုေသာ သူမ်ားအတြက္ တင္ဆက္ထားပါသည္။ ျမန္မာသုတၱန္သည္ ဓမၼဒါနအတြက္ ရည္ရြယ္၍ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ ကိုယ္စားျပဳျခင္း မရွိပါ။

အဘယ္ေၾကာင့္ သုတၱန္ပိဋကေတာ္ကို ေရြးခ်ယ္တင္ဆက္ထားသနည္း
မ်ားျပားလွေသာ လူမွုကိစၥ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနရေသာ လူအမ်ားစုအတြက္ ပိဋကသုံးပုံလုံးကို ေလ့လာရန္မွာ လြယ္ကူေသာအလုပ္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ သုတၱန္ပိဋကေတာ္သည္ အက်ယ္ဝန္းဆုံးႏွင့္ အေရးအပါဆုံးျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားကသတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္တကြ တင္ဆက္သနည္း
ဘာသာတစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုသို႔ ဘာသာျပန္ရာတြင္ ၁၀၀% ျပည့္စုံမွန္ကန္ေအာင္ ျပန္ဆိုရန္မလြယ္ကူပါ။ ယဥ္ေက်းမူေနာက္ခံ၊ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခား၊ ျပန္ဆိုသူတို႔၏အရည္အခ်င္း စသည္ျဖင့္ အေၾကာင္းေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ပါသည္။ နက္နဲေသာသုတ္တို႔ကို ျမန္မာျပန္ဖတ္၍ တခါတရံ ဘာသာစကား အခက္အေတြ႕ခဲ့လၽွင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ကို ယွဥ္တြဲဖတ္ျခင္းျဖင့္ အခက္အခဲကို ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ သုတ္တရားေတာ္တို႔ကို ဘာသာျပန္မ်ားစြာတို႔ႏွင့္ ယွဥ္တြဲဖတ္ျခင္းျဖင့္လည္း ေထာင့္ေစ့ေအာင္ နားလည္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္တစ္ရာခန႔္က ျမန္မာစကားေၿပ ေရးဟန္သည္ ယခုေခတ္ျမန္မာစကားေျပႏွင့္ အလြန္ကြာျခား ေသာေၾကာင့္ လြယ္ကူစြာဖတ္ရန္ အခက္အခဲရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါဠိစာေပကို ကၽြမ္းက်င္ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားအား သုတၱန္ပိဋကေတာ္ကို ေခတ္ေပၚျမန္မာစကားေျပျဖင့္ လူအမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ထက္မံ ျပန္ဆိုေပးပါရန္ ေလးစားစြာ ေလၽွာက္ထားပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ အသံဖိုင္မ်ား ႏွင့္တကြ တင္ဆက္သနည္း
သုတ္တရားေတာ္မ်ားကို သီးသန႔္အခ်ိန္ေပး၍ ေလ့လာနိုင္႐ုံမက ခရီးသြားရင္း၊ ကားစီးရင္း၊ Internet Access မရွိသူမ်ားအတြက္ပါMobile Devices မ်ားျဖင့္ လြယ္ကူစြာ ၾကားနာနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ တင္ဆက္ထားပါသည္။ USB Mic ႏွင့္ Computer ရွိပါက လြယ္ကူစြာ အသံသြင္းနိုင္ေသာေၾကာင့္ မိမိၾကည္ညိဳႏွစ္သက္ရာ သုတ္မ်ားကို အသံသြင္း၍ ေပးပို႔နိုင္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္လႊာ
ပိဋကတ္ေတာ္ ျမန္မာျပန္အဖြဲ႕မွ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ DPPS ကို အထူး ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ရန္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ သုတၱန္မ်ားကူးယူ ေဖာ္ျပခြင့္အတြက္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ မယူနိုင္ခဲ့သည္ကို အေလးအနက္ ေတာင္းပန္၍ ဤေနရာမွပင္ ခြင့္ျပဳပါရန္ ပန္ၾကားပါသည္။ သုတၱန္မိတ္ဆက္စာမ်ားကို မွီးယူခြင့္ျပဳေသာ Access to Insight မွ John Bullitt ႏွင့္ ေမတၱာျဖင့္ ဘာသာျပန္ခြင့္ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘိကၡဳေဗာဒီ (Bhikkhu Boddhi) ႏွင့္ Wisdom Publication မွ Tim McNeill တို႔ကို အထူး ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

မွတ္စုမ်ား
. ေဒါက္တာလွေဘ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာတစ္ေယာက္၏ဘဝ စာ – ၆၂