ဒန ၂၁: သကၠပဉွသုတ္

၃၄၄။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ –

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဂဓတိုင္း ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၏ အေရွ႕အရပ္ အမၺသ႑မည္ေသာပုဏၰားရြာ၏ ေျမာက္အရပ္ ေဝဒိယကေတာင္ ဣႏၵသာလဂူ၌၁ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းအား ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရန္ ျပင္းစြာေတာင့္တေသာ စိတ္ျဖစ္ေပၚေလ၏၊ ထို႔ေနာက္ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းအား-

”ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူ ေသာျမတ္စြာဘုရားသည္ ယခုအခါ အဘယ္အရပ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူသနည္း”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

(ထိုအခါ) မဂဓတိုင္း ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္၏ အေရွ႕အရပ္ အမၺသ႑မည္ေသာ ပုဏၰားရြာ၏ ေျမာက္ အရပ္ေဝဒိယကေတာင္ ဣႏၵသာလဂူ၌ ျမတ္စြာဘုရား သီတင္းသံုးေနေတာ္မူလ်က္ ရွိသည္ကို ျမင္၍နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ တာဝတႎသာနတ္တို႔အား (ဤသို႔) မိန္႔ဆို၏-

”အခ်င္းတို႔ ဤျမတ္စြာဘုရားသည္ မဂဓတိုင္း ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္၏ အေရွ႕အရပ္ အမၺသ႑မည္ေသာ ပုဏၰားရြာ၏ ေျမာက္အရပ္ ေဝဒိယကေတာင္ ဣႏၵသာလဂူ၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူလ်က္ ရွိ၏။ အခ်င္းတို႔ ငါတို႔သည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာသိေတာ္မူ ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

”ေကာင္းပါၿပီ အရွင္သိၾကားမင္း”ဟု တာဝတႎသာနတ္တို႔သည္ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းအားဝန္ခံကုန္၏။

၃၄၅။ ထို႔ေနာက္ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ပၪၥသိခမည္ေသာ ဂႏၶဗၺနတ္သားအား (ဤသို႔) မိန္႔ဆို၏-

”အေမာင္ပၪၥသိခ ဤျမတ္စြာဘုရားသည္ မဂဓတိုင္း ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္၏ အေရွ႕အရပ္ အမၺသ႑မည္ေသာ ပုဏၰားရြာ၏ ေျမာက္အရပ္ ေဝဒိယကေတာင္ ဣႏၵသာလဂူ၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူလ်က္ ရွိ၏။ အေမာင္ပၪၥသိခ ငါတို႔သည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

”ေကာင္းပါၿပီ အရွင္သိၾကားမင္း”ဟု နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကာမင္းအား ဝန္ခံၿပီးလွ်င္ ပၪၥသိခမည္ ေသာဂႏၶဗၺနတ္သားသည္ ေဗလုဝပ႑ဳ၂မည္ေသာ ေစာင္းကိုယူ၍ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းထံသို႔ အတူလိုက္ပါရန္ ခ်ဥ္းကပ္ေလ၏။

၃၄၆။ ထိုအခါ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ တာဝတႎသာနတ္တို႔ျဖင့္ ျခံရံ၍ ပၪၥသိခနတ္သားကို ေရွ႕ေဆာင္ျပဳလ်က္ ခြန္အားရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ေကြးေသာ လက္ကို ဆန္႔သကဲ့သို႔၊ ဆန္႔ေသာလက္ကို ေကြးသကဲ့သို႔ ဤအတူပင္ တာဝတႎသာနတ္ျပည္မွ ကြယ္ခဲ့၍ မဂဓတိုင္း ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္၏အေရွ႕အရပ္ရွိ အမၺသ႑မည္ေသာ ပုဏၰားရြာ၏ ေျမာက္အရပ္ ေဝဒိယကေတာင္၌ ထင္ရွားေပၚလာ၏။

ထိုစဥ္အခါ ေဝဒိယကေတာင္ႏွင့္ အမၺသ႑ပုဏၰားရြာသည္ နတ္တို႔၏ အေရာင္ျဖင့္ အလြန္ေတာက္ပလ်က္ရွိ၏၊ ထက္ဝန္းက်င္ရြာတို႔၌ ေနကုန္ေသာ လူတို႔သည္ ဤသို႔ ဆိုၾကကုန္၏-

”ယေန႔ ေဝဒိယကေတာင္သည္ မီးေတာက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေန၏တကား၊ ယေန႔ ေဝဒိယကေတာင္သည္ မီးေလာင္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေန၏တကား၊ ယေန႔ ေဝဒိယကေတာင္သည္ မီးလွ်ံထြက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေန၏တကား၊ ယေန႔ ေဝဒိယကေတာင္ႏွင့္ အမၺသ႑ပုဏၰားရြာသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အလြန္ေတာက္ပ လ်က္ရွိေလသနည္း”ဟု ဆိုၾကကုန္၏၊ ထိတ္လန္႔ျခင္း ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္း ျဖစ္ၾကကုန္၏။

၃၄၇။ ထိုအခါ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ပၪၥသိခနတ္သားအား (ဤသို႔) မိန္႔ဆို၏-

”အေမာင္ပၪၥသိခ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ စ်ာန္ဝင္စားေလ့ရွိကုန္၏၊ စ်ာန္၌ ေမြ႕ေလွ်ာ္ကုန္၏၊ ထိုအခိုက္၌ တစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္းေတာ္မူကုန္၏။ (ထို႔ေၾကာင့္) ငါသို႔ေသာ သူသည္ ခ်ဥ္းကပ္ရန္မလြယ္ကူလွေပ၊ အေမာင္ပၪၥသိခ သင္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ေရွးဦးစြာ ခြင့္ပန္ပါေလာ့၊ အေမာင္ပၪၥသိခသင္ ခြင့္ပန္အပ္ၿပီးသည့္ ေနာက္မွ ငါတို႔သည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု မိန္႔ဆို၏။

”ေကာင္းပါၿပီ အရွင္သိၾကားမင္း”ဟု ပၪၥသိခနတ္သားသည္ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းအားဝန္ခံၿပီးလွ်င္ ေဗလုဝပ႑ဳမည္ေသာ ေစာင္းကို ယူ၍ ဣႏၵသာလဂူ ရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလ၏၊ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ”ဤေနရာ၌ ေန၍ ေစာင္းတီးသည္ရွိေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါႏွင့္ မေဝးလြန္း မနီးလြန္းျဖစ္၍ငါ၏ ေစာင္းသံကိုလည္း ၾကားလတၱံ႕”ဟု ႏွလံုးသြင္းကာ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္တည္ေလ၏။

၁။ ဣႏၵသာလဂူ-တံခါဝ၌ ႏွံပဲပင္ရွိေသာဂူ

၂။ (ေဗလုဝ-ဥသွ်စ္သီး၊ ပ႑ဳ-ေဖ်ာ့ေတာ့)၊ ဥသွ်စ္သီးမွည့္အဆင္းကဲ့သို႔ ေဖ်ာ့ေတာ့ေသာ ဝါဝင္းေသာအဆင္း ရွိေသာ နတ္ေစာင္း
ပဥၥသိခ နတ္သား၏ သီခ်င္းဂါထာ

၃၄၈။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္တည္ၿပီးေသာ္ ပၪၥသိခနတ္သားသည္ ေဗလုဝပ႑ဳမည္ေသာ ေစာင္းကိုတီးေလ၏၊ ဘုရားႏွင့္စပ္ေသာ တရားႏွင့္စပ္ေသာ သံဃာႏွင့္စပ္ေသာ ရဟႏၲာတို႔ႏွင့္စပ္ေသာ ကာမဂုဏ္ႏွင့္ စပ္ေသာ ဤဂါထာတို႔ကိုလည္း သီဆို၏-

”ခ်စ္ႏွမ သူရိယဝစၧသာ အၾကင္နတ္မင္းေၾကာင့္ ေကာင္းျခင္းအဂၤါ လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ငါ့အား ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ သင္သည္ ျဖစ္ေပၚ၍ လာရေပ၏၊ သင္၏ ဖခင္ ထိုတိမၺ႐ုသကနတ္မင္းကို ငါရွိခိုးပါ၏။ ၿပဳိးၿပဳိးျပက္ အေရာင္ထြက္ေသာ ခ်စ္ႏွမ၊ ေခြၽးထြက္ေနသူတို႔သည္ ေလေအးကို ႏွစ္သက္သကဲ့သို႔၊ ေရငတ္ေနသူတို႔သည္ ေရေအးကို ႏွစ္သက္သကဲ့သို၊ ရဟႏၲာတို႔သည္ (ေလာကုတၱရာ) တရားကို ႏွစ္သက္ေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ ငါသည္ သင့္ကို ခ်စ္ႀကဳိက္လ်က္ ရွိပါ၏။

(ခ်စ္ႏွမ) ေဆးသည္ သူနာ၏ ေရာဂါကို ၿငိမ္းေစသကဲ့သို႔၊ အစာသည္ ငတ္မြတ္ေနသူ၏ ဆာေလာင္ျခင္းကို ၿငိမ္းေစသကဲ့သို႔၊ ေတာက္ေလာင္ေနေသာ မီးကို ေရျဖင့္ ၿငိမ္းေစသကဲ့သို႔၊ ငါ၏ အခ်စ္မီးကို ၿငိမ္းေစပါေလာ့။

(ခ်စ္ႏွမ) အလြန္ပူအိုက္ေသာ ဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ ၾကာဝတ္မႈန္ႁပြမ္းလ်က္ ေအးျမေသာ ေရရွိသည့္ ေရကန္ထဲသို႔ (သက္ဆင္းသကဲ့သို႔) ငါသည္ သင္၏ ရင္ခြင္ထဲသို႔ သက္ဆင္းလိုပါ၏။

(ခ်စ္ႏွမ) ခြၽန္းအုပ္မရေအာင္ အမုန္က်ေနေသာ ဆင္သည္ လွံလ်င္ လွံမကို ငါႏိုင္ၿပီဟု မာန္ယစ္လ်က္ မည္သည့္အေၾကာင္းကိုမွ် မသိသကဲ့သို႔၊ လကၡဏာႏွင့္ ညီၫြတ္သည့္ ေပါင္ရွိေသာ သင္ႏွမေၾကာင့္ အခ်စ္မာန္ယစ္မူးေနေသာ ငါသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းကိုမွ် မသိေတာ့ပါ။

(ခ်စ္ႏွမ) ငါ၏ စိတ္သည္ သင္ႏွမအေပၚ၌ တစ္ဖက္သတ္ တိမ္းၫြတ္လ်က္ စြဲမက္ေနေခ်ၿပီ၊ ငါးမွ်ားခ်ိတ္ကို မ်ဳိမိေသာ ငါးကဲ့သို႔ပင္ (ငါ၏စိတ္ကို) ျပန္လည္ ဆုတ္နစ္ေစရန္ မစြမ္းႏိုင္ေတာ့ပါ။ တင့္တယ္ေသာ ေပါင္ရွိေသာ ခ်စ္ႏွမ၊ ငါ့ကို ဖက္လွည့္ပါေလာ့။ မခို႔တ႐ို႕ ၾကည့္ ေလ့ရွိေသာ ခ်စ္ႏွမ၊ ငါ့ကို ဖက္လွည့္ပါေလာ့။ ေကာင္းျခင္းလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ခ်စ္ႏွမ၊ ငါ့ကို ဖက္လွည့္ပါေလာ့။ ဤသို႔ ဖက္ျခင္းကို ငါသည္ အလြန္ပင္ ေတာင့္တလ်က္ ရွိပါ၏။

(ခ်စ္ႏွမ) ငါ၏ ခ်စ္ခင္တပ္မက္မႈသည္ ပကတိအားျဖင့္ အနည္းငယ္မွ်ျဖစ္ေသာ္လည္း ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္၌ လွဴဒါန္းျခင္းဒါန ေစတနာသည္ အတိုင္းမသိ တိုးပြားသကဲ့သို႔၊ အဖ်ားေကာ့ေသာ ဆံပင္ရွိသည့္ သင္ႏွမ၌ ငါ၏ ခ်စ္ခင္တပ္မက္မႈသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိး တိုးပြါး ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိပါ၏။ အလံုးစံုေသာ ေကာင္းျခင္းငါးျဖာ လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ခ်စ္ႏွမ၊ သည္း ခံျခင္းစသည့္ တာဒိဂုဏ္ႏွင့္ျပည့္စံုကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၌ ျပဳခဲ့ေသာ ငါ၏ ေကာင္းမႈ ဟူသမွ်သည္ သင္ႏွမႏွင့္ အတူအက်ဳိးေပးပါေစသတည္း။ အလံုးစံုေသာ ေကာင္းျခင္းငါးျဖာ လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ခ်စ္ႏွမ၊ ဤေျမ ျပင္၌ ငါျပဳထားေသာေကာင္းမႈဟူသမွ်သည္ သင္ႏွမႏွင့္ အတူ အက်ဳိးေပးပါေစ သတည္း။

