ဒန ၃၂: အာဋာနာဋိယသုတ္

ပဌမ အခန္း

၂၇၅။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ –

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထို အခါ နတ္မင္းႀကီးေလးေယာက္တို႔သည္ ဘီလူးစစ္သည္ မ်ားစြာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဂႏၶဗၺစစ္သည္ မ်ားစြာ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကု မ႓ဏ္စစ္သည္ မ်ားစြာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ နဂါးစစ္သည္ မ်ားစြာျဖင့္လည္းေကာင္း ၿမိဳ႕တံခါးအတြင္း အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ၌ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ခ်ထား၍ ၿမိဳ႕တံခါးအနီး အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ၌ တပ္ေပါင္းစု ၿမိဳ႕ေစာင့္တပ္ခ်ထား၍ ၿမိဳ႕တံခါးအျပင္ဘက္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ၌ ကင္းေထာက္တပ္ခ် ထား၍ ညဥ့္ဦးယံ လြန္ၿပီးေသာ သန္းေခါင္ယံ အခါ၌ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္အဆင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ဂိဇၩကုဋ္ တစ္ေတာင္ လံုးကို ထြန္းလင္းေစလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္၏။

ထိုနတ္တို႔တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ နတ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေန ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာ နတ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုကုန္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္၏။

အခ်ဳိ႕ေသာ နတ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားဆီသို႔ လက္အုပ္ခ်ီလ်က္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေန ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာ နတ္တို႔သည္ (မိမိတို႔) အမည္အႏြယ္ကို ေျပာၾကား၍ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ ေနကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာ နတ္တို႔သည္ တိတ္ဆိတ္စြာ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္၏။

၂၇၆။ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ ေဝႆဝဏ္နတ္မင္းႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ –

”အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားအား မၾကည္ညိဳေသာ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘီလူးတို႔သည္ ရွိပါကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားအား ၾကည္ညိဳေသာ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘီလူးတို႔သည္ ရွိပါကုန္၏၊ အသွ်င္ ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားအား မၾကည္ညိဳေသာ တန္ခိုးအလတ္စားရွိေသာ ဘီလူးတို႔သည္ ရွိပါကုန္၏၊ အသွ်င္ ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားအား ၾကည္ညိဳေသာ တန္ခိုးအလတ္စားရွိေသာ ဘီလူးတို႔သည္ ရွိပါကုန္၏၊ အသွ်င္ ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားအား မၾကည္ညိဳေသာ တန္ခိုးအနိမ့္စားရွိေသာ ဘီလူးတို႔သည္ ရွိပါကုန္၏၊ အသွ်င္ ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားအား ၾကည္ညိဳေသာ တန္ခိုးအနိမ့္စားရွိေသာ ဘီလူးတို႔သည္ ရွိပါကုန္၏။ အသွ်င္ ဘုရား မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘီလူးတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား မၾကည္ညိဳၾကပါကုန္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းငွါ တရားကို ေဟာ ေတာ္မူ၏။

မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းငွါ တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။

ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားေသာအားျဖင့္ က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းငွါ တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။

မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းငွါ တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။

မူးယစ္ေမ့ေလ်ာ့ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ကို ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းငွါ တရားကို ေဟာ ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား ဘီလူးတို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အသက္သတ္ျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ၾကကုန္၊ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ၾကကုန္၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားေသာအားျဖင့္ က်င့္ျခင္းမွ မေရွာင္ ၾကဥ္ၾကကုန္၊ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကိုေျပာျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ၾကကုန္၊ မူးယစ္ေမ့ေလ်ာ့ေၾကာင္း ျဖစ့္ေသာ ေသအရက္ကို ေသာက္ျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ၾကကုန္၊ ထိုနတ္ဘီလူးတို႔သည္ ထိုတရားေတာ္ကို မႏွစ္ သက္ မျမတ္ႏိုးၾကပါ။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္တို႔သည္ အသံနည္းကုန္ေသာ ျပည္ရြာတြန္သံ မရွိကုန္ေသာ လူတို႔၏ အေငြ႕အသက္ ကင္းကုန္ေသာ လူတို႔၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေသာ အမႈကို ျပဳျခင္းငွါ ထိုက္ကုန္ေသာ ကိန္း ေအာင္း၍ ေနျခင္းငွါ ေလ်ာက္ပတ္ကုန္ေသာ ေဝးကြာေသာ ေတာေက်ာင္းတို႔ကို မွီဝဲေနထိုင္ပါကုန္၏။ ထို ေက်ာင္းတို႔၌ ေနေသာ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘီလူးတို႔သည္ ရွိပါကုန္၏။ အၾကင္ဘီလူးတို႔သည္ ျမတ္စြာ ဘုရား၏ သာသနာေတာ္၌ မၾကည္ညိဳကုန္၊ ထိုဘီလူးတို႔ကို ၾကည္ညိဳေစရန္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အာဋာနာ ဋိယမည္ေသာ ပရိတ္အရံအတားကို ရဟန္းေယာက်္ား ရဟန္းမိန္းမ ဥပါသကာေယာက်္ား ဥပါသိကာ မိန္းမတို႔၏ အကာအကြယ္ အေစာင့္အေရွာက္ ျဖစ္ျခင္းငွါ သင္ေပးေတာ္မူပါေလာ့”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းျဖင့္ လက္ခံေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ေဝႆဝဏ္နတ္မင္းႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ လက္ခံေတာ္မူျခင္းကို သိ၍ ထိုအခါ၌ အာဋာနာဋိယမည္ေသာ ဤအေစာင့္အေရွာက္ (ဂါထာ) ကို ရြတ္ဆိုေလွ်ာက္ထား၏။

၂၇၇။ စကၡဳငါးပါးရွိေတာ္မူေသာ ဘုန္းက်က္သေရႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ဝိပႆီ ျမတ္စြာဘုရားအား အကြၽႏု္ပ္၏ ရွိခိုးျခင္းသည္ ျဖစ္ပါေစသတည္း၊ သတၱဝါအားလံုးကို သနားေတာ္မူတတ္ေသာ သိခီျမတ္စြာဘုရားအားလည္း အကြၽႏု္ပ္၏ ရွိခိုးျခင္းသည္ ျဖစ္ ပါေစသတည္း။

ကိေလသာကို စင္ၾကယ္ေစၿပီးေသာ ၿခိဳးျခံေသာ အက်င့္ရွိေတာ္မူေသာ ေဝႆဘူ ျမတ္စြာဘုရားအား အကြၽႏု္ပ္၏ ရွိခိုးျခင္းသည္ ျဖစ္ပါေစသတည္း၊ မာရ္စစ္သည္ကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ကကုသန္ျမတ္စြာဘုရားအား အကြၽႏု္ပ္၏ ရွိခိုးျခင္းသည္ ျဖစ္ပါ ေစသတည္း။

မေကာင္းမႈကို အပျပဳေတာ္မူၿပီးေသာ က်င့္သံုးၿပီးေသာ မဂၢျဗဟၼစရိယရွိေတာ္မူေသာ ေကာဏာဂံု ျမတ္စြာဘုရားအား အကြၽႏု္ပ္၏ ရွိခိုးျခင္းသည္ ျဖစ္ပါေစသတည္း၊ အခါ ခပ္သိမ္း ဝိမုတၱိငါးပါး၏ အစြမ္းျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ေတာ္မူေသာ ကႆပျမတ္စြာဘုရား အား အကြၽႏု္ပ္၏ ရွိခိုးျခင္းသည္ ျဖစ္ပါေစသတည္း။

အၾကင္သာကီဝင္မင္းသား ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆင္းရဲခပ္သိမ္းကို ပယ္ေဖ်ာက္တတ္ေသာ ဤအာဋာနာဋိယ ပရိတ္တရားေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ ကိုယ္ ေတာ္မွ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ဘုန္းက်က္သေရႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ သာကီဝင္မင္းသား ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထို (ေဂါတမ) ျမတ္စြာဘုရားအား အကြၽႏု္ပ္၏ ရွိခိုးျခင္းသည္ ျဖစ္ပါေစသတည္း။

ေလာက၌ ကိေလသာ ၿငိမ္းေတာ္မူကုန္ၿပီးေသာ အၾကင္ (ဝိပႆီ စေသာ) ျမတ္စြာ ဘုရားတို႔သည္ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို)ဟုတ္မွန္စြာ သိျမင္ေတာ္မူကုန္၏၊ ထို ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ ကုန္းစကားကို မဆိုကုန္၊ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူကုန္၏၊ ေၾကာက္ ရြံ႕ျခင္း ကင္းေတာ္မူကုန္၏။

နတ္ လူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေဆာင္ေတာ္မူတတ္ေသာ အသိဉာဏ္’ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’တရားတို႔ႏွင္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္း ေတာ္မူေသာ အၾကင္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို (နတ္ လူတို႔သည္) ရွိခိုးၾကကုန္၏၊ (ထိုေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားအားလည္းေကာင္း၊ ထိုဝိပႆီစေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔အား လည္းေကာင္း အကြၽႏု္ပ္၏ ရွိခိုးျခင္းသည္ ျဖစ္ပါေစသတည္း)။

၂၇၈။ အၾကင္အရပ္မွ အလြန္ထြန္းလင္းေတာက္ပေသာ ႀကီးက်ယ္ေသာ အဝန္းရွိေသာ ေနမင္းသည္ ထြက္လာ၏၊ အၾကင္ေန႔အဖို႔၌ ေနမင္းထြက္လာသည္ရွိေသာ္ ညဥ့္သည္လည္း ကြယ္ေပ်ာက္၏၊ အၾကင္ေန႔အဖို႔၌ ေနထြက္လာသည္ရွိေသာ္ ေန႔ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ထိုေနထြက္ရာအရပ္၌ ျမစ္ႀကီး ျမစ္ငယ္တို႔မွ သက္ဝင္ေသာ ေရရွိေသာ စီးသြားေသာ နက္စြာေသာ ေရအထုသည္လည္း ရွိ၏၊ ထိုေနထြက္ရာအရပ္က ေရအထုကို ျမစ္ႀကီး ျမစ္ငယ္တို႔မွ သက္ဝင္ေသာ ေရရွိေသာ သမုဒၵရာဟူ၍ (လူတို႔) သိပါကုန္၏။

ဤစည္းေဝးရာအရပ္မွ ထိုအရပ္သည္ အေရွ႕အရပ္ မည္၏၊ မ်ားေသာ အျခံအရံ ရွိေသာ ဂႏၶဗၺနတ္တို႔ကို အစိုးရေသာ အမည္အားျဖင့္ ဓတရ႒ဟုေခၚေသာ နတ္မင္း ႀကီးသည္ အၾကင္အရပ္ကို ေစာင့္၏၊ ထိုအရပ္ကို လူတို႔သည္ အေရွ႕အရပ္ဟု ေခၚပါ ကုန္၏၊ ထိုဓတရ႒ နတ္မင္းႀကီးသည္ ဂႏၶဗၺနတ္တို႔ ျခံရံလ်က္ ကခုန္သီဆိုပြဲတို႔ျဖင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။

ထိုဓတရ႒နတ္မင္းႀကီး၏ သားတို႔သည္ မ်ားပါကုန္၏၊ အမည္ခ်င္းတူကုန္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္သည္ ၾကားရဖူးပါ၏၊ ကိုးက်ိပ္တစ္ေယာက္ ရွိပါ၏၊ ဣႏၵအမည္ ရွိပါကုန္၏၊ ခြန္အားႀကီးပါကုန္၏။

ထိုသားတို႔သည္လည္း သစၥာေလးပါးကို သိေတာ္မူေသာ ေနမင္း၏ အေဆြျဖစ္ေတာ္ မူေသာ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ျမင္ေသာ္ အေဝးကပင္လွ်င္ ရွိခိုးပါကုန္၏။

ေယာက်္ားအာဇာနည္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ဘုရားအား (အကြၽႏု္ပ္ တို႔သည္) ရွိခိုးပါကုန္၏၊ ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ ဘုရားအား (အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္) ရွိခိုးပါကုန္၏၊ (အသွ်င္ဘုရားသည္) သဗၺညဳတဉာဏ္ ေတာ္ျဖင့္ (သတၱဝါအားလံုးကို) ႐ႈၾကည့္ေတာ္မူေပ၏ဟု ဆို၍ နတ္တို႔သည္လည္း ထို အသွ်င္ဘုရားကို ရွိခိုးပါကုန္၏။

”သင္တို႔သည္ မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး ကုန္သေလာ” ဟူေသာ ထိုအေမးစကားကို မျပတ္ၾကားရပါကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ”မာရ္ ငါးပါးကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို ငါတို႔ ရွိခိုးကုန္၏”ဟုဆိုပါ ကုန္၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ သစၥာ ေလးပါးကို သိေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ရွိခိုးပါကုန္၏။

၂၇၉။ ေသၿပီးသူတို႔ကိုလည္းေကာင္း ကုန္းစကားေျပာသူတို႔ကိုလည္းေကာင္း လွ်ဳိ႕ ဝွက္ေသာအမႈ ျပဳသူတို႔ကိုလည္းေကာင္း (တံစိုးစားသူတို႔ကိုလည္းေကာင္း) သူ႕ အသက္သတ္ေလ့ရွိသူတို႔ကိုလည္းေကာင္း အလိုႀကီးသူတို႔ကိုလည္းေကာင္း ခိုးသူတို႔ကို လည္းေကာင္း ၾကမ္းတမ္းေသာအမႈ ျပဳသူတို႔ကိုလည္းေကာင္း အၾကင္အရပ္မ်က္ႏွာ အဖို႔ျဖင့္ (ထုတ္ေလကုန္ေလာ့ ဟူ၍) ဆိုအပ္ကုန္၏။

ဤစည္းေဝးရာအရပ္မွ ထိုအရပ္သည္ ေတာင္အရပ္ မည္ပါ၏၊ မ်ားေသာ အျခံအရံ ရွိေသာ ကု မ႓ဏ္နတ္တို႔ကို အစိုးရေသာ အမည္အားျဖင့္ ဝိ႐ူဠႇဟုေခၚေသာ နတ္မင္း ႀကီးသည္ အၾကင္အရပ္ကို ေစာင့္၏၊ ထိုအရပ္ကို လူတို႔သည္ ေတာင္အရပ္ဟူ၍ ေခၚ ပါကုန္၏၊ ထိုဝိ႐ူဠႇနတ္မင္းႀကီးသည္ ကု မ႓ဏ္နတ္တို႔ ျခံရံလ်က္ ကခုန္သီဆိုပြဲတို႔ျဖင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။

ထိုဝိ႐ူဠႇနတ္မင္း၏ သားတို႔သည္ မ်ားပါကုန္၏၊ အမည္ခ်င္း တူကုန္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ သည္ ၾကားရဖူးပါ၏၊ ကိုးက်ိပ္တစ္ေယာက္ ရွိပါ၏၊ ဣႏၵအမည္ ရွိပါကုန္၏၊ ခြန္အား ႀကီးပါကုန္၏။

ထိုသားတို႔သည္လည္း သစၥာေလးပါးကို သိေတာ္မူေသာ ေနမင္း၏ အေဆြျဖစ္ ေတာ္မူေသာ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ျမင္ေသာ္ အေဝးကပင္လွ်င္ ရွိခိုးပါကုန္၏။

ေယာက်္ားအာဇာနည္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ဘုရားအား (အကြၽႏု္ပ္ တို႔သည္) ရွိခိုးပါကုန္၏၊ ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ ဘုရားအား (အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္) ရွိခိုးပါကုန္၏၊ (အသွ်င္ဘုရားသည္) သဗၺညဳတဉာဏ္ ေတာ္ျဖင့္ (သတၱဝါအားလံုးကို)့႐ႈၾကည့္ေတာ္မူေပ၏ဟု ဆို၍ နတ္တို႔သည္လည္း ထို အသွ်င္ဘုရားကို ရွိခိုးပါကုန္၏။

”သင္တို႔သည္ မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး ကုန္သေလာ”ဟူေသာ ထိုအေမးစကားကို မျပတ္ၾကားရပါကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ”မာရ္ ငါးပါးကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို ငါတို႔ရွိခိုးကုန္၏”ဟု ဆိုၾကပါ ကုန္၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ သစၥာ ေလးပါးကို သိေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ရွိခိုးပါကုန္၏။

၂၈ဝ။ အၾကင္အရပ္၌ အလြန္ထြန္းလင္းေတာက္ပေသာ ႀကီးက်ယ္ေသာ အဝန္းရွိေသာ ေနမင္းသည္ ဝင္၏၊ အၾကင္အရပ္၌ ေနဝင္သြားသည္ရွိေသာ္ ေန႔သည္လည္း ကြယ္ေပ်ာက္၏၊ အၾကင္ေနဝင္သြားသည္ရွိေသာ္ ညဥ့္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ေနဝင္ရာအရပ္၌ ျမစ္ႀကီးျမစ္ငယ္တို႔မွ သက္ဝင္ေသာ ေရရွိေသာ နက္စြာေသာ ေရအထုသည္လည္း ရွိ၏၊ ထိုေနဝင္ရာအရပ္က ထိုေရအထုကို ျမစ္ႀကီးျမစ္ငယ္တို႔မွ သက္ဝင္ေသာ ေရရွိေသာ သမုဒၵရာဟူ၍ (လူတို႔) သိပါကုန္၏။

ဤစည္းေဝးရာအရပ္မွ ထိုအရပ္သည္ အေနာက္အရပ္ မည္၏၊ မ်ားေသာ အျခံ အရံရွိေသာ နတ္နဂါးတို႔ကို အစိုးရေသာ အမည္အားျဖင့္ ဝိ႐ူပကၡဟုေခၚေသာ နတ္ မင္းႀကီးသည္ အၾကင္အရပ္ကို ေစာင့္၏၊ ထိုအရပ္ကို လူတို႔သည္ အေနာက္အရပ္ဟူ၍ ေခၚပါကုန္၏၊ ထိုဝိ႐ူပကၡနတ္မင္းႀကီးသည္ နဂါးတို႔ ျခံရံလ်က္ ကခုန္သီဆိုပြဲတို႔ျဖင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။

ဝိ႐ူပကၡနတ္မင္းႀကီး၏ သားတို႔သည္ မ်ားပါကုန္၏၊ အမည္ခ်င္း တူကုန္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္သည္ ၾကားရဖူးပါ၏၊ ကိုးက်ိပ္တစ္ေယာက္ ရွိပါ၏၊ ဣႏၵအမည္ ရွိပါကုန္၏၊ ခြန္အားႀကီးပါကုန္၏။

ထိုသားတို႔သည္လည္း သစၥာေလးပါးကို သိေတာ္မူေသာ ေနမင္း၏ အေဆြ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ကို ျမင္ေသာ္ အေဝးကပင္လွ်င္ ရွိခိုးပါကုန္၏။

ေယာက်္ားအာဇာနည္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ဘုရားအား (အကြၽႏု္ပ္ တို႔သည္) ရွိခိုးပါကုန္၏၊ ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ ဘုရားအား (အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္) ရွိခိုးပါကုန္၏၊ (အသွ်င္ဘုရားသည္) သဗၺညဳတဉာဏ္ ေတာ္ျဖင့္ (သတၱဝါအားလံုးကို) ႐ႈၾကည့္ေတာ္မူေပ၏ဟု ဆို၍ နတ္တို႔သည္လည္း ထိုအသွ်င္ဘုရားကို ရွိခိုးပါကုန္၏။

”သင္တို႔သည္ မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးကုန္ သေလာ” ဟူေသာ ထိုအေမးစကားကို မျပတ္ၾကားရပါကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ”မာရ္ငါးပါး ကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို ငါတို႔ ရွိခိုးကုန္၏”ဟု ဆိုပါကုန္၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ သစၥာေလးပါးကို သိေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ရွိခိုးပါကုန္၏။

၂၈၁။ အၾကင္အရပ္မ်က္ႏွာ၌ ဥတၱရကု႐ုမည္ေသာ ေျမာက္ကြၽန္းသည္ ရွိ၏၊ ျမင္းမိုရ္ ေတာင္သည္ ေရႊေရာင္ေတာက္၏၊ ထိုေျမာက္ကြၽန္း၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ လူတို႔သည္ ငါ၏ ဥစၥာဟု စြဲလမ္းျခင္း မရွိၾကကုန္၊ ငါ၏ မယားဟု သိမ္းပိုက္ျခင္း မရွိၾကကုန္။

ထိုေျမာက္ကြၽန္းသူတို႔သည္ မ်ဳိးေစ့ကို မစိုက္ပ်ဳိးကုန္၊ ထြန္တံုးတို႔ကို (လယ္သို႔) မေဆာင္ကုန္၊ (မထြန္မယက္ေသာ လယ္ျပင္၌) အလိုလိုေပါက္ေသာ သေလးဆန္ကို စားကုန္၏။

ဆန္ကြဲဖြဲမရွိေသာ စင္ၾကယ္ေသာ ေကာင္းေသာ အနံ႕လိႈင္ေသာ ဆန္သီးကို ထမင္း အိုး၌ ခ်က္၍ ထိုထမင္းအိုးမွ ထမင္းကိုသာလွ်င္ စားကုန္၏။

(ထိုေျမာက္ကြၽန္း၌ ေဝႆဝဏ္နတ္မင္းႀကီး၏ အျခံအရံတို႔သည္) ႏြားကို ျမင္းယာဥ္ ကဲ့သို႔ ျပဳလ်က့္အရပ္ရပ္သို႔ လွည့္လည္သြားလာၾကကုန္၏၊ ႏြားမွ တစ္ပါးေသာ သားေကာင္ကို ျမင္းယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳလ်က္ အရပ္ရပ္သို႔ လွည့္လည္သြားလာၾကကုန္၏။

မိန္းမကို ယာဥ္ျပဳလ်က္ အရပ္ရပ္သို႔ လွည့္လည္သြားလာၾကကုန္၏၊ ေယာက်္ားကို ယာဥ္ျပဳလ်က္ အရပ္ရပ္သို႔ လွည့္လည္သြားလာၾကကုန္၏။

လံုမပ်ဳိကို ယာဥ္ျပဳလ်က္ အရပ္ရပ္သို႔ လွည့္လည္သြားလာၾကကုန္၏၊ လုလင္ပ်ဳိကို ယာဥ္ ျပဳလ်က္ အရပ္ရပ္သို႔ လွည့္လည္သြားလာၾကကုန္၏။

ထိုေဝႆဝဏ္နတ္မင္းႀကီး၏ အလုပ္အေကြၽးတို႔သည္ ထိုယာဥ္တို႔ကို စီးကုန္လ်က္ အရပ္မ်က္ႏွာ အလံုးစံုတို႔သို႔ လွည့္လည္သြားလာၾကကုန္၏။

မ်ားေသာ အျခံအရံရွိေသာ ေဝႆဝဏ္နတ္မင္းႀကီးအား ဆင္ယာဥ္ ျမင္းယာဥ္ နတ္၌ျဖစ္ေသာ ယာဥ္သည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ျပာသာဒ္ထမ္းစင္တို႔သည္လည္း ျဖစ္ေပၚ လာကုန္၏။

ထိုေဝႆဝဏ္နတ္မင္းႀကီးအား ေကာင္းကင္၌ ေကာင္းစြာ ဖန္ဆင္းအပ္ကုန္ေသာ အာဋာ နာဋၿမိဳ႕၊ ကုသိနာဋၿမိဳ႕၊ ပရကုသိနာဋၿမိဳ႕၊ နာဋသုရိယၿမိဳ႕၊ ပရကုသိဋနာဋၿမိဳ႕ တို႔သည္လည္း ရွိကုန္၏။

ေျမာက္အရပ္၌ ကသိဝႏၲၿမိဳ႕၊ ဇေနာဃၿမိဳ႕ရွိ၏၊ ထိုမွတစ္ပါး နဝနဝုတိယၿမိဳ႕၊ အမၺရ အမၺရဝတိယၿမိဳ႕သည္ ရွိ၏၊ အာဠကမႏၵာမည္ေသာ ၿမိဳ႕ကား မင္းေနျပည္ ျဖစ္၏။

အသွ်င္ဘုရား ကုေဝရနတ္မင္းႀကီးအား ဝိသာဏာမည္ေသာ မင္းေနျပည္သည္ ရွိပါ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကုေဝရနတ္မင္းႀကီးကို ေဝႆဝဏ္နတ္မင္းႀကီးဟု ဆိုအပ္ပါ၏။

အၾကင္ဘီလူးတို႔သည္ (သတင္းစကားကို) အသီးအသီး ရွာမွီးစုေဆာင္းလ်က္ (ထို ေဝႆဝဏ္နတ္မင္းႀကီးအား) ျပသေျပာၾကားကုန္၏၊ ထိုဘီလူးတို႔သည္ကား တေတာ လာ၊ တတၱလာ၊ တေတာတလာ၊ ၾသဇသိ၊ ေတဇသိ၊ တေတာဇသိ၊ သူရ၊ ရာဇာ၊ အရိ႒၊ ေနမိတို႔တည္း။

ထိုအရပ္၌ ဓရဏီမည္ေသာ ေလးေထာင့္ေရကန္ႀကီးသည္လည္း ရွိပါ၏၊ အၾကင္ ေလးေထာင့္ကန္ႀကီးမွ (ေရကို ယူ၍) မိုးတို႔သည္ ရြာပါကုန္၏၊ (မိုးရြာလတ္ေသာ္) အၾကင္ ေလးေထာင့္ေရကန္ႀကီးမွ မိုးေရေဟာင္းတို႔သည္ လွ်ံထြက္ပါကုန္၏၊ ထိုေလး ေထာင့္ေရကန္ႀကီး အနီး၌ သာလဝတီမည္ေသာ ရတနာမ႑ပ္သည္လည္း ရွိပါ၏။

အၾကင္အရပ္၌ ဘီလူးတို႔သည္ စည္းေဝးပါကုန္၏၊ ထိုအရပ္၌ အျမဲတမ္း သီးပြင့္ေသာ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား ရွိပါကုန္၏၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ငွက္အုပ္တို႔၏ ပ်ံသန္းလွည့္လည္ ျခင္းတို့ျဖင့္ ႁပြမ္းလ်က္ ရွိပါကုန္၏၊ အသံသာေသာ ဥေဒါင္း ႀကိဳးၾကာႏွင့္ ဥၾသငွက္ စသည္တို႔သည္ ျမည္တြန္ ေႂကြးေၾကာ္ၾကပါကုန္၏။

ဤေလးေထာင့္ေရကန္ႀကီး၌ ”အသက္ရွည္ပါေစ၊ အသက္ရွည္ပါေစ”ဟု ျမည္တမ္းေသာ (ဇီဝဇိုး) ငွက္သံ ရွိပါ၏၊ ထိုမွတစ္ပါး ”ဥေ႒ဟိ စိတၱ၊ ဥေ႒ဟိ စိတၱ”ဟု ျမည္ေသာ ငွက္တို႔လည္း ရွိပါကုန္၏၊ ေတာၾကက္ ေရႊပုစြန္လံုးတို႔လည္း ရွိပါကုန္၏၊ ၾကာေတာ၌ ေပါကၡရသာတကမည္ေသာ ငွက္တို႔လည္း ရွိပါကုန္၏။

ဤေလးေထာင့္ေရကန္ႀကီး၌ ေက်းသာလိကာတို႔၏ ျမည္သံမ်ားလည္း ရွိပါကုန္၏၊ လူ၏ မ်က္ႏွာကဲ့သို႔ မ်က္ႏွာရွိေသာ တုတ္ေထာက္ငွက္တို႔လည္း ရွိပါကုန္၏၊ ကုေဝရ နတ္မင္း၏ ၾကာပဒုမၼာအိုင္ျဖစ္ေသာ ထိုဓရဏီေရကန္ႀကီးသည္ အခါခပ္သိမ္း တင့္ တယ္ပါ၏။

ထိုအရပ္သည္ ဤစည္းေဝးရာ အရပ္မွ ေျမာက္အရပ္ မည္၏၊ မ်ားေသာ အျခံ အရံရွိေသာ ဘီလူးတို႔ကို အစိုးရေသာ အမည္အားျဖင့္ ကုေဝရဟု ေခၚေသာ နတ္ မင္းႀကီးသည္ အၾကင္အရပ္ကို ေစာင့္၏၊ ထိုအရပ္ကို လူတို႔သည္ ေျမာက္အရပ္ဟု ေခၚပါကုန္၏၊ ထိုကုေဝရ နတ္မင္းႀကီးသည္ ဘီလူးတို႔ ျခံရံလ်က္ ကခုန္သီဆိုပြဲတို႔ျဖင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။

ထိုကုေဝရနတ္မင္းႀကီး၏ သားတို႔သည္ မ်ားကုန္၏၊ အမည္ခ်င္း တူကုန္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္သည့္ၾကားရဖူးပါ၏၊ ကိုးက်ိပ္တစ္ေယာက္ ရွိပါ၏၊ ဣႏၵအမည္ ရွိပါကုန္၏၊ ခြန္အားႀကီးပါကုန္၏။

ထိုသားတို႔သည္လည္း သစၥာေလးပါးကို သိေတာ္မူေသာ ေနမင္း၏ အေဆြျဖစ္ ေတာ္မူေသာ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္းေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား ကို ျမင္ေသာ္ အေဝးကပင္လွ်င္ ရွိခိုးပါကုန္၏။

ေယာက်္ားအာဇာနည္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ဘုရားအား (အကြၽႏု္ပ္ တို႔သည္) ရွိခိုးပါကုန္၏၊ ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ ဘုရားအား (အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္) ရွိခိုးပါကုန္၏၊ (အသွ်င္ဘုရားသည္) သဗၺညဳတဉာဏ္ ေတာ္ျဖင့္ (သတၱဝါအားလံုးကို) ႐ႈၾကည့္ေတာ္မူေပ၏ဟု ဆို၍ နတ္တို႔သည္လည္း ထို အသွ်င္ဘုရားကို ရွိခိုးပါကုန္၏။

”သင္တို႔သည္ မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး ကုန္သေလာ” ဟူေသာ ထိုအေမးစကားကို မျပတ္ၾကားရပါကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ”မာရ္ ငါးပါးကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို ငါတို႔ ရွိခိုးကုန္၏”ဟု ဆိုပါ ကုန္၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ သစၥာ ေလးပါးကို သိေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ရွိခိုးပါကုန္၏ဟု (ရြတ္ဆိုေလွ်ာက္ထား၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဤအာဋာနာဋိယ ပရိတ္အရံအတားသည္ ရဟန္းေယာက်္ား ရဟန္း မိန္းမ ဥပါသကာေယာက်္ား ဥပါသိကာမိန္းမတို႔၏ အကာအကြယ္ အေစာင့္အေရွာက္ ျဖစ္ျခင္းငွါ မပင္ပန္း မဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ပါ၏။

၂၈၂။ အသွ်င္ဘုရား တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ ရဟန္းေယာက်္ားသည္လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းမိန္းမ သည္လည္းေကာင္း၊ ဥပါသကာေယာက်္ားသည္လည္းေကာင္း၊ ဥပါသိကာမိန္းမသည္လည္းေကာင္း၊ ဤအာဋာနာဋိယ ပရိတ္အရံအတားကို ေကာင္းစြာ သင္ယူအပ္ေသာ္ ျပည့္စံုစြာ အဖန္ဖန္ေလ့လာအပ္ေသာ္ လူမဟုတ္ေသာ ဘီလူးသည္လည္းေကာင္း၊ ဘီလူးမသည္လည္းေကာင္း၊ ဘီလူးကေလးသည္လည္းေကာင္း၊ ဘီလူးမကေလးသည္လည္းေကာင္း၊ ဘီလူးအမတ္ႀကီးသည္လည္းေကာင္း၊ အျခံအရံဘီလူးသည္လည္း ေကာင္း၊ အလုပ္အေကြၽးဘီလူးသည္လည္းေကာင္း၊ ဂႏၶဗၺနတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ဂႏၶဗၺနတ္သမီးသည္ လည္းေကာင္း၊ ဂႏၶဗၺနတ္ကေလးသည္လည္းေကာင္း၊ ဂႏၶဗၺနတ္သမီးကေလးသည္လည္းေကာင္း၊ ဂႏၶဗၺ အမတ္ႀကီးသည္လည္းေကာင္း၊ အျခံအရံဂႏၶဗၺသည္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အေကြၽးဂႏၶဗၺသည္လည္းေကာင္း၊ ကု မ႓ဏ္သည္လည္းေကာင္း၊ ကု မ႓ဏ္မသည္လည္းေကာင္း၊ ကု မ႓ဏ္ကေလးသည္လည္းေကာင္း၊ ကု မ႓ဏ္မ ကေလးသည္လည္းေကာင္း၊ ကု မ႓ဏ္အမတ္ႀကီးသည္လည္းေကာင္း၊ အျခံအရံကု မ႓ဏ္သည္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အေကြၽးကု မ႓ဏ္သည္လည္းေကာင္း၊ နဂါးသည္လည္းေကာင္း၊ နဂါးမသည္လည္းေကာင္း၊ နဂါး ကေလးသည္လည္းေကာင္း၊ နဂါးမကေလးသည္လည္းေကာင္း၊ နဂါးအမတ္ႀကီးသည္လည္းေကာင္း၊ အျခံ အရံ နဂါးသည္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အေကြၽးနဂါးသည္လည္းေကာင္း၊ ဖ်က္ဆီးလိုေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ရဟန္းေယာက်္ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းမိန္းမကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပါသကာေယာက်္ားကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဥပါသိကာမိန္းမကိုေသာ္လည္းေကာင္း သြားေနစဥ္ လိုက္၍ သြားျငားအံ့၊ ရပ္ေနစဥ္ ကပ္ ၍ ရပ္ျငားအံ့၊ ထိုင္ေနစဥ္ ကပ္၍ ထိုင္ျငားအံ့၊ အိပ္ေနစဥ္ ကပ္၍ အိပ္ျငားအံ့၊ အသွ်င္ဘုရား ဤဘီလူး သည္ ရြာတို႔၌လည္းေကာင္း၊ နိဂံုးတို႔၌လည္းေကာင္း၊ အ႐ိုအေသျပဳျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အေလး အျမတ္ ျပဳျခင္းကိုလည္းေကာင္း မရရာ။ အသွ်င္ဘုရား ဤဘီလူးသည္ အာဠကမႏၵာ မင္းေနျပည္၌ ဗိမာန္အိမ္ရာ ကိုလည္းေကာင္း၊ အျမဲေနျခင္းကိုလည္းေကာင္း မရရာ။ အသွ်င္ဘုရား ဤဘီလူးသည္ ဘီလူးတို႔ အစည္း အေဝးသို႔ တက္ခြင့္ကို မရရာ။ အသွ်င္ဘုရား ထိုဘီလူးကို အျခားဘီလူးမ်ားက သမီး ယူေဆာင္၍ လက္ထပ္ျခင္း သမီးေပး၍ လက္ထပ္ျခင္းကိုလည္း မျပဳကုန္ရာ။ အသွ်င္ဘုရား ထိုဘီလူးကို အျခားဘီလူး မ်ားက (မ်က္လံုးျပဴးသူ သြားေခါသူ စသည္ျဖင့္) ကိုယ္ႏွင့္စပ္ကုန္ေသာ ဘီလူးတို႔၏ ဆဲေရးျခင္း မ်ဳိးစံုတို႔ျဖင့္ ဆဲေရးလည္း ဆဲေရးကုန္ရာ၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုဘီလူးကို အျခားဘီလူးမ်ားက သူ၏ ဦးေခါင္း၌ သံခြက္လြတ္ကို ေမွာက္ထားလည္း ေမွာက္ထားကုန္ရာ၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုဘီလူးကို အျခားဘီလူးမ်ားက ထိုဘီလူး၏ ဦးေခါင္းကို ခုနစ္စိတ္မူလည္း ခြဲကုန္ရာ၏။

အသွ်င္ဘုရား အမ်က္ေဒါသႀကီးကုန္ေသာ ေႏွာင့္ယွက္တတ္ကုန္ေသာ ႏွိပ္စက္တတ္ကုန္ေသာ ဘီလူးတို႔သည္ ရွိပါကုန္၏။ ထိုဘီလူးတို႔သည္ နတ္မင္းႀကီးတို႔၏ (စကားကို) မနာယူၾကပါကုန္၊ နတ္မင္းႀကီး တို႔၏ ဘီလူး စစ္သူႀကီးတို႔၏ (စကားကို) မနာယူၾကပါကုန္၊ နတ္မင္းႀကီးတို႔၏ ဘီလူးစစ္သူႀကီးတို႔၏ မင္းခ်င္းတို႔၏ (စကားကို) မနာယူၾကပါကုန္။ အသွ်င္ဘုရား ထိုဘီလူးတို႔ကို အျခားဘီလူးမ်ားက နတ္မင္းႀကီးတို႔၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ ရန္သူတို႔ဟူ၍ ဆိုအပ္ပါကုန္၏။

အသွ်င္ဘုရား ဥပမာအားျဖင့္ မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ မင္းႀကီး၏ ႏိုင္ငံ၌ ခိုးသူႀကီးတို႔ ရွိပါကုန္၏။ ထိုခိုးသူႀကီးတို႔သည္ မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ မင္းႀကီး၏ (စကားကို) မနာယူၾကပါကုန္၊ မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ မင္းႀကီး၏ စစ္သူႀကီးတို႔၏ (စကားကို) မနာယူၾကပါကုန္၊ မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ မင္းႀကီး၏ စစ္သူႀကီးတို႔၏ မင္းခ်င္းတို႔၏ (စကားကို) မနာယူၾကပါကုန္။ အသွ်င္ဘုရား ထိုခိုးသူ ႀကီးတို႔ကို မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ မင္းႀကီး၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ ရန္သူတို႔ဟူ၍ ဆိုအပ္ပါကုန္၏။ အသွ်င္ ဘုရား ဤအတူ အမ်က္ေဒါသႀကီးကုန္ေသာ ေႏွာင့္ယွက္တတ္ကုန္ေသာ ႏွိပ္စက္တတ္ကုန္ေသာ ဘီလူး တို႔သည္ ရွိပါကုန္၏။ ထိုဘီလူးတို႔သည္ နတ္မင္းႀကီးတို႔၏ (စကားကို) မနာယူၾကပါကုန္၊ နတ္မင္းႀကီး တို႔၏ ဘီလူးစစ္သူႀကီးတို႔၏ (စကားကို) မနာယူၾကပါကုန္၊ နတ္မင္းႀကီးတို႔၏ ဘီလူးစစ္သူႀကီးတို႔၏ မင္းခ်င္းတို႔၏ (စကားကို) မနာယူၾကပါကုန္။ အသွ်င္ဘုရား ထိုဘီလူးတို႔ကို အျခားဘီလူးတို႔က နတ္မင္းႀကီးတို႔၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ ရန္သူတို႔ဟူ၍ ဆိုအပ္ပါကုန္၏။

အသွ်င္ဘုရား တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ ဘီလူးသည္လည္းေကာင္း၊ ဘီလူးမသည္လည္းေကာင္း။ပ။ ဂႏၶဗၺနတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ဂႏၶဗၺနတ္သမီးသည္လည္းေကာင္း။ပ။ ကု မ႓ဏ္သည္လည္းေကာင္း၊ ကုမ႓ဏ္မ သည္လည္းေကာင္း။ပ။ နဂါးသည္လည္းေကာင္း၊ နဂါးမသည္လည္းေကာင္း၊ နဂါးကေလးသည္လည္းေကာင္း၊ နဂါးမကေလးသည္လည္းေကာင္း၊ နဂါးအမတ္ႀကီးသည္လည္းေကာင္း၊ အျခံအရံနဂါးသည္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အေကြၽးနဂါးသည္လည္းေကာင္း၊ ဖ်က္ဆီးလိုေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ရဟန္းေယာက်္ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းမိန္းမကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပါသကာေယာက်္ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ဥပါသိကာမိန္းမကိုေသာ္လည္းေကာင္း သြားေနစဥ္ လိုက္၍ သြားျငားအံ့၊ ရပ္ေနစဥ္ ကပ္၍ ရပ္ျငားအံ့၊ ထိုင္ေနစဥ္ ကပ္၍ ထိုင္ျငားအံ့၊ အိပ္ေနစဥ္ ကပ္၍ အိပ္ျငားအံ့၊ ဤနတ္မ်ား ဘီလူးမ်ား ဤနတ္ႀကီးမ်ား ဘီလူးႀကီးမ်ား စစ္သူႀကီးမ်ား စစ္မဟာေသနာပတိႀကီးမ်ားတို႔ကို သိေစအပ္ တိုင္တန္းအပ္ ေျပာၾကားအပ္၏၊ ”ဤဘီလူးသည္ ဤသူကို ဖမ္းစား၏၊ ဤဘီလူးသည္ ပူးဝင္၏၊ ဤဘီလူးသည္ ႏွိပ္စက္၏၊ ဤဘီလူးသည္ ညႇဥ္းဆဲ၏၊ ဤဘီလူးသည္ ဆင္းရဲေစ၏၊ ဤဘီလူးသည္ ပင္ပန္း ေစ၏၊ ဤဘီလူးသည္ မလႊတ္လို”ဟု (သိေစအပ္ တိုင္တန္းအပ္ ေျပာၾကားအပ္၏)။

၂၈၃။ အဘယ္မည္ေသာ နတ္မ်ား ဘီလူးမ်ား နတ္ႀကီးမ်ား ဘီလူးႀကီးမ်ား စစ္သူႀကီးမ်ား စစ္မဟာေသနာပတိႀကီးမ်ားတို႔ကို သိေစအပ္သနည္းဟူမူ –

ဣႏၵ, ေသာမ, ဝ႐ုဏ, ဘာရဒြါဇ, ပဇာပတ ိ, စႏၵန, ကာမေသ႒, ကိႏၷဳဃ႑ဳ, နိဂ႑ဳ။

ပနာဒ, ၾသပမည, နတ္တို႔တမန္ မာတလိ, ဂႏၶဗၺ ေတာင္၌ ေနကုန္ေသာ စိတၱ ေသန, နေဠာရာဇာ, ဇေနသဘ။

သာတာဂိရ, ေဟမာဝတ, ပုဏၰက, ကရတိယ, ဂုဠ, သိဝက, မုစလိႏၵ, ေဝႆာမိတၱ, ယုဂႏၶရ။

ေဂါပါလ, သုပၸေရာဓ, ဟိရိ, ေနတၱိ, မႏၵိယ။

ပၪၥာလ စ႑, အာဠဝက, ပဇၨဳႏၷ, သုမန, သုမုခ, ဒဓိမုခ, မဏိ, မာဏိဝရ, ဒီဃဟူေသာ ဘီလူးမ်ား့နတ္မ်ားႏွင့္တကြ ေသရီသကနတ္တို႔တည္း။

ဤနတ္မ်ား ဘီလူးမ်ား နတ္ႀကီးမ်ား ဘီလူးႀကီးမ်ား ဘီလူးစစ္သူႀကီးမ်ား စစ္မဟာ ေသနာပတိ ႀကီးမ်ားတို႔ကို သိေစအပ္ တိုင္တန္းအပ္ ေျပာၾကားအပ္၏၊ ”ဤဘီလူးသည္ ဤသူကို ဖမ္းစား၏၊ ဤဘီလူးသည္ ပူးဝင္၏၊ ဤဘီလူးသည္ ႏွိပ္စက္၏၊ ဤဘီလူးသည္ ညႇဥ္းဆဲ၏၊ ဤဘီလူးသည္ ဆင္းရဲ ေစ၏၊ ဤဘီလူးသည္ ပင္ပန္း ေစ၏၊ ဤဘီလူးသည္ မလႊတ္လို”ဟု (သိေစအပ္ တိုင္တန္းအပ္ ေျပာ ၾကားအပ္၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဤအာဋာနာဋိယ ပရိတ္အရံအတားသည္ ရဟန္းေယာက်္ား ရဟန္းမိန္းမ ဥပါသကာ ေယာက်္ားဥပါသိကာမိန္းမတို႔၏ အကာအကြယ္ အေစာင့္အေရွာက္အလို႔ငွါ မပင္ပန္း မဆင္းရဲျခင္းငွါ ခ်မ္း သာစြာ ေနရျခင္းငွါ ျဖစ္ပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ သြားပါကုန္အံ့၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ကိစၥမ်ားပါကုန္၏၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ျပဳဖြယ္မ်ားပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္ထား၏)။

နတ္မင္းႀကီးတို႔ ယခုအခါ၌ သြားရန္ အခ်ိန္ကို သင္တို႔ သိကုန္၏ (သြားရန္မွာ သင္တို႔၏ အလို အတိုင္းပင္ ျဖစ္၏)ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၂၈၄။ ထိုအခါ နတ္မင္းႀကီးေလးေယာက္တို႔သည္ ေနရာမွ ထကာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ အ႐ိုအေသျပဳ၍ ထိုအရပ္၌ပင္ ကြယ္ကုန္၏။ ထိုနတ္တို႔တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ နတ္တို႔သည္ ေနရာမွထ၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးလ်က္ အ႐ိုအေသျပဳ၍ ထိုအရပ္၌ပင္ ကြယ္ကုန္၏။ အခ်ဳိ႕ေသာ နတ္တို႔ သည္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုကုန္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီး၍ ထိုထို အရပ္၌ပင္ ကြယ္ကုန္၏။ အခ်ဳိ႕ေသာ နတ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားဆီသို႔ လက္အုပ္ခ်ီမိုးရွိခိုးလ်က္ ထိုအရပ္၌ပင္ ကြယ္ကုန္၏။ အခ်ဳိ႕ေသာ နတ္တို႔သည္ (မိမိတို႔) အမည္ အႏြယ္ ကို ေျပာၾကား၍ ထိုအရပ္၌ပင္ ကြယ္ကုန္၏။ အခ်ဳိ႕ေသာ နတ္တို႔သည္ တိတ္ဆိတ္စြာ ထိုအရပ္၌ပင္ ကြယ္ကုန္၏။

ပဌမအခန္း ၿပီး၏။

 

ဒုတိယ အခန္း

၂၈၅။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုညဥ့္လြန္ေသာအခါ ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏ –

ရဟန္းတို႔ ဤညဥ့္၌ နတ္မင္းႀကီးေလးေယာက္တို႔သည္ ဘီလူးစစ္သည္မ်ားစြာတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဂႏၶဗၺစစ္သည္မ်ားစြာတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကုမ႓ဏ္စစ္သည္မ်ားစြာတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ နဂါးစစ္သည္ မ်ားစြာတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း ၿမိဳ႕တံခါးအတြင္း အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ၌ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ ခ်ထား၍ ၿမိဳ႕တံခါး အနီး အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ၌ တပ္ေပါင္းစုၿမိဳ႕ေစာင့္တပ္ ခ်ထား၍ ၿမိဳ႕တံခါးအျပင္ဘက္ အရပ္ေလး မ်က္ႏွာ၌ ကင္းေစာင့္္တပ္ ခ်ထား၍ ညဥ့္ဦးယံ လြန္ၿပီးေသာ သန္းေခါင္ယံအခါ၌ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ အဆင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ဂိဇၩကုဋ္တစ္ေတာင္လံုးကို ထြန္းလင္းေစလ်က္ ငါ့ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ငါ့ကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ထိုင္ေနကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုနတ္တို႔တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ နတ္တို႔သည္ ငါ့ကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ထိုင္ ေနကုန္၏၊ အ ခ်ဳိ႕ေသာ နတ္တို႔သည္ ငါႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုကုန္၏၊ ဝမ္း ေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ထိုင္ ေနကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာ နတ္တို႔သည္ ငါ့ဆီသို႔ လက္အုပ္ခ်ီလ်က္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာ နတ္တို႔သည္ (မိမိတို႔) အမည္အႏြယ္ကို ေျပာၾကား၍ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာ နတ္တို႔သည္ တိတ္ဆိတ္စြာ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္၏။

၂၈၆။ ရဟန္းတို႔ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ ေဝႆဝဏ္နတ္မင္းႀကီးသည္ ငါဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ –

ျမတ္စြာဘုရား ျမတ္စြာဘုရားအား မၾကည္ညိဳေသာ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘီလူးတို႔သည္ ရွိပါကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရား။ပ။ ရွိပါကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားအား ၾကည္ညိဳကုန္ေသာ တန္ခိုးအနိမ့္စား ဘီလူးတို႔သည္ ရွိပါကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရား မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘီလူးတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား မၾကည္ညိဳၾကပါကုန္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမတ္စြာဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းငွါ တရားေဟာေတာ္မူပါ၏။ပ။ မူးယစ္ေမ့ေလ်ာ့ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းငွါ တရားေဟာေတာ္မူပါ၏။ ျမတ္စြာဘုရား ဘီလူးတို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အသက္သတ္ျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ၾကကုန္သည္သာတည္း။ပ။ မူးယစ္ေမ့ေလ်ာ့ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ေသာက္ျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္ၾကကုန္သည္သာတည္း၊ ထိုဘီလူးတို႔သည္ ထိုတရားေတာ္ကို မႏွစ္သက္ မျမတ္ႏိုးၾကပါကုန္။

ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္တို႔သည္ အသံနည္းကုန္ေသာ ျပည္ရြာတြန္သံ မရွိကုန္ေသာ လူတို႔၏ အေငြ႕အသက္ကင္းကုန္ေသာ လူတို႔၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေသာအမႈကို ျပဳျခင္းငွါ ထိုက္ကုန္ေသာ ကိန္းေအာင္း၍ ေနျခင္းငွါ ေလ်ာက္ပတ္ကုန္ေသာ ေဝးကြာေသာ ေတာေက်ာင္းတို႔ကို မွီဝဲေနထိုင္ပါကုန္၏။ ထိုေက်ာင္းတို႔၌ေနေသာ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘီလူးတို႔သည္ ရွိပါကုန္၏။ အၾကင္ဘီလူးတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္၌ မၾကည္ညိဳကုန္၊ ထိုဘီလူးတို႔ကို ၾကည္ညိဳေစရန္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အာဋာနာဋိယမည္ေသာ ပရိတ္အရံအတားကို ရဟန္းေယာက်္ား ရဟန္းမိန္းမ ဥပါသကာေယာက်္ား ဥပါသိကာမိန္းမတို႔၏ အကာအကြယ္ အေစာင့္အေရွာက္ျဖစ္ျခင္းငွါ မပင္ပန္းျခင္းငွါ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းငွါ သင္ေပးေတာ္မူပါေလာ့ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္းတို႔ ငါသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းျဖင့္ လက္ခံေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ေဝႆဝဏ္ နတ္မင္းႀကီးသည္ ငါ၏ လက္ခံေတာ္မူျခင္းကို သိ၍ ထိုအခ်ိန္၌ အာဋာနာဋိယမည္ေသာ ဤအေစာင့္အေရွာက္ (ဂါထာ) ကို ရြတ္ဆိုေလွ်ာက္ထား၏။

၂၈၇။ စကၡဳငါးပါးရွိေတာ္မူေသာ ဘုန္းက်က္သေရႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ဝိပႆီ ျမတ္စြာဘုရားအား အကြၽႏု္ပ္၏ ရွိခိုးျခင္းသည္ ျဖစ္ပါေစသတည္း၊ သတၱဝါအားလံုးကို သနားေတာ္မူတတ္ေသာ သိခီျမတ္စြာဘုရားအားလည္း အကြၽႏု္ပ္၏ ရွိခိုးျခင္းသည္ ျဖစ္ ပါေစသတည္း။

ကိေလသာကို စင္ၾကယ္ေစၿပီးေသာ ၿခိဳးျခံေသာ အက်င့္ရွိေတာ္မူေသာ ေဝႆဘူ ျမတ္စြာဘုရားအား အကြၽႏု္ပ္၏ ရွိခိုးျခင္းသည္ ျဖစ္ပါေစသတည္း၊ မာရ္စစ္သည္ကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ကကုသန္ျမတ္စြာဘုရားအား အကြၽႏု္ပ္၏ ရွိခိုးျခင္းသည္ ျဖစ္ပါေစ သတည္း။

မေကာင္းမႈကို အပျပဳေတာ္မူၿပီးေသာ က်င့္သံုးၿပီးေသာ မဂၢျဗဟၼစရိယရွိေတာ္မူေသာ ေကာဏာဂံု ျမတ္စြာဘုရားအား အကြၽႏု္ပ္၏ ရွိခိုးျခင္းသည္ ျဖစ္ပါေစသတည္း၊ အခါ ခပ္သိမ္း ဝိမုတၱိငါးပါး၏ အစြမ္းျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ေတာ္မူေသာ ကႆပျမတ္စြာဘုရားအား အကြၽႏု္ပ္၏ ရွိခိုးျခင္းသည္ ျဖစ္ပါေစသတည္း။

အၾကင္ သာကီဝင္မင္းသားျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆင္းရဲခပ္သိမ္းကို ပယ္ေဖ်ာက္တတ္ေသာ ဤအာဋာနာဋိယ ပရိတ္တရားေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ ကိုယ္ ေတာ္မွ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ဘုန္းက်က္သေရႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ သာကီဝင္မင္းသား ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထို (ေဂါတမ) ျမတ္စြာဘုရားအား အကြၽႏု္ပ္၏ ရွိခိုးျခင္းသည္ ျဖစ္ပါေစသတည္း။

ေလာက၌ ကိေလသာၿငိမ္းေတာ္မူၿပီးေသာ အၾကင္ (ဝိပႆီစေသာ) ျမတ္စြာဘုရား တို႔သည္ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို)ဟုတ္မွန္စြာ သိျမင္ေတာ္မူၾကကုန္၏၊ ထိုျမတ္စြာ ဘုရားတို႔သည့္ကုန္းစကားကို မဆိုကုန္၊ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူကုန္၏၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ကင္းေတာ္မူကုန္၏။

နတ္ လူတို႔အက်ဳိးစီးပြားကို ေဆာင္ေတာ္မူတတ္ေသာ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’, အက်င့္ ‘စရဏ’တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္း ေတာ္မူေသာ အၾကင္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို (နတ္ လူတို႔သည္) ရွိခိုးၾကကုန္၏၊ (ထိုေဂါတမျမတ္စြာဘုရားအားလည္းေကာင္း၊ ထိုဝိပႆီစေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔အား လည္းေကာင္း အကြၽႏု္ပ္၏ ရွိခိုးျခင္းသည္ ျဖစ္ပါေစသတည္း)။

၂၈၈။ အၾကင္အရပ္မွ အလြန္ထြန္းလင္းေတာက္ပေသာ ႀကီးက်ယ္ေသာ အဝန္း ရွိေသာ ေနမင္းသည္ ထြက္လာ၏၊ အၾကင္ေန႔အဖို႔၌ ေနမင္းထြက္လာသည္ရွိေသာ္ ညဥ့္သည္လည္း ကြယ္ေပ်ာက္၏၊ အၾကင္ေန႔အဖို႔၌ ေနထြက္လာသည္ရွိေသာ္ ေန႔ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ထိုေနထြက္ရာအရပ္၌ ျမစ္ႀကီး ျမစ္ငယ္တို႔မွ သက္ဝင္ေသာ ေရရွိေသာ စီးသြားေသာ နက္စြာေသာ ေရအထုသည္လည္း ရွိ၏၊ ထိုေနထြက္ရာအရပ္က ေရအထုကို ျမစ္ႀကီး ျမစ္ငယ္တို႔မွ သက္ဝင္ေသာ ေရရွိေသာ သမုဒၵရာဟူ၍ (လူတို႔) သိပါကုန္၏။

ဤစည္းေဝးရာအရပ္မွ ထိုအရပ္သည္ အေရွ႕အရပ္ မည္၏၊ မ်ားေသာ အျခံအရံရွိေသာ ဂႏၶဗၺနတ္တို႔ကို အစိုးရေသာ အမည္အားျဖင့္ ဓတရ႒ဟုေခၚေသာ နတ္မင္းႀကီး သည္ အၾကင္အရပ္ကို ေစာင့္၏၊ ထိုအရပ္ကို လူတို႔သည္ အေရွ႕အရပ္ဟု ေခၚပါ ကုန္၏၊ ထိုဓတရ႒နတ္ မင္းႀကီးသည္ ဂႏၶဗၺနတ္တို႔ ျခံရံလ်က္ ကခုန္သီဆိုပြဲတို႔ျဖင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။

ထိုဓတရ႒နတ္မင္းႀကီး၏ သားတို႔သည္ မ်ားပါကုန္၏၊ အမည္ခ်င္း တူကုန္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္သည္ ၾကားရဖူးပါ၏၊ ကိုးက်ိပ္တစ္ေယာက္ ရွိပါ၏၊ ဣႏၵအမည္ ရွိပါကုန္၏၊ ခြန္အားႀကီးပါကုန္၏။

ထိုသားတို႔သည္လည္း သစၥာေလးပါးကို သိေတာ္မူေသာ ေနမင္း၏ အေဆြ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ကို ျမင္ေသာ္ အေဝးကပင္လွ်င္ ရွိခိုးပါကုန္၏။

ေယာက်္ားအာဇာနည္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ဘုရားအား (အကြၽႏု္ပ္ တို႔သည္) ရွိခိုးပါကုန္၏၊ ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ ဘုရားအား (အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္) ရွိခိုးပါကုန္၏၊ (အသွ်င္ဘုရားသည္) သဗၺညဳတဉာဏ္ ေတာ္ျဖင့္ (သတၱဝါအားလံုးကို) ႐ႈၾကည့္ေတာ္မူေပ၏ဟု ဆို၍ နတ္တို႔သည္လည္း ထို အသွ်င္ဘုရားကို ရွိခိုးပါကုန္၏။

”သင္တို႔သည္ မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး ကုန္သေလာ” ဟူေသာ ထိုအေမးစကားကို မျပတ္ၾကားရပါကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ”မာရ္ ငါးပါးကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို ငါတို႔ ရွိခိုးကုန္၏”ဟု ဆိုပါ ကုန္၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’, အက်င့္ ‘စရဏ’ တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ သစၥာ ေလးပါးကို သိေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ရွိခိုးပါကုန္၏။

၂၈၉။ ေသၿပီးသူတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ကုန္းစကားေျပာသူတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ လွ်ဳိ႕ ဝွက္ေသာအမႈ ျပဳသူတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ (တံစိုးစားသူတို႔ကိုလည္းေကာင္း) သူ႕ အသက္ သတ္ေလ့ရွိသူတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အလိုႀကီးသူတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ခိုးသူတို႔ ကိုလည္းေကာင္း၊ ၾကမ္းတမ္းေသာအမႈ ျပဳသူတို႔ကိုလည္းေကာင္း အၾကင္အရပ္မ်က္ႏွာ အဖို႔ျဖင့္ (ထုတ္ေလကုန္ေလာ့ ဟူ၍) ဆိုအပ္ကုန္၏။

ဤစည္းေဝးရာအရပ္မွ ထိုအရပ္သည္ ေတာင္အရပ္ မည္ပါ၏၊ မ်ားေသာ အျခံအရံ ရွိေသာ ကု မ႓ဏ္နတ္တို႔ကို အစိုးရေသာ အမည္အားျဖင့္ ဝိ႐ူဠႇကဟုေခၚေသာ နတ္မင္း ႀကီးသည္ အၾကင္အရပ္ကို ေစာင့္၏၊ ထိုအရပ္ကို လူတို႔သည္ ေတာင္အရပ္ ဟူ၍ ေခၚပါကုန္၏၊ ထိုဝိ႐ူဠႇကနတ္မင္းႀကီးသည္ ကု မ႓ဏ္နတ္တို႔ ျခံရံလ်က္ ကခုန္သီဆို ပြဲတို႔ျဖင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။

ထိုဝိ႐ူဠႇကနတ္မင္း၏ သားတို႔သည္ မ်ားပါကုန္၏၊ အမည္ခ်င္းတူကုန္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္သည္ ၾကားရဖူးပါ၏၊ ကိုးက်ိပ္တစ္ေယာက္ ရွိပါ၏၊ ဣႏၵအမည္ရွိပါကုန္၏၊ ခြန္အားႀကီးပါကုန္၏။

ထိုသားတို႔သည္လည္း သစၥာေလးပါးကို သိေတာ္မူေသာ ေနမင္း၏ အေဆြ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ကို ျမင္ေသာ္ အေဝးကပင္လွ်င္ ရွိခိုးပါကုန္၏။

ေယာက်္ားအာဇာနည္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ဘုရားအား (အကြၽႏု္ပ္ တို႔သည္) ရွိခိုးပါကုန္၏၊ ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ ဘုရားအား (အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္) ရွိခိုးပါကုန္၏၊ (အသွ်င္ဘုရားသည္) သဗၺညဳတဉာဏ္ ေတာ္ျဖင့္ (သတၱဝါအားလံုးကို) ႐ႈၾကည့္ေတာ္မူေပ၏ဟု ဆို၍ နတ္တို႔သည္လည္း ထို အသွ်င္ဘုရားကို ရွိခိုးပါကုန္၏။

”သင္တို႔သည္ မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး ကုန္သေလာ” ဟူေသာ ထိုအေမးစကားကို မျပတ္ၾကားရပါကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ”မာရ္ ငါးပါးကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို ငါတို႔ ရွိခိုးကုန္၏”ဟု ဆိုပါ ကုန္၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’, အက်င့္ ‘စရဏ’ တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ သစၥာ ေလးပါးကို သိေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ရွိခိုးပါကုန္၏။

၂၉ဝ။ အၾကင္အရပ္၌ အလြန္ထြန္းလင္းေတာက္ပေသာ ႀကီးက်ယ္ေသာ အဝန္း ရွိေသာ ေနမင္းသည္ ဝင္၏၊ အၾကင္အရပ္၌ ေနဝင္သြားသည္ရွိေသာ္ ေန႔သည္လည္း ကြယ္ေပ်ာက္၏၊ အၾကင္အရပ္၌ ေနဝင္သြားသည္ရွိေသာ္ ညဥ့္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ထိုေနဝင္ရာအရပ္၌ ျမစ္ႀကီး ျမစ္ငယ္တို႔မွ သက္ဝင္ေသာ ေရရွိေသာ နက္စြာေသာ ေရအထုသည္လည္း ရွိ၏၊ ထိုေနဝင္ရာအရပ္က ထိုေရအထုကို ျမစ္ႀကီးျမစ္ငယ္တို႔မွ သက္ဝင္ေသာ ေရရွိေသာ သမုဒၵရာဟူ၍ (လူတို႔) သိပါကုန္၏။

ဤစည္းေဝးရာအရပ္မွ ထိုအရပ္သည္ အေနာက္အရပ္ မည္၏၊ မ်ားေသာ အျခံအရံ ရွိေသာ နတ္နဂါးတို႔ကို အစိုးရေသာ အမည္အားျဖင့္ ဝိ႐ူပကၡဟု ေခၚေသာ နတ္မင္း ႀကီးသည္ အၾကင္အရပ္ကို ေစာင့္၏၊ ထိုအရပ္ကို လူတို႔သည္ အေနာက္အရပ္ဟူ၍ ေခၚပါကုန္၏၊ ထိုဝိ႐ူပကၡနတ္မင္းႀကီးသည္ နဂါးတို႔ျခံရံလ်က္ ကခုန္သီဆိုပြဲတို႔ျဖင့္ ေမြ႕ ေလ်ာ္၏။

ထိုဝိ႐ူပကၡနတ္မင္းႀကီး၏ သားတို႔သည္ မ်ားပါကုန္၏၊ အမည္ခ်င္းတူကုန္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္သည္ ၾကားရဖူးပါ၏၊ ကိုးက်ိပ္တစ္ေယာက္ ရွိပါ၏၊ ဣႏၵအမည္ ရွိပါကုန္၏၊ ခြန္အားႀကီးပါကုန္၏။

ထိုသားတို႔သည္လည္း သစၥာေလးပါးကို သိေတာ္မူေသာ ေနမင္း၏ အေဆြျဖစ္ ေတာ္မူေသာ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ျမင္ေသာ္ အေဝးကပင္လွ်င္ ရွိခိုးပါကုန္၏။

ေယာက်္ားအာဇာနည္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ဘုရားအား (အကြၽႏု္ပ္ တို႔သည္) ရွိခိုးပါကုန္၏၊ ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ ဘုရားအား (အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္) ရွိခိုးပါကုန္၏၊ (အသွ်င္ဘုရားသည္) သဗၺညဳတဉာဏ္ ေတာ္ျဖင့္ (သတၱဝါအားလံုးကို) ႐ႈၾကည့္ေတာ္မူေပ၏ဟု ဆို၍ နတ္တို႔သည္လည္း ထို အသွ်င္ဘုရားကို ရွိခိုးပါကုန္၏။

”သင္တို႔သည္ မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး ကုန္သေလာ”ဟူေသာ ထိုအေမးစကားကို မျပတ္ၾကားရပါကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ”မာရ္ ငါးပါးကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို ငါတို႔ ရွိခိုးကုန္၏”ဟု ဆိုပါ ကုန္၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’, အက်င့္ ‘စရဏ’ တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ သစၥာ ေလးပါးကို သိေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ရွိခိုးပါကုန္၏။

၂၉၁။ အၾကင္အရပ္မ်က္ႏွာ၌ ဥတၱရကု႐ုမည္ေသာ ေျမာက္ကြၽန္းသည္ ရွိ၏၊ ျမင္းမိုရ္ေတာင္သည္ ေရႊေရာင္ေတာက္၏၊ ထိုေျမာက္ကြၽန္း၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ လူတို႔သည္ ငါ၏ ဥစၥာဟု စြဲလမ္းျခင္း မရွိၾကကုန္၊ ငါ၏ မယားဟု သိမ္းပိုက္ျခင္း မရွိၾကကုန္။

ထိုေျမာက္ကြၽန္းသူတို႔သည္ မ်ဳိးေစ့ကို မစိုက္ပ်ဳိးၾကကုန္၊ ထြန္တံုးတို႔ကို (လယ္ သို႔) မေဆာင္ကုန္၊ မထြန္မယက္ေသာ ေျမျပင္၌ အလိုလိုေပါက္ေသာ သေလးဆန္ကို စားကုန္၏။

ဆန္ကြဲမရွိ ဖြဲမရွိေသာ စင္ၾကယ္ေသာ ေကာင္းေသာ အနံ႕လိႈင္ေသာ ဆန္သီးကို ထမင္းအိုး၌ ခ်က္၍ ထိုထမင္းအိုးမွ ထမင္းကိုသာလွ်င္ စားကုန္၏။

(ထိုေျမာက္ကြၽန္း၌ ေဝႆဝဏ္နတ္မင္းႀကီး၏ အျခံအရံတို႔သည္) ႏြားကို ျမင္း ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳလ်က္ အရပ္ရပ္သို႔ လွည့္လည္သြားလာၾကကုန္၏၊ ႏြားမွ တစ္ပါးေသာ သားေကာင္ကို ျမင္းယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳလ်က္ အရပ္ရပ္သို႔ လွည့္လည္သြားလာ ၾကကုန္၏။

မိန္းမကို ယာဥ္ျပဳလ်က္ အရပ္ရပ္သို႔ လွည့္လည္သြားလာၾကကုန္၏၊ ေယာက်္ားကို ယာဥ္ျပဳလ်က္ အရပ္ရပ္သို႔ လွည့္လည္သြားလာၾကကုန္၏။

လံုမပ်ဳိကို ယာဥ္ျပဳလ်က္ အရပ္ရပ္သို႔ လွည့္လည္သြားလာၾကကုန္၏၊ လုလင္ပ်ဳိကို ယာဥ္ျပဳလ်က္ အရပ္ရပ္သို႔ လွည့္လည္သြားလာၾကကုန္၏။

ထိုေဝႆဝဏ္နတ္မင္းႀကီး၏ အလုပ္အေကြၽးတို႔သည္ ထိုယာဥ္တို႔ကို စီးကုန္လ်က္ အရပ္မ်က္ႏွာ အလံုးစံုတို႔သို႔ လွည့္လည္သြားလာၾကကုန္၏။

မ်ားေသာ အျခံအရံရွိေသာ ေဝႆဝဏ္နတ္မင္းႀကီးအား ဆင္ယာဥ္ ျမင္းယာဥ္ နတ္၌ ျဖစ္ေသာ ယာဥ္သည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ျပာသာဒ္ထမ္းစင္တို႔သည္လည္း ျဖစ္ေပၚ လာကုန္၏။

ထိုေဝႆဝဏ္နတ္မင္းႀကီးအား ေကာင္းကင္၌ ေကာင္းစြာ ဖန္ဆင္းအပ္ကုန္ေသာ အာဋာနာဋၿမိဳ႕၊ ကုသိနာဋၿမိဳ႕၊ ပရကုသိနာဋၿမိဳ႕၊ နာဋသုရိယၿမိဳ႕၊ ပရကုသိဋနာဋၿမိဳ႕ တို႔သည္လည္း ရွိကုန္၏။

ေျမာက္အရပ္၌ ကသိဝႏၲၿမိဳ႕၊ ဇေနာဃၿမိဳ႕ ရွိ၏။ ထိုမွ တစ္ပါးေသာ နဝနဝုတိယ ၿမိဳ႕၊ အမၺရအမၺရဝတိယၿမိဳ႕သည္ ရွိ၏။ အာဠကမႏၵာမည္ေသာ ၿမိဳ႕ကား မင္းေနျပည္ ျဖစ္၏။

အသွ်င္ဘုရား ကုေဝရနတ္မင္းႀကီးအား ဝိသာဏာမည္ေသာ မင္းေနျပည္သည္ ရွိပါ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကုေဝရနတ္မင္းႀကီးကို ေဝႆဝဏ္နတ္မင္းႀကီးဟု ဆိုအပ္ပါ၏။

အၾကင္ဘီလူးတို႔သည္ (သတင္းစကားကို) အသီးအသီး ရွာမွီးစုေဆာင္းလ်က္ (ထို ေဝႆ ဝဏ္နတ္မင္းႀကီးအား) ျပသေျပာၾကားကုန္၏၊ ထိုဘီလူးတို႔သည္ကား တေတာလာ, တတၱလာ, တေတာတလာ, ၾသဇသိ, ေတဇသိ, တေတာဇသိ, သူရ, ရာဇာ, အရိ႒, ေနမိတို႔တည္း။

ထိုအရပ္၌ ဓရဏီမည္ေသာ ေလးေထာင့္ေရကန္ႀကီးသည္လည္း ရွိပါ၏၊ အၾကင္ ေလးေထာင့္ေရကန္ႀကီးမွ (ေရကို ယူ၍) မိုးတို႔သည္ ရြာပါကုန္၏၊ (မိုးရြာလတ္ေသာ္) အၾကင္ေလးေထာင့္ေရကန္ႀကီးမွ မိုးေရေဟာင္းတို႔သည္ လွ်ံထြက္ပါကုန္၏၊ ထို ေလးေထာင့္ေရကန္ႀကီး အနီး၌ သာလဝတီမည္ေသာ ရတနာမ႑ပ္သည္လည္း ရွိပါ၏။

အၾကင္အရပ္၌ ဘီလူးတို႔သည္ စည္းေဝးပါကုန္၏၊ ထိုအရပ္၌ အျမဲတမ္း သီးပြင့္ေသာ သစ္ပင္မ်ား ရွိပါကုန္၏၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ငွက္အုပ္တို႔၏ ပ်ံသန္းလွည့္လည္ ျခင္းတို့ျဖင့္ ႁပြမ္းလ်က္ ရွိပါကုန္၏၊ အသံသာကုန္ေသာ ဥေဒါင္း ႀကိဳးၾကာႏွင့္ ဥၾသငွက္စသည္တို႔သည္ ျမည္တြန္ ေႂကြးေၾကာ္ၾကပါကုန္၏။

ဤေလးေထာင့္ေရကန္ႀကီး၌ ”အသက္ရွည္ပါေစ၊ အသက္ရွည္ပါေစ”ဟု ျမည္တမ္းေသာ (ဇီဝဇိုး) ငွက္သံ ရွိပါ၏၊ ထိုမွတစ္ပါး ”ဥေ႒ဟိ စိတၱ ဥေ႒ဟိ စိတၱ”ဟု ျမည္ေသာ ငွက္တို႔လည္း ရွိပါကုန္၏၊ ေတာၾကက္ ေရႊပုစြန္လံုးတို႔လည္း ရွိပါကုန္၏၊ ၾကာေတာ၌ ေပါကၡရသာတကမည္ေသာ ငွက္တို႔လည္း ရွိပါကုန္၏။

ဤေလးေထာင့္ေရကန္ႀကီး၌ ေက်း သာလိကာတို႔၏ ျမည္သံမ်ားလည္း ရွိပါကုန္၏၊ လူ၏ မ်က္ႏွာကဲ့သို႔ မ်က္ႏွာရွိေသာ တုတ္ေထာက္ငွက္တို႔လည္း ရွိပါကုန္၏၊ ကုေဝရ နတ္မင္း၏ ၾကာပဒုမၼာအိုင္ျဖစ္ေသာ ထိုဓရဏီေရကန္ႀကီးသည္ အခါခပ္သိမ္း တင့္တယ္ ပါ၏။

ထိုအရပ္သည္ ဤစည္းေဝးရာအရပ္မွ ေျမာက္အရပ္ မည္ပါ၏၊ မ်ားေသာ အျခံအရံ ရွိေသာ ဘီလူးတို႔ကို အစိုးရေသာ အမည္အားျဖင့္ ကုေဝရဟု ေခၚေသာ နတ္မင္း ႀကီးသည္ အၾကင္အရပ္ကို ေစာင့္၏၊ ထိုအရပ္ကို လူအမ်ားတို႔သည္ ေျမာက္အရပ္ဟု ေခၚပါကုန္၏၊ ထိုကုေဝရနတ္မင္းႀကီးသည္ ဘီလူးတို႔ ျခံရံလ်က္ ကခုန္သီဆိုပြဲတို႔ျဖင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။

ထိုကုေဝရနတ္မင္းႀကီး၏ သားတို႔သည္ မ်ားကုန္၏၊ အမည္ခ်င္းတူပါကုန္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္သည္ ၾကားရဖူးပါ၏၊ ကိုးက်ိပ္တစ္ေယာက္ ရွိပါ၏၊ ဣႏၵအမည္ ရွိပါကုန္၏၊ ခြန္အားႀကီးပါကုန္၏။

ထိုသားတို႔သည္လည္း သစၥာေလးပါးကို သိေတာ္မူေသာ ေနမင္း၏ အေဆြျဖစ္ ေတာ္မူေသာ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ျမင္ေသာ္ အေဝးကပင္လွ်င္ ရွိခိုးပါကုန္၏။

ေယာက်္ားအာဇာနည္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ဘုရားအား (အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္) ရွိခိုးပါကုန္၏၊ ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ဘုရားအား (အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္) ရွိခိုးပါကုန္၏၊ (အသွ်င္ဘုရားသည္) သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္ျဖင့္ (သတၱဝါအားလံုးကို) ႐ႈၾကည့္ေတာ္မူေပ၏ဟု ဆို၍ နတ္တို႔သည္လည္း ထိုအသွ်င္ဘုရားကို ရွိခိုးပါကုန္၏။

”သင္တို႔သည္ မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးကုန္သေလာ” ဟူေသာ ထိုအေမးစကားကို မျပတ္ၾကားရပါကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ”မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို ငါတို႔ ရွိခိုးကုန္၏”ဟု ဆိုပါကုန္၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ သစၥာေလးပါးကို ပိုင္းျခား၍ သိေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို အကြၽႏု္ပ္တို႔ သည္ ရွိခိုးပါကုန္၏ဟု (ရြတ္ဆို ေလွ်ာက္ထား၏)။

၂၉၂။ အသွ်င္ဘုရား ဤအာဋာနာဋိယ ပရိတ္အရံအတားသည္ ရဟန္းေယာက်္ား ရဟန္းမိန္းမ ဥပါသကာေယာက်္ား ဥပါသိကာမိန္းမတို႔၏ အကာအကြယ္ အေစာင့္ အေရွာက္ျဖစ္ျခင္းငွါ မပင္ပန္း မဆင္းရဲျခင္းငွါ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းငွါ ျဖစ္ပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ ရဟန္းေယာက်္ားသည္လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းမိန္းမသည္ လည္းေကာင္း၊ ဥပါသကာေယာက်္ားသည္လည္းေကာင္း၊ ဥပါသိကာမိန္းမသည္လည္းေကာင္း၊ ဤအာဋာနာဋိယပရိတ္အရံ အတားကို ေကာင္းစြာ သင္ယူအပ္ေသာ္ ျပည့္စံုစြာ အဖန္ဖန္ ေလ့လာအပ္ေသာ္ လူမဟုတ္ေသာ ဘီလူးသည္လည္းေကာင္း၊ ဘီလူးမသည္လည္းေကာင္း။ပ။ ဂႏၶဗၺနတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ဂႏၶဗၺနတ္သမီးသည္လည္းေကာင္း။ပ။ ကု မ႓ဏ္သည္လည္းေကာင္း၊ ကု မ႓ဏ္မသည္လည္းေကာင္း။ပ။ နဂါး သည္လည္းေကာင္း၊ နဂါးမသည္လည္းေကာင္း၊ နဂါးကေလးသည္လည္းေကာင္း၊ နဂါးမကေလးသည္ လည္းေကာင္း၊ နဂါးအမတ္ႀကီးသည္လည္းေကာင္း၊ အျခံအရံနဂါးသည္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အေကြၽး နဂါး သည္လည္းေကာင္း၊ ဖ်က္ဆီးလိုေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ရဟန္းေယာက်္ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရဟန္း မိန္းမကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပါသကာေယာက်္ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပါသိကာမိန္းမကိုေသာ္ လည္း ေကာင္း သြားေနစဥ္ လိုက္၍ သြားျငားအံ့၊ ရပ္ေနစဥ္ ကပ္၍ ရပ္ျငားအံ့၊ ထိုင္ေနစဥ္ ကပ္၍ ထိုင္ျငားအံ့၊ အိပ္ေနစဥ္ ကပ္၍ အိပ္ျငားအံ့။ အသွ်င္ဘုရား ဤဘီလူးသည္ ရြာတို႔၌လည္းေကာင္း၊ နိဂံုးတို႔၌ လည္းေကာင္း၊ အ႐ိုအေသျပဳျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အေလးအျမတ္ျပဳ ျခင္းကိုလည္းေကာင္း မရရာ။ အသွ်င္ ဘုရား ဤဘီလူးသည္ အာဠကမႏၵာ မင္းေနျပည္၌ ဗိမာန္အိမ္ရာကိုလည္းေကာင္း၊ အျမဲေနျခင္းကိုလည္း ေကာင္း မရရာ။ အသွ်င္ဘုရား ဤဘီလူးသည္ ဘီလူးတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔့တက္ခြင့္ကို မရရာ။ အသွ်င္ဘုရား ထိုဘီလူးကို အျခားဘီလူးမ်ားက သမီးယူေဆာင္၍ လက္ထပ္ျခင္း သမီးေပး၍ လက္ထပ္ ျခင္းကိုလည္း မျပဳၾကကုန္ရာ။ အသွ်င္ဘုရား ထိုဘီလူးကို အျခားဘီလူးမ်ားက (မ်က္လံုးျပဴးသူ သြားေခါ သူ စသည္ျဖင့္) ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ကုန္ေသာ ဘီလူးတို႔၏ ဆဲေရးျခင္းမ်ဳိးစံုတို႔ျဖင့္ ဆဲေရးလည္း ဆဲေရးကုန္ ရာ၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုဘီလူးကို အျခားဘီလူးမ်ားက သူ၏ဦးေခါင္း၌ သံခြက္လြတ္ကို ေမွာက္ထား လည္း ေမွာက္ထားကုန္ရာ၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုဘီလူးကို အျခားဘီလူးမ်ားက သူ၏ ဦးေခါင္းကို ခုနစ္ စိတ္မူလည္း ခြဲကုန္ရာ၏။

အသွ်င္ဘုရား အမ်က္ေဒါသႀကီးကုန္ေသာ ေႏွာင့္ယွက္တတ္ကုန္ေသာ ႏွိပ္စက္တတ္ကုန္ေသာ ဘီလူး တို႔သည္ ရွိပါကုန္၏၊ ထိုဘီလူးႀကီးတို႔သည္ နတ္မင္းႀကီးတို႔၏ (စကားကို) မနာယူၾကပါကုန္၊ နတ္မင္း ႀကီးတို႔၏ ဘီလူးစစ္သူႀကီးတို႔၏ (စကားကို) မနာယူၾကပါကုန္၊ နတ္မင္းႀကီးတို႔၏ ဘီလူးစစ္သူႀကီးတို႔၏ မင္းခ်င္းတို႔၏ (စကားကို) မနာယူၾကပါကုန္၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုဘီလူးတို႔ကို အျခားဘီလူးမ်ားက နတ္မင္းႀကီးတို႔၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ ရန္သူမ်ားဟူ၍ ဆိုအပ္ပါကုန္၏။

အသွ်င္ဘုရား ဥပမာအားျဖင့္ မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ မင္းႀကီး၏ ႏိုင္ငံ၌ ခိုးသူႀကီးတို႔ ရွိပါကုန္၏၊ ထိုခိုးသူႀကီးတို႔သည္ မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ မင္းႀကီး၏ (စကားကို) မနာယူၾကပါကုန္၊ မဂဓ တိုင္းကို အစိုးရေသာ မင္းႀကီး၏ စစ္သူႀကီးတို႔၏ (စကားကို) မနာယူၾကပါကုန္၊ မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ မင္းႀကီး၏ စစ္သူ ႀကီးတို႔၏ မင္းခ်င္းတို႔၏ (စကားကို) မနာယူၾကပါကုန္၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုခိုးသူ ႀကီးတို႔ကို မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ မင္းႀကီး၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ ရန္သူတို႔ဟူ၍ ဆိုအပ္ပါကုန္၏၊ အသွ်င္ ဘုရား ဤအတူ အမ်က္ေဒါသႀကီးကုန္ေသာ ေႏွာင့္ယွက္တတ္ကုန္ေသာ ႏွိပ္စက္တတ္ကုန္ေသာ ဘီလူးတို႔ သည္ ရွိပါကုန္၏၊ ထိုဘီလူးတို႔သည္ နတ္မင္းႀကီးတို႔၏ (စကားကို) မနာယူၾကပါကုန္၊ နတ္မင္းႀကီးတို႔၏ ဘီလူးစစ္သူႀကီးတို႔၏ (စကားကို) မနာယူၾကပါကုန္၊ နတ္မင္းႀကီးတို႔၏ ဘီလူးစစ္သူႀကီးတို႔၏ မင္းခ်င္း တို႔၏ (စကားကို) မနာယူၾကပါကုန္၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုဘီလူးတို႔ကို အျခားဘီလူးတို႔က နတ္မင္းႀကီး တို႔၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ ရန္သူတို႔ဟူ၍ ဆိုအပ္ပါကုန္၏။

အသွ်င္ဘုရား တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ ဘီလူးသည္လည္းေကာင္း၊ ဘီလူးမသည္လည္းေကာင္း။ပ။ ဂႏၶဗၺနတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ဂႏၶဗၺနတ္သမီးသည္လည္းေကာင္း။ပ။ ကု မ႓ဏ္သည္လည္းေကာင္း၊ ကု မ႓ဏ္မ သည္လည္းေကာင္း။ပ။ နဂါးသည္လည္းေကာင္း၊ နဂါးမသည္လည္းေကာင္း။ပ။ ဖ်က္ဆီးလိုေသာ စိတ္ရွိ သည္ျဖစ္၍ ရဟန္းေယာက်္ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းမိန္းမကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပါသကာ ေယာက်္ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပါသိကာမိန္းမကိုေသာ္လည္းေကာင္း သြားေနစဥ္ လိုက္၍ သြားျငားအံ့၊ ရပ္ေနစဥ္ ကပ္၍ ရပ္ျငားအံ့၊ ထိုင္ေနစဥ္ ကပ္၍ ထိုင္ျငားအံ့၊ အိပ္ေနစဥ္ ကပ္၍ အိပ္ျငားအံ့၊ ဤနတ္ မ်ား ဘီလူးမ်ား ဤနတ္ႀကီးမ်ား ဘီလူးႀကီးမ်ား စစ္သူႀကီးမ်ား စစ္မဟာေသနာပတိႀကီးမ်ားတို႔ကို သိေစအပ္ တိုင္တန္းအပ္ ေျပာၾကားအပ္၏၊ ”ဤဘီလူးသည္ (ဤသူကို) ဖမ္းစား၏၊ ဤဘီလူးသည္ ပူးဝင္၏၊ ဤဘီလူးသည္ ႏွိပ္စက္၏၊ ဤဘီလူးသည္ ညႇဥ္းဆဲ၏၊ ဤဘီလူးသည္ ဆင္းရဲေစ၏၊ ဤဘီလူးသည္ ပင္ပန္းေစ၏၊ ဤဘီလူးသည္ မလႊတ္လို”ဟု သိေစအပ္ တိုင္တန္းအပ္ ေျပာၾကားအပ္၏။

၂၉၃။ အဘယ္မည္ေသာ နတ္မ်ား ဘီလူးမ်ား နတ္ႀကီးမ်ား ဘီလူးႀကီးမ်ား စစ္သူႀကီးမ်ား စစ္မဟာေသနာ ပတိႀကီးမ်ားတို႔ကို သိေစအပ္ တိုင္တန္းအပ္ ေျပာၾကားအပ္သနည္းဟူမူ –

ဣႏၵ, ေသာမ, ဝ႐ုဏ, ဘာရဒြါဇ, ပဇာပတိ, စႏၵန, ကာမေသ႒, ကိႏၷဳဃ႑ဳ, နိဃ႑ဳ။

ပနာဒ, ၾသပမည, နတ္တို႔တမန္ မာတလိ, ဂႏၶဗၺ ေတာင္၌ ေနကုန္ေသာ စိတၱေသန, နေဠာရာဇာ, ဇေနသဘ။

သာတာဂီရ, ေဟမဝတ, ပုဏၰက, ကရတိယ, ဂုဠ, သိဝက, မုစလိႏၵ, ေဝႆာ မိတၱ, ယုဂႏၶရ။

ေဂါပါလ, သုပၸေရာဓ, ဟိရိ, ေနတၱိ, မႏၵိယ။

ပၪၥာလစ႑, အာဠဝ-ညဝက, ပဇၨဳႏၷ, သုမန, သုမုခ, ဒဓိမုခ, မဏိ, မာဏိဝရ, ဒီဃဟူေသာ ဘီလူးမ်ား နတ္မ်ားႏွင့္တကြ ေသရီသကနတ္တို႔တည္း။

ဤနတ္မ်ား ဘီလူးမ်ား နတ္ႀကီးမ်ား ဘီလူးႀကီးမ်ား စစ္သူႀကီးမ်ား စစ္မဟာေသနာပတိႀကီး မ်ားတို႔ကို သိေစအပ္ တိုင္တန္းအပ္ ေျပာၾကားအပ္၏၊ ”ဤဘီလူးသည္ (ဤသူကို) ဖမ္းစား၏၊ ဤဘီလူးသည္ ပူးဝင္၏၊ ဤဘီလူးသည္ ႏွိပ္စက္၏၊ ဤဘီလူးသည္ ၫႇဥ္းဆဲ၏၊ ဤဘီလူးသည္ ဆင္းရဲေစ၏၊ ဤဘီလူးသည္ ပင္ပန္းေစ၏၊ ဤဘီလူးသည္ မလႊတ္လို”ဟု သိေစအပ္ တိုင္တန္းအပ္ ေျပာၾကား အပ္၏။

အသွ်င္ဘုရား ဤအာဋာနာဋိယ ပရိတ္အရံအတားသည္ ရဟန္းေယာက်္ား ရဟန္းမိန္းမ ဥပါသကာ ေယာက်္ား ဥပါသိကာမိန္းမတို႔၏ အကာအကြယ္ အေစာင့္အေရွာက္အလို႔ငွါ မပင္ပန္း မဆင္းရဲေစျခင္းငွါ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းငွါ ျဖစ္ပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ အကြၽႏု္ပ္တို႔ သြားပါကုန္အံ့၊ အကြၽႏု္ပ္ တို႔သည္ ကိစၥမ်ားကုန္၏၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ျပဳဖြယ္မ်ားပါကုန္၏ ဟူ၍ (ေလွ်ာက္ထား၏)။

နတ္မင္းႀကီးတို႔ ယခုအခါ၌ သြားရန္ အခ်ိန္ကို သင္တို႔ သိကုန္၏ (သြားရန္မွာ သင္တို႔၏ အလို အတိုင္းပင္ ျဖစ္၏)ဟု (ငါ မိန္႔ဆို၏)။

၂၉၄။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ နတ္မင္းႀကီးေလးေယာက္တို႔သည္ ေနရာမွ ထကာ ငါ့ကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုး လ်က္ အ႐ိုအေသျပဳကာ ထိုအရပ္၌ပင္ ကြယ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုနတ္တို႔တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ နတ္တို႔သည္ ေနရာမွ ထကုန္၍ ငါ့ကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးလ်က္ အ႐ိုအေသျပဳကာ ထိုအရပ္၌ပင္ ကြယ္ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕နတ္ တို႔သည္ ငါႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုကုန္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကား ကို ေျပာဆိုၿပီး၍ ထိုအရပ္၌ပင္ ကြယ္ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕နတ္တို႔သည္ ငါ့ဆီသို႔ လက္အုပ္ခ်ီမိုး ရွိခိုးၾကလ်က္ ထိုအရပ္၌ပင္ ကြယ္ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕နတ္တို႔သည္ (မိမိတို႔) အမည္ အႏြယ္မ်ားကို ေျပာၾကား၍ ထိုအရပ္၌ပင္ ကြယ္ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕နတ္တို႔သည္ တိတ္ဆိတ္စြာ ထိုအရပ္၌ပင္ ကြယ္ကုန္၏။

၂၉၅။ ရဟန္းတို႔ အာဋာနာဋိယမည္ေသာ ပရိတ္အရံအတားကို သင္ယူၾကကုန္ေလာ့၊ ရဟန္းတို႔ အာဋာနာဋိယမည္ေသာ ပရိတ္အရံအတားကို အဖန္ဖန္ ေလ့လာၾကကုန္ေလာ့၊ ရဟန္းတို႔ အာဋာနာဋိယ မည္ေသာ ပရိတ္အရံအတားကို ေဆာင္ၾကကုန္ေလာ့၊ ရဟန္းတို႔ အာဋာနာဋိယမည္ေသာ ပရိတ္အရံ အတားသည္ အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္ စပ္၏၊ အာဋာနာဋိယမည္ေသာ ပရိတ္အရံအတားသည္ ရဟန္းေယာက်္ား ရဟန္းမိန္းမ ဥပါသကာေယာက်္ား ဥပါသိကာမိန္းမတို႔၏ အကာအကြယ္ အေစာင့္အေရွာက္ျဖစ္ျခင္းငွါ မဆင္းရဲမပင္ပန္းျခင္းငွါ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းငွါ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဤတရားေတာ္ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္ မူေသာ တရားေတာ္ကို ႏွစ္လိုကုန္သည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူၾကေလကုန္သတည္း။

ကိုးခုေျမာက္ အာဋာနာဋိယသုတ္ ၿပီး၏။