ဒန ၂၇: အဂၢညသုတ္

ဝါေသ႒ႏွင့္ ဘာရဒြါဇ

၁၁၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ –

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ ပုဗၺာ႐ံုေက်ာင္း မိဂါရမာတာ ‘ဝိသာခါ’ ျပာသာဒ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ဝါေသ႒ (သာမေဏ)ႏွင့္ ဘာရဒြါဇ (သာမေဏ)တို႔သည္ ရဟန္းတို႔ထံ၌ ရဟန္းအျဖစ္ကို ေတာင့္တကုန္သည္ ျဖစ္၍ ေနၾကကုန္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ညခ်မ္းအခါ၌ (သမာပတ္ဝင္စားလ်က္) တစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္းေတာ္မူရာမွ ထ၍ ျပာသာဒ္မွ သက္ဆင္းေတာ္မူၿပီး လွ်င္ ျပာသာဒ္ရိပ္ လြင္တီးေခါင္၌ စႀကႍႂကြေတာ္မူ၏။

၁၁၂။ ဝါေသ႒သည္ ညခ်မ္းအခါ၌ (သမာပတ္ဝင္စားလ်က္) တစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္းေတာ္ မူရာမွ့ထ၍ ျပာသာဒ္မွ သက္ဆင္းေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ျပာသာဒ္ရိပ္ လြင္တီးေခါင္၌ စႀကႍႂကြေနေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ျမင္ေလ၏၊ ျမင္ေသာေၾကာင့္ ဘာရဒြါဇအား ေျပာ၏ –

”ငါ့သွ်င္ ဘာရဒြါဇ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ညခ်မ္းအခါ၌ (သမာပတ္ဝင္စားလ်က္) တစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္းေတာ္မူရာမွ ထ၍ ျပာသာဒ္မွ သက္ဆင္းၿပီးလွ်င္ ျပာသာဒ္ရိပ္ လြင္တီးေခါင္၌ စႀကႍႂကြေန ေတာ္မူ၏။ ငါ့သွ်င္ ဘာရဒြါဇ သြားကုန္စို႔၊ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္စို႔၊ ျမတ္စြာဘုရား အထံ ေတာ္မွ တရားစကားနာရန္ ရေကာင္းရရာ၏”ဟု (ေျပာ၏)။

”ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ဘာရဒြါဇသည္ ဝါေသ႒အား ဝန္ခံ၏။

၁၁၃။ ထိုအခါ ဝါေသ႒ႏွင့္ ဘာရဒြါဇတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္၍ ျမတ္စြာ ဘုရားကို ရွိခိုးၾကၿပီးလွ်င္ စႀကႍႂကြေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသို႔ ေနာက္မွ လိုက္၍ စႀကႍသြားကုန္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဝါေသ႒အား ေမးေတာ္မူ၏ –

”ဝါေသ႒ ပုဏၰားဇာတ္ရွိကုန္ေသာ ပုဏၰားအမ်ဳိးေကာင္းသား ျဖစ္ကုန္ေသာ သင္တို႔သည္ ပုဏၰားမ်ဳိးမွ ထြက္၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကကုန္၏၊ ဝါေသ႒ အသို႔နည္း သင္တို႔ကို ပုဏၰားတို႔သည္ မဆဲေရးကုန္သေလာ၊ မေရရြတ္ကုန္သေလာ”ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရား စင္စစ္အားျဖင့္ ပုဏၰားတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို မိမိအလိုအားေလ်ာ္ေသာ ျပည့္စံု ေစ့စပ္ေသာ ဆဲေရးေရရြတ္ျခင္းျဖင့္ ဆဲေရးၾကပါကုန္၏၊ ေရရြတ္ၾကပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဝါေသ႒ ပုဏၰားတို႔သည္ သင္တို႔ကို မိမိ၏ အလိုအားေလ်ာ္ေသာ ျပည့္စံုေစ့စပ္ေသာ ဆဲေရးေရရြတ္ ျခင္းျဖင့္ အဘယ္သို႔ ဆဲေရးၾကကုန္သနည္း၊ အဘယ္သို႔ ေရရြတ္ၾကကုန္သနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရား ပုဏၰားတို႔သည္ ဤသို႔ ဆိုၾကပါကုန္၏ –

” ပုဏၰားမ်ဳိးသာလွ်င္ ျမတ္၏၊ တစ္ပါးေသာ အမ်ဳိးတို႔သည္ ယုတ္ကုန္၏၊ ပုဏၰားမ်ဳိးသာ လွ်င္ ျဖဴစင္၏၊ တစ္ပါးေသာ အမ်ဳိးတို႔သည္ မည္းနက္ကုန္၏၊ ပုဏၰားတို႔သာလွ်င္ (အမ်ဳိးအႏြယ္ စသည္အားျဖင့္) စင္ၾကယ္ကုန္၏၊ ပုဏၰားမဟုတ္ေသာ သူတို႔သည္ မစင္ၾကယ္ကုန္၊ ပုဏၰားတို႔သာ လွ်င္ ျဗဟၼာ၏ ရင္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ျဗဟၼာ့ခံတြင္းမွ ဖြားကုန္ေသာ ျဗဟၼာေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ျဗဟၼာဖန္ဆင္းကုန္ေသာ ျဗဟၼာ့အေမြခံျဖစ္ကုန္ေသာ ျဗဟၼာ၏ သားတို႔တည္း။

သင္တို႔သည္ ျမတ္ေသာ (ပုဏၰား)အမ်ဳိးကို စြန္႔၍ မာရ္မင္း၏ အသင္းဝင္ျဖစ္ကုန္ေသာ ျဗဟၼာ၏ ေျခဖမိုးမွ ဖြားေသာ သားျဖစ္ကုန္ေသာ ဇာတ္နိမ့္ကုန္ေသာ မည္းညစ္ကုန္ေသာ ဦးျပည္း ရဟန္းညံ့တို႔ထံသို႔ ကပ္ေရာက္ျခင္းသည္ မေကာင္းသည္သာတည္း။

သင္တို႔သည္ ျမတ္ေသာ ပုဏၰား အမ်ဳိးကို စြန္႔၍ မာရ္မင္း၏ အသင္းဝင္ျဖစ္ကုန္ေသာ ျဗဟၼာ၏ ေျခဖမိုးမွ ဖြားေသာ သားျဖစ္ကုန္ေသာ ဇာတ္နိမ့္ကုန္ေသာ မည္းညစ္ကုန္ေသာ ဦးျပည္း ရဟန္းညံ့တို႔ထံသို႔ ကပ္ေရာက္ျခင္းသည္ မေလ်ာက္ပတ္သည္သာတည္း”ဟု (ဆိုၾကပါကုန္၏)။

ျမတ္စြာဘုရား ပုဏၰားတို႔သည္ ဤသို႔လွ်င္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို မိမိ၏ အလိုအားေလ်ာ္ေသာ ျပည့္စံု ေစ့စပ္ေသာ ဆဲေရးေရရြတ္ျခင္းျဖင့္ ႏွိပ္စက္၍ ဆဲေရးၾကပါကုန္၏၊ ေရရြတ္ၾကပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၁၁၄။ ဝါေသ႒ စင္စစ္အားျဖင့္ ပုဏၰားတို႔သည္ ေရွးေလာကျဖစ္စဥ္ကို မေအာက္ေမ့ႏိုင္ကုန္၍သာ ဤသို႔ ဆိုကုန္၏။

” ပုဏၰားမ်ဳိးသာလွ်င္ ျမတ္၏၊ တစ္ပါးေသာ အမ်ဳိးတို႔သည္ ယုတ္ကုန္၏၊ ပုဏၰားမ်ဳိးသာလွ်င္ ျဖဴစင္၏၊ တစ္ပါးေသာ အမ်ဳိးတို႔သည္ မည္းနက္ကုန္၏၊ ပုဏၰားတို႔သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ကုန္၏၊ ပုဏၰား မဟုတ္သူတို႔သည္ မစင္ၾကယ္ကုန္၊ ပုဏၰားတို႔သာလွ်င္ ျဗဟၼာ၏ ရင္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ျဗဟၼာ၏ ခံတြင္းမွ ဖြားကုန္ေသာ ျဗဟၼာေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ျဗဟၼာဖန္ဆင္းအပ္ကုန္ေသာ ျဗဟၼာ၏ အေမြခံျဖစ္ကုန္ေသာ သားတို႔တည္း”ဟု (ဆိုကုန္၏)။ ဝါေသ႒ ပုဏၰားတို႔၏ ၾကင္ရာ ပုေဏၰးမတို႔ ဥတုလာသည္ကိုလည္း့ေကာင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ သားဖြားသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏို႔တိုက္သည္ကိုလည္း ေကာင္း သိျမင္ရကုန္၏။ ထိုပုဏၰားတို႔သည္ အဂၤါဇာတ္မွ ေမြးဖြားသည္ ျဖစ္ကုန္လ်က္ ”ပုဏၰားမ်ဳိး သာလွ်င္ ျမတ္၏၊ တစ္ပါးေသာ အမ်ဳိးတို႔သည္ ယုတ္ကုန္၏၊ ပုဏၰားမ်ဳိးသာလွ်င္ ျဖဴစင္၏၊ တစ္ပါးေသာ အမ်ဳိးတို႔သည္ မည္းနက္ကုန္၏၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ကုန္၏၊ ပုဏၰားမဟုတ္သူတို႔သည္ မစင္ၾကယ္ကုန္၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာလွ်င္ ျဗဟၼာ၏ ရင္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ျဗဟၼာ၏ ခံတြင္းမွ ဖြားကုန္ေသာ ျဗဟၼာေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ျဗဟၼာဖန္ဆင္းအပ္ကုန္ေသာ ျဗဟၼာ၏ အေမြခံျဖစ္ကုန္ေသာ သားတို႔တည္း”ဟု ဆိုၾကကုန္၏၊ ထိုပုဏၰားတို႔သည္ ျဗဟၼာကိုလည္း ႐ႈတ္ခ်ရာေရာက္ကုန္၏၊ မမွန္ေသာ စကားကိုလည္း ဆိုရာေရာက္ကုန္၏၊ မ်ားစြာေသာ မေကာင္းမႈကိုလည္း ပြါးေစရာေရာက္ကုန္၏။

 

အမ်ိဳး ေလးပါး

၁၁၅။ ဝါေသ႒ မင္းမ်ဳိး၊ ပုဏၰားမ်ဳိး၊ ကုန္သည္မ်ဳိး၊ သူဆင္းရဲမ်ဳိးအားျဖင့္ ဤေလးပါးေသာ အမ်ဳိးတို႔သည္ ရွိကုန္၏။

ဝါေသ႒ ဤလူ႕ျပည္၌ အခ်ဳိ႕မင္းမ်ဳိးသည္လည္း အသက္ကို သတ္ေလ့ရွိ၏၊ သူတစ္ပါး မေပး သည္ကို ယူေလ့ရွိ၏၊ ကာမတို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ မဟုတ္မမွန္သည္ကို ဆိုေလ့ရွိ၏၊ ကုန္း စကားကို ေျပာတတ္၏၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားကို ေျပာတတ္၏၊ ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားကို ေျပာေလ့ ရွိ၏၊ မက္ေမာျခင္းမ်ား၏၊ ပ်က္စီးေစလိုေသာစိတ္ရွိ၏၊ မွားေသာအယူဝါဒရွိ၏။ ဝါေသ႒ ဤသို႔လွ်င္ အကုသိုလ္ျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္ဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ အျပစ္ရွိကုန္ေသာ အျပစ္ရွိသည္ဟု ဆိုအပ္ ကုန္ေသာ မမွီဝဲအပ္ကုန္ေသာ မမွီဝဲအပ္ဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ အရိယာမျဖစ္ႏိုင္ကုန္ေသာ အရိယာမျဖစ္ ႏိုင္ဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ မည္းညစ္ကုန္ေသာ မည္းညစ္ (ဆင္းရဲ) ေသာ အက်ဳိးရွိကုန္ေသာ ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕အပ္ကုန္ေသာ တရားတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ယင္းတရားတို႔ကို ဤလူ႕ျပည္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ မင္းမ်ဳိး၌ လည္း ေတြ႕ျမင္ရကုန္။ ဝါေသ႒ ဤလူ႕ျပည္၌ အခ်ဳိ႕ပုဏၰားမ်ဳိးသည္လည္း။ပ။ ဝါေသ႒ ဤလူ႕ျပည္၌ အခ်ဳိ႕လယ္လုပ္ကုန္သည္မ်ဳိးသည္လည္း။ပ။ ဝါေသ႒ ဤလူ႕ျပည္၌ အခ်ဳိ႕ဆင္းရဲသားမ်ဳိးသည္လည္း အသက္ကို သတ္ေလ့ရွိ၏၊ သူတစ္ပါးမေပးသည္ကို ယူေလ့ရွိ၏၊ ကာမတို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ မဟုတ္မမွန္သည္ကို ဆိုေလ့ရွိ၏၊ ကုန္းစကားကို ေျပာတတ္၏၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားကို ေျပာတတ္၏၊ ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားကို ေျပာေလ့ရွိ၏၊ မက္ေမာျခင္းမ်ား၏၊ ပ်က္စီးေစလိုေသာ စိတ္ရွိ၏၊ မွားေသာ အယူဝါဒ ရွိ၏။ ဝါေသ႒ ဤသို႔လွ်င္ အကုသိုလ္ျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္ဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ။ပ။ မည္း ညစ္ကုန္ေသာ မည္းညစ္ (ဆင္းရဲ) ေသာ အက်ဳိးရွိကုန္ေသာ ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕အပ္ကုန္ေသာ တရားတို႔ သည္ ရွိကုန္၏။ ယင္းတရားတို႔ကို ဤလူ႕ျပည္၌ အခ်ဳိ႕ဆင္းရဲသားမ်ဳိး၌လည္း ေတြ႕ျမင္ရကုန္၏။

ဝါေသ႒ ဤလူ႕ျပည္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ မင္းမ်ဳိးသည္လည္း အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ သူတစ္ပါး မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ကာမတို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ မဟုတ္ မမွန္စကား ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ကုန္းစကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ မက္ေမာျခင္း မမ်ား၊ ပ်က္စီးေစလိုေသာ စိတ္မရွိ၊ မွန္ေသာ အယူဝါဒရွိ၏။

ဝါေသ႒ ဤသို႔လွ်င္ ကုသိုလ္ျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္ဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ အျပစ္မရွိကုန္ေသာ အျပစ္မရွိဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ မွီဝဲအပ္ကုန္ေသာ မွီဝဲအပ္သည္ဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ အရိယာျဖစ္ႏိုင္ ကုန္ေသာ အရိယာျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ ျဖဴစင္ကုန္ေသာ ျဖဴစင္ (ခ်မ္းသာ)ေသာ အက်ဳိးရွိ ကုန္ေသာ ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ကုန္ေသာ တရားတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ယင္းတရားတို႔ကို ဤလူ႕ျပည္၌့အခ်ဳိ႕ေသာ မင္းမ်ဳိး၌လည္း ေတြ႕ျမင္ရကုန္၏။ ဝါေသ႒ ဤလူ႕ျပည္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဏၰားမ်ဳိး သည္လည္း။ပ။ ဝါေသ႒ ဤလူ႕ျပည္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ကုန္သည္မ်ဳိးသည္လည္း။ပ။ ဝါေသ႒ ဤလူ႕ျပည္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ဆင္းရဲသားမ်ဳိးသည္လည္း အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ပ။ မက္ေမာျခင္းမမ်ား၊ ပ်က္စီးေစလိုေသာ စိတ္မရွိ၊ မွန္ေသာ အယူဝါဒရွိ၏။

ဝါေသ႒ ဤသို႔လွ်င္ ကုသိုလ္ျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္ဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ အျပစ္မရွိကုန္ေသာ အျပစ္မရွိဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ မွီဝဲအပ္ကုန္ေသာ မွီဝဲအပ္သည္ဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ အရိယာျဖစ္ႏိုင္ ကုန္ေသာ အရိယာျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ ျဖဴစင္ကုန္ေသာ ျဖဴစင္ (ခ်မ္းသာ)ေသာ အက်ဳိးရွိ ကုန္ေသာ ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ကုန္ေသာ တရားတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ယင္းတရားတို႔ကို ဤလူ႕ျပည္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ဆင္းရဲသားမ်ဳိး၌လည္း ေတြ႕ျမင္ရကုန္၏။

၁၁၆။ ဝါေသ႒ ဤအမ်ဳိးေလးပါးတို႔၌ ဤသို႔ ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕အပ္သည္လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္သည္လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ အမည္း အျဖဴျဖစ္ကုန္ေသာ တရားႏွစ္ပါးတို႔ ေရာႁပြမ္း သည္ ျဖစ္ပါလ်က္ ပုဏၰားတို႔သည္ ဤသို႔ ဆိုကုန္၏ –

” ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာလွ်င္ ျမတ္၏၊ တစ္ပါးေသာ အမ်ဳိးတို႔သည္ ယုတ္ကုန္၏၊ ပုဏၰားမ်ဳိးသည္ သာလွ်င္ ျဖဴစင္၏၊ တစ္ပါးေသာ အမ်ဳိးတို႔သည္ မည္းနက္ကုန္၏၊ ပုဏၰားတို႔သာလွ်င္ (အမ်ဳိးအႏြယ္ စသည္ျဖင့္) စင္ၾကယ္ကုန္၏၊ တစ္ပါးေသာ သူတို႔သည္ မစင္ၾကယ္ကုန္၊ ပုဏၰားတို႔သာလွ်င္ ျဗဟၼာ၏ ရင္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ျဗဟၼာခံတြင္းမွ ဖြားကုန္ေသာ ျဗဟၼာေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ျဗဟၼာဖန္ဆင္းအပ္ ကုန္ေသာ ျဗဟၼာ၏ အေမြခံျဖစ္ကုန္ေသာ သားတို႔တည္း”ဟု (ဆိုကုန္၏)။ ထို (ပုဏၰား)တို႔၏ ထိုစကားကို (ပညာရွိတို႔သည္) ဝန္မခံၾကကုန္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ –

ဝါေသ႒ ဤအမ်ဳိးေလးပါးတို႔တြင္ အၾကင္ ရဟန္းသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံထိုက္၏၊ အာသေဝါတရား ကုန္ၿပီးျဖစ္၏၊ (မဂ္အက်င့္ကို) က်င့္သံုးၿပီးျဖစ္၏၊ (မဂ္ကိစၥကို) ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ခႏၶာဝန္ကို ခ်ၿပီးျဖစ္၏၊ မိမိ အက်ဳိး (အရဟတၱဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ၿပီးျဖစ္၏၊ ဘဝသံေယာဇဥ္ ကုန္ၿပီးျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ သိ၍ လြတ္ ေျမာက္ၿပီးျဖစ္၏၊ ထို (ရဟန္း)ကို (အမ်ဳိးေလးပါး)တို႔တြင္ အျမတ္ဆံုးဟူ၍ တရားသျဖင့္သာလွ်င္ ဆိုအပ္၏၊ မတရားသျဖင့္ မဆိုအပ္။

ဝါေသ႒ ဤသတၱေလာက၌ တရားသည္သာလွ်င္ ဤေလာက၌လည္းေကာင္း တစ္ပါးေသာ ေလာက ၌လည္းေကာင္း အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။

၁၁၇။ ဝါေသ႒ အၾကင္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤလူအေပါင္း၌ တရားသေဘာသည္သာလွ်င္ မ်က္ ေမွာက္ဘဝ၌လည္းေကာင္း၊ တမလြန္ဘဝ၌လည္းေကာင္း အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏၊ ထို (တရား)၏ အျမတ္ဆံုး အျဖစ္ကို ဤသို႔ ဆိုလတၱံ႕ေသာ အေၾကာင္းျဖင့္လည္း သိအပ္၏။

ဝါေသ႒ ”မိမိထက္ လြန္ျမတ္သူမရွိေသာ ရဟန္းေဂါတမသည္ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးမွ ရဟန္းျပဳ၏” ဟူ၍ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ စင္စစ္ သိ၏၊ ဝါေသ႒ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးတို႔သည္ ပေသနဒီေကာသလ မင္း၏ အလိုသို႔ လိုက္ၾကရကုန္၏။ ဝါေသ႒ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးတို႔သည္ ပေသနဒီေကာသလမင္း၌ ႏွိမ့္ခ် ျခင္း ရွိခိုးျခင္း ခရီးဦးႀကိဳဆိုျခင္း လက္အုပ္ခ်ီျခင္း ႐ိုေသျခင္းကို ျပဳၾကရကုန္၏၊ ဝါေသ႒ ဤသို႔လွ်င္ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးတို႔သည္ ပေသနဒီေကာသလမင္း၌ အၾကင္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ရွိခိုးျခင္း ခရီးဦးႀကိဳဆိုျခင္း လက္အုပ္ခ်ီျခင္း အ႐ိုအေသျပဳျခင္းကို ျပဳၾကရကုန္၏၊ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ထိုႏွိမ့္ခ်ျခင္း ရွိခိုးျခင္း ခရီးဦးႀကိဳဆိုျခင္း လက္အုပ္ခ်ီျခင္း ႐ိုေသျခင္းကို ျမတ္စြာဘုရား၌ ျပဳ၏။

”ရဟန္းေဂါတမသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဇာတ္ရွိ၏၊ ငါသည္ ယုတ္ညံ့ေသာ ဇာတ္ရွိ၏၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ အားႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ငါသည္ အားႏွင့္ မျပည့္စံု၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ ၾကည္ ညိဳဖြယ္ ရွိ၏၊ ငါသည္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ မရွိ၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ဘုန္းတန္ခိုး ရွိ၏၊ ငါသည့္အနည္းငယ္ေသာ ဘုန္းတန္ခိုးရွိ၏”ဟု (ႏွလံုးသြင္း၍ ျပဳ၏)။

စင္စစ္ေသာ္ကား တရားကိုသာလွ်င္ အ႐ိုအေသျပဳသည္ျဖစ္၍ တရားကိုသာလွ်င္ အေလးအျမတ္ ျပဳသည္ျဖစ္၍ တရားကိုသာလွ်င္ ျမတ္ႏိုးသည္ျဖစ္၍ တရားကိုသာလွ်င္ ပူေဇာ္သည္ျဖစ္၍ တရားကိုသာ လွ်င္ တုပ္ဝပ္ျခင္း ျပဳသည္ျဖစ္၍ ဤသို႔ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ငါ၌ ထိုႏွိမ့္ခ်ျခင္း ရွိခိုးျခင္း ခရီးဦး ႀကိဳဆိုျခင္း လက္အုပ္ခ်ီျခင္း ႐ိုေသျခင္းကို ျပဳ၏။

ဝါေသ႒ အၾကင့္ေၾကာင့္ ဤသတၱေလာက၌ တရားသည္သာလွ်င္ ဤေလာက၌လည္းေကာင္း တစ္ပါးေသာ ေလာက၌လည္းေကာင္း အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏၊ (တရား၏) အျမတ္ဆံုးအျဖစ္ကို ဤဆိုအပ္ၿပီးေသာ အေၾကာင္းျဖင့္လည္း သိအပ္၏။

