မန ၁၀၁: ေဒဝဒဟသုတ္

၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သကၠတိုင္း ေဒဝဒဟမည္ေသာ သာကီဝင္မင္းတို႔၏ နိဂံုး၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔”ဟု ေခၚေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကား ေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤ (မိန္႔ေတာ္မူလတၱံ႕ေသာ တရား) စကားကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ”ဤပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါသည္ အလံုးစံုေသာ သုခေဝဒနာ ဒုကၡေဝဒနာ သုခဒုကၡမဟုတ္ေသာ ဥေပကၡာေဝဒနာကို ခံစား၏၊ ယင္းခံစားမႈဟူသမွ်သည္ ေရွးကျပဳခဲ့ေသာ အတိတ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ (ပၪၥာတပ) အက်င့္ျဖင့္ ကံေဟာင္းတို႔ကို ကင္းေပ်ာက္ေစလ်က္ ကံသစ္တို႔ကိုလည္း (ေနာက္ထပ္) မျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ပြါးျခင္း မရွိေတာ့ၿပီ၊ ေနာင္အခါ၌ မျဖစ္ပြါးျခင္းေၾကာင့္ ကံကုန္၏၊ ကံကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲကုန္၏၊ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ခံစားမႈကုန္၏၊ ခံစားမႈကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡအလံုးစံုသည္ ေက်ပ်က္လတၱံ႕”ဟု ဤသို႔ေျပာဆို ယူဆေလ့ရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ နိဂဏၭတို႔သည္ ဤသို႔ ေျပာဆိုေလ့ရွိကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ငါသည္ ဤသို႔ ေျပာဆိုေလ့ရွိေသာ နိဂဏၭတို႔သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ – ”ငါ့သွ်င္ နိဂဏၭတို႔ ‘ဤပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါသည္ အလံုးစံုေသာ သုခေဝဒနာ ဒုကၡေဝဒနာ သုခဒုကၡမဟုတ္ေသာ ဥေပကၡာ ေဝဒနာကို ခံစား၏၊ ထိုခံစားမႈဟူသမွ်သည္ ေရွးကျပဳခဲ့ေသာ အတိတ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ (ပၪၥာတပ) အက်င့္ျဖင့္ ကံေဟာင္းတို႔ကို ကင္းေပ်ာက္ေစလ်က္ ကံသစ္တို႔ကိုလည္း (ေနာက္ထပ္) မျပဳလုပ္ျခင္း ေၾကာင့္ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ပြါးျခင္း မရွိေတာ့ေခ်၊ ေနာင္အခါ၌ မျဖစ္ပြါးျခင္းေၾကာင့္ ကံကုန္၏၊ ကံကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲကုန္၏၊ ဆင္းရဲ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ခံစားမႈကုန္၏၊ ခံစားမႈကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုဆင္းရဲဒုကၡ အလံုးစံုသည္ ေက်ပ်က္လတၱံ႕’ဟု ဤသို႔ သင္တို႔ ေျပာဆိုယူဆေလ့ရွိကုန္သည္ဟူသည္မွာ မွန္သေလာ”ဟု ေမး၏။ ရဟန္းတို႔ ငါသည္ ဤသို႔ေမးေသာ္ ထိုနိဂဏၭတို႔သည္ ”ဟုတ္၏”ဟု ဝန္ခံၾကကုန္၏။

ငါသည္ ထိုနိဂဏၭတို႔ကို- ”ငါ့သွ်င္ နိဂဏၭတို႔ ‘ငါတို႔သည္ ေရွးက ျဖစ္ဖူးကုန္သည္သာတည္း၊ မျဖစ္ ဖူးၾကကုန္သည္ကား မဟုတ္’ဟု သင္တို႔ သိၾကကုန္သေလာ”ဟု ေမး၏။ ”ငါ့သွ်င္ မသိၾကပါ”ဟု (ဆိုၾက ကုန္၏)။