(ခ်စ္ႏွမ) သူရိယဝစၧသာ၊ သာကီဝင္မင္းသား ျမတ္စြာဘုရားသည္ စ်ာန္ျဖင့္ တစ္စိတ္ ထည္းရွိလ်က္သတိ ပညာႏွင့္ ယွဥ္လ်က္ အၿမဳိက္နိဗၺာန္ကို ရွာသကဲ့သို႔၊ ငါသည္ သင့္ကို ရွာ၍ ေနပါ၏။ ေကာင္းျခင္း လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ခ်စ္ႏွမ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမတ္ေသာ သေမၺာဓိဉာဏ္သို႔့ေရာက္၍ ဝမ္းေျမာက္ေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္ ငါသည္ သင္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းရသည္ ျဖစ္၍ဝမ္းေျမာက္ရပါေစသား။

(ခ်စ္ႏွမ) သူရိယဝစၧသာ၊ တာဝတႎသာနတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ငါ့အား လိုရာဆုကိုေပးခဲ့လွ်င္ ငါသည္ သင္ႏွမကိုသာ ေတာင္းယူပါအံ့၊ ငါ၏ ခ်စ္ႀကဳိက္ျခင္းသည္ ဤမွ်ေလာက္ ခိုင္ျမဲလ်က္ရွိပါ၏။ လိမၼာေရးျခားရွိလွေပေသာ ခ်စ္ႏွမ၊ ဤသို႔ ေကာင္းျခင္း လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံု သည့္သမီးရတနာရွိေသာ၊ ပြင့္သစ္စ အင္ၾကင္းပင္သဖြယ္ တင့္တယ္ေသာ သင့္ ဖခင္ တိမၺ႐ုသကနတ္မင္းႀကီးကို ဦးၫြတ္ရွိခိုးပါ၏”ဟု (သီဆို၏)။

၃၄၉။ ဤသို႔ (ေစာင္းတီး၍ သီခ်င္း) ဆိုေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပၪၥသိခဂႏၶဗၺနတ္သားအား ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

”ပၪၥသိခ သင္၏ ေစာင္းသံသည္ သီခ်င္းသံႏွင့္ ကိုက္ညီေပ၏၊ သီခ်င္းသံသည္လည္း ေစာင္းသံႏွင့္ကိုက္ ညီေပ၏၊ သင္၏ ေစာင္းသံသည္ သီခ်င္းသံကို မလြန္ေပ၊ သီခ်င္းသံသည္လည္း ေစာင္းသံကိုမလြန္ေပ။ ပၪၥသိခ သင္သည္ ဘုရားႏွင့္စပ္ေသာ တရားႏွင့္စပ္ေသာ သံဃာႏွင့္စပ္ေသာ ရဟႏၲာတို႔ႏွင့္စပ္ေသာ ကာမဂုဏ္ ႏွင့္စပ္ေသာ ဤဂါထာတို႔ကို အဘယ္အခါက သီကုံးထားသနည္း”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သမၼာသေမၺာဓိဉာဏ္ကို ရေတာ္မူၿပီးကာစ ဥ႐ုေဝလေတာေနရၪၨရာျမစ္ကမ္းပါးအနီး အဇပါလပေညာင္ပင္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူလ်က္ ရွိပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါ အကြၽႏု္ပ္သည္ တိမၺ႐ုဂႏၶဗၺနတ္မင္းႀကီး၏သမီး ဘဒၵါမည္ေသာ သူရိယဝစၧသာကိုခ်စ္ႀကဳိက္ေနပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုသူငယ္မသည္ကား ရထားထိန္း မာတလိ၏သား သိခ႑ီမည္ေသာအျခားသူကို ခ်စ္ႀကဳိက္ေနပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ထိုသူရိယဝစၧသာကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မရႏိုင္ေသာအခါ ေဗလုဝ ပ႑ဳေစာင္းကို ယူ၍ တိမၺ႐ုဂႏၶဗၺနတ္မင္းႀကီး၏ ဗိမာန္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ ေဗလုဝပ႑ဳေစာင္းကို တီးခဲ့ပါ၏၊ ဘုရားႏွင့္ စပ္ေသာ တရားႏွင့္စပ္ေသာ သံဃာႏွင့္စပ္ေသာ ရဟႏၲာတို႔ႏွင့္စပ္ေသာ ကာမဂုဏ္ႏွင့္စပ္ေသာ ဤဂါထာတို႔ကို သီဆိုခဲ့ပါ၏-

”ခ်စ္ႏွမ သူရိယဝစၧသာ၊ အၾကင္နတ္မင္းေၾကာင့္ ေကာင္းျခင္းအဂၤါ လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ငါ့အားႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ သင္သည္ ျဖစ္ေပၚ၍ လာရေပ၏၊ သင္၏ ဖခင္ထိုတိမၺ႐ုသကနတ္မင္းကို ငါရွိခိုးပါ၏။ပ။ လိမၼာေရးျခားရွိလွေပေသာ ခ်စ္ႏွမ၊ ဤသို႔ ေကာင္းျခင္း လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံု သည့္သမီးရတနာရွိေသာ၊ ပြင့္သစ္စအင္ၾကင္းပင္သဖြယ္ တင့္တယ္ေသာ သင့္ဖခင္ တိမၺ႐ုသက နတ္မင္းႀကီးကိုဦးၫြတ္ရွိခိုးပါ၏”ဟု (သီဆို၏)။ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔သီဆိုအပ္သည္ရွိေသာ္ ဘဒၵါမည္ေသာ သူရိယဝစၧသာသည္ အကြၽႏု္ပ္အားဤစကားကို ဆိုပါ၏-

”အရွင္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို မ်က္ေမွာက္မဖူးေျမာ္ရေသးပါ၊ သို႔ေသာ္လည္းတာဝတႎသာ နတ္သားတို႔၏ သုဓမၼာသဘင္၌ အကြၽႏု္ပ္ ကေနစဥ္ ထိုျမတ္စြာဘုရားအေၾကာင္းကို ၾကားခဲ့ရပါသည္၊ အရွင္ သင္သည္ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို ေျပာဆိုခ်ီးက်ဴးသည့္အတြက္ ယေန႔ အကြၽႏု္ပ္တို႔အားေပါင္းဆံုမိျခင္း ျဖစ္ပါေစေလာ့”ဟု (ဆိုပါ၏)။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ထိုသူငယ္မႏွင့္အတူ ထိုမွ်သာ ေပါင္းဆံုခဲ့ရပါ၏။ ထိုမွ ေနာက္၌ ယခုတိုင္ေအာင္ မေပါင္းဆံုရေတာ့ပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။
သိၾကားမင္း ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း

၃၅ဝ။ ထိုအခါ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းအား ”ပၪၥသိခ ဂႏၶဗၺနတ္သားသည္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေျပာဆိုလ်က္ ရွိ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္း ပၪၥသိခႏွင့္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေျပာဆိုလ်က္ ရွိ၏”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

ထိုအခါ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ပၪၥသိခဂႏၶဗၺနတ္သားကို မိန္႔ဆို၏-

”အေမာင္ပၪၥသိခ သင္သည္ ငါ၏ စကားကို ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္ပါေလာ့ ‘အသွ်င္ဘုရားနတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ အမတ္ႏွင့္တကြ အျခံအရံပရိသတ္ႏွင့္တကြ ျမတ္စြာဘုရားအားေျခေတာ္ ဦးခိုက္ရွိခိုးပါ၏’ ဟူ၍ ေလွ်ာက္ပါေလာ့”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”ေကာင္းပါၿပီ အရွင္သိၾကားမင္း”ဟု ပၪၥသိခဂႏၶဗၺနတ္သားသည္ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းအားဝန္ခံ၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ေလွ်ာက္၏။ ”အသွ်င္ဘုရား နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ အမတ္ႏွင့္တကြ အျခံအရံ ပရိသတ္ႏွင့္တကြ ျမတ္စြာဘုရားအား ေျခေတာ္ဦးခိုက္ ရွိခိုးပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။ပၪၥသိခ ေကာင္းၿပီ၊ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ အမတ္ႏွင့္တကြ အျခံအရံပရိသတ္ႏွင့္တကြခ်မ္းသာ ပါေစသတည္း။ နတ္, လူ, အသူရာ, နဂါး, ဂႏၶဗၺနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာသတၱဝါ အမ်ားတို႔သည္လည္းေကာင္း ခ်မ္းသာကို အလိုရွိၾကသည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္ေပ၏ဟု မိန္႔ဆိုေတာ္မူ၏။

၃၅၁။ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ တန္ခိုးႀကီးနတ္တို႔ကို ဤသို႔ပင္ မိန္႔ဆိုေတာ္မူေလ့ရွိကုန္၏။

ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ဆိုေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ဣႏၵသာလဂူသို႔ဝင္၍ ျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္တည္၏။ တာဝတႎသာနတ္တို႔သည္လည္း ဣႏၵသာလဂူသို႔ ဝင္ကုန္၍ ျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္တည္ကုန္၏။ပၪၥသိခဂႏၶဗၺ နတ္သားသည္လည္း ဣႏၵသာလဂူသို႔ ဝင္၍ ျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ရပ္တည္၏။

ထိုစဥ္အခါ ဣႏၵသာလဂူသည္ မညီမညာျဖစ္ပါလ်က္ ညီညာလာ၏၊ က်ဥ္းေျမာင္းသည္ျဖစ္ပါလ်က္က်ယ္ဝန္းလာ၏၊ နတ္တို႔၏အေရာင္ျဖင့္ ဂူတြင္း၌ အမိုက္ေမွာင္ကြယ္ေပ်ာက္၍ အလင္းေရာင္ျဖစ္ေပၚလာ၏။

၃၅၂။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းအား ”ျပဳဖြယ္ကိစၥ အလြန္မ်ားပါလ်က္ ေကာသိယအႏြယ္ အရွင္သိၾကား၏ ဤအရပ္သို႔ လာႏိုင္ျခင္းသည္ အံ့ဖြယ္ရွိေပ၏၊ မျဖစ္ဖူးျမဲျဖစ္ေပ၏”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္လိုသည္မွာ ကာလၾကာျမင့္ပါၿပီ၊ သို႔ေသာ္လည္း တာဝတႎသာနတ္တို႔၏ အခ်ဳိ႕အခ်ဳိ႕ေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥတို႔၌ေၾကာင့္ၾကစိုက္ေနရပါေသာေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရန္ မခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။

အသွ်င္ဘုရား အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ သလဠဂႏၶကုဋိ၌ ေနေတာ္မူလ်က္ရွိပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါ အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရန္ သာဝတၳိျပည္သို႔ သြားပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုစဥ္အခါ၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တစ္ခုေသာ ဖလသမာပတ္ကို ဝင္စားေနေတာ္မူပါ၏။ ေဝႆဝဏ္နတ္မင္းႀကီး၏ မိဖုရား ဘူဇတိမည္ေသာ နတ္သမီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို လက္အုပ္ခ်ီမိုးရွိခိုးကာရပ္လ်က္ ဝတ္ျပဳေနပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဘူဇတိနတ္သမီးအား ဤစကားကို ဆိုပါ၏-

”နတ္သမီး သင္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ငါ၏ စကားကို ေလွ်ာက္ပါေလာ့ ‘အသွ်င္ဘုရား နတ္တို႔၏အရွင္သိၾကားမင္းသည္ အမတ္ႏွင့္တကြ အျခံအရံပရိသတ္ႏွင့္တကြ ျမတ္စြာဘုရားကို ေျခေတာ္ ဦးခိုက္ရွိခိုးပါ၏’ ဟူ၍ ေလွ်ာက္ပါေလာ့”ဟု (ဆိုပါ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ဆိုေသာ္ ထိုဘူဇတိနတ္သမီးသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ”အရွင္သိၾကားမင္းျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရန္ အခါမဟုတ္ပါ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္းလ်က္ရွိပါသည္”ဟု ဆိုပါ၏။

