ဒန ၂: သာမညဖလသုတ္

မင္းႏွင့္အမတ္တို႔ ဆိုင္ရာစကား

၁၅ဝ။အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲဲ့ရပါသည္ –

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တစ္ေထာင့္ ႏွစ္ရာ့ ငါးက်ိပ္ရွိေသာ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ (အဘယ) မင္းသား ေမြးစားေသာ ဇီဝက၏ သရက္ (ဥယ်ာဥ္) ၌ (သီတင္းသုံး) ေနေတာ္မူ၏။

ထိုစဥ္အခါ၌ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ မိုးေလးလအဆုံးကုမုျဒာၾကာပြင့္ခ်ိန္ ႏွစ္ ဥတု လတို႔၏ ျပည့္ရာ တစ္ဆယ့္ငါးရက္ေျမာက္ ဥပုသ္ျဖစ္ေသာ (တန္ေဆာင္မုန္း) လျပည့္ေန႔ ညဥ့္၌ မင္းအမတ္အေပါင္း ျခံရံလ်က္ ျမတ္ေသာ နန္းျပာသာဒ္၌ ေန၏။

ထိုအခါ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ ထိုဥပုသ္ေန႔ဝယ္ (ဤသို႔) ဥဒါန္းက်ဴးရင့္၏ –

”အခ်င္းတို႔ လသာေသာ ညဥ့္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ေကာင္းစြတကား၊ အခ်င္းတို႔ လသာေသာညဥ့္သည္ အလြန္လွစြတကား၊ အခ်င္းတို႔ လသာေသာ ညဥ့္သည္ ႐ႈခ်င္ဖြယ္ ေကာင္းစြတကား၊ အခ်င္းတို႔ လသာေသာ ညဥ့္သည္ ၾကည္ႏူးဖြယ္ ေကာင္းစြတကား၊ အခ်င္းတို႔ လသာေသာ ညဥ့္သည္မွတ္သားဖြယ္ ေကာင္းစြတကား၊ ယေန႔ အဘယ္သမဏျဗာဟၼဏကို ငါတို႔ ဆည္းကပ္ရပါ ကုန္အံ့နည္း၊ အဘယ္သမဏျဗာဟၼဏကို ဆည္းကပ္လွ်င္ ငါတို႔၏ စိတ္သည္ ၾကည္လင္ရာပါအံ့ နည္း”ဟု က်ဴးရင့္၏။

၁၅၁။ ဤသို႔ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ေသာ္ မင္းအမတ္တစ္ေယာက္သည္ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓ တိုင္းရွင္အဇာတသတ္မင္းအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ –

”မင္းျမတ္ ဤပူရဏကႆပသည္ တပည့္အေပါင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စုံ၏၊ ဂိုဏ္းႏွင့္လည္း ျပည့္စုံ၏၊ ဂိုဏ္းဆရာလည္း ျဖစ္၏၊ ထင္ရွား၏၊ ေက်ာ္ေစာ၏၊ အယူဝါဒ တီထြင္သူ ျဖစ္၏၊ သူေတာ္ေကာင္းဟုလူအမ်ားက သမုတ္ထားသူ ျဖစ္၏၊ ရဟန္းဝါ ရင့္၏၊ ရဟန္းသက္ ရွည္၏၊ ေရွးမီ၏၊ အဆုံးအရြယ္သို႔ေရာက္လ်က္ ရွိ၏၊ မင္းျမတ္သည္ ထိုပူရဏကႆပကို ဆည္းကပ္ ေတာ္မူပါ၊ ပူရဏကႆပကိုဆည္းကပ္လွ်င္ မင္းျမတ္၏ စိတ္သည္ ၾကည္လင္တန္ရာပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ဤသို႔ ေလွ်ာက္ေသာ္ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေန၏။

၁၅၂။ မင္းအမတ္တစ္ေယာက္သည္လည္း ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္ မင္းအားဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ –

”မင္းျမတ္ ဤမကၡလိေဂါသာလသည္ တပည့္အေပါင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စုံ၏၊ ဂိုဏ္းႏွင့္လည္း ျပည့္စုံ၏၊ ဂိုဏ္းဆရာလည္း ျဖစ္၏၊ ထင္ရွား၏၊ ေက်ာ္ေစာ၏၊ အယူဝါဒ တီ္ထြင္သူ ျဖစ္၏၊ သူေတာ္ေကာင္းဟုလူအမ်ားက သမုတ္ထားသူ ျဖစ္၏၊ ရဟန္းဝါ ရင့္၏၊ ရဟန္းသက္ ရွည္၏၊ ေရွးမီ၏၊ အဆုံးအရြယ္သို႔ေရာက္လ်က္ ရွိ၏၊ မင္းျမတ္သည္ ထိုမကၡလိေဂါသာလကို ဆည္းကပ္ ေတာ္မူပါ၊ မကၡလိေဂါသာလကိုဆည္းကပ္လွ်င္ မင္းျမတ္၏ စိတ္သည္ ၾကည္လင္တန္ရာပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ဤသို႔ ေလွ်ာက္ေသာ္ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေန၏။

၁၅၃။ မင္းအမတ္တစ္ေယာက္သည္လည္း ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္ မင္းအားဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ –

”မင္းျမတ္ ဤ အဇိတ ေကသကမၺလသည္ တပည့္အေပါင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စုံ၏၊ ဂိုဏ္းႏွင့္လည္းျပည့္စုံ၏၊ ဂိုဏ္းဆရာလည္း ျဖစ္၏၊ ထင္ရွား၏၊ ေက်ာ္ေစာ၏၊ အယူဝါဒ တီထြင္သူ ျဖစ္၏၊ သူေတာ္ေကာင္းဟု လူအမ်ားက သမုတ္ထားသူ ျဖစ္၏၊ ရဟန္းဝါ ရင့္၏၊ ရဟန္းသက္ ရွည္၏၊ ေရွးမီ၏၊ အဆုံးအရြယ္သို႔ ေရာက္လ်က္ ရွိ၏၊ မင္းျမတ္သည္ ထိုအဇိတေကသကမၺလကို ဆည္း ကပ္ေတာ္မူပါ၊ အဇိတေကသကမၺလကို ဆည္းကပ္လွ်င္ မင္းျမတ္၏ စိတ္သည္ ၾကည္လင္တန္ရာပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ဤသို႔ ေလွ်ာက္ေသာ္ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေန၏။

၁၅၄။ မင္းအမတ္တစ္ေယာက္သည္လည္း ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္ မင္းအားဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ –

”မင္းျမတ္ ဤပကုဓကစၥာယနသည္ တပည့္အေပါင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စုံ၏၊ ဂိုဏ္းႏွင့္လည္း ျပည့္စုံ၏၊ ဂိုဏ္းဆရာလည္း ျဖစ္၏၊ ထင္ရွား၏၊ ေက်ာ္ေစာ၏၊ အယူဝါဒ တီထြင္သူ ျဖစ္၏၊ သူေတာ္ေကာင္းဟု လူအမ်ားက သမုတ္ထားသူ ျဖစ္၏၊ ရဟန္းဝါ ရင့္၏၊ ရဟန္းသက္ ရွည္၏၊ ေရွးမီ၏၊ အဆုံးအရြယ္သို႔ ေရာက္လ်က္ ရွိ၏၊ မင္းျမတ္သည္ ထိုပကုဓကစၥာယနကို ဆည္းကပ္ေတာ္မူပါ၊ ပကုဓကစၥာယနကို ဆည္းကပ္လွ်င္ မင္းျမတ္၏ စိတ္သည္ ၾကည္လင္တန္ရာပါ၏”ဟုေလွ်ာက္၏။

ဤသို႔ ေလွ်ာက္ေသာ္ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေန၏။

၁၅၅။ မင္းအမတ္တစ္ေယာက္သည္လည္း ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္း အားဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ –

”မင္းျမတ္ ဤသၪၥယေဗလ႒ပုတၱသည္ တပည့္အေပါင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စုံ၏၊ ဂိုဏ္းႏွင့္လည္း ျပည့္စုံ၏၊ ဂိုဏ္းဆရာလည္း ျဖစ္၏၊ ထင္ရွား၏၊ ေက်ာ္ေစာ၏၊ အယူဝါဒ တီထြင္သူ ျဖစ္၏၊ သူေတာ္ေကာင္းဟုလူအမ်ားက သမုတ္ထားသူ ျဖစ္၏၊ ရဟန္းဝါ ရင့္၏၊ ရဟန္းသက္ ရွည္၏၊ ေရွးမီ၏၊ အဆုံးအရြယ္သို႔ေရာက္လ်က္ ရွိ၏၊ မင္းျမတ္သည္ ထိုသၪၥယေဗလ႒ပုတၱကို ဆည္းကပ္ ေတာ္မူပါ၊ သၪၥယေဗလ႒ပုတၱကိုဆည္းကပ္လွ်င္ မင္းျမတ္၏ စိတ္သည္ ၾကည္လင္တန္ရာပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ဤသို႔ ေလွ်ာက္ေသာ္ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေန၏။

၁၅၆။ မင္းအမတ္တစ္ေယာက္သည္လည္း ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္ မင္းအားဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ –

”မင္းျမတ္ ဤနိဂဏၭနာဋပုတၱသည္ တပည့္အေပါင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စုံ၏၊ ဂိုဏ္းႏွင့္လည္း ျပည့္စုံ၏၊ ဂိုဏ္းဆရာလည္း ျဖစ္၏၊ ထင္ရွား၏၊ ေက်ာ္ေစာ၏၊ အယူဝါဒ တီထြင္သူ ျဖစ္၏၊ သူေတာ္ေကာင္းဟုလူအမ်ားက သမုတ္ထားသူ ျဖစ္၏၊ ရဟန္းဝါ ရင့္၏၊ ရဟန္းသက္ ရွည္၏၊ ေရွးမီ၏၊ အဆုံး အရြယ္သို႔ေရာက္လ်က္ ရွိ၏၊ မင္းျမတ္သည္ ထိုနိဂဏၭနာဋပုတၱကို ဆည္းကပ္ေတာ္မူပါ၊ နိဂဏၭနာဋပုတၱၱကိုဆည္းကပ္လွ်င္ မင္းျမတ္၏ စိတ္သည္ ၾကည္လင္တန္ရာပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ဤသို႔ ေလွ်ာက္ေသာ္ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေန၏။

၁၅၇။ ထိုစဥ္အခါ၌ (အဘယ) မင္းသားေမြးစားေသာ ဇီဝကသည္ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္း၏ အနီး၌ ဆိတ္ဆိတ္ ထိုင္ေနလ်က္ ရွိ၏၊ ထိုအခါ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သားမဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ (အဘယ) မင္းသား ေမြးစားေသာ ဇီဝကအား ”အခ်င္း ဇီဝကသင္သည္ကား အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိတ္ဆိတ္ ေနဘိသနည္း”ဟု ဆို၏။ ”မင္းျမတ္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အလုံးစုံေသာ တရားတို႔ကို ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ ဤျမတ္စြာဘုရားသည္ တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာ့ငါးက်ိပ္ရွိေသာ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ သရက္ဥယ်ာဥ္၌ (သီတင္းသုံး) ေနေတာ္မူပါ၏၊ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ေကာင္းေသာ ေက်ာ္ေစာသတင္းသည္ ဤသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔၍ ထြက္ပါ၏ –

‘ထို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အရဟံ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ (အလုံးစုံေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့့္လည္း ‘သမၼာသမၺဳဒၶ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သုဂတ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေလာကကို သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ေလာကဝိဒူ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဆုံးမထိုက္သူကို ဆုံးမတတ္သည့္ အတုမဲဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အႏုတၱေရာ ပုရိသဒမၼသာရထိ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ နတ္လူတို႔၏ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဗုဒၶ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဘဂဝါ’ မည္ေတာ္မူ၏’ဟု ပ်ံ႕ႏွံ႔၍ ထြက္ပါ၏။

မင္းျမတ္သည္ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို ဆည္းကပ္ေတာ္မူပါ၊ ျမတ္စြာဘုရားကို ဆည္းကပ္လွ်င္ မင္းျမတ္၏စိတ္သည္ ၾကည္လင္တန္ရာပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

၁၅၈။ ”အခ်င္း ဇီဝက သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဆင္ယာဥ္တို႔ကို ျပင္ဆင္ေစေလာ့”။

”မင္းျမတ္ ေကာင္းပါၿပီ”။

ဤသို႔ (အဘယ) မင္းသား ေမြးစားေသာ ဇီဝကသည္ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္အဇာတသတ္မင္းအား ဝန္ခံခဲဲ့၍ ဆင္မငါးရာတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မင္း၏ စီးေတာ္ဆင္ကိုလည္းေကာင္းျပင္ဆင္ေစၿပီးလွ်င္ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းအား ”မင္းျမတ္ သင္ (မင္းျမတ္)၏ ဆင္ယာဥ္တို႔ကို ျပင္ဆင္ၿပီးပါၿပီ၊ ယခုအခါ၌ သြားရန္ အခ်ိန္ကို သင္ မင္းျမတ္ သိေတာ္မူပါသည္” (သြားရန္မွာ သင္ မင္းျမတ္၏ အလိုအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္)ဟု ျပန္ၾကား၏။

၁၅၉။ ထိုအခါ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ ဆင္မငါးရာတို႔၌ေမာင္းမတို႔ကို တစ္ဦးစီ စီးေစ၍ စီးေတာ္ဆင္ကို (ကိုယ္တိုင္) စီးၿပီးလွ်င္ မီးရွဴးတိုင္တို႔ကို ေဆာင္ေစလ်က္ ႀကီးစြာေသာ မင္း၏ က်က္သေရျဖင့္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္မွ ထြက္၍ (အဘယ) မင္းသား ေမြးစားေသာဇီဝက၏ သရက္ဥယ်ာဥ္သို႔ သြားေလ၏။

ထိုအခါ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းအား သရက္ဥယ်ာဥ္၏ အနီးသို႔ေရာက္လွ်င္ ေၾကာက္ျခင္း တုန္လႈပ္ျခင္း ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္း ျဖစ္၏၊ ထိုအခါေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ေၾကာက္ရြ႕ံ ထိတ္လန္႔ ၾကက္သီးေမြးညင္းထသည္ ျဖစ္၍ (အဘယ) မင္းသား ေမြးစားေသာ ဇီဝကအားဤစကားကို ဆို၏ –

”အခ်င္း ဇီဝက ငါ့ကို မလွည့္ပတ္သည္ မွန္၏ေလာ့၊ အခ်င္း ဇီဝက ငါ့ကို မျဖားေယာင္းသည္ မွန္၏ေလာ့၊ အခ်င္း ဇီဝက ငါ့ကို ရန္သူတို႔အား မအပ္ႏွင္းသည္ မွန္၏ေလာ့၊ တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာ့ငါးက်ိပ္မွ်ရွိ ေျမာက္ျမားေသာ ရဟန္းသံဃာ၏ ေခ်ဆတ္သံ ေခ်ာင္းဟန္႔သံ စကားေျပာသံသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ မျဖစ္ဘိသနည္း”ဟု ဆို၏။

”မင္းႀကီး၁ ေၾကာက္ေတာ္မမူပါလင့္၊ မင္းႀကီး ေၾကာက္ေတာ္မမူပါလင့္၊ မင္းျမတ္ သင့္ကို မလွည့္ပတ္ပါ၊ မင္းျမတ္ သင့္ကို မျဖားေယာင္းပါ၊ မင္းျမတ္၂ သင့္ကို ရန္သူတို႔အား မအပ္ႏွင္းပါ၊ မင္းႀကီး ေရွ႕သို႔ ႂကြေတာ္မူပါေလာ့၊ မင္းႀကီး ေရွ႕သို႔ ႂကြေတာ္မူပါေလာ့၊ တန္ေဆာင္းဝန္း၌ဤဆီမီးတို႔သည္ ေတာက္ပ လ်က္ ရွိပါကုန္၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

၁၆ဝ။ ထိုအခါ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ ဆင္ျဖင့္သြားႏိုင္သမွ် ေသာအရပ္ကို ဆင္ျဖင့္ သြား၍ ဆင္မွ သက္ၿပီးေသာ္ ေျခက်င္သာလွ်င္ တန္ေဆာင္းဝန္း တံခါးရွိရာသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ (အဘယ) မင္းသား ေမြးစားေသာ ဇီဝကအား ”အခ်င္း ဇီဝက ျမတ္စြာဘုရား အဘယ္မွာနည္း”ဟု ဆို၏။ ”မင္းႀကီး အလယ္တိုင္ကို မွီ၍ အေရွ႕အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူလ်က္ ရဟန္းသံဃာ၏ ေရွ႕၌ ထိုင္ေန ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားပါတည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။

၁၆၁။ ထိုအခါ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္ၿပီးေသာ္ ၾကည္လင္ေသာ အိုင္ႀကီးကဲဲ့သို႔ (ၿငိမ္သက္ေသာ) ဆိတ္ဆိတ္ေနေသာ ရဟန္းသံဃာကို အဖန္ဖန္ ၾကည့္႐ႈ၍ (ဤသို႔) ဥဒါန္းက်ဴးရင့္၏ –

”ယခုအခါ ရဟန္းသံဃာသည္ အၾကင္ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံ၏၊ ငါ၏ (သား) ဥဒယဘဒၵ မင္းသားသည္ ဤၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံပါေစသတည္း”ဟု ဥဒါန္း က်ဴးရင့္၏။

”မင္းႀကီး ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရာသို႔ သင္ (စိတ္အားျဖင့္) ေရာက္သြားေလၿပီ”ဟု ျမတ္စြာဘုရားက မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အရွင္ဘုရား ဥဒယဘဒၵမင္းသားကို အကြၽႏု္ပ္ ခ်စ္ပါ၏၊ အရွင္ဘုရား ယခုအခါ ရဟန္းသံဃာသည္အၾကင္ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံ၏၊ အကြၽႏု္ပ္၏ (သား) ဥဒယဘဒၵမင္းသားသည္ ဤၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ျပည့္စုံပါေစသတည္း”ဟု အဇာတသတ္မင္းက ေလွ်ာက္၏။

၁၆၂။ ထို႔ေနာက္ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားကိုရွိခိုး၍ ရဟန္းသံဃာကို လက္အုပ္ခ်ီၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏- ”အရွင္ဘုရား ျပႆနာေမးရန္ အကြၽႏု္ပ္အား အကယ္၍ ျမတ္စြာဘုရား ခြင့္ျပဳပါက တစ္စုံ တစ္ခုေသာအေၾကာင္းအရာကို ျမတ္စြာဘုရားအား အကြၽႏု္ပ္ အနည္းငယ္မွ် ေမးျမန္းလိုပါသည္”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ”မင္းႀကီး ေမးလိုရာကို ေမးေလာ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၆၃။ ”အသွ်င္ဘုရား မ်ားစြာေသာ အတတ္သည္တို႔သည္ ရွိပါကုန္၏၊ ဤအတတ္သည္တို႔ကားအဘယ္နည္း –

ဆင္စီးသူရဲဲမ်ား ျမင္းစီးသူရဲဲမ်ား ရထားစီးသူရဲဲမ်ား ေလးသည္မ်ား ေအာင္လံကိုင္မ်ား စစ္ဆင္သူ မ်ားတစ္ဖက္စစ္တပ္သို႔ ဝင္၍ ဦးေခါင္းမ်ားကို အတုံးအတစ္ ျဖတ္ေတာက္သြားႏိုင္သူမ်ား (စစ္၌) ထူးခြၽန္ေက်ာ္ေစာေသာ မင္းသားမ်ား တစ္ဟုန္တည္း ေျပးဝင္ (စစ္ထိုး) ႏိုင္သူမ်ား ဆင္ေျပာင္ႀကီးကဲဲ့သို႔ေသာ သူရဲဲမ်ား လြန္စြာ ရဲဲရင့္သူမ်ား ခ်ပ္ဝတ္သူရဲဲမ်ား ကြၽန္ယုံေတာ္မ်ား ထမင္းခ်က္သူမ်ားဆတၱာသည္မ်ား ေရခ်ဳိးေပးသူမ်ား စဖိုသည္မ်ား ပန္းကုံးသူမ်ား ခဝါသည္မ်ား ရက္ကန္းသည္ မ်ားက်ဴထရံသည္မ်ား အိုးထိန္းသည္မ်ား ဂဏန္းတတ္သူမ်ား လက္ခ်ဳိးေရတြက္တတ္သူမ်ားထိုမွ တစ္ပါးလည္း ဤႏွင့္အလားတူ မ်ားစြာေသာ အတတ္သည္တို႔ ရွိပါကုန္ေသး၏၊ ထိုသူတို႔သည္မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ အတတ္၏ အက်ဳိးကို မွီ၍ အသက္ေမြးပါ ကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ထိုအတတ္ျဖင့္ မိမိ ကိုယ္ကို ခ်မ္းသာေစပါကုန္၏၊ (အားအင္) ျပည့္ၿဖိဳးေစ ပါကုန္၏၊ အမိအဖတို႔ကို ခ်မ္းသာေစပါကုန္၏၊ (အားအင္) ျပည္႔ၿဖိဳးေစပါကုန္၏၊ သားမယား တို႔ကိုခ်မ္းသာေစပါကုန္၏၊ (အားအင္) ျပည့္ၿဖိဳးေစပါကုန္၏၊ မိတ္ေဆြခင္ပြန္းတို႔ကို ခ်မ္းသာေစ ပါကုန္၏၊ (အားအင္) ျပည့္ၿဖိဳးေစပါကုန္၏၊ အထက္ဘုံ၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေစ တတ္ေသာေကာင္းက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ မြန္ျမတ္ေသာ အက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အလွဴ ကိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔၌ တည္ေစပါကုန္၏၊ ဤ (အတတ္တို႔၏ အက်ဳိး) ႏွင့္ တူစြာ မ်က္ေမွာက္ ဘဝ၌ပင္ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကို ျပျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္ပါသေလာ အရွင္ဘုရား”။

၁၆၄။ ”မင္းႀကီး သင္သည္ တစ္ပါးေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔အား ဤျပႆနာ ေမးဖူးသည္ကိုမွတ္မိပါ၏ေလာ”။ ”အကြၽႏု္ပ္သည္ တစ္ပါးေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔အား ဤျပႆနာ ေမးဖူးသည္ကို မွတ္မိပါသည္အသွ်င္ဘုရား”။

”မင္းႀကီး ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အဘယ္သို႔ ေျဖၾကားကုန္သနည္း၊ အကယ္၍ သင့္အား ဝန္မေလးမူ ေျပာၾကားေလာ့”။

”ျမတ္စြာဘုရားျဖစ္ေစ ျမတ္စြာဘုရားကဲဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစ ထိုင္ေနရာအရပ္၌ အကြၽႏု္ပ္အားဝန္မေလးပါ အသွ်င္ဘုရား”။

”မင္းႀကီး သို႔ျဖစ္လွ်င္ ေျပာၾကားေလာ့”။

၁။ မဟာရာဇ ရွိရာ၌ ”မင္းႀကီး”။

၂။ ေဒဝ ရွိရာ၌ ”မင္းျမတ္ဟု ျပန္ဆိုသည္”။

 

ပူရဏကႆပ၏ အယူဝါဒ

၁၆၅။ အသွ်င္ဘုရား အခါတစ္ပါး၌ အကြၽႏု္ပ္သည္ ပူရဏကႆပထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ပူရဏကႆပႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ (ႏႈတ္ဆက္) ေျပာဆိုပါ၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကိုၿပီးဆုံးေစ၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ပူရဏကႆပအား ဤျပႆနာကို ေမးဖူးပါ၏ –