”ငါ့သွ်င္နိဂဏၭတို႔ ‘ငါတို႔သည္ ဤသို႔ ဤသို႔ေသာ မေကာင္းမႈကံကို ျပဳခဲ့ၾကဖူးကုန္ၿပီ’ဟု သင္တို႔ သိၾကကုန္သေလာ”ဟု (ေမး၏)။ ”ငါ့သွ်င္ မသိၾကပါ”ဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

”ငါ့သွ်င္ နိဂဏၭတို႔ ‘ဤမွ်ေလာက္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡကား ေက်ပ်က္ၿပီးၿပီ၊ ဤမွ်ေလာက္ေသာ ဆင္းရဲ ဒုကၡကို ေခ်ဖ်က္ရဦးမည္၊ ဤမွ်ေလာက္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡ ေက်ပ်က္ေသာ္ ဆင္းရဲဒုကၡအလံုးစံုသည္ ေက်ပ်က္လတၱံ႕’ဟု သင္တို႔ သိၾကကုန္သေလာ”ဟု (ေမး၏)။ ”ငါ့သွ်င္ မသိၾကပါ”ဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

”ငါ့သွ်င္ နိဂဏၭတို႔ ‘မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ အကုသိုလ္တရားတို႔၏ ေပ်ာက္ကင္းျခင္း ကုသိုလ္တရားတို႔၏ ျပည့္စံုျခင္းကို သင္တို႔ သိၾကကုန္သေလာ”ဟု (ေမး၏)။ ”ငါ့သွ်င္ မသိၾကပါ”ဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

၂။ ငါ့သွ်င္ နိဂဏၭတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔သည္ ”ငါတို႔သည္ ေရွးက ျဖစ္ခဲ့ၾကဖူးသည္သာတည္း၊ မျဖစ္ခဲ့ၾကဖူးသည္ကား မဟုတ္”ဟု သင္တို႔ မသိၾကကုန္။ ”ငါတို႔သည္ ေရွးက မေကာင္းမႈကံကို ျပဳခဲ့ၾကဖူးသည္သာတည္း၊ မျပဳခဲ့ၾကဖူးသည္ကား မဟုတ္”ဟု မသိၾကကုန္။ ”ဤသို႔ ဤသို႔ေသာ မေကာင္း မႈကံကို ျပဳခဲ့ၾကဖူးကုန္ၿပီ”ဟု မသိၾကကုန္။ ”ဤမွ်ေလာက္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡကား ေက်ပ်က္ၿပီးၿပီ၊ ဤ မွ်ေလာက္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡကို ေခ်ဖ်က္ရဦးမည္၊ ဤမွ်ေလာက္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡေက်ပ်က္ေသာ္ ဆင္းရဲ ဒုကၡအလံုးစံုသည္ ေက်ပ်က္လတၱံ႕”ဟု မသိၾကကုန္။ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ အကုသိုလ္တရားတို႔၏ ေပ်ာက္ ကင္းျခင္း ကုသိုလ္တရားတို႔၏ ျပည့္စံုျခင္းကို မသိၾကကုန္။

ဤသို႔ မသိသည္ရွိေသာ္ ”ဤပုဂၢိဳလ္သတၱဝါသည္ အလံုးစံုေသာ သုခေဝဒနာ ဒုကၡေဝဒနာ သုခဒုကၡ မဟုတ္ေသာ ဥေပကၡာေဝဒနာကို ခံစား၏၊ ထိုခံစားမႈဟူသမွ်သည္ ေရွးကျပဳခဲ့ေသာ အတိတ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ (ပၪၥာတပ) အက်င့္ျဖင့္ ကံေဟာင္းတို႔ကိုလည္း ကင္းေပ်ာက္ေစလ်က္ ကံသစ္တို႔ကိုလည္း (ေနာက္ထပ္) မျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ပြါးျခင္း မရွိေတာ့ေခ်၊ ေနာင္အခါ၌ မျဖစ္ ပြါးျခင္းေၾကာင့္ ကံကုန္၏၊ ကံကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲကုန္၏၊ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ခံစားမႈကုန္၏၊ ခံစားမႈကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡအလံုးစံုသည္ ေက်ပ်က္လတၱံ႕”ဟု အသွ်င္နိဂဏၭတို႔ ေျဖၾကားျခင္းငွါ မသင့္။