နတ္သမီး သို႔ျဖစ္လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား ထိုဖလသမာပတ္မွ ထေတာ္မူေသာအခါ ငါ၏ စကားျဖင့္ျမတ္စြာဘုရားကို ေလွ်ာက္ပါေလာ့၊ ”အသွ်င္ဘုရား နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ အမတ္ႏွင့္တကြအျခံအရံ ပရိသတ္ႏွင့္တကြ ျမတ္စြာဘုရားအား ေျခေတာ္ဦးခိုက္ ရွိခိုးပါ၏ ဟူ၍ ေလွ်ာက္ပါေလာ့”ဟုမွာခဲ့ ပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား အသို႔ပါနည္း ထိုနတ္သမီးသည္ အကြၽႏု္ပ္၏ စကားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားကို ေလွ်ာက္ပါ၏ေလာ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုနတ္သမီး၏ စကားကို သတိရေတာ္မူပါ၏ေလာဟု ေလွ်ာက္၏။

”နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ထိုနတ္သမီးသည္ ငါ့ကို ေလွ်ာက္ပါ၏၊ ထိုနတ္သမီး၏ စကားကိုငါသတိရပါ၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား အရွင္သိၾကား၏ ရထားဘီးသံျဖင့္ပင္ ထိုသမာပတ္မွ ငါထေပ၏”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔ထက္ အလ်င္ေစာစြာ တာဝတႎသာနတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေနၾကေသာ ထိုနတ္ တို႔၏မ်က္ေမွာက္၌ ဤသို႔ အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာ သိမွတ္ခဲ့ရပါသည္၊ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔ ပြင့္ေတာ္မူေသာ အခါအသူရာအေပါင္းတို႔ ဆုတ္ယုတ္လ်က္ နတ္အေပါင္းတို႔ ျပည့္ႏွက္စည္ကားကုန္၏ဟု (ၾကားနာ သိမွတ္ခဲ့ရပါ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလာက၌ ပြင့္ေတာ္မူေသာ အခါမွ စ၍ အသူရာ အေပါင္းတို႔ဆုတ္ယုတ္လ်က္ နတ္အေပါင္းတို႔ ျပည့္ႏွက္ စည္ကားေနေၾကာင္းကို အကြၽႏု္ပ္ ကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ျမင္ရပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။
ေဂါပကနတ္သား ဝတၳဳ

၃၅၃။ အသွ်င္ဘုရား ဤကပိလဝတ္ျပည္၌ပင္လွ်င္ ဘုရား တရား သံဃာ၌ ၾကည္ညိဳ၍ ငါးပါး သီလကိုေစာင့္ထိန္းေလ့ရွိသည့္ ေဂါပိကာမည္ေသာ သာကီဝင္မင္းသမီးသည္ ရွိပါ၏၊ ထို (မင္းသမီး) သည္မိန္းမအျဖစ္ (မိန္းမဘဝ) ကို စက္ဆုပ္လ်က္ ေယာက်္ားျဖစ္ေၾကာင္းကို ျဖည့္က်င့္၍ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီး၍ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ တာဝတႎသာနတ္ျပည္ဝယ္ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ သား အျဖစ္သို႔ေရာက္လာပါ၏။ ထို (တာဝတႎသာ နတ္ျပည္) ၌လည္း ထို (နတ္သား) ကို ”ေဂါပကနတ္သားေဂါပကနတ္သား” ဟူ၍ ေခၚၾကပါကုန္ ၏။

အသွ်င္ဘုရား အျခားရဟန္းသံုးပါးတို႔သည္ကား ျမတ္စြာဘုရားထံ၌ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ပါ လ်က္ယုတ္နိမ့္ေသာ ဂႏၶဗၺနတ္မ်ဳိး၌ ျဖစ္လာပါကုန္၏။ ထိုနတ္တို႔သည္ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ျဖင့္ ကံုလံု ျပည့္စံုစြာခံစား ေပ်ာ္ရႊင္လ်က္ အကြၽႏု္ပ္တို႔အား ခစားေဖ်ာ္ေျဖရန္ သုဓမၼာ နတ္သဘင္သို႔ လာေရာက္ ၾကပါကုန္၏။

အကြၽႏု္ပ္တို႔အား ခစားေဖ်ာ္ေျဖရန္ လာေရာက္ေသာ ထိုနတ္တို႔ကို ေဂါပကနတ္သားသည္ (ဤသို႔) သတိေပးေျပာဆိုပါ၏။

”အသွ်င္တို႔ သင္တို႔သည္ အဘယ္ကို ဉာဏ္ဦးလွည့္၍ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို နာခဲ့ၾကပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ကား ဘုရား, တရား, သံဃာ၌ ၾကည္ညိဳ၍ ငါးပါးသီလမွ်ကို ေစာင့္ထိန္းေလ့ရွိသည့္ မိန္းမပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိန္းမအျဖစ္ (မိန္းမဘဝ) ကို စက္ဆုပ္လ်က္ ေယာက်္ားျဖစ္ေၾကာင္းကိုျဖည့္က်င့္သျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ တာဝတႎသာနတ္ျပည္ဝယ္ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း၏ သားအျဖစ္သို႔ ေရာက္လာပါ၏၊ ဤတာဝတႎသာနတ္ျပည္၌လည္း့အကြၽႏု္ပ္ကို ”ေဂါပကနတ္သား ေဂါပကနတ္သား” ဟူ၍ ေခၚၾကပါကုန္၏။

အသွ်င္တို႔ သင္တို႔သည္ကား ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ခဲ့ပါလ်က္ ယုတ္နိမ့္ ေသာဂႏၶဗၺနတ္မ်ဳိး၌ ျဖစ္လာရကုန္၏၊ အသွ်င္တို႔ တရားက်င့္ဖက္ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ယုတ္နိမ့္ေသာ ဂႏၶဗၺနတ္ မ်ဳိး၌ျဖစ္ေနၾကသည္တို႔ကို ျမင္ရကုန္ေသာ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မျမင္သင့္ေသာ သေဘာကို ျမင္ရေလကုန္စြတကား”ဟု (သတိေပးေျပာဆိုပါ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ေဂါပကနတ္သားသည္ သတိေပးေျပာဆိုအပ္ကုန္ေသာ ထိုနတ္သားသံုးေယာက္တို႔တြင္နတ္သားႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ (ပဌမစ်ာန္) သတိကိုရလ်က္ ျဗဟၼပုေရာဟိတဘံုသို႔ေရာက္ကုန္၏၊ တစ္ေယာက္ေသာနတ္သားသည္ကား ကာမဘံု၌ပင္ ေပ်ာ္၍ ေနပါ၏။

၃၅၄။ အကြၽႏု္ပ္သည္ စကၡဳငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဥပါသိ ကာမျဖစ္ခဲ့ပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္၏ အမည္သည္ ‘ေဂါပိကာ’ ျဖစ္ပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဘုရား, တရား၌ အလြန္ၾကည္ညိဳခဲ့ပါ၏၊ သံဃာကိုလည္း ၾကည္ညိဳေသာ စိတ္ျဖင့္ လုပ္ေကြၽးခဲ့ပါ၏။ ထိုျမတ္စြာဘုရား တရားေတာ္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္တာဝတႎသာနတ္ျပည္သို႔ ေရာက္၍ သိၾကားမင္း၏ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးေသာ သားျဖစ္ရပါ၏၊ ဤ (တာဝတႎသာနတ္ျပည္) ၌လည္း အကြၽႏု္ပ္ကို ‘ေဂါပက’ဟု ေခၚၾကပါကုန္၏။ ထိုအခါ ဂႏၶဗၺနတ္မ်ဳိး၌ ေရာက္၍ ေနကုန္ေသာ ေရွးက ျမင္ဖူးကုန္ေသာ ရဟန္း ျဖစ္ခဲ့ကုန္ေသာဤနတ္တို႔ကို ျမင္ရပါ၏။ မွန္ပါ၏၊ ေဂါတမျမတ္စြာ ဘုရား၏ တပည့္ရဟန္း ျဖစ္ခဲ့ကုန္ေသာထိုနတ္တို႔ကို အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ေရွးလူ ျဖစ္စဥ္က ေျခေဆးေရ ေျခနယ္ဆီတို႔ျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္ပူေဇာ္၍ဆြမ္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေဖ်ာ္ျဖင့္လည္းေကာင္း လုပ္ေကြၽးျပဳစုခဲ့ပါကုန္၏၊ ဤအသွ်င္တို႔သည္အဘယ္ကို ဉာဏ္ဦးလွည့္၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္တို႔ကို နာယူခဲ့ၾကပါကုန္သနည္း။ စကၡဳငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုးထြင္းသိေတာ္မူ၍ ေကာင္းစြာေဟာၾကားအပ္ေသာ တရားေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္ သိခဲ့ရပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္ သည္ အသွ်င္တို႔ကိုပင္ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္လ်က္ အရိယာတို႔ ေကာင္းစြာ ေဟာ အပ္ေသာ တရားတို႔ကို ၾကားနာရသျဖင့္တာဝတႎသာနတ္ျပည္သို႔ ေရာက္၍ သိၾကားမင္း၏ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးေသာ သား ျဖစ္ရပါ၏။ အသွ်င္တို႔ သင္တို႔သည္ကား ျမတ္စြာဘုရားကို ဆည္းကပ္ရပါကုန္လ်က္ အျမတ္ ဆံုး အက်င့္ကိုက်င့္ၾကရပါကုန္လ်က္ ယုတ္နိမ့္ေသာ ဂႏၶဗၺ နတ္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ၾကရ ကုန္၏။ အသွ်င္တို႔၏ ဘဝအက်ဳိးေပးသည္ မသင့္ေလ်ာ္ေလစြတကား၊ တရားက်င့္ဖက္ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကိုယုတ္နိမ့္ေသာ ဂႏၶဗၺနတ္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ေနၾကသည္တို႔ကို ျမင္ရကုန္ေသာ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မျမင္သင့္ေသာသေဘာကို ျမင္ရေလကုန္စြတကား။ အသွ်င္တို႔ (သင္တို႔သည္) ဂႏၶဗၺနတ္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ေနၾကရေသာေၾကာင့္ တာဝတႎသာ နတ္တို႔ကိုခစားေဖ်ာ္ေျဖရန္ လာၾကရကုန္၏။ လူ႕ေဘာင္၌ေနေသာ အကြၽႏု္ပ္၏ ဤထူးျခား ေသာအျဖစ္ကို႐ႈစမ္းပါေလာ့။ ထို (အကြၽႏု္ပ္သည္) ေရွးဘဝ၌ မိန္းမျဖစ္လ်က္ ယခုအခါ၌ နတ္စည္းစိမ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာနတ္ေယာက်္ားျဖစ္လာရပါ၏၊ ဤသို႔ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္ ေဂါပကနတ္သားသည္သတိေပးေျပာဆိုအပ္ကုန္ေသာ ထိုနတ္သားသံုးေယာက္တို႔ သည္ သံေဝဂရၾကကုန္၍ ေဂါပကနတ္သားထံအညီအၫြတ္သြားၾကၿပီးလွ်င္-

ငါတို႔သည္ (တရားထူးကို ရျခင္းငွါ) ယခု အားထုတ္ကုန္ေတာ့အံ့၊ ျပင္းစြာအား ထုတ္ကုန္ေတာ့အံ့၊ သူတစ္ပါးတို႔၏ အေစခံမျဖစ္ကုန္ေတာ့အံ့ဟု ဆိုကုန္၍၊ ထို (သံုးေယာက္) တို႔တြင္ႏွစ္ေယာက္ေသာနတ္တို႔သည္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမတို႔ကို အဖန္ဖန္ ေအာက္ေမ့လ်က့္အားထုတ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစကုန္၏။ ဤနတ္ျပည္၌ပင္ စိတ္တို႔ကို တပ္မက္ျခင္းကင္းေစ၍ ကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္ကို ျမင္ကုန္၏။ ဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ျမဲစြာ ဖြဲ႕ခ်ည္ထားေသာ ႀကိဳးတို႔ကို ျဖတ္သကဲ့ သို႔၊ ထိုနတ္ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္လြန္ေျမာက္ႏိုင္ခဲေသာ မာရ္နတ္၏ ေႏွာင္ႀကဳိးျဖစ္ ကုန္ေသာ ကာမသံေယာဇဥ္ ကာမအေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔ကိုျဖတ္၍ တာဝတႎသာနတ္တို႔ ကို ေက်ာ္လြန္၍ ျဗဟၼာ့ဘံု၌ ျဖစ္ကုန္၏၊