”အသွ်င္ကႆပ မ်ားစြာေသာ အတတ္သည္တို႔သည္ ရွိပါကုန္၏၊ ဤအတတ္သည္တို႔ကားအဘယ္နည္း-ဆင္စီးသူရဲဲမ်ား ျမင္းစီးသူရဲဲမ်ား ရထားစီးသူရဲဲမ်ား ေလးသည္မ်ား ေအာင္လံကိုင္မ်ား စစ္ဆင္ သူမ်ားတစ္ဖက္စစ္တပ္သို႔ ဝင္၍ ဦးေခါင္းမ်ားကို အတုံးအတစ္ ျဖတ္ေတာက္သြားႏိုင္သူမ်ား (စစ္၌) ထူးခြၽန္ေက်ာ္ေစာေသာ မင္းသားမ်ား တစ္ဟုန္တည္း ေျပးဝင္ စစ္ထိုးႏိုင္သူမ်ား ဆင္ေျပာင္ႀကီးကဲဲ့သို႔ေသာသူရဲဲမ်ား လြန္စြာရဲဲရင့္သူမ်ား ခ်ပ္ဝတ္သူရဲဲမ်ား ကြၽန္ယုံေတာ္မ်ား ထမင္းခ်က္သူမ်ားဆတၱာသည္မ်ား ေရခ်ဳိးေပးသူမ်ား စဖိုသည္မ်ား ပန္းကုံးသူမ်ား ခဝါသည္မ်ား ရက္ကန္းသည္မ်ားက်ဴထရံသည္မ်ား အိုးထိန္းသည္မ်ား ဂဏန္းတတ္သူမ်ား လက္ခ်ဳိးေရတြက္တတ္ သူမ်ားထိုမွ တစ္ပါးလည္း ဤႏွင့္အလားတူ မ်ားစြာေသာ အတတ္သည္တို႔ ရွိပါကုန္ေသး၏၊ ထိုသူတို႔သည္မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ အတတ္၏ အက်ဳိးကို မွီ၍ အသက္ ေမြးပါကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ထိုအတတ္ျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ခ်မ္းသာေစပါကုန္၏၊ (အားအင္) ျပည့္ ၿဖိဳးေစပါကုန္၏၊ အမိအဖတို႔ကို ခ်မ္းသာေစပါကုန္၏၊ (အားအင္) ျပည္႔ၿဖိဳးေစပါကုန္၏၊ သား မယားတို႔ကိုခ်မ္းသာေစပါကုန္၏၊ (အားအင္) ျပည့္ၿဖိဳးေစပါကုန္၏၊ မိတ္ေဆြခင္ပြန္းတို႔ကို ခ်မ္းသာ ေစပါကုန္၏၊ (အားအင္) ျပည့္ၿဖိဳးေစပါကုန္၏၊ အထက္ဘုံ၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေစ တတ္ေသာေကာင္းက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ မြန္ျမတ္ေသာ အက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အလွဴကိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔၌ တည္ေစပါကုန္၏၊ ဤ (အတတ္တို႔၏အက်ဳိး) ႏွင့္တူစြာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကို ျပျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္ပါသေလာ အသွ်င္ကႆပ”ဟု ေမးဖူးပါ၏။

၁၆၆။ ဤသို႔ ေမးေသာ္ ပူရဏကႆပသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ဤစကားကို ေျပာဆိုပါသည္ အသွ်င္ဘုရား –

”မင္းႀကီး ျပဳသူ ျပဳေစသူ ျဖတ္သူ ျဖတ္ေစသူ ႏွိပ္စက္သူ ႏွိပ္စက္ေစသူ ပူေဆြးေအာင္ျပဳသူ ျပဳေစသူပင္ပန္းေအာင္ ျပဳသူ ျပဳေစသူ တုန္လႈပ္သူ တုန္လႈပ္ေစသူ အသက္ကို သတ္သူ (သတ္ေစသူ) ခိုးယူသူ (ခိုးယူေစသူ) အိမ္ကို ေဖာက္ထြင္းသူ (ေဖာက္ထြင္းေစသူ) (ရြာကို) တိုက္ခိုက္လုယူသူ့ (တိုက္ခိုက္လုယူေစသူ) တစ္အိမ္တည္းကို တိုက္ခိုက္လုယူသူ (တိုက္ခိုက္ လုယူ ေစသူ) ခရီးလမ္း၌ေစာင့္၍ လုယက္သူ (လုယူေစသူ) သူ႔မယားကို သြားလာသူ (သြားလာ ေစသူ) မမွန္စကားကို ေျပာသူ (ေျပာေစသူ) မ်ားသည္ မေကာင္းမႈကို ျပဳေသာ္လည္း ျပဳသည္ မမည္၊ ဤေျမေပၚရွိ သတၱဝါတို႔ကိုသင္တုန္းသြားစက္ျဖင့္ တစ္ခုတည္းေသာ အသားစု အသားပုံ ျဖစ္ေအာင္ အကယ္၍ ျပဳေစကာမူထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ မေကာင္းမႈ မရွိ၊ မေကာင္းမႈျဖစ္ျခင္း မရွိ၊ ဂဂၤါျမစ္၏ ေတာင္ဘက္ကမ္း၌ေနေသာ သူသည္လည္း၁ အသက္ကို သတ္လ်က္ သတ္ေစ လ်က္ ျဖတ္လ်က္ ျဖတ္ေစလ်က္ႏွိပ္စက္လ်က္ ႏွိပ္စက္ေစလ်က္ သြားေစကာမူ ထို (သတ္ျခင္း စေသာ) အေၾကာင္းေၾကာင့္ မေကာင္းမႈမရွိ၊ မေကာင္းမႈ ျဖစ္ျခင္းမရွိ၊ ဂဂၤါျမစ္၏ ေျမာက္ဘက္ ကမ္း၌ ေနေသာ သူသည္လည္း၂ လွဴလ်က္လွဴေစလ်က္ ပူေဇာ္လ်က္ ပူေဇာ္ေစလ်က္ သြားေစကာမူ ထို (လွဴျခင္းစေသာ) အေၾကာင္းေၾကာင့္ေကာင္းမႈမရွိ၊ ေကာင္းမႈ ျဖစ္ျခင္းမရွိ၊ အလွဴေပးျခင္း ဣေႁႏၵကို ဆုံးမျခင္း သီလေစာင့္စည္းျခင္းအမွန္ဆိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေကာင္းမႈမရွိ၊ ေကာင္းမႈ ျဖစ္ျခင္းမရွိ”ဟု ေျပာဆိုပါသည္။

အသွ်င္ဘုရား ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကို ေမးပါလ်က္ ပူရဏကႆပသည္အကြၽႏု္ပ္အား ဤသို႔ ‘ကံမဲဲ့ဝါဒ’ ကို ေျဖၾကားပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား သရက္ပင္ကို ေမးပါလ်က္ ေတာင္ပိႏၷဲဲပင္ကို ေျဖသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ပိႏၷဲဲပင္ကို ေမးပါလ်က္ သရက္ပင္ကို ေျဖသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကို ေမးပါလ်က္ ပူရဏကႆပသည္အကြၽႏု္ပ္ အား ‘ကံမဲဲ့ဝါဒ’ ကို ေျဖၾကားပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္အား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ပါ၏ –

”ငါကဲဲ့သို႔ေသာ မင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၌ ေနေသာသမဏျဗာဟၼဏကို ျပစ္တင္ေမာင္းမဲဲသင့္သည္ဟုအဘယ္ေၾကာင့္ မွတ္ယူႏိုင္ပါအံ့နည္း”ဟု အၾကံျဖစ္ပါ၏။

အရွင္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ပူရဏကႆပ ေျပာေသာ စကားကို ႏွစ္လည္း မႏွစ္သက္ခဲဲ့ပါ၊ ပယ္လည္းမပယ္ခဲဲ့ပါ၊ မႏွစ္သက္ခဲဲ့ မပယ္ခဲဲ့မူ၍ ႏွလုံးမသာေသာ္လည္း ႏွလုံးမသာေသာ စကားကို မႁမြက္ဆိုမူ၍ ထိုစကားကို မနာယူ မမွတ္သားဘဲဲ ေနရာမွ ထကာ ျပန္ခဲဲ့ပါသည္။

၁။ ဂဂၤါျမစ္ ေတာင္ဘက္ကမ္းသားတို႔သည္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ကုန္၏။

၂။ ဂဂၤါျမစ္ ေျမာက္ဘက္ကမ္းသားတို႔သည္ သဒၶါတရားရွိကုန္၏၊ ဘုရားတရားသံဃာကို ၾကည္ညဳိကုန္၏ဟု အ႒ကထာ၌ ဆိုသည္။

 

မကၡလိေဂါသာလ၏ အယူဝါဒ

၁၆၇။ အသွ်င္ဘုရား အခါတစ္ပါး၌ အကြၽႏု္ပ္သည္ မကၡလိေဂါသာလထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ မကၡလိေဂါသာလႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ (ႏႈတ္ဆက္) ေျပာဆိုပါ၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ၿပီးဆုံးေစ၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ မကၡလိေဂါသာလအား ဤျပႆနာကို ေမးဖူး ပါ၏ –

”အသွ်င္ေဂါသာလ မ်ားစြာေသာ အတတ္သည္တို႔သည္ ရွိပါကုန္၏။ပ။၁ ဤ (အတတ္တို႔၏ အက်ဳိး) ႏွင့္ တူစြာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကို ျပျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္ပါသေလာ အသွ်င္ေဂါသာလ”ဟု ေမးဖူးပါ၏။

၁၆၈။ ဤသို႔ ေမးေသာ္ မကၡလိေဂါသာလသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ဤစကားကို ေျပာဆိုပါသည္အသွ်င္ဘုရား –

”မင္းႀကီး သတၱဝါတို႔ ညစ္ညဴးရန္ အေၾကာင္းသည္ မရွိ၊ အေထာက္အပံ့သည္ မရွိ၊ အေၾကာင္း မရွိအေထာက္အပံ့ မရွိဘဲဲ သတၱဝါတို႔သည္ ညစ္ညဴးကုန္၏၊ သတၱဝါတို႔ စင္ၾကယ္ရန္ အေၾကာင္းသည့္မရွိ၊ အေထာက္အပံ့သည္ မရွိ၊ အေၾကာင္းမရွိ အေထာက္အပံ့ မရွိဘဲဲ သတၱဝါတို႔သည္ စင္ၾကယ္ကုန္၏၊ မိမိ ျပဳလုပ္မႈသည္ မရွိ၊ သူတစ္ပါးတို႔ ျပဳလုပ္ေပးမႈသည္ မရွိ၊ ေယာက်္ားတို႔ ျပဳလုပ္မႈသည္ မရွိ၊ ခြန္အားသည္ မရွိ၊ လုံ႔လသည္ မရွိ၊ ေယာက်္ားတို႔ စြမ္းအားသည္ မရွိ၊ ေယာက်္ားတို႔အားထုတ္မႈသည္ မရွိ၊ အလုံးစုံေသာ သတၱဝါ အလုံးစုံေသာ သက္ရွဴသတၱဝါ အလုံး စုံေသာ ထင္ရွားျဖစ္ေသာ သတၱဝါ အလုံးစုံေသာ သက္ရွိအရာတို႔သည္ အစြမ္းမရွိကုန္၊ ခြန္အား မရွိကုန္၊ လုံ႔လမရွိကုန္၊ ျဖစ္ျမဲဲအတိုင္း ဆုံစည္းသည့္အတိုင္း သဘာဝအတိုင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ကုန္၍ဇာတ္အထူးေျခာက္မ်ဳိးတို႔၌သာလွ်င္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲဲကို ခံစားကုန္၏၊ ဤတစ္သန္း ေလးသိန္းေျခာက္ေထာင့္ ေျခာက္ရာေသာ အဓိကသတၱဝါမ်ဳိးမ်ား ငါးရာေသာ ကံမ်ား ငါးပါးေသာ ကံမ်ားသုံးပါးေသာ ကံမ်ား (ျပည့္ေသာ) ကံမ်ား ထက္ဝက္ေသာ ကံမ်ား ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ အက်င့္မ်ားေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ အႏၲရကပ္မ်ား ေျခာက္မ်ဳိးေသာ ဇာတ္အထူးမ်ား ရွစ္ပါး ေသာေယာက်္ားတို႔၏ အရြယ္မ်ား ေလးေထာင့္ကိုးရာေသာ အသက္ေမြးမႈမ်ား ေလးေထာင့္ ကိုးရာေသာပရိဗိုဇ္မ်ား ေလးေထာင့္ကိုးရာေသာ နဂါးတို႔ေနရာမ်ား ႏွစ္ေထာင္ေသာ ဣေႁႏၵမ်ား သုံးေထာင္ေသာငရဲဲမ်ား သုံးဆယ့္ေျခာက္မ်ဳိးေသာ ျမဴဓာတ္ (တည္ရာ) မ်ား ခုနစ္မ်ဳိးေသာ သညာရွိပဋိသေႏၶမ်ားခုနစ္မ်ဳိးေသာ သညာမဲဲ့ပဋိသေႏၶမ်ား ခုနစ္မ်ဳိးေသာ အဆစ္ ပဋိသေႏၶမ်ား ခုနစ္မ်ဳိးေသာ နတ္မ်ားခုနစ္မ်ဳိးေသာ လူမ်ား ခုနစ္မ်ဳိးေသာ ေျမဖုတ္ဘီလူးမ်ား ခုနစ္ခုေသာ အိုင္ႀကီးမ်ား ခုနစ္ခုေသာအဖုႀကီးမ်ား ခုနစ္ရာေသာ အဖုငယ္မ်ား ခုနစ္ခုေသာ ေခ်ာက္ႀကီးမ်ား ခုနစ္ရာေသာ ေခ်ာက္ငယ္မ်ားခုနစ္ခုေသာ အိပ္မက္ႀကီးမ်ား ခုနစ္ရာေသာ အိပ္မက္ငယ္မ်ား ရွစ္သန္းေလးသိန္းေသာ မဟာကပ္မ်ားရွိကုန္၏၊ ယင္း (မဟာကပ္တို႔) ပတ္လုံး လူမိုက္ျဖစ္ေစ ပညာရွိျဖစ္ေစ (တစ္ဘဝမွ တစ္ဘဝသို႔) ေျပးသြားက်င္လည္၍ ဆင္းရဲဲကုန္ဆုံးျခင္းကို ျပဳၾကလတၱ႔ံ၊ ထိုအတြင္း (ဆင္းရဲဲကုန္ဆုံးျခင္း) မရွိ၊ ‘ငါသည္ ဤသီလျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤက်င့္ဝတ္ျဖင့့္္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤၿခိဳးျခံမႈျဖင့့္္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤအက်င့္ျမတ္ျဖင့့္္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မရင့္ေသးေသာ ကံကိုမူလည္း ရင့္ေစမည္ ရင့္ၿပီးေသာ ကံကိုမူလည္း ေတြ႕၍ ေတြ႕၍ ပ်က္စီးေစမည္’ဟုဤသို႔ (ျပဳျပင္ႏိုင္ျခင္း မရွိ)၊ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲဲသည္ စရြတ္ေတာင္းျဖင့္ ျခင္ထားသကဲဲ့သို႔ ျဖစ္၏၊ သံသရာသည္ အပိုင္းအျခား ျပဳထားၿပီးျဖစ္၏၊ အတိုး အဆုတ္ မရွိ၊ အလြန္ အယုတ္ မရွိ၊ ခ်ည္လုံးကိုပစ္လိုက္ေသာ္ (ခ်ည္ရွိသေရြ႕သာ) ေျပလ်က္ ေျပးသြားသကဲဲ့သို႔ ဤအတူ လူမိုက္ျဖစ္ေစ ပညာရွိျဖစ္ေစ (တစ္ဘဝမွ တစ္ဘဝသို႔) ေျပးသြားက်င္လည္၍ ဆင္းရဲဲကုန္ဆုံးျခင္းကို ျပဳၾကလတၱံ႕”ဟု ေျပာဆိုပါသည္။

၁၆၉။ အသွ်င္ဘုရား ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကို ေမးပါလ်က္ မကၡလိေဂါသာလသည္အကြၽႏု္ပ္အား ဤသို႔ ”သံသရာမွ စင္ၾကယ္ျခင္း” ကို ေျဖၾကားပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား သရက္ပင္ကိုေမးပါလ်က္ ေတာင္ပိႏၷဲဲပင္ကို ေျဖသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ပိႏၷဲဲပင္ကို ေမးပါလ်က္ သရက္ပင္ကိုေျဖသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကို ေမးပါလ်က္ မကၡလိေဂါသာလသည္ အကြၽႏု္ပ္အား သံသရာမွ စင္ၾကယ္ျခင္းကို ေျဖၾကားပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္အားဤသို႔ အၾကံျဖစ္ပါ၏ –

”ငါကဲဲ့သို႔ေသာ မင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၌ ေနေသာသမဏျဗာဟၼဏကို ျပစ္တင္ေမာင္းမဲဲသင့္သည္ဟုအဘယ္ေၾကာင့္ မွတ္ယူႏိုင္ပါအံ့နည္း”ဟု အၾကံျဖစ္ပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ မကၡလိေဂါသာလ ေျပာေသာ စကားကို ႏွစ္လည္း မႏွစ္သက္ခဲဲ့ပါ၊ ပယ္လည္း မပယ္ခဲဲ့ပါ၊ မႏွစ္သက္ခဲဲ့ မပယ္ခဲဲ့မူ၍ ႏွလုံးမသာေသာ္လည္း ႏွလုံးမသာေသာ စကားကိုမႁမြက္ဆိုမူ၍ ထိုစကားကို မနာယူ မမွတ္သားဘဲဲ ေနရာမွ ထကာ ျပန္ခဲဲ့ပါသည္။

၁။ (ပ) ၄င္းအမွတ္အသား အတြင္းရွိ စကားမ်ားသည္ ပူရဏကႆပအား ေမးသည့္စကားအတိုင္းျဖစ္သည္။

 

အဇိတေကသကမၺလ၏ အယူဝါဒ

၁၇ဝ။ အသွ်င္ဘုရား အခါတစ္ပါး၌ အကြၽႏု္ပ္သည္ အဇိတေကသကမၺလထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အဇိတေကသကမၺလႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ (ႏႈတ္ဆက္) ေျပာဆိုပါ၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္စကားကို ၿပီးဆုံးေစ၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ အဇိတေကသကမၺလအား ဤျပႆနာကို ေမးဖူးပါ၏ –

”အသွ်င္အဇိတ မ်ားစြာေသာ အတတ္သည္တို႔သည္ ရွိပါကုန္၏။ပ။ဤ (အတတ္တို႔၏ အက်ဳိး) ႏွင့္ တူစြာမ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္း ျဖစ္က်ဳိးကို ျပျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္ပါသ ေလာအသွ်င္အဇိတ”ဟု ေမးဖူးပါ၏။

၁၇၁။ ဤသို႔ ေမးေသာ္ အဇိတေကသကမၺလသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ဤစကားကို ေျပာဆိုပါသည္အသွ်င္ဘုရား –

”မင္းႀကီး ေပးလွဴျခင္းသည္ မရွိ၁၊ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ မရွိ၊ဟုံးပူေဇာ္ျခင္းသည္ မရွိ၊ ေကာင္းမႈမေကာင္းမႈတို႔၏ အက်ဳိးဝိပါက္သည္ မရွိ၊ ဤေလာကသည္ မရွိ၊ တစ္ပါးေသာ ေလာကသည္ မရွိ၊ အမိသည္ မရွိ၂၊ အဖသည္ မရွိ၊ ေသ၍ တစ္ဖန္ျဖစ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ မရွိကုန္၊ ဤေလာကကိုလည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးေသာ ေလာကကိုလည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေဟာၾကားႏိုင္ကုန္ေသာ ေျဖာင့္မွန္ေသာ အရိယမဂ္သို႔ ေရာက္ကုန္ေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ရွိကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေလာက၌ မရွိကုန္၊ ဤသတၱဝါသည္မဟာဘုတ္ေလးပါး အစုအေဝး ျဖစ္၏၊ ေသေသာအခါ ေျမဓာတ္သည္ ေျမဓာတ္အစုသို႔ ဆိုက္၏၊ ေရာက္၏၊ ေရဓာတ္သည္ ေရဓာတ္အစုသို႔ ဆိုက္၏၊ ေရာက္၏၊ မီးဓာတ္သည္ မီးဓာတ္အစုသို႔ဆိုက္၏၊ ေရာက္၏၊ ေလဓာတ္သည္ ေလဓာတ္အစုသို႔ ဆိုက္၏၊ ေရာက္၏၊ နာမ္ဣေႁႏၵတို႔သည္ေကာင္းကင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ကုန္၏၊ ေညာင္ေစာင္းလွ်င္ ငါးခုေျမာက္ျဖစ္ေသာ ေယာက်္ားတို႔သည္သူေသေကာင္ကို ယူ၍ သြားကုန္၏၊ သင္းခ်ဳိင္းတိုင္ေအာင္ သူေသေကာင္တို႔သည္ ထင္ကုန္၏၊ အ႐ိုးတို႔သည္ ခိုအဆင္းကဲဲ့သို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ အလွဴတို႔သည္ ျပာအဆုံးရွိကုန္၏၊ အလွဴေပးျခင္းကိုလူမိုက္တို႔က ပညတ္ထား၏၊ အခ်ဳိ႕သူတို႔သည္ (ေပးလွဴျခင္းစသည္) ရွိ၏ ဟူေသာ ဝါဒကို ေဟာေျပာကုန္၏၊ ထိုသူတို႔၏ စကားသည္ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္၏၊ မွားယြင္း၏၊ ေယာင္ယမ္းေျပာဆို ေသာစကားျဖစ္၏၊ လူမိုက္ျဖစ္ေစ ပညာရွိျဖစ္ေစ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးလွ်င္ ျပတ္စဲဲကုန္၏၊ ပ်က္စီး ကုန္၏၊ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မရွိကုန္”ဟု ေျပာဆိုပါသည္။

၁၇၂။ အသွ်င္ဘုရား ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကို ေမးပါလ်က္ အဇိတေကသကမၺလသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ဤသို႔ ”ျပတ္စဲဲဝါဒ” ကို ေျဖၾကားပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား သရက္ပင္ကို ေမးပါလ်က္ ေတာင္ပိႏၷဲဲပင္ကို ေျဖသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ပိႏၷဲဲပင္ကို ေမးပါလ်က္ သရက္ပင္ကို ေျဖသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကို ေမးပါလ်က္ အဇိတေကသကမၺလသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ျပတ္စဲဲဝါဒကို ေျဖၾကားပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္အား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ပါ၏ –

”ငါကဲဲ့သို႔ေသာ မင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၌ ေနေသာသမဏျဗာဟၼဏကို ျပစ္တင္ေမာင္းမဲဲသင့္သည္ဟုအဘယ္ေၾကာင့္ မွတ္ယူႏိုင္ပါအံ့နည္း”ဟု အၾကံျဖစ္ပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ အဇိတေကသကမၺလ ေျပာေသာ စကားကို ႏွစ္လည္း မႏွစ္သက္ခဲဲ့ပါ၊ ပယ္လည္း မပယ္ခဲဲ့ပါ၊ မႏွစ္သက္ခဲဲ့ မပယ္ခဲဲ့မူ၍ ႏွလုံးမသာေသာ္လည္း ႏွလုံးမသာေသာ စကားကိုမႁမြက္ဆိုမူ၍ ထိုစကားကို မနာယူ မမွတ္သားဘဲဲ ေနရာမွ ထကာ ျပန္ခဲဲ့ပါသည္။

၁။ အက်ဳိးမရွိဟု ဆိုလိုသည္။

၂။ အမိသည္မရွိ အမိ၌ ေကာင္းစြာျပဳျခင္း မေကာင္းစြာျပဳျခင္း၏ အက်ဳိးမရွိဟု ဆိုလိုသည္ (အဖသည္မရွိ ဆိုရာ၌လည္း ဤအတူပင္)။

 

ပကုဓကစၥာယန၏ အယူဝါဒ

၁၇၃။ အသွ်င္ဘုရား အခါတစ္ပါး၌ အကြၽႏု္ပ္သည္ ပကုဓကစၥာယနထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ပကုဓကစၥာယနႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ (ႏႈတ္ဆက္) ေျပာဆိုပါ၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကိုၿပီးဆုံးေစ၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ပကုဓကစၥာယနအား ဤျပႆနာကို ေမးဖူးပါ၏ –

”အသွ်င္ကစၥာယန မ်ားစြာေသာ အတတ္သည္တို႔သည္ ရွိပါကုန္၏။ပ။ ဤ (အတတ္တို႔၏ အက်ဳိး) ႏွင့္တူစြာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္း ျဖစ္က်ဳိးကို ျပျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္ပါသေလာအသွ်င္ကစၥာယန”ဟု ေမးဖူးပါ၏။

၁၇၄။ ဤသို႔ ေမးေသာ္ ပကုဓကစၥာယနသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ဤစကားကို ေျပာဆိုပါသည္ အသွ်င္ဘုရား –