၁၁၈။ ဝါေသ႒ အသီးသီးေသာဇာတ္ အသီးသီးေသာအမည္ အသီးသီးေသာအႏြယ္ အသီးသီးေသာ အမ်ဳိးရွိကုန္ေသာ သင္တို႔သည္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကကုန္၏။ ယင္းသို႔ ျဖစ္ေသာ္ လည္း သင္တို႔သည္ ”အဘယ္သူတို႔နည္း”ဟု ေမးၾကကုန္ေသာ္ ငါတို႔သည္ ”သာကီဝင္မင္းသား ဘုရား သားေတာ္ ရဟန္းတို႔တည္း” ဟူ၍ ဝန္ခံၾကကုန္ေလာ့။

ဝါေသ႒ စင္စစ္ အၾကင္သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား၌ မတုန္မလႈပ္ တည္၏၊ မဂ္အျမင္ ေပၚျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ ထိုမဂ္အျမင္ျဖင့္ တည္၏၊ ျမဲျမံ၏၊ ရဟန္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပုဏၰားသည္လည္း ေကာင္း၊ နတ္သည္လည္းေကာင္း၊ မာရ္သည္လည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼာသည္လည္းေကာင္း၊ ေလာက၌ တစ္စံု တစ္ေယာက္ေသာသူသည္လည္းေကာင္း လႈပ္ရွားျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္၊ ထိုသူသည္ ထိုအခါ (ငါသည္ ရင္၌ တည္၍ ခံတြင္းမွ ထြက္ေသာ တရား၏ အစြမ္းျဖင့္ တည္ေသာေၾကာင့္) ”ျမတ္စြာဘုရား၏ ရင္မွျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ခံတြင္းမွ ဖြားေသာ တရားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ တရားသည္ ဖန္ဆင္းအပ္ေသာ တရား အေမြခံျဖစ္ေသာ သားတည္း”ဟု ဆိုျခင္းငွါ သင့္၏၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုျခင္းငွါ သင့္သနည္း၊ ဝါေသ႒ ”ဓမၼကာယ ျဗဟၼကာယ ဓမၼဘူတ ျဗဟၼဘူတ”ဟူေသာ ဤအမည္သည္ ငါ၏ အမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တည္း။

၁၁၉။ ဝါေသ႒ ရွည္ေသာကာလလြန္လတ္ေသာ္ တစ္ရံတစ္ခါ၌ ဤေလာကသည္ ပ်က္၏၊ ထိုအခါ သည္ ရွိသည္သာတည္း၊ ေလာကပ်က္လတ္ေသာ္ သတၱဝါတို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အာဘႆရဘံု၁၌ ျဖစ္ကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ထို (ဘုံ)၌ (စ်ာန္)စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ လွ်င္ အစာရွိ ကုန္၏၊ မိမိတို႔ကိုယ္ ေရာင္ျဖင့္ လင္းလ်က္ရွိကုန္၏၊ ေကာင္းကင္၌ က်က္စားကုန္၏၊ တင့္တယ္ေသာေနရာရွိကုန္၏၊ ၾကာရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး တည္ကုန္၏။

ဝါေသ႒ ရွည္ေသာကာလလြန္လတ္ေသာ္ တစ္ရံတစ္ခါ၌ ဤေလာကသည္ တည္၏၊ ထိုအခါသည္ ရွိသည္သာတည္း၊ ေလာကျဖစ္လတ္ေသာ္ သတၱဝါတို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အာဘႆရဘံုမွ စုေတ၍ ဤ (လူ႕ဘံု)သို႔ ေရာက္လာကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ဤလူ႕ဘံု၌ (ဥပစာရစ်ာန္) စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’လွ်င္ အစာရွိကုန္၏၊ မိမိတို႔ကိုယ္ေရာင္ျဖင့္ လင္းလ်က္ရွိကုန္၏၊ ေကာင္းကင္၌ က်က္စားကုန္၏၊ တင့္တယ္ေသာေနရာရွိကုန္၏၊ ၾကာရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး တည္ကုန္၏။

၁။ ဒုတိယစ်ာန္သံုးဘံုတြင္ အေရာင္အဝါထြက္ေသာ ျဗဟၼာတို႔၏ေနရာ တတိယဘံု

 

ေျမဆီ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း

၁၂ဝ။ ဝါေသ႒ ထိုအခါ (စၾကဝဠာကုေဋတစ္သိန္းလံုးသည္) တစ္ခုတည္းေသာ ေရျပင္ႀကီးသာ ျဖစ္၏၊ ေမွာင္အတိျဖစ္၏၊ တစ္ခဲနက္ ေမွာင္အတိျဖစ္၏၊ လေနတို႔သည္ ထင္ရွားမရွိကုန္၊ နကၡတ္တာရာ့သဏၭာန္တို႔သည္ ထင္ရွားမရွိကုန္၊ ညဥ့္ေန႔တို႔သည္ ထင္ရွားမရွိကုန္၊ လ, လခြဲတို႔သည္ ထင္ရွားမရွိကုန္၊ ဥတု, ႏွစ္တို႔သည္ ထင္ရွားမရွိကုန္၊ မိန္းမ, ေယာက်္ားတို႔သည္ ထင္ရွားမရွိကုန္၊ သတၱဝါတို႔သည္ ‘သတၱဝါ’ ဟူ၍သာ ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။

ဝါေသ႒ ရွည္ေသာ ကာလလြန္လတ္ေသာ္ တစ္ရံတစ္ခါ၌ ထိုသတၱဝါတို႔အား အရသာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေျမဆီသည္ ေရ၌ ထက္ဝန္းက်င္အႏွံ႕ တည္၏၊ ဥပမာ ပူေသာ ႏို႔သည္ ေအးသည္ရွိေသာ္ အထက္၌ အေျမႇးျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ဤအတူ ေျမဆီသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ ထို (ေျမဆီ)သည္ အဆင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ အနံ႕ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ အရသာႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ေထာပတ္ဆီဦးသည္ (အဆင္းႏွင့္) ျပည့္စံုသကဲ့သို႔၊ ဤအတူ အဆင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ (ပ်ားေခ်းစသည့္) အျပစ္ကင္းေသာ ပ်ားငယ္ရည္သည္ အရသာႏွင့္ ျပည့္စံုသကဲ့သို႔၊ ဤအတူ အရသာႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

ဝါေသ႒ ထိုအခါ လွ်ပ္ေပၚေသာ သေဘာရွိေသာ သတၱဝါတစ္ေယာက္သည္ ”အခ်င္းတို႔ ဤအရာ သည္ အဘယ္သို႔ အရသာ ျဖစ္လိမ့္မည္နည္း”ဟု ေျမဆီကို လက္ေခ်ာင္းျဖင့္ (ယူ၍) လ်က္၏၊ ေျမဆီ ကို လက္ေခ်ာင္းျဖင့္ (ယူ၍) လ်က္ေသာ ထိုသတၱဝါအား (အရသာသည္ ခုနစ္ေထာင္ေသာ အေၾကာတို႔ကို) ပ်ံ႕ႏွံ႕၍ တည္၏၊ ထိုသတၱဝါအား တပ္ျခင္း တဏွာသည္လည္း ျဖစ္၏။ ဝါေသ႒ တစ္ပါးေသာ သတၱဝါတို႔ သည္လည္း ထိုသတၱဝါကို အတုလိုက္၍ ေျမဆီကို လက္ေခ်ာင္းျဖင့္ (ယူ၍) လ်က္ကုန္၏၊ ေျမဆီကို လက္ေခ်ာင္းျဖင့္ (ယူ၍) လ်က္ကုန္ေသာ ထိုသတၱဝါတို႔အား (အရသာသည္ ခုနစ္ေထာင္ေသာ အေၾကာတို႔ ကို) ပ်ံ႕ႏွံ႕၍ တည္၏၊ ထိုသတၱဝါတို႔အား တပ္ျခင္း တဏွာသည္လည္း ျဖစ္၏။

 

လ ေန စသည္တို႔ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း

၁၂၁။ ဝါေသ႒ ထိုအခါ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ေျမဆီကို လက္တို႔ျဖင့္ အလုတ္အေလြးျပဳ၍ စားရန္ အားထုတ္ကုန္၏၊ ဝါေသ႒ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ေျမဆီကို လက္တို႔ျဖင့္ အလုတ္အေလြးျပဳ၍ စားရန္ အား ထုတ္ၾကေသာအခါ ထိုသတၱဝါတို႔အား မိမိတို႔ ကိုယ္ေရာင္သည္ ကြယ္၏၊ မိမိတို႔ ကိုယ္ေရာင္ ကြယ္သည္ ရွိေသာ္ လေနတို႔ ထင္ရွားျဖစ္ကုန္၏၊ လေနတို႔ ထင္ရွားျဖစ္ကုန္ေသာ္ နကၡတ္ တာရာတို႔ ထင္ရွားျဖစ္ ကုန္၏၊ နကၡတ္ တာရာ သဏၭာန္တို႔ ထင္ရွားျဖစ္ကုန္ေသာ္ ညဥ့္ေန႔တို႔ ထင္ရွားျဖစ္ကုန္၏၊ ညဥ့္ေန႔တို႔ ထင္ရွားျဖစ္ကုန္ေသာ္ လ, လခြဲတို႔ ထင္ရွားျဖစ္ကုန္၏၊ ဥတု, ႏွစ္တို႔ ထင္ရွားျဖစ္ကုန္၏။ ဝါေသ႒ ဤမွ်ေသာ အပိုင္းအျခားျဖင့္ ဤေလာကသည္ တစ္ဖန္ ျဖစ္၏။

၁၂၂။ ဝါေသ႒ ထိုအခါ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ေျမဆီကို စားကုန္လ်က္ ထိုေျမဆီလွ်င္ အစာရွိကုန္ လ်က္ ထိုေျမဆီလွ်င္ အာဟာရရွိကုန္လ်က္ ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး တည္ကုန္၏။ ဝါေသ႒ ထို သတၱဝါတို႔သည္ အၾကင္အၾကင္အျခင္းအရာအားျဖင့္ ေျမဆီကို စားကုန္လ်က္ ထိုေျမဆီလွ်င္ အစာရွိကုန္ လ်က္ ထိုေျမဆီလွ်င္ အာဟာရရွိကုန္လ်က္ ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး တည္ကုန္၏၊ ဝါေသ႒ ထိုထို အျခင္းအရာအားျဖင့္ ေျမဆီကို စားကုန္ေသာ ထိုသတၱဝါတို႔၏ ကိုယ္၌ ၾကမ္းတမ္းျခင္းသည္လည္း ျဖစ္၏၊ အဆင္းေဖာက္ျပန္ျခင္းသည္လည္း ထင္၏။

အ ခ်ဳိ႕သတၱဝါတို႔သည္ အဆင္းလွကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕သတၱဝါတို႔သည္ အဆင္းမလွကုန္၊ ထိုသတၱဝါတို႔တြင္ အဆင္းလွေသာ သတၱဝါတို႔သည္ အဆင္းမလွေသာ သတၱဝါတို႔ကို ”ငါတို႔သည္ ဤသတၱဝါတို႔ထက္ ပိုလြန္၍ အဆင္းလွကုန္၏၊ ဤသတၱဝါတို႔သည္ ငါတို႔ထက္ ပိုလြန္၍ အ႐ုပ္ဆိုးကုန္၏”ဟု အလြန္မာန္မူ ကုန္၏၊ အဆင္းလွျခင္းကိုစြဲ၍ အလြန္မာန္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အလြန္မာန္မူတတ္ေသာ သေဘာရွိ ကုန္ေသာ ထိုသတၱဝါတို႔အား ေျမဆီသည္ ကြယ္ေလ၏၊ ေျမဆီကြယ္သည္ရွိေသာ္ စည္းေဝးကုန္၏၊ စည္း ေဝးကုန္ၿပီး၍ ”အေဟာရသံ အေဟာရသံ ေျမဆီကြယ္ခဲ့ၿပီတကား၊ ေျမဆီကြယ္ခဲ့ၿပီတကား”ဟု ညည္းတြား ၾကကုန္၏၊ ထိုစကားကို (စြဲ၍) ယခုအခါ၌လည္း လူတို႔သည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာအရသာေကာင္းကို ရလတ္ေသာအခါ ”အေဟာရသံ အေဟာရသံ”ဟု ဆိုၾကကုန္၏၊ ထို (အေဟာရသံ အေဟာရသံဟူေသာ) ေရွးက်ေသာ ဦးစြာသိအပ္ေသာ စကားကိုသာ အတုလိုက္၍ ဆိုၾကကုန္ေသာ္လည္း ထိုစကား၏ အနက္ အဓိပၸါယ္ကိုကား မသိၾကကုန္။

 

ေျမလႊာ ျဖစ္ေပၚ လာျခင္း

၁၂၃။ ဝါေသ႒ ထိုအခါ ထိုသတၱဝါတို႔အား အရသာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေျမဆီကြယ္သည္ရွိေသာ္ ေျမလႊာသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ မႈိသည္ ထင္ရွားျဖစ္သကဲ့သို႔ ဤအတူ ေျမလႊာသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏။ ထို (ေျမလႊာ)သည္ အဆင္း အနံ႕ အရသာႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ေထာပတ္ ဆီဦးသည္ အဆင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသကဲ့သို႔၊ ဤအတူ အဆင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ အျပစ္ကင္းေသာ ပ်ားငယ္ရည္သည္ အရသာႏွင့္ ျပည့္စံုသကဲ့သို႔၊ ဤအတူ အရသာႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ဝါေသ႒ ထိုအခါ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ေျမလႊာကို စားရန္ အားထုတ္ကုန္၏။ ထို (သတၱဝါ) တို႔သည္ ထို (ေျမလႊာ)ကို စားကုန္လ်က္ ထိုေျမလႊာလွ်င္ အစာရွိကုန္လ်က္ ထိုေျမလႊာလွ်င္ အာဟာရရွိကုန္လ်က္ ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး တည္ကုန္၏။

ဝါေသ႒ အၾကင္ အၾကင္ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ထိုေျမလႊာကို စားကုန္လ်က္ ထို ေျမလႊာလွ်င္ အစာရွိကုန္လ်က္ ထိုေျမလႊာလွ်င္ အာဟာရရွိကုန္လ်က္ ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး တည္ ကုန္၏၊ ထိုထို အျခင္းအရာအားျဖင့္ ထိုသတၱဝါတို႔၏ ကိုယ္၌ ေရွးကထက္ ပိုမို၍ ၾကမ္းတမ္းသည္၏ အျဖစ္သည္လည္း က်ေရာက္၏၊ အဆင္းေဖာက္ျပန္ျခင္းသည္လည္း ထင္ရွား၏၊ အခ်ဳိ႕သတၱဝါတို႔သည္ အဆင္းလွကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕သတၱဝါတို႔သည္ အဆင္းမလွကုန္၊ ထိုသတၱဝါတို႔တြင္ အဆင္းလွေသာ သတၱဝါ တို႔သည္ အဆင္းမလွေသာ သတၱဝါတို႔ကို ”ငါတို႔သည္ ဤသူတို႔ထက္ ပိုလြန္၍ အဆင္းလွကုန္၏၊ ဤသူတို႔သည္ ငါတို႔ထက္ ပိုလြန္၍ အ႐ုပ္ဆိုးကုန္၏”ဟု အလြန္မာန္မူၾကကုန္၏၊ အဆင္းလွျခင္းကို (စြဲ၍) အလြန္မာန္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အလြန္မာန္မူျခင္းသေဘာ ရွိကုန္ေသာ ထိုသတၱဝါတို႔အား ေျမလႊာသည္ ကြယ္ေလ၏။

 

ႏြယ္ခ်ိဳ ျဖစ္ေပၚ လာျခင္း

၁၂၄။ ေျမလႊာကြယ္သည္ရွိေသာ္ အလြန္ခ်ဳိေသာ ႏြယ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အလြန္ခ်ဳိေသာ ကန္စြန္းႏြယ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္သကဲ့သို႔ ဤအတူ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ ထို (ႏြယ္)သည္ အဆင္း အနံ႕ အရသာႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ဥပမာ ေထာပတ္ဆီဦးသည္ အဆင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသကဲ့သို႔၊ ဤအတူ အဆင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ အျပစ္ကင္းေသာ ပ်ားငယ္ရည္သည္ အရသာႏွင့္ ျပည့္စံုသကဲ့သို႔၊ ဤအတူ အရသာႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

ဝါေသ႒ ထိုအခါ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ အလြန္ခ်ဳိေသာ ႏြယ္ကို စားရန္ အားထုတ္ကုန္၏၊ ထို (သတၱဝါ)တို႔သည္ ထို (အလြန္ခ်ဳိေသာႏြယ္) ကို စားကုန္လ်က္ ထိုအလြန္ခ်ဳိေသာ ႏြယ္လွ်င္ အစာရွိကုန္ လ်က္ ထိုအလြန္ခ်ဳိေသာ ႏြယ္လွ်င္ အာဟာရရွိကုန္လ်က္ ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး တည္ကုန္၏။ ဝါေသ႒ အၾကင္ အၾကင္အျခင္းအရာအားျဖင့္ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ထိုအလြန္ခ်ဳိေသာ ႏြယ္ကို စားကုန္လ်က္ ထိုအလြန္ခ်ဳိေသာ ႏြယ္လွ်င္ အစာရွိကုန္လ်က္ ထိုအလြန္ခ်ဳိေသာ ႏြယ္လွ်င္ အာဟာရရွိကုန္လ်က္ ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး တည္ကုန္၏၊ ထိုထိုအျခင္းအရာအားျဖင့္ ထိုသတၱဝါတို႔၏ ကိုယ္၌ ေရွးကထက္ ပိုမို၍ ၾကမ္းတမ္းသည္၏ အျဖစ္သည္လည္း က်ေရာက္၏၊ အဆင္းေဖာက္ျပန္ျခင္းသည္လည္း ထင္ရွား၏။

အ ခ်ဳိ႕ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ အဆင္းလွကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ အဆင္းမလွကုန္၊ ထိုသတၱဝါတို႔တြင္ အဆင္းလွေသာ သတၱဝါတို႔သည္ အဆင္းမလွေသာ သတၱဝါတို႔ကို ”ငါတို႔သည္ ဤသူ တို႔ထက္ အဆင္းလွကုန္၏၊ ဤသူတို႔သည္ ငါတို႔ထက္ ပိုလြန္၍ အ႐ုပ္ဆိုးကုန္၏”ဟု အလြန္မာန္မူကုန့္၏၊ အဆင္းကို စြဲ၍ မာန္မူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ အလြန္မာန္မူျခင္းသေဘာရွိကုန္ေသာ ထိုသတၱဝါတို႔ အား အလြန္ခ်ဳိေသာ ႏြယ္သည္ ကြယ္ေလ၏။

အလြန္ခ်ဳိေသာႏြယ္ ကြယ္သည္ရွိေသာ္ စည္းေဝးၾကကုန္၏၊ စည္းေဝးၾကကုန္ၿပီး၍ ”အဟု ဝတ ေနာ, အဟာယိ ဝတ ေနာ ငါတို႔အား ခ်ဳိေသာ ႏြယ္သည္ ျဖစ္ခဲ့၏တကား၊ ခ်ဳိေသာ ႏြယ္သည္ ငါတို႔အား ကြယ္ခဲ့ၿပီတကား”ဟု ညည္းတြားၾကကုန္၏။ ထိုစကားကို (စြဲ၍) ယခုအခါ၌လည္း လူတို႔သည္ တစ္စံုတစ္ခု ဆင္းရဲႏွင့္ ေတြ႕ၾကကုန္လတ္ေသာ္ ”ငါတို႔အား (ခ်မ္းသာမႈသည္) ျဖစ္ခဲ့၏တကား၊ ငါတို႔အား (ခ်မ္းသာမႈသည္) ကြယ္ခဲ့ၿပီတကား”ဟု ဆိုၾကကုန္၏၊ ထို ‘အဟု ဝတ ေနာ, အဟာယိ ဝတ ေနာ’ ဟူေသာ ေရွးက်ေသာ ဦးစြာသိအပ္ေသာ စကားကိုသာ အတုလိုက္၍ ဆိုၾကေသာ္လည္း ထိုစကား၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကိုကား မသိၾကကုန္။

 

အလိုအေလ်ာက္ သေလးဆန္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း

၁၂၅။ ဝါေသ႒ ထိုအခါ ထိုသတၱဝါတို႔အား အလြန္ခ်ဳိေသာႏြယ္ ကြယ္သည္ရွိေသာ္ ထင္းျဖင့္ မခ်က္ ရေသာ ဖြဲႏုမပါေသာ ဖြဲမပါေသာ ျဖဴစင္ေသာ ေကာင္းေသာ အနံ႕ရွိေသာ ဆန္လံုးသာအသီးရွိေသာ သေလးပင္သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏။

အၾကင္ (သေလးဆန္) ကို ညအခါ ညစာအလို႔ငွါ ေဆာင္ယူကုန္၏၊ ထို (သေလးဆန္) သည္ နံနက္ အခါ မွည့္လ်က္ တစ္ဖန္ ေပါက္၏၊ အၾကင္ (သေလးဆန္) ကို နံနက္အခါ နံနက္စာအလို႔ငွါ ေဆာင္ယူ ကုန္၏၊ ထိုသေလးဆန္သည္ ညဥ့္အခါ မွည့္သည္ျဖစ္၍ တစ္ဖန္ ေပါက္၏၊ ယူရာအရပ္သည္ မထင္၊ ဝါေသ႒ ထိုအခါ သတၱဝါတို႔သည္ ထင္းျဖင့္ မခ်က္ရေသာ သေလးဆန္ကို စားကုန္လ်က္ ထိုသေလးဆန္ လွ်င္ အစာရွိကုန္လ်က္ ထိုသေလးဆန္လွ်င္ အာဟာရရွိကုန္လ်က္ ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး တည္ ကုန္၏။

 

မိန္းမ ေယာက်ာ္း လိင္ထင္ရွား ျဖစ္ျခင္း

၁၂၆။ ဝါေသ႒ အၾကင္ အၾကင္အျခင္းအရာအားျဖင့္ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ထင္းျဖင့္ မခ်က္ရေသာ သေလးဆန္ကို စားကုန္လ်က္ ထိုသေလးဆန္လွ်င္ အစာရွိကုန္လ်က္ ထိုသေလးဆန္လွ်င္ အာဟာရရွိကုန္ လ်က္ ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး တည္ကုန္၏၊ ထိုထို အျခင္းအရာအားျဖင့္ ေရွးကထက္ ပိုမို၍ ထို သတၱဝါတို႔၏ ကိုယ္၌ ၾကမ္းတမ္းသည္၏ အျဖစ္သည္လည္း က်ေရာက္၏၊ အဆင္းေဖာက္ျပန္ျခင္းသည္ လည္း ထင္ရွား၏၊ မိန္းမအားလည္း မိန္းမလိင္သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ ေယာက်္ားအားလည္း ေယာက်္ား လိင္သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ မိန္းမသည္လည္း ေယာက်္ားကို တစိန္းစိန္း ၾကည့္၏၊ ေယာက်္ားသည္လည္း မိန္းမကို တစိန္းစိန္း ၾကည့္၏၊ အခ်င္းခ်င္း တစိန္းစိန္း ၾကည့္ကုန္ေသာ ထိုမိန္းမ, ေယာက်္ားတို႔အား ျပင္းစြာ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေလ၏၊ ရာဂေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပူပန္ျခင္းသည္ ကိုယ္၌ က်ေရာက္၏၊ ထို (မိန္းမ, ေယာက်္ား) တို႔သည္ ရာဂေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ပူပန္ျခင္းေၾကာင့္ ေမထုန္အက်င့္ ကို မွီဝဲကုန္၏။

ဝါေသ႒ ထိုအခါ ေမထုန္အက်င့္မွီဝဲေသာ သူတို႔ကို ျမင္ၾကေသာအခါ တစ္ပါးေသာ သူတို႔သည္ ”ညစ္ေသာသူ ပ်က္ေလေလာ့၊ ညစ္ေသာသူ ပ်က္ေလေလာ့၊ သတၱဝါတစ္ေယာက္သည္ သတၱဝါတစ္ေယာက္ အား ဤသို႔ေသာ အမႈကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ျပဳရသနည္း”ဟု ဆို၍ ေျမမႈန္႔ျဖင့္ ပစ္ကုန္၏၊ တစ္ပါးေသာ သူတို႔သည္ ျပာျဖင့္ ပစ္ကုန္၏၊ တစ္ပါးေသာ သူတို႔သည္ ႏြားေခ်းျဖင့္ ပစ္ကုန္၏၊ ယခုအခါ၌လည္း လူတို႔သည္ အခ်ဳိ႕ေသာ ဇနပုဒ္တို႔၌ သတို႔သမီးကို ေဆာင္ယူလတ္ေသာ္ ေျမမႈန္႔ျဖင့္ ပစ္ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ လူတို႔သည္ ျပာျဖင့္ ပစ္ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕လူတို႔သည္ ႏြားေခ်းျဖင့္ ပစ္ကုန္၏။ ေရွးက်ေသာ ဦးစြာသိအပ္ေသာ ထိုအက်င့္အမူကို အတုလိုက္၍ ျပဳလုပ္ၾကေသာ္လည္း့ထိုအက်င့္အမူ၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကိုကား မသိၾကကုန္။

 

ေမထုန္ အက်င့္

၁၂၇။ ဝါေသ႒ ထို (ကမ႓ာတည္စ) အခါ၌ ထို (အိမ္ေထာင္မႈ) ကို အဓမၼဟူ၍ သမုတ္အပ္၏၊ ယခုအခါ ထို (အိမ္ေထာင္မႈ) ကို ဓမၼဟူ၍ သမုတ္အပ္၏။ ဝါေသ႒ ထို (ကမ႓ာတည္စ) အခါ၌ အၾကင္သတၱဝါတို႔သည္ ေမထုန္အက်င့္ကို မွီဝဲကုန္၏၊ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ တစ္လလံုးလံုးလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္လလံုးလံုးလည္း ေကာင္း ရြာနိဂံုးသို႔ ဝင္ခြင့္မရၾကကုန္။ဝါေသ႒ အၾကင္ (ကမ႓ာတည္စ) အခါ၌ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ထို ေမထုန္အက်င့္၌ အပိုင္းအျခားမရွိ မွီဝဲျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ထိုအခါ ထိုေမထုန္အက်င့္ကို ဖံုးကြယ္ရန္ အလို႔ငွါ အိမ္ေဆာက္ရန္ အားထုတ္ၾကကုန္၏၊ ဝါေသ႒ ထိုအခါ ပ်င္းရိေသာ သေဘာရွိေသာ သတၱဝါ တစ္ေယာက္အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏၊ ”အခ်င္းတို႔ ငါသည္ သေလးဆန္ကို ညဥ့္အခါ ညဥ့္စာ, နံနက္အခါ နံနက္စာအလို႔ငွါ ယူလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ပင္ပန္းခံေနမည္နည္း၊ ငါသည္ သေလး ဆန္ကို တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင့္သာ ညဥ့္စာ, နံနက္စာအလို႔ငွါ ေဆာင္ရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။

ဝါေသ႒ ထိုအခါ ထိုသတၱဝါသည္ သေလးဆန္ကို တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင့္သာ ညဥ့္စာ, နံနက္စာ အလို႔ငွါ ေဆာင္ယူ၏။ ဝါေသ႒ ထိုအခါ တစ္ပါးေသာ သတၱဝါသည္ ထိုသတၱဝါထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ ထိုသတၱဝါ အား ”အခ်င္း လာေလာ့၊ သေလးဆန္ယူရန္ သြားကုန္အံ့”ဟု ဆို၏။ ”အခ်င္းလူ ေတာ္ၿပီ၊ ငါသည္ သေလးဆန္ကို တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင့္သာ ညဥ့္စာ, နံနက္စာအလို႔ငွါ ယူခဲ့ၿပီ”ဟု ဆို၏။ ဝါေသ႒ ထိုအခါ ထိုသတၱဝါသည္ ထိုသတၱဝါအတုကို လိုက္၍ ”အခ်င္းလူ ဤသို႔ (ႏွစ္ရက္စာ ယူထားျခင္းသည္) လည္း ေကာင္း၏”ဟု သေလးဆန္ကို တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင့္သာ ႏွစ္ရက္စာအလို႔ငွါ ေဆာင္ယူ၏။

ဝါေသ႒ ထိုအခါ တစ္ပါးေသာ သတၱဝါသည္ ထိုသတၱဝါထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ ” အခ်င္းလူ လာေလာ့၊ သေလးဆန္ယူရန္ သြားကုန္အံ့”ဟု ဆို၏။ အခ်င္းလူ ေတာ္ၿပီ၊ ငါသည္ သေလးဆန္ကို တစ္ႀကိမ္တည္း ျဖင့္သာ ႏွစ္ရက္ စာယူခဲ့ၿပီဟု ဆို၏။ ဝါေသ႒ ထိုအခါ ထိုသတၱဝါသည္ ထိုသတၱဝါအတုကို လိုက္၍ အခ်င္းလူ ဤသို႔ (ေလးရက္စာ ယူထားျခင္းသည္) လည္း ေကာင္း၏ဟု သေလးဆန္ကို တစ္ႀကိမ္တည္း ျဖင့္သာ ေလးရက္စာအလို႔ငွါ ေဆာင္ယူ၏။

ဝါေသ႒ ထိုအခါ တစ္ပါးေသာ သတၱဝါသည္ ထိုသတၱဝါထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ ”အခ်င္းလူ လာေလာ့၊ သေလးဆန္ယူရန္ သြားကုန္အံ့”ဟု ဆို၏။ အခ်င္းလူ ေတာ္ၿပီ၊ ငါသည္ သေလးဆန္ကို တစ္ႀကိမ္တည္း ျဖင့္သာ ေလးရက္စာ ယူခဲ့ၿပီဟု ဆို၏။ ဝါေသ႒ ထိုအခါ ထိုသတၱဝါသည္ ထိုသတၱဝါအတုကို လိုက္၍ အခ်င္းလူ ဤသို႔ (ရွစ္ရက္စာ ယူထားျခင္းသည္) လည္း ေကာင္း၏ဟု သေလးဆန္ကို တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင့္ သာ ရွစ္ရက္စာအလို႔ငွါ ေဆာင္ယူ၏။

ဝါေသ႒ အၾကင္အခါ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ သေလးဆန္ကို သိုမွီး၍ စားရန္ အားထုတ္ကုန္၏၊ ထိုအခါ ဖြဲႏုသည္လည္း ဆန္ကို ေျမႇးယွက္၏၊ ဖြဲသည္လည္း ဆန္ကို ဖံုးအုပ္၏၊ ႐ိုးျပတ္သည္လည္း ျပန္၍ မစည္ပင္၊ ျဖတ္ရာအရပ္သည္ ထင္ရွား၏၊ သေလးပင္တို႔သည္ အစုလိုက္ အစုလိုက္ တည္ကုန္၏။

 

သေလးဆန္ ခြဲေဝျခင္း

၁၂၈။ ဝါေသ႒ ထိုအခါ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ စည္းေဝးၾကကုန္၏၊ စည္းေဝးၾကကုန္ၿပီးေသာ္ ညည္းတြားၾကကုန္၏၊ ”အခ်င္းတို႔ သတၱဝါတို႔၌ အယုတ္တရားတို႔သည္ ထင္ရွားျဖစ္ခဲ့ကုန္ၿပီတကား၊ ငါတို႔သည္ ေရွးက (ဥပစာရစ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ ၿပီးကုန္၏၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ လွ်င္ အစာရွိကုန္၏၊ မိမိတို႔ ကိုယ္ေရာင္ျဖင့္ ေတာက္ပကုန္၏၊ ေကာင္းကင္၌ သြားလာႏိုင္ကုန္၏၊ တင့္တယ္ေသာေနရာရွိကုန္၏၊ ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုးတည္ကုန္၏။ ရွည္စြာေသာ ကာလလြန္လတ္ေသာ္ တစ္ရံေရာအခါ၌ ထိုငါတို႔့အား အရသာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေျမဆီသည္ ေရ၌ ထက္ဝန္းက်င္အႏွံ႕ တည္၏၊ ထိုေျမဆီသည္ အဆင္း အနံ႕အရသာႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ထိုငါတို႔သည္ ေျမဆီကို လက္တို႔ျဖင့္ အလုတ္အေလြးျပဳ၍ စားရန္ အားထုတ္ ခဲ့ကုန္၏၊ ေျမဆီကို လက္တို႔ျဖင့္ အလုပ္အေလြးျပဳကာ စားရန္ လံု႕လျပဳကုန္ေသာ ထိုငါတို႔အား မိမိတို႔ ကိုယ္ေရာင္သည္ ကြယ္ခဲ့၏၊ မိမိတို႔ ကိုယ္ေရာင္ကြယ္သည္ရွိေသာ္ လေနတို႔ ထင္ရွားျဖစ္ကုန္၏၊ လေနတို႔ ထင္ရွားျဖစ္ေသာ္ နကၡတ္ တာရာတို႔ ထင္ရွားျဖစ္ကုန္၏၊ နကၡတ္ တာရာ သဏၭာန္တို႔ ထင္ရွားျဖစ္ကုန္ေသာ္ ညဥ့္ေန႔တို႔ ထင္ရွားျဖစ္ကုန္၏၊ ညဥ့္ေန႔တို႔ ထင္ရွားျဖစ္ကုန္ေသာ္ လ, လခြဲတို႔ ထင္ရွားျဖစ္ကုန္၏၊ လ, လခြဲတို႔ ထင္ရွားျဖစ္ကုန္ေသာ္ ဥတု, ႏွစ္တို႔သည္ ထင္ကုန္၏၊ ထို ငါတို႔သည္ ေျမဆီကို စားကုန္လ်က္ ထိုေျမဆီလွ်င္ အစာရွိကုန္လ်က္ ထိုေျမဆီလွ်င္ အာဟာရရွိကုန္လ်က္ ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး တည္ခဲ့ ၾကကုန္၏။

ထိုငါတို႔အား ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ ထင္ရွားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေျမဆီသည္ ကြယ္ခဲ့၏၊ ေျမဆီကြယ္သည္ရွိေသာ္ ေျမလႊာသည္ ထင္ရွားျဖစ္ခဲ့၏၊ ထိုေျမလႊာသည္ အဆင္း အနံ႕ အရသာႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ထိုငါတို႔သည္ ေျမလႊာကို စားရန္ အားထုတ္ခဲ့ၾကကုန္၏၊ ထိုငါတို႔သည္ ထိုေျမလႊာကို စားကုန္လ်က္ ထိုေျမလႊာလွ်င္ အစာရွိကုန္လ်က္ ထိုေျမလႊာလွ်င္ အာဟာရရွိကုန္လ်က္ ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး တည္ ခဲ့ၾကကုန္၏။

ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔၏ ထင္ရွားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုငါတို႔အား ေျမလႊာသည္ ကြယ္ခဲ့၏၊ ေျမလႊာကြယ္သည္ရွိေသာ္ ခ်ဳိေသာ ႏြယ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ခဲ့၏၊ ထို (ခ်ဳိေသာႏြယ္) သည္ အဆင္း အနံ႕ အရသာႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ထိုငါတို႔သည္ ခ်ဳိေသာ ႏြယ္တို႔ကို စားရန္ အားထုတ္ခဲ့ၾကကုန္၏၊ ထိုငါတို႔သည္ ခ်ဳိေသာ ႏြယ္ကို စားကုန္လ်က္ ထိုခ်ဳိေသာ ႏြယ္လွ်င္ အစာရွိကုန္လ်က္ ထိုခ်ဳိေသာ ႏြယ္လွ်င္ အာဟာရ ရွိကုန္လ်က္ ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး တည္ခဲ့ၾကကုန္၏။

ထိုငါတို႔အား ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔၏ ထင္ရွားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ခ်ဳိေသာႏြယ္သည္ ကြယ္ခဲ့၏၊ ခ်ဳိေသာႏြယ္ ကြယ္သည္ရွိေသာ္ ထင္းျဖင့္ မခ်က္ရေသာ ဆန္ကြဲမရွိေသာ ဖြဲမရွိေသာ စင္ၾကယ္ေသာ ေကာင္းေသာ အနံ႕ရွိေသာ ဆန္လံုးသာသီးေသာ သေလးပင္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ခဲ့၏။ အၾကင္ (သေလးဆန္) ကို ညဥ့္အခါ ညဥ့္စာအလို႔ငွါ ယူကုန္၏၊ နံနက္အခါ ထို (သေလးဆန္) သည္ မွည့္သည္ ျဖစ္၍ တစ္ဖန္ ေပါက္၏၊ အၾကင္ သေလးဆန္ကို နံနက္အခါ နံနက္စာအလို႔ငွါ ယူကုန္၏၊ ညဥ့္အခါ ထို သေလးဆန္သည္ မွည့္သည္ျဖစ္၍ တစ္ဖန္ ေပါက္၏၊ ရိတ္ျဖတ္ (ယူ) ရာ အရပ္သည္ မထင္ကုန္။ ထို ငါ တို႔သည္ ထင္းျဖင့္ မခ်က္ရေသာ သေလးဆန္ကို စားကုန္လ်က္ ထိုသေလးဆန္လွ်င္ အစာရွိကုန္လ်က္ ထိုသေလးဆန္လွ်င္ အာဟာရရွိကုန္လ်က္ ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး တည္ခဲ့ၾကကုန္၏။

ထိုငါတို႔အား ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ ထင္ရွားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဖြဲႏုသည္လည္း ဆန္ကို ေျမႇးယွက္၏၊ ဖြဲသည္လည္း ဆန္ကို ဖံုးအုပ္၏၊ ႐ိုးျပတ္သည္လည္း တစ္ဖန္ မစည္ပင္၊ ျဖတ္ရာယူရာ အရပ္သည္ ထင္ရွားေလ၏၊ သေလးပင္တို႔သည္ အစုလိုက္ အစုလိုက္ တည္ကုန္၏။ ”ငါတို႔သည္ သေလးပင္ကို ေဝၾကရမူ အပိုင္းအျခား ထားၾကရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု (ညည္းတြားၾကကုန္၏)။ ဝါေသ႒ ထိုအခါ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ သေလးပင္ကို ေဝကုန္၏၊ အပိုင္းအျခားကို ထားကုန္၏။

၁၂၉။ ဝါေသ႒ ထိုအခါ လွ်ပ္ေပၚေသာ သေဘာရွိေသာ သတၱဝါတစ္ေယာက္သည္ မိမိအဖို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္၍ သူတစ္ပါးအဖို႔ကို မေပးဘဲ ယူ၍ သံုးစား၏၊ ထိုသူကို ဖမ္းကုန္၏၊ ဖမ္းၿပီးေသာ္ ဤသို႔ ဆိုကုန္၏ –

”အခ်င္းသတၱဝါ သင္သည္ ယုတ္ညံ့ေသာ အမႈကို ျပဳဘိ၏တကား၊ သင္သည္ မိမိအဖို႔ကို ေစာင့္ ေရွာက္၍ သူတစ္ပါးအဖို႔ကို မေပးဘဲ ယူ၍ သံုးစားဘိ၏၊ အခ်င္းသတၱဝါ သင္သည္ ေနာက္တစ္ဖန္ ဤသို႔ေသာ အမႈကို မျပဳလင့္”ဟု (ဆိုကုန္၏)။

ဝါေသ႒ ထိုသတၱဝါသည္ ”အရွင္တို႔ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုသတၱဝါတို႔အား ဝန္ခံ၏၊ ဝါေသ႒ ထို သတၱဝါသည္ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း။ပ။ ဝါေသ႒ ထိုသတၱဝါသည္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း မိမိအဖို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္၍ သူတစ္ပါးဥစၥာအဖို႔ကို မေပးဘဲ ယူ၍ သံုးစား၏၊ ထိုသူကို ဖမ္းကုန္၏၊ ဖမ္းၿပီးေသာ္ ဤသို႔ ဆိုကုန္၏ –

”အခ်င္းသတၱဝါ သင္သည္ ယုတ္ညံ့ေသာအမႈကို ျပဳဘိ၏တကား၊ သင္သည္ မိမိအဖို႔ကို ေစာင့္ ေရွာက္၍ သူတစ္ပါးအဖို႔ကို မေပးဘဲ ယူ၍ သံုးစားဘိ၏၊ အခ်င္းသတၱဝါ သင္သည္ ေနာက္တစ္ဖန္ ဤသို႔ေသာ အမႈကို မျပဳလင့္”ဟု (ဆိုကုန္၍) တစ္ပါးေသာ သူတို႔သည္ ထိုခိုးေသာ သူကို လက္ျဖင့္ ပုတ္ခတ္ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕သူတို႔သည္ ခဲျဖင့္ ေပါက္ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕သူတို႔သည္ တုတ္ျဖင့္ ႐ိုက္ကုန္၏။ ဝါေသ႒ ထိုအခါက အစျပဳ၍ မေပးသည္ကို ယူျခင္းသည္ ထင္ရွား၏၊ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းသည္ ထင္ရွား၏၊ မဟုတ္မမွန္ ေျပာျခင္းသည္ ထင္ရွား၏၊ တုတ္ (လက္နက္) ကိုင္ျခင္းသည္ ထင္ရွား၏။

 

မဟာသမၼတမင္း

၁၃ဝ။ ဝါေသ႒ ထိုအခါ သတၱဝါတို႔သည္ စည္းေဝးကုန္၏၊ စည္းေဝးကုန္ၿပီးေသာ္ ညည္းတြားၾက ကုန္၏ –

”အခ်င္းတို႔ သတၱဝါတို႔၌ အယုတ္တရားတို႔သည္ ထင္ရွားျဖစ္ကုန္ၿပီတကား၊ အၾကင့္ေၾကာင့္ မေပး ဘဲယူျခင္းသည္ ထင္ရွား၏၊ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းသည္ ထင္ရွား၏၊ မဟုတ္မမွန္ေျပာျခင္းသည္ ထင္ရွား၏၊ တုတ္ကိုင္ ျခင္းသည္ ထင္ရွား၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ႈတ္ခ်ထိုက္သူကို တရားသျဖင့္ ႐ႈတ္ခ်ေသာ ကဲ့ရဲ႕ထိုက္သူကို တရား သျဖင့္ ကဲ့ရဲ႕ေသာ ႏွင္ထုတ္ထိုက္သူကို တရားသျဖင့္ ႏွင္ထုတ္ေသာ တစ္ေယာက္ေသာသူကို ငါတို႔ သမုတ္ ကုန္အံ့၊ ထို႔ျပင္ ငါတို႔သည္ ထိုသူအား သေလးဆန္တို႔၏ အဖို႔အစုကို ေပးကုန္အံ့”ဟု (ညည္းတြား ေျပာဆိုၾကကုန္၏)။

ဝါေသ႒ ထိုအခါ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ထိုသတၱဝါတို႔တြင္ အလြန္အဆင္းလွေသာ အလြန္႐ႈခ်င္ဖြယ္ ရွိေသာ အလြန္ၾကည္ညိဳဖြယ္ရွိေသာ အလြန္တန္ခိုးႀကီးေသာ သတၱဝါထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဤစကားကို ဆိုၾက ကုန္၏ –

”အရွင္လူ လာပါေလာ့၊ ႐ႈတ္ခ်ထိုက္သူကို တရားသျဖင့္ ႐ႈတ္ခ်ပါေလာ့၊ ကဲ့ရဲ႕ထိုက္သူကို တရား သျဖင့္ ကဲ့ရဲ႕ပါေလာ့၊ ႏွင္ထုတ္ထိုက္သူကို တရားသျဖင့္ ႏွင္ထုတ္ပါေလာ့၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကား သင့္အား သေလးဆန္တို႔၏ အဖို႔အစုကို ေပးပါကုန္အံ့”ဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

ဝါေသ႒ ထိုသတၱဝါသည္ ” အခ်င္းတို႔ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုသတၱဝါတို႔အား ဝန္ခံ၍ ႐ႈတ္ခ်ထိုက္ သူကို တရားသျဖင့္ ႐ႈတ္ခ်၏၊ ကဲ့ရဲ႕ထိုက္သူကို တရားသျဖင့္ ကဲ့ရဲ႕၏၊ ႏွင္ထုတ္ထိုက္သူကို တရားသျဖင့္ ႏွင္ထုတ္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ကား ထိုသူအား သေလးဆန္တို႔၏ အဖို႔အစုကို ေပးၾကကုန္၏။

၁၃၁။ ဝါေသ႒ လူအမ်ားတို႔သည္ သမုတ္အပ္ေသာေၾကာင့္ ”မဟာသမၼတ မဟာသမၼတ” ဟူေသာ ပဌမေဝါဟာရ ‘ေရွးဦးစြာ ေခၚဆိုျခင္း ‘သည္ ျဖစ္၏၊ ဝါေသ႒ လယ္ေျမတို႔၏ အရွင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ”ခတၱိယခတၱိယ”ဟူေသာ ဒုတိယေဝါဟာရ ‘ႏွစ္ဆင့္ေျမာက္ ေခၚဆိုျခင္း’ သည္ ျဖစ္၏၊ ဝါေသ႒ တရား သျဖင့္ သူတစ္ပါးတို႔ကို ႏွစ္သက္ေစတတ္ေသာေၾကာင့္ ”ရာဇာ ရာဇာ”ဟူေသာ တတိယေဝါဟာရ ‘သံုးဆင့္ ေျမာက္ေခၚဆိုျခင္း’သည္ ျဖစ္၏။ ဝါေသ႒ ဤသို႔လွ်င္ ေရွးက်ေသာ ေရွးဦးစြာ သိအပ္ေသာ ထိုမင္းမ်ဳိး၏ အမည္သည္ ျဖစ္ေလ၏၊ ထိုသတၱဝါတို႔၏သာလွ်င္ (ထိုအမည္သည္) ျဖစ္၏၊ တစ္ပါးေသာ သတၱဝါတို႔၏ (အမည္) မျဖစ္၊ တူေသာသတၱဝါတို႔၏သာလွ်င္ (အမည္) ျဖစ္၏၊ မတူေသာ သတၱဝါတို႔၏ (အမည္) မျဖစ္၊ တရားသျဖင့္သာလွ်င္ (အမည္) ျဖစ္၏၊ မတရားသျဖင့္ (အမည္) မျဖစ္။ ဝါေသ႒ မွန္၏၊ ဤလူ အေပါင္း၌ တရားသည္သာလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌လည္းေကာင္း တမလြန္ဘဝ၌လည္းေကာင္း အျမတ္ဆံုး ျဖစ္၏။

 

ပုဏၰား အစု

၁၃၂။ ဝါေသ႒ ထိုအခါ ထိုသတၱဝါတို႔တြင္ အခ်ဳိ႕သတၱဝါတို႔အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏ –

”အခ်င္းတို႔ သတၱဝါတို႔၌ အယုတ္တရားတို႔သည္ ထင္ရွား ျဖစ္ကုန္ၿပီတကား၊ အၾကင့္ေၾကာင့္ မေပးဘဲယူျခင္းသည္ ထင္ရွား၏၊ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းသည္ ထင္ရွား၏၊ မဟုတ္မမွန္ေျပာျခင္းသည္ ထင္ရွား၏၊ တုတ္ကိုင္ျခင္းသည္ ထင္ရွား၏၊ ႏွင္ထုတ္ျခင္းသည္ ထင္ရွား၏၊ ငါတို႔သည္ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္ တရားတို႔ကို ေမွ်ာၾကရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ထိုယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ေမွ်ာၾကကုန္၏။ ဝါေသ႒ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ေမွ်ာၾကေသာ ေၾကာင့္ ”ျဗာဟၼဏ ျဗာဟၼဏ”ဟူေသာ ပဌမေဝါဟာရ ‘ေရွးဦးစြာ ေခၚဆိုျခင္း’သည္ ျဖစ္၏၊ ထို (ျဗာဟၼဏ) တို႔သည္ ေတာအရပ္၌ သစ္ရြက္မိုး ေက်ာင္းတို႔ကို ျပဳ၍ သစ္ရြက္မိုးေက်ာင္းတို႔၌ စ်ာန္ဝင္စားကုန္၏၊ (ခ်က္ျပဳတ္၍ စားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္) မီးခဲ မီးခိုးမွ ကင္းကုန္သည္ျဖစ္၍၊ (ေထာင္း၍ ခ်က္ျပဳတ္ဖြယ္ မရွိေသာေၾကာင့္) က်ည္ေပြ႕တို႔ကို ခ်ထားကုန္သည္ျဖစ္၍ ညဥ့္အခါ ညဥ့္စာအလို႔ငွါ နံနက္အခါ နံနက္စာ အလို႔ငွါ ရြာနိဂံုး မင္းေနျပည္တို႔သို႔ အစာရွာရန္ ဝင္ကုန္၏။

ထို (ျဗာဟၼဏ) တို႔သည္ အစာကို ရေသာ္ ေတာအရပ္ သစ္ရြက္မိုးေက်ာင္းတို႔၌ တစ္ဖန္ စ်ာန္ ဝင္စားကုန္၏၊ ထိုသူကို လူတို႔ျမင္လတ္ေသာ္ ဤသို႔ ဆိုကုန္၏ –

”အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ ေတာအရပ္၌ သစ္ရြက္မိုးေက်ာင္းတို႔ကို ျပဳ၍ သစ္ရြက္မိုးေက်ာင္း တို႔၌ စ်ာန္ဝင္စားကုန္၏၊ (ခ်က္ျပဳတ္၍ စားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္) မီးခဲ မီးခိုးမွ ကင္းကုန္သည္ ျဖစ္၍၊ (ေထာင္း၍ ခ်က္ျပဳတ္ဖြယ္ မရွိေသာေၾကာင့္) က်ည္ေပြ႕တို႔ကို ခ်ထားကုန္သည္ ျဖစ္၍၊ ညဥ့္အခါ ညဥ့္စာ အလို႔ငွါ နံနက္အခါ နံနက္စာအလို႔ငွါ ရြာ နိဂံုး မင္းေနျပည္တို႔သို႔ အစာရွာရန္ ဝင္ကုန္၏၊ ထိုသတၱဝါ တို႔သည္ အစာကို ရကုန္၍ တစ္ဖန္လွ်င္ ေတာအရပ္ သစ္ရြက္မိုးေက်ာင္းတို႔၌ စ်ာန္ဝင္စားကုန္၏”ဟု (ဆိုကုန္၏)။ ဝါေသ႒ ဤသို႔ စ်ာန္ဝင္စားေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ ”စ်ာယက စ်ာယက” ဟူေသာ ဒုတိယ ေဝါဟာရ ‘ႏွစ္ဆင့္ေျမာက္ေခၚဆိုျခင္း’ သည္ ျဖစ္၏။

ဝါေသ႒ ထို (သတၱဝါ) တို႔တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေတာအရပ္ သစ္ရြက္မိုးေက်ာင္းတို႔၌ ထိုစ်ာန္ကို မရႏိုင္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ရြာနိဂံုးအနီးသို႔ ဝင္ကာ ေဝဒက်မ္းတို႔ကို ျပဳစုပို႔ခ်လ်က္ ေနၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔ကို လူတို႔ ျမင္ေသာ္ ဤသို႔ ဆိုကုန္၏၊ ”အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ ေတာအရပ္ သစ္ရြက္မိုး ေက်ာင္းတို႔၌ ထိုစ်ာန္ကို မရႏိုင္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ရြာနိဂံုးအနီးသို႔ ဝင္ကာ ေဝဒက်မ္းတို႔ကို ျပဳစုပို႔ခ်လ်က္ ေနၾကကုန္၏၊ ယခုအခါ၌ ဤသူတို႔သည္ စ်ာန္မရႏိုင္ကုန္”ဟု (ဆိုကုန္၏)။ ဝါေသ႒ ယခုအခါ ဤသူတို႔ သည္ စ်ာန္မရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ”အဇၩ ာယက အဇၩ ာယက” ဟူေသာ တတိယေဝါဟာရ ‘သံုးဆင့္ေျမာက္ ေခၚဆိုျခင္း’ သည္ ျဖစ္၏။

ဝါေသ႒ ေရွးအခါက ထိုေဝဒက်မ္းမ်ား ပို႔ခ်ျပဳစုမႈကို ယုတ္သည္ဟု သမုတ္၏၊ ယခုအခါ ထိုေဝဒ က်မ္းမ်ား ျပဳစုပို႔ခ်မႈကို ျမတ္သည္ဟု သမုတ္၏။ ဝါေသ႒ ဤသို႔လွ်င္ ထိုပုဏၰားမ်ဳိး၏ ေရွးက်ေသာ ေရွးဦးစြာ သိအပ္ေသာ ေဝါဟာရျဖင့္ (ျဗာဟၼဏ စ်ာယက အဇၩ ာယက ဟူေသာ) အမည္သည္ ျဖစ္ေလ၏၊ ထိုသတၱဝါတို႔၏သာလွ်င္ (ထိုအမည္သည္) ျဖစ္၏၊ တစ္ပါးေသာ သတၱဝါတို႔၏ (အမည္) မျဖစ္၊ တူေသာ သတၱဝါတို႔၏သာလွ်င္ (အမည္) ျဖစ္၏၊ မတူေသာ သတၱဝါတို႔၏ (အမည္) မျဖစ္၊ တရားသျဖင့္သာလွ်င္ (အမည္) ျဖစ္၏၊ မတရားသျဖင့္ (အမည္) မျဖစ္။ ဝါေသ႒ မွန္၏၊ ဤလူအေပါင္း၌ တရားသည္သာလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌လည္းေကာင္း တမလြန္ဘဝ၌လည္းေကာင္း အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။

 

အသည္ (ကုန္သြယ္လယ္လုပ္) အစု

၁၃၃။ ဝါေသ႒ ထိုသတၱဝါတို႔တြင္ အခ်ဳိ႕သတၱဝါတို႔သည္ အိမ္ေထာင္ျပဳကုန္၍ အသီးအျခား (ကုန္ သြယ္ျခင္း ႏြားေမြးျခင္း လယ္လုပ္ျခင္းစသည့္) အလုပ္တို႔ကို အားထုတ္ကုန္၏၊ ဝါေသ႒ အိမ္ေထာင္ျပဳကုန္ ၍ အသီးအျခား (ကုန္သြယ္ျခင္း ႏြားေမြးျခင္း လယ္လုပ္ျခင္းစေသာ) အလုပ္တို႔ကို အားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ”ေဝႆ ေဝႆ”ဟူေသာ ေဝါဟာရ ‘ေခၚေဝၚျခင္း’ သည္ ျဖစ္၏။

ဝါေသ႒ ဤသို႔လွ်င္ ဤအသည္မ်ဳိး၏ ေရွးက်ေသာ ဦးစြာသိအပ္ေသာ ေဝါဟာရျဖင့္ ‘ေဝႆ’ ဟူေသာ အမည္သည္ ျဖစ္ေလ၏၊ ထိုသတၱဝါတို႔၏သာလွ်င္ (ထိုအမည္သည္) ျဖစ္၏၊ တစ္ပါးေသာသတၱဝါ တို႔၏ (အမည္) မျဖစ္၊ တူေသာသတၱဝါတို႔၏သာလွ်င္ (အမည္) ျဖစ္၏၊ မတူေသာသတၱဝါတို႔၏ (အမည္) မျဖစ္။ တရားသျဖင့္သာလွ်င္ (အမည္) ျဖစ္၏၊ မတရားသျဖင့္ (အမည္) မျဖစ္။ ဝါေသ႒ မွန္၏၊ ဤလူ အေပါင္း၌ တရားသည္သာလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌လည္းေကာင္း တမလြန္ဘဝ၌လည္းေကာင္း အျမတ္ဆံုး ျဖစ္၏။

 

သူဆင္းရဲ အစု

၁၃၄။ ဝါေသ႒ ထိုသတၱဝါတို႔တြင္ အၾကင္သတၱဝါတို႔သည္ ႂကြင္းက်န္ကုန္၏၊ ထို (ႂကြင္းက်န္ေသာ သတၱဝါ)တို႔သည္ ၾကမ္းေသာ အလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးမႈရွိကုန္၏၊ ေသးႏုတ္ေသာ အလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြး မႈရွိကုန္၏။ ဝါေသ႒ ၾကမ္းေသာအလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးမႈ ေသးႏုတ္ေသာ အလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးမႈရွိၾကေသာေၾကာင့္ ”သုဒၵ သုဒၵ”ဟူေသာ အမည္သည္ ျဖစ္၏။

ဝါေသ႒ ဤသို႔လွ်င္ ထို သူဆင္းရဲမ်ဳိး၏ ေရွးေလာကျဖစ္စဥ္ အမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုသတၱဝါတို႔၏သာလွ်င္ (ထိုအမည္သည္) ျဖစ္၏၊ တစ္ပါးေသာ သတၱဝါတို႔၏ (အမည္) မျဖစ္။ တူေသာ သတၱဝါတို႔၏သာလွ်င္ (အမည္) ျဖစ္၏၊ မတူေသာ သတၱဝါတို႔၏ (အမည္) မျဖစ္၊ တရားသျဖင့္သာလွ်င္ (အမည္) ျဖစ္၏၊ မတရားသျဖင့္ (အမည္) မျဖစ္။ ဝါေသ႒ မွန္၏၊ ဤလူအေပါင္း၌ တရားသည္သာလွ်င္ မ်က္ ေမွာက္ဘဝ၌လည္းေကာင္း တမလြန္ဘဝ၌လည္းေကာင္း အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။

၁၃၅။ ဝါေသ႒ အၾကင္အခါ၌ မင္းမ်ဳိးသည္လည္း မိမိတို႔၏ က်င့္ဝတ္တရားကို ကဲ့ရဲ႕လ်က္ ”ငါသည္ ရဟန္းျဖစ္အံ့”ဟု လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၏။

ဝါေသ႒ ပုဏၰားမ်ဳိးသည္လည္း။ပ။

ဝါေသ႒ အသည္မ်ဳိးသည္လည္း။ပ။

ဝါေသ႒ သူဆင္းရဲမ်ဳိးသည္လည္း မိမိတို႔၏ က်င့္ဝတ္တရားကို ကဲ့ရဲ႕လ်က္ ”ငါသည္ ရဟန္းျဖစ္ အံ့”ဟု လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၏၊ ထိုအခါသည္ ရွိသည္သာတည္း။

ဝါေသ႒ ဤအမ်ဳိးေလးပါးတို႔မွ ရဟန္း မ်ဳိး၏ အမည္သည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုသတၱဝါတို႔၏ (အမည္သည္) သာလွ်င္ ျဖစ္၏၊ တစ္ပါးေသာ သတၱဝါတို႔၏ (အမည္) မျဖစ္၊ တူေသာ သတၱဝါတို႔၏ (အမည္) သာလွ်င္ ျဖစ္၏၊ မတူေသာ သတၱဝါတို႔၏ (အမည္) မျဖစ္။ တရားသျဖင့္သာလွ်င္ (အမည္)ျဖစ္၏၊ မတရားသျဖင့္ (အမည္) မျဖစ္။ ဝါေသ႒ မွန္၏၊ ဤသတၱေလာက၌ တရားသည္သာလွ်င္ မ်က္ ေမွာက္ ဘဝ၌လည္းေကာင္း တမလြန္ဘဝ၌လည္းေကာင္း အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။

 

ဒုစ႐ိုက္ စသည္ အေၾကာင္း

၁၃၆။ ဝါေသ႒ မင္းမ်ဳိးသည္လည္း ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ကာယဒုစ႐ိုက္’ ကို က်င့္၍ ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ဝစီဒုစ႐ိုက္’ ကို က်င့္၍ စိတ္ျဖင့္ ျပဳေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘မေနာဒုစ႐ိုက္’ ကို က်င့္၍ မွားေသာ အယူဝါဒရွိ၏၊ မွားေသာ အယူဝါဒျဖင့္ ျပဳေသာကံရွိ၏၊ မွားေသာအယူဝါဒျဖင့္ ျပဳေသာ ကံေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာ ကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီးလ်က္ က်ေရာက္ရာ ငရဲသို႔ ေရာက္ရ၏။

ဝါေသ႒ ပုဏၰားမ်ဳိးသည္လည္း။ပ။

ဝါေသ႒ အသည္မ်ဳိးသည္လည္း။ပ။

ဝါေသ႒ သူဆင္းရဲမ်ဳိးသည္လည္း။ပ။

ဝါေသ႒ ရဟန္းမ်ဳိးသည္လည္း ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ကာယဒုစ႐ိုက္’ ကို က်င့္၍ ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ဝစီဒုစ႐ိုက္’ကို က်င့္၍ စိတ္ျဖင့္ ျပဳေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘မေနာဒုစ႐ိုက္’ ကို က်င့္၍ မွားေသာ အယူဝါဒရွိ၏၊ မွားေသာ အယူဝါဒျဖင့္ ျပဳေသာ ကံရွိ၏၊ မွားေသာ အယူဝါဒျဖင့္ ျပဳေသာ ကံေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီးလ်က္ က်ေရာက္ရာ ငရဲသို႔ ေရာက္ရ၏။

ဝါေသ႒ မင္းမ်ဳိးသည္လည္း ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ကာယသုစ႐ိုက္’ ကို က်င့္၍ ႏႈတ္ျဖင့္ျပဳေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ဝစီသုစ႐ိုက္’ ကို က်င့္၍ စိတ္ျဖင့္ ျပဳေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘မေနာသုစ႐ိုက္’ကို က်င့္၍ မွန္ေသာ အယူဝါဒရွိ၏၊ မွန္ေသာ အယူဝါဒျဖင့္ ျပဳေသာ ကံရွိ၏၊ မွန္ေသာ အယူဝါဒျဖင့္ ျပဳေသာကံေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာ နတ္ ျပည္သို႔ ေရာက္ရ၏။

ဝါေသ႒ ပုဏၰားမ်ဳိးသည္လည္း။ပ။

ဝါေသ႒ အသည္မ်ဳိးသည္လည္း။ပ။

ဝါေသ႒ သူဆင္းရဲမ်ဳိးသည္လည္း။ပ။

ဝါေသ႒ ရဟန္းမ်ဳိးသည္လည္း ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ကာယသုစ႐ိုက္’ ကို က်င့္၍ ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ဝစီသုစ႐ိုက္’ ကို က်င့္၍ စိတ္ျဖင့္ ျပဳေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘မေနာသုစ႐ိုက္’ ကို က်င့္၍ မွန္ေသာ အယူဝါဒရွိ၏၊ မွန္ေသာ အယူဝါဒျဖင့္ ျပဳေသာ ကံရွိ၏၊ မွန္ေသာ အယူဝါဒျဖင့္ ျပဳေသာကံေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရ၏။

၁၃၇။ ဝါေသ႒ မင္း မ်ဳိးသည္လည္း ကိုယ္ျဖင့္ (သုစ႐ိုက္ ဒုစ႐ိုက္) ႏွစ္မ်ဳိးစံုကို က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ (သုစ႐ိုက္ ဒုစ႐ိုက္) ႏွစ္မ်ဳိးစံုကို က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ စိတ္ျဖင့္ (သုစ႐ိုက္ ဒုစ႐ိုက္) ႏွစ္မ်ဳိးစံုကို က်င့္ ေလ့ရွိ၏၊ (သမၼာအယူ မိစၧာအယူ) ႏွစ္မ်ဳိးစံုေရာေသာ အယူရွိ၏၊ (သမၼာအယူ မိစၧာအယူ) ႏွစ္မ်ဳိးစံုေရာေသာ အယူျဖင့္ ေဆာက္တည္အပ္ေသာ ကံရွိ၏၊ (သမၼာအယူ မိစၧာအယူ) ႏွစ္မ်ဳိးစံုေရာေသာ အယူျဖင့္ ေဆာက္ တည္အပ္ေသာ ကံေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစား ရ၏။

ဝါေသ႒ ပုဏၰားမ်ဳိးသည္လည္း။ပ။

ဝါေသ႒ အသည္မ်ဳိးသည္လည္း။ပ။

ဝါေသ႒ သူဆင္းရဲမ်ဳိးသည္လည္း။ပ။

ဝါေသ႒ ရဟန္းမ်ဳိးသည္လည္း ကိုယ္ျဖင့္ (သုစ႐ိုက္ ဒုစ႐ိုက္) ႏွစ္မ်ဳိးစံုကို က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ (သုစ႐ိုက္ ဒုစ႐ိုက္) ႏွစ္မ်ဳိးစံုကို က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ စိတ္ျဖင့္ (သုစ႐ိုက္ ဒုစ႐ိုက္) ႏွစ္မ်ဳိးစံုကို က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ (သမၼာအယူ မိစၧာအယူ) ႏွစ္မ်ဳိးစံုေရာေသာ အယူရွိ၏၊ (သမၼာအယူ မိစၧာအယူ) ႏွစ္မ်ဳိးစံုေရာေသာ အယူ ျဖင့္ ေဆာက္တည္အပ္ေသာ ကံရွိ၏၊ (သမၼာအယူ မိစၧာအယူ) ႏွစ္မ်ဳိးစံုေရာေသာ အယူျဖင့္ ေဆာက္ တည္အပ္ေသာ ကံေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားရ၏။ ေဗာဓိပကၡိယတရား ပြါးမ်ားျခင္း

၁၃၈။ ဝါေသ႒ မင္းမ်ဳိးသည္လည္း ကိုယ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းသည္ျဖစ္၍ ႏႈတ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းသည္ျဖစ္၍ စိတ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းသည္ျဖစ္၍ ခုနစ္ပါးေသာ၁ ေဗာဓိပကၡိယတရားတို႔ကို ပြါးမ်ားအားထုတ္၍ ဤမ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိေလသပရိနိဗၺာန္ျပဳ၏။

ဝါေသ႒ ပုဏၰားမ်ဳိးသည္လည္း။ပ။

ဝါေသ႒ အသည္မ်ဳိးသည္လည္း။ပ။

ဝါေသ႒ သူဆင္းရဲမ်ဳိးသည္လည္း။ပ။

ဝါေသ႒ ရဟန္းမ်ဳိးသည္လည္း ကိုယ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းသည္ျဖစ္၍ ႏႈတ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းသည္ျဖစ္၍ စိတ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းသည္ ျဖစ္၍ ခုနစ္ပါးေသာ ေဗာဓိပကၡိယတရားတို႔ကို ပြါးမ်ားအားထုတ္၍ ဤမ်က္ ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိေလသပရိနိဗၺာန္ျပဳ၏။

၁၃၉။ ဝါေသ႒ ဤအမ်ဳိးေလးပါးတို႔တြင္ အၾကင္ရဟန္းသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံထိုက္၏၊ အာသေဝါတရား ကုန္ၿပီးျဖစ္၏၊ (မဂ္အက်င့္ကို) က်င့္သံုးၿပီးျဖစ္၏၊ (မဂ္ကိစၥကို) ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ခႏၶာဝန္ကို ခ်ၿပီးျဖစ္၏၊ မိမိအက်ဳိး (အရဟတၱဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ၿပီးျဖစ္၏၊ ဘဝသံေယာဇဥ္ကုန္ၿပီးျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ သိ၍ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ထို (ရဟန္း) ကို ထိုအမ်ဳိးေလးပါးတို႔တြင္ တရားသျဖင့္သာလွ်င္ ျမတ္၏ ဟူ၍ ဆိုအပ္၏၊ မတရားသျဖင့္ (ျမတ္၏ ဟူ၍) မဆိုအပ္။ ဝါေသ႒ မွန္၏၊ ဤလူအေပါင္း၌ တရားသည္ သာလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌လည္းေကာင္း တမလြန္ဘဝ၌လည္းေကာင္း အျမတ္ဆံုး ျဖစ္၏။

၁၄ဝ။ ဝါေသ႒ သနကၤုမာရျဗဟၼာသည္လည္း ဤဂါထာကို ဆို၏ –

”လူအေပါင္း၌ အၾကင္သူတို႔သည္ အမ်ဳိးအႏြယ္ကို အားကိုးေလ့ရွိကုန္၏၊ (ထိုသူ တို႔တြင္) မင္းမ်ဳိးသည္ ျမတ္၏၊နတ္လူအေပါင္း၌ (အၾကင္သူသည္) အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္’စရဏ’ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ထိုသူသည္ ျမတ္၏”ဟု (ဆို၏)။

ဝါေသ႒ သနကၤုမာရျဗဟၼာသည္ ထိုဂါထာကို ေကာင္းစြာ သီဆိုေပ၏၊ မေကာင္းသျဖင့္ သီဆိုသည္ မဟုတ္ေပ၊ ေကာင္းစြာ ရြတ္ဆိုေပ၏၊ မေကာင္းသျဖင့္ ရြတ္ဆိုသည္ မဟုတ္ေပ၊ အက်ဳိးႏွင့္ စပ္ေပ၏၊ အက်ဳိးႏွင့္မစပ္သည္ မဟုတ္ေပ၊ ငါသေဘာတူ၏၊ ဝါေသ႒ ငါသည္လည္း ဤအတူပင္ ဆို၏ –

”လူအေပါင္း၌ အၾကင္သူတို႔သည္ အမ်ဳိးအႏြယ္ကို အားကိုးေလ့ရွိကုန္၏၊ (ထိုသူ တို႔တြင္) မင္းမ်ဳိးသည္ ျမတ္၏၊ နတ္လူအေပါင္း၌ (အၾကင္သူသည္) အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ထိုသူသည္ ျမတ္၏”ဟု (ဆို၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ ဝါေသ႒ႏွင့္ ဘာရဒြါဇတို႔သည္ ျမတ္စြာ ဘုရား ေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို ႏွစ္လိုကုန္သည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူေလကုန္သတည္း။

ေလးခုေျမာက္ အဂၢညသုတ္ ၿပီး၏။

၁။ ခုနစ္ပါး= သတိပ႒ာန္၊ သမၼပၸဓာန္၊ ဣဒၶိပါဒ္၊ ဣေႁႏၵ၊ ဗိုလ္၊ ေဗာဇၩင္၊ မဂၢင္အစုအားျဖင့္ ခုနစ္ပါးတည္း။