ငါ့သွ်င္ နိဂဏၭတို႔ ”ငါတို႔သည္ ေရွးက ျဖစ္ခဲ့ၾကဖူးသည္သာတည္း၊ မျဖစ္ခဲ့ၾကဖူးသည္ကား မဟုတ္”ဟု သင္တို႔ အကယ္၍ သိကုန္ျငားအံ့။ ငါတို႔သည္ ေရွးက မေကာင္းမႈကံကို ျပဳခဲ့ၾကဖူးသည္သာတည္း၊ မျပဳခဲ့ၾကဖူးသည္ကား မဟုတ္ကုန္”ဟု သိကုန္ျငားအံ့။ ဤသို႔ ဤသို႔ေသာ မေကာင္းမႈကံကို ျပဳခဲ့ၾက ဖူးကုန္ၿပီ”ဟု သိကုန္ျငားအံ့။ ”ဤမွ်ေလာက္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡကား ေက်ပ်က္ၿပီးၿပီ၊ ဤမွ်ေလာက္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡကို ေခ်ဖ်က္ရဦးမည္၊ ဤမွ်ေလာက္ ဆင္းရဲဒုကၡေက်ပ်က္ေသာ္ ဆင္းရဲဒုကၡအလံုးစံုသည္ ေက်ပ်က္လတၱံ႕”ဟု သိကုန္ျငားအံ့။ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ အကုသိုလ္တရားတို႔၏ ေပ်ာက္ကင္းျခင္း ကုသိုလ္တရားတို႔၏ ျပည့္စံုျခင္းကို သိကုန္ျငားအံ့။ ဤသို႔ သိကုန္သည္ရွိေသာ္ ”ဤပုဂၢိဳလ္သတၱဝါသည္ အလံုးစံုေသာ သုခေဝဒနာ ဒုကၡေဝဒနာ သုခဒုကၡမဟုတ္ေသာ ဥေပကၡာေဝဒနာကို ခံစား၏၊ ထိုခံစားမႈဟူ သမွ်သည္ ေရွးကျပဳခဲ့ေသာ အတိတ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ (ပၪၥာတပ) အက်င့္ျဖင့္ ကံေဟာင္းတို႔ကို ကင္းေပ်ာက္ေစလ်က္ ကံသစ္တို႔ကိုလည္း (ေနာက္ထပ္) မျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ပြါးျခင္း မရွိေတာ့ေခ်၊ ေနာင္အခါ၌ မျဖစ္ပြါးျခင္းေၾကာင့္ ကံကုန္၏၊ ကံကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲကုန္၏၊ ဆင္းရဲကုန္ ျခင္းေၾကာင့္ ခံစားမႈကုန္၏၊ ခံစားမႈကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡအလံုးစံုသည္ ေက်ပ်က္လတၱံ႕”ဟု အသွ်င္ နိဂဏၭတို႔ ေျဖၾကားျခင္းငွါ သင့္၏။