”မင္းႀကီး ဤခုနစ္ပါးေသာ အစုတို႔သည္ ျပဳလုပ္ထားသည္ မဟုတ္ကုန္၊ ျပဳလုပ္ထားေစသည္မဟုတ္ကုန္၊ ဖန္ဆင္းထားသည္ မဟုတ္ကုန္၊ ဖန္ဆင္းထားေစသည္ မဟုတ္ကုန္၊ ၿမဳံကုန္၏၊ ေတာင္ထြတ္ကဲဲ့သို႔ တည္ကုန္၏၊ ခိုင္ျမဲဲေသာ တံခါးတိုင္ကဲဲ့သို႔ တည္ကုန္၏၊ ထိုအစုတို႔သည္ မတုန္လႈပ္ကုန္၊ မေဖာက္ျပန္ကုန္၊ အခ်င္းခ်င္း မညႇဥ္းဆဲဲႏိုင္ကုန္၊ အခ်င္းခ်င္းခ်မ္းသာရန္လည္းေကာင္း ဆင္းရဲဲရန္လည္းေကာင္း ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲဲရန္လည္းေကာင္း မတတ္ႏိုင္ကုန္၊ ခုနစ္ပါးတို႔ ဟူသည္အဘယ္နည္း – ေျမအစု၊ ေရအစု၊ မီးအစု၊ ေလအစု၊ ခ်မ္းသာ၊ ဆင္းရဲဲ၊ ခုနစ္ခုေျမာက္အသက္တို႔တည္း။ဤခုနစ္ပါးေသာ အစုတို႔သည္ ျပဳလုပ္ထားသည္ မဟုတ္ကုန္၊ ျပဳလုပ္ထားေစသည္ မဟုတ္ ကုန္၊ ဖန္ဆင္းထားသည္ မဟုတ္ကုန္၊ ဖန္ဆင္းထားေစသည္ မဟုတ္ကုန္၊ ၿမဳံကုန္၏၊ ေတာင္ ထြတ္ကဲဲ့သို႔ တည္ကုန္၏၊ ခိုင္ျမဲဲေသာ တံခါးတိုင္ကဲဲ့သို႔ တည္ကုန္၏၊ ထိုအစုတို႔သည္ မတုန္လႈပ္ ကုန္၊ မေဖာက္ျပန္ကုန္၊ အခ်င္းခ်င္း မညႇဥ္းဆဲဲႏိုင္ကုန္၊ အခ်င္းခ်င္း ခ်မ္းသာရန္လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲဲရန္လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာဆင္းရဲဲရန္လည္းေကာင္း မတတ္ႏိုင္ကုန္၊ ထိုအစုတို႔၌ သတ္သူ သတ္ေစသူ ၾကားသူ ၾကားေစသူ သိသူ သိေစသူမ်ား မရွိကုန္၊ ထက္စြာေသာ လက္နက္ျဖင့္ ဦးေခါင္းကိုျဖတ္ေစကာမူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို သတ္သည္ မမည္၊ လက္နက္သည္ခုနစ္ပါးေသာ အစုတို႔၏ အၾကား ဟင္းလင္းသို႔ က်ေရာက္၏”ဟု ေျပာဆိုပါသည္။

၁၇၅။ အသွ်င္ဘုရား ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကို ေမးပါလ်က္ ပကုဓကစၥာယနသည္အကြၽႏု္ပ္အား ဤသို႔ ”အေၾကာင္းအရာတစ္ပါးျဖင့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ပါး” ကို ေျဖၾကားပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား သရက္ပင္ကို ေမးပါလ်က္ ေတာင္ပိႏၷဲဲပင္ကို ေျဖသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ပိႏၷဲဲပင္ကိုေမးပါလ်က္ သရက္ပင္ကို ေျဖသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကို ေမးပါလ်က္ ပကုဓကစၥာယနသည္ အကြၽႏု္ပ္အား အေၾကာင္းအရာတစ္ပါးျဖင့္ အေၾကာင္းအရာ့တစ္ပါးကို ေျဖၾကားပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္အား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ပါ၏ –

”ငါကဲဲ့သို႔ေသာ မင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၌ ေနေသာသမဏျဗာဟၼဏကို ျပစ္တင္ေမာင္းမဲဲသင့္သည္ဟုအဘယ္ေၾကာင့္ မွတ္ယူႏိုင္ပါအံ့နည္း”ဟု အၾကံျဖစ္ပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ပကုဓကစၥာယနေျပာေသာ စကားကို ႏွစ္လည္း မႏွစ္သက္ခဲဲ့ပါ၊ ပယ္လည္း မပယ္ခဲဲ့ပါ၊ မႏွစ္သက္ခဲဲ့ မပယ္ခဲဲ့မူ၍ ႏွလုံးမသာေသာ္လည္း ႏွလုံးမသာေသာ စကားကို မႁမြက္ဆိုမူ၍ ထိုစကားကို မနာယူ မမွတ္သားဘဲဲ ေနရာမွ ထကာ ျပန္ခဲဲ့ပါသည္။

 

နိဂဏၭနာဋပုတၱ၏ အယူဝါဒ

၁၇၆။ အသွ်င္ဘုရား အခါတစ္ပါး၌ အကြၽႏု္ပ္သည္ နိဂဏၭနာဋပုတၱထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ နိဂဏၭနာဋပုတၱႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ (ႏႈတ္ဆက္) ေျပာဆိုပါ၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကိုၿပီးဆုံးေစ၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ နိဂဏၭနာဋပုတၱအား ဤျပႆနာကို ေမးဖူးပါ၏ –

”အသွ်င္အဂၢိေဝႆန၁ မ်ားစြာေသာ အတတ္သည္တို႔သည္ ရွိပါကုန္၏။ပ။ ဤ (အတတ္တို႔၏ အက်ဳိး) ႏွင့္တူစြာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကို ျပျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္ပါသေလာအသွ်င္အဂၢိေဝႆန”ဟု ေမးဖူးပါ၏။

၁၇၇။ ဤသို႔ ေမးေသာ္ နိဂဏၭနာဋပုတၱသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ဤစကားကို ေျပာဆိုပါသည္ အသွ်င္ဘုရား –

”မင္းႀကီး ဤ (ေလာက) ၌ နိဂဏၭသည္ ေလးမ်ဳိးေသာ ေစာင့္စည္းျခင္းျဖင့္ ေစာင့္စည္း၏၊ မင္းႀကီးနိဂဏၭသည္ ေလးမ်ဳိးေသာ ေစာင့္စည္းျခင္းျဖင့္ အဘယ္သို႔ ေစာင့္စည္းသနည္းဟူမူ-မင္းႀကီး ဤေလာက၌နိဂဏၭသည္ အလုံးစုံေသာ ေရေအးကို တားျမစ္၏၊ (မေကာင္းမႈကို) အလုံးစုံ တားျမစ္၏၊ (မေကာင္းမႈကို) အလုံးစုံ တားျမစ္ျခင္းျဖင့္ ပယ္ခြါၿပီး ျဖစ္၏၊ (မေကာင္းမႈ ကို) အလုံးစုံတားျမစ္ျခင္းျဖင့္ (လြတ္ေျမာက္ရာကို) ေတြ႕ၿပီးျဖစ္၏၊ မင္းႀကီး ဤေလးမ်ဳိးေသာ ေစာင့္စည္းျခင္းျဖင့္ေစာင့္စည္းၿပီးေသာ ဤနိဂဏၭနာဋပုတၱကို အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ေသာ စိတ္ရွိသူ ေစာင့္စည္းေသာစိတ္ရွိသူ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိသူဟု ဆိုအပ္၏”ဟု ေျပာဆို ပါသည္။

၁၇၈။ အသွ်င္ဘုရား ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကို ေမးပါလ်က္ နိဂဏၭနာဋပုတၱသည္အကြၽႏု္ပ္အား ဤသို႔ ”ေလးမ်ဳိးေသာ ေစာင့္စည္းျခင္း” ကို ေျဖၾကားပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား သရက္ပင္ ကိုေမးပါလ်က္ ေတာင္ပိႏၷဲဲပင္ကို ေျဖသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ပိႏၷဲဲပင္ကို ေမးပါလ်က္ သရက္ပင္ကိုေျဖသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကို ေမးပါလ်က္ နိဂဏၭနာဋပုတၱသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ေလးမ်ဳိးေသာ ေစာင့္စည္းျခင္းကို ေျဖၾကားပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္အားဤသို႔ အၾကံျဖစ္ပါ၏ –

”ငါကဲဲ့သို႔ေသာ မင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၌ ေနေသာသမဏျဗာဟၼဏကို ျပစ္တင္ေမာင္းမဲဲသင့္သည္ဟုအဘယ္ေၾကာင့္ မွတ္ယူႏိုင္ပါအံ့နည္း”ဟု အၾကံျဖစ္ပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ နိဂဏၭနာဋပုတၱ ေျပာေသာ စကားကို ႏွစ္လည္း မႏွစ္သက္ခဲဲ့ပါ၊ ပယ္လည္း မပယ္ခဲဲ့ပါ၊ မႏွစ္သက္ခဲဲ့ မပယ္ခဲဲ့မူ၍ ႏွလုံးမသာေသာ္လည္း ႏွလုံးမသာေသာ စကားကိုမႁမြက္ဆိုမူ၍ ထိုစကားကို မနာယူ မမွတ္သားဘဲဲ ေနရာမွ ထကာ ျပန္ခဲဲ့ပါသည္။

၁။ နိဂဏၭနာဋပုတၱကိုပင္ အႏြယ္မွျဖစ္ေသာ အမည္အားျဖင့္ အဂၢိေဝႆနဟု ေခၚသည္။

 

သဥၥယေဗလ႒ပုတၱ၏ အယူဝါဒ

၁၇၉။ အသွ်င္ဘုရား အခါတစ္ပါး၌ အကြၽႏု္ပ္သည္ သၪၥယေဗလ႒ပုတၱထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ သၪၥယေဗလ႒ပုတၱႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ (ႏႈတ္ဆက္) ေျပာဆိုပါ၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္စကား ကို ၿပီးဆုံးေစ၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ သၪၥယေဗလ႒ပုတၱၱအား ဤျပႆနာကိုေမးဖူးပါ၏ –

”အသွ်င္သၪၥယ မ်ားစြာေသာ အတတ္သည္တို႔သည္ ရွိပါကုန္၏။ပ။ ဤ (အတတ္တို႔၏ အက်ဳိး) ႏွင့္တူစြာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္း ျဖစ္က်ဳိးကို ျပျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္ပါသေလာအသွ်င္သၪၥယ”ဟု ေမးဖူးပါ၏။

၁၈ဝ။ ဤသို႔ ေမးေသာ္ သၪၥယေဗလ႒ပုတၱၱသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ဤစကားကို ေျပာဆိုပါသည္အသွ်င္ဘုရား –

”တစ္ပါးေသာ ေလာက ရွိသေလာဟု (သင္) ငါ့ကို ေမးေသာ္ တစ္ပါးေသာ ေလာကရွိ၏ဟု ငါအယူရွိခဲဲ့လွ်င္ တစ္ပါးေသာ ေလာကရွိ၏ဟု သင့္အား ငါေျဖရာ၏၊ (သို႔ရာတြင္) ဤသို႔ဟုလည္း ငါ မယူ၊ ထိုသို႔ဟုလည္း ငါမယူ၊ အျခားသို႔ဟုလည္း ငါမယူ၊ (ဤသို႔ ထိုသို႔ အျခားသို႔) မဟုတ္ဟုလည္း ငါမယူ၊ (ဤသို႔ ထိုသို႔ အျခားသို႔) မဟုတ္သည္ မဟုတ္ဟုလည္း ငါမယူ။

တစ္ပါးေသာ ေလာက မရွိပါသေလာ။ပ။

တစ္ပါးေသာ ေလာက ရွိလည္းရွိ မရွိလည္း မရွိသေလာ။ပ။

တစ္ပါးေသာ ေလာက ရွိသည္လည္း မဟုတ္၊ မရွိသည္လည္း မဟုတ္သေလာ။ပ။

(ေသ၍) တစ္ဖန္ ျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါတို႔ ရွိကုန္သေလာ။ပ။

(ေသ၍) တစ္ဖန္ ျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါတို႔ မရွိကုန္သေလာ။ပ။

(ေသ၍) တစ္ဖန္ ျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါတို႔ ရွိလည္းရွိ မရွိလည္း မရွိကုန္သေလာ။ပ။

(ေသ၍) တစ္ဖန္ ျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါတို႔ ရွိသည္လည္း မဟုတ္၊ မရွိသည္လည္း မဟုတ္ကုန္သေလာ။ပ။

ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈကံတို႔၏ အက်ဳိးဝိပါက္ ရွိပါသေလာ။ပ။

ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈကံတို႔၏ အက်ဳိးဝိပါက္ မရွိပါသေလာ။ပ။

ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈကံတို႔၏ အက်ဳိးဝိပါက္ ရွိလည္းရွိ မရွိလည္း မရွိသေလာ။ပ။

ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈကံတို႔၏ အက်ဳိးဝိပါက္ ရွိသည္လည္း မဟုတ္၊ မရွိသည္လည္း မဟုတ္သေလာ။ပ။

သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္၌ ရွိသေလာ။ပ။

သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္၌ မရွိသေလာ။ပ။

သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္၌ ရွိလည္းရွိ မရွိလည္း မရွိသေလာ။ပ။

သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္၌ ရွိသည္လည္း မဟုတ္၊ မရွိသည္လည္း မဟုတ္သေလာဟု (သင္) ငါ့ကိုေမးေသာ္ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ရွိသည္လည္း မဟုတ္ မရွိသည္လည္း မဟုတ္ဟုငါ အယူရွိခဲဲ့လွ်င္ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ရွိသည္လည္း မဟုတ္ မရွိသည္လည္း မဟုတ္ဟုသင့္အား ငါ ေျဖရာ၏၊ (သို႔ရာတြင္) ဤသို႔ဟုလည္း ငါ မယူ၊ ထိုသို႔ဟုလည္း ငါ မယူ၊ အျခားသို႔ဟုလည္း ငါ မယူ၊ (ဤသို႔ ထိုသို႔ အျခားသို႔) မဟုတ္ဟုလည္း ငါ မယူ၊ (ဤသို႔ ထိုသို႔ အျခားသို႔) မဟုတ္သည္ မဟုတ္ဟု လည္း ငါမယူ”ဟု ေျပာဆိုပါသည္။

၁၈၁။ အသွ်င္ဘုရား ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကို ေမးပါလ်က္ သၪၥယေဗလ႒ ပုတၱသည္အကြၽႏု္ပ္အား ဤသို႔ ”ပစ္လႊင့္ေသာ အယူ” ကို ေျဖၾကားပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား သရက္ပင္ကို ေမးပါလ်က့္ေတာင္ပိႏၷဲဲပင္ကို ေျဖသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ပိႏၷဲဲပင္ကို ေမးပါလ်က္ သရက္ပင္ကိုေျဖသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကို ေမးပါလ်က္ သၪၥယေဗလ႒ပုတၱသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ပစ္လႊင့္ေသာ အယူကို ေျဖၾကားပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္အားဤသို႔ အၾကံျဖစ္ပါ၏ –

”ဤသူကား ဤသမဏျဗာဟၼဏတို႔တြင္ ပညာမဲဲ့ဆုံး ျဖစ္၏၊ အေတြေဝဆုံး ျဖစ္၏၊ ကိုယ္တိုင္သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကို ေမးပါလ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ ပစ္လႊင့္ေသာ အယူကို ေျဖၾကားဘိသနည္း၊ ငါကဲဲ့သို႔ေသာ မင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၌ ေနေသာသမဏျဗာဟၼဏကို ျပစ္တင္ေမာင္းမဲဲသင့္သည္ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ မွတ္ယူႏိုင္ပါအံ့နည္း”ဟု အၾကံျဖစ္ပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ သၪၥယေဗလ႒ပုတၱၱေျပာေသာ စကားကို ႏွစ္လည္း မႏွစ္သက္ခဲဲ့ပါ၊ ပယ္လည္း မပယ္ခဲဲ့ပါ၊ မႏွစ္သက္ခဲဲ့ မပယ္ခဲဲ့မူ၍ ႏွလုံးမသာေသာ္လည္း ႏွလုံးမသာေသာ စကားကို မႁမြက္ဆိုမူ၍ ထိုစကားကို မနာယူ မမွတ္သားဘဲဲ ေနရာမွ ထကာ ျပန္ခဲဲ့ပါသည္။

 

ေရွးဦးစြာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ရအပ္ေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ိဳး

၁၈၂။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္း ေမးပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ဤမ်ားစြာ ေသာအတတ္သည္တို႔သည္ ရွိပါကုန္၏၊ ဤအတတ္သည္တို႔ကား အဘယ္နည္း- ”ဆင္စီးသူရဲဲမ်ား ျမင္းစီးသူရဲဲမ်ား ရထားစီးသူရဲဲမ်ား ေလးသည္မ်ား ေအာင္လံကိုင္မ်ား စစ္ဆင္သူမ်ားတစ္ဖက္ စစ္တပ္သို႔ ဝင္၍ ဦးေခါင္းမ်ားကို အတုံးအတစ္ ျဖတ္ေတာက္သြားႏိုင္ သူမ်ား (စစ္၌) ထူးခြၽန္ေက်ာ္ေစာေသာ မင္းသားမ်ား တစ္ဟုန္တည္း ေျပးဝင္စစ္ထိုးႏိုင္သူမ်ား ဆင္ေျပာင္ႀကီးကဲဲ့သို႔ေသာသူရဲဲမ်ား လြန္စြာရဲဲရင့္သူမ်ား ခ်ပ္ဝတ္သူရဲဲမ်ား ကြၽန္ယုံေတာ္မ်ား ထမင္းခ်က္သူမ်ား ဆတၱာသည္မ်ားေရခ်ဳိးေပးသူမ်ား စဖိုသည္မ်ား ပန္းကုံးသူမ်ား ခဝါသည္မ်ား ရက္ကန္းသည္မ်ား က်ဴထရံသည္မ်ားအိုးထိန္းသည္မ်ား ဂဏန္းတတ္သူမ်ား လက္ခ်ဳိးေရတြက္ တတ္သူမ်ား ထိုမွ တစ္ပါးလည္းဤႏွင့္အလားတူ မ်ားစြာေသာ အတတ္သည္တို႔ ရွိပါကုန္ေသး၏၊ ထိုသူတို႔သည္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ အတတ္၏ အက်ဳိးကို မွီ၍ အသက္ ေမြးပါကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ထိုအတတ္ျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ခ်မ္းသာေစပါကုန္၏၊ (အားအင္) ျပည့္ ၿဖိဳးေစပါကုန္၏၊ အမိအဖတို႔ကိုခ်မ္းသာေစပါကုန္၏ (အားအင္) ျပည္႔ၿဖိဳးေစပါကုန္၏၊ သားမယား တို႔ကို ခ်မ္းသာေစပါကုန္၏၊ (အားအင္) ျပည့္ၿဖိဳးေစပါကုန္၏၊ မိ္တ္ေဆြ ခင္ပြန္းတို႔ကို ခ်မ္းသာ ေစပါကုန္၏၊ (အားအင္) ျပည့္ၿဖိဳးေစပါကုန္၏၊ အထက္ဘုံ၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ေကာင္းက်ဳိးကိုျဖစ္ေစတတ္ေသာ မြန္ျမတ္ေသာ အက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အလွဴကိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔၌တည္ေစပါကုန္၏၊ ဤ (အတတ္တို႔၏ အက်ဳိး) ႏွင့္တူစြာ မ်က္ေမွာက္ ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္သိျမင္ရေသာရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကို ျပျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္ပါသေလာ အသွ်င္ဘုရား”။

၁၈၃။ မင္းႀကီး တတ္ႏိုင္ပါ၏၊ မင္းႀကီး သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဤအရာ၌ သင့္ကိုပင္ ျပန္၍ ေမးအံ၊ သင္ ႏွစ္သက္သည့္အတိုင္း ထို (အေမး) ကို ေျဖေလာ့၊ မင္းႀကီး ထို (အရာ) ကို အဘယ္သို႔ ထင္သနည္း။

ဤ (တိုင္းျပည္) ၌ ေရွးဦးစြာ ထေလ့ရွိေသာ ေနာက္မွ အိပ္ေလ့ရွိေသာ အဘယ္ကို ျပဳရအံ့နည္းဟုနာခံေလ့ရွိေသာ ႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္ကို ျပဳေလ့ရွိေသာ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ကို ဆိုေလ့ရွိေသာ မ်က္ႏွာရိပ္ကို ၾကည့္ေလ့ရွိေသာ အမႈလုပ္ ကြၽန္ေယာက်္ားသည္ သင့္အား ရွိရာ၏၊ ထိုသူအား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ရာ၏ –

”အခ်င္းတို႔ ေကာင္းမႈတို႔၏ လားရာ ေကာင္းမႈတို႔၏ အက်ဳိးသည္ အံ့ဖြယ္ရွိပါေပစြတကား၊ မျဖစ္ဖူးျမဲဲ ျဖစ္ပါေပစြတကား၊ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ လူပင္တည္း၊ ငါသည္လည္း လူပင္တည္း၊ (သို႔ရာတြင္) ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင့္အဇာတသတ္မင္းကား ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ျဖင့္ ကုံလုံ ျပည့္စုံစြာ နတ္ကဲဲ့သို႔ ေပ်ာ္ရႊင္စံစားရ၏၊ ငါမူကားေရွးဦးစြာ ထေလ့ရွိေသာ ေနာက္မွ အိပ္ေလ့ရွိေသာ အဘယ္ကို ျပဳရအံ့နည္းဟု နာခံေလ့ ရွိေသာႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္ကို ျပဳေလ့ရွိေသာ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ကို ဆိုေလ့ရွိေသာ မ်က္ႏွာရိပ္ကို ၾကည့္ေလ့ရွိ ေသာထို (မင္း)၏ အမႈလုပ္ကြၽန္ ျဖစ္၏၊ ငါသည္ ေကာင္းမႈတို႔ကို ျပဳရမူ (ထိုမင္းကဲဲ့သို႔) ျဖစ္ရာ၏၊ ငါသည္ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ ဖန္ရည္ဆိုးအဝတ္တို႔ကို ဝတ္၍ လူ႔ေဘာင္မွ ရဟန္း ေဘာင္သို႔ဝင္ေရာက္ရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု အၾကံျဖစ္ရာ၏။

ထိုသူသည္ ေနာင္အခါ၌ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ ဖန္ရည္ဆိုးအဝတ္တို႔ကို ဝတ္၍ လူ႔ေဘာင္မွရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရာ၏၊ ထိုသူသည္ ဤသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေသာ္ ကိုယ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းလ်က္ေနရာ၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းလ်က္ ေနရာ၏၊ စိတ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းလ်က္ ေနရာ၏၊ အစားအဝတ္မွ်ျဖင့္ ေရာင့္ရဲဲကာ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္လ်က္ ေနရာ၏၊ ထို (အေၾကာင္းအရာ) ကိုသင့္အား မင္းခ်င္း ေယာက်္ားတို႔သည္ ဤသို႔ ေလွ်ာက္ၾကားကုန္ရာ၏ –

”မင္းျမတ္ သိေတာ္မူပါေလာ့၊ ေရွးဦးစြာ ထေလ့ရွိေသာ ေနာက္မွ အိပ္ေလ့ရွိေသာ အဘယ္ကိုျပဳရအံ့နည္းဟု နာခံေလ့ရွိေသာ ႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္ကို ျပဳေလ့ရွိေသာ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ကို ဆိုေလ့ရွိေသာမ်က္ႏွာရိပ္ကို ၾကည့္ေလ့ရွိေသာ သင္ (မင္းျမတ္)၏ အမႈလုပ္ကြၽန္ေယာက်္ားသည္ ဆံမုတ္ဆိတ္ကိုပယ္ၿပီးလွ်င္ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္၍ လူ႔ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ပါ၏၊ ထိုသူသည္ ဤသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေသာ္ ကိုယ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းလ်က္ ေနပါ၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္း လ်က္ေနပါ၏၊ စိတ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းလ်က္ ေနပါ၏၊ အစားအဝတ္မွ်ျဖင့္ ေရာင့္ရဲဲကာ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ၌ေမြ႕ေလ်ာ္လ်က္ ေနပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္ၾကားကုန္ရာ၏။

ထိုသို႔ ေလွ်ာက္ၾကားလွ်င္ သင္ (မင္းႀကီး) သည္ ဤသို႔ ဆိုသင့္ပါမည္ေလာ –

”အခ်င္းတို႔ ထိုေယာက်္ားသည္ ငါ့ထံ ျပန္လာေစေလာ့၊ ေရွးဦးစြာ ထေလ့ရွိေသာ ေနာက္မွ အိပ္ေလ့ရွိေသာ အဘယ္ကို ျပဳရအံ့နည္းဟု နာခံေလ့ရွိေသာ ႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္ကို ျပဳေလ့ရွိေသာ ခ်စ္ခင္ ဖြယ္ကိုဆိုေလ့ရွိေသာ မ်က္ႏွာရိပ္ကို ၾကည့္ေလ့ရွိေသာ အမႈလုပ္ကြၽန္ပင္ တစ္ဖန္ ျဖစ္ေစေလာ့”ဟုဆိုသင့္ပါမည္ေလာ။

၁၈၄။ ဤသို႔ မဆိုသင့္ပါ အသွ်င္ဘုရား၊ စင္စစ္ေသာ္ကား အကြၽႏု္ပ္တို႔ကပင္ ထိုသူကို ရွိခိုးလည္းရွိခိုးကုန္ရာ၏၊ ခရီးဦးႀကိဳလည္း ျပဳကုန္ရာ၏၊ ထိုင္ရန္ေနရာကိုလည္း ေပးကုန္ရာ၏၊ သကၤန္း ဆြမ္းေက်ာင္း သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေသာ ေဆးအသုံးအေဆာင္တို႔ကို အလွဴခံရန္လည္း ဖိတ္ကုန္ရာ၏၊ ထိုသူအား တရားႏွင့္အညီ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္လ်က္ လုံၿခဳံမႈကိုလည္း စီမံေပးကုန္ရာ၏ဟု ေလွ်ာက္၏။

၁၈၅။ မင္းႀကီး ထို (အရာ) ကို အဘယ္သို႔ ထင္သနည္း၊ ဤသို႔ ျဖစ္ခဲဲ့ေသာ္ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရ ေသာရဟန္းျဖစ္က်ဳိးသည္ ရွိသေလာ မရွိသေလာ။

”ဤသို႔ ျဖစ္ခဲဲ့ေသာ္ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္း ျဖစ္က်ဳိးသည္ ဧကန္ရွိပါ၏ အသွ်င္ဘုရား”။

”မင္းႀကီး ဤကား ငါသည္ သင့္အား ေရွးဦးစြာ ျပေသာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးေပတည္း”။

 

ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ရအပ္ေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ိဳး

၁၈၆။ အသွ်င္ဘုရား ဤအတူ တစ္ပါးလည္း ျဖစ္ေသာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရ ေသာရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကို ျပျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္ပါေသးသေလာ။

မင္းႀကီး တတ္ႏိုင္ပါ၏၊ မင္းႀကီး သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဤအရာ၌ သင့္ကိုပင္ ျပန္၍ ေမးအံ၊ သင္ ႏွစ္သက္သည့္အတိုင္း ထိုအေမးကို ေျဖေလာ့၊ မင္းႀကီး ထို (အရာ) ကို အဘယ္သို႔ ထင္သနည္း။ ဤ (တိုင္းျပည္) ၌ အခြန္ကို ထမ္းေဆာင္ေသာ ဥစၥာစုကို တိုးပြါးေစတတ္ေသာ အိမ္ရွင္ လယ္သမားေယာက်္ားသည္ သင့္အား ရွိရာ၏၊ ထိုသူအား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ရာ၏ –

”အခ်င္းတို႔ ေကာင္းမႈတို႔၏ လားရာ ေကာင္းမႈတို႔၏ အက်ဳိးသည္ အံ့ဖြယ္ရွိပါေပစြတကား၊ မျဖစ္ဖူးျမဲဲျဖစ္ပါေပစြတကား၊ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ လူပင္တည္း၊ ငါသည္လည္း လူပင္တည္း၊ (သို႔ရာတြင္) ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းကားကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ျဖင့္ ကုံလုံျပည့္စုံစြာ နတ္ကဲဲ့သို႔ ေပ်ာ္ရႊင္စံစားရ၏၊ ငါမူကား ထို (မင္း)၏ အခြန္ကိုထမ္းေဆာင္ေသာ ဥစၥာစုကို တိုးပြားေစတတ္ေသာ အိမ္ရွင္ လယ္သမားေယာက်္ား ျဖစ္၏၊ ငါသည္ေကာင္းမႈတို႔ကို ျပဳရမူ (ထိုမင္းကဲဲ့သို႔) ျဖစ္ရာ၏၊ ငါသည္ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ဖန္ရည္ဆိုးအဝတ္တို႔ကို ဝတ္၍ လူ႔ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟုအၾကံျဖစ္ရာ၏။

ထိုသူသည္ ေနာင္အခါ၌ နည္းေသာ ဥစၥာစုကို စြန္႔၍ျဖစ္ေစ မ်ားေသာ ဥစၥာစုကို စြန္႔၍ျဖစ္ေစနည္းေသာ ေဆြမ်ဳိးစုကို စြန္႔၍ျဖစ္ေစ မ်ားေသာ ေဆြမ်ဳိးစုကို စြန္႔၍ျဖစ္ေစ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ဖန္ရည္ဆိုးအဝတ္တို႔ကို ဝတ္၍ လူ႔ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရာ၏၊ ထိုသူသည္ ဤသို႔ဝင္ေရာက္ၿပီးေသာ္ ကိုယ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းလ်က္ ေနရာ၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းလ်က္ ေနရာ၏၊ စိတ္ျဖင့္ေစာင့္စည္းလ်က္ ေနရာ၏၊ အစားအဝတ္မွ်ျဖင့္ ေရာင့္ရဲဲကာ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္လ်က္ ေနရာ၏၊ ထို (အေၾကာင္းအရာ) ကို သင့္အား မင္းခ်င္းေယာက်္ားတို႔သည္ ဤသို႔ ေလွ်ာက္ၾကားကုန္ရာ၏ –

”မင္းျမတ္ သိေတာ္မူပါေလာ့၊ အသွ်င္မင္းျမတ္၏ အခြန္ကို ထမ္းေဆာင္ေသာ ဥစၥာစုကိုတိုးပြားေစတတ္ေသာ အိမ္ရွင္ လယ္သမားေယာက်္ားသည္ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ ဖန္ရည္ဆိုးအဝတ္တို႔ကို ဝတ္၍ လူ႔ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ပါ၏၊ ထိုသူသည္ ဤသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေသာ္ ကိုယ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းလ်က္ ေနပါ၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းလ်က္ ေနပါ၏၊ စိတ္ ျဖင့္ေစာင့္စည္းလ်က္ ေနပါ၏၊ အစား အဝတ္မွ်ျဖင့္ ေရာင့္ရဲဲကာ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္လ်က္ေနပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္ၾကားကုန္ရာ၏။

ထိုသို႔ ေလွ်ာက္ၾကားလွ်င္ သင္ (မင္းႀကီး) သည္ ဤသို႔ ဆိုသင့္ပါမည္ေလာ –

”အခ်င္းတို႔ ထိုေယာက်္ားသည္ ငါ့ထံ ျပန္လာေစေလာ့၊ အခြန္ကို ထမ္းေဆာင္ေသာ ဥစၥာစုကို တိုးပြားေစတတ္ေသာ အိမ္ရွင္ လယ္သမားပင္ တစ္ဖန္ ျဖစ္ေစေလာ့”ဟု ဆိုသင့္ပါမည္ေလာ။

၁၈၇။ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ မဆိုသင့္ပါ၊ စင္စစ္ေသာ္ကား အကြၽႏု္ပ္တို႔ကပင္ ထိုသူကို ရွိခိုးလည္းရွိခိုးကုန္ရာ၏၊ ခရီးဦးႀကိဳလည္း ျပဳကုန္ရာ၏၊ (ထိုင္ရန္) ေနရာကိုလည္း ေပးကုန္ရာ၏၊ သကၤန္း ဆြမ္းေက်ာင္း သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေသာ ေဆးအသံုးအေဆာင္တို႔ကို အလွဴခံရန္လည္း ဖိတ္ကုန္ရာ၏၊ ထိုသူအား တရားႏွင့္အညီ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္လ်က္ လံုျခံဳမႈကိုလည္း စီမံေပးကုန္ရာ၏။

၁၈၈။ ”မင္းႀကီး ထို (အရာ) ကို အဘယ္သို႔ ထင္သနည္း၊ ဤသို႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးသည္ ရွိသေလာ မရွိသေလာ”။

”ဤသို႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးသည္ ဧကန္ရွိပါ၏ အသွ်င္ဘုရား”။

”မင္းႀကီး ဤကား ငါသည္ သင့္အား ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ျပေသာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးေပတည္း”။

 

သာ၍မြန္ျမတ္ေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ိဳး

၁၈၉။ အသွ်င္ဘုရား ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ဤရဟန္းျဖစ္က်ဳိးတို႔ထက္ သာ၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ လည္းျဖစ္ေသာ သာ၍ မြန္ျမတ္သည္လည္းျဖစ္ေသာ တစ္ပါးလည္းျဖစ္ေသာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင့္သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကို ျပျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္ပါေသးသေလာ။

မင္းႀကီး တတ္ႏိုင္ပါ၏။ မင္းႀကီး သို႔ျဖစ္လွ်င္ နာၾကားေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းေလာ့၊ ေဟာၾကားေပအံ။

”ေကာင္းပါၿပီ အသွ်င္ဘုရား”ဟု ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံ၏။

၁၉ဝ။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏ –

မင္းႀကီး ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ၊ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ေကာင္းေသာစကားကိုဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ၊ ေလာကကို သိေတာ္မူေသာ၊ ဆံုးမထိုက္သူကို ဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူ ေသာ၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤေလာက၌ ပြင့္ေတာ္မူ၏။ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္နတ္ႏွင့္တကြေသာ မာရ္နတ္ႏွင့္ တကြေသာ ျဗဟၼာႏွင့္ တကြေသာ ဤေလာကကိုလည္းေကာင္း၊ သမဏျဗာဟၼဏတို႔ႏွင့္ တကြေသာ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ သတၱဝါ အေပါင္းကိုလည္းေကာင္းကိုယ္တိုင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေဟာၾကား ေတာ္မူ၏၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္အစ၏ေကာင္းျခင္း အလယ္၏ေကာင္းျခင္း အဆံုး၏ ေကာင္းျခင္း ရွိေသာ အနက္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသဒၵါႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ အလံုးစံု ျပည့္စံု ေသာ စင္ၾကယ္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို ျပေတာ္မူ၏။

၁၉၁။ ထိုတရားေတာ္ကို သူႂကြယ္သည္လည္းေကာင္း၊ သူႂကြယ့္သားသည္လည္းေကာင္း၊ အျခားဇာတ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး၌ျဖစ္ေသာ သူသည္လည္းေကာင္း ၾကားနာရ၏၊ ထိုသူသည္ ထိုတရားေတာ္ကို ၾကားနာရ၍ ျမတ္စြာဘုရား၌ ယံုၾကည္မႈကို ရ၏၊ ထိုသူသည္ ယံုၾကည္မႈကို ရသည္ျဖစ္၍ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏ –

”လူ႔ေဘာင္၌ ေနရျခင္းသည္ က်ဥ္းေျမာင္း၏၊ (ကိေလသာ) ျမဴထရာ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္၏၊ ရဟန္းအျဖစ္သည္ လြင္ျပင္ႏွင့္ တူ၏၊ လူ႔ေဘာင္၌ ေနသူသည္ ဤျမတ္ေသာအက်င့္ကို စင္စစ္ ျပည့္စံုစြာစင္စစ္ စင္ၾကယ္စြာ ခ႐ုသင္းပြတ္သစ္ႏွင့္တူစြာ က်င့္ျခင္းငွါ မလြယ္၊ ငါသည္ ဆံမုတ္ဆိတ္ ကိုပယ္ၿပီးလွ်င္ ဖန္ရည္ဆိုးအဝတ္တို႔ကို ဝတ္၍ လူ႔ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရမူေကာင္းေလစြ”ဟု ဆင္ျခင္၏။

၁၉၂။ ထိုသူသည္ ေနာင္အခါ၌ နည္းေသာ ဥစၥာစုကို စြန္႔၍ျဖစ္ေစ၊ မ်ားေသာ ဥစၥာစုကို စြန္႔၍ျဖစ္ေစ၊ နည္းေသာ ေဆြမ်ဳိးစုကို စြန္႔၍ျဖစ္ေစ၊ မ်ားေသာ ေဆြမ်ဳိးစုကို စြန္႔၍ျဖစ္ေစ၊ ဆံမုတ္ဆိတ္ကိုပယ္ၿပီးလွ်င္ ဖန္ရည္ဆိုးအဝတ္တို႔ကို ဝတ္၍ လူ႔ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၏။

၁၉၃။ ထိုသူသည္ ဤသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေသာ္ ပါတိေမာကၡသံဝရသီလကို ေစာင့္ထိန္းလ်က္ ေန၏၊ အက်င့္ ‘ အာစာရ’ က်က္စားရာ ‘ ေဂါစရ၁’ ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အျပစ္တို႔၌ေသာ္လည္းေဘးဟု ႐ႈေလ့ရွိ၏၊ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္၍ က်င့္၏၊ ေကာင္းေသာ ကာယကံဝစီကံႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ စင္ၾကယ္ေသာ အသက္ေမြးမႈ ရွိ၏၊ သီလႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ဣေႁႏၵတို႔၌ပိတ္ထားေသာ တံခါးရွိ၏ (ဣေႁႏၵတို႔ကို ေစာင့္စည္း၏)၊ စားဖြယ္၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိ၏၊ ေအာက္ေမ့ျခင္း (သတိ) ဆင္ျခင္ျခင္း (သမၸဇဥ္) ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ေရာင့္ရဲလြယ္၏။

၁။ သြားလာဝင္ထြက္ ဆက္ဆံရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရပ္ ပုဂၢိဳလ္စသည္။

 

စူဠသီလ

၁၉၄။ မင္းႀကီး ရဟန္းသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စံုသနည္း။ မင္းႀကီး ဤေလာက၌ရဟန္းသည္ အသက္သတ္ျခင္းကို ပယ္၍ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ တုတ္ကို ခ်ထားၿပီး ျဖစ္၏၊ လက္နက္ကို ခ်ထားၿပီး ျဖစ္၏၊ ရွက္ျခင္းရွိ၏၊ သနားတတ္၏၊ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါ တို႔၏အစီးအပြားကို လိုလားလ်က္ ေန၏။ ဤသည္လည္း ထိုရဟန္း၏ သီလေပတည္း။

မေပးသည္ကို ယူျခင္းကို ပယ္၍ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ေပးသည္ကိုသာ ယူ၏၊ ေပးသည္ကိုသာ အလိုရွိ၏၊ မခိုးမဝွက္၊ စင္ၾကယ္ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ေန၏။ ဤသည္လည္း ထိုရဟန္း၏သီလ ေပတည္း။

မျမတ္ေသာ အက်င့္ကို ပယ္၍ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္၏၊ ယုတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေလ့မရွိ၊ ရြာသူတို႔၏ အေလ့ျဖစ္ေသာ ေမထုန္အက်င့္မွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ဤသည္လည္း ထိုရဟန္း၏ သီလေပတည္း။

မမွန္ေျပာျခင္းကို ပယ္၍ မမွန္ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ အမွန္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ မွန္ေသာစကားခ်င္း ဆက္စပ္ေစ၏၊ တည္ေသာ စကားရွိ၏၊ ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ စကားရွိ၏၊ ေလာကကိုလွည့္စားတတ္သူ မဟုတ္။ ဤသည္လည္း ထိုရဟန္း၏ သီလေပတည္း။

ကုန္းစကားကို ပယ္၍ ကုန္းစကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ဤသူတို႔ထံမွ နားေထာင္၍ (ထိုသူတို႔ႏွင့္) ဤသူတို႔ ကြဲျပားျခင္းငွါ ထိုသူတို႔ထံ၌ မေျပာတတ္၊ ထိုသူတို႔ထံမွ နားေထာင္၍ (ဤသူတို႔ႏွင့္) ထိုသူတို႔ကြဲျပားျခင္းငွါ ဤသူတို႔ထံ၌ မေျပာတတ္၊ ဤသို႔ ကြဲျပားသူတို႔ကိုလည္း ေစ့စပ္တတ္၏၊ ညီၫြတ္သူတို႔ကိုလည္း အားေပးတတ္၏၊ ညီၫြတ္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ ညီၫြတ္ျခင္း၌ ေပ်ာ္ပိုက္၏၊ ညီၫြတ္ျခင္းကိုႏွစ္သက္၏၊ ညီၫြတ္ျခင္းကို ျပဳေသာ စကားကို ဆိုေလ့ရွိ၏။ ဤသည္လည္း ထိုရဟန္း၏ သီလေပတည္း။

ၾကမ္းေသာ စကားကို ပယ္၍ ၾကမ္းေသာ စကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ အၾကင္ စကားသည္ အျပစ္ကင္း၏၊ နားခ်မ္းသာ၏၊ ႏွစ္လိုဖြယ္ရွိ၏၊ ႏွလံုးသို႔ သက္၏၊ ယဥ္ေက်း၏၊ လူအမ်ား ႏွစ္သက္၏၊ လူ အမ်ား ႏွစ္ၿခဳိက္၏၊ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ စကားကိုသာ ဆို၏။ ဤသည္လည္း ထိုရဟန္း၏သီလေပတည္း။

ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားကို ပယ္၍ ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ (သင့္ေသာ) အခါ၌သာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ဟုတ္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ အက်ဳိးႏွင့္ စပ္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ တရားႏွင့္စပ္သည္ ကိုသာဆိုေလ့ရွိ၏၊ အဆံုးအမႏွင့္ စပ္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ (သင့္ေသာ) အခါ၌ အေၾကာင္းႏွင့္ တကြ ေသာအပိုင္းအျခားရွိေသာ အစီးအပြားႏွင့္စပ္ေသာ မွတ္သားေလာက္ေသာ စကားကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏။ဤသည္လည္း ထိုရဟန္း၏ သီလေပတည္း။

မ်ဳိးေစ့အေပါင္း အပင္အေပါင္းကို ဖ်က္ဆီးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ပ။

ဆြမ္းတစ္နပ္သာ စားေလ့ရွိ၏၊ ညစာစားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ေနလြဲဲစားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ကျခင္းသီျခင္း တီးမႈတ္ျခင္း (သူေတာ္ေကာင္းတရား၏) ဆူးေျငာင့္ျဖစ္ေသာ (ပြဲဲ) ၾကည့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ပန္းပန္ျခင္း နံ႔သာျခယ္ျခင္း နံ႔သာေပ်ာင္းလိမ္းျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ျမင့္ေသာေနရာ ျမတ္ေသာ ေနရာမွေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ေရႊေငြကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ေကာက္စိမ္း၁ကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ အသားစိမ္းကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ မိန္းမအို မိန္းမပ်ဳိကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ကြၽန္မိန္းမကြၽန္ေယာက်္ားကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ဆိတ္ႏွင့္ သိုးကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ၾကက္ ဝက္ကိုခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ဆင္ ႏြား ျမင္း ျမည္းကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ လယ္ႏွင့္ယာကိုခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ တမန္အမႈ အေစအပါးအမႈကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ဝယ္မႈ ေရာင္းမႈမွ ေရွာင္ ၾကဥ္၏၊ ခ်ိန္စဥ္းလဲ အသျပာစဥ္းလဲ ျခင္တြယ္တိုင္းတာ စဥ္းလဲျခင္းမွ့ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ တံစိုးယူျခင္း လွည့္ျဖားျခင္း အတုျပဳ၍ လိမ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ေကာက္က်စ္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ျဖတ္ျခင္း သတ္ျခင္းေႏွာင္ဖြဲဲ႔ျခင္း (ခရီးသြားတို႔ကို) လုယက္ျခင္း (ရြာနိဂံုးတို႔ကို) ဖ်က္ဆီးျခင္း ဓားျပတိုက္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဤသည္လည္း ထိုရဟန္း၏ သီလေပတည္း။

စူဠသီလ ၿပီး၏။

၁။ ေကာက္စိမ္း ဟူသည္ ၁-သေလး (ေကာက္ႀကီး)၊ ၂-ေကာက္လတ္ (ေကာက္ၾကမ္း)၊ ၃-လူး၊ ၄-နတ္ေကာက္ (ဂ်ံဳ)၊ ၅-ေျပာင္း၊ ၆-မုေယာ (ဗာလီ)၊ ၇-ဆပ္ ဤစပါးခုနစ္မ်ဳိးတည္း။

 

မဇၥ်ိမသီလ

၁၉၅။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍၁ လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ ဤသို႔ေသာ မ်ဳိးေစ့အေပါင္း အပင္အေပါင္း ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ျပဳလ်က္ ေနၾက၏။ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ အျမစ္မ်ဳိးေစ႔ ပင္စည္မ်ဳိးေစ့ အဆစ္မ်ဳိးေစ့ အၫြန္႔မ်ဳိးေစ့ ငါးခုေျမာက္ အေစ့မ်ဳိးေစ့တို႔တည္း၊ (ရဟန္းသည္) ဤသို႔ေသာ မ်ဳိးေစ့အေပါင္း အပင္အေပါင္းကို ဖ်က္ဆီးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဤသည္လည္း ထိုရဟန္း၏ သီလေပတည္း။

၁၉၆။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ ဤသို႔ေသာ သိုမွီးသံုးေဆာင္ျခင္းကို ျပဳလ်က္ ေနၾက၏၊ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ ဆြမ္းကို သိုမွီးျခင္း အေဖ်ာ္ကို သိုမွီးျခင္း အဝတ္ကို သိုမွီးျခင္း ယာဥ္ကို သိုမွီးျခင္းအိပ္ရာကို သိုမွီးျခင္း နံ႔သာကို သိုမွီးျခင္း (အျခား) စားသံုးဖြယ္ကို သိုမွီးျခင္းတို႔တည္း၊ (ရဟန္းသည္) ဤသို႔ေသာ သိုမွီး သံုးေဆာင္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဤသည္လည္း ထိုရဟန္း၏ သီလေပတည္း။

၁၉၇။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ ဤသို႔ေသာ (သူေတာ္ေကာင္းတရား၏) ဆူးေျငာင့္ျဖစ္ေသာ (ပြဲ) ၾကည့္ျခင္းကို ျပဳလ်က္ ေနၾက၏၊ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ ကျခင္း သီျခင္း တီးမႈတ္ျခင္းသဘင္ပြဲ၂ စာေဟာပြဲ လက္ဝါးတီးပြဲ ေၾကးနင္း ခြက္ခြင္းစသည္ တီးပြဲ စည္တီးပြဲ ပန္းခ်ီျပပြဲသံလံုးကစားပြဲ ဝါးေထာင္၍ ကစားပြဲ အ႐ိုးေဆးပြဲ ဆင္တိုက္ပြဲ ျမင္းတိုက္ပြဲ ကြၽဲတိုက္ပြဲ ႏြားတိုက္ပြဲဆိတ္တိုက္ပြဲ သိုးတိုက္ပြဲ ၾကက္တိုက္ပြဲ ငံုးတိုက္ပြဲ တုတ္သိုင္းပြဲ လက္ေဝွ႔ထိုးပြဲ လက္ပမ္းလံုးပြဲ စစ္ထိုးပြဲစစ္သည္ စစ္ေဆးပြဲ စစ္ဆင္ပြဲ စစ္အင္က်င္းပြဲတို႔တည္း၊ (ရဟန္းသည္) ဤသို႔ေသာ (သူေတာ္ေကာင္းတရား၏) ဆူးေျငာင့္ျဖစ္ေသာ (ပြဲ) ၾကည့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဤသည္လည္း ထိုရဟန္း၏သီလေပတည္း။

၁၉၈။ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ ေမ့ေလ်ာ့ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေလာင္းကစားျခင္းကို ျပဳလ်က္ ေနၾက၏၊ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ ရွစ္ကြက္က်ားကစားျခင္း ဆယ္ကြက္က်ားကစားျခင္း ေကာင္းကင္က်ားကစားျခင္း ဖိုးလမင္းက်ားကစားျခင္း ဇယ္ေတာက္ကစားျခင္း အန္ကစားျခင္း က်ည္းသား႐ိုက္ကစားျခင္းစုတ္ခတ္ေရးကစားျခင္း ေဂၚလီကစားျခင္း ပီပီမႈတ္ကစားျခင္း ထြန္ငယ္ျဖင့္ကစားျခင္းကြၽမ္းထိုးကစားျခင္း စၾကာျဖင့္ကစားျခင္း ျခင္ခြက္ငယ္ျဖင့္ ကစားျခင္း ရထားငယ္ျဖင့္ကစားျခင္း ေလးငယ္ျဖင့္ကစားျခင္း အကၡရာဝွက္ကစားျခင္း စိတ္အၾကံေဖာ္တမ္းကစားျခင္းက်ဳိးေယာင္ ကန္းေယာင္ျပဳ၍ ကစားျခင္းတို႔တည္း၊ (ရဟန္းသည္) ဤသို႔ေသာ ေမ့ေလ်ာ့ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေလာင္းကစားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဤသည္ လည္း ထိုရဟန္း၏သီလေပတည္း။

၁၉၉။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ ဤသို႔ေသာ ျမင့္ေသာေနရာ ျမတ္ေသာေနရာကို သံုးစြဲျခင္းျပဳလ်က္ေနၾက၏၊ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ ျမင့္လြန္းေသာေနရာ၊၃ ပလႅင္၊၄ ေမြးရွည္ေကာ္ေဇာႀကီး၊ ဆန္းၾကယ္ေသာ သားေမြးအခင္း၊ ျဖဴေသာသားေမြးအခင္း၊ ပန္းေျပာက္ျခယ္ သားေမြးအခင္း၊ လဲသြတ္အခင္း၊ ႐ုပ္ပံုျခယ္သားေမြးအခင္း၊ ႏွစ္ဖက္ေမြးရွိအခင္း၊ တစ္ဖက္ေမြးရွိအခင္း၊ ေရႊခ်ည္ထိုးအခင္း၊ ပိုးခ်ည္အခင္း၊ သားေမြးခင္းႀကီး၊ ဆင္ကုန္းႏွီး၊ ျမင္းကုန္းႏွီး၊ ရထားခင္းႏွီး၊ သစ္နက္ေရအခင္း၊ ဝံပိုင့္ေရအခင္းျမတ္၊ (နီေသာ) မ်က္ႏွာၾကက္ႏွင့္ အံုးနီႏွစ္ဖက္ရွိ ေနရာတို႔တည္း၊ (ရဟန္းသည္) ဤသို႔ေသာ ျမင့္ေသာေနရာ ျမတ္ေသာေနရာမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဤသည္လည္းထိုရဟန္း၏ သီလေပတည္း။

၂ဝဝ။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ ဤသို႔ေသာ လိမ္းျခယ္ျခင္း ဆင္ယင္ျခင္းကို ျပဳလ်က္ ေနၾက၏။ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း။ (န႔ံသာျဖင့္) ပြတ္သပ္ျခင္း၊ (ဆီျဖင့္) ဆုပ္နယ္ျခင္း၊ (နံ႔သာျဖင့္) ေရခ်ဳိးျခင္း၊ (လက္႐ံုးႀကီးထြားရန္) ထု႐ိုက္ျခင္း၊ မွန္ၾကည့္ျခင္း၊ မ်က္စဥ္းေဆးျခယ္ျခင္း၊ ပန္းပန္ျခင္း၊ နံ႔သာျခယ္ျခင္း၊ နံ႔သာေပ်ာင္းလိမ္းက်ံျခင္း၊ မ်က္ႏွာကို ျခယ္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာကို လိမ္းက်ံျခင္း၊ လက္ဝတ္တန္ဆာဆင္ျခင္း၊ ေသွ်ာင္ထံုးျခင္း၊ လက္ကိုင္တုတ္ ေဆာင္ျခင္း၊ က်ည္ေတာက္လြယ္ျခင္း၊ သန္လ်က္ေဆာင္ျခင္း၊ (ဆန္းၾကယ္ေသာ) ထီးကို ေဆာင္းျခင္း၊ ဆန္း ၾကယ္ေသာ ဖိနပ္ကိုစီးျခင္း၊ သင္းက်စ္ဖြဲ႔ျခင္း၊ ပတၱျမားဆံက်င္ထိုးျခင္း၊ သားၿမီးယပ္ ေဆာင္ျခင္း၊ အၿမိတ္ရွည္ဝတ္ျဖဴတို႔ကို ဝတ္ျခင္းတို႔တည္း။ (ရဟန္းသည္) ဤသို႔ လိမ္းျခယ္ျခင္း ဆင္ယင္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဤသည္လည္း ထိုရဟန္း၏ သီလေပတည္း။

၂ဝ၁။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ ဤသို႔ေသာ ဖီလာစကား၅ကို ေျပာလ်က္ ေနၾက၏၊ ဤသည္တို႔ကားအဘယ္နည္း၊ မင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား ခိုးသူႏွင့္စပ္ေသာစကား အမတ္ႀကီးႏွင့္ စပ္ေသာစကား စစ္သည္ႏွင့္စပ္ေသာစကား ေၾကာက္ဖြယ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား စစ္ထိုးျခင္းႏွင့္ စပ္ေသာစကား စားဖြယ္ႏွင့္စပ္ေသာစကားေသာက္ဖြယ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား အဝတ္ႏွင့္စပ္ေသာ စကား အိပ္ရာႏွင့္စပ္ေသာစကား ပန္းႏွင့္စပ္ေသာစကား နံ႔သာႏွင့္စပ္ေသာစကား ေဆြမ်ဳိးႏွင့္စပ္ေသာစကား ယာဥ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား ရြာႏွင့္စပ္ေသာစကားနိဂံုးႏွင့္စပ္ေသာစကား ၿမိဳ႕ႏွင့္စပ္ေသာစကား နယ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား မိန္းမႏွင့္စပ္ေသာစကား ေယာက်္ားႏွင့္စပ္ေသာ စကား သူရဲေကာင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား လမ္း၆ႏွင့္စပ္ေသာစကား ေရခပ္ဆိပ္ႏွင့္ စပ္ေသာ စကားေသလြန္သူႏွင့္စပ္ေသာစကား အေထြေထြႏွင့္စပ္ေသာစကား ေလာက (အေၾကာင္း) ႏွင့္ စပ္ေသာစကားသမုဒၵရာ (အေၾကာင္း) ႏွင့္စပ္ေသာစကား ႀကီးပြားျခင္း ဆုတ္ယုတ္ျခင္းႏွင့္ စပ္ေသာ စကားတို႔တည္း။ (ရဟန္းသည္) ဤသို႔ေသာ ဖီလာစကားကို ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဤသည္လည္း ထိုရဟန္း၏သီလေပတည္း။

၂ဝ၂။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ ဤသို႔ေသာ အျငင္းစကားကို ေျပာလ်က္ ေနၾက၏၊ ဤသည္တို႔ကားအဘယ္နည္း။ သင္သည္ ဤဓမၼဝိနယကို မသိ၊ ငါသည္ ဤဓမၼဝိနယကို သိ၏၊ သင္သည္ ဤဓမၼ၇ ဝိနယ၈ကို အသို႔ သိႏိုင္အံ့နည္း၊ သင္သည္ မွားေသာအက်င့္ရွိသူ ျဖစ္၏၊ ငါသည္ မွန္ေသာအက်င့္ရွိသူျဖစ္၏၊ ငါ၏ စကားသည္ ေစ့စပ္၏၊ သင္၏ စကားသည္ မေစ့စပ္၊ သင္သည္ ေရွးဦးဆိုသင့္သည္ကိုေနာက္မွ ဆို၏၊ ေနာက္မွ ဆိုသင့္သည္ကို ေရွးဦးဆို၏၊ သင္၏ ၾကာျမင့္စြာ ေလ့လာထားေသာ စကားသည္ (သင့္ဆီသို႔) ျပန္လွည့္၍ တည္ေလၿပီ၊ သင့္အယူ၌ ရွိေသာ အျပစ္ကို ငါ တင္ျပၿပီ၊ သင္အေရးနိမ့္ၿပီ၊ (ငါ တင္ျပေသာ) အျပစ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ရွာၾကံေခ်ဦးေလာ့၊ အကယ္၍စြမ္းႏိုင္လွ်င္လည္း (ယခုပင္) ေျဖရွင္းေလာ့၊ ဤသည္တို႔တည္း။ (ရဟန္းသည္) ဤသို႔ေသာအျငင္းစကားကို ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဤသည္လည္း ထိုရဟန္း၏ သီလေပတည္း။

၂ဝ၃။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ တမန္အမႈ အေစအပါးအမႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ျပဳလ်က္ ေနၾက၏၊ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ မင္းတို႔၏ အမတ္ႀကီးတို႔၏ မင္းမ်ဳိးတို႔၏ ပုဏၰားတို႔၏ သူႂကြယ္တို႔၏လုလင္ပ်ဳိတို႔၏ ဤအရပ္မွ (ထိုအရပ္သို႔) သြားေလာ့၊ ထိုအရပ္မ ွ (ဤအရပ္သို႔) လာေလာ့၊ ဤသည္ကို (ဤအရပ္မွ) ေဆာင္သြားေလာ့၊ ဤသည္ကို (ထိုအရပ္မွ) ေဆာင္ခဲ့ေလာ့ဟူေသာ အမႈတို႔တည္း၊ (ရဟန္းသည္) ဤသို႔ေသာ တမန္အမႈ အေစအပါးအမႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဤသည္လည္းထိုရဟန္း၏ သီလေပတည္း။

၂ဝ၄။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ (လာဘ္အလို႔ငွာ) အံ့ဖြယ္လည္း ျဖစ္ေစကုန္၏၊ ေျမႇာက္ပင့္၍လည္း ေျပာကုန္၏၊ အရိပ္အျခည္လည္း ျပကုန္၏၊ အတင္းအက်ပ္လည္း ျပဳကုန္၏၊ လာဘ္ျဖင့္ လာဘ္ကိုလည္း ရွာမွီးကုန္၏၊ ဤသည္တို႔တည္း၊ (ရဟန္းသည္) ဤသို႔ေသာ (လာဘ္အလို႔ငွါ) အံ့ဖြယ္ျဖစ္ေစျခင္း ေျမႇာက္ပင့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဤသည္လည္း ထိုရဟန္း၏ သီလေပတည္း။

မဇၥ်ိမသီလ ၿပီး၏။

၁။ ဤ၌ယံုၾကည္ျခင္း ဟူသည္ ကံ ကံ၏အက်ဳိး စသည္ကို ယံုၾကည္ျခင္းပင္တည္း။

၂။ သဘင္ပြဲ ဟူသည္ ဇာတ္, ႐ုပ္ေသး, အၿငိမ့္စသည္ပင္တည္း။

၃။ ျမတ္စြာဘုရား၏ လက္ရွစ္သစ္ပမာဏထက္လြန္ေသာ အေျခရွိေသာ ေညာင္ေစာင္း၊ အင္းပ်ဥ္။

၄။ ေျခေထာက္တို႔၌ သားရဲ႐ုပ္တပ္ထားေသာ ေနရာ။

၅။ ဤ၌ ဖီလာစကား ဟူသည္ နတ္ရြာနိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ စကားတို႔တည္း။

၆။ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ လမ္းကို ဆိုသည္။

၇။ ဓမၼ- တရား။

၈။ ဝိနယ- အဆံုးအမ။

 

မဟာသီလ

၂ဝ၅။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ မွားေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာ ဖီလာအတတ္၁ျဖင့္အသက္ေမြးၾက၏။ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ အဂၤက်မ္း နိမိတ္က်မ္း ဥပၸါတက်မ္း၂ အိပ္မက္က်မ္းလကၡဏာက်မ္း ႂကြက္ကိုက္က်မ္း မီးပူေဇာ္ျခင္း ေယာက္မျဖင့္ပူေဇာ္ျခင္း ဖြဲျဖင့္ပူေဇာ္ျခင္း ဆန္ကြဲျဖင့္ပူေဇာ္ျခင္း ဆန္ျဖင့္ပူေဇာ္ျခင္း ေထာပတ္ျဖင့္ပူေဇာ္ျခင္း ဆီျဖင့္ပူေဇာ္ျခင္း ခံတြင္းျဖင့္ပူေဇာ္ျခင္းေသြးျဖင့္ပူေဇာ္ျခင္း အဂၤဝိဇၨာအတတ္ ေျမၾကန္အတတ္ မင္းမႈေရးရာအတတ္ ေဘးၿငိမ္းျခင္းကို ျပဳေသာအတတ္ ဖုတ္တေစၧအတတ္ ေျမအိမ္၌ သင္ယူရေသာအတတ္ ေႁမြအတတ္ အဆိပ္အတတ္ကင္းၿမီးေကာက္ အတတ္ ႂကြက္ခဲနာကုအတတ္ ငွက္သံအတတ္ က်ီးသံအတတ္ အသက္ေဟာအတ္ ျမားလြဲဲအတတ္ သားျမည္သံအတတ္ ဤသည္တို႔တည္း။ (ရဟန္းသည္) မွားေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာဤသို႔ေသာ ဖီလာအတတ္ျဖင့္ (အသက္ေမြးျခင္း) မွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဤသည္လည္း ထိုရဟန္း၏သီလေပတည္း။

၂ဝ၆။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ မွားေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာဖီလာအတတ္ျဖင့္ အသက္ေမြးၾက၏။ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ ေက်ာက္မ်က္လကၡဏာ အဝတ္အထည္လကၡဏာ တုတ္ေတာင္ေဝွးလကၡဏာ ဓားလကၡဏာ သန္လ်က္လကၡဏာ ျမားလကၡဏာေလးလကၡဏာ (ႂကြင္းေသာ) လက္နက္ လကၡဏာ မိန္းမလကၡဏာ ေယာက်္ားလကၡဏာသတို႔သားလကၡဏာ သတို႔သမီးလကၡဏာ ကြၽန္ ေယာက်္ားလကၡဏာ ကြၽန္မိန္းမလကၡဏာ ဆင္လကၡဏာျမင္းလကၡဏာ ကြၽဲလကၡဏာ ႏြားလား လကၡဏာ ႏြားလကၡဏာ ဆိတ္လကၡဏာ သိုးလကၡဏာၾကက္လကၡဏာ ငံုးလကၡဏာ ဖြတ္လကၡဏာ အထြတ္၃ ‘ ကဏၰိကာ’ လကၡဏာ လိပ္လကၡဏာသားေကာင္လကၡဏာ ဤသည္တို႔တည္း၊ (ရဟန္းသည္) မွားေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာဖီလာအတတ္ျဖင့္ (အသက္ေမြးျခင္း) မွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဤသည္လည္း ထိုရဟန္း၏ သီလေပတည္း။

၂ဝ၇။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ မွားေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာဖီလာအတတ္ျဖင့္ အသက္ေမြးၾက၏။ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း။ မင္းတို႔ (စစ္) ထြက္လတၱံ႕၊ မင္းတို႔ (စစ္) ျပန္လာလတၱံ႕၊ ျပည္တြင္းမင္းတို႔ (စစ္) တက္လတၱံ႕၊ ျပည္ပမင္းတို႔ (စစ္) ဆုတ္လတၱံ႕၊ ျပည္ပမင္းတို႔ (စစ္) တက္လတၱံ႕၊ ျပည္တြင္းမင္းတို႔ (စစ္) ဆုတ္လတၱ႔ံ၊ ျပည္တြင္းမင္းတို႔ (စစ္) ေအာင္လတၱံ႕၊ ျပည္ပမင္းတို႔ (စစ္) ႐ံႈးလတၱံ႕၊ ျပည္ပမင္းတို႔ (စစ္) ေအာင္လတၱံ႕၊ ျပည္တြင္းမင္းတို႔ (စစ္) ႐ံႈးလတၱံ႕၊ ဤသို႔ ဤမင္း စစ္ႏိုင္လတၱံ႕၊ ဤမင္း စစ္႐ံႈးလတၱံ႕ ဟူေသာ အတတ္တို႔တည္း။ (ရဟန္းသည္) မွားေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာ ဖီလာအတတ္ျဖင့္ (အသက္ေမြးျခင္း) မွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဤသည္လည္း ထိုရဟန္း၏ သီလေပတည္း။

၂ဝ၈။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ မွားေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာဖီလာအတတ္ျဖင့္ အသက္ေမြးၾက၏၊ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း။ လၾကတ္လတၱံ႕၊ ေနၾကတ္လတၱံ႕၊ နကၡတ္ၾကတ္လတၱံ႕၊ လေနတို႔ လမ္းမွန္သြားလတၱံ႕၊ လေနတို႔ လမ္းလြဲသြားလတၱံ႕၊ နကၡတ္တို႔ လမ္းမွန္ သြားလတၱံ႕၊ နကၡတ္တို႔ လမ္းလြဲသြားလတၱံ႕၊ ဥကၠာက်လတၱံ႕၊ ႀကိတ္ထြက္လတၱံ႕၊ ငလ်င္လႈပ္လတၱံ႕၊ မိုးထစ္ႀကိဳးလတၱံ႕၊ လ ေန နကၡတ္တို႔ တက္ျခင္း သက္ျခင္း ေမွးမွိန္ျခင္း ေတာက္ပျခင္းျဖစ္လတၱံ႕၊ လၾကတ္ျခင္းေၾကာင့္ဤသို႔ အက်ဳိးျဖစ္လတၱံ႕၊ ေနၾကတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ အက်ဳိးျဖစ္လတၱံ႕၊ နကၡတ္ၾကတ္ျခင္းေၾကာင့္ဤသို႔ အက်ဳိးျဖစ္လတၱံ႕၊ လေနတို႔ လမ္းမွန္ သြားျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ အက်ဳိးျဖစ္လတၱံ႕၊ လ ေန တို႔လမ္းလြဲ သြားျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ အက်ဳိးျဖစ္လတၱံ႕၊ နကၡတ္တို႔ လမ္းမွန္သြားျခင္းေၾကာင့္ဤသို႔ အက်ဳိးျဖစ္လတၱံ႕၊ နကၡတ္တို႔ လမ္းလြဲသြားျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ အက်ဳိးျဖစ္လတၱံ႕၊ ဥကၠာက်ျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ အက်ဳိးျဖစ္ လတၱံ႕၊ ႀကိတ္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ အက်ဳိးျဖစ္လတၱံ႕၊ ငလ်င္ လႈပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ အက်ဳိးျဖစ္လတၱံ႕၊ မိုးထစ္ ႀကိဳးျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ အက်ဳိးျဖစ္လတၱံ႕၊ လ ေန နကၡတ္တို႔ တက္ျခင္းသက္ျခင္း ေမွးမွိန္ျခင္း ေတာက္ပျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ အက်ဳိးျဖစ္လတၱံ႕ ဤသည္တို႔တည္း။ (ရဟန္းသည္) မွားေသာအသက္ ေမြးမႈျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာ ဖီလာအတတ္ျဖင့္ (အသက္ေမြးျခင္း) မွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဤသည္လည္း ထိုရဟန္း၏ သီလေပတည္း။

၂ဝ၉။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ မွားေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာဖီလာအတတ္ျဖင့္ အသက့္ေမြးၾက၏။ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ မိုးေကာင္းလတၱံ႕၊ မိုးေခါင္လတၱံ႕၊ ဝေျပာလတၱံ႕၊ ေခါင္းပါးလတၱံ႕၊ ၿငိမ္းခ်မ္းလတၱံ႕၊ ေဘးမ်ားလတၱံ႕၊ ေရာဂါမ်ားလတၱံ႕၊ ေရာဂါကင္းလတၱံ႕၊ လက္ခ်ဳိးေရျခင္းအတတ္ ဂဏန္းအတတ္ သခၤ်ာအတတ္ ကဗ်ာအတတ္ ေလာကာယတက်မ္းအတတ္ ဤသည္တို႔တည္း။ (ရဟန္းသည္) မွားေသာအသက္ေမြးမႈ ျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာ ဖီလာအတတ္ျဖင့္ (အသက္ေမြးျခင္း) မွေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဤသည္လည္း ထိုရဟန္း၏ သီလေပတည္း။

၂၁ဝ။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ မွားေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာဖီလာအတတ္ျဖင့္ အသက္ေမြးၾက၏။ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ သတို႔သမီးေဆာင္ယူ၍ ထိမ္းျမားျခင္း သတို႔သမီးေပး၍ထိမ္းျမားျခင္း ေစ့စပ္ေပးျခင္း ကြာရွင္းေပးျခင္း ဥစၥာသိမ္းဆည္းေစျခင္း ဥစၥာျဖန္႔ျဖဴးေစျခင္း က်က္သေရတိုးေစျခင္း က်က္သေရယုတ္ေစျခင္း ကိုယ္ဝန္မတည္ျမဲသည္ကို တည္ျမဲေစျခင္း လွ်ာခိုင္ေစျခင္း ေမးခိုင္ေစျခင္း လက္ဟန္႔မႏၲန္စုတ္ျခင္း နားပင္းမႏၲန္စုတ္ျခင္း မွန္၌ နတ္သြင္း၍ ေမးျခင္း သတို႔သမီး၌ နတ္သြင္း၍ ေမးျခင္း နတ္ေမးျခင္း ေနကို လုပ္ေကြၽးျခင္း ျဗဟၼာကို လုပ္ေကြၽးျခင္း ခံတြင္းမွ မီးေတာက္ေစျခင္း သိရိနတ္သမီးကို ပင့္ေခၚေစျခင္း ဤသည္တို႔တည္း၊ (ရဟန္းသည္) မွားေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာဤသို႔ေသာ ဖီလာအတတ္ျဖင့္ (အသက္ေမြးျခင္းမွ) ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဤသည္လည္း ထိုရဟန္း၏ သီလေပတည္း။

၂၁၁။ ထို႔ျပင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုၾကည္၍လွဴေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ မွားေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာ ဖီလာအတတ္ျဖင့္အသက္ ေမြးၾက၏။ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း။ နတ္ကိုးျခင္း ေတာင္းဆုျပည့္၍ နတ္ပူေဇာ္ျခင္းဖုတ္တေစၧ အတတ္ကို ေလ့က်င့္ျခင္း ေျမအိမ္၌ေန၍ သင္အပ္ေသာ အတတ္ကို ေလ့က်င့္ျခင္း (ပ႑ဳက္ကို) ေယာက်္ား ျဖစ္ေစျခင္း (ေယာက်္ားကို) ပ႑ဳက္ျဖစ္ေစျခင္း ေျမၾကန္အတတ္ကို ေလ့က်င့္ျခင္းေဆာက္လုပ္မည့္ ေျမရာ၌ အစီအရင္ျပဳျခင္း ခံတြင္းေဆးျခင္း ေရခ်ဳိးေစျခင္း မီးပူေဇာ္ျခင္း ပ်ဳိ႕အန္ေစျခင္း ဝမ္းသက္ေစျခင္း (သလိပ္စသည့္ ေဒါသတို႔ကို) အထက္သို႔ လွန္ေစျခင္း ေအာက္သို႔ေလွ်ာေစျခင္း ဦးေခါင္းမွ (ေသြးစေသာ ေဒါသတို႔ကို) ထြက္ေစျခင္း နားဆီခ်က္ျခင္းမ်က္စဥ္းဆီခ်က္ျခင္း ႏွာႏွတ္ျခင္း ထက္ေသာ မ်က္စဥ္း ေဆးေဖာ္ျခင္း ေအးေသာ မ်က္စဥ္းေဆးေဖာ္ျခင္းတိမ္သလာကို ေဆးကုျခင္း ခြဲဲစိတ္ကုသျခင္း သူငယ္နာ ေဆးကုျခင္း မူလေဆးတို႔ကို ေပးျခင္းအနာ ေဆးတို႔ကို (ကပ္ျခင္း) ခြာျခင္း ဤသည္တို႔တည္း၊ (ရဟန္းသည္) မွားေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာ ဖီလာအတတ္ျဖင့္ (အသက္ေမြးျခင္း) မွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဤသည္လည္းထိုရဟန္း၏ သီလေပတည္း။

၂၁၂။ မင္းႀကီး စင္စစ္မူကား ဤသို႔ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ထိုရဟန္းသည္ ယင္းသို႔ သီလေစာင့္ထိန္းျခင္းႏွင့္ စပ္၍ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် ေဘးကို မေတြ႕ျမင္ရ၊ မင္းႀကီး အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ ရန္သူကို ပယ္ၿပီးေသာ မင္းသည္ ရန္သူႏွင့္ စပ္၍ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် ေဘးကိုမေတြ႕ျမင္ရသကဲ့သို႔၊ ဤအတူ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ သီလေစာင့္ထိန္းျခင္းႏွင့္ စပ္၍ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် ေဘးကို မေတြ႕မျမင္ရ၊ ထိုရဟန္းသည္ ဤျမတ္ေသာ သီလအစုႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ မိမိသႏၲာန္၌ အျပစ္ကင္းေသာ ခ်မ္းသာကို ခံစား၏။ မင္းႀကီး ရဟန္းသည္ ဤသို႔လွ်င္သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေပ၏။

မဟာသီလ ၿပီး၏။

၁။ ဤ၌ ဖီလာအတတ္ ဟူသည္ နတ္ရြာနိဗၺာန္ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အတတ္တည္း၊ ။

၂။ ဥပၸါတက်မ္း မိုးႀကိဳးက်ျခင္းစသည္၏ အက်ဳိးအျပစ္ကို ဆိုေသာက်မ္း။

၃။ သုဓာေဘာဇနဇာတ္တြင္ ”ကဒလိမိဂါ ဗဟူ ေစတၳ၊ ဗိဠာရာ သသကဏၰိကာ” ဟူေသာ ဂါထာ၌ ကဏၰိကသဒၵါသည္ သမင္ ဒရယ္အနက္ကို ေဟာ၏၊ ဝိဓုရဇာတ္၌ကား ”ဗိဠာရာ သသက႑ကာ”ဟု ရွိ၏၊ က႑ကသဒၵါသည္ ၾကံ႔ကို ေဟာ၏၊ ဤ သီလကၡန္ အ႒ကထာ၌ကား နားတန္းဆာဟူ၍လည္းေကာင္း အထြတ္ဟူ၍လည္းေကာင္း ဖြင့္ဆို၏။

 

ဣေႁႏၵကို ေစာင့္စည္းျခင္း

၂၁၃။ မင္းႀကီး ရဟန္းသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ဣေႁႏၵတို႔၌ ပိတ္ထားေသာ တံခါးရွိသနည္း ‘ဣေႁႏၵတို႔ကို ေစာင့္စည္းသနည္း’။ မင္းႀကီး ဤေလာက၌ ရဟန္းသည္ မ်က္စိျဖင့္ အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ ကိုျမင္ေသာ္ (မိန္းမ ေယာက်္ားစေသာ) သဏၭာန္နိမိတ္ကို စြဲယူေလ့မရွိ၊ (လက္ေျခစေသာ အဂၤါ ၿပံဳးဟန္ရယ္ဟန္စေသာ အမူအရာ) အမွတ္လကၡဏာကို စြဲယူေလ ့ မရွိ၊ (အကယ္၍) စကၡဳေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းဘဲေနလွ်င္ ယင္း (စကၡဳေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းျခင္းဟူေသာ) အေၾကာင္းေၾကာင့္ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ ႏွလံုး မသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ ဟူေသာ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ထိုမေစာင့္စည္းသူကိုလိုက္၍ ႏွိပ္စက္ ကုန္ရာ၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းသည္) ထိုစကၡဳေႁႏၵကို ေစာင့္စည္းျခင္းငွါ က်င့္၏၊ စကၡဳေႁႏၵကို ေစာင့္စည္း၏၊ စကၡဳေႁႏၵ၌ ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

နားျဖင့္ အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ ကို ၾကားေသာ္။ပ။

ႏွာေခါင္းျဖင့္ အနံ႔ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ ကို နမ္းေသာ္။ပ။

လွ်ာျဖင့္ အရသာ ‘ရသာ႐ံု’ ကို လ်က္ေသာ္။ပ။

ကိုယ္ျဖင့္ အေတြ႕ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’ ကို ထိေသာ္။ပ။

စိတ္ျဖင့္ သေဘာ ‘ဓမၼာ႐ံု’ ကို သိေသာ္ (မိန္းမ ေယာက်္ား စေသာ) သဏၭာန္နိမိတ္ကို စြဲယူေလ့ မရွိ၊ (လက္ေျခစေသာ အဂၤါ ျပံဳးဟန္ရယ္ဟန္စေသာ အမူအရာ) အမွတ္လကၡဏာကို စြဲယူေလ့မရွိ၊ (အကယ္၍) မနိေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းဘဲ ေနလွ်င္ ယင္း (မနိေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းျခင္းဟူေသာ) အေၾကာင္းေၾကာင့္မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ ဟူေသာ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ထိုမေစာင့္စည္းသူကို လိုက္၍ ႏွိပ္စက္ကုန္ရာ၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းသည္) ထိုမနိေႁႏၵကို ေစာင့္စည္းျခင္းငွါ က်င့္၏၊ မနိေႁႏၵကို ေစာင့္စည္း၏၊ မနိေႁႏၵ၌ ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

ထို (ရဟန္း) သည္ ဤျမတ္ေသာ ဣေႁႏၵကို ေစာင့္စည္းျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ ျဖစ္၍ မိမိသႏၲာန္၌ (ကိေလသာႏွင့္) မေရာေသာ ခ်မ္းသာကို ခံစား၏၊ မင္းႀကီး ရဟန္းသည္ ဤသို႔လွ်င္ ဣေႁႏၵတို႔၌ပိတ္ထားေသာ တံခါး ရွိေပ၏ ‘ဣေႁႏၵတို႔ကို ေစာင့္စည္းေပ၏’။

 

ေအာက္ေမ့ျခင္းႏွင့္ ဆင္ျခင္ျခင္း

၂၁၄။ မင္းႀကီး ရဟန္းသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ျခင္း ‘သမၸဇဥ္’ ႏွင့္ျပည့္စံုသနည္း။ မင္းႀကီး ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေရွ႕သို႔ တက္ရာ ေနာက္သို႔ ဆုတ္ရာ၌ဆင္ျခင္လ်က္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ တူ႐ူၾကည့္ရာ တေစာင္းၾကည့္ရာ၌ ဆင္ျခင္လ်က္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ ေကြးရာ ဆန္႔ရာ၌ ဆင္ျခင္လ်က္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ ဒုကုဋ္ သပိတ္ သကၤန္းကို ေဆာင္ရာ၌ ဆင္ျခင္လ်က္ျပဳေလ့ရွိ၏၊ စားရာ ေသာက္ရာ ခဲရာ လ်က္ရာ၌ ဆင္ျခင္လ်က္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္ စြန္႔ရာ၌ဆင္ျခင္လ်က္ ျပဳေလ့ ရွိ၏၊ သြားရာ ရပ္ရာ ထိုင္ရာ အိပ္ရာ ႏိုးရာ ေျပာရာ ဆိတ္ဆိတ္ေနရာ၌့ဆင္ျခင္လ်က္ ျပဳေလ့ရွိ၏။ မင္းႀကီး ရဟန္းသည္ ဤသို႔လွ်င္ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ျခင္း ‘သမၸဇဥ္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုေပ၏။
ေရာင့္ရဲလြယ္ျခင္း

၂၁၅။ မင္းႀကီး ရဟန္းသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ေရာင့္ရဲလြယ္သနည္း။ မင္းႀကီး ဤသာသနာေတာ္၌ရဟန္းသည္ ကိုယ္ကို မွ်တေစႏိုင္႐ံုေသာ သကၤန္းျဖင့္ ဝမ္းကို မွ်တေစႏိုင္႐ံုေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ သြားေလရာရာသို႔ (ကိုယ္ႏွင့္ အတူ ပါျမဲ ပရိကၡရာမွ်သာ ရွိသျဖင့္) တစ္ပါတည္း ယူၿပီးျဖစ္၍သာလွ်င္ သြား၏၊ မင္းႀကီး အေတာင္ရွိေသာ ငွက္သည္ ပ်ံေလရာရာသို႔ မိမိအေတာင္သာဝန္ရွိသည္ျဖစ္၍ ပ်ံသကဲ့သို႔ မင္းႀကီး ဤအတူ ရဟန္းသည္ ကိုယ္ကို မွ်တေစႏိုင္႐ံုေသာ သကၤန္းျဖင့္ဝမ္းကို မွ်တေစႏိုင္ ႐ံုေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ သြားေလရာရာသို႔ (ကိုယ္ႏွင့္ အတူ ပါျမဲ ပရိကၡရာမွ်သာ ရွိသျဖင့္) တစ္ပါတည္း ယူၿပီးျဖစ္၍သာလွ်င္ သြား၏၊ မင္းႀကီး ရဟန္းသည္ ဤသို႔လွ်င္ ေရာင့္ရဲလြယ္ ေပ၏။

 

နီဝရဏငါးပါးကို ပယ္ျခင္း

၂၁၆။ ထို (ရဟန္း) သည္ ဤျမတ္ေသာ သီလအစုႏွင့္လည္း ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ဤျမတ္ေသာဣေႁႏၵေစာင့္စည္းျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ဤျမတ္ေသာ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ျခင္း ‘သမၸဇဥ္’ ႏွင့္လည္း ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ဤျမတ္ေသာ ေရာင့္ရဲျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာကို မွီဝဲ၏၊ ေတာကို သစ္ပင္ရင္းကို ေတာင္ကို ေခ်ာက္ကို ေတာင္ေခါင္းကိုသင္းခ်ဳိင္းကို ေတာအုပ္ကို လြင္ျပင္ကို ေကာက္႐ိုးပံုကို မွီဝဲ၏။

ထို (ရဟန္း) သည္ ဆြမ္းခံရာမွ ျပန္ခဲ့၍ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ထက္ဝယ္ဖြဲ႔ေခြၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ကိုေျဖာင့္မတ္စြာ ထား၍ ကမၼ႒ာန္းသို႔ ေရွး႐ႈ သတိကို ျဖစ္ေစလ်က္ ထိုင္၏။

၂၁၇။ ထိုရဟန္းသည္ (ဥပါဒါနကၡနၶာ ငါးပါးဟူေသာ) ေလာက၌ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ ကို ပယ္၍မက္ ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ ကင္းေသာ စိတ္ျဖင့္ ေန၏၊ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ မွ စိတ္ကိုစင္ၾကယ္ေစ၏၊ ပ်က္စီးေစ လိုေသာ ေဒါသကို ပယ္၍ မပ်က္စီးေစလိုေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔၏ အစီးအပြားကို လိုလားလ်က္ ေန၏၊ ပ်က္စီးေစလိုေသာ ေဒါသမွ စိတ္ကိုစင္ၾကယ္ေစ၏။ ေလးလံ ထိုင္းမွိဳင္းျခင္း ‘ထိန မိဒၶ’ ကို ပယ္၍ ေလးလံ ထိုင္းမွိဳင္းျခင္း ‘ထိန မိဒၶ’ မွကင္းသည္ျဖစ္၍ ေအာက္ေမ့ ဆင္ျခင္လ်က္ အလင္းေရာင္ကို မွတ္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ေလးလံထိုင္းမွိဳင္းျခင္း ‘ထိနမိဒၶ’ မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏။ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း ‘ဥဒၶစၥ’ ေနာင္တ တစ္ဖန္ပူပန္ျခင္း ‘ကုကၠဳစၥ’ ကို ပယ္၍ မိမိသႏၲာန္၌ ၿငိမ္း ေအးေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ မပ်ံ႕လြင့္သည္ျဖစ္၍ေန၏၊ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း ‘ဥဒၶစၥ’ ေနာင္တ တစ္ဖန္ ပူပန္ျခင္း ‘ကုကၠဳစၥ’ မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏၊ ယံုမွားျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ ကို ပယ္၍ ယံုမွားျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ ကို လြန္ ေျမာက္သည္ျဖစ္၍ ကုသိုလ္တရားတို႔၌သို႔ေလာ သို႔ေလာ မရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ယံုမွားျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏။

၂၁၈။ မင္းႀကီး ဥပမာေသာ္ကား ေယာက်္ားသည္ ေႂကြးယူ၍ အလုပ္တို႔ကို လုပ္ကိုင္ရာ၏၊ ထိုသူ၏အလုပ္တို႔သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးကုန္ရာ၏၊ ထိုသူသည္ အေဟာင္းျဖစ္ေသာ ေႂကြးရင္းတို႔ကိုလည္း ဆပ္ရာ၏၊ ထိုသူအား သားမယား ေကြၽးေမြးရန္ အလို႔ငွါ အျမတ္လည္း က်န္ရာ၏၊ ထိုသူအား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ရာ၏- ”ငါသည္ေရွးက ေႂကြးယူ၍ အလုပ္တို႔ကို လုပ္ကိုင္ခဲ့၏၊ ထိုငါ၏ အလုပ္တို႔သည္ဖြံ႔ၿဖိဳးခဲ့ကုန္၏၊ ငါသည္ အေဟာင္းျဖစ္ေသာ ေႂကြးရင္းတို႔ကိုလည္း ဆပ္ခဲ့ရ၏၊ ငါ့အား သားမယား ေကြၽးေမြးရန့္အလို႔ငွါ အျမတ္လည္း က်န္ေသး၏”ဟု အၾကံျဖစ္ရာ၏။

ထို သူသည္ ထို (ေႂကြးကင္းျခင္း) အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ရရာ၏၊ ဝမ္းသာျခင္းသို႔ေရာက္ရာ၏။

၂၁၉။ မင္းႀကီး ဥပမာ တစ္မ်ဳိးေသာ္ကား အနာေရာဂါရွိေသာ ဆင္းရဲႏွိပ္စက္ခံရေသာ ျပင္းစြာမက်န္းမာေသာ ေယာက်္ားသည္ ရွိရာ၏၊ ထိုသူ၌ ထမင္းကိုလည္း စားလိုစိတ္ မရွိရာ၊ ထိုသူ၏ ကိုယ္၌အားလည္း မရွိရာ၊ ထိုသူသည္ ေနာင္အခါ၌ ထိုအနာေရာဂါမွ လြတ္ရာ၏၊ ထိုသူ၌ ထမင္းကိုလည္းစားလိုစိတ္ ရွိရာ၏၊ ထိုသူ၏ ကိုယ္၌ အားလည္း ရွိရာ၏၊ ထိုသူအား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ရာ၏ –

”ငါသည္ ေရွးက အနာေရာဂါရွိေသာ ဆင္းရဲႏွိပ္စက္ခံရေသာ ျပင္းစြာမက်န္းမာေသာသူ ျဖစ္ခဲ့၏၊ ငါ၌ထမင္းကိုလည္း စားလိုစိတ္ မရွိခဲ၊ ငါ၏ ကိုယ္၌ အားလည္း မရွိခဲ၊ ထိုငါသည္ ယခုအခါ ထိုအနာေရာဂါမွလြတ္ခဲ့၏၊ ငါ၌ ထမင္းကိုလည္း စားလိုစိတ္ရွိ၏၊ ငါ၏ ကိုယ္၌ အားလည္း ရွိ၏”ဟု အၾကံ ျဖစ္ရာ၏။

ထို သူသည္ ထို (အနာကင္းျခင္း) အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ရရာ၏၊ ဝမ္းသာျခင္းသို႔ေရာက္ရာ၏။

၂၂ဝ။ မင္းႀကီး ဥပမာ တစ္မ်ဳိးေသာ္ကား ေႏွာင္အိမ္၌ ေႏွာင္ဖြဲ႔ခံရေသာ ေယာက်္ားသည္ ရွိရာ၏၊ ထိုသူသည္ ေနာင္အခါ၌ ထိုေႏွာင္အိမ္မွ ေဘးကင္းလ်က္ ခ်မ္းသာစြာ လြတ္ရာ၏၊ ထိုသူအား စည္းစိမ္အနည္းငယ္မွ် ပ်က္စီးျခင္း မရွိရာ၊ ထိုသူအား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ရာ၏- ”ငါသည္ ေရွးက ေႏွာင္အိမ္၌ ေႏွာင္ဖြဲ႔ခံရ၏၊ ထိုငါသည္ ယခုအခါ ထိုေႏွာင္အိမ္မွ ေဘးကင္း လ်က္ခ်မ္းသာစြာ လြတ္ခဲ့၏၊ ငါ့အား စည္းစိမ္ အနည္းငယ္မွ် ပ်က္စီးျခင္းလည္း မရွိ”ဟု အၾကံ ျဖစ္ရာ၏။

ထိုသူသည္ ထို (ေႏွာင္အိမ္မွလြတ္ျခင္း) အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ရရာ၏၊ ဝမ္းသာျခင္း သို႔ေရာက္ရာ၏။

၂၂၁။ မင္းႀကီး ဥပမာ တစ္မ်ဳိးေသာ္ကား (မိမိကိုယ္ကို) မိမိမစိုးပိုင္ေသာ သူတစ္ပါးတို႔ စိုးပိုင္ ေသာအလိုရွိရာသို႔ မသြားႏိုင္ေသာ ကြၽန္ေယာက်္ားသည္ ရွိရာ၏၊ ထိုသူသည္ ေနာင္အခါ၌ ထိုကြၽန္ အျဖစ္မွလြတ္ရာ၏၊ (မိမိကိုယ္ကို) မိမိစိုးပိုင္ေသာ သူတစ္ပါးတို႔ မစိုးပိုင္ေသာ အလိုရွိရာသို႔ သြားႏိုင္ ေသာလြတ္လပ္သူ ျဖစ္ရာ၏၊ ထိုသူအား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ရာ၏ –

”ငါသည္ ေရွးက မိမိကိုယ္ကို မိမိမစိုးပိုင္ေသာ သူတစ္ပါးတို႔ စိုးပိုင္ေသာ အလိုရွိရာသို႔ မသြားႏိုင္ေသာကြၽန္ျဖစ္ခဲ့၏၊ ထိုငါသည္ ယခု ထိုကြၽန္အျဖစ္မွ လြတ္ခဲ့၏၊ (မိမိကိုယ္ကို) မိမိ စိုးပိုင္ေသာ သူတစ္ပါးတို႔မစိုးပိုင္ေသာ အလိုရွိရာသို႔ သြားႏိုင္ေသာ လြတ္လပ္သူျဖစ္၏”ဟု အၾကံ ျဖစ္ရာ၏။

ထိုသူသည္ ထို (လြတ္လပ္သူျဖစ္ျခင္း) အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ရရာ၏၊ ဝမ္းသာျခင္း သို႔ေရာက္ရာ၏။

၂၂၂။ မင္းႀကီး ဥပမာ တစ္မ်ဳိးေသာ္ကား ေယာက်္ားသည္ အစာေခါင္းပါးေသာ ေဘးရန္ရွိေသာရွည္ေဝးေသာ ခရီးခဲကို ဥစၥာအသံုးအေဆာင္ႏွင့္ တကြ သြားရာ၏၊ ထိုသူသည္ ေနာင္အခါ၌ ထိုခရီးခဲကိုခ်မ္းသာစြာ လြန္ေျမာက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေဘးမရွိေသာ ရြာသို႔ ေရာက္ရာ၏၊ ထိုသူအား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ရာ၏ –

”ငါသည္ ေရွးက အစာေခါင္းပါး၍ ေဘးရန္ရွိေသာ ရွည္ေဝးေသာ ခရီးခဲကို ဥစၥာ အသံုးအေဆာင္ႏွင့္တကြ သြားခဲ့၏၊ ထိုငါသည္ ယခုအခါ ထိုခရီးခဲကို ခ်မ္းသာစြာ လြန္ေျမာက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္း ေသာေဘး မရွိေသာ ရြာသို႔ ေရာက္ခဲ့၏”ဟု အၾကံျဖစ္ရာ၏။ထိုသူသည္ ထို (ၿငိမ္းခ်မ္းရာသို႔ ေရာက္ျခင္း) အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ရရာ၏၊ ဝမ္းသာျခင္းသို႔ ေရာက္ရာ၏။

၂၂၃။ မင္းႀကီး ဤအတူ ရဟန္းသည္ ေႂကြးကဲ့သို႔ အနာေရာဂါကဲ့သို႔ ေႏွာင္အိမ္ကဲ့သို႔ ကြၽန္အျဖစ့္ကဲ့သို႔ ရွည္ေဝးေသာ ခရီးခဲကဲ့သို႔ မိမိ၌ မပယ္ရေသးကုန္ေသာ ဤအပိတ္အပင္ ‘နီဝရဏ’ တရား ငါးပါးတို႔ကို ေကာင္းစြာ ျမင္၏။

၂၂၄။ မင္းႀကီး ေႂကြးကင္းျခင္းကဲ့သို႔ အနာေရာဂါကင္းျခင္းကဲ့သို႔ ေႏွာင္အိမ္မွလြတ္ျခင္းကဲ့သို႔လြတ္လပ္သူျဖစ္ျခင္းကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းရာအရပ္သို႔ ေရာက္ျခင္းကဲ့သို႔ မင္းႀကီး ဤအတူ ရဟန္းသည္ မိမိ၌ဤအပိတ္အပင္ ‘နီဝရဏ’ တရားငါးပါးတို႔ကို ပယ္ၿပီးျဖစ္သည္ကို ေကာင္းစြာ ျမင္၏။

၂၂၅။ မိမိ၌ ဤအပိတ္အပင္ ‘နီဝရဏ’ တရားငါးပါး ပယ္ၿပီးျဖစ္သည္ကို ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာထိုရဟန္းအား ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ေသာ ရဟန္းအား ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ သည္ျဖစ္၏၊ ႏွစ္သိမ့္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ရဟန္း၏ ကိုယ္သည္ ၿငိမ္းေအး၏၊ ၿငိမ္းေအးေသာ ကိုယ္ရွိေသာရဟန္းသည္ ခ်မ္းသာကို ခံစား၏၊ ခ်မ္းသာေသာ ရဟန္း၏ စိတ္သည္ တည္ၾကည္၏။

 

ပဌမဈာန္ ရဟန္းျဖစ္က်ိဳး

၂၂၆။ ထို (ရဟန္း) သည္ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ ‘နီဝရဏ’ ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ေရာက္၍ ေန၏၊ ထို (ရဟန္း) သည္ ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ ‘နီဝရဏ’ ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ စိုစြတ္ေစ၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ေစ၏၊ ျပည့္ေစ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၏၊ ‘နီဝရဏ’ ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ ထိုရဟန္း၏တစ္ကိုယ္ လံုး၌ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ ေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိ။

၂၂၇။ မင္းႀကီး ဥပမာေသာ္ကား ကြၽမ္းက်င္ေသာ ေရခ်ဳိးေပးသူသည္လည္းေကာင္း ေရခ်ဳိးေပး သူ၏ တပည့္သည္လည္းေကာင္း ေၾကးခြက္၌ ေရခ်ဳိးကသယ္မွဳန္႔တို႔ကို ျဖဴးၿပီးလွ်င္ ေရျဖင့္ ဖ်န္းလ်က္ဖ်န္းလ်က္ အခဲျပဳရာ၏၊ ထိုေရခ်ဳိးကသယ္မွဳန္႔ခဲသည္ အေစးျဖင့္ စိမ့္ဝင္လ်က္ ရွိရာ၏၊ အေစးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းလ်က္ ရွိရာ၏၊ အတြင္း အျပင္၌ အေစးျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ ရွိရာ၏၊ ေရယိုက်ျခင္းလည္း မရွိရာ။

မင္းႀကီး ဤအတူ ရဟန္းသည္ ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ ‘နီဝရဏ’ ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ စိုစြတ္ေစ၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ေစ၏၊ ျပည့္ေစ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၏၊ ‘နီဝရဏ’ ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ ထိုရဟန္း၏တစ္ကိုယ္လံုး၌ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ ေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိ။

မင္းႀကီး ဤသည္လည္း ေရွးျဖစ္ကုန္ေသာ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္း ျဖစ္က်ိဳးတို႔ထက္ သာ၍ႏွစ္သက္ဖြယ္လည္းျဖစ္ေသာ သာ၍ မြန္ျမတ္သည္လည္းျဖစ္ေသာ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးေပတည္း။

 

ဒုတိယဈာန္ ရဟန္းျဖစ္က်ိဳး

၂၂၈။ မင္းႀကီး တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ဝိတက္ ဝိစာရၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ၊ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ကို ျဖစ္ပြားေစတတ္ေသာ၊ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ မရွိေသာ၊ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ မရွိေသာ၊ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ထိုရဟန္းသည္ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္စိုစြတ္ေစ၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ေစ၏၊ ျပည့္ေစ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၏၊ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ ထိုရဟန္း၏ တစ္ကိုယ္လံုး၌ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ ေနရာ အနည္း ငယ္မွ် မရွိ။

၂၂၉။ မင္းႀကီး ဥပမာေသာ္ကား နက္စြာေသာ စိမ့္ေရရွိေသာ ေရအိုင္သည္ ရွိရာ၏၊ ထိုေရအိုင္၏အေရွ႕အရပ္၌လည္း ေရဝင္ေပါက္ မရွိရာ၊ ေတာင္အရပ္၌လည္း ေရဝင္ေပါက္ မရွိရာ၊ အေနာက္အရပ္၌လည္း ေရဝင္ေပါက္ မရွိရာ၊ ေျမာက္အရပ္၌လည္း ေရဝင္ေပါက္ မရွိရာ၊ မိုးသည္လည္း အခ်ိန္မွန္မွန္သည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္း မရွိရာ၊ သို႔ေသာ္လည္း ထိုေရအိုင္မွ ေအးျမေသာ ေရအလ်ဥ္သည္ စိမ့္ထြက္၍ထိုေရအိုင္ကိုပင္လွ်င္ ေအးျမေသာ ေရျဖင့္ စိုစြတ္ေစရာ၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ေစရာ၏၊ ျပည့္ေစရာ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ ရာ၏၊ ေအးျမေသာ ေရျဖင့္ ထိုေရ အိုင္တစ္ခုလံုး၌ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ ေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိရာ။

မင္းႀကီး ဤအတူ ရဟန္းသည္ ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ စိုစြတ္ေစ၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ေစ၏၊ ျပည့္ေစ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၏၊ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ ထိုရဟန္း၏တစ္ကိုယ္လံုး၌ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ ေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိ။

မင္းႀကီး ဤသည္လည္း ေရွးျဖစ္ကုန္ေသာ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္း ျဖစ္က်ိဳးတို႔ထက္ သာ၍ႏွစ္သက္ဖြယ္လည္းျဖစ္ေသာ သာ၍ မြန္ျမတ္သည္လည္းျဖစ္ေသာ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးေပတည္း။

 

တတိယဈာန္ ရဟန္းျဖစ္က်ိဳး

၂၃ဝ။ မင္းႀကီး တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ကိုလည္း မတပ္မက္ျခင္းေၾကာင့္ သတိသမၸဇဥ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ေန၏၊ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ကိုလည္းကိုယ္ျဖင့္ ခံစား၏၊ အႀကင္ (တတိယစ်ာန္) ေၾကာင့္ ထိုသူကို ”လ်စ္လ်ဴ႐ႈသူ သတိရွိသူ ခ်မ္းသာစြာေနေလ့ရွိသူ”ဟု (အရိယာပုဂၢိဳလ္) တို႔သည္ ေျပာၾကားကုန္၏၊ (ရဟန္းသည္) ထိုတတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏၊ ထို (ရဟန္း) သည္ ဤကိုယ္ကို ပင္လွ်င္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ကင္းေသာ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္စိုစြတ္ေစ၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ေစ၏၊ ျပည့္ေစ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၏၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ကင္းေသာ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ ထိုရဟန္း၏ တစ္ကိုယ္လံုး၌ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ ေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိ။

၂၃၁။ မင္းႀကီး ဥပမာေသာ္ကား ဥပၸလ၁ၾကာေတာ၌လည္းေကာင္း၊ ပဒုမၼာၾကာေတာ၌လည္းေကာင္း၊ ပု႑ရိက္ၾကာေတာ၌လည္းေကာင္း၊ ဥပၸလၾကာ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ပဒုမၼာၾကာ အခ်ဳိ႕တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပု႑ရိက္ၾကာအခ်ဳိ႕တို႔သည္ လည္းေကာင္း ေရ၌ ေပါက္ကုန္၏၊ ေရ၌ ႀကီးပြား ကုန္၏၊ ေရမွ မေပၚထြက္ေသးကုန္၊ ေရထဲ၌ ျမဳပ္၍ ဖြံ႔ၿဖိဳးကုန္၏၊ ထိုၾကာတို႔သည္ အဖ်ားအရင္းတိုင္ ေအာင္ေအးျမေသာ ေရျဖင့္ စိုစြတ္ကုန္၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ကုန္၏၊ ျပည့္ကုန္၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႔ကုန္၏၊ ထိုဥပၸလၾကာပဒုမၼာၾကာ ပု႑ရိက္ၾကာတို႔၏ အစိတ္အပိုင္း အလံုးစံု၌ ေအးျမေသာ ေရျဖင့္ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ ေနရာအနည္းငယ္မွ် မရွိရာ။

မင္းႀကီး ဤအတူ ရဟန္းသည္ ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ကင္းေသာ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ စိုစြတ္ေစ၏၊ အလံုးစံုစိုစြတ္ေစ၏၊ ျပည့္ေစ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၏၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ကင္းေသာ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ ထိုရဟန္း၏ တစ္ကိုယ္လံုး၌ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ ေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိ။

မင္းႀကီး ဤသည္လည္း ေရွးျဖစ္ကုန္ေသာ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္း ျဖစ္က်ိဳးတို႔ထက္ သာ၍ႏွစ္သက္ဖြယ္လည္းျဖစ္ေသာ သာ၍ မြန္ျမတ္သည္လည္းျဖစ္ေသာ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးေပတည္း။

 

စတုတၳဈာန္ ရဟန္းျဖစ္က်ိဳး

၂၃၂။ မင္းႀကီး တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေရွးဦးကပင္လွ်င္ ဝမ္းသာျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းတို႔၏ ခ်ဳပ္ႏွင့္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ မရွိေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာ’ ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ သတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ စတုတၳစ်ာန္သို႔ေရာက္၍ ေန၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍ ေန၏၊ ထိုရဟန္း၏ တစ္ကိုယ္လံုး၌ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ ေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိ။

၂၃၃။ မင္းႀကီး ဥပမာေသာ္ကား ေယာက်္ားသည္ ျဖဴေသာ အဝတ္ျဖင့္ ဦးေခါင္းႏွင့္ တကြ (တစ္ကိုယ္လံုး) ျခံဳ၍ ထိုင္ေနသည္ရွိေသာ္ ထိုေယာက်္ား၏ တစ္ကိုယ္လံုး၌ ျဖဴေသာ အဝတ္ျဖင့္ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ ေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိရာ။

မင္းႀကီး ဤအတူ ရဟန္းသည္ ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍ ေန၏၊ ထိုရဟန္း၏ တစ္ကိုယ္လံုး၌ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ ေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိ။

မင္းႀကီး ဤသည္လည္း ေရွးျဖစ္ကုန္ေသာ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ိဳးတို႔ထက္ သာ၍ႏွစ္သက္ဖြယ္လည္းျဖစ္ေသာ သာ၍ မြန္ျမတ္သည္လည္းျဖစ္ေသာ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္း ျဖစ္က်ဳိးေပတည္း။

၁။ ဥပၸလ=ၾကာျဖဴ ၾကာနီ ၾကာညိဳ

 

ဝိပႆနာဉာဏ္ (၁)

၂၃၄။ မင္းႀကီး တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္လတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လွဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထို (ရဟန္း) သည္ (ဝိပႆနာ) ဉာဏ္အျမင္ အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈ ပို႔ေဆာင္၏၊ ေရွး႐ႈ ၫြတ္ေစ၏၊ ထို (ရဟန္း) သည္ဤသို႔ သိ၏ –

”ငါ၏ ဤကိုယ္ကား ႐ုပ္ရွိ၏၊ မဟာဘုတ္ေလးပါး အစုအေဝးျဖစ္၏၊ မိဘတို႔မွ ေပါက္ဖြား၏၊ ထမင္းမုန္႔တို႔ျဖင့္ ႀကီးပြား၏၊ မျမဲျခင္း ပြတ္သပ္ေပးရျခင္း၁ ဆုပ္နယ္ေပးရျခင္း ၿပိဳကြဲျခင္း ပ်က္စီးျခင္းသေဘာရွိ၏၊ ငါ၏ ဤဝိညာဥ္သည္လည္း ဤ (ကိုယ္) ၌ မွီတြယ္၏၊ ဤ (ကိုယ္) ၌ ဆက္စပ္၏”ဟု သိ၏။

၂၃၅။ မင္းႀကီး ဥပမာေသာ္ကား အလြန္ေတာက္ပေသာ အမ်ိဳးမွန္ေသာ ရွစ္ေျမႇာင့္ရွိေသာ ေကာင္းစြာ ျပဳျပင္ၿပီးျဖစ္ေသာ အရည္ေကာင္းေသာ အထူးၾကည္လင္ေသာေနာက္က်ဳကင္းေသာ (ေသြးျခင္း ေဖာက္ျခင္းစေသာ) အျခင္းအရာ အားလံုးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေဝဠဳရိယ ေၾကာင္မ်က္ရြဲရတနာသည္ ရွိရာ၏၊ ထို (ေဝဠဳရိယ ေၾကာင္မ်က္ရြဲရတနာ) ၌ ညိဳေသာခ်ည္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝါေသာခ်ည္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ နီေသာခ်ည္ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျဖဴေသာ ခ်ည္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝါေဖ်ာ့ေသာ ခ်ည္ကို ေသာ္လည္းေကာင္း တပ္ထားရာ၏၊ ထို (ေဝဠဳရိယ ေၾကာင္မ်က္ရြဲရတနာ) ကို မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ လက္၌ တင္ထား၍ (ဤသို႔) ဆင္ျခင္ရာ၏ –

”ဤ (ေဝဠဳရိယ ေၾကာင္မ်က္ရြဲရတနာ) သည္ အလြန္ ေတာက္ပ၏၊ အမ်ဳိးမွန္၏၊ ရွစ္ေျမႇာင့္ရွိ၏၊ ေကာင္းစြာ ျပဳျပင္ၿပီးျဖစ္၏၊ အရည္ေကာင္း၏၊ အထူးၾကည္လင္၏၊ ေနာက္က်ဳကင္း၏၊ (ေသြးျခင္းေဖာက္ျခင္း စေသာ) အျခင္းအရာ အားလံုးႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ထို (ေဝဠဳရိယ ေၾကာင္မ်က္ရြဲရတနာ) ၌ဤညိဳေသာ ခ်ည္ကို တပ္ထား၏ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤဝါေသာ ခ်ည္ကို တပ္ထား၏ဟူ၍့ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤနီေသာ ခ်ည္ကို တပ္ထား၏ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤျဖဴေသာ ခ်ည္ကိုတပ္ထား၏ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤဝါေဖ်ာ့ေသာ ခ်ည္ကို တပ္ထား၏ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း” ဆင္ျခင္ရာ၏။

မင္းႀကီး ဤအတူ ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္း ကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္လတ္ေသာ္တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လွဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ရဟန္းသည္ (ဝိပႆနာ) ဉာဏ္အျမင္အလို႔ငွါစိတ္ကို ေရွး႐ႈ ပို႔ေဆာင္၏၊ ေရွး႐ႈ ၫြတ္ေစ၏၊ ထို (ရဟန္း) သည္ ဤသို႔ သိ၏ – ”ငါ၏ ဤကိုယ္ကား ႐ုပ္ရွိ၏၊ မဟာဘုတ္ေလးပါး အစုအေဝးျဖစ္၏၊ မိဘတို႔မွ ေပါက္ဖြား၏၊ ထမင္း မုန္႔တို႔ျဖင့္ ႀကီးပြား၏၊ မျမဲျခင္း ပြတ္သပ္ေပးရျခင္း ဆုပ္နယ္ေပးရျခင္း ၿပိဳကြဲျခင္း ပ်က္စီးျခင္းသေဘာ ရွိ၏၊ ငါ၏ ဤဝိညာဥ္သည္လည္း ဤ (ကိုယ္) ၌ မွီတြယ္၏၊ ဤ (ကိုယ္) ၌ ဆက္စပ္၏”ဟု သိ၏။

မင္းႀကီး ဤသည္လည္း ေရွးျဖစ္ကုန္ေသာ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္း ျဖစ္က်ိဳးတို႔ထက္ သာ၍ႏွစ္သက္ဖြယ္လည္းျဖစ္ေသာ သာ၍ မြန္ျမတ္သည္လည္းျဖစ္ေသာ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးေပတည္း။

၁။ သူငယ္န႔ံ ေပ်ာက္ေစျခင္းငွါ ငယ္စဥ္က နံ႔သာျဖင့္ ပြတ္သပ္ေပးရျခင္းကို ဆိုသည္။

 

မေနာမယိဒၶိဉာဏ္ (၂)

၂၃၆။ ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္လတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လွဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထို (ရဟန္း) သည္ စိတ္ျဖင့္ၿပီးေသာ ကိုယ္ကို ဖန္ဆင္းျခင္း ‘မေနာမယိဒၶိ’ ဉာဏ္အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈ ပို႔ေဆာင္၏၊ ေရွး႐ႈၫြတ္ေစ၏၊ ထို (ရဟန္း) သည္ဤ (မိမိ) ကိုယ္မွ တစ္ပါးေသာ ႐ုပ္ရွိေသာ စိတ္ျဖင့္ၿပီးေသာ အဂၤါ ႀကီးငယ္အလံုးစံုရွိေသာဣေႁႏၵမခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ကိုယ္ကို ဖန္ဆင္း၏။

၂၃၇။ မင္းႀကီး ဥပမာေသာ္ကား ေယာက်္ားသည္ ျဖဴဆံျမက္မွ အၫြန္႔တံကို ႏုတ္ရာ၏၊ ထို (ေယာက်္ား) အား ဤသို႔ အၾကံ ျဖစ္ရာ၏ –

”ဤကား ျဖဴဆံျမက္တည္း၊ ဤကား အၫြန္႔တံတည္း။ ျဖဴဆံျမက္ကား တျခား၊ အၫြန္႔တံကားတျခားတည္း။ ျဖဴဆံျမက္မွသာလွ်င္ အၫြန္႔တံကို ႏုတ္ထား၏”ဟု အၾကံျဖစ္ရာ၏။

မင္းႀကီး ဥပမာေသာ္ကား ေယာက်္ားသည္ သန္လ်က္ကို အအိမ္မွ ထုတ္ရာ၏၊ ထို (ေယာက်္ား) အားဤသို႔ အၾကံျဖစ္ရာ၏ –

”ဤကား သံလ်က္တည္း၊ ဤကား အအိမ္တည္း။ သံလ်က္ကား တျခား၊ အအိမ္ကား တျခားတည္း၊ အအိမ္မွသာလွ်င္ သံလ်က္ကို ႏုတ္ထား၏”ဟု အၾကံျဖစ္ရာ၏။

မင္းႀကီး ဥပမာေသာ္ကား ေယာက်္ားသည္ အေရခြံမွ ေႁမြကို ထုတ္ရာ၏၊ ထို (ေယာက်္ား) အား ဤသို႔အၾကံျဖစ္ရာ၏ –

”ဤကား ေႁမြတည္း၊ ဤကား အေရတည္း။ ေႁမြကား တျခား၊ အေရကား တျခားတည္း။ အေရခြံမွသာလွ်င္ ေႁမြကို ထုတ္ထား၏”ဟု အၾကံျဖစ္ရာ၏။

မင္းႀကီး ဤအတူ ဤသို႔တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ့္ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္း ကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္လတ္ေသာ္တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လွဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ရဟန္းသည္ စိတ္ျဖင့္ၿပီးေသာ ကိုယ္ကို ဖန္ဆင္းျခင္းငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈ ပို႔ေဆာင္၏၊ ေရွး႐ႈ ၫြတ္ေစ၏၊ ထို (ရဟန္း) သည္ ဤ (မိမိ) ကိုယ္မွ တစ္ပါးေသာ ႐ုပ္ရွိေသာ စိတ္ျဖင့္ၿပီးေသာ အဂၤါႀကီးငယ္ အလံုးစံုရွိေသာ ဣေႁႏၵ မခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ ကိုယ္ကို ဖန္ဆင္း၏။

မင္းႀကီး ဤသည္လည္း ေရွးျဖစ္ကုန္ေသာ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္း ျဖစ္က်ိဳးတို႔ထက္ သာ၍ႏွစ္သက္ဖြယ္လည္းျဖစ္ေသာ သာ၍ မြန္ျမတ္သည္လည္းျဖစ္ေသာ ကိုယ္တိုင္သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးေပတည္း။

 

ဣဒိၶဝိဓဉာဏ္ (၃)

၂၃၈။ ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္လတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လွဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထို (ရဟန္း) သည္ တန္ခိုးဖန္ဆင္းျခင္း ‘ဣဒၶိဝိဓ’ ဉာဏ္အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈပို႔ေဆာင္၏၊ ေရွး႐ႈၫြတ္ေစ၏၊ ထို (ရဟန္း) သည္ မ်ားျပားေသာ တန္ခိုးဖန္ဆင္းျခင္းကို ၿပီးေစ၏၊ တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္လ်က္လည္း အမ်ားျဖစ္သြား၏၊ အမ်ားျဖစ္လ်က္လည္းတစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္လာ၏၊ ကိုယ္ကို ထင္ရွား ျဖစ္ေစ၏၊ ကိုယ္ကို ေပ်ာက္ကြယ္ေစ၏၊ နံရံတစ္ဖက္တံတိုင္းတစ္ဖက္ ေတာင္တစ္ဖက္သို႔ မထိ မၿငိဘဲ ေကာင္းကင္၌ကဲ့သို႔ သြား၏၊ ေျမ၌လည္း ငုပ္ျခင္းေပၚျခင္းကို ေရ၌ကဲ့သို႔ ျပဳ၏၊ ေရ၌လည္း မကြဲေစဘဲ ေျမ၌ကဲ့သို႔ သြား၏၊ ေကာင္းကင္၌လည္းထက္ဝယ္ ဖြဲ႔ေခြလ်က္ အေတာင္ရွိေသာ ငွက္ကဲ့သို႔ သြား၏၊ ဤသို႔ တန္ခိုးႀကီးကုန္ေသာ ဤသို႔အာႏုေဘာ္ႀကီး ကုန္ေသာ ဤလ ေနတို႔ကိုလည္း လက္ျဖင့္ သံုးသပ္၏၊ ဆုပ္ကိုင္၏၊ ျဗဟၼာ့ျပည္တိုင္ေအာင္လည္း ကိုယ္ကို (မိမိ) အလိုအတိုင္း ျဖစ္ေစ၏။

၂၃၉။ မင္းႀကီး ဥပမာေသာ္ကား ကြၽမ္းက်င္ေသာ အိုးထိန္းသည္လည္းေကာင္း၊ အိုးထိန္းသည္၏တပည့္သည္လည္းေကာင္း ေျမကို ညက္စြာနယ္ၿပီးလတ္ေသာ္ အလိုရွိရာ အိုးခြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ရာ၏၊ ၿပီးေစရာ၏။

မင္းႀကီး ဥပမာတစ္မ်ဳိးေသာ္ကား ကြၽမ္းက်င္ေသာ ဆင္စြယ္ပန္းပုသည္သည္လည္းေကာင္း၊ ဆင္စြယ္ပန္းပုသည္၏ တပည့္သည္လည္းေကာင္း ဆင္စြယ္ကို ေကာင္းစြာ ျပဳျပင္ၿပီးလတ္ေသာ္ အလိုရွိရာဆင္စြယ္ထည္ကို ျပဳလုပ္ရာ၏၊ ၿပီးေစရာ၏။

မင္းႀကီး ဥပမာ တစ္မ်ဳိးေသာ္ကား ကြၽမ္းက်င္ေသာ ေရႊပန္းထိမ္သည္သည္လည္းေကာင္း၊ ေရႊပန္းထိမ္သည္၏ တပည့္သည္လည္းေကာင္း၊ ေရႊကို ေကာင္းစြာ ျပဳျပင္ၿပီးလတ္ေသာ္ အလိုရွိရာ ေရႊထည္ကိုျပဳလုပ္ရာ၏၊ ၿပီးေစရာ၏။

မင္းႀကီး ဤအတူ ဤသို႔တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကး မရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္း ကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္လတ္ေသာ္တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လွဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ရဟန္းသည္ တန္ခိုးဖန္ဆင္းျခင္း ‘ဣဒၶိဝိဓ’ ဉာဏ္အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈ ပို႔ေဆာင္၏၊ ေရွး႐ႈၫြတ္ေစ၏၊ ထို (ရဟန္း) သည္ မ်ားျပားေသာ တန္ခိုးဖန္ဆင္းျခင္းကို ၿပီးေစ၏၊ တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္လ်က္လည္း အမ်ားျဖစ္သြား၏၊ အမ်ားျဖစ္လ်က္လည္းတစ္ေယာက္တည္းျဖစ္လာ၏၊ ကိုယ္ကို ထင္ရွား ျဖစ္ေစ၏၊ ကိုယ္ကို ေပ်ာက္ကြယ္ေစ၏၊ နံရံတစ္ဖက္ တံတိုင္းတစ္ဖက္ ေတာင္တစ္ဖက္သို႔ မထိမၿငိဘဲ ေကာင္းကင္၌ကဲ့သို႔ သြား၏၊ ေျမ၌လည္းငုပ္ျခင္းေပၚျခင္း ကို ေရ၌ကဲ့သို႔ ျပဳ၏၊ ေရ၌လည္း မကြဲေစဘဲ ေျမ၌ကဲ့သို႔ သြား၏၊ ေကာင္းကင္၌လည္း ထက္ဝယ္ ဖြဲ႔ေခြလ်က္ အေတာင္ရွိေသာ ငွက္ကဲ့သို႔ သြား၏၊ ဤသို႔ တန္ခိုးႀကီးကုန္ေသာ ဤသို႔ အာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္ ေသာ ဤလ ေနတို႔ကိုလည္း လက္ျဖင့္ သံုးသပ္၏၊ ဆုပ္ကိုင္၏၊ ျဗဟၼာ့ျပည္တိုင္ေအာင္လည္း ကိုယ္ကို (မိမိ) အလိုအတိုင္း ျဖစ္ေစ၏။

မင္းႀကီး ဤသည္လည္း ေရွးျဖစ္ကုန္ေသာ ကိုယ္တိုင္သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ိဳးတို႔ထက္ သာ၍ႏွစ္သက္ဖြယ္လည္းျဖစ္ေသာ သာ၍ မြန္ျမတ္သည္လည္းျဖစ္ေသာ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးေပတည္း။

 

ဒိဗၺေသာတဉာဏ္ (၄)

၂၄ဝ။ ဤသို တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္း ကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္လတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္မတုန္လွဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထို (ရဟန္း) သည္ ‘ဒိဗၺေသာတ’ ဉာဏ္အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈပို႔ေဆာင္၏၊ ေရွး႐ႈၫြတ္ေစ၏၊ ထို (ရဟန္း) သည္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ နားထက္သာလြန္ေသာ နတ္တို႔၏ နားႏွင့္ တူေသာ ‘ဒိဗၺေသာတ’ ဉာဏ္ျဖင့္ နတ္၌လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ လူ၌လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ ေဝးသည္လည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ နီးသည္လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ ႏွစ္မ်ိဳးေသာ အသံတို႔ကို ၾကားရ၏။

၂၄၁။ မင္းႀကီး ဥပမာေသာ္ကား ခရီးရွည္သြားေသာ ေယာက်္ားသည္ စည္ႀကီးသံ မု႐ိုးစည္သံ ခ႐ုသင္းသံ ထက္စည္သံ ပတ္သာသံမ်ားကို ၾကားရာ၏၊ ထို (ေယာက်္ား) သည္ ဤသို႔ သိရာ၏ –

”ဤကား စည္ႀကီးသံ၊ ဤကား မု႐ိုးစည္သံ၊ ဤကား ခ႐ုသင္းသံ၊ ဤကား ထက္စည္သံ၊ ဤကားပတ္သာသံတည္း”ဟု သိရာ၏။

မင္းႀကီး ဤအတူ ရဟန္းသည္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ နားထက္ သာလြန္ေသာနတ္တို႔၏္ နားႏွင့္ တူေသာ ‘ဒိဗၺေသာတ’ ဉာဏ္ျဖင့္ နတ္၌လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ လူ၌လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ ေဝးသည္လည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ နီးသည္လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ ႏွစ္မ်ိဳးေသာ အသံတို႔ကို ၾကားရ၏။

မင္းႀကီး ဤသည္လည္း ေရွးျဖစ္ကုန္ေသာ ကိုယ္တိုင္သိ ျမင္ရေသာ ရဟန္း ျဖစ္က်ိဳးတို႔ထက္ သာ၍ႏွစ္သက္ဖြယ္လည္းျဖစ္ေသာ သာ၍ မြန္ျမတ္သည္လည္းျဖစ္ေသာ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးေပတည္း။

 

ေစေတာပရိယဉာဏ္ (၅)

၂၄၂။ ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္း ကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္လတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္မတုန္လွဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထို (ရဟန္း) သည္ (သူတစ္ပါးတို႔၏) စိတ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိေသာ ‘ေစေတာပရိယ’ ဉာဏ္ အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈ ပို႔ေဆာင္၏၊ ေရွး႐ႈ ၫြတ္ေစ၏၊ ထို (ရဟန္း) သည္တစ္ပါးေသာ သတၱဝါတစ္ပါးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ စိတ္ကို (မိမိ) စိတ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ သိ၏၊ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ႏွင့္တကြေသာ စိတ္ကိုလည္း တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ႏွင့္ တကြေသာ စိတ္ဟု သိ၏၊ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ကင္းေသာ စိတ္ဟု သိ၏၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ႏွင့္ တကြေသာ စိတ္ကိုလည္း အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ႏွင့္ တကြေသာစိတ္ဟု သိ၏၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ကင္းေသာ စိတ္ဟု သိ၏၊ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ၁’ ႏွင့္တကြေသာ စိတ္ကိုလည္း ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ႏွင့္ တကြေသာ စိတ္ဟု သိ၏၊ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း ေတြေဝျခင္း ့ ‘ေမာဟ’ ကင္းေသာ စိတ္ဟု သိ၏၊ က်ံဳ႕ေသာ ‘သံခိတၱ’ စိတ္ကိုလည္း က်ံဳ႕ေသာ ‘သံခိတၱ’ စိတ္ဟု သိ၏၊ ပ်ံ႕ေသာ ‘ဝိကၡိတၱ’ စိတ္ကိုလည္း ပ်ံ႕ေသာ ‘ဝိကၡိတၱ’ စိတ္ဟု သိ၏၊ ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ေရာက္ေသာ ‘မဟဂၢဳတ္’ စိတ္ကိုလည္း ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ ‘မဟဂၢဳတ္’ စိတ္ဟု သိ၏၊ ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ မေရာက္ေသာ ‘အမဟဂၢဳတ္’ စိတ္ကို လည္း ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔မေရာက္ေသာ ‘အမဟဂၢဳတ္’ စိတ္ဟု သိ၏၊ သာလြန္ေသာ တရား ရွိေသာ ‘သဥတၱရ’ စိတ္ကိုလည္းသာလြန္ေသာ တရားရွိေသာ ‘သဥတၱရ’ စိတ္ဟု သိ၏၊ သာလြန္ေသာ တရား မရွိေသာ ‘အႏုတၱရ’ စိတ္ကိုလည္း သာလြန္ေသာ တရားမရွိေသာ ‘အႏုတၱရ’ စိတ္ဟု သိ၏၊ တည္ၾကည္ေသာ ‘သမာဟိတ’ စိတ္ကိုလည္း တည္ၾကည္ေသာ ‘သမာဟိတ’ စိတ္ဟု သိ၏၊ မတည္ၾကည္ ေသာ ‘အသမာဟိတ’ စိတ္ကိုလည္း မတည္ၾကည္ေသာ ‘အသမာဟိတ’ စိတ္ဟု သိ၏၊ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘ဝိမုတၱ’ စိတ္ကိုလည္း လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘ဝိမုတၱ’ စိတ္ဟု သိ၏၊ မလြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အဝိမုတၱ’ စိတ္ကိုလည္း မလြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အဝိမုတၱ’ စိတ္ဟု သိ၏။

၂၄၃။ မင္းႀကီး ဥပမာေသာ္ကား ငယ္ရြယ္ေသာ အလွျပင္ေလ့ရွိေသာ မိန္းမပ်ဳိသည္လည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ားပ်ိဳသည္လည္းေကာင္း သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ မွန္၌ျဖစ္ေစ ၾကည္လင္ေသာ ေရခြက္၌ျဖစ္ေစ မိမိမ်က္ႏွာရိပ္ကို ၾကည့္႐ႈလတ္ေသာ္ (မွဲ႔ စေသာ) အေျပာက္အစြန္း ရွိသည္ကို (မွဲ႔ စေသာ) အေျပာက္အစြန္းရွိ၏ဟု သိရာ၏၊ (မွဲ႔ စေသာ) အေျပာက္အစြန္း မရွိသည္ကို (မွဲ႔ စေသာ) အေျပာက္အစြန္းမရွိဟု သိရာ၏။

မင္းႀကီး ဤအတူ ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္း ကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္လတ္ေသာ္တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထို (ရဟန္း) သည္ (သူတစ္ပါးတို႔၏) စိတ္ကိုပိုင္းျခား၍ သိေသာ ‘ေစေတာပရိယ’ ဉာဏ္အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈ ပို႔ေဆာင္၏၊ ေရွး႐ႈ ၫြတ္ေစ၏၊ ထို (ရဟန္း) သည္ တစ္ပါးေသာ သတၱဝါ တစ္ပါးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ စိတ္ကို (မိမိ) စိတ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍သိ၏၊ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ႏွင့္တကြေသာ စိတ္ကိုလည္း တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ႏွင့္တကြေသာ စိတ္ဟု သိ၏၊ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ကင္းေသာ စိတ္ဟု သိ၏၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ႏွင့္တကြေသာ စိတ္ကိုလည္း အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ႏွင့္တကြေသာ စိတ္ဟု သိ၏၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ကင္းေသာ စိတ္ဟု သိ၏၊ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ႏွင့္တကြေသာ စိတ္ကိုလည္း ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ႏွင့္တကြေသာ စိတ္ဟု သိ၏၊ ေတြ ေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ကင္းေသာ စိတ္ဟု သိ၏၊ က်ံဳ႕ေသာ ‘သံခိတၱ’ စိတ္ကိုလည္း က်ံဳ႕ေသာ ‘သံခိတၱ’ စိတ္ဟုသိ၏၊ ပ်ံ႕ေသာ ‘ဝိကၡိတၱ’ စိတ္ကိုလည္းပ်ံ႕ေသာ ‘ဝိကၡိတၱ’ စိတ္ဟု သိ၏၊ ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ ‘မဟဂၢဳတ္’ စိတ္ကိုလည္းျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ ‘မဟဂၢဳတ္’ စိတ္ဟု သိ၏၊ ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ မေရာက္ေသာ ‘အမဟဂၢဳတ္’ စိတ္ကို လည္း ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ မေရာက္ေသာ ‘အမဟဂၢဳတ္’ စိတ္ဟု သိ၏၊ သာလြန္ေသာ တရားရွိေသာ ‘သဥတၱရ’ စိတ္ကိုလည္း သာလြန္ေသာ တရားရွိေသာ ‘သဥတၱရ’ စိတ္ဟု သိ၏၊ သာလြန္ေသာ တရား မရွိေသာ ‘အႏုတၱရ’ စိတ္ကိုလည္း သာလြန္ေသာ တရားမရွိေသာ ‘အႏုတၱရ’ စိတ္ဟု သိ၏၊ တည္ၾကည္ ေသာ ‘သမာဟိတ’ စိတ္ကိုလည္း တည္ၾကည္ေသာ ‘သမာဟိတ’ စိတ္ဟု သိ၏၊ မတည္ၾကည္ေသာ ‘အသမာဟိတ’ စိတ္ကိုလည္းမတည္ၾကည္ေသာ ‘အသမာဟိတ’ စိတ္ဟု သိ၏၊ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘ဝိမုတၱ’ စိတ္ကိုလည္း လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘ဝိမုတၱ’ စိတ္ဟု သိ၏၊ မလြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အဝိမုတၱ’ စိတ္ကိုလည္းမလြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အဝိမုတၱ’ စိတ္ဟု သိ၏။

မင္းႀကီး ဤသည္လည္း ေရွးျဖစ္ကုန္ေသာ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္း ျဖစ္က်ိဳးတို႔ထက္ သာ၍့ႏွစ္သက္ဖြယ္လည္း ျဖစ္ေသာ သာ၍ မြန္ျမတ္သည္လည္း ျဖစ္ေသာ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာရဟန္း ျဖစ္က်ိဳးေပတည္း။

၁။ ေတြေဝျခင္း’ေမာဟ’ ဟူသည္ သစၥာေလးပါးအရာ၌ အမွန္ကို မသိျခင္း အမွားကို သိျခင္းတည္း။

 

ပုေဗၺနိဝါသာႏုႆတိဉာဏ္ (၆)

၂၄၄။ ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္လတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္မတုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထို (ရဟန္း) သည္ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့၍ သိ္ေသာ ‘ပုေဗၺနိဝါသာႏုႆတိ၁’ ဉာဏ္အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈ ပို႔ေဆာင္၏၊ ေရွး႐ႈ ၫြတ္ေစ၏၊ ထို (ရဟန္း) သည္မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့၏၊ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း –

”တစ္ဘဝကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ငါးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆယ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝႏွစ္ဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝသံုးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝေလးဆယ္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ဘဝငါးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္ရာကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္ေထာင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္သိန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ဘဝေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝသိန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ပ်က္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္းမ်ားျပားေသာ ျဖစ္ကပ္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ‘ဤမည္ေသာ ဘဝ၌ (ငါသည္) ဤသို႔ေသာ အမည္ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအဆင္း ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အစာ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား ရွိခဲ့၏၊ ထို (ငါ) သည္ ထိုဘဝမွ ေသခဲ့၍ ဤမည္ေသာ ဘဝ၌ ျဖစ္ျပန္၏၊ ထိုဘဝ၌လည္း ဤသို႔ေသာ အမည္ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအဆင္း ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အစာ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအသက္အပိုင္းအျခား ရွိခဲ့၏၊ ထို (ငါ) သည္ ထိုဘဝမွ ေသခဲ့၍ ဤဘဝ၌ ျဖစ္ျပန္၏’ဟု ဤသို႔အျခင္းအရာႏွင့္ တကြ ၫႊန္ျပဖြယ္ (အမည္ အႏြယ္) ႏွင့္တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကိုေအာက္ေမ့၏”။

၂၄၅။ မင္းႀကီး ဥပမာေသာ္ကား ေယာက်္ားသည္ မိမိရြာမွ တစ္ပါးေသာ ရြာသို႔ သြားရာ၏၊ ထိုရြာမွလည္း တစ္ပါးေသာ ရြာသို႔ သြားရာ၏၊ ထို (ေယာက်္ား) သည္ ထိုရြာမွ မိမိရြာသို႔သာလွ်င္ ျပန္လာရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားအား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ရာ၏ –

”ငါသည္ မိမိရြာမွ ဤမည္ေသာ ရြာသို႔ သြားခဲ့၏၊ ထိုရြာ၌လည္း ဤသို႔ ရပ္ခဲ့၏၊ ဤသို႔ ထိုင္ခဲ့၏၊ ဤသို႔ ေျပာဆိုခဲ့၏၊ ဤသို႔ ဆိတ္ဆိတ္ ေနခဲ့၏၊ ထိုရြာမွလည္း ဤမည္ေသာ ရြာသို႔ သြားခဲ့၏၊ ထိုရြာ၌လည္း ဤသို႔ ရပ္ခဲ့၏၊ ဤသို႔ ထိုင္ခဲ့၏၊ ဤသို႔ ေျပာဆိုခဲ့၏၊ ဤသို႔ ဆိတ္ဆိတ္ ေနခဲ့၏၊ ထိုငါသည္ ထိုရြာမွ မိမိရြာသို႔သာလွ်င္ ျပန္လာ၏”ဟု အၾကံ ျဖစ္ရာ၏။

မင္းႀကီး ဤအတူ ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္လတ္ေသာ္တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ရဟန္းသည္ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကိုေအာက္ေမ့၍ သိေသာ ‘ပုေဗၺနိဝါသာႏုႆတိ’ ဉာဏ္အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈ ပို႔ေဆာင္၏၊ ေရွး႐ႈၫြတ္ေစ၏၊ ထို (ရဟန္း) သည္ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့၏၊ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း –

”တစ္ဘဝကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ငါးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆယ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝႏွစ္ဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝသံုးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝ ေလးဆယ္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ဘဝငါးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝ တစ္ရာကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝ တစ္ေထာင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္သိန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ဘဝေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝသိန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ပ်က္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ‘ဤမည္ေသာ ဘဝ၌ (ငါသည္) ဤသို႔ေသာ အမည္ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအဆင္း ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အစာ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအသက္အပိုင္းအျခား ရွိခဲ့၏၊ ထိုငါသည္ ထိုဘဝမွ ေသခဲ့၍ ဤမည္ေသာ ဘဝ၌ ျဖစ္ ျပန္၏၊ ထိုဘဝ၌လည္း ဤသို႔ေသာ အမည္ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အဆင္းရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အစာရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အသက္အပိုင္းအျခားရွိခဲ့၏၊ ထို (ငါ) သည္ ထိုဘဝမွ ေသခဲ့၍ ဤဘဝ၌ ျဖစ္ျပန္၏’ဟု ဤသို႔ အျခင္းအရာႏွင့္ တကြၫႊန္ျပဖြယ္ (အမည္အႏြယ္) ႏွင့္ တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့၏”။

မင္းႀကီး ဤသည္လည္း ေရွးျဖစ္ကုန္ေသာ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ိဳးတို႔ထက္ သာ၍ႏွစ္သက္ဖြယ္လည္း ျဖစ္ေသာ သာ၍ မြန္ျမတ္သည္လည္း ျဖစ္ေသာ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာရဟန္းျဖစ္က်ိဳးေပတည္း။

၁။ ပုေဗၺ=ေရွး၌ + နိဝါသ=ေနဖူးေသာဘဝ, ျဖစ္ဖူးေသာဘဝကို + အႏုႆတိ= ေအာက္ေမ့၍ + Óဏ = သိေသာဉာဏ္။

 

စုတူပပါတဉာဏ္ (၇)

၂၄၆။ ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္လတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္မတုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထို (ရဟန္း) သည္ သတၱဝါတို႔၏ ေသျခင္း ျဖစ္ေပၚျခင္းကို သိေသာ ‘စုတူပပါတ၁’ ဉာဏ္ အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈ ပို႔ေဆာင္၏၊ ေရွး႐ႈ ၫြတ္ေစ၏၊ ထို (ရဟန္း) သည္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္တို႔၏ မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲ သတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲ သတၱဝါ ယုတ္ေသာ သတၱဝါ ျမတ္ေသာ သတၱဝါ အဆင္းလွေသာသတၱဝါ အဆင္းမလွေသာ သတၱဝါ ေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာ သတၱဝါ မေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာသတၱဝါတို႔ကို ျမင္၏၊ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိ၏။

”အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ကာယဒုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ျပည့္စံုကုန္၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ဝစီဒုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ ျပဳေသာ မေကာင္းေသာ အက်င္ ့ ‘မေနာဒုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ အရိယာတို႔ကို စြပ္စြဲကုန္၏၊ မွားေသာအယူရွိကုန္၏၊ မွားေသာ အယူျဖင့္ ျပဳေသာ ကံရွိကုန္၏၊ ထို (သတၱဝါ) တို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီး၍ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာ ကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီးလ်က္ က်ေရာက္ရာ ငရဲ၌့ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ကား ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ကာယသုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ဝစီသုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ျပဳေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘မေနာသုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ အရိယာတို႔ကို မစြပ္စြဲကုန္၊ မွန္ေသာ အယူရွိကုန္၏၊ မွန္ေသာ အယူျဖင့္ ျပဳေသာ ကံရွိကုန္၏၊ ထို (သတၱဝါ) တို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေပၚ ကုန္၏”။

ဤသို႔လွ်င္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲသတၱဝါ ယုတ္ေသာ သတၱဝါ ျမတ္ေသာ သတၱဝါအဆင္းလွေသာ သတၱဝါ အဆင္းမလွေသာ သတၱဝါ ေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာ သတၱဝါ မေကာင္းေသာလားရာရွိေသာ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္၏၊ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိ၏။

၂၄၇။ မင္းႀကီး ဥပမာေသာ္ကား (ဗဟို) လမ္းဆံုအလယ္၌ ျပာသာဒ္ ရွိရာ၏၊ ထို (ျပာသာဒ္) ထက္၌ရပ္လ်က္ေနေသာ မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ အိမ္သို႔ ဝင္ကုန္ေသာ အိမ္မွ ထြက္ကုန္ေသာ လမ္းမ၌ လမ္းေလွ်ာက္ သြားလာေနကုန္ေသာ လမ္းဆံုအလယ္၌ ထိုင္ေနကုန္ေသာ လူတို႔ကို ျမင္ရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားအား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ရာ၏ –

”ဤသူတို႔သည္ အိမ္သို႔ ဝင္ကုန္၏၊ ဤသူတို႔သည္ (အိမ္မွ) ထြက္ကုန္၏၊ ဤသူတို႔သည္ လမ္းမ၌လမ္းေလွ်ာက္ သြားလာေနကုန္၏၊ ဤသူတို႔သည္ လမ္းဆံုအလယ္၌ ထိုင္ေနကုန္၏”ဟု အၾကံျဖစ္ရာ၏။

မင္းႀကီး ဤအတူ ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္လတ္ေသာ္တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ရဟန္းသည္ သတၱဝါတို႔၏ ေသျခင္းျဖစ္ေပၚျခင္း ကို သိေသာ ‘စုတူပပါတ’ ဉာဏ္အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈ ပို႔ေဆာင္ေစ၏၊ ေရွး႐ႈ ၫြတ္ေစ၏၊ ထို (ရဟန္း) သည္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္တို႔၏မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲ သတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲ သတၱဝါ ယုတ္ေသာ သတၱဝါျမတ္ေသာ သတၱဝါ အဆင္း လွေသာ သတၱဝါ အဆင္း မလွေသာ သတၱဝါ ေကာင္းေသာလားရာရွိေသာ သတၱဝါ မေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္၏၊ ကံအားေလ်ာ္စြာျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိ၏။

”အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ကာယဒုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ျပည့္စံုကုန္၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ဝစီဒုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ျပဳေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘မေနာဒုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ အရိယာတို႔ကို စြပ္စြဲကုန္၏၊ မွားေသာအယူရွိကုန္၏၊ မွားေသာ အယူျဖင့္ ျပဳေသာ ကံရွိကုန္၏၊ ထို (သတၱဝါ) တို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာ ကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီးလ်က္ က်ေရာက္ရာ ငရဲ၌ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ကား ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ကာယသုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ဝစီသုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ ျပဳေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘မေနာသုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ အရိယာတို႔ကို မစြပ္စြဲကုန္၊ မွန္ေသာ အယူရွိကုန္၏၊ မွန္ေသာ အယူျဖင့္ ျပဳေသာ ကံရွိကုန္၏၊ ထို (သတၱဝါ) တို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေပၚကုန္၏”။

ဤသို႔လွ်င္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲသတၱဝါ ယုတ္ေသာ သတၱဝါ ျမတ္ေသာ သတၱဝါအဆင္းလွေသာ သတၱဝါ အဆင္းမလွေသာ သတၱဝါ ေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာ သတၱဝါ မေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္၏၊ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိ၏။ မင္းႀကီး ဤသည္လည္း ေရွးျဖစ္ကုန္ေသာ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္း ျဖစ္က်ိဳးတို႔ထက္ သာ၍ႏွစ္သက္ဖြယ္လည္း ျဖစ္ေသာ သာ၍ မြန္ျမတ္သည္လည္း ျဖစ္ေသာ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာရဟန္းျဖစ္က်ိဳးေပတည္း။

၁။ စုတိ=ေသျခင္း၊ ဥပပါတ=ျဖစ္ေပၚျခင္း ပဋိသေႏၶ။

 

အာသဝကၡယဉာဏ္ (၈)

၂၄၈။ ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္း ကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္လတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္မတုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထို (ရဟန္း) သည္ အာသဝတို႔ကိုကုန္ေစေသာ ‘အာသဝကၡယ’ ဉာဏ္ အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈ ပို႔ေဆာင္၏၊ ေရွး႐ႈ ၫြတ္ေစ၏၊ ထို (ရဟန္း) သည္ ဤကား ဆင္းရဲဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ဤကား ဆင္းရဲျဖစ္ေပၚျခင္း၏အေၾကာင္းဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ ‘နိဗၺာန္’ဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္းသိ၏၊ ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ ‘နိဗၺာန္’ သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္းသိ၏။ဤသည္တို႔ကား အာသဝတို႔ဟု ဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ဤကား အာသဝတို႔ ျဖစ္ေပၚျခင္း၏အေၾကာင္းဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ဤကား အာသဝတို႔ခ်ဳပ္ရာ ‘နိဗၺာန္’ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ ဤကား အာသဝတို႔ ခ်ဳပ္ရာ ‘နိဗၺာန္’ သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ဤသို႔ သိေသာ ဤသို႔ ျမင္ေသာ ထို (ရဟန္း)၏ စိတ္သည္ကာမာသဝမွလည္း လြတ္ေျမာက္၏၊ ဘဝါသဝမွလည္း လြတ္ေျမာက္၏၊ အဝိဇၨာသဝမွလည္းလြတ္ေျမာက္၏၊ လြတ္ေျမာက္ၿပီး လတ္ေသာ္ လြတ္ေျမာက္ေလၿပီဟု အသိဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ပဋိသေႏၶေနမႈ ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္) ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္မရွိေတာ့ၿပီဟု သိ၏။

၂၄၉။ မင္းႀကီး ဥပမာေသာ္ကား ေတာင္ဝွမ္း၌ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္း ေနာက္က်ဳကင္းေသာ ေရအိုင္သည္ရွိရာ၏၊ မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ထိုေရအိုင္၏ ကမ္း၌ ရပ္လ်က္ ခ႐ု ေယာက္သြားေက်ာက္စရစ္ အိုးျခမ္း ငါးအေပါင္းတို႔ သြားေနၾကသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ရပ္တည္ေနၾကသည္ကိုလည္းေကာင္း ျမင္ရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားအား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ရာ၏ –

”ဤ ေရအိုင္သည္ ၾကည္လင္ သန္႔ရွင္း ေနာက္က်ဳကင္း၏၊ ထိုေရအိုင္၌ ဤ ခ႐ု ေယာက္သြားေက်ာက္စရစ္ အိုးျခမ္း ငါးအေပါင္းတို႔ သြားလည္း သြားၾက၏၊ ရပ္တည္လည္း ရပ္တည္ၾက၏”ဟုအၾကံျဖစ္၏။

မင္းႀကီး ဤအတူ ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္း ကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္လတ္ေသာ္တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထို (ရဟန္း) သည္ အာသဝတို႔ကို ကုန္ေစေသာ ‘အာသဝကၡယ’ ဉာဏ္ အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈ ပို႔ေဆာင္၏၊ ေရွး႐ႈ ၫြတ္ေစ၏၊ ထို (ရဟန္း) သည္ဤကား ဆင္းရဲဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ဤကား ဆင္းရဲျဖစ္ေပၚျခင္း၏ အေၾကာင္းဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ ‘နိဗၺာန္’ဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ ‘နိဗၺာန္’ သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္းသိ၏၊ ဤသည္တို႔ကား အာသဝတို႔ဟု ဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ဤကား အာသဝတို႔ျဖစ္ေပၚျခင္း၏အေၾကာင္းဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ဤကား အာသဝတို႔ ခ်ဳပ္ရာ ‘နိဗၺာန္’ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ ဤကား အာသဝတို႔ခ်ဳပ္ရာ ‘နိဗၺာန္’ သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ ဤသို႔ သိေသာ ဤသို႔ ျမင္ေသာ ထို (ရဟန္း)၏ စိတ္သည္ ကာမာသဝမွလည္းလြတ္ေျမာက္၏၊ ဘဝါသဝမွလည္း လြတ္ေျမာက္၏၊ အဝိဇၨာသဝမွလည္း လြတ္ေျမာက္၏၊ လြတ္ေျမာက္ ၿပီးလတ္ေသာ္ လြတ္ေျမာက္ ေလၿပီဟု အသိဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ပဋိသေႏၶေနမႈ ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္) ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္မရွိေတာ့ၿပီဟု သိ၏။

မင္းႀကီး ဤသည္လည္း ေရွးျဖစ္ကုန္ေသာ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္း ျဖစ္က်ိဳးတို႔ထက္ သာ၍ႏွစ္သက္ဖြယ္လည္းျဖစ္ေသာ သာ၍ မြန္ျမတ္သည္လည္းျဖစ္ေသာ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ိဳးေပတည္း။

မင္းႀကီး (ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ) ဤကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္းျဖစ္က်ိဳးထက္ သာ၍လြန္ကဲသည္လည္း ျဖစ္ေသာ သာ၍ မြန္ျမတ္သည္လည္းျဖစ္ေသာ တစ္ပါးေသာ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ရေသာ ရဟန္း ျဖစ္က်ိဳးသည္ကား မရွိေတာ့ၿပီဟု ေဟာေတာ္မူ၏။နိဂံုး

၂၅ဝ။ ဤသို႔ ေဟာေတာ္မူေသာ္ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ –

”အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပ၏၊ အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ဥပမာေသာ္ကား ေမွာက္ထားသည္ကိုလွန္ဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဖံုးလႊမ္းထားသည္ကို ဖြင့္လွစ္ဘိသကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိလည္ေသာသူအား လမ္းမွန္ကို ေျပာၾကားဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ သူတို႔သည္အဆင္းတို႔ကို ျမင္ၾကလိမ့္ဟု အမိုက္ေမွာင္၌ ဆီမီးတန္ေဆာင္ကို ေဆာင္ျပဘိသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ အသွ်င္ဘုရား ဤအတူသာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ တရားေတာ္ကိုျပေတာ္မူပါေပ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာ ဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ တရားေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ သံဃာေတာ္ကို လည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ဆည္းကပ္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ယေန႔မွ စ၍ အသက္ ထက္ဆံုး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာဟု မွတ္ေတာ္မူပါ၊ အသွ်င္ဘုရား မိုက္သည့္ အေလ်ာက္ေတြေဝသည့္အေလ်ာက္ မလိမၼာသည့္အေလ်ာက္ အျပစ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို လႊမ္းမိုးသြား ခဲဲ့ပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ တရားေစာင့္ေသာ တရားသျဖင့္ မင္းျပဳေသာ ခမည္းေတာ္ကို မင္းစည္းစိမ္ ဟူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ သတ္ခဲဲ့မိပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုအကြၽႏု္ပ္၏ အျပစ္ကို ေနာင္အခါေစာင့္စည္းျခင္းငွါ အျပစ္ဟု လက္ခံေတာ္မူပါ အသွ်င္ဘုရား”ဟု ေလွ်ာက္၏။

၂၅၁။ မင္းၾကီး မိုက္သည့္အေလ်ာက္ ေတြေဝသည့္အေလ်ာက္ မလိမၼာသည့္အေလ်ာက္ အျပစ္သည္သင့္ကို စင္စစ္ လႊမ္းမိုးသြားခဲဲ့၏၊ သင္သည္ တရားေစာင့္ေသာ တရားသျဖင့္ မင္းျပဳေသာခမည္းေတာ္ကို သတ္ခဲဲ့မိ၏၊ မင္းႀကီး သင္သည္ အျပစ္ကို အျပစ္ဟု ျမင္၍ အျပစ္အားေလ်ာ္စြာကုစားေသာေၾကာင့္ သင္၏ ထို (အျပစ္) ကို (အျပစ္ဟု) ငါတို႔ လက္ခံကုန္၏၊ မင္းၾကီး အၾကင္သူသည္အျပစ္ကို အျပစ္ဟု ျမင္၍ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ကုစား၏၊ ေနာင္အခါ ေစာင့္စည္း၏၊ (ထိုသူ၏) ဤ (ကုစားေစာင့္စည္းျခင္း) သည္ အရိယာ၏ ဝိနည္းအဆုံးအမ၌ ၾကီးပြားျခင္းပင္တည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၅၂။ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည့္ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏- ”အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ အကြၽႏု္ပ္တို႔ သြားပါကုန္အံ၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မ်ားေသာ ကိစၥ မ်ားေသာျပဳဖြယ္ ရွိပါကုန္၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မင္းႀကီး ယခုအခါ၌ သြားရန္ အခ်ိန္ကို သင္သိ၏ (သြားရန္မွာ သင္၏ အလိုအတိုင္းပင္ ျဖစ္၏)ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို အလြန္ႏွစ္သက္စြာ ခံယူ၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ ခ်ီးက်ဴးၿပီးေနာက္ ေနရာမွ ထကာျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး၍ အ႐ိုအေသျပဳၿပီးလွ်င္ ဖဲဲခြါသြားေလ၏။

၂၅၃။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္း ျပန္သြား၍မၾကာမီ ရဟန္းတို႔ကို (ဤသို႔) မိန္႔ေတာ္မူ၏- ”ရဟန္းတို႔ ဤမင္းသည္ (မိမိတည္ရာကို မိမိ) တူးၿဖိဳခဲဲ့၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤမင္းသည္ (မိမိကိုယ္ကို မိမိ) ဖ်က္ဆီးခဲဲ့၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤမင္းသည္ တရားေစာင့္ေသာ၊ တရားသျဖင့္ မင္းျပဳေသာ ခမည္းေတာ္ ကိုမသတ္မိပါမူ၊ ဤမင္းအား ဤေနရာ၌ပင္လွ်င္ ကိေလသာျမဴ အညစ္အေၾကးကင္းေသာ တရားမ်က္စိ (ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္) သည္ ျဖစ္ေပၚရာ၏”ဟု မိန္႔ဆိုေတာ္မူ၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤ (တရားေတာ္) ကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို ႏွစ္လိုကုန္သည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူၾကေလကုန္သတည္း။

ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ သာမညဖလသုတ္ ၿပီး၏။