ရာဂကင္းျခင္းကို ျပဳကုန္လ်က္အနာဂါမ္ ျဖစ္ကုန္ေသာ သူရဲေကာင္းနတ္သား ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ သိၾကားမင္းႏွင့္တကြပဇာပတိနတ္မင္းႏွင့္တကြ သုဓမၼာနတ္သဘင္သို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ကုန္ေသာ အလံုး စံုေသာနတ္တို႔ကိုေက်ာ္လြန္၍ ျဗဟၼာ့ဘံု၌ ျဖစ္ကုန္၏၊ နတ္တို႔ကို စိုးမိုးေသာ သိၾကားမင္းသည္ ထို (နတ္) တို႔ကို ျမင္၍ဤနတ္သား ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ယုတ္ နိမ့္ေသာ ဂႏၶဗၺနတ္မ်ဳိး၌ ျဖစ္လာကုန္ေသာ္လည္းတာဝတႎသာနတ္တို႔ကို ေက်ာ္ လြန္၍ ျဗဟၼာ့ဘံု၌ ျဖစ္ကုန္၏ဟု (ဆိုလ်က္) နတ္အေပါင္း၏ အလယ္၌သံေဝဂျဖစ္ ေလ၏၊

ထိုေဂါပကနတ္သားသည္ သံေဝဂျဖစ္ေနေသာ သိၾကားမင္း၏ စကားကို ၾကား၍သိၾကားမင္းကို (ဤသို႔) ေျပာဆို၏။ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း လူ႕ျပည္၌ ဘုရားသည္ ပြင့္ေတာ္မူလ်က္ရွိ၏။ ကာမဂုဏ္တို႔ကိုႏွိမ္နင္းႏိုင္ေသာ သက်မုနိ ‘သာကီဝင္မင္းသား ဘုရားသွ်င္’ဟု ေက်ာ္ေစာ၏။ ထိုနတ္တို႔သည္ပဌမစ်ာန္သတိမွ ကင္းလြတ္လ်က္ရွိကုန္ေသာ ထို ျမတ္စြာဘုရား၏ သားေတာ္တို႔ပင္ ျဖစ္ပါကုန္၏၊ အကြၽႏု္ပ္ သတိေပးအပ္သည္ ျဖစ္၍ ပဌမစ်ာန္သတိကို ရၾကပါကုန္ၿပီ။ ထိုနတ္သားသံုးေယာက္တို႔တြင္ နတ္သားတစ္ေယာက္သည္ ဤဂႏၶဗၺနတ္မ်ဳိး၌ ထာဝစဥ္ေနသူ အာဝါသိကျဖစ္ေနပါ၏၊ ႏွစ္ေယာက္ေသာ နတ္သားတို႔သည္ကား ဂႏၶဗၺနတ္မ်ဳိး၌ ကပ္ေရာက္၍ေနလာကုန္ေသာ္လည္း အနာဂါမိမဂ္သို႔ ေရာက္လ်က္ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိကုန္၍နတ္တို႔ကိုပင္ေသာ္လည္း ယုတ္ညံ့သည္ ထင္ပါကုန္ ၏။

ဤ (သာသနာေတာ္၌) တရားေတာ္ကို ထင္ရွားေစကုန္ေသာ ဂုဏ္ႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ ဤသို႔ေသာတပည့္သာဝကတို႔ ရွိပါကုန္၏။ ထိုတပည့္သာဝကတို႔တြင္ တစ္စံုတစ္ ေယာက္ေသာ တပည့္သာဝကသည္ (ဘုရားစသည္၌) အဘယ္သို႔ ယံုမွားေတာ့အံ့နည္း၊ မယုံမွားေတာ့သည္သာ ျဖစ္၏။ ၾသဃေလးပါးကို ကူးေျမာက္ေတာ္မူ ၿပီးေသာ၊ ဝိစိကိစၧာကို ျဖတ္ေတာက္ေတာ္မူၿပီးေသာ၊ မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ၊ လူသံုးပါးတို႔ထက္ ျမတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ရွိခိုးၾကပါကုန္စို႔ဟု (ေျပာဆို၏)။ (အသွ်င္ဘုရား) ထို (နတ္သားသံုးေယာက္) တို႔တြင္ နတ္သားႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ဤနတ္ျပည္၌အသွ်င္ဘုရား၏ တရားကို သိကုန္ေသာေၾကာင့္ ျဗဟၼပုေရာဟိတ ကိုယ္ခႏၶာကို ရ၍ အနာဂါမိမဂ္ဟူေသာတရားထူးကို ရၾကပါကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ဤတရားထူးကို ရျခင္းငွါ လာေရာက္ၾကပါ ကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရားျမတ္စြာဘုရားသည္ အခြင့္ေပးေတာ္မူပါေသာ္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ သည္ ျပႆနာကို ေမးလိုပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၃၅၅။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏-

”ဤသိၾကားမင္းသည္၁ ရွည္စြာေသာ ေန႔ညဥ့္ပတ္လံုး စင္ၾကယ္ေသာ အက်င့္ရွိခဲ့၏၊ မည္သည့္ျပႆနာကို ေမးသည္ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းႏွင့္စပ္ေသာ ျပႆနာကိုသာ ေမးလတၱံ႕၊ အေၾကာင္းႏွင့္မစပ္ေသာျပႆနာကို မေမးလတၱံ႕။ ထိုသိၾကားမင္းေမး၍ ငါေျဖလတ္ေသာ္ ထိုအေျဖကို လ်င္ျမန္စြာပင္သိလတၱံ႕”ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။

၃၅၆။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းကို ဂါထာျဖင့္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏- ”သိၾကားမင္း သင္၏ စိတ္၌ ေမးလိုေသာ ျပႆနာကို ငါ့အား ေမးေလာ့၊ ထိုထိုျပႆနာအ တြက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ သင္၏ ယံုမွားျခင္းဝိစိကိစၧာကို အဆံုးတိုင္ ေျပရွင္းေအာင္ ငါ ေျဖရွင္းအံ့”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပဌမအခန္း ၿပီး၏။

၃၅၇။ ျမတ္စြာဘုရား ခြင့္ျပဳေတာ္မူလတ္ေသာ္ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားအားေရွးဦးစြာ ဤျပႆနာကို ေမးေလွ်ာက္၏-

”အသွ်င္ဘုရား ‘ရန္ၿငဳိးကင္းကုန္လ်က္ ဒဏ္ကင္းကုန္လ်က္ ရန္သူကင္းကုန္လ်က္ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းကင္းကုန္လ်က္ အမ်က္ထြက္ျခင္းကင္းကုန္လ်က္ ငါတို႔ ေနၾကရပါေစ’ဟု နတ္, လူ, အသူရာ, နဂါး, ဂႏၶဗၺတို႔ႏွင့္ အျခားမ်ားစြာေသာ ထိုသတၱဝါတို႔အား ေတာင့္တျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ယင္းသို႔ ေတာင့္တျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ရန္ ၿငိဳးရွိကုန္လ်က္ ဒဏ္ရွိကုန္လ်က္ ရန္သူရွိကုန္လ်က္ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းရွိကုန္လ်က္ အမ်က္ရွိကုန္လ်က္ ေနၾကရပါကုန္၏။ (ဤသို႔ေနရျခင္းသည္) အဘယ္အေႏွာင္အဖြဲ႕ေၾကာင့္ပါနည္း”ဟု နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအျခင္းအရာျဖင့္ ျပႆနာကို ေမးေလွ်ာက္၏။ ထိုသိၾကားမင္း ေမးလတ္ေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျပႆနာကို ေျဖၾကားေတာ္မူ၏။

”နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ရန္ ၿငိဳးကင္းကုန္လ်က္ ဒဏ္ကင္းကုန္လ်က္ ရန္သူကင္းကုန္လ်က္စိတ္ဆင္းရဲျခင္းကင္းကုန္လ်က္ အမ်က္ထြက္ျခင္းကင္းကုန္လ်က္ ေနၾကရပါေစဟု နတ္, လူ, အသူရာ, နဂါး, ဂႏၶဗၺႏွင့္ အျခားမ်ားစြာေသာ ထိုသတၱဝါတို႔အား ေတာင့္တျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ယင္းသို႔ ေတာင့္တျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ရန္ ၿငိဳးရွိကုန္လ်က္ ဒဏ္ရွိကုန္လ်က္ ရန္သူရွိကုန္လ်က္ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းရွိကုန္လ်က္ အမ်က္ရွိကုန္လ်က္ ေနၾကရကုန္၏။ (ဤသို႔ေနရျခင္းသည္) ဣႆာ, မစၧရိယ၂ သံေယာဇဥ္ေၾကာင့္ျဖစ္၏”ဟု (ေျဖၾကားေတာ္မူ၏)။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ေမးအပ္သည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအျခင္းအရာျဖင့္ ျပႆနာ ကိုေျဖၾကားေတာ္မူလတ္ေသာ္ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ႏွစ္လိုသည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရား၏တရားေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူ၏။

”ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ေဟာေတာ္မူသည့္အတိုင္း မွန္လွပါ၏။ ေကာင္းေသာစကားကိုဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ေဟာေတာ္မူသည့္အတိုင္း မွန္လွပါ၏။ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္ေသာ ျပႆနာကို ၾကားနာရေသာေၾကာင့္ ဤျပႆနာ၌ အကြၽႏု္ပ္သည္ ယံုမွားျခင္းမွ လြန္ေျမာက္ပါၿပီ၊ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာျခင္း ကင္းပါၿပီ”ဟု (ဝမ္းေျမာက္စြာခံယူ၏)။

၃၅၈။ ဤသို႔လွ်င္ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို ႏွစ္လိုသည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားအား ေနာက္ထပ္ျပႆနာကို ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏-

”အသွ်င္ဘုရား ဣႆာ, မစၧရိယသည္ကား အေျခခံျဖစ္ရာ အဘယ္အေၾကာင္း တိုးတက္ျဖစ္ပြါးရာအဘယ္အေၾကာင္းရွိပါသနည္း၊ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚရာ အဘယ္အ ေၾကာင္းရွိပါသနည္း၊ အမြန္အစျဖစ္ရာအဘယ္အေၾကာင္းရွိပါသနည္း၊ အဘယ္ တရားရွိေသာ္ ဣႆာ, မစၧရိယ ျဖစ္ပါသနည္း၊ အဘယ္တရားမရွိေသာ္ ဣႆာ, မစၧရိယ မျဖစ္ပါသနည္း”ဟု (ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏)။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ဣႆာ, မစၧရိယသည္ ခ်စ္ျခင္း, မုန္းျခင္းဟူေသာ အေျခခံျဖစ္ရာအေၾကာင္းရွိ၏၊ ခ်စ္ျခင္း, မုန္းျခင္းဟူေသာ တိုးတက္ျဖစ္ပြါးရာ အေၾကာင္းရွိ၏၊ ခ်စ္ျခင္း, မုန္းျခင္းဟူေသာ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚရာ အေၾကာင္းရွိ၏၊ ခ်စ္ျခင္း, မုန္းျခင္းဟူေသာအမြန္အစျဖစ္ရာ အေၾကာင္းရွိ၏၊ ခ်စ္ျခင္း, မုန္းျခင္းရွိေသာ္ ဣႆာ, မစၧရိယ ျဖစ္၏၊ ခ်စ္ျခင္း, မုန္းျခင္းမရွိေသာ္ ဣႆာမစၧရိယ မျဖစ္ဟု (ေျဖၾကား ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား ခ်စ္ျခင္း, မုန္းျခင္းသည္ကား အေျခခံျဖစ္ရာ အဘယ္အေၾကာင္းရွိပါသနည္း၊ တိုးတက္ျဖစ္ပြါးရာ အဘယ္အေၾကာင္းရွိပါသနည္း၊ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚရာ အဘယ္အေၾကာင္းရွိပါသနည္း၊ အမြန္အစျဖစ္ရာ အဘယ္အေၾကာင္းရွိပါသနည္း၊ အဘယ္တရားရွိေသာ္ ခ်စ္ျခင္း, မုန္းျခင္းျဖစ္ပါသနည္း၊ အဘယ္တရားမရွိေသာ္ ခ်စ္ျခင္း, မုန္းျခင္း မျဖစ္ပါသနည္း”ဟု (ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏)။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ခ်စ္ျခင္း, မုန္းျခင္းသည္ လိုခ်င္ျခင္း ‘ဆႏၵ’ ဟူေသာ အေျခခံျဖစ္ရာအေၾကာင္း ရွိ၏၊ လိုခ်င္ျခင္း ‘ဆႏၵ’ ဟူေသာ တိုးတက္ျဖစ္ပြါးရာ အေၾကာင္းရွိ၏၊ လိုခ်င္ျခင္း ‘ဆႏၵ’ ဟူေသာထင္ရွားျဖစ္ေပၚရာ အေၾကာင္းရွိ၏၊ လိုခ်င္ျခင္း ‘ဆႏၵ’ ဟူေသာ အမြန္အစျဖစ္ရာ အေၾကာင္းရွိ၏၊ လိုခ်င္ျခင္း ‘ဆႏၵ’ ရွိေသာ္ ခ်စ္ျခင္း, မုန္းျခင္း ျဖစ္၏၊ လိုခ်င္ျခင္း ‘ဆႏၵ’ မရွိေသာ္ ခ်စ္ျခင္း, မုန္းျခင္း မျဖစ္ဟု (ေျဖၾကားေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား လိုခ်င္ျခင္း ‘ဆႏၵ’ သည္ကား အေျခခံျဖစ္ရာ အဘယ္အေၾကာင္းရွိပါသနည္း၊ တိုးတက္ျဖစ္ ပြါးရာ အဘယ္အေၾကာင္းရွိပါသနည္း၊ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚရာ အဘယ္အေၾကာင္းရွိပါသနည္း၊ အမြန္အစျဖစ္ရာအဘယ္ အေၾကာင္းရွိပါသနည္း၊ အဘယ္တရားရွိေသာ္ လိုခ်င္ျခင္း ‘ဆႏၵ’ ျဖစ္ပါသနည္း၊ အဘယ္တရားမရွိေသာ္ လိုခ်င္ျခင္း ‘ဆႏၵ’ မျဖစ္ပါသနည္း”ဟု (ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏)။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း လိုခ်င္ျခင္း ‘ဆႏၵ’ သည္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ဟူေသာ အေျခခံျဖစ္ရာအေၾကာင္းရွိ၏၊ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ဟူေသာ တိုးတက္ျဖစ္ပြါးရာ အေၾကာင္းရွိ၏၊ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ဟူေသာ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚရာ အေၾကာင္းရွိ၏၊ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ဟူေသာ အမြန္အစျဖစ္ရာအေၾကာင္း ရွိ၏၊ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ရွိေသာ္ လိုခ်င္ျခင္း ‘ဆႏၵ’ ျဖစ္၏၊ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ မရွိေသာ္လိုခ်င္ျခင္း ‘ဆႏၵ’ မျဖစ္ဟု (ေျဖၾကားေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ သည္ အေျခခံျဖစ္ရာ အဘယ္အေၾကာင္းရွိပါသနည္း၊ တိုးတက္ျဖစ္ပြါးရာ အဘယ္အေၾကာင္းရွိပါသနည္း၊ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚရာ အဘယ္အေၾကာင္းရွိပါသနည္း၊ အမြန္အစျဖစ္ရာ အဘယ္အေၾကာင္းရွိပါသနည္း၊ အဘယ္တရားရွိေသာ္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ျဖစ္ပါသနည္း၊ အဘယ္တရားမရွိေသာ္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ မျဖစ္ပါသနည္း”ဟု (ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏)။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ သည္ သံသရာခ်ဲ႕ထြင္တတ္သည့္ တရား ‘ပပၪၥသညာ၃’ အစုဟူေသာ အေျခခံျဖစ္ရာ အေၾကာင္းရွိ၏၊ သံသရာခ်ဲ႕ထြင္တတ္သည့္ တရားအစုဟူေသာတိုးတက္ျဖစ္ပြါးရာ အေၾကာင္းရွိ၏၊ သံသရာခ်ဲ႕ထြင္တတ္သည့္ တရားအစုဟူေသာ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚရာအေၾကာင္းရွိ၏၊ သံသရာခ်ဲ႕ထြင္တတ္သည့္ တရားအစုဟူေသာ အမြန္အစျဖစ္ရာ အေၾကာင္းရွိ၏၊ သံသရာခ်ဲ႕ထြင္တတ္သည့္ တရားအစုရွိေသာ္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ျဖစ္၏၊ သံသရာခ်ဲ႕ထြင္တတ္သည့္ တရားအစုမရွိေသာ္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ မျဖစ္ဟု (ေျဖၾကားေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား အဘယ္သို႔ က်င့္ေသာ ရဟန္းသည္ သံသရာခ်ဲ႕ထြင္တတ္သည့္ တရား ‘ပပၪၥသညာ’ အစု၏ ခ်ဳပ္ျခင္းအားေလ်ာ္၍ ထိုခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကို က်င့္သည္ မည္ပါသနည္း”ဟု (ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏)။

၁။ မစလရြာ မာဃလုလင္ဘဝမွ စ၍ စင္ၾကယ္ျခင္းကို ျမင္၍ ျမတ္စြာဘုရား ဤစကားကို ဆို၏ဟု အ႒ကထာ၌ လာ၏။

၂။ ဣႆာ-မနာလိုမႈ၊ မစၧရိယ-ဝန္တိုမႈ။

၃။ တဏွာ မာန ဒိ႒ိဟူေသာ ပပၪၥတရား သံုးပါးတြင္ ဤ၌ တဏွာပပၪၥကိုသာ လို၏ဟု အ႒ကထာ၌ ဆို၏။

 

ေဝဒနာ ကမၼ႒ာန္း

၃၅၉။ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ‘ေသာမနႆ’ ကိုလည္း မွီဝဲအပ္ေသာဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ မမွီဝဲအပ္ေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ဟူ၍ ႏွစ္ပါးအျပားအားျဖင့္ ငါေဟာ၏။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ ကိုလည္း မွီဝဲအပ္ေသာ ႏွလံုးမသာျခင္း၊ မမွီဝဲအပ္ေသာ ႏွလံုးမသာျခင္း ဟူ၍ ႏွစ္ပါးအျပားအားျဖင့္ ငါေဟာ၏။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း လ်စ္လ်ဴ ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ ကိုလည္း မွီဝဲအပ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း၊ မမွီဝဲအပ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ဟူ၍ ႏွစ္ပါးအျပားအားျဖင့္ ငါေဟာ၏။

၃၆ဝ။ ”နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ‘ေသာမနႆ’ ကိုလည္း မွီဝဲအပ္ေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ မမွီဝဲအပ္ေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ဟူ၍ ႏွစ္ပါးအျပားအားျဖင့္ ငါေဟာ၏” ဟူေသာ ဤစကားကို ဆိုခဲ့၏၊ အဘယ္အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ဤစကားကို ဆိုခဲ့သနည္းဟူမူ- ထို (ႏွစ္ပါးေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း) တို႔တြင္ ”ဤဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို မွီဝဲေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါး၍ ကုသိုလ္တရားတို႔ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏”ဟု အၾကင္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို သိျငားအံ့၊ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကိုမမွီဝဲအပ္။

ထို (ႏွစ္ပါးေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ေသာမနႆ) တို႔တြင္ ”ဤဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို မွီဝဲေသာ ငါ့အားအကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္၍ ကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးကုန္၏”ဟု အၾကင္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကိုသိျငား အံ့၊ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို မွီဝဲအပ္၏။

ထို (မွီဝဲအပ္ေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ေသာမနႆ) ၌ အၾကင္ (ဝမ္းေျမာက္ျခင္း) သည္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ႏွင့္လည္း တကြျဖစ္၏၊ သံုးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္လည္း တကြျဖစ္၏၊ အၾကင္ (ဝမ္းေျမာက္ျခင္း) သည္ ၾကံစည္ျခင္းလည္း မရွိ၊ သံုးသပ္ျခင္းလည္း မရွိ၊ ထို (ႏွစ္ပါး) တို႔ တြင္ ၾကံစည္ျခင္းလည္း မရွိ, သံုးသပ္ျခင္းလည္း မရွိေသာ ထိုဝမ္းေျမာက္ျခင္းသည္ သာလြန္၍ ျမတ္၏။

”နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ‘ေသာမနႆ’ ကိုလည္း မွီဝဲအပ္ေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ မမွီဝဲအပ္ေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ဟူ၍ ႏွစ္ပါအျပားအားျဖင့္ ငါေဟာ၏” ဟူေသာ ဤစကားကို ထိုဆိုခဲ့ၿပီးေသာ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ငါဆို၏။

၃၆၁။ ”နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ ကိုလည္း မွီဝဲအပ္ေသာ ႏွလံုးမသာျခင္း၊ မမွီဝဲအပ္ေသာ ႏွလံုးမသာျခင္း ဟူ၍ ႏွစ္ပါအျပားအားျဖင့္ ငါေဟာ၏” ဟူေသာ ဤစကားကိုဆိုခဲ့၏၊ အဘယ္အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ဤစကားကို ဆိုခဲ့သနည္းဟူမူ- ထို (ႏွစ္ပါးေသာ ႏွလံုးမသာျခင္း) တို႔တြင္ ”ဤႏွလံုးမသာျခင္းကို မွီဝဲေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါး၍ ကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏”ဟု အၾကင္ႏွလံုးမသာျခင္းကို သိျငားအံ့၊ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ႏွလံုးမသာျခင္းကို မမွီဝဲအပ္။

ထို (ႏွစ္ပါးေသာ ႏွလံုးမသာျခင္းေဒါမနႆ) တို႔တြင္ ”ဤႏွလံုးမသာျခင္းကို မွီဝဲေသာ ငါ့အားအကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္၍ ကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးကုန္၏”ဟု အၾကင္ႏွလံုးမသာျခင္းကိုသိျငား အံ့၊ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ႏွလံုးမသာျခင္းကို မွီဝဲအပ္၏။

ထို (မွီဝဲအပ္ေသာ ႏွလံုးမသာျခင္းေဒါမနႆ) ၌ အၾကင္ (ႏွလံုးမသာျခင္း) သည္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ႏွင့္လည္းတကြ ျဖစ္၏၊ သံုးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္လည္း တကြျဖစ္၏၊ အၾကင္ (ႏွလံုးမသာျခင္း) သည္ ၾကံစည္ျခင္းလည္း မရွိ၊ သံုးသပ္ျခင္းလည္း မရွိ၊ ထို (ႏွစ္ပါး) တို႔တြင္ၾကံစည္ျခင္းလည္း မရွိ, သံုးသပ္ျခင္းလည္း မရွိေသာ ထိုႏွလံုးမသာျခင္းသည္ သာလြန္၍ ျမတ္၏။

”နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ”ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ ကိုလည္း မွီဝဲအပ္ေသာ ႏွလံုးမသာျခင္း၊ မမွီဝဲအပ္ေသာ ႏွလံုးမသာျခင္း ဟူ၍ ႏွစ္ပါးအျပားအားျဖင့္ ငါေဟာ၏” ဟူေသာ ဤစကားကို ထို့ဆိုအပ္ၿပီးေသာ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ငါဆို၏။

၃၆၂။ ”နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ ကိုလည္း မွီဝဲအပ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း၊ မမွီဝဲအပ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ဟူ၍ ႏွစ္ပါအျပားအားျဖင့္ ငါေဟာ၏” ဟူေသာ ဤစကားကိုဆိုခဲ့၏၊ အဘယ္အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ဤစကားကို ဆိုခဲ့သနည္းဟူမူ- ထို (ႏွစ္ပါးေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း) တို႔တြင္ ”ဤလ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းကို မွီဝဲေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါး၍ ကုသိုလ္တရားတို႔ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏”ဟု အၾကင္လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းကို သိျငားအံ့၊ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းကိုမမွီဝဲအပ္။

ထို (ႏွစ္ပါးေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းဥေပကၡာ) တို႔တြင္ ”ဤလ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းကို မွီဝဲေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္၍ ကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးကုန္၏”ဟု အၾကင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းကို သိျငားအံ့၊ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းကို မွီဝဲအပ္၏။

ထို (မွီဝဲအပ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းဥေပကၡာ) ၌ အၾကင္လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ႏွင့္လည္းတကြ ျဖစ္၏၊ သံုးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္လည္း တကြျဖစ္၏၊ အၾကင္လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္ ၾကံစည္ျခင္းလည္း မရွိ၊ သံုးသပ္ျခင္းလည္း မရွိ၊ ထို (ႏွစ္ပါး) တို႔တြင္ ၾကံစည္ျခင္းလည္း မရွိ, သံုးသပ္ျခင္းလည္းမရွိေသာ ထိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္ သာလြန္၍ ျမတ္၏။

”နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ ကိုလည္း မွီဝဲအပ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း၊ မမွီဝဲအပ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ဟူ၍ ႏွစ္ပါအျပားအားျဖင့္ ငါေဟာ၏” ဟူေသာ ဤစကားကို ထိုဆိုအပ္ၿပီးေသာ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ငါဆို၏။

၃၆၃။ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ဤသို႔က်င့္ေသာ ရဟန္းသည္ သံသရာခ်ဲ႕ထြင္တတ္သည့္ ‘ပပၪၥသညာ’ အစု၏ ခ်ဳပ္ ၿငိမ္းျခင္းအားေလ်ာ္၍ ထိုခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကို က်င့္သည္မည္၏ဟု (ေဟာၾကားေတာ္မူ၏)။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ေမးအပ္သည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအျခင္းအရာျဖင့္ ျပႆနာကိုေျဖၾကားေတာ္မူလတ္ေသာ္ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ႏွစ္လိုသည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရား၏တရားေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူေလ၏-

”ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူသည့္အတိုင္း မွန္လွပါ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကိုဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူသည့္အတိုင္း မွန္လွပါ၏၊ ျမတ္စြာ ဘုရားေဟာအပ္ေသာျပႆနာအေျဖကို ၾကားနာရေသာေၾကာင့္ ဤျပႆနာ၌ အကြၽႏု္ပ္သည္ ယံုမွားျခင္းမွ လြန္ေျမာက္ပါၿပီ၊ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာျခင္း ကင္းပါၿပီ”ဟု (ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူေလ၏)။

 

ပါတိေမာကၡသံဝရ သီလ

၃၆၄။ ဤသို႔လွ်င္ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို ႏွစ္လိုသည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားအား ေနာက္ထပ္ျပႆနာကို ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏-

”ျမတ္စြာဘုရား အဘယ္သို႔ က်င့္ေသာ ရဟန္းသည္ ပါတိေမာကၡသံဝရသီလကို က်င့္သည္ မည္ပါသနည္း”ဟု (ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏)။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ကိုယ္အက်င့္ ‘ကာယသမာစာရ’ ကိုလည္း မွီဝဲအပ္ေသာ ကိုယ္ အက်င့္၊ မမွီဝဲအပ္ေသာ ကိုယ္အက်င့္ဟူ၍ ႏွစ္ပါးအျပားအားျဖင့္ ငါေဟာ၏။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ႏႈတ္အက်င့္ ‘ဝစီသမာစာရ’ ကိုလည္း မွီဝဲအပ္ေသာ ႏႈတ္အက်င့္၊ မမွီဝဲအပ္ေသာ ႏႈတ္အက်င့္ဟူ၍ ႏွစ္ပါးအျပားအားျဖင့္ ငါေဟာ၏။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ရွာမွီးျခင္း ‘ပရိေယသနာ’ ကိုလည္း မွီဝဲအပ္ေသာ ရွာမွီးျခင္း၊ မမွီဝဲ့အပ္ေသာ ရွာမွီးျခင္းဟူ၍ ႏွစ္ပါးအျပားအားျဖင့္ ငါေဟာ၏။

”နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ကိုယ္အက်င့္ ‘ကာယသမာစာရ’ ကိုလည္း မွီဝဲအပ္ေသာ ကိုယ္အက်င့္၊ မမွီဝဲအပ္ေသာ ကိုယ္အက်င့္ဟူ၍ ႏွစ္ပါးအျပားအားျဖင့္ ငါေဟာ၏” ဟူေသာ ဤစကားကို ဆိုခဲ့၏၊ အဘယ္အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ဤစကားကို ဆိုသနည္းဟူမူ- ထို (ႏွစ္ပါးေသာ ကိုယ္အက်င့္) တို႔တြင္ ”ဤကိုယ္အက်င့္ကို မွီဝဲေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါး၍ ကုသိုလ္တရားတို႔ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏”ဟု အၾကင္ကိုယ္အက်င့္ကို သိျငားအံ့၊ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ကိုယ္အက်င့္ကိုမမွီဝဲအပ္။

ထို (ႏွစ္ပါးေသာ ကိုယ္အက်င့္ကာယသမာစာရ) တို႔တြင္ ”ဤကိုယ္အက်င့္ကို မွီဝဲေသာ ငါ့အားအကုသိုလ္ တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္၍ ကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးကုန္၏”ဟု အၾကင္ကိုယ္အက်င့္ကိုသိျငားအံ့၊ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ကိုယ္အက်င့္ကို မွီဝဲအပ္၏။

”နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ကိုယ္အက်င့္ ‘ကာယသမာစာရ’ ကိုလည္း မွီဝဲအပ္ေသာ ကိုယ္ အက်င့္၊ မမွီဝဲအပ္ေသာ ကိုယ္အက်င့္ဟူ၍ ႏွစ္ပါးအျပားအားျဖင့္ ငါေဟာ၏” ဟူေသာ ဤစကားကို ထိုဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ငါဆို၏။

”နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ႏႈတ္အက်င့္ ‘ဝစီသမာစာရ’ ကိုလည္း မွီဝဲအပ္ေသာ ႏႈတ္အက်င့့္္၊ မမွီဝဲအပ္ေသာ ႏႈတ္အက်င့္ဟူ၍ ႏွစ္ပါးအျပားအားျဖင့္ ငါေဟာ၏” ဟူေသာ ဤစကားကို ဆိုခဲ့၏၊ အဘယ္ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ဤစကားကို ဆိုခဲ့သနည္းဟူမူ- ထို (ႏွစ္ပါးေသာ ႏႈတ္အက်င့္) တို႔တြင္ ”ဤႏႈတ္ အက်င့္ကို မွီဝဲေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါး၍ ကုသိုလ္တရားတို႔ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏”ဟု အၾကင္ႏႈတ္အက်င့့္္ကို သိျငားအံ့၊ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ႏႈတ္အက်င့္ကို မမွီဝဲအပ္။

ထို (ႏွစ္ပါးေသာ ႏႈတ္အက်င့္ဝစီသမာစာရ) တို႔တြင္ ”ဤႏႈတ္အက်င့္ကို မွီဝဲေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္၍ ကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးကုန္၏”ဟု အၾကင္ႏႈတ္အက်င့္ကို သိျငားအံ့၊ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ႏႈတ္အက်င့္ကို မွီဝဲအပ္၏။

”နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ႏႈတ္အက်င့္ ‘ဝစီသမာစာရ’ ကိုလည္း မွီဝဲအပ္ေသာ ႏႈတ္အက်င့့္္၊ မမွီဝဲအပ္ေသာ ႏႈတ္အက်င့္ဟူ၍ ႏွစ္ပါးအျပားအားျဖင့္ ငါေဟာ၏” ဟူေသာ ဤစကားကို ထိုဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ငါဆို၏။

”နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ရွာမွီးျခင္း ‘ပရိေယသနာ’ ကိုလည္း မွီဝဲအပ္ေသာ ရွာမွီးျခင္း၊ မမွီဝဲအပ္ေသာ ရွာမွီးျခင္းဟူ၍ ႏွစ္ပါးအျပားအားျဖင့္ ငါေဟာ၏” ဟူေသာ ဤစကားကို ဆိုခဲ့၏၊ အဘယ္အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ဤစကားကို ဆိုသနည္းဟူမူ- ထို (ႏွစ္ပါးေသာ ရွာမွီးျခင္း) တို႔တြင္ ”ဤရွာမွီးျခင္းကိုမွီဝဲေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါး၍ ကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏”ဟု အၾကင္ ရွာမွီးျခင္းကို သိျငားအံ့၊ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ရွာမွီးျခင္းကို မမွီဝဲအပ္။

ထို (ႏွစ္ပါးေသာ ရွာမွီးျခင္းပရိေယသနာ) တို႔တြင္ ”ဤရွာမွီးျခင္းကို မွီဝဲေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္၍ ကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးကုန္၏”ဟု အၾကင္ရွာမွီးျခင္းကို သိျငားအံ့၊ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ရွာမွီးျခင္းကို မွီဝဲအပ္၏။

”နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ရွာမွီးျခင္း ‘ပရိေယသနာ’ ကိုလည္း မွီဝဲအပ္ေသာ ရွာမွီးျခင္း၊ မမွီဝဲအပ္ေသာ ရွာမွီးျခင္းဟူ၍ ႏွစ္ပါးအျပားအားျဖင့္ ငါေဟာ၏” ဟူေသာ ဤစကားကို ထိုဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာအေၾကာင္းကို စြဲ၍ ငါဆို၏။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ဤသို႔က်င့္ေသာ ရဟန္းသည္ ပါတိေမာကၡသံဝရသီလကို က်င့္သည္မည္၏ဟု (ေျဖၾကားေတာ္မူ၏)။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ေမးအပ္သည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအျခင္းအရာအားျဖင့့္ျပႆနာကို ေျဖၾကားေတာ္မူလတ္ေသာ္ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ႏွစ္လိုသည္ျဖစ္၍ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူ၏-

”ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ေဟာေတာ္မူသည့္အတိုင္း မွန္လွပါ၏။ ေကာင္းေသာစကားကိုဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ေဟာေတာ္မူသည့္ အတိုင္းမွန္လွပါ၏။ ျမတ္စြာဘုရားေဟာအပ္ေသာျပႆနာအေျဖကို ၾကားနာရေသာေၾကာင့္ ဤျပႆနာ၌ အကြၽႏု္ပ္သည္ ယံုမွားျခင္းမွ လြန္ေျမာက္ပါၿပီ၊ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာျခင္း ကင္းပါၿပီ”ဟု (ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူ၏)။

 

 

ဣၿႏၵိယသံဝရ သီလ

၃၆၅။ ဤသို႔လွ်င္ သိၾကားမင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူၿပီးလွ်င္ေနာက္ထပ္ျပႆနာကို ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏-

”အသွ်င္ဘုရား အဘယ္သို႔က်င့္ေသာ ရဟန္းသည္ ဣၿႏၵိယသံဝရ ‘ဣေၿႏၵေစာင့္စည္းျခင္း’ သီလကိုက်င့္သည္ မည္ပါသနည္း”ဟု (ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏)။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း မ်က္စိျဖင့္ သိအပ္ေသာ ႐ူပါ႐ံုကိုလည္း မွီဝဲအပ္ေသာ ႐ူပါ႐ံု၊ မမွီဝဲအပ္ေသာ ႐ူပါ႐ံု ဟူ၍ ႏွစ္ပါးအျပားအားျဖင့္ ငါေဟာ၏။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း နားျဖင့္ သိအပ္ေသာ သဒၵါ႐ံုကိုလည္း မွီဝဲအပ္ေသာ သဒၵါ႐ံု၊ မမွီဝဲအပ္ေသာ သဒၵါ႐ံု ဟူ၍ ႏွစ္ပါးအျပားအားျဖင့္ ငါေဟာ၏။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ႏွာေခါင္းျဖင့္ သိအပ္ေသာ ဂႏၶာ႐ံုကိုလည္း မွီဝဲအပ္ေသာ ဂႏၶာ႐ံု၊ မမွီဝဲအပ္ေသာ ဂႏၶာ႐ံု ဟူ၍ ႏွစ္ပါးအျပားအားျဖင့္ ငါေဟာ၏။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း လွ်ာျဖင့္ သိအပ္ေသာ ရသာ႐ံုကိုလည္း မွီဝဲအပ္ေသာ ရသာ႐ံု၊ မမွီဝဲအပ္ေသာ ရသာ႐ံု ဟူ၍ ႏွစ္ပါးအျပားအားျဖင့္ ငါေဟာ၏။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ကိုယ္ျဖင့္ သိအပ္ေသာ ေဖာ႒ာဗၺာ႐ံုကိုလည္း မွီဝဲအပ္ေသာ ေဖာ႒ဗၺာ ႐ံု၊ မမွီဝဲအပ္ေသာ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု ဟူ၍ ႏွစ္ပါးအျပားအားျဖင့္ ငါေဟာ၏။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း စိတ္ျဖင့္ သိအပ္ေသာ ဓမၼာ႐ံုကိုလည္း မွီဝဲအပ္ေသာ ဓမၼာ႐ံု၊ မမွီဝဲအပ္ေသာ ဓမၼာ႐ံု ဟူ၍ ႏွစ္ပါးအျပားအားျဖင့္ ငါေဟာ၏။

ဤသို႔ေဟာေတာ္မူလတ္ေသာ္ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကိုေလွ်ာက္၏-

”အသွ်င္ဘုရား အက်ဥ္းအားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူေသာ ဤတရားေတာ္၏ အနက္ကိုအက်ယ္အားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္ ဤသို႔ သိပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား မ်က္စိျဖင့္သိအပ္ေသာ အၾကင္သို႔သေဘာရွိေသာ ႐ူပါ႐ံုကို မွီဝဲေသာသူအားအကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါး၍ ကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ မ်က္စိျဖင့္သိအပ္ေသာ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ႐ူပါ႐ံုကို မမွီဝဲအပ္၊ မ်က္စိျဖင့္သိအပ္ေသာ အၾကင္သို႔သေဘာရွိေသာ ႐ူပါ႐ံုကို မွီဝဲေသာသူအား အကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္၍ ကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးကုန္၏၊ မ်က္စိျဖင့္သိအပ္ေသာ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ႐ူပါ႐ံုကို မွီဝဲအပ္၏။