၃။ ငါ့သွ်င္ နိဂဏၭတို႔ ဥပမာအားျဖင့္ အထပ္ထပ္လိမ္းက်ံထားေသာ ဆိပ္လူးျမား အစူးခံရေသာ ေယာက်္ားသည္ ျမားစူးေသာေဝဒနာေၾကာင့္ ဆင္းရဲျပင္းထန္ အခံခက္ေသာ ေဝဒနာကို ခံစားရရာ၏။ ထိုေယာက်္ား၏ မိတ္ေဆြ ခင္ပြန္း ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္ ျမားဆိပ္ကု ေဆးဆရာကို ပင့္ေခၚလာကုန္ရာ၏။ ထိုေယာက်္ားအား ထိုျမားဆိပ္ကု ေဆးဆရာသည္ ဓားငယ္ျဖင့္ အနာဝကို ခြဲစိပ္ရာ၏၊ ထိုေယာက်္ား သည္ ဓားငယ္ျဖင့္ အနာဝကို ခြဲစိပ္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဆင္းရဲျပင္းထန္ အခံခက္ေသာ ေဝဒနာကို ခံစားရရာ၏။ ထိုေယာက်္ားအား ထိုျမားဆိပ္ကု ေဆးဆရာသည္ ေျငာင့္ရွာေမႊတံျဖင့္ ျမားကို ရွာရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားသည္ ေျငာင့္ရွာေမႊတံျဖင့္ ျမား (ေျငာင့္)ကို ရွာျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဆင္းရဲျပင္းထန္ အခံခက္ေသာ ေဝဒနာကို ခံစားရရာ၏။ ထိုေယာက်္ားအား ထိုျမားဆိပ္ကု ေဆးဆရာသည္ ျမားကို ႏုတ္ရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားသည္ ျမားကို ႏုတ္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဆင္းရဲ ျပင္းထန္ အခံခက္ေသာ ေဝဒနာကို ခံစားရရာ၏။ ထိုေယာက်္ားအား ထိုျမားဆိပ္ကု ေဆးဆရာသည္ မီးဖုတ္ထားေသာ သွ်ိသွ်ားသီးမႈန္႔ကို အနာဝ၌ ထည့္သြင္းရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားသည္ မီးဖုတ္ထားေသာ သွ်ိသွ်ားသီးမႈန္႔ကို အနာဝ၌ ထည့္သြင္းျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဆင္းရဲျပင္းထန္ အခံခက္ေသာ ေဝဒနာကို ခံစားရရာ၏။ ထိုေယာက်္ားသည္ ေနာက္အခါ၌ အသားႏုတက္၍ အေရေကာင္းမြန္ၿပီးလွ်င္ အနာေပ်ာက္ကင္းရာ၏၊ ခ်မ္းသာစြာ မိမိသေဘာအတိုင္း အလိုရွိရာအရပ္သို႔ သြားလာႏိုင္ရာ၏။

ထိုေယာက်္ားမွာ ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ရာ၏ ”ငါသည္ ေရွးက အထပ္ထပ္လိမ္းက်ံထားေသာ ဆိပ္လူး ျမား အစူးခံရဖူး၏၊ ထိုငါသည္ ျမားစူးေသာ ေဝဒနာဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဆင္းရဲျပင္းထန္ အခံခက္ေသာ ေဝဒနာကို ခံစားရဖူး၏။ ထိုငါ၏ မိတ္ေဆြ ခင္ပြန္း ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္ ျမားဆိပ္ကု ေဆးဆရာကို ပင့္ေခၚလာဖူးကုန္၏။ ထိုငါ့အား ထိုျမားဆိပ္ကု ေဆးဆရာသည္ ဓားငယ္ျဖင့္ အနာဝကို ခြဲစိပ္ဖူး၏၊ ထိုငါသည္ ဓားငယ္ျဖင့္ အနာဝကို ခြဲစိပ္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဆင္းရဲျပင္းထန္ အခံခက္ေသာ ေဝဒနာကို ခံစားရဖူး၏။ ထိုငါ့အား ထိုျမားဆိပ္ကု ေဆးဆရာသည္ ေျငာင့္ရွာေမႊတံျဖင့္ ျမားကို ရွာဖူး၏၊ ထိုငါသည္ ေျငာင့္ရွာေမႊတံျဖင့္ (ျမား) ေျငာင့္ကို ရွာျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဆင္းရဲျပင္းထန္ အခံခက္ေသာ ေဝဒနာကို ခံစားရဖူး၏။ ထိုငါ့အား ထိုျမားဆိပ္ကု ေဆးဆရာသည္ ျမားကို ႏုတ္ဖူး၏၊ ထိုငါသည္ ျမားကို ႏုတ္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဆင္းရဲျပင္းထန္ အခံ ခက္ေသာ ေဝဒနာကို ခံစားရဖူး၏။ ထိုငါ့အား ထိုျမားဆိပ္ကု ေဆးဆရာသည္ မီးဖုတ္ထားေသာ သွ်ိသွ်ား သီးမႈန္႔ကို အနာဝ၌ ထည့္သြင္းဖူး၏၊ ထိုငါသည္ မီးဖုတ္ထားေသာ သွ်ိသွ်ားသီးမႈန္႔ကို အနာဝ၌ ထည့္ သြင္းျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဆင္းရဲျပင္းထန္ အခံခက္ေသာ ေဝဒနာကို ခံစားရဖူး၏။ ထိုငါသည္ ယခုအခါ၌ အသားႏုတက္၍ အေရေကာင္းမြန္ၿပီးလွ်င္ အနာေပ်ာက္ကင္း၏၊ ခ်မ္းသာစြာ မိမိ သေဘာအတိုင္း အလိုရွိရာအရပ္သို႔ သြားလာႏိုင္၏”ဟု (အၾကံျဖစ္ရာ၏)။

ငါ့သွ်င္ နိဂဏၭတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ”ငါတို႔သည္ ေရွးက ျဖစ္ခဲ့ၾကဖူးသည္သာတည္း၊ မျဖစ္ခဲ့ၾကဖူး သည္ကား မဟုတ္”ဟု သင္တို႔ အကယ္၍ သိကုန္ျငားအံ့။ ”ငါတို႔သည္ ေရွးက မေကာင္းမႈကံကို ျပဳခဲ့ ၾကဖူးသည္သာတည္း၊ မျပဳခဲ့ၾကဖူးသည္ကား မဟုတ္”ဟု သိကုန္ျငားအံ့။ ”ငါတို႔သည္ ဤသို႔ ဤသို႔ ေသာ မေကာင္းမႈကံကို ျပဳခဲ့ၾကဖူးကုန္ၿပီ”ဟု သိကုန္ျငားအံ့။ ”ဤမွ်ေလာက္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡကား ေက် ပ်က္ၿပီးၿပီ၊ ဤမွ်ေလာက္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡကို ေခ်ဖ်က္ရဦးမည္၊ ဤမွ်ေလာက္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡေက်ပ်က္ေသာ္ ဆင္းရဲဒုကၡအလံုးစံုသည္ ေက်ပ်က္လတၱံ႕”ဟု သိကုန္ျငားအံ့၊ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ အကုသိုလ္ တရားတို႔၏ ေပ်ာက္ကင္းျခင္း ကုသိုလ္တရားတို႔၏ ျပည့္စံုျခင္းကို သိကုန္ျငားအံ့။ ဤသို႔ သိကုန္သည္ရွိ ေသာ္ ”ဤပုဂၢိဳလ္သတၱဝါသည္ အလံုးစံုေသာ သုခေဝဒနာ ဒုကၡေဝဒနာ သုခဒုကၡမဟုတ္ေသာ ဥေပကၡာ ေဝဒနာကို ခံစား၏၊ ထိုခံစားမႈဟူသမွ်သည္ ေရွးကျပဳခဲ့ေသာ အတိတ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ (ပၪၥာတပ) အက်င့္ျဖင့္ ကံေဟာင္းတို႔ကို ကင္းေပ်ာက္ေစလ်က္ ကံသစ္တို႔ကိုလည္း (ေနာက္ထပ္) မျပဳလုပ္ ျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ပြါးျခင္း မရွိေတာ့ေခ်၊ ေနာင္အခါ၌ မျဖစ္ပြါးျခင္းေၾကာင့္ ကံကုန္၏၊ ကံကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲကုန္၏၊ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ခံစားမႈကုန္၏၊ ခံစားမႈကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ထို ဆင္းရဲဒုကၡအလံုးