၂၆ – ျဗာဟၼဏဝဂ္

၁-ပသာဒဗဟုလျဗာဟၼဏဝတၳဳ

၃၈၃။ သူေတာ္ေကာင္း တဏွာတည္းဟူေသာ အလ်ဥ္ကို ျဖတ္ေလာ့၊ လုံ႔လျပဳ၍ ကာမတို႔ကို ပယ္ေလာ့၊ သခၤါရတို႔၏ကုန္ရာကို သိ၍ မျပဳျပင္အပ္ေသာ နိဗၺာန္ကို သိေလာ့၊ ရဟႏၲာ ျဖစ္ေလေလာ့။

၂-သမၺဟုလဘိကၡဳဝတၳဳ

၃၈၄။ သူေတာ္ေကာင္းသည္ ႏွစ္ပါးေသာ သမထ ဝိပႆနာတရားတို႔၌ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္၏။ ထိုအခါတရားမွန္ကို သိေသာ သူေတာ္ေကာင္းအား အလံုးစံုေသာ ကာမရာဂ သံေယာဇဥ္ စသည္တို႔သည္ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။

၃-မာရဝတၳဳ

၃၈၅။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္အား (စကၡဳစေသာ အတြင္းအာယတနေျခာက္ပါးတည္းဟူေသာ) ဤမွာဘက္ကမ္းသည္လည္းေကာင္း၊ (႐ူပါ႐ံုစေသာ အျပင္အာယတန ေျခာက္ပါးတည္းဟူေသာ) ထိုမွာဘက္ကမ္းသည္လည္းေကာင္း၊ ထိုမွာဘက္ ဤမွာဘက္ကမ္း ႏွစ္ပါးသည္လည္းေကာင္း မရွိ၊ ပူပန္ျခင္းကင္းသည္ျဖစ္၍ ကိေလသာႏွင့္မယွဥ္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

၄-အညတရျဗာဟၼဏဝတၳဳ

၃၈၆။ အနိစၥစေသာ လကၡဏာကို ႐ႈ၍ ကိေလသာျမဴကင္းလ်က္ (တစ္ကိုယ္တည္း) ေနေလ့ရွိေသာ ရဟန္းကိစၥ ၿပီးၿပီးေသာ အာသေဝါကင္း၍ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

၅-အာနႏၵေတၳရဝတၳဳ

၃၈၇။ ေနမင္းသည္ ေန႔အခါ၌သာ တင့္တယ္၏။ လမင္းသည္ ညဥ့္အခါ၌သာ တင့္တယ္၏။ မင္းသည္ မင္းေျမာက္တန္ဆာ ဆင္မွသာလွ်င္ တင့္တယ္၏။ ရဟႏၲာသည္ စ်ာန္ဝင္စားမွ သာလွ်င္ တင့္တယ္၏။ အမွန္ေသာ္ကား ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာ တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ အလံုးစံုေသာ ေန႔ညဥ့္ပတ္လံုး တင့္တယ္၏။

၆-အညတရျဗာဟၼဏပဗၺဇိတဝတၳဳ

၃၈၈။ မေကာင္းမႈကို အပျပဳၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဗာဟၼဏဟု ေခၚဆိုအပ္၏။ မေကာင္းမႈကို ၿငိမ္းေစတတ္ေသာ အက်င့္ရွိေသာေၾကာင့္ သမဏဟု ေခၚဆိုအပ္၏။ မိမိ၏ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးကို ထုတ္ပယ္ေသာေၾကာင့္ ပဗၺဇိတဟု ေခၚဆိုအပ္၏။

၇-သာရိပုတၱေတၳရဝတၳဳ

၃၈၉။ သူေတာ္ေကာင္း (ျဗာဟၼဏ) ကို မပုတ္ခတ္ရာ၊ သူေတာ္ေကာင္းသည္ မိမိကို ပုတ္ခတ္ေသာ ထိုသူအား အမ်က္မထြက္ရာ၊ သူေတာ္ေကာင္းအား ပုတ္ခတ္ျခင္းသည္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ျဖစ္၏။ ပုတ္ခတ္သူအား အမ်က္ထြက္သူသည္ ထို႔ထက္သာ၍ပင္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ျဖစ္၏။

၃၉ဝ။ ခ်စ္ႏွစ္သက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဒါသစိတ္ကို မတားျမစ္ႏိုင္ခဲ့မူ ထိုမတားျမစ္ႏိုင္ျခင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းအတြက္ အနည္းငယ္မွ်ပင္ မျမတ္၊ အၾကင္ အၾကင္ ဝတၳဳမွ ညႇဥ္းဆဲလိုေသာ စိတ္သည္ ဆုတ္နစ္၏။ ထိုထိုဝတၳဳမွ ဆင္းရဲမႈ ၿငိမ္းသည္သာတည္း။

၈-မဟာပဇာပတိေဂါတမီဝတၳဳ

၃၉၁။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္အား ကိုယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း မေကာင္းမႈျပဳျခင္း မရွိ၊ ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္သံုးပါးတို႔ျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေသာတိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

၉-သာရိပုတၱေတၳရဝတၳဳ

၃၉၂။ အၾကင္ဆရာထံမွ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားအပ္ေသာတရားကို သိရာ၏။ ပုဏၰားသည္ မီးကို ပူေဇာ္သကဲ့သို႔ ထိုဆရာကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးရာ၏။

၁ဝ-ဇဋိလျဗာဟၼဏဝတၳဳ

၃၉၃။ ဆံက်စ္ထံုးျခင္းတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အႏြယ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဇာတ္အားျဖင့္ လည္းေကာင္း ျဗာဟၼဏ မျဖစ္ႏိုင္၊ သစၥဉာဏ္ႏွင့္ ေလာကုတၱရာတရား ရွိသူသည္သာ စင္ၾကယ္သူလည္း ျဖစ္၏။ ျဗာဟၼဏလည္း ျဖစ္၏။

၁၁-ကုဟကျဗာဟၼဏဝတၳဳ

၃၉၄။ ပညာမရွိေသာ ရေသ့ သင့္အား ဆံက်စ္ထံုးျခင္းတို႔ျဖင့္ အဘယ္အက်ဳိး ရွိအံ့နည္း? သစ္နက္ေရဝတ္ျခင္းျဖင့္ သင့္အား အဘယ္အက်ဳိးရွိအံ့နည္း? သင္၏ကိုယ္တြင္း၌ ကိေလသာေတာ ရွိသည္ ျဖစ္လ်က္ ျပင္ပကိုသာ သုတ္သင္ဘိ၏။

၁၂-ကိသာေဂါတမီဝတၳဳ

၃၉၅။ ပံ့သကူသကၤန္းကို ေဆာင္ေသာ ၾကံဳလွီ၍ အေၾကာၿပဳိင္းၿပဳိင္းထေသာတစ္ေယာက္တည္း ေတာထဲ၌ စ်ာန္ဝင္စားေလ့ရွိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၁၃-ဧကျဗာဟၼဏဝတၳဳ

၃၉၆။ ပုဏၰားမ်ဳိး၌ ျဖစ္ေသာ ပုေဏၰးမမွ ျဖစ္ေသာသူကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား မေဟာ၊ ထိုပုဏၰားသည္ ရာဂစေသာ ေၾကာင့္ၾကမႈ ကိေလသာရွိခဲ့မူ ေဘာဝါဒီ အမည္ရွိ၏။ ေၾကာင့္ၾကမႈ ကိေလသာလည္းမရွိ စြဲလမ္းမႈလည္း မရွိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၁၄-ဥဂၢေသနေသ႒ိပုတၱဝတၳဳ

၃၉၇။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ‘သံေယာဇဥ္’အားလံုးကို ျဖတ္၍ ထိတ္လန္႔ပူပန္မႈ မရွိ၊ ကပ္ၿငိတတ္သည့္ ကိေလသာကို လြန္ေသာ ကိေလသာႏွင့္ မယွဥ္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၁၅-ေဒြျဗာဟၼဏဝတၳဳ

၃၉၈။ (ေဒါသတည္းဟူေသာ) ေႏွာင္ႀကိဳးကိုလည္းေကာင္း၊ (တဏွာတည္းဟူေသာ) လြန္ႀကိဳးကိုလည္းေကာင္း၊ ကိန္းေအာင္းေနေသာ ကိေလသာႏွင့္တကြေသာ မိစၧာဒိ႒ိ ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါးတည္းဟူေသာ ထူးႀကိဳးကိုလည္းေကာင္း ျဖတ္၍ အဝိဇၨာ တံခါးက်ည္ မင္းတုပ္ကို ႏုတ္ပယ္ၿပီးလွ်င္ သစၥာေလးပါးကို သိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၁၆-အေကၠာသကဘာရဒြါဇဝတၳဳ

၃၉၉။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ဆဲေရးျခင္း ပုတ္ခတ္ညႇဥ္းဆဲျခင္း ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္းကို အမ်က္ မထြက္ဘဲသည္းခံ၏။သည္းခံျခင္းအားတည္းဟူေသာ စစ္သည္ဗိုလ္ပါရွိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

၁၇-သာရိပုတၱေတၳရဝတၳဳ

၄ဝဝ။ အမ်က္လည္းမထြက္ (ဓုတင္) အက်င့္လည္းရွိ သီလႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေသာတဏွာျပန္႔ေျပာျခင္းလည္း မရွိ ယဥ္ေက်း၍ အဆံုးစြန္ေသာ ကိုယ္ရွိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၁၈-ဥပၸလဝဏၰာေတၳရီဝတၳဳ

၄ဝ၁။ ၾကာဖက္၌ ေရမတင္သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ (ပြတ္ေဆာက္) စူးဖ်ား၌ မုန္ညင္းေစ့ မတည္ႏိုင္သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ကာမတို႔၌ မလိမ္းက်ံ မကပ္ၿငိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၁၉-အညတရျဗာဟၼဏဝတၳဳ

၄ဝ၂။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ဤဘဝ၌ပင္ မိမိဆင္းရဲ၏ကုန္ရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ကို သိ၏။ ခ်အပ္ေသာ ခႏၶာဝန္ရွိ၍ ကိေလသာႏွင့္ မယွဥ္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၂ဝ-ေခမာဘိကၡဳနီဝတၳဳ

၄ဝ၃။ နက္နဲေသာ ပညာရွိေသာ ထက္ျမက္ေသာ ပညာရွိေသာ လမ္းမွန္ဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္၌ လိမၼာေသာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ၿပီးေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၂၁-ပဗ႓ာရဝါသီတိႆေတၳရဝတၳဳ

၄ဝ၄။ လူတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ႏွစ္ပါးစံုေသာသူတို႔ႏွင့္ မေရာယွက္ေသာတဏွာကင္းေၾကာင္း အက်င့္ရွိသည္ျဖစ္၍ အလိုနည္းေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၂၂-အညတရဘိကၡဳဝတၳဳ

၄ဝ၅။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ထိတ္လန္႔တတ္ေသာ (ပုထုဇဥ္ေသကၡ) ပုဂၢိဳလ္တို႔၌လည္းေကာင္း၊ မေၾကာက္မလန္႔တည္တံ့ေသာ (ရဟႏၲာ) ပုဂၢိဳလ္တို႔၌လည္းေကာင္း တုတ္လက္နက္ကို ပယ္ခ်ထားၿပီးျဖစ္၍ မိမိလည္း မသတ္ သူတစ္ပါးကိုလည္း မသတ္ေစ၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၂၃-သာမေဏရာနံဝတၳဳ

၄ဝ၆။ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳသူတို႔၌ မဆန္႔က်င္ေသာ ဓားတုတ္ရွိေသာသူတို႔၌ ဓားတုတ္ ခ်ထားၿပီးသည္ျဖစ္၍ ရန္ၿငိမ္းေသာ စြဲလမ္းအပ္ေသာအရာတို႔၌ စြဲလမ္းျခင္းမရွိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၂၄-မဟာပႏၲကေတၳဝတၳဳ

၄ဝ၇။ မုန္ညင္းေစ႕သည္ (ပြတ္ေဆာက္) စူးဖ်ားမွ ေလ်ာက်သကဲ့သို႔ စြဲမက္မႈ ‘ရာဂ’ အမ်က္ထြက္မႈ ‘ေဒါသ’ ေထာင္လႊားမႈ ‘မာန’ သူတစ္ပါး၏ဂုဏ္ကို ဖ်က္ဆီးမႈ ‘မကၡ’တို႔ ကင္းပေလွ်ာက်ၿပီးေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၂၅-ပိလိႏၵဝစၧေတၳရဝတၳဳ

၄ဝ၈။ ႏူးညံ့ေျပျပစ္၍ သေဘာအဓိပၸါယ္ေပၚလြင္ေစေသာမွန္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုရာ၏။ မည္သည့္တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုမွ် အမ်က္ေဒါသျဖင့္ မထိခိုက္ မၿငိစြန္းေစရာ၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

၂၆-အညတရေတၳရဝတၳဳ

၄ဝ၉။ ေလာက၌ ပိုင္ရွင္မေပးေသာ ဥစၥၥာကို ရွည္သည္ျဖစ္ေစ၊ တိုသည္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ မခိုးယူေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၂၇-သာရိပုတၱေတၳရဝတၳဳ

၄၁ဝ။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္အား ဤေလာက၌လည္းေကာင္း၊ တမလြန္ေလာက၌လည္းေကာင္း မက္ေမာမႈတဏွာတို႔ မရွိကုန္။ မက္ေမာမႈ အာသာကင္း၍ ကိေလသာႏွင့္ မယွဥ္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၂၈-မဟာေမာဂၢလႅာနေတၳရဝတၳဳ

၄၁၁။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္အား ကပ္ၿငိတြယ္တာျခင္းတို႔ မရွိကုန္။ တရားမွန္ကို သိ၍သို႔ေလာသို႔ေလာဟု ေတြးေတာျခင္းမရွိ၊ အၿမိဳက္နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၂၉-ေရဝတေတၳရဝတၳဳ

၄၁၂။ ဤေလာက၌ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ကံ ႏွစ္ပါးစံုတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ကပ္ၿငိတတ္ေသာတဏွာကိုလည္းေကာင္း လြန္ေျမာက္၏။ စိုးရိမ္ျခင္းမရွိေသာ ကိေလသာျမဴကင္းေသာ စင္ၾကယ္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၃ဝ-စႏၵာဘေတၳရဝတၳဳ

၄၁၃။ အညစ္အေၾကးကင္းေသာ လမင္းကဲ့သို႔ ကိေလသာမရွိ၍ စင္ၾကယ္ေသာ အထူးသျဖင့္ ၾကည္လင္ေသာ ေနာက္က်ဳျခင္းမွ ကင္းလ်က္ ဘဝတို႔၌ ႏွစ္သက္တတ္သည့္ တဏွာကုန္ခန္းေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၃၁-သီဝလိေတၳရဝတၳဳ

၄၁၄။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ရာဂတည္းဟူေသာ ေဘးကိုလည္းေကာင္း၊ ကိေလသာတည္း ဟူေသာ အသြားခက္သည့္ ခရီးကိုလည္းေကာင္း၊ သံသရာဟူေသာ အကူးခက္သည့္ သမုဒၵရာကိုလည္းေကာင္း၊ ေမာဟတည္းဟူေသာ အမိုက္ေမွာင္ကိုလည္းေကာင္း လြန္ေျမာက္ၿပီ။ ၾသဃေလးပါးကို ကူးေျမာက္ၿပီးျဖစ္၍ နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္၏။ ကိေလသာတို႔ကို ႐ႈိ႕ျမႇိဳက္ေလ့ရွိ၏။ တဏွာကင္း၍သို႔ေလာသို႔ေလာ ေတြးေတာမႈမရွိ၊ အစြဲအလမ္းကင္း၍ ၿငိမ္းေအး၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၃၂-သုႏၵရသမုဒၵေတၳရဝတၳဳ

၄၁၅။ ဤေလာက၌ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ကာမတို႔ကို ပယ္၍ အိမ္ရာမေထာင္ဘဲ ရဟန္းျပဳ၏။ ကုန္ၿပီးေသာ ကာမ ကုန္ၿပီးေသာ ဘဝရွိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၃၃-ဇဋိလေတၳရဝတၳဳ

၄၁၆။ ဤေလာက၌ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ တဏွာတို႔ကို ပယ္၍ အိမ္ရာမေထာင္ဘဲ ရဟန္းျပဳ၏။ ကုန္ၿပီးေသာတဏွာ ကုန္ၿပီးေသာ ဘဝရွိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၃၄-ေဇာတိကေတၳရဝတၳဳ

၄၁၇။ ဤေလာက၌ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ တဏွာတို႔ကို ပယ္၍ အိမ္ရာမေထာင္ဘဲ ရဟန္းျပဳ၏။ ကုန္ၿပီးေသာတဏွာ ကုန္ၿပီးေသာ ဘဝရွိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၃၅-နဋပုတၱကေတၳရဝတၳဳ

၄၁၈။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ လူ၌ ျဖစ္ေသာ အစီးအပြါးကို ပယ္စြန္႔၍ နတ္၌ ျဖစ္ေသာ အစီးအပြါးကို လြန္ေျမာက္၏။ အလံုးစံု အစီးအပြါးႏွင့္ မယွဥ္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၃၆-နဋပုတၱကေတၳရဝတၳဳ

၄၁၉။ (ကာမဂုဏ္၌) ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း (ဆိတ္ၿငိမ္ရာ၌) မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ပယ္စြန္႔၍ ၿငိမ္းေအးၿပီးေသာ ဥပဓိ မရွိေသာ အလံုးစံုေသာ ေလာကကို လႊမ္းမိုး၍ တည္ေသာ ရဲရင့္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၃၇-ဝဂႌသေတၳရဝတၳဳ

၄၂ဝ။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ သတၱဝါတို႔၏ ေသျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ပဋိသေႏၶ ေနျခင္းကို လည္းေကာင္း အလံုးစံုအားျဖင့္ သိ၏။ ကပ္ၿငိတြယ္တာျခင္းမရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္း အက်င့္ကို ေကာင္းစြာ က်င့္၍ (သစၥာေလးပါးကို) သိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၄၂၁။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္၏ လားရာ ‘ဂတိ’ကို နတ္ ဂႏၶဗၺနတ္ လူတို႔သည္ မသိကုန္။ အာသေဝါကုန္ခန္း၍ ရဟႏၲာျဖစ္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၃၈-ဓမၼဒိႏၷာေတၳရီဝတၳဳ

၄၂၂။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္အား အတိတ္ခႏၶာ၌လည္းေကာင္း၊ အနာဂတ္ခႏၶာ၌လည္းေကာင္း၊ ပစၥဳပၸန္ခႏၶာ၌လည္းေကာင္း ေၾကာင့္ၾကမႈ မရွိ၊ ေၾကာင့္ၾကမႈ မရွိေသာ စြဲလမ္းမႈ ကင္းေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၃၉-အဂၤုလိမာလေတၳရဝတၳဳ

၄၂၃။ ေရွ႕ေဆာင္ႏြားလားဥသဘႏွင့္တူေသာ ျမတ္၍ လုံ႔လရွိေသာ သီလကၡႏၶ စသည္ကို ရွာမွီးေလ့ရွိေသာ မာရ္သံုးပါးကို ေအာင္ေသာတဏွာကင္းေသာ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးကို ေဆးေလွ်ာ္ၿပီးေသာ သစၥာေလးပါးကို သိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၄ဝ-ေဒဝဟိတျဗာဟၼဏဝတၳဳ

၄၂၄။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကို သိ၏။ နတ္ျပည္ ငရဲျပည္ ကိုလည္း ျမင္၏။ ပဋိသေႏၶကုန္ရာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္၏။ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ၿပီးေသာ ရဟန္းျဖစ္၏။ အလံုးစံုေသာ ကိေလသာတို႔၏ ကုန္ေၾကာင္းအက်င့္ကို က်င့္သံုးအပ္ၿပီးေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ခုေျမာက္ ျဗာဟၼဏဝဂ္ ၿပီး၏။

ဓမၼပဒပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ၿပီး၏။