အသွ်င္ဘုရား နားျဖင့္သိအပ္ေသာ အၾကင္သို႔သေဘာရွိေသာ သဒၵါ႐ံုကို မွီဝဲေသာသူအား။ ႏွာေခါင္း ျဖင့္သိအပ္ေသာ အၾကင္သို႔သေဘာရွိေသာ ဂႏၶာ႐ံုကို မွီဝဲေသာသူအား။ လွ်ာျဖင့္သိအပ္ေသာ အၾကင္သို႔သေဘာရွိေသာ ရသာ႐ံုကို မွီဝဲေသာသူအား။ ကိုယ္ျဖင့္သိအပ္ေသာ အၾကင္သို႔သေဘာရွိေသာ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကို မွီဝဲေသာသူအား။ စိတ္ျဖင့္သိအပ္ေသာ အၾကင္သို႔သေဘာရွိေသာ ဓမၼာ႐ံုကို မွီဝဲေသာသူအားအကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါး၍ ကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္သိအပ္ေသာ ဤသို႔သေဘာ့ရွိေသာ ဓမၼာ႐ံုကို မမွီဝဲအပ္။

အသွ်င္ဘုရား စိတ္ျဖင့္ သိအပ္ေသာ အၾကင္သို႔သေဘာရွိေသာ ဓမၼာ႐ံုကို မွီဝဲေသာသူအား အကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္၍ ကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္သိအပ္ေသာ ဤသို႔သေဘာ ရွိေသာဓမၼာ႐ံုကို မွီဝဲအပ္၏။

အသွ်င္ဘုရား အက်ဥ္းအားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူေသာ ဤတရားေတာ္၏ အနက္ကိုအက်ယ္အားျဖင့္ ဤသို႔သိေသာ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္ေသာ ျပႆနာ၏ အေျဖကိုၾကားနာရေသာေၾကာင့္ ဤျပႆနာ၌ ယံုမွားျခင္းမွ လြန္ေျမာက္ပါၿပီ၊ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာျခင္းကင္းပါၿပီ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၃၆၆။ ဤသို႔လွ်င္ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို ႏွစ္လိုသည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားအား ေနာက္ထပ္ျပႆနာကို ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏-

”အသွ်င္ဘုရား အလံုးစံုေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ တူေသာအဆံုးအမ တူေသာအက်င့္ တူေသာအယူ တူေသာၿပီးဆံုးရာ ရွိပါကုန္သေလာ”ဟု (ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏)။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း အလံုးစံုေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ တူေသာအဆံုးအမ တူေသာအက်င့္ တူေသာအယူ တူေသာၿပီးဆံုးရာ မရွိကုန္ဟု (ေျဖၾကားေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား အလံုးစံုေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ တူေသာအဆံုးအမတူေသာအက်င့္ တူေသာအယူ တူေသာၿပီးဆံုးရာ မရွိပါကုန္သနည္းဟု (ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏)။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ေလာကသည္ မ်ားေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဓာတ္ရွိ၏။ မ်ားေသာအမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဓာတ္ရွိသည့္ ထိုေလာက၌ သတၱဝါတို႔သည္ အၾကင္ အၾကင္ ဓာတ္ကို စြဲလမ္းကုန္၏၊ ထိုထိုဓာတ္ကိုသာလွ်င္ ျပင္းထန္ျမဲျမံစြာ စြဲလမ္း၍ ”ဤငါ၏ အယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာသူတို႔၏အယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု ေျပာဆိုကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အလံုးစံုေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ တူေသာအဆံုးအမ တူေသာအက်င့္ တူေသာအယူ တူေသာၿပီးဆံုးရာ မရွိကုန္ဟု (ေျဖၾကားေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား အလံုးစံုေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းကိုလြန္ေသာ မွီခိုအားထားရာရွိပါကုန္သေလာ၊ ပ်က္စီးျခင္းကိုလြန္ေသာ ေယာဂကုန္ရာ ရွိပါကုန္သေလာ၊ ပ်က္စီးျခင္းကိုလြန္ေသာတရားအလို႔ငွါ ျမတ္ေသာအက်င့္ ရွိပါကုန္သေလာ၊ ပ်က္စီးျခင္းကိုလြန္ေသာ ၿပီးဆံုးရာ ရွိပါကုန္သေလာ”ဟု (ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏)။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း အလံုးစံုေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းကိုလြန္ေသာ မွီခိုအားထားရာ မရွိကုန္၊ ပ်က္စီးျခင္းကိုလြန္ေသာ ေယာဂကုန္ရာ မရွိကုန္၊ ပ်က္စီးျခင္းကိုလြန္ေသာ တရားအလို႔ငွါ ျမတ္ေသာအက်င့္ မရွိကုန္၊ ပ်က္စီးျခင္းကိုလြန္ေသာ ၿပီးဆံုးရာ မရွိကုန္ဟု (ေျဖၾကားေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား အဘယ့္ေၾကာင့္ အလံုးစံုေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းကိုလြန္ေသာမွီခိုအားထားရာ မရွိပါကုန္သနည္း၊ ပ်က္စီးျခင္းကိုလြန္ေသာ ေယာဂကုန္ရာ မရွိပါကုန္သနည္း၊ ပ်က္စီးျခင္းကို လြန္ေသာ တရားအလို႔ငွါ ျမတ္ေသာအက်င့္ မရွိပါကုန္သနည္း၊ ပ်က္စီးျခင္းကိုလြန္ေသာ ၿပီးဆံုးရာမရွိပါကုန္သနည္း”ဟု (ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏)။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း တဏွာကို ကုန္ခန္းေစတတ္ေသာ မဂ္ျဖင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ကုန္ေသာရဟန္းတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းကိုလြန္ေသာ မွီခိုအားထားရာ ရွိကုန္၏၊ ပ်က္စီးျခင္းကိုလြန္ေသာ ေယာဂကုန္ရာ ရွိကုန္၏၊ ပ်က္စီးျခင္းကိုလြန္ေသာ တရားအလို႔ငွါ ျမတ္ေသာအက်င့္ ရွိကုန္၏၊ ပ်က္စီးျခင္းကိုလြန္ေသာ ၿပီးဆံုးရာ ရွိကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အလံုးစံုေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းကိုလြန္ေသာ မွီခိုအားထားရာ မရွိကုန္၊ ပ်က္စီးျခင္းကိုလြန္ေသာ ေယာဂကုန္ရာ မရွိကုန္၊ ပ်က္စီးျခင္းကိုလြန့္ေသာ တရားအလို႔ငွါ ျမတ္ေသာ အက်င့္ မရွိကုန္၊ ပ်က္စီးျခင္းကို လြန္ေသာ ၿပီးဆံုးရာ မရွိကုန္ဟု (ေျဖၾကားေတာ္မူ၏)။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ေမးအပ္သည္ ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအျခင္းအရာအားျဖင့္ျပႆနာကို ေျဖၾကားေတာ္မူလတ္ေသာ္ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ႏွစ္လိုသည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူ၏။ ”ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူသည့္အတိုင္း မွန္လွပါ၏။ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူသည့္အတိုင္း မွန္လွပါ၏။ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္ေသာ ျပႆနာ၏ အေျဖကို ၾကားနာရေသာေၾကာင့္ ဤျပႆနာ၌ အကြၽႏု္ပ္သည္ ယံုမွားျခင္းမွ လြန္ေျမာက္ပါၿပီ၊ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာျခင္းကင္းပါၿပီ”ဟု (ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူ၏)။

၃၆၇။ ဤသို႔လွ်င္ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို ႏွစ္လိုသည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။

အသွ်င္ဘုရား တဏွာသည္ ေရာဂါမည္ပါ၏၊ တဏွာသည္ အိုင္းအမာမည္ပါ၏၊ တဏွာသည္ေျငာင့္မည္ပါ၏၊ တဏွာသည္ ဤသတၱဝါအေပါင္းကို ထိုထိုဘဝ၌ ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ဆြဲငင္ပါ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ဤသတၱဝါအေပါင္းသည္ ျမတ္ေသာဘဝ ယုတ္ေသာဘဝသို႔ ေရာက္ရပါ၏။

”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသာသနာေတာ္မွအပ အျခားေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔၌ အၾကင္ျပႆနာတို႔ကို ေမးခြင့္မွ်လည္း မရခဲ့ပါ၊ ထိုျပႆနာတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ေျဖၾကားေတာ္မူပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္၏ (သႏၲာန္၌) ရွည္ျမင့္စြာေသာ ေန႔ ညဥ့္ပတ္လံုး ကိန္းေအာင္း၍ေနေသာသို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာယံုမွားျခင္း ေျငာင့္သည္ ရွိပါ၏၊ ထိုေျငာင့္ကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ႏုတ္ေတာ္မူ အပ္ပါ၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း သင္သည္ ဤျပႆနာတို႔ကို အျခားေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔အားေမးဖူးသည္ကို မွတ္မိပါ၏ေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဤျပႆနာတို႔ကို အျခားေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔အား ေမးဖူးသည္ကို အကြၽႏု္ပ္ မွတ္မိပါသည္အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔သည္ အဘယ္သို႔ ေျဖၾကားကုန္သနည္း၊ အကယ္၍ သင့္အား ဝန္မေလးမူ ေျပာၾကားပါေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားျဖစ္ေစ၊ ျမတ္စြာဘုရားကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစ ထိုင္ေနရာအရပ္၌ ေျပာၾကားရန္အကြၽႏု္ပ္အား ဝန္မေလးပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း သို႔ျဖစ္လွ်င္ ေျပာၾကားပါေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔ကို ဆိတ္ ၿငိမ္ရာ ေတာေက်ာင္းေန ပုဂၢိဳလ္တို႔ဟူ၍ အကြၽႏု္ပ္မွတ္ထင္ပါ၏၊ ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔ထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဤျပႆနာတို႔ကို အကြၽႏု္ပ္ ေမးဖူးပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္ ေမးလတ္ေသာ္ ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔သည္ မေျဖႏိုင္ၾကပါကုန္၊ မေျဖႏိုင္ၾကကုန္သည္ ျဖစ္၍ ”အသွ်င္ သည္ အဘယ္အမည္ရွိပါသနည္း”ဟု အကြၽႏု္ပ္ကိုပင္ ျပန္၍ ေမးၾကပါကုန္၏။

ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔ ေမးအပ္သည္ျဖစ္၍ ”အသွ်င္တို႔ အကြၽႏု္ပ္သည္ကား နတ္တို႔၏အရွင္သိၾကားမင္းပါတည္း”ဟု အကြၽႏု္ပ္ ေျဖၾကားပါ၏၊ ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ကိုပင္ ”နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း အရွင္သည္ အဘယ္ကံကို ျပဳ၍ ဤသိၾကားေနရာသို႔ ေရာက္ပါသနည္း”ဟု ထပ္၍ေမးၾကျပန္ပါကုန္၏။ ၾကားဖူးသည့္အတိုင္း သင္ဖူးသည့္အတိုင္း (ခုနစ္ပါးေသာ သိၾကားျဖစ္ေၾကာင္း) တရားကို ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔အား အကြၽႏု္ပ္ေဟာပါ၏။ ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔သည္ ထိုမွ်ျဖင့္ပင္လွ်င္ ”ငါတို႔သည္ နတ္တို႔၏ အရွင္သိၾကားမင္းကို ေတြ႕ျမင္ရေပ၏၊ အၾကင္ (ျပႆနာ) ကိုလည္း ငါတို႔့သည္ ေမးၾကရကုန္၏၊ ထို (ျပႆနာ) ကိုလည္း ငါတို႔အား ေျဖၾကားေပ၏”ဟု ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ၾကကုန္၏။ စင္စစ္အားျဖင့္ ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ တပည့္သာလွ်င္ ျဖစ္ၾကပါကုန္၏၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ကား ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔၏ တပည့္ မျဖစ္ပါ၊ အသွ်င္ဘုရားအကြၽႏု္ပ္သည္ကား အပါယ္ေလးပါးသို႔ က်ျခင္းသေဘာမရွိေသာ ကိန္းေသျမဲေသာ အထက္မဂ္သံုးပါးလွ်င္လားရာရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္ ေသာတာပန္ျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

 

ဝမ္းေျမာက္မႈကို ရဖူးျခင္း

၃၆၈။ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း သင္သည္ ဤယခုမွ ေရွးအခါက ဤသို႔သေဘာရွိေသာႏွစ္သက္ျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမ်ဳိး ရဖူးသည္ကို မွတ္မိပါ၏ေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤယခုမွ ေရွးအခါက ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ႏွစ္သက္ျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမ်ဳိး ရဖူးသည္ကို မွတ္မိပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ဤယခုမွ ေရွးအခါက ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ႏွစ္သက္ျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမ်ဳိး ရဖူးသည္ကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္မိပါသနည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ေရွး၌ျဖစ္ဖူးသည္ကား နတ္ႏွင့္ အသူရာတို႔ စစ္ပြဲျဖစ္ခဲ့ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုစစ္ပြဲ၌နတ္တို႔ႏိုင္၍ အသုရာတို႔ ႐ႈံးၾကပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုစစ္ကို ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စစ္ႏိုင္ေသာ ထိုအကြၽႏု္ပ္အား ဤသို႔ေသာ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ျဖစ္ပါ၏၊ ”ယခုအခါ နတ္တို႔၏ အစာအာဟာရအသူရာတို႔၏ အစာအာဟာရဟူ၍ရွိရာ ဤႏွစ္မ်ဳိးလံုးကို နတ္တို႔ခ်ည္းသာ သံုးေဆာင္ၾကရကုန္လတၱံ႕”ဟု (ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ျဖစ္ပါ၏)။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္အား ထိုႏွစ္သက္ျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမ်ဳိးကိုရျခင္းသည္ တုတ္ ဓား လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ရေသာ ခ်မ္းသာမ်ဳိးျဖစ္ပါ၏၊။ ငီးေငြ႕ရန္အလို႔ငွါ တပ္မက္ျခင္းကင္းရန္အလို႔ငွါ ဝဋ္ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရန္အလို႔ငွါ ရာဂစသည္ ၿငိမ္းရန္အလို႔ငွါ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိရန္အလို႔ငွါ သစၥာေလးပါးကို သိရန္အလို႔ငွါ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္ပါ။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို ၾကားနာရ၍ အကြၽႏု္ပ္၏ အၾကင္ႏွစ္သက္ျခင္းဝမ္းေျမာက္ျခင္းမ်ဳိးကို ရျခင္းသည္ ရွိပါ၏၊ ထို (ႏွစ္သက္ျခင္းဝမ္းေျမာက္ျခင္းမ်ဳိးကို ရျခင္း) သည္သာတုတ္ ဓား လက္နက္မကိုင္ေဆာင္ရေသာ ခ်မ္းသာျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါ၏၊ စင္စစ္။ ငီးေငြ႕ရန္အလို႔ငွါ တပ္မက္ျခင္းကင္းရန္အလို႔ငွါ ဝဋ္ဆင္းရဲ ခ်ဳပ္ရန္အလို႔ငွါ ရာဂစသည္ ၿငိမ္းရန္အလို႔ငွါ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိရန္အလို႔ငွါ သစၥာေလးပါးကို သိရန္အလို႔ငွါ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္အလို႔ငွါ ျဖစ္ပါသည္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၃၆၉။ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း သင္သည္ အဘယ္အက်ဳိးထူးကို ျမင္၍ ဤသို႔သေဘာရွိေသာႏွစ္သက္ျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမ်ဳိး ရျခင္းကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုပါသနည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ေျခာက္ပါးေသာ အက်ဳိးထူးကို ျမင္၍ ဤသို႔သေဘာ ရွိေသာႏွစ္သက္ျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမ်ဳိးရျခင္းကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤအရပ္၌ပင္ တည္ေနလ်က္ သိၾကားပင္ ျပန္ျဖစ္၍ အသက္ကိုလည္းတစ္ဖန္ ျပန္၍ ရပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ သိေတာ္မူပါေလာ့။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ေရွးဦးစြာေသာ ဤအက်ဳိးထူးကို ျမင္၍ ဤသို႔ သေဘာ ရွိေသာႏွစ္သက္ျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမ်ဳိး ရျခင္းကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ နတ္ဘံုမွ စုေတ့၍ နတ္အသက္ကို စြန္႔ၿပီးလွ်င္ မေတြမေဝ သတိရွိလ်က္အကြၽႏု္ပ္၏ စိတ္ေမြ႕ေလ်ာ္ရာဘံု၌ ပဋိသေႏၶေနျခင္းသို႔ ေရာက္ရပါအံ့။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ ဤအက်ဳိးထူးကို ျမင္၍ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ႏွစ္သက္ျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမ်ဳိး ရျခင္းကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ယံုမွားေတြေဝျခင္းကင္းသည္ ျဖစ္၍ သာသနာေတာ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္စြာ ေနေသာထိုအကြၽႏု္ပ္သည္ သတိ သမၸဇဥ္ႏွင့္ယွဥ္လ်က္ အရိယာအျဖစ္ႏွင့္ေလ်ာ္စြာ ေနရပါလတၱံ႕။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ သံုးခုေျမာက္ေသာ ဤအက်ဳိးထူးကို ျမင္၍ ဤသို႔သေဘာရွိေသာႏွစ္သက္ျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမ်ဳိး ရျခင္းကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား အရိယာအျဖစ္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္စြာ က်င့္ေဆာင္ေနထိုင္ ေသာ အကြၽႏု္ပ္အားအကယ္၍ သကဒါဂါမိမဂ္ဉာဏ္သည္ျဖစ္အံ့၊ (အထက္မဂ္ကို) သိလိုသည္ ျဖစ္၍ ေနပါအံ့၊ ထို (ဘဝ) သည္ပင္ လူ႕ျပည္၌ အဆံုးဘဝျဖစ္ပါလတၱံ႕။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ေလးခုေျမာက္ေသာ ဤအက်ဳိးထူးကို ျမင္၍ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာႏွစ္သက္ျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမ်ဳိး ရျခင္းကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ လူ႕ဘံုမွ စုေတ့၍ လူ႕အသက္ကို စြန္႔ၿပီးလွ်င္ နတ္ျပည္၌ သိၾကားမင္းတစ္ဖန္ ျဖစ္ရပါလတၱံ႕။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ငါးခုေျမာက္ေသာ ဤ အက်ဳိးထူးကို ျမင္၍ ဤသို႔သေဘာရွိေသာႏွစ္သက္ျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမ်ဳိး ရျခင္းကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား အကနိ႒ျဗဟၼာတို႔သည္ သာလြန္၍ ျမတ္ကုန္၏၊ အျခံအရံမ်ား ကုန္၏၊ အဆံုးဘဝျဖစ္သည္ ရွိေသာ္ ထို (အကနိ႒ဘံု) သည္ (အကြၽႏု္ပ္၏) ေနရာ ျဖစ္ပါလတၱံ႕။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ေျခာက္ခုေျမာက္ေသာ ဤအက်ဳိးထူးကို ျမင္၍ ဤသို႔ သေဘာရွိ ေသာႏွစ္သက္ျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမ်ဳိး ရျခင္းကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ဤအက်ဳိးထူးတို႔ကို ျမင္၍ ဤသို႔သေဘာ ရွိေသာႏွစ္သက္ျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမ်ဳိး ရျခင္းကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုပါ၏။

၃၇ဝ။ အသွ်င္ဘုရား သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာယံုမွားျခင္းရွိေသာ အကြၽႏု္ပ္ သည္မၿပီးေျမာက္သည့္ ၾကံစည္ေတာင့္တျခင္းႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွာလ်က္ အဓြန္႔ရွည္စြာ လွည့္လည္ခဲ့ပါ၏။ အကြၽႏု္ပ္သည္ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔ကို ဝိေဝကတရားကို ပြါးမ်ား၍ ေနေလ့ ရွိကုန္ေသာဘုရားတို႔ဟူ၍ မွတ္ထင္ပါကုန္၏၊ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔ထံ ဆည္း ကပ္ရန္ သြားေရာက္ခဲ့ပါ၏။ အဘယ္နည္းျဖင့္ မဂ္၏ ျပည့္စံုျခင္းျဖစ္သနည္း၊ အဘယ္နည္းျဖင့္ မဂ္၏ မျပည့္ စံုျခင္းျဖစ္သနည္း၊ ဤသို႔ေမးအပ္ေသာ္ မဂ္၌လည္းေကာင္း အက်င့္တို႔၌လည္း ေကာင္း ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔မေျဖႏိုင္ၾကပါကုန္။ ယခုလာေသာ သူသည္ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းဟု အကြၽႏု္ပ္ကို သိၾကေသာ အခါအဘယ္ (ေကာင္းမႈကံ) ကို ျပဳ၍ ဤ (သိၾကားအျဖစ္) သို႔ ေရာက္သနည္းဟု အကြၽႏ္ုပ္ ကိုသာလွ်င္ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔ ေမးၾကပါကုန္၏။ လူတို႔ျပည္၌ ထင္ရွားေသာ ခုနစ္ပါးေသာ သိၾကားမင္းျဖစ္ေၾကာင္းတရားကို ၾကား ဖူးသည့္အတိုင္းထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔အား အကြၽႏု္ပ္ေဟာပါ၏၊ ထို (တရား ေဟာေသာ)ေၾကာင့္ ငါတို႔သည္သိၾကားမင္းကို ျမင္ရေပၿပီဟု ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ၾကပါကုန္၏။ အကြၽႏု္ပ္၏ ယံုမွားျခင္းကို လြန္ေျမာက္ေစေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ ရေသာအခါမွ စ၍ျမတ္စြာဘုရားကို ဆည္းကပ္ခဲ႕ေသာေၾကာင့္ ယခုအခါ၌ အကြၽႏု္ပ္ သည္ ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္းကင္းရပါၿပီ။ တဏွာတည္းဟူေသာ ေျငာင့္ကို ပယ္ႏႈတ္ေတာ္မူတတ္ေသာ သစၥာေလးပါးကို သိ ေတာ္မူၿပီးေသာအတုမဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ႀကီးျမတ္ေသာ လံု႕လရွိေတာ္မူေသာ ေနမင္း၏ အေဆြျဖစ္ေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားကို အကြၽႏု္ပ္ ရွိခိုးပါ၏။ ့အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ျဗဟၼာအား ရွိခိုးျခင္းကို ျပဳခဲ့ပါကုန္၏၊ ယေန႔မွ စ၍ နတ္တို႔ႏွင့္အတူအကြၽႏု္ပ္တို႔အား ထိုရွိခိုးျခင္းသည္ မရွိေတာ့ပါဟု အသွ်င္ ဘုရားအား ျပပါကုန္အံ့။ ယခုမူအကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ဘုရားအား ရွိခိုးပူေဇာ္ျခင္းကို ျပဳၾကပါကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရားသည္သာလွ်င္ အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို သိေသာ ဘုရားျဖစ္ ေတာ္မူပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရားသည္ အတုမရွိေသာ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူပါ၏၊ နတ္ႏွင့္တကြ ေသာ ေလာက၌အသွ်င္ဘုရားႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ မရွိပါဘုရားဟု (ေလွ်ာက္ထား၏)။

၃၇၁။ ထိုအခါ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ဂႏၶဗၺနတ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ ပၪၥသိခနတ္သားကို မိန္႔ၾကားေလ၏။

”အေမာင္ပၪၥသိခ သင္သည္ ငါ့အား ေက်းဇူးမ်ားလွေပ၏၊ သင္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ေရွးဦးစြာခြင့္ပန္ေပ၏၊ အေမာင္ပၪၥသိခ သင္ခြင့္ပန္ၿပီးသည့္ေနာက္မွ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို ငါတို႔သည္ ေနာက္မွ ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ ခ်ဥ္းကပ္ၾကရကုန္၏။ (ငါသည္) သင့္အား သင့္အဖရာထူး၌လည္း ထားအံ့၊ ဂႏၶဗၺနတ္မင္းလည္းသင္ျဖစ္အံ့၊ ေကာင္းျခင္း လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သင္အလြန္ေတာင့္တေသာ သူရိယဝစၧသာနတ္သမီးကိုလည္း သင့္အားေပးအံ့”ဟု (မိန္႔ၾကားေလ၏)။

ထို႔ေနာက္ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ လက္ျဖင့္ ေျမကို ပုတ္၍-

”နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ”ဟု သံုးႀကိမ္ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္၏။

ဤအေမးအေျဖႏွင့္တကြေသာ တရားေဒသနာေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ ”ျဖစ္ျခင္းသေဘာရွိေသာ တရားအလံုးစံုသည္ ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာရွိ၏”ဟု နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္းအား ကိေလသာျမဴအညစ္အေၾကးကင္းေသာ တရားမ်က္စိ ‘ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္’ သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚေလ၏၊ (သိၾကားမင္းမွ) တစ္ပါး အျခားရွစ္ေသာင္းေသာ နတ္တို႔အားလည္း တရားမ်က္စိ ‘ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္’ သည္ထင္ရွားျဖစ္ေပၚေလ၏။

ဤသို႔ နတ္တို႔၏အရွင္ သိၾကားမင္း ေတာင္းပန္ေသာ ျပႆနာတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရား ေျဖၾကားေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ဤတရားေဒသနာေတာ္၏ အမည္သည္ ‘သကၠပဥႇ’ ဟူ၍သာလွ်င္ တြင္သတည္း။

ရွစ္ခုေျမာက္ သကၠပဥႇသုတ္ၿပီး၏။