ဒန ၂၆: စကၠဝတၱိသုတ္

မိမိသာလွ်င္ ကြ်န္းႀကီးသဖြယ္ မွီခိုရာအျဖစ္

၈ဝ။ အကြၽႏ္ု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ –

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဂဓတိုင္း မာတုလၿမဳိ႕၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထို (မာတုလၿမဳိ႕) ၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔”ဟု ေခၚေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာ ဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရား” ဟူ၍ ႐ိုေသစြာ ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏ –

ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ မိမိသာလွ်င္ ကြၽန္းႀကီးသဖြယ္ မွီခိုရာရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ မိမိသာလွ်င္ ကိုး ကြယ္ရာရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ မိမိမွ တစ္ပါး အျခားကိုးကြယ္ရာ မရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ ေနကုန္ေလာ့၊ တရားသာ လွ်င္ ကြၽန္းႀကီးသဖြယ္ မွီခိုရာရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ တရားသာလွ်င္ ကိုးကြယ္ရာရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ တရားမွ တစ္ပါး အျခားကိုးကြယ္ရာ မရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ ေနကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ မိမိသာလွ်င္ ကြၽန္းႀကီးသဖြယ္ မွီခိုရာရွိသည္ျဖစ္၍ မိမိသာလွ်င္ ကိုးကြယ္ရာရွိသည္ျဖစ္၍ မိမိမွတစ္ပါး အျခားကိုးကြယ္ရာ မရွိသည္ျဖစ္၍ တရားသာလွ်င္ ကြၽန္းႀကီးသဖြယ္ မွီခိုရာရွိသည္ျဖစ္၍ တရားသာလွ်င္ ကိုးကြယ္ရာရွိသည္ျဖစ္၍ တရားမွ တစ္ပါး အျခား ကိုးကြယ္ရာမရွိသည္ျဖစ္၍ ေနသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ (သာသနာေတာ္) ၌ ရဟန္းသည္ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ ဆင္ျခင္လ်က္ သတိရွိလ်က္ ႐ုပ္အေပါင္း၌ ႐ုပ္ အေပါင္းဟု အဖန္ဖန္႐ႈလ်က္ ေလာက၌ လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးမသာျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ ေန၏။ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ တို႔၌ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ဟု အဖန္ဖန္႐ႈလ်က္။ပ။ စိတ္၌ စိတ္ဟု အဖန္ဖန္႐ႈလ်က္။ပ။ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ ဆင္ျခင္လ်က္ သတိရွိလ်က္ သေဘာတရားတို႔၌ သေဘာတရားဟု အဖန္ဖန္႐ႈ လ်က္ ေလာက၌ လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးမသာျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ မိမိသာလွ်င္ ကြၽန္းႀကီးသဖြယ္ မွီခိုရာရွိသည္ျဖစ္၍ မိမိသာလွ်င္ ကိုးကြယ္ရာရွိသည္ျဖစ္၍ မိမိမွတစ္ပါး အျခားကိုးကြယ္ရာ မရွိသည္ျဖစ္၍ တရားသာလွ်င္ ကြၽန္းႀကီးသဖြယ္ မွီခိုရာရွိသည္ျဖစ္၍ တရားသာလွ်င္ ကိုးကြယ္ရာရွိသည္ျဖစ္၍ တရားမွ တစ္ပါး အျခားကိုးကြယ္ရာ မရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏။

ရဟန္းတို႔ (သင္ခ်စ္သားတို႔သည္) အဖ (ဘုရား) မွ လာသည့္ အေမြျဖစ္ကုန္ေသာ မိမိတို႔ (ရဟန္း မ်ား)၏ က်က္စားရာအာ႐ံု၌ က်က္စားၾကကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ အဖ (ဘုရား) မွ လာသည့္ အေမြျဖစ္ေသာ မိမိတို႔ (ရဟန္းမ်ား)၏ က်က္စားရာ အာ႐ံု၌ က်က္စားကုန္ေသာ သင္ခ်စ္သားတို႔၏ သႏၲာန္၌ (ကိေလသာစေသာ) မာရ္သည္ အခြင့္ကို မရလတၱံ႕၊ (ကိေလသာစေသာ) မာရ္သည္ အေၾကာင္းကို မရ လတၱံ႕။ ရဟန္းတို႔ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ေဆာက္တည္ျခင္းေၾကာင့္ ဤဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ဤကုသိုလ္ ဤကုသိုလ္၏ အက်ဳိးသည္ တိုးပြါး၏။

 

ဒဠႇေနမိစၾကဝေတးမင္း

၈၁။ ရဟန္းတို႔ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးသည္ကား တရားေစာင့္ေသာ တရားႏွင့္အညီ မင္းျပဳေသာ သမုဒၵရာ ေလးစင္း အပိုင္းအျခားရွိသည့္ ေလးကြၽန္းလံုးကို အစိုးရေသာ ရန္အေပါင္းကို ေအာင္ျမင္ေသာ တိုင္းႏိုင္ငံ ကို တည္ၿငိမ္ေစေသာ ရတနာခုနစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဒဠႇေနမိအမည္ရွိေသာ စၾကဝေတးမင္းသည္ ရွိ၏။ ထို (ဒဠႇေနမိစၾကဝေတးမင္း) အား ဤရတနာခုနစ္ပါးတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ဤ (ရတနာခုနစ္ပါး) တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ စၾကာရတနာ၊ ဆင္ရတနာ၊ ျမင္းရတနာ၊ ပတၱျမားရတနာ၊ မိန္းမရတနာ၊ သူေဌးရတနာ၊ ခုနစ္ခုေျမာက္ သားႀကီးရတနာတို႔ေပတည္း။ ထို (ဒဠႇေနမိစၾကဝေတးမင္း) အား ရဲရင့္ကုန္ေသာ သူရဲ ေကာင္း အဂၤ႐ုပ္ရွိကုန္ေသာ တစ္ဖက္စစ္သည္တို႔ကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္ကုန္ေသာ အေထာင္မကေသာ သားေတာ္ တို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ထို (စၾကဝေတးမင္း) သည္ သမုဒၵရာအဆံုး ရွိေသာ ဤေျမကို တုတ္မေဆာင္မူ၍ လက္နက္မေဆာင္မူ၍ တရားသျဖင့္ ေအာင္ျမင္လ်က္ အုပ္စိုး၏။

၈၂။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ဒဠႇေနမိ (စၾကဝေတးမင္း) သည္ မ်ားစြာေသာႏွစ္ မ်ားစြာေသာႏွစ္အရာ မ်ားစြာေသာႏွစ္အေထာင္တို႔ ကုန္လြန္ေသာအခါ မင္းခ်င္းေယာက်္ားတစ္ေယာက္ကို မိန္႔ဆို၏ –

”အခ်င္းေယာက်္ား ျမတ္ေသာ (လိုရာအရပ္သို႔ အပိတ္အပင္မရွိ သြားႏိုင္ေသာ) စၾကာရတနာကို တည္ေနရာမွ အနည္းငယ္မွ်ေသာ္လည္း ေလွ်ာက်သက္ဆင္းသည္ကို သင္ျမင္ေသာအခါ ငါ့အား ေျပာၾကား ေလာ့”ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ရဟန္းတို႔ ထို (မင္းခ်င္း) ေယာက်္ားသည္ ”မင္းျမတ္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ဒဠႇေနမိ (စၾကဝေတး) မင္းအား ဝန္ခံ၏။

ရဟန္းတို႔ ထို (မင္းခ်င္း) ေယာက်္ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏွစ္အရာေပါင္းမ်ားစြာ ႏွစ္အေထာင္ ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ ကုန္လြန္ေသာအခါ ျမတ္ေသာ (လိုရာအရပ္သို႔ အပိတ္အပင္မရွိ သြားႏိုင္ေသာ) စၾကာ ရတနာကို တည္ေနရာမွ အနည္းငယ္ ေလွ်ာက်သက္ဆင္းသည္ကို ျမင္၏၊ ျမင္လတ္ေသာ္ ဒဠႇေနမိ (စၾကဝေတး) မင္းထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဒဠႇေနမိ (စၾကဝေတးမင္း) အား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ –

”မင္းျမတ္ အမွန္ပင္ သိေတာ္မူပါေလာ့၊ သင္ (မင္းျမတ္)၏ ျမတ္ေသာ (လိုရာအရပ္သို႔ အပိတ္အပင္မရွိ သြားႏိုင္ေသာ) စၾကာရတနာသည္ တည္ေနရာမွ အနည္းငယ္ ေလွ်ာက်သက္ဆင္း ပါၿပီ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ဒဠႇေနမိ (စၾကဝေတး) မင္းသည္ သားႀကီး (အိမ္ေရွ႕) မင္းသားကို ေခၚ၍ ဤစကားကို မိန္႔ဆို၏ –

”ခ်စ္သား ငါ၏ ျမတ္ေသာ (လိုရာအရပ္သို႔ အပိတ္အပင္မရွိ သြားႏိုင္ေသာ) စၾကာရတနာသည္ တည္ေနရာမွ အနည္းငယ္ ေလွ်ာက်သက္ဆင္းသတတ္၊ ‘အၾကင္ စၾကာမင္း၏ ျမတ္ေသာ (လိုရာအရပ္သို႔ အပိတ္အပင္မရွိ သြားႏိုင္ေသာ) စၾကာရတနာသည္ တည္ေနရာမွ အနည္းငယ္ ေလွ်ာက်သက္ဆင္း၏၊ ထိုစၾကာမင္းသည္ ၾကာျမင့္စြာ အသက္မရွည္ရာ’ဟု ငါ ၾကားဖူး၏။

ငါသည္ လူ႕စည္းစိမ္ခ်မ္းသာတို႔ကို ခံစားခဲ့ၿပီ၊ ယခုအခါ ငါသည္ နတ္စည္းစိမ္ခ်မ္းသာတို႔ကို ရွာေဖြရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ၊ ခ်စ္သား လာေလာ့၊ သင္သည္ သမုဒၵရာေလးစင္း အဆံုးရွိေသာ ဤေျမႀကီးကို သိမ္းဆည္း (အုပ္စိုး) ေလာ့၊ ငါမူကား ဆံမုတ္ဆိတ္တို႔ကို ရိတ္၍ ဖန္ရည္စြန္းေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္ၿပီးလွ်င္ လူ႕ေဘာင္မွ ရေသ့ေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္အံ့”ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

၈၃။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ဒဠႇေနမိ (စၾကဝေတး) မင္းသည္ သားႀကီး အိမ္ေရွ႕မင္းသားကို မင္းအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၌ ေကာင္းစြာ သြန္သင္ဆံုးမၿပီးလွ်င္ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ရိတ္၍ ဖန္ရည္စြန္းေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္ၿပီးလွ်င္ လူ႕ေဘာင္မွ ရေသ့ေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဒဠႇေနမိ (စၾကဝေတး) မင္း ရေသ့ သည္ ရေသ့ျပဳၿပီး၍ ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေန႔ ၌ ျမတ္ေသာ (လိုရာအရပ္သို႔ အပိတ္အပင္မရွိ သြားႏိုင္ေသာ) စၾကာရတနာသည္ ကြယ္ေပ်ာက္ေလ၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ မင္းခ်င္းေယာက်္ားတစ္ေယာက္သည္ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္ သြန္းၿပီးေသာ မင္းထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး။ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းအား ”မင္းျမတ္ အမွန္သိေတာ္မူပါေလာ့၊ ျမတ္ေသာ (လိုရာအရပ္သို႔ အပိတ္အပင္မရွိသြားႏိုင္ေသာ)စၾကာရတနာ သည္ ကြယ္ေပ်ာက္ပါၿပီ”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းသည္ ျမတ္ေသာ (လိုရာအရပ္သို႔ အပိတ္အပင္မရွိ သြားႏိုင္ေသာ) စၾကာရတနာ ကြယ္ေပ်ာက္သည္ရွိေသာ္ ႏွလံုးမသာ ျဖစ္ ေလ၏၊ ႏွလံုးမသာျဖစ္ျခင္းကိုလည္း (သူတစ္ပါးအား) ေျပာၾကားေလ၏။ ထိုမင္းသည္ မင္းရေသ့ထံ ခ်ဥ္း ကပ္၍ မင္းရေသ့အား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။ ”မင္းျမတ္ အမွန္သိေတာ္မူပါေလာ့၊ ျမတ္ေသာ (လိုရာ အရပ္သို႔ အပိတ္အပင္မရွိ သြားႏိုင္ေသာ) စၾကာရတနာသည္ ကြယ္ေပ်ာက္ပါၿပီ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ေလွ်ာက္ေသာ္ မင္းရေသ့သည္ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္း ၿပီးေသာ မင္းအား ဤစကားကို ေျပာၾကား၏။

”ခ်စ္သား ျမတ္ေသာ (လိုရာအရပ္သို႔ အပိတ္အပင္မရွိ သြားႏိုင္ေသာ) စၾကာရတနာ ကြယ္ေပ်ာက္ေသာေၾကာင့္ ႏွလံုးမသာ မျဖစ္လင့္၊ ႏွလံုးမသာ ျဖစ္ျခင္းကိုလည္း (သူတစ္ပါးအား) မေျပာၾကားလင့္၊ ခ်စ္သား ျမတ္ေသာ (လိုရာအရပ္သို႔ အပိတ္အပင္မရွိ သြားႏိုင္ေသာ) စၾကာရတနာသည္ သင့္ဖခင္မွ ဆင္း သက္လာေသာ အေမြပစၥည္း မဟုတ္၊ ခ်စ္သား သင္ခ်စ္သားသည္ အျပစ္ကင္းေသာ စၾကာမင္းတို႔၏ က်င့္ဝတ္တို႔ကို က်င့္ဘိေလာ့၊ တစ္ဆယ့္ငါးရက္ေျမာက္ေသာ (လျပည့္) ဥပုသ္ေန႔၌ ဦးေခါင္းေဆး မဂၤလာ ျပဳၿပီးလွ်င္ ျမတ္ေသာ ျပာသာဒ္ထက္သို႔ တက္၍ ဥပုသ္ေဆာက္တည္လ်က္ အျပစ္ကင္းေသာ စၾကဝေတး မင္း က်င့္ဝတ္ကို က်င့္ေနေသာ သင္ (ခ်စ္သား) အား အကန္႔တစ္ေထာင္ရွိေသာ အကြပ္ပုံေတာင္းႏွင့္ တကြေသာ အျခင္းအရာအလံုးစံုရွိေသာ ျမတ္ေသာ (လိုရာအရပ္သို႔ အပိတ္အပင္မရွိသြားႏိုင္ေသာ) စၾကာရတနာ သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလတၱံ႕ေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိသည္သာတည္း”ဟု (ေျပာၾကား၏)။

 

ျမတ္ေသာ စၾကာမင္းတို႔၏ က်င့္ဝတ္

၈၄။ မင္းျမတ္ ျမတ္ေသာ စၾကာမင္းတို႔၏ က်င့္ဝတ္ဟူသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ခ်စ္သား သို႔ျဖစ္လွ်င္ သင္ (ခ်စ္သား) သည္ တရားကိုသာလွ်င္ အမွီျပဳ၍ တရားကိုသာလွ်င္ အ႐ို အေသျပဳလ်က္ တရားကိုသာလွ်င္ အေလးျပဳလ်က္ တရားကိုသာလွ်င္ ျမတ္ႏိုးလ်က္ တရားကိုသာလွ်င္ ပူေဇာ္လ်က္ တရားကိုသာလွ်င္ တုပ္ဝပ္လ်က္ တရားကိုသာလွ်င္ တံခြန္သဖြယ္ျပဳလ်က္ တရားကိုသာလွ်င္ မွန္ကင္းကဲ့သို႔ ျပဳလ်က္ တရားကိုသာလွ်င္ အႀကီးအမွဴးျပဳလ်က္ အတြင္း သားမယားစသည္၌လည္း ေကာင္း၊ စစ္သည္ဗိုလ္ပါ၌လည္းေကာင္း၊ အရံမင္းတို႔၌လည္းေကာင္း၊ ပုဏၰားႏွင့္ အမ်ဳိးသားတို႔၌လည္း ေကာင္း၊ နိဂံုးဇနပုဒ္သားတို႔၌လည္းေကာင္း၊ သမဏျဗာဟၼဏတို႔၌လည္းေကာင္း၊ သားငွက္တို႔၌လည္း ေကာင္း တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကာကြယ္မႈ လံုျခံဳေစမႈကို စီရင္ေလာ့။

ခ်စ္သား သင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္၌ အႏိုင္အထက္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ား မျဖစ္ေစလင့္၊ ခ်စ္သား သင္၏ ႏိုင္ငံ ေတာ္၌ ပစၥည္းဥစၥာ မရွိသူတို႔အားလည္း ပစၥည္းဥစၥာကို ေပးကမ္းေလာ့၊ ခ်စ္သား သင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္၌ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ မာန္ယစ္ျခင္း ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းတို႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကကုန္၏၊ သည္းခံျခင္း ေကာင္းေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း၌ တည္ၾကကုန္၏၊ မိမိ၏ စိတ္ကို ဆံုးမၾကကုန္၏၊ မိမိ၏ စိတ္ကို ၿငိမ္သက္ ေစၾကကုန္၏၊ မိမိ၏ စိတ္ကို ၿငိမ္းေအးေစၾကကုန္၏၊ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔ထံ ေလ်ာက္ပတ္ေသာအခါ ခ်ဥ္းကပ္၍ ေမးျမန္းေလေလာ့၊ စံုစမ္းေလေလာ့ –

”အသွ်င္ဘုရားတို႔ အဘယ္သည္ ကုသိုလ္ပါနည္း၊ အဘယ္သည္ အကုသိုလ္ပါနည္း၊ အဘယ္သည္ အျပစ္ရွိပါသနည္း၊ အဘယ္သည္ အျပစ္မရွိပါသနည္း၊ အဘယ္ကို မီွဝဲအပ္ပါသနည္း၊ အဘယ္ကို မမီွဝဲ အပ္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္ ျပဳအပ္ေသာ အဘယ္တရားသည္ ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး အစီးအပြါးမဲ့ ျခင္းငွါ ဆင္းရဲ ျခင္းငွါ ျဖစ္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္ ျပဳအပ္ေသာ အဘယ္တရားသည္ ရွည္စြာေသာ ကာလ ပတ္လံုး အစီးအပြါးရွိျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ပါသနည္း”ဟု (ေမးျမန္းေလေလာ့၊ စံုစမ္းေလေလာ့)။ ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔၏ စကားကို ၾကားနာ၍ အကုသိုလ္တရားကို ၾကဥ္ေရွာင္ေလာ့၊ ကုသိုလ္တရားကို ေဆာက္တည္၍ က်င့္ေလေလာ့၊ ခ်စ္သား ဤသည္ကား စၾကဝေတးမင္းတို႔၏ အျပစ္ကင္းေသာ က်င့္ဝတ္ တည္းဟု (ေျပာၾကား၏)။

 

စၾကာရတနာ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း

၈၅။ ရဟန္းတို႔ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းသည္ ”မင္းျမတ္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု မင္းရေသ့၏ စကားကို ဝန္ခံ၍ စၾကဝေတးမင္းတို႔၏ အျပစ္ကင္းေသာ က်င့္ဝတ္ကို က်င့္ ေလ၏။

တစ္ဆယ့္ငါးရက္ေျမာက္ဥပုသ္ေန႔၌ ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳၿပီးလွ်င္ ျမတ္ေသာ ျပာသာဒ္ထက္သို႔ တက္၍ ဥပုသ္ေဆာက္တည္လ်က္ အျပစ္ကင္းေသာ စၾကဝေတးက်င့္ဝတ္ကို က်င့္ေသာ ထိုမင္းအား အကန္႔တစ္ေထာင္ရွိေသာ အကြပ္ပုံေတာင္းႏွင့္တကြေသာ အျခင္းအရာ အလံုးစံုရွိေသာ ျမတ္ေသာ (လိုရာ အရပ္သို႔ အပိတ္အပင္မရွိ သြားႏိုင္ေသာ) စၾကာရတနာသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ (ထိုစၾကာရတနာကို) ျမင္ လတ္ေသာ္ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းအား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္၏ –

”တစ္ဆယ့္ငါးရက္ေျမာက္ (လျပည့္) ဥပုသ္ေန႔၌ ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳၿပီးလွ်င္ ျမတ္ေသာ ျပာသာဒ္ထက္သို႔ တက္၍ ဥပုသ္ေဆာက္တည္ေနေသာ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္ သြန္းၿပီးေသာ ‘အၾကင္မင္းအား အကန္႔တစ္ေထာင္ရွိေသာ အကြပ္ပုံေတာင္းႏွင့္တကြေသာ အျခင္းအရာ အလံုးစံုရွိေသာ ျမတ္ေသာ (လိုရာအရပ္သို႔ အပိတ္အပင္မရွိ သြားႏိုင္ေသာ) စၾကာ ရတနာသည္ ျဖစ္ေပၚလာျငားအံ့၊ ထိုမင္းသည္ စၾကဝေတးမင္း ျဖစ္၏ ‘ ဟူေသာ ဤစကားကို ငါ ၾကားဖူး၏၊ ငါသည္ စၾကဝေတးမင္း ျဖစ္ရာသေလာ”ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းသည္ ေနရာမွထၿပီးလွ်င္ အေပၚ႐ံုစုလ်ားကို ပခံုးတစ္ဖက္၌ တင္၍ လက္ဝဲလက္ျဖင့္ ေရကရားကို ကိုင္လ်က္ ”အသွ်င္ စၾကာ ရတနာသည္ လည္ေစသတည္း၊ အသွ်င္ စၾကာရတနာသည္ ေအာင္ေစသတည္း”ဟု (ဆို၍) စၾကာ ရတနာကို လက်္ာလက္ျဖင့္ ေရသြန္းဖ်န္း၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ထိုစၾကာရတနာသည္ အေရွ႕အရပ္သို႔ လည္သြားေလ၏၊ စစ္အဂၤါေလးပါးႏွင့္ တကြ စၾကဝေတးမင္းသည္လည္း တပါတည္း လိုက္ပါသြားေလ၏၊ ရဟန္းတို႔ စၾကာရတနာရပ္တန္႔ရာ အရပ္၌ စစ္အဂၤါေလးပါးႏွင့္ တကြေသာ စၾကဝေတးမင္းသည္ စခန္းခ်ေန၏။

ရဟန္းတို႔ အေရွ႕အရပ္၌ ရွိေသာ ထီးၿပဳိင္မင္းတို႔သည္ စၾကဝေတးမင္းထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ”မင္းႀကီး ႂကြလာေတာ္မူပါ၊ မင္းႀကီး အရွင္၏ လာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊ မင္းႀကီး (ဤႏိုင္ငံသည္) အရွင္၏ ႏိုင္ငံပါတည္း၊ မင္းႀကီး ဆံုးမေတာ္မူပါ”ဟု ဆိုကုန္၏။

စၾကဝေတးမင္းသည္ ဤသို႔ မိန္႔ဆို၏၊ ”အသက္ကို မသတ္အပ္၊ မေပးသည္ကို မယူအပ္၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားယြင္းစြာ မက်င့္အပ္၊ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို မေျပာအပ္၊ ေသရည္ေသရက္ကို မေသာက္အပ္၊ ေကာက္ခံျမဲ အခြန္အတုတ္ကိုလည္း ေကာက္ခံသံုးစဲြၾကကုန္ေလာ့”ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ရဟန္းတို႔ အေရွ႕အရပ္၌ရွိေသာ ထီးၿပဳိင္မင္းတို႔သည္ စၾကဝေတးမင္း၏ ၾသဇာခံမင္းတို႔ ျဖစ္ေလ့ကုန္၏။

၈၆။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ စၾကာရတနာသည္ အေရွ႕သမုဒၵရာသို႔ ဆင္းသက္၍ တစ္ဖန္ ျပန္တက္ ၿပီးလွ်င္ ေတာင္အရပ္သို႔ လည္သြားေလ၏။ပ။ ေတာင္သမုဒၵရာသို႔ ဆင္းသက္၍ တစ္ဖန္ ျပန္တက္ၿပီးလွ်င္ အေနာက္အရပ္သို႔လည္ သြားေလ၏။ စစ္အဂၤါေလးပါးႏွင့္တကြ စၾကဝေတးမင္းသည္လည္း တပါတည္း လိုက္ပါသြားေလ၏။ ရဟန္းတို႔ စၾကာရတနာ ရပ္တန္႔ေသာ အရပ္၌ စစ္အဂၤါေလးပါးႏွင့္တကြ စၾကဝေတးမင္းသည္ စခန္းခ်ေန၏။

ထိုအေနာက္အရပ္၌ရွိေသာ ထီးၿပဳိင္မင္းတို႔သည္ စၾကဝေတးမင္းထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ”မင္းႀကီး ႂကြလာေတာ္မူပါ၊ မင္းႀကီး အရွင္၏ လာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ လာျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ မင္းႀကီး (ဤႏိုင္ငံ သည္) အရွင္၏ ႏိုင္ငံပါတည္း၊ မင္းႀကီး ဆံုးမေတာ္မူပါ”ဟု ဆိုကုန္၏။

စၾကဝေတးမင္းသည္ ဤသို႔ မိန္႔ဆို၏၊ ”အသက္ကို မသတ္အပ္၊ မေပးသည္ကို မယူအပ္၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားယြင္းစြာ မက်င့္အပ္၊ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို မေျပာအပ္၊ ေသရည္ေသရက္ကို မေသာက္အပ္၊ ေကာက္ခံျမဲ အခြန္အတုတ္ကိုလည္း ေကာက္ခံသံုးစဲြၾကကုန္ေလာ့”ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ရဟန္းတို႔ အေနာက္အရပ္၌ရွိေသာ ထီးၿပဳိင္မင္းတို႔သည္ စၾကဝေတးမင္း၏ ၾသဇာခံမင္းတို႔ ျဖစ္ ေလကုန္၏။

၈၇။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ စၾကာရတနာသည္ အေနာက္သမုဒၵရာသို႔ ဆင္းသက္၍ တစ္ဖန္ ျပန္တက္ၿပီးလွ်င္ ေျမာက္အရပ္သို႔ လည္သြားေလ၏၊ စစ္အဂၤါေလးပါးႏွင့္တကြ စၾကဝေတးမင္းသည္လည္း တပါတည္း လိုက္ပါသြားေလ၏၊ ရဟန္းတို႔ စၾကာရတနာ ရပ္တန္႔ရာ အရပ္၌ စစ္အဂၤါေလးပါးႏွင့္တကြ စၾကဝေတးမင္းသည္ စခန္းခ်ေန၏။

ရဟန္းတို႔ ေျမာက္အရပ္၌ရွိေသာ ထီးၿပဳိင္မင္းတို႔သည္ စၾကဝေတးမင္းထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဤသို႔ ဆိုကုန္၏၊ ”မင္းႀကီး ႂကြလာေတာ္မူပါ၊ မင္းႀကီး အရွင္၏ လာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ လာျခင္းျဖစ္ပါ သည္၊ မင္းႀကီး (ဤႏိုင္ငံသည္) အရွင္၏ ႏိုင္ငံပါတည္း၊ မင္းႀကီး ဆံုးမေတာ္မူပါ”ဟု ဆိုကုန္၏။

စၾကဝေတးမင္းသည္ ဤသို႔ မိန္႔ဆို၏၊ ”အသက္ကို မသတ္အပ္၊ မေပးသည္ကို မယူအပ္၊ ကာမဂုဏ္တို႔ ၌ မွားယြင္းစြာ မက်င့္အပ္၊ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို မေျပာအပ္၊ ေသရည္ေသရက္ကို မေသာက္အပ္၊ ေကာက္ခံျမဲ အခြန္အတုတ္ကိုလည္း ေကာက္ခံသံုးစဲြၾကကုန္ေလာ့”ဟု (ဆို၏)။

ရဟန္းတို႔ ေျမာက္အရပ္၌ရွိေသာ ထီးၿပဳိင္မင္းတို႔သည္ စၾကဝေတးမင္း၏ ၾသဇာခံမင္းတို႔ ျဖစ္ေလ ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ထိုစၾကာရတနာသည္ သမုဒၵရာအပိုင္းအျခားရွိေသာ ေျမကို ေအာင္ျမင္ၿပီး၍ ထိုစၾကဝေတးမင္း၏ ေနျပည္ေတာ္သို႔သာလွ်င္ တစ္ဖန္ ျပန္လည္၍ စၾကဝေတးမင္း၏ နန္းေတာ္တံခါး လႊတ္႐ံုးေတာ္မုခ္ဦး၌ စၾကဝေတးမင္း၏ နန္းေတာ္ကို တင့္တယ္ေစလ်က္ ဝင္႐ိုးတပ္ထားဘိသကဲ့သို႔ တည္ေန၏။

 

ဒုတိယ စၾကာမင္း စသည္ အေၾကာင္း

၈၈။ ရဟန္းတို႔ ႏွစ္ေယာက္ေျမာက္ စၾကာမင္းသည္လည္း။ပ။ သံုးေယာက္ေျမာက္ စၾကာမင္းသည္ လည္း။ ေလးေယာက္ေျမာက္ စၾကာမင္းသည္လည္း။ ငါးေယာက္ေျမာက္ စၾကာမင္းသည္လည္း။ ေျခာက္ ေယာက္ေျမာက္ စၾကာမင္းသည္လည္း။ ခုနစ္ေယာက္ေျမာက္ စၾကာမင္းသည္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏွစ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ကုန္လြန္ေသာအခါ၌ မင္းခ်င္းေယာက်္ားတစ္ေယာက္ကို အမိန္႔ ေပး၏ –

”အခ်င္းေယာက်္ား သင္သည္ ျမတ္ေသာ (လိုရာအရပ္သို႔ အပိတ္အပင္ မရွိသြားႏိုင္ေသာ) စၾကာ့ရတနာကို တည္ေနရာမွ အနည္းငယ္ ေလွ်ာက်သက္ဆင္းသည္ကို ျမင္ေသာအခါ ငါ့အား ေျပာၾကားေလာ့”ဟု (အမိန္႔ေပး၏)။

ရဟန္းတို႔ ထို (မင္းခ်င္း) ေယာက်္ားသည္ ”မင္းျမတ္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု စၾကဝေတးမင္းအား ဝန္ခံ၏။

ရဟန္းတို႔ ထို (မင္းခ်င္း) ေယာက်္ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏွစ္ရာေပါင္းမ်ားစြာ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ ကုန္လြန္ေသာအခါ ျမတ္ေသာ (လိုရာအရပ္သို႔ အပိတ္အပင္မရွိ သြားႏိုင္ေသာ) စၾကာရတနာကို တည္ေနရာမွ အနည္းငယ္ ေလွ်ာက်သက္ဆင္းသည္ကို ျမင္၏၊ ျမင္လတ္ေသာ္ စၾကဝေတးမင္းထံ ခ်ဥ္း ကပ္၍ စၾကဝေတးမင္းအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ –

”မင္းျမတ္ အမွန္သိေတာ္မူပါေလာ့၊ သင္ (မင္းျမတ္)၏ ျမတ္ေသာ (လိုရာအရပ္သို႔ အပိတ္အပင္ မရွိ သြားႏိုင္ေသာ) စၾကာရတနာသည္ တည္ေနရာမွ အနည္းငယ္ ေလွ်ာက်သက္ဆင္းပါၿပီ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၈၉။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ စၾကဝေတးမင္းသည္ သားႀကီးအိမ္ေရွ႕မင္းသားကို ေခၚ၍ ဤစကားကို မိန္႔ဆို၏ –

”ခ်စ္သား ငါ၏ ျမတ္ေသာ (လိုရာအရပ္သို႔ အပိတ္အပင္မရွိ သြားႏိုင္ေသာ) စၾကာရတနာသည္ တည္ေနရာမွ ေလွ်ာက်သက္ဆင္းသတတ္၊ ‘အၾကင္ စၾကဝေတးမင္း၏ ျမတ္ေသာ (လိုရာ အရပ္သို႔ အပိတ္အပင္မရွိ သြားႏိုင္ေသာ) စၾကာရတနာသည္ တည္ေနရာမွ ေလွ်ာက်သက္ဆင္း၏၊ ထို စၾကဝေတးမင္းသည္ ၾကာျမင့္စြာ အသက္မရွည္ရာ ‘ဟု ငါၾကားဖူး၏၊ ငါသည္ လူ႕စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာကို စံစားခဲ့ၿပီ၊ ယခုအခါ ငါသည္ နတ္စည္းစိမ္းခ်မ္းသာတို႔ကို ရွာေဖြရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ၊ ခ်စ္သား လာေလာ့၊ သင္သည္ သမုဒၵရာ ေလးစင္းအဆံုးရွိေသာ ဤေျမႀကီးကို သိမ္းဆည္း (အုပ္စိုး)ေလာ့။ ငါမူကား ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ရိတ္၍ ဖန္ရည္စြန္းေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္ၿပီးလွ်င္ လူ႕ေဘာင္မွ ရေသ့ေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္အံ့”ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ စၾကဝေတးမင္းသည္ သားႀကီး အိမ္ေရွ႕မင္းသားကို မင္းအျဖစ္အုပ္စိုးမႈ၌ ေကာင္းစြာ ဆံုးမသြန္သင္ၿပီးလွ်င္ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ရိတ္၍ ဖန္ရည္စြန္းေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္ၿပီးလွ်င္ လူ႕ေဘာင္မွ ရေသ့ေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၏၊ ရဟန္းတို႔ မင္းရေသ့သည္ ရေသ့ျပဳၿပီး၍ ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ ျမတ္ေသာ (လိုရာအရပ္သို႔ အပိတ္အပင္မရွိ သြားႏိုင္ေသာ) စၾကာရတနာသည္ ကြယ္ေပ်ာက္ ေလ၏။

၉ဝ။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ မင္းခ်င္းေယာက်္ားတစ္ေယာက္သည္ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းအား ” မင္းျမတ္ အမွန္သိေတာ္မူပါေလာ့၊ ျမတ္ေသာ (လိုရာအရပ္သို႔ အပိတ္အပင္မရွိ သြားႏိုင္ေသာ) စၾကာရတနာသည္ ကြယ္ေပ်ာက္ပါၿပီ”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းသည္ ျမတ္ေသာ (လိုရာအရပ္သို႔ အပိတ္အပင္မရွိ သြားႏိုင္ေသာ) စၾကာရတနာ ကြယ္ေပ်ာက္သည္ရွိေသာ္ ႏွလံုးမသာ ျဖစ္ ေလ၏၊ ႏွလံုးမသာ ျဖစ္ျခင္းကိုလည္း (သူတစ္ပါးအား) ေျပာၾကားေလ၏၊ ထိုမင္းသည္ မင္းရေသ့ထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္ေသာ စၾကဝေတးမင္းတို႔၏ က်င့္ဝတ္ကို မေမး၊ ထိုမင္းသည္ မိမိပညာျဖင့္သာ ႏိုင္ငံကို ဆံုးမအုပ္စိုး၏၊ မိမိပညာျဖင့္သာ ႏိုင္ငံကို ဆံုးမအုပ္စိုးေသာ္ ထိုမင္း၏ ႏိုင္ငံတို႔သည္ ျမတ္ေသာ စၾကဝေတးမင္းတို႔၏ က်င့္ဝတ္တို႔ကို က်င့္ကုန္ေသာ ေရွးမင္းတို႔၏ ႏိုင္ငံတို႔ကဲ့သို႔ ေရွ႕ေနာက္ ညီၫြတ္စြာ မတိုးပြါးကုန္။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ အမႈေဆာင္အမတ္မ်ား မင္းတိုင္ပင္အမတ္မ်ား ဘ႑ာေရးအမတ္မ်ား အမတ္ ခ်ဳပ္မ်ား စစ္သည္ဗိုလ္ပါမ်ား တံခါးမွဴးမ်ား ပညာရွိ (ပုေရာဟိတ္) အမတ္မ်ားတို႔သည္ စည္းေဝးၾကကုန္၍ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ကုန္၏ –

”မင္းျမတ္ ျမတ္ေသာ စၾကဝေတးမင္းတို႔၏ က်င့္ဝတ္တို႔ကို က်င့္ကုန္ေသာ မင္းတို႔၏ ဇနပုဒ္တို႔ သည့္တိုးပြါးကုန္သကဲ့သို႔ မိမိစိတ္အလိုျဖင့္ ႏိုင္ငံကို ဆံုးမေသာ သင္ (မင္းျမတ္)၏ ႏိုင္ငံတို႔သည္ ေရွ႕ေနာက္ ညီၫြတ္စြာ မတိုးပြါးကုန္၊ မင္းျမတ္ သင္ (မင္းျမတ္)၏ ႏိုင္ငံေတာ္၌ အမႈေဆာင္အမတ္မ်ား မင္းတိုင္ပင္အမတ္မ်ား ဘ႑ာေရးအမတ္မ်ား အမတ္ခ်ဳပ္မ်ား စစ္သည္ဗိုလ္ပါမ်ား တံခါးမွဴးမ်ားႏွင့္ ပညာ ရွိ (ပုေရာဟိတ္) အမတ္မ်ား ျဖစ္ကုန္ေသာ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္လည္းေကာင္း တစ္ပါးသူတို႔သည္လည္း ေကာင္း ရွိပါကုန္၏၊ အၾကင္ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္ကင္းေသာ စၾကဝေတးမင္း က်င့္ဝတ္ကို မွတ္သား ထားပါကုန္၏၊ မင္းျမတ္ သင္ (မင္းျမတ္) သည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔အား အျပစ္ကင္းေသာ စၾကဝေတးမင္း က်င့္ ဝတ္ကို ေမးပါေလာ့၊ ေမးသည္ရွိေသာ္ ထိုအကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္ကင္းေသာ စၾကဝေတးမင္း က်င့္ဝတ္ ကို သင္ (မင္းျမတ္) အား ေျဖၾကားပါကုန္အံ့”ဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။

 

အသက္အဆင္း စသည္ ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္း အေၾကာင္း

၉၁။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းသည္ အမႈေဆာင္ အမတ္မ်ား မင္းတိုင္ပင္အမတ္မ်ား ဘ႑ာေရးအမတ္မ်ား အမတ္ခ်ဳပ္မ်ား စစ္သည္ဗိုလ္ပါမ်ား တံခါးမွဴးမ်ားႏွင့္ ပညာရွိ (ပုေရာဟိတ္) အမတ္မ်ားတို႔ကို စည္းေဝးေစ၍ အျပစ္ကင္းေသာ စၾကဝေတးမင္း က်င့္ဝတ္ကို ေမး၏။ ေမးသည္ရွိေသာ္ ထိုအမတ္တို႔သည္ အျပစ္ကင္းေသာ စၾကဝေတးမင္း က်င့္ဝတ္ကို ထိုမင္းအား ေျဖၾကားကုန္၏။

ထိုအမတ္တို႔၏ (စကားကို) ၾကား၍တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကာကြယ္မႈ လံုျခံဳေစမႈကို စီရင္၏၊ ပစၥည္းဥစၥာ မရွိသူတို႔အား ပစၥည္းဥစၥာကိုကား မေပး။ ပစၥည္းဥစၥာ မရွိသူတို႔အား ပစၥည္းဥစၥာ မေပးသည္ရွိေသာ္ ဆင္းရဲျခင္း ပြါးမ်ားလာ၏။ ဆင္းရဲျခင္း ပြါးမ်ားလာေသာအခါ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ သည္ သူတစ္ပါးတို႔ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးလိုေသာ စိတ္ျဖင့္ ခိုးယူ၏။ ထို (ေယာက်္ား) ကို ဖမ္းကုန္၏။ ဖမ္းၿပီးလွ်င္ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းအား ”မင္းျမတ္ ဤေယာက်္ားသည္ သူတစ္ပါးတို႔ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးလိုေသာ စိတ္ျဖင့္ ယူပါ၏”ဟု ဆို၍ ျပကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ဆို၍ျပေသာ္ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းသည္ ထို ေယာက်္ားအား ဤစကားကို ဆို၏၊ ”အခ်င္းေယာက်္ား သင္သည္ သူတစ္ပါးတို႔ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးလိုေသာ စိတ္ျဖင့္ ယူ၏ဟူသည္ မွန္သေလာ”ဟု (ဆို၏)။

မွန္ပါသည္ မင္းျမတ္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အဘယ့္ေၾကာင့္ (ခိုးယူသနည္း)ဟု (ဆို၏)။

မင္းျမတ္ အသက္ေမြးမႈ မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ပါတည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းသည္ ”ေယာက်္ား သင္သည္ ဤဥစၥာျဖင့္ ကိုယ္တိုင္လည္း အသက္ေမြးေလာ့၊ မိဘကိုလည္း ေကြၽးေမြးေလာ့၊ သားမယား ကိုလည္း ေကြၽးေမြးေလာ့၊ အလုပ္အကိုင္ကိုတို႔လည္း လုပ္ကိုင္ေလာ့၊ အထက္အထက္ဘံုသို႔ ေရာက္ေစ သည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်ဳိးဆယ္ပါးကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ခ်မ္းသာေသာ အက်ဳိးရွိေသာ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အလွဴကို သမဏျဗာဟၼဏတို႔၌ တည္ေစေလာ့”ဟု ဆို၍ ထိုေယာက်္ား အား ဥစၥာကို ေပး၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုေယာက်္ားသည္ ”မင္းျမတ္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းအား ဝန္ခံ၏။

ရဟန္းတို႔ ေယာက်္ား တစ္ေယာက္သည္လည္း သူတစ္ပါးတို႔ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးလိုေသာ စိတ္ ျဖင့္ ယူ၏။ ထိုေယာက်္ားကို ဖမ္းကုန္၏၊ ဖမ္းၿပီးလွ်င္ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းအား ”မင္းျမတ္ ဤေယာက်္ားသည္ သူတစ္ပါးတို႔ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးလိုေသာ စိတ္ျဖင့္ ယူပါ၏”ဟု ဆို၍ျပ ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ဆို၍ျပေသာ္ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္း့ၿပီးေသာ မင္းသည္ ထိုေယာက်္ားအား ဤစကားကို ဆို၏၊ ”အခ်င္းေယာက်္ား သင္သည္ သူတစ္ပါးတို႔ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးလိုေသာ စိတ္ျဖင့္ ယူ၏ဟူသည္ မွန္သေလာ”ဟု (ဆို၏)။

မွန္ပါသည္ မင္းျမတ္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အဘယ့္ေၾကာင့္ (ခိုးယူသနည္း)ဟု (ဆို၏)။

မင္းျမတ္ အသက္ေမြးမႈ မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ပါတည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းသည္ ”ေယာက်္ား သင္သည္ ဤဥစၥာျဖင့္ ကိုယ္တိုင္လည္း အသက္ေမြးေလာ့၊ မိဘကိုလည္း ေကြၽးေမြးေလာ့၊ သားမယားကို လည္း ေကြၽးေမြးေလာ့၊ အလုပ္အကိုင္တို႔ကိုလည္း လုပ္ကိုင္ေလာ့၊ အထက္ အထက္ဘံုသို႔ ေရာက္ေစ သည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်ဳိးဆယ္ပါးကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ခ်မ္းသာေသာ အက်ဳိးရွိေသာ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အလွဴကို သမဏျဗာဟၼဏတို႔၌ တည္ေစေလာ့”ဟု ဆို၍ ထိုေယာက်္ား အား ဥစၥာကို ေပး၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုေယာက်္ားသည္ ”မင္းျမတ္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းအား ဝန္ခံ၏။

၉၂။ ရဟန္းတို႔ လူတို႔သည္ ”အခ်င္းတို႔ သူတစ္ပါးတို႔ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးလိုေသာ စိတ္ျဖင့္ ယူေသာ သူတို႔အား မင္းသည္ ဥစၥာကို ေပးသတတ္”ဟု ၾကားၾကကုန္၏။ ယင္းသို႔ ၾကားသျဖင့္ ”ငါတို႔ သည္လည္း သူတစ္ပါးတို႔ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးလိုေသာ စိတ္ျဖင့္ ယူရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု အၾကံ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ တစ္ေယာက္ေသာ ေယာက်္ားသည္ သူတစ္ပါးတို႔ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးလိုေသာ စိတ္ျဖင့္ ယူေလ၏။ ထိုခိုးသူေယာက်္ားကို ဖမ္းကုန္၏၊ ဖမ္းၿပီးလွ်င္ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းအား ”မင္းျမတ္ ဤေယာက်္ားသည္ သူတစ္ပါးတို႔မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုး လိုေသာ စိတ္ျဖင့္ ယူပါ၏”ဟု ဆို၍ ျပကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ဆို၍ျပေသာ္ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းသည္ ထို (ခိုးသူ)ေယာက်္ားအား ဤစကားကို ဆို၏၊ ”အခ်င္းေယာက်္ား သင္သည္ သူတစ္ပါးတို႔ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးလိုေသာ စိတ္ျဖင့္ ယူ၏ဟူသည္ မွန္သေလာ”ဟု (ဆို၏)။

မွန္ပါသည္ မင္းျမတ္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အဘယ့္ေၾကာင့္ (ခိုးယူသနည္း)ဟု (ဆို၏)။

မင္းျမတ္ အသက္ေမြးမႈ မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ပါတည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းအား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏ –

”သူတစ္ပါးတို႔ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးလိုေသာ စိတ္ျဖင့္ ယူေသာ သူအား အကယ္၍ ငါသည္ ဥစၥာကို ေပးအံ့၊ ဤသို႔ ေပးေနခဲ့လွ်င္ ဤခိုးမႈသည္ တိုးပြါးလတၱံ႕၊ ငါသည္ ဤ (ခိုးသူ) ေယာက်္ားကို ေကာင္းစြာ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းျဖင့္ ႏွိပ္ကြပ္ရမူ ေကာင္းေလစြ၊ ခိုးမႈအျမစ္ျပတ္ေအာင္ ျပဳရမူ ေကာင္းေလစြ၊ ထိုသူ၏ ဦးေခါင္းကို ျဖတ္ရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းသည္ (မင္းခ်င္း) ေယာက်္ားတို႔ကို အမိန္႔ေပး၏။

”အခ်င္းတို႔ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ ဤ (ခိုးသူ) ေယာက်္ားကို ျမဲျမံခိုင္ခံ့ေသာ ႀကဳိးျဖင့္ ျမဲျမံစြာ လက္ျပန္ ႀကဳိးတုပ္ေႏွာင္လ်က္ ေခါင္းတံုးရိတ္ၿပီးလွ်င္ အသံျပင္းေသာ ထက္စည္ကို တီးကာ လမ္းမတစ္ခုမွ လမ္းမ တစ္ခုသို႔ လမ္းဆံုတစ္ခုမွ လမ္းဆံုတစ္ခုသို႔ ေခၚေဆာင္၍ ေတာင္တံခါးမွ ထြက္ၿပီးေသာ္ ၿမဳိ႕၏ ေတာင္ ဘက္၌ ေကာင္းစြာ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းျဖင့္ ႏွိပ္ကြပ္ကုန္ေလာ့၊ (အဆံုးစီရင္ျခင္းျဖင့္) အျမစ္ျပတ္ေအာင္ ျပဳကုန့္ေလာ့၊ ထို (ခိုးသူ) ေယာက်္ား၏ ဦးေခါင္းကို ျဖတ္ကုန္ေလာ့”ဟု (အမိန္႔ေပး၏)။

ရဟန္းတို႔ ထို (မင္းခ်င္း) ေယာက်္ားတို႔သည္ ”မင္းျမတ္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းအား ဝန္ခံ၍ ထို (ခိုးသူ) ေယာက်္ားကို ျမဲျမံခိုင္ခံ့ေသာ ႀကဳိးျဖင့္ ျမဲျမံစြာ လက္ျပန္ႀကဳိး တုပ္ေႏွာင္လ်က္ သင္တံုးျဖင့္ ေခါင္းတံုးရိတ္ၿပီးလွ်င္ အသံျပင္းေသာ ထက္စည္ကို တီးကာ လမ္းမတစ္ခုမွ လမ္းမတစ္ခုသို႔ လမ္းဆံုတစ္ခုမွ လမ္းဆံုတစ္ခုသို႔ ေခၚေဆာင္၍ ေတာင္တံခါးမွ ထြက္ၿပီးလွ်င္ ၿမဳိ႕၏ ေတာင္ဘက္၌ ေကာင္းစြာ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းျဖင့္ ႏွိပ္ကြပ္ကုန္၏၊ (အဆံုးစီရင္ျခင္းျဖင့္) အျမစ္ျပတ္ေအာင္ ျပဳကုန္၏၊ ထို (ခိုးသူ) ေယာက်္ား၏ ဦးေခါင္းကို ျဖတ္ကုန္၏။

၉၃။ ရဟန္းတို႔ လူတို႔သည္ ”အခ်င္းတို႔ သူတစ္ပါးတို႔ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးလိုေသာ စိတ္ျဖင့္ ယူေသာသူတို႔ကို မင္းသည္ အၿပီးတိုင္ ႏွိပ္ကြပ္၏၊ (အဆံုးစီရင္ျခင္းျဖင့္) အျမစ္ျပတ္ေအာင္ ျပဳ၏၊ ထို (ခိုးသူ) ေယာက်္ား၏ ဦးေခါင္းကို ျဖတ္၏”ဟု ၾကားကုန္၏။ ယင္းသို႔ ၾကားသျဖင့္ ”ငါတို႔သည္လည္း ထက္ေသာ လက္နက္တို႔ကို ျပဳလုပ္ေစကုန္အံ့၊ ထက္ေသာ လက္နက္တို႔ကို ျပဳလုပ္ေစၿပီးလွ်င္ အၾကင္ သူတို႔ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးလိုေသာ စိတ္ျဖင့္ ခိုးယူကုန္အံ့၊ ထိုဥစၥာရွင္တို႔ကို အၿပီးတိုင္ ႏွိပ္ကြပ္ ကုန္အံ့၊ (အဆံုးစီရင္ျခင္းျဖင့္) အျမစ္ျပတ္ေအာင္ ျပဳကုန္အံ့့၊ ထို (ဥစၥာရွင္) တို႔၏ ဦးေခါင္းကို ျဖတ္ကုန္ အံ့”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ထက္ေသာ လက္နက္တို႔ကို ျပဳလုပ္ေစကုန္၏၊ ထက္ေသာ လက္နက္ တို႔ကို ျပဳလုပ္ေစၿပီးလွ်င္ ရြာကို လုယက္ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါလည္း အားထုတ္ကုန္၏၊ နိဂံုးကို လုယက္ဖ်က္ဆီး ျခင္းငွါလည္း အားထုတ္ကုန္၏၊ ၿမဳိ႕ကို လုယက္ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါလည္း အားထုတ္ကုန္၏၊ လမ္း၌ (ေစာင့္၍) လုယက္ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါလည္း အားထုတ္ကုန္၏။

ထိုသူတို႔သည္ အၾကင္သူတို႔ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးလိုေသာ စိတ္ျဖင့္ ယူၾကကုန္၏၊ ထို (ဥစၥာရွင္) တို႔ကို အၿပီးတိုင္ ႏွိပ္ကြပ္ကုန္၏၊ (အဆံုးစီရင္ျခင္းျဖင့္) အျမစ္ျပတ္ေအာင္ ျပဳကုန္၏၊ ထို (ဥစၥာရွင္) တို႔၏ ဦးေခါင္းကို ျဖတ္ကုန္၏။

၉၄။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ပစၥည္းဥစၥာမရွိသူတို႔အား ပစၥည္းဥစၥာကို မေပးေသာ္ ဆင္းရဲျခင္း ပြါးမ်ားလာ၏၊ ဆင္းရဲျခင္း ပြါးမ်ားလာေသာ္ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးယူမႈ ပြါးမ်ားလာ၏၊ ခိုးယူမႈ ပြါး မ်ားလာေသာ္ လက္နက္ပြါးမ်ားလာ၏၊ လက္နက္ပြါးမ်ားလာေသာ္ အသက္သတ္မႈ ပြါးမ်ားလာ၏၊ အသက္ သတ္မႈ ပြါးမ်ားလာေသာ္ ထိုသတၱဝါတို႔၏ အသက္သည္လည္း ဆုတ္ယုတ္လာ၏၊ အဆင္းသည္လည္း ဆုတ္ယုတ္လာ၏၊ အသက္အားျဖင့္လည္း ဆုတ္ယုတ္ကုန္ေသာ အဆင္းအားျဖင့္လည္း ဆုတ္ယုတ္ကုန္ေသာ အႏွစ္ရွစ္ေသာင္း အသက္ရွည္ကုန္ေသာ ထိုသူတို႔၏ သားသမီးတို႔သည္ အႏွစ္ေလးေသာင္း အသက္ရွည္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အႏွစ္ေလးေသာင္း အသက္ရွည္ကုန္ေသာ လူတို႔တြင္ တစ္ေယာက္ေသာ ေယာက်္ားသည္ သူတစ္ပါးတို႔ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးလိုေသာ စိတ္ျဖင့္ ယူ၏၊ ထိုခိုးသူကို ဖမ္းကုန္၏။ ဖမ္းၿပီးလွ်င္ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းအား ”မင္းျမတ္ ဤေယာက်္ားသည္ သူတစ္ပါးတို႔ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးလိုေသာ စိတ္ျဖင့္ ယူပါ၏”ဟု ဆို၍ ျပကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ဆို၍ျပေသာ္ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းသည္ ထိုေယာက်္ားအား ဤစကားကို ဆို၏၊ ”အခ်င္းေယာက်္ား သင္သည္ သူတစ္ပါးတို႔ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးလိုေသာ စိတ္ျဖင့္ ယူ၏ ဟူသည္ မွန္သေလာ”ဟု (ဆို၏)။

”မမွန္ပါ မင္းျမတ္”ဟု သိလ်က္ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို ဆို၏။

၉၅။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ပစၥည္းဥစၥာမရွိသူတို႔အား ပစၥည္းဥစၥာကို မေပးေသာ္ ဆင္းရဲျခင္း ပြါး မ်ားလာ၏၊ ဆင္းရဲျခင္း ပြါးမ်ားလာေသာ္ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးယူမႈ ပြါးမ်ားလာ၏၊ ခိုးယူမႈ ပြါးမ်ား လာေသာ္ လက္နက္ပြါးမ်ားလာ၏၊ လက္နက္ပြါးမ်ားလာေသာ္ အသက္သတ္မႈ ပြါးမ်ားလာ၏၊ အသက့္သတ္မႈ ပြါးမ်ားလာေသာ္ မဟုတ္မမွန္ေျပာမႈ ပြါးမ်ားလာ၏၊ မဟုတ္မမွန္ေျပာမႈ ပြါးမ်ားလာေသာ္ ထို သတၱဝါတို႔၏ အသက္သည္လည္း ဆုတ္ယုတ္၏၊ အဆင္းသည္လည္း ဆုတ္ယုတ္၏၊ အသက္အားျဖင့္ လည္း ဆုတ္ယုတ္ကုန္ေသာ အဆင္းအားျဖင့္လည္း ဆုတ္ယုတ္ကုန္ေသာ အႏွစ္ေလးေသာင္း အသက္ရွည္ ကုန္ေသာ ထိုသူတို႔၏ သားသမီးတို႔သည္ အႏွစ္ႏွစ္ေသာင္း အသက္ရွည္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အႏွစ္ႏွစ္ေသာင္း အသက္ရွည္ေသာ လူတို႔တြင္ တစ္ေယာက္ေသာ ေယာက်္ားသည္ သူတစ္ပါးတို႔ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးလိုေသာ စိတ္ျဖင့္ ယူ၏၊ ထိုသူကို တစ္ေယာက္ေသာ ေယာက်္ား သည္ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းအား”မင္းျမတ္ ဤမည္ေသာ ေယာက်္ား သည္ သူတစ္ပါးတို႔ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးလိုေသာ စိတ္ျဖင့္ ယူပါ၏”ဟု ကုန္းေခ်ာျခင္းကို ျပဳ၏။

၉၆။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ပစၥည္းဥစၥာမရွိသူတို႔အား ပစၥည္းဥစၥာကို မေပးေသာ္ ဆင္းရဲမႈ ပြါးမ်ားလာ၏၊ ဆင္းရဲမႈ ပြါးမ်ားလာေသာ္ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးယူမႈ ပြါးမ်ားလာ၏၊ ခိုးယူမႈ ပြါးမ်ား လာေသာ္ လက္နက္ပြါးမ်ားလာ၏၊ လက္နက္ပြါးမ်ားလာေသာ္ အသက္သတ္မႈ ပြါးမ်ားလာ၏၊ အသက္ သတ္မႈ ပြါးမ်ားလာေသာ္ မဟုတ္မမွန္ေျပာမႈ ပြါးမ်ားလာ၏၊ မဟုတ္မမွန္ေျပာမႈ ပြါးမ်ားလာေသာ္ ကုန္း ေခ်ာမႈ ပြါးမ်ားလာ၏၊ ကုန္းေခ်ာမႈ ပြါးမ်ားလာေသာ္ ထိုသတၱဝါတို႔၏ အသက္သည္လည္း ဆုတ္ယုတ္၏၊ အဆင္းသည္လည္း ဆုတ္ယုတ္၏။ အသက္အားျဖင့္လည္း ဆုတ္ယုတ္ကုန္ေသာ အဆင္းအားျဖင့္လည္း ဆုတ္ယုတ္ကုန္ေသာ အႏွစ္ႏွစ္ေသာင္း အသက္ရွည္ကုန္ေသာ ထိုသူတို႔၏ သားသမီးတို႔သည္ အႏွစ္ တစ္ေသာင္း အသက္ရွည္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အႏွစ္တစ္ေသာင္း အသက္ရွည္ကုန္ေသာ လူတို႔တြင္ အခ်ဳိ႕သတၱဝါတို႔သည္ အဆင္းလွ ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕သတၱဝါတို႔သည္ အဆင္းမလွကုန္၊ ထိုသူတို႔တြင္ အဆင္းမလွေသာ သတၱဝါတို႔သည္ အဆင္းလွေသာ သတၱဝါတို႔ကို တပ္မက္ကုန္၍ သူတစ္ပါးတို႔၏ သားမယားတို႔ကို လြန္က်ဴးကုန္၏။

၉၇။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ပစၥည္းဥစၥာမရွိသူတို႔အား ပစၥည္းဥစၥာကို မေပးေသာ္ ဆင္းရဲမႈ ပြါး မ်ားလာ၏၊ ဆင္းရဲမႈ ပြါးမ်ားလာေသာ္။ပ။ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္မႈ ပြါးမ်ားလာ၏၊ ကာမဂုဏ္ တို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္မႈ ပြါးမ်ားလာေသာ္ ထိုသတၱဝါတို႔၏ အသက္သည္လည္း ဆုတ္ယုတ္၏၊ အဆင္း သည္လည္း ဆုတ္ယုတ္၏၊ အသက္အားျဖင့္လည္း ဆုတ္ယုတ္ကုန္ေသာ အဆင္းအားျဖင့္လည္း ဆုတ္ယုတ္ ကုန္ေသာ အႏွစ္တစ္ေသာင္း အသက္ရွည္ကုန္ေသာ ထိုလူတို႔၏ သားသမီးတို႔သည္ အႏွစ္ငါးေထာင္ အသက္ရွည္ကုန္၏။

၉၈။ ရဟန္းတို႔ အႏွစ္ငါးေထာင္ အသက္ရွည္ကုန္ေသာ လူတို႔တြင္ ၾကမ္းတမ္းေသာစကား ၿပိန္ ဖ်င္းေသာစကားဟူေသာ တရားႏွစ္ပါးတို႔သည္ ပြါးမ်ားလာကုန္၏၊ တရားႏွစ္ပါး ပြါးမ်ားလာကုန္ေသာ္ ထိုလူတို႔၏ အသက္သည္လည္း ဆုတ္ယုတ္၏၊ အဆင္းသည္လည္း ဆုတ္ယုတ္၏။ အသက္အားျဖင့္လည္း ဆုတ္ယုတ္ကုန္ေသာ အဆင္းအားျဖင့္လည္း ဆုတ္ယုတ္ကုန္ေသာ အႏွစ္ငါးေထာင္ အသက္ရွည္ကုန္ေသာ ထိုလူတို႔၏ သားသမီး အခ်ဳိ႕တို႔သည္ အႏွစ္ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ အသက္ရွည္ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာ သားသမီး တို႔သည္ အႏွစ္ႏွစ္ေထာင္ အသက္ရွည္ကုန္၏။

၉၉။ ရဟန္းတို႔ အႏွစ္ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ အသက္ရွည္ကုန္ေသာ လူတို႔၌ လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္း ‘အဘိဇၩ ာ’၊ ပ်က္စီးေစလိုျခင္း ‘ဗ်ာပါဒ’ တရားတို႔ ပြါးမ်ားလာကုန္၏။ လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္း ‘အဘိဇၩ ာ’၊ ပ်က္စီးေစလိုျခင္း ‘ဗ်ာပါဒ’ တရားတို႔ ပြါးမ်ားလာကုန္ေသာ္ ထိုသတၱဝါတို႔၏ အသက္သည္လည္း ဆုတ္ ယုတ္၏၊ အဆင္းသည္လည္း ဆုတ္ယုတ္၏၊ အသက္အားျဖင့္လည္း ဆုတ္ယုတ္ကုန္ေသာ အဆင္းအားျဖင့္ လည္း ဆုတ္ယုတ္ကုန္ေသာ အႏွစ္ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ အသက္ရွည္ကုန္ေသာ ထိုလူတို႔၏ သားသမီးတို႔သည္ အႏွစ္တစ္ေထာင္ အသက္ရွည္ကုန္၏။

၁ဝဝ။ ရဟန္းတို႔ အႏွစ္တစ္ေထာင္ အသက္ရွည္ကုန္ေသာ လူတို႔၌ မွားေသာ အယူဝါဒတို႔့ပြါးမ်ားလာ၏၊ မွားေသာ အယူဝါဒတို႔ ပြါးမ်ားလာေသာ္ ထိုလူတို႔၏ အသက္သည္လည္း ဆုတ္ယုတ္၏၊ အဆင္းသည္လည္း ဆုတ္ယုတ္၏၊ အသက္အားျဖင့္လည္း ဆုတ္ယုတ္ကုန္ေသာ အဆင္းအားျဖင့္လည္း ဆုတ္ယုတ္ကုန္ေသာ အႏွစ္တစ္ေထာင္ အသက္ရွည္ကုန္ေသာ ထိုလူတို႔၏ သားသမီးတို႔သည္ အႏွစ္ငါးရာ အသက္ရွည္ကုန္၏။

၁ဝ၁။ ရဟန္းတို႔ အႏွစ္ငါးရာ အသက္ရွည္ကုန္ေသာ လူတို႔၌ မတရားေသာ တပ္မက္ျခင္း ‘အဓမၼရာဂ’၁၊ အလြန္အၾကဴးတပ္မက္ျခင္း ‘ဝိသမေလာဘ’၂၊ မွားေသာ အက်င့္တရား ‘မိစၧာဓမၼ’၃ ဟူေသာ တရားသံုးပါးတို႔ မ်ားျပားကုန္၏၊ တရားသံုးပါးတို႔ မ်ားျပားကုန္ေသာ္ ထိုသတၱဝါတို႔၏ အသက္သည္လည္း ဆုတ္ယုတ္၏၊ အဆင္းသည္လည္း ဆုတ္ယုတ္၏၊ အသက္အားျဖင့္လည္း ဆုတ္ယုတ္ ကုန္ေသာ အဆင္းအားျဖင့္လည္း ဆုတ္ယုတ္ကုန္ေသာ အႏွစ္ငါးရာ အသက္ရွည္ကုန္ေသာ ထိုလူတို႔၏ သားသမီး အခ်ဳိ႕တို႔သည္ အႏွစ္ႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္ အသက္ရွည္ကုန္၏။ အခ်ဳိ႕ေသာ သားသမီးတို႔သည္ အႏွစ္ႏွစ္ရာ အသက္ရွည္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အႏွစ္ႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္သာ အသက္ရွည္ကုန္ေသာ လူတို႔၌ –

အမိ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို မျပဳျခင္း၊

အဖ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို မျပဳျခင္း၊

သမဏတို႔၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို မျပဳျခင္း၊

ျဗာဟၼဏတို႔၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို မျပဳျခင္း၊

အမ်ဳိး၌ ႀကီးေသာသူတို႔ကို ႐ိုေသတုပ္ဝပ္မႈ မျပဳျခင္းဟူေသာ ဤတရားတို႔သည္ ပြါးမ်ားလာကုန္၏။

၁ဝ၂။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ပစၥည္းဥစၥာမရွိသူတို႔အား ပစၥည္းဥစၥာကို မေပးေသာ္ ဆင္းရဲျခင္း ပြါးမ်ားလာ၏၊ ဆင္းရဲျခင္းပြါးမ်ားလာေသာ္ သူတစ္ပါးတို႔ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးယူမႈ ပြါးမ်ားလာ၏၊ ခိုးယူမႈ ပြါးမ်ားလာေသာ္ လက္နက္ပြါးမ်ားလာ၏၊ လက္နက္ပြါးမ်ားလာေသာ္ အသက္သတ္မႈ ပြါးမ်ားလာ၏၊ အသက္သတ္မႈ ပြါးမ်ားလာေသာ္ မဟုတ္မမွန္ေျပာမႈ ပြါးမ်ားလာ၏၊ မဟုတ္မမွန္ေျပာမႈ ပြါးမ်ားလာေသာ္ ကုန္းေခ်ာမႈ ပြါးမ်ားလာ၏၊ ကုန္းေခ်ာမႈ ပြါးမ်ားလာေသာ္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္မႈ ပြါးမ်ားလာ၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္မႈ ပြါးမ်ားလာေသာ္ ၾကမ္းတမ္းေသာစကား ၿပိန္ဖ်င္းေသာစကား တရားႏွစ္ပါးတို႔ ပြါးမ်ားလာကုန္၏၊ တရားႏွစ္ပါးတို႔ ပြါးမ်ားလာကုန္ေသာ္ လိုခ်င္တပ္မက္ ျခင္း’အဘိဇၩ ာ’ ပ်က္စီးေစလိုျခင္း ‘ဗ်ာပါဒ’ တို႔ ပြါးမ်ားလာကုန္၏၊ လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္း ‘အဘိဇၩ ာ’ ပ်က္စီး ေစလိုျခင္း ‘ဗ်ာပါဒ’တို႔ ပြါးမ်ားလာကုန္ေသာ္ မွားေသာ အယူဝါဒ ပြါးမ်ားလာ၏၊ မွားေသာ အယူဝါဒ ပြါးမ်ားလာေသာ္ မတရားေသာ တပ္မက္ျခင္း ‘အဓမၼရာဂ’၊ အလြန္အၾကဴး တပ္မက္ျခင္း ‘ဝိသမေလာဘ’၊ မွားေသာ အက်င့္တရား ‘မိစၧာဓမၼ’ တရားသံုးပါးတို႔ ပြါးမ်ားလာကုန္၏၊ တရားသံုးပါးတို႔ ပြါးမ်ားလာ ကုန္ေသာ္ –

အမိ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို မျပဳျခင္း၊

အဖ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို မျပဳျခင္း၊

သမဏတို႔၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို မျပဳျခင္း၊

ျဗာဟၼဏတို႔၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို မျပဳျခင္း၊

အမ်ဳိး၌ ႀကီးေသာသူတို႔ကို ႐ိုေသတုပ္ဝပ္မႈ မျပဳျခင္းဟူေသာ ဤတရားတို႔သည္ ပြါးမ်ားလာကုန္၏။

ဤတရားတို႔ ပြါးမ်ားလာကုန္ေသာ္ ထိုလူတို႔၏ အသက္သည္လည္း ဆုတ္ယုတ္၏၊ အဆင္းသည္ လည္း ဆုတ္ယုတ္၏၊ အသက္အားျဖင့္လည္း ဆုတ္ယုတ္ကုန္ေသာ အဆင္းအားျဖင့္လည္း ဆုတ္ယုတ္ကုန္ေသာ အႏွစ္ႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္ အသက္ရွည္ကုန္ေသာ ထိုလူတို႔၏ သားသမီးတို႔သည္ အႏွစ္တစ္ရာ အသက္ ရွည္ကုန္၏။

၁။ အမိ အေဒၚ စသည္၌ တပ္မက္မႈ။

၂။ ေလာကထံုးတမ္းအားျဖင့္ သုံးေဆာင္မွီဝဲသင့္ေသာ သူတို႔၌ အလြန္အၾကဴးလိုက္စားမႈ။

၃။ ေယာက်္ားခ်င္း မိန္းမခ်င္း တပ္မက္မႈ။

 

ဆယ္ႏွစ္ သက္တမ္း အခ်ိန္

၁ဝ၃။ ရဟန္းတို႔ ဤလူတို႔၏ သားသမီးတို႔သည္ ဆယ္ႏွစ္ အသက္ရွည္အံ့ေသာ အခါမ်ဳိးသည္ ျဖစ္လတံၱ႕။

ရဟန္းတို႔ လူတို႔သည္ ဆယ္ႏွစ္သာ အသက္ရွည္ကုန္လတ္ေသာ္ ငါးႏွစ္အရြယ္ရွိ သတို႔သမီးတို႔သည္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားႏိုင္ေသာ အရြယ္ေရာက္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္လတံၱ႕။ ရဟန္းတို႔ ဆယ္ႏွစ္အသက္ရွည္ေသာ လူတို႔၌ ဤျမတ္ေသာ အရသာတို႔သည္ ကြယ္ေပ်ာက္ကုန္လတံၱ႕။

ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္းဟူမူ –

ေထာပတ္ ဆီဦး ဆီ ပ်ား တင္လဲ ဆား ဤသည္တို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဆယ္ႏွစ္အသက္ရွည္ကုန္ေသာ လူတို႔၌ လူးထမင္းသည္ စားဖြယ္တို႔တြင္ အျမတ္ဆံုး ျဖစ္လတံၱ႕။ ရဟန္းတို႔ ယခုအခါ စားဖြယ္တို႔တြင္ အသားေရာေသာ သေလးထမင္းသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ သကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ဤအတူ ရဟန္းတို႔ ဆယ္ႏွစ္အသက္ရွည္ေသာ လူတို႔ ၌ လူးထမင္းသည္ စားဖြယ္ တို႔တြင္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္လတံၱ႕။

ရဟန္းတို႔ ဆယ္ႏွစ္အသက္ရွည္ေသာ လူတို႔၌ ကုသိုလ္ကမၼပထတရား ဆယ္ပါးတို႔သည္ အႂကြင္းမဲ့ ကြယ္ေပ်ာက္ကုန္လတၱံ႕၊ အကုသိုလ္ကမၼပထတရား ဆယ္ပါးတို႔သည္ အလြန္လွ်င္ ထြန္းပကုန္လတံၱ႕။ ရဟန္းတို႔ ဆယ္ႏွစ္အသက္ရွည္ေသာ လူတို႔၌ ေကာင္းမႈဟူေသာ အမည္မွ်သည္လည္း မရွိလတံၱ႕၊ ေကာင္းမႈကို ျပဳသူကား အဘယ္မွာ ရွိလတံၱ႕နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဆယ္ႏွစ္အသက္ရွည္ေသာ လူတို႔တြင္ အမိ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို မျပဳသူ အဖ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို မျပဳသူ သမဏတို႔၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို မျပဳသူ ျဗာဟၼဏတို႔၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို မျပဳသူ အမ်ဳိးတို႔၌ ႀကီးေသာသူတို႔ကို ႐ိုေသတုပ္ဝပ္မႈ မျပဳသူတို႔သည္ ပူေဇာ္ခံထိုက္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္ လတံၱ႕၊ ခ်ီးမြမ္းခံထိုက္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္လတံၱ႕။ ရဟန္းတို႔ ယခုအခါ အမိ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို ျပဳသူ အဖ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို ျပဳသူ သမဏတို႔၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို ျပဳသူ ျဗာဟၼဏတို႔၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို ျပဳသူ အမ်ဳိးတို႔၌ ႀကီးေသာ သူတို႔ကို ႐ိုေသတုပ္ဝပ္မႈ ျပဳသူတို႔သည္ ပူေဇာ္ခံထိုက္သူ ခ်ီးမြမ္းခံထိုက္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္သကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ဤအတူ ဆယ္ႏွစ္ အသက္ရွည္ေသာ လူတို႔တြင္ အမိ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို မျပဳသူ အဖ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို မျပဳသူ သမဏတို႔၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို မျပဳသူ ျဗာဟၼဏတို႔၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို မျပဳသူ အမ်ဳိး၌ ႀကီးေသာ သူတို႔ကို ႐ိုေသတုပ္ဝတ္မႈ မျပဳသူ တို႔သည္ ပူေဇာ္ခံထိုက္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္လတံၱ႕၊ ခ်ီးမြမ္းခံထိုက္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္လတံၱ႕။

ရဟန္းတို႔ ဆယ္ႏွစ္အသက္ရွည္ေသာ လူတို႔၌ အမိဟူ၍လည္းေကာင္း မိႀကီး မိေထြးဟူ၍လည္း ေကာင္း အရီးႀကီး အရီးေလးဟူ၍လည္းေကာင္း ဆရာ့မယားဟူ၍လည္းေကာင္း အေလးအျမတ္ ျပဳထိုက္သူ (ဘႀကီး ဘေထြးစသည္) တို႔၏ မယားဟူ၍လည္းေကာင္း (႐ိုေသေလးျမတ္ေသာ စိတ္) မျဖစ္လတၱံ႕၊ ဆိတ္ သိုး ၾကက္ ဝက္ ေခြး ေျမေခြးတို႔ကဲ့သို႔ ေလာကသည္ ေရာယွက္႐ႈပ္ေထြး (စည္းကမ္းပ်က္) ျခင္းသို႔ ေရာက္လတံၱ႕။

ရဟန္းတို႔ ဆယ္ႏွစ္အသက္ရွည္ေသာ လူတို႔၌ အခ်င္းခ်င္း ျပင္းထန္ေသာ အမ်က္ထြက္ျခင္း ျပင္း ထန္ေသာ ပ်က္စီးေစလိုျခင္း ျပင္းထန္ေသာ မလိုမုန္းထားျခင္း ျပင္းထန္ေသာ သတ္လိုသည့္စိတ္ ရွိျခင္း သည္ ထင္ရွားျဖစ္လတံၱ႕။ အမိကလည္း သား၌ သားကလည္း အမိ၌၊ အဖကလည္း သား၌ သား ကလည္း အဖ၌၊ ေမာင္ကလည္း ႏွမ၌ ႏွမကလည္း ေမာင္၌ ျပင္းထန္ေသာ အမ်က္ထြက္ျခင္း ျပင္းထန္ေသာ ပ်က္စီးေစလိုျခင္း ျပင္းထန္ေသာ မလိုမုန္းထားျခင္း ျပင္းထန္ေသာ သတ္လိုစိတ္ရွိျခင္းသည္ ျဖစ္ ေပၚလတံၱ႕။ ရဟန္းတို႔ သား သမင္ကို ေတြ႕ျမင္ေသာ္ သားမုဆိုးအား ျပင္းထန္ေသာ အမ်က္ထြက္ျခင္း ျပင္းထန္ေသာ ပ်က္စီးေစလိုျခင္း ျပင္းထန္ေသာ မလိုမုန္းထားျခင္း ျပင္းထန္ေသာ သတ္လိုစိတ္ရွိျခင္း သည္ ျဖစ္ေပၚသကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူ ဆယ္ႏွစ္အသက္ရွည္ေသာ လူတို႔၌ ထိုသတၱဝါတို႔ အခ်င္း ခ်င္း ျပင္းထန္ေသာ အမ်က္ထြက္ျခင္း ျပင္းထန္ေသာ ပ်က္စီးေစလိုျခင္း ျပင္းထန္ေသာ မလိုမုန္းထားျခင္း ျပင္းထန္ေသာ သတ္လိုစိတ္ရွိျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚလတၱံ႕။ အမိကလည္း သား၌ သားကလည္း အမိ၌၊ အဖကလည္း သား၌ သားကလည္း အဖ၌၊ ေမာင္ကလည္း ႏွမ၌ ႏွမကလည္း ေမာင္၌ ျပင္းထန္ေသာ အမ်က္ထြက္ျခင္း ျပင္းထန္ေသာ ပ်က္စီးေစလိုျခင္း ျပင္းထန္ေသာ မလိုမုန္းထားျခင္း ျပင္းထန္ေသာ သတ္လိုစိတ္ရွိျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚလတံၱ႕။

၁ဝ၄။ ရဟန္းတို႔ ဆယ္ႏွစ္အသက္ရွည္ကုန္ေသာ လူတို႔၌ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး သတၳႏၲရကပ္ ဆိုက္လတၱံ႕။ ထိုသူတို႔ အခ်င္းခ်င္း သားေကာင္ဟု မွတ္ၾကကုန္လတၱံ႕။ ျပင္းထန္ေသာ လက္နက္တို႔သည္ ထိုသူတို႔၏ လက္တို႔၌ ထင္ရွားျဖစ္ကုန္လတၱံ႕။ ထိုသူတို႔သည္ ျပင္းထန္ေသာ လက္နက္ျဖင့္ ”ဤသည္ ကား သားေကာင္တည္း၊ ဤသည္ကား သားေကာင္တည္း”ဟု အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ကုန္လတၱံ႕။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ထိုသတၱဝါတို႔တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ သတၱဝါတို႔အား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္လတၱံ႕၊ ”ငါတို႔ သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုမွ် မသတ္ကုန္အံ့၊ ငါတို႔ကိုလည္း တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ မသတ္ေစသတည္း၊ ငါတို႔သည္ ျမက္ေတာသို႔လည္းေကာင္း ခ်ဳံႏြယ္ေတာသို႔လည္းေကာင္း သစ္ပင္ေတာသို႔လည္းေကာင္း ေရာက္ႏိုင္ခဲေသာ ျမစ္လယ္ကြၽန္းသို႔လည္းေကာင္း ေတာင္ေခ်ာက္ၾကားသို႔လည္းေကာင္း ဝင္၍ ေတာသစ္ ျမစ္ ေတာသစ္သီးလွ်င္ အစာရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ မွ်တေနရပါကုန္မူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု (အၾကံ ျဖစ္ လတၱံ႕)။ ထိုသူတို႔သည္ ျမက္ေတာသို႔လည္းေကာင္း ခ်ဳံႏြယ္ေတာသို႔လည္းေကာင္း သစ္ပင္ေတာသို႔လည္း ေကာင္း ေရာက္ႏိုင္ခဲေသာ ျမစ္လယ္ကြၽန္းသို႔လည္းေကာင္း ေတာင္ေခ်ာက္ၾကားသို႔လည္းေကာင္း ဝင္၍ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ေတာသစ္ျမစ္ ေတာသစ္သီးလွ်င္ အစာရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ မွ်တေနကုန္လတၱံ႕။ ထိုသူတို႔ သည္ ခုနစ္ရက္လြန္သျဖင့္ ျမက္ေတာ ခ်ဳံႏြယ္ေတာ သစ္ပင္ေတာ ေရာက္ႏိုင္ခဲေသာ ျမစ္လယ္ကြၽန္း ေတာင္ေခ်ာက္ၾကားမွ ထြက္ကုန္၍ အခ်င္းခ်င္း ေပြ႕ဖက္ကုန္လ်က္ ”အခ်င္းတို႔ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္ရကုန္ ေသး၏၊ ငါ အသက္ရွင္သကဲ့သို႔ သင္လည္း အသက္ရွင္ေပ၏၊ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္ရကုန္ေသး၏၊ ငါ အသက္ ရွင္သကဲ့သို႔ သင္လည္း အသက္ရွင္ေပ၏”ဟု မိမိႏွင့္ သေဘာတူသည္ကို ျပဳကုန္လတၱံ႕၊ သက္သာရာ ရကုန္လတၱံ႕။

 

အသက္ အဆင္း စသည္ တိုးပြါးျခင္း အေၾကာင္း

၁ဝ၅။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ထိုသတၱဝါတို႔အား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္လတၱံ႕၊ ”ငါတို႔သည္ အကုသိုလ္ တရားတို႔ကို ေဆာက္တည္၍ က်င့္ျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ မ်ားစြာေသာ အေဆြအမ်ဳိးတို႔၏ ဆံုး႐ႈံးျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ငါတို႔သည္ ကုသိုလ္ကို ျပဳၾကရမူ ေကာင္းေလစြ၊ အဘယ္ကုသိုလ္ကို ျပဳၾကရပါမည္နည္း၊ ငါတို႔သည္ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမူ ေကာင္းေလစြ၊ ဤကုသိုလ္တရား ကို က်င့္ၾကံရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု (အၾကံျဖစ္လတၱံ႕)။ ထိုသူတို႔သည္ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန့္လတၱံ႕၊ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ေဆာက္တည္၍ က်င့္ကုန္လတၱံ႕၊ ထိုသူတို႔သည္ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ေဆာက္တည္၍ က်င့္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္အားျဖင့္လည္း တိုးပြါးကုန္လတၱံ႕၊ အဆင္းအားျဖင့္လည္း တိုးပြါး ကုန္လတၱံ႕၊ အသက္အားျဖင့္လည္း တိုးပြါးကုန္ေသာ အဆင္းအားျဖင့္လည္း တိုးပြါးကုန္ေသာ ဆယ္ႏွစ္ အသက္ရွည္ကုန္ေသာ ထိုသူတို႔၏ သားသမီးတို႔သည္ အသက္ႏွစ္ဆယ္ ရွည္ကုန္လတၱံ႕။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ထိုသတၱဝါတို႔အား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္လတၱံ႕၊ ”ငါတို႔သည္ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ေဆာက္တည္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္အားျဖင့္လည္း တိုးပြါးကုန္၏၊ အဆင္းအားျဖင့္လည္း တိုးပြါးကုန္၏၊ ငါတို႔သည္ ကုသိုလ္ကို တိုးတက္ပိုမို၍ ျပဳၾကရမူ ေကာင္းေလစြ အဘယ္ကုသိုလ္ကို ျပဳၾကရပါကုန္အံ့ နည္း၊ ငါတို႔သည္ သူတစ္ပါးတို႔ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမူ၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမူ၊ မဟုတ္မမွန္ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမူ၊ ကုန္းေခ်ာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမူ၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားကို ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမူ၊ ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားကို ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမူ၊ သူတစ္ပါးစည္းစိမ္၌ ေရွး႐ႈၾကံျခင္းကို စြန္႔ၾကရမူ၊ ပ်က္စီးေစလိုျခင္းကို စြန္႔ၾကရမူ၊ မွားေသာ အယူကို စြန္႔ၾကရမူ၊ မတရားေသာ တပ္မက္ျခင္း ‘အဓမၼရာဂ’၊ အလြန္အၾကဴး တပ္မက္ျခင္း ‘ဝိသမေလာဘ’၊ မွားေသာ အက်င့္တရား ‘မိစၧာဓမၼ’ဟူေသာ တရားသံုးမ်ဳိးတို႔ကို စြန္႔ၾကရ မူ ေကာင္းေလစြ၊ ငါတို႔သည္ အမိ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို ျပဳၾကရမူ၊ အဖ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို ျပဳၾကရမူ၊ သမဏတို႔၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို ျပဳၾကရမူ၊ ျဗာဟၼဏတို႔၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို ျပဳၾကရမူ၊ အမ်ဳိး၌ႀကီးေသာ သူတို႔ကို ႐ိုေသတုပ္ဝပ္မႈ ျပဳၾကရမူ၊ ဤသို႔ ဆိုခဲ့ေသာ ကုသိုလ္တရားကို ေဆာက္တည္၍ က်င့္ၾကရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု (အၾကံျဖစ္လတၱံ႕)။ ထိုသူတို႔သည္ အမိ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို ျပဳသူတို႔ ျဖစ္ကုန္လတၱံ႕၊ အဖ၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို ျပဳသူတို႔ ျဖစ္ကုန္လတၱံ႕၊ သမဏတို႔၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို ျပဳသူတို႔ ျဖစ္ကုန္လတၱံ႕၊ ျဗာဟၼဏတို႔၌ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္ကို ျပဳသူတို႔ ျဖစ္ကုန္လတၱံ႕၊ အမ်ဳိး၌ ႀကီးေသာသူတို႔ကို ႐ိုေသတုပ္ဝပ္မႈ ျပဳသူတို႔ ျဖစ္ကုန္လတၱံ႕၊ ဤဆိုခဲ့ေသာ ကုသိုလ္တရားကို ေဆာက္ တည္၍ က်င့္ကုန္လတၱံ႕။

ထိုသူတို႔သည္ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ေဆာက္တည္၍ က်င့္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္အားျဖင့္လည္း တိုးပြါးကုန္လတၱံ႕၊ အဆင္းအားျဖင့္လည္း တိုးပြါးကုန္လတၱံ႕၊ အသက္အားျဖင့္လည္း တိုးပြါးကုန္ေသာ အဆင္းအားျဖင့္လည္း တိုးပြါးကုန္ေသာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ အသက္ရွည္ကုန္ေသာ ထိုလူတို႔၏ သားသမီးတို႔ သည္ အႏွစ္ေလးဆယ္ အသက္ရွည္ကုန္လတၱံ႕၊ အႏွစ္ေလးဆယ္ အသက္ရွည္ကုန္ေသာ ထိုလူတို႔၏ သား သမီးတို႔သည္ အႏွစ္ရွစ္ဆယ္ အသက္ရွည္ကုန္လတၱံ႕၊ အႏွစ္ရွစ္ဆယ္ အသက္ရွည္ကုန္ေသာ ထိုလူတို႔၏ သားသမီးတို႔သည္ အႏွစ္တစ္ရာ့ေျခာက္ဆယ္ အသက္ရွည္ကုန္လတၱံ႕၊ အႏွစ္တစ္ရာ့ေျခာက္ဆယ္ အသက္ ရွည္ကုန္ေသာ ထိုလူတို႔၏ သားသမီးတို႔သည္ အႏွစ္သံုးရာႏွစ္ဆယ္ အသက္ရွည္ကုန္လတၱံ႕၊ အႏွစ္ သံုးရာ့ႏွစ္ဆယ္ အသက္ရွည္ကုန္ေသာ ထိုလူတို႔၏ သားသမီးတို႔သည္ အႏွစ္ေျခာက္ရာ့ေလးဆယ္ အသက္ ရွည္ကုန္လတၱံ႕၊ အႏွစ္ေျခာက္ရာ့ေလးဆယ္ အသက္ရွည္ကုန္ေသာ ထိုလူတို႔၏ သားသမီးတို႔သည္ အႏွစ္ ႏွစ္ေထာင္ အသက္ရွည္ကုန္လတၱံ႕၊ အႏွစ္ႏွစ္ေထာင္ အသက္ရွည္ကုန္ေသာ ထိုလူတို႔၏ သားသမီးတို႔သည္ အႏွစ္ေလးေထာင္ အသက္ရွည္ကုန္လတၱံ႕၊ အႏွစ္ေလးေထာင္ အသက္ရွည္ကုန္ေသာ ထိုလူတို႔၏ သား သမီးတို႔သည္ အႏွစ္ရွစ္ေထာင္ အသက္ရွည္ကုန္လတၱံ႕၊ အႏွစ္ရွစ္ေထာင္ အသက္ရွည္ကုန္ေသာ ထိုလူတို႔၏ သားသမီးတို႔သည္ အႏွစ္ႏွစ္ေသာင္း အသက္ရွည္ကုန္လတၱံ႕၊ အႏွစ္ႏွစ္ေသာင္း အသက္ရွည္ကုန္ေသာ ထိုလူတို႔၏ သားသမီးတို႔သည္ အႏွစ္ေလးေသာင္း အသက္ရွည္ကုန္လတၱံ႕၊ အႏွစ္ေလးေသာင္း အသက္ ရွည္ကုန္ေသာ လူတို႔၏ သားသမီးတို႔သည္ အႏွစ္ရွစ္ေသာင္း အသက္ရွည္ကုန္လတၱံ႕၊ ရဟန္းတို႔ အႏွစ္ ရွစ္ေသာင္း အသက္ရွည္ကုန္ေသာ လူတို႔၌ အႏွစ္ငါးရာ အသက္ရွိေသာ သတို႔သမီးတို႔သည္ လက္ထပ့္ထိမ္းျမားႏိုင္ေသာ အရြယ္ေရာက္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္လတၱံ႕။

 

သခၤစၾကဝေတးမင္း ျဖစ္ျခင္း

၁ဝ၆။ ရဟန္းတို႔ အႏွစ္ရွစ္ေသာင္း အသက္ရွည္ကုန္ေသာ လူတို႔၌ တပ္မက္ျခင္း၊ ဆာေလာင္ျခင္း၊ အိုျခင္း ဟူေသာ အနာသံုးမ်ဳိးတို႔သာ ျဖစ္ကုန္လတၱံ႕။ ရဟန္းတို႔ အႏွစ္ရွစ္ေသာင္း အသက္ရွည္ကုန္ေသာ လူတို႔၌ ဤဇမၺဴဒီပါကြၽန္းသည္ ျပည့္စံုႂကြယ္ဝလတၱံ႕၊ စည္ပင္ဝေျပာလတၱံ႕၊ ရြာ နိဂံုး ဇနပုဒ္ မင္းေနျပည္တို႔ သည္ ၾကက္ပ်ံတက် ျဖစ္ကုန္လတၱံ႕။ ရဟန္းတို႔ အႏွစ္ရွစ္ေသာင္း အသက္ရွည္ကုန္ေသာ လူတို႔ေခတ္၌ ဤဇမၺဴဒိပ္ကြၽန္းသည္ က်ဴေတာျမက္ေတာကဲ့သို႔ လူတို႔ျဖင့္ အၾကားမလပ္ ျပည့္ႏွက္စည္ကားေနလတၱံ႕။ ရဟန္းတို႔ အႏွစ္ရွစ္ေသာင္း အသက္ရွည္ေသာ လူတို႔ေခတ္၌ ဤဗာရာဏသီျပည္သည္ ျပည့္စံုႂကြယ္ဝ သည္လည္းျဖစ္ေသာ စည္ပင္ဝေျပာသည္လည္းျဖစ္ေသာ မ်ားေသာ လူရွိသည္လည္းျဖစ္ေသာ လူမ်ဳိးစံုတို႔ ျဖင့္ ႁပြြမ္းသည္လည္းျဖစ္ေသာ အစားအစာေပါမ်ားသည္လည္းျဖစ္ေသာ ေကတုမတီမည္ေသာ မင္းေနျပည္ ျဖစ္လတၱံ႕။ ရဟန္းတို႔ အႏွစ္ရွစ္ေသာင္း အသက္ရွည္ေသာ လူတို႔ေခတ္၌ ဤဇမၺဴဒိပ္ကြၽန္းဝယ္ ေကတုမတီမင္းေနျပည္လွ်င္ အခ်ဳပ္အျခာရွိေသာ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ေသာ ၿမိဳ႕တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္လတၱံ႕။ ရဟန္းတို႔ အႏွစ္ရွစ္ေသာင္း အသက္ရွည္ေသာ လူတို႔ေခတ္၌ ေကတုမတီမင္းေနျပည္ဝယ္ တရားေစာင့္ေသာ တရားႏွင့္အညီ မင္းျပဳေသာ သမုဒၵရာေလးစင္း အပိုင္းအျခားရွိသည့္ ေလးကြၽန္းလံုးကို အစိုးရေသာ ရန္အေပါင္းကို ေအာင္ေသာ တိုင္းႏိုင္ငံကို တည္ၿငိမ္ေစေသာ ရတနာခုနစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သခၤမည္ေသာ စၾကဝေတးမင္း ျဖစ္လတၱံ႕၊ ထို (စၾကဝေတးမင္း) အား ဤရတနာခုနစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚကုန္လတၱံ႕၊ ဤ (ရတနာခုနစ္ပါးတို႔)ကား အဘယ္နည္း၊ စၾကာရတနာ ဆင္ရတနာ ျမင္းရတနာ ပတၱျမားရတနာ မိန္းမ ရတနာ သူေဌးရတနာ ခုနစ္ခုေျမာက္ သားႀကီးရတနာတို႔ေပတည္း။ ထို (သခၤစၾကဝေတးမင္း)၌ ရဲရင့္ကုန္ေသာ သူရဲေကာင္းအဂၤ႐ုပ္ရွိကုန္ေသာ တစ္ဖက္စစ္သည္တို႔ကို ႏိွမ္ႏွင္းႏိုင္ကုန္ေသာ အေထာင္မကေသာ သားေတာ္တို႔သည္ ရွိကုန္လတၱံ႕၊ ထို (စၾကဝေတးမင္း)သည္ သမုဒၵရာအဆံုးရွိေသာ ဤေျမကို တုတ္မ ေဆာင္မူ၍ လက္နက္မေဆာင္မူ၍ တရားသျဖင့္ ေအာင္ျမင္လ်က္ အုပ္စိုးလတၱံ႕။

 

ေမေတၱယ်ဘုရား ပြင့္ေတာ္မူျခင္း

၁ဝ၇။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အရဟံ’ မည္ေတာ္မူေသာ၊ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သမၼာသမၺဳဒၶ’ မည္ေတာ္မူေသာ၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ’ မည္ေတာ္မူေသာ၊ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သုဂတ’မည္ေတာ္မူေသာ၊ ေလာကကို သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ေလာကဝိဒူ’ မည္ေတာ္မူေသာ၊ ဆံုးမထိုက္သူကို ဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အႏုတၱေရာ ပုရိသဒမၼသာရထိ’ မည္ေတာ္မူေသာ၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လည္း ‘သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ’ မည္ေတာ္မူေသာ၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဗုဒၶ’ မည္ေတာ္မူေသာ၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဘဂဝါ’ မည္ေတာ္မူေသာ ငါသည္ ယခုအခါ ေလာက၌ ပြင့္ေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ အႏွစ္ ရွစ္ေသာင္း အသက္ရွည္ေသာ လူတို႔ေခတ္၌ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အရဟံ’ မည္ေတာ္မူေသာ၊့ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သမၼာသမၺဳဒၶ’ မည္ေတာ္မူေသာ၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္း ‘ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ’ မည္ေတာ္မူေသာ၊ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သုဂတ’ မည္ေတာ္မူေသာ၊ ေလာကကို သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ေလာကဝိဒူ’ မည္ေတာ္မူေသာ၊ ဆံုးမထိုက္သူကို ဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ’ မည္ေတာ္မူေသာ၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္ မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သတၳာေဒဝမႏုႆာနံ’ မည္ေတာ္မူေသာ၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိ ေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဗုဒၶ’မည္ေတာ္မူေသာ၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္း ‘ဘဂဝါ’မည္ေတာ္မူေသာ ‘ေမေတၱယ်’ မည္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပြင့္ေတာ္မူလတၱံ႕။

ယခုအခါ ငါသည္ နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာတို႔ႏွင့္တကြေသာ (နတ္)ေလာကႏွင့္ သမဏျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္တကြေသာ လူ႕ေလာက၌ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေဟာၾကားသကဲ့သို႔၊ ထိုေမေတၱယ်ျမတ္စြာဘုရားသည္ နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာတို႔ႏွင့္ တကြေသာ (နတ္) ေလာကႏွင့္ သမဏျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္တကြေသာ လူ႕ေလာက၌ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေဟာၾကားလတၱံ႕။ ယခုအခါ ငါသည္ အစ၏ေကာင္းျခင္း အလယ္၏ေကာင္း ျခင္းအဆံုး၏ေကာင္းျခင္းရွိေသာ အနက္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သဒၵါႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ တရားကို ေဟာေတာ္မူသကဲ့ သို႔၊ အလံုးစံုျပည့္စံုေသာ စင္ၾကယ္ေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို ျပေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ ထိုေမေတၱယ် ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ အစ၏ေကာင္းျခင္း အလယ္၏ေကာင္းျခင္း အဆံုး၏ေကာင္း ျခင္းရွိေသာ အနက္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သဒၵါႏွင့္ျပည့္စံုေသာ တရားကို ေဟာေတာ္မူလတၱံ႕၊ အလံုးစံုျပည့္စံုေသာ စင္ၾကယ္ေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို ျပေတာ္မူလတၱံ႕။ ယခုအခါ ငါသည္ အရာမက မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာ ပရိသတ္ကို ေဆာင္လ်က္ ေဒသစာရီႂကြသကဲ့သို႔၊ ထို (ေမေတၱယ်ျမတ္စြာဘုရား) သည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရဟန္း သံဃာပရိသတ္ကို ေဆာင္လ်က္ ေဒသစာရီ ႂကြေတာ္မူလတၱံ႕။

၁ဝ၈။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ သခၤစၾကဝေတးမင္းသည္ မဟာပနာဒမင္း၏ ဘုန္းကံေၾကာင့္ သိၾကား မင္းသည္ ဝိသၾကံဳအား ေဆာက္လုပ္ေစအပ္ေသာ ျပာသာဒ္ကို ထြက္ေပၚေစ၍ (ထိုျပာသာဒ္၌) စိုးအုပ္ ေန ၿပီးေသာ္ ထိုျပာသာဒ္ကို ေပးစြန္႔၍ သမဏျဗာဟၼဏ အထီးက်န္သူ ခရီးသြားဧည့္သည္ ဖုန္းေတာင္းယာ စကာတို႔အား အလွဴကို ေပးလ်က္ ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ေမေတၱယ် ျမတ္စြာဘုရား အထံ ေတာ္၌ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ရိတ္၍ ဖန္ရည္စြန္းေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္ၿပီးလွ်င္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္း ေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္လတၱံ႕။ ဤသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေသာ္ ထို (ရဟန္း)သည္ တစ္ပါးတည္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ မေမ့မေလ်ာ့ေသာ ‘သတိ’ ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ ‘ဝီရိယ’ တည္ၾကည္ေသာ ‘သမာဓိ’ ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနသည္ရွိေသာ္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားမ်ား လိုလားအပ္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္၏ အဆံုးျဖစ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ မၾကာမီ ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရလတၱံ႕။

၁ဝ၉။ ရဟန္းတို႔ မိမိသာလွ်င္ ကြၽန္းႀကီးသဖြယ္ မွီခိုရာရွိသည္ျဖစ္၍ မိမိသာလွ်င္ ကိုးကြယ္ရာရွိ သည္ျဖစ္၍ မိမိမွတစ္ပါးေသာ အျခားကိုးကြယ္ရာမရွိသည္ျဖစ္၍ ေနၾကကုန္ေလာ့။ တရားသာလွ်င္ ကြၽန္း ႀကီးသဖြယ္ မွီခိုရာရွိသည္ျဖစ္၍ တရားသာလွ်င္ ကိုးကြယ္ရာရွိသည္ျဖစ္၍ တရားမွတစ္ပါး အျခား ကိုးကြယ္ရာမရွိသည္ျဖစ္၍ ေနၾကကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ မိမိသာလွ်င္ ကြၽန္းႀကီးသဖြယ္ မွီခိုရာရွိသည္ျဖစ္၍ မိမိမွတစ္ပါး အျခားကိုးကြယ္ရာမရွိသည္ျဖစ္၍ ေနရမည္နည္း။့တရားသာလွ်င္ ကြၽန္းႀကီးသဖြယ္ မွီခိုရာရွိသည္ျဖစ္၍ တရားသာလွ်င္ ကိုးကြယ္ရာရွိသည္ျဖစ္၍ တရားမွ တစ္ပါး အျခားကိုးကြယ္ရာမရွိသည္ျဖစ္၍ ေနရမည္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ (သာသနာေတာ္)၌ ရဟန္း သည္ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ ဆင္ျခင္လ်က္ သတိရွိလ်က္ ႐ုပ္အေပါင္း၌ ႐ုပ္အေပါင္းဟု အဖန္ဖန္႐ႈလ်က္ ေလာက၌ လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးမသာျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ ေန၏။ ခံစားမႈ ေဝဒနာတို႔၌ ခံစားမႈ ေဝဒနာဟု အဖန္ဖန္႐ႈလ်က္။ပ။ စိတ္၌ စိတ္ဟု အဖန္ဖန္႐ႈလ်က္ သေဘာတရားတို႔၌ သေဘာတရားဟု အဖန္ဖန္႐ႈလ်က္ ေလာက၌ လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးမသာျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ မိမိသာလွ်င္ ကြၽန္းႀကီးသဖြယ္ မွီခိုရာရွိသည္ျဖစ္၍ မိမိသာလွ်င္ ကိုးကြယ္ရာ ရွိသည္ျဖစ္၍ မိမိမွ တစ္ပါး အျခားကိုးကြယ္ရာမရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏။ တရားသာလွ်င္ ကြၽန္းႀကီးသဖြယ္ မွီခိုရာရွိသည္ျဖစ္၍ တရားသာလွ်င္ ကိုးကြယ္ရာရွိသည္ျဖစ္၍ တရားမွ တစ္ပါး အျခားကိုးကြယ္ရာ မရွိ သည္ျဖစ္၍ ေန၏။

 

ရဟန္း၏ အသက္ အဆင္း စသည္ တိုးပြါးျခင္း အေၾကာင္း

၁၁ဝ။ ရဟန္းတို႔ (သင္ခ်စ္သားတို႔သည္) အဖ (ဘုရား)မွ လာေသာ မိမိတို႔ (ရဟန္းမ်ား၏) က်က္စားရာအာ႐ံု၌ က်က္စားၾကကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ အဖ (ဘုရား)မွ လာေသာ မိမိတို႔ (ရဟန္းမ်ား၏) က်က္စားရာအာ႐ံု၌ က်က္စားကုန္ေသာ (သင္ခ်စ္သားတို႔အား) အသက္အားျဖင့္လည္း တိုးပြါးကုန္ လတၱံ႕၊ အဆင္းအားျဖင့္လည္း တိုးပြါးကုန္လတၱံ႕၊ ခ်မ္းသာအားျဖင့္လည္း တိုးပြါးကုန္လတၱံ႕၊ စည္းစိမ္ အားျဖင့္လည္း တိုးပြါးကုန္လတၱံ႕၊ အားခြန္အားျဖင့္လည္း တိုးပြါးကုန္လတၱံ႕။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔၏ အသက္ (တိုးပြါးျခင္း၏အေၾကာင္း) သည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤ (သာသနာေတာ္)၌ ရဟန္းသည္ ဆႏၵႀကီးမွဴးေသာ သမာဓိႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သမၼပၸဓာန္ဝီရိယႏွင့္လည္း ေကာင္း ျပည့္စံုေသာ ဣဒၶိပါဒ္တရားကို ပြါးမ်ား၏။ ဝီရိယႀကီးမွဴးေသာ သမာဓိႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သမၼပၸဓာန္ဝီရိယႏွင့္လည္းေကာင္း ျပည့္စုံေသာ ဣဒၶိပါဒ္တရားကို ပြါးမ်ား၏။ စိတ္ႀကီးမွဴးေသာ သမာဓိႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ သမၼပၸဓာန္ဝီရိယႏွင့္လည္းေကာင္း ျပည့္စုံေသာ ဣဒၶိပါဒ္တရားကို ပြါးမ်ား၏။ ပညာႀကီး မွဴးေသာ သမာဓိႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သမၼပၸဓာန္ဝီရိယႏွင့္လည္းေကာင္း ျပည့္စံုေသာ ဣဒၶိပါဒ္ကို ပြါးမ်ား၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဤ (ဣဒၶိပါဒ္ေလးပါး) တို႔ကို ပြါးမ်ားျခင္းေၾကာင့္ အဖန္ဖန္ အေလ့အလာျပဳျခင္းေၾကာင့္ အလိုရွိခဲ့ေသာ္ အာယုကပ္ပတ္လံုးလည္းေကာင္း၊ အာယုကပ္အႂကြင္းပတ္လံုးလည္းေကာင္း တည္ေနရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤကား ရဟန္း၏ အသက္ (တိုးပြါးျခင္း၏ အေၾကာင္း) တည္း။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္း၏ အဆင္း (တိုးပြါးျခင္း၏အေၾကာင္း) သည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤ (သာသနာေတာ္) ၌ ရဟန္းသည္ သီလရွိ၏၊ ပါတိေမာကၡသံဝရသီလကို ေစာင့္ထိန္းလ်က္ ေန၏၊ အက်င့္ ‘အာစာရ’, က်က္စားရာ ‘ေဂါစရ’ ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အျပစ္တို႔၌ ‘ေဘး’ဟု ႐ႈသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္၍ က်င့္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤကား ရဟန္း၏ အဆင္း (တိုးပြါးျခင္း၏ အေၾကာင္း) တည္း။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္း၏ ခ်မ္းသာ (တိုးပြါးျခင္း၏ အေၾကာင္း) သည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤ (သာသနာေတာ္)၌ ရဟန္းသည္ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍ သာလွ်င္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ သံုးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ (နီဝရဏ) ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ တို႔၏ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔။ တတိယ စ်ာန္သို႔။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤကား ရဟန္း၏ ခ်မ္းသာ (တိုးပြါးျခင္း၏ အေၾကာင္း) တည္း။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္း၏ စည္းစိမ္ (တိုးပြါးျခင္း၏အေၾကာင္း) သည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤ (သာသနာေတာ္)၌ ရဟန္းသည္ ခ်မ္းသာေစလိုျခင္း ‘ေမတၱာ’ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာ အရပ္ မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ သံုးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ ေလးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ဤနည္းျဖင့္ အထက္ ေအာက္ ဖီလာ အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ အလံုးစံုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ ရွိေသာ သတၱဝါအားလံုးကို မိမိႏွင့္အတူျပဳ၍ သတၱဝါ အားလံုးပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ ရန္မရွိေသာ ၿငိဳျငင္ျခင္းမရွိေသာ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။

သနားျခင္း ‘က႐ုဏာ’ ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ပ။

ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ‘မုဒိတာ’ ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ပ။

လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ သံုးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ ေလးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ဤနည္းျဖင့္ အထက္ ေအာက္ ဖီလာ အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ အလံုးစံုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ ရွိေသာ သတၱဝါအားလံုးကို မိမိႏွင့္ အတူျပဳ၍ အလံုးစံုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ ရွိေသာ သတၱဝါအားလံုးကို မိမိႏွင့္ အတူျပဳ၍ သတၱဝါအားလံုးပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာ ျမတ္ေသာ အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ ၿငိဳျငင္ျခင္းမရွိေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤကား ရဟန္း၏ စည္းစိမ္ (တိုးပြါးျခင္း၏အေၾကာင္း) တည္း။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္း၏ ခြန္အား (တိုးပြါးျခင္း၏ အေၾကာင္း) သည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤ (သာသနာေတာ္) ၌ ရဟန္းသည္ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ လြတ္ ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင္ ကိုယ္ တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤကား ရဟန္း၏ ကိုယ္အား ဉာဏ္အား (တိုးပြါးျခင္း၏ အေၾကာင္း) တည္း။

ရဟန္းတို႔ ႏွိပ္ကြပ္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ခဲေသာ ဤ (ေဒဝပုတၱစေသာ) မာရ္၏ ခြန္အားႏွင့္ တူေသာ အျခားေသာ တစ္ခုေသာ ခြန္အားကိုမွ်လည္း ငါ ျမင္ေတာ္မမူ။ အရဟတၱဖိုလ္ခြန္အားသည္သာလွ်င္ (ေဒဝပုတၱ စေသာ) မာရ္၏ ခြန္အားကို ႏွိပ္ကြပ္ေအာင္ျမင္ႏိုင္၏။ ရဟန္းတို႔ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ေဆာက္တည္၍ က်င့္ျခင္းေၾကာင့္ ဤ (ဆိုခဲ့သည့္) အတိုင္း ဤကုသိုလ္ ဤကုသိုလ္၏ အက်ဳိးသည္ တိုးပြါး၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို ႏွစ္လိုကုန္သည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူၾကေလကုန္သတည္း။

သံုးခုေျမာက္ စကၠဝတၱိသုတ္ ၿပီး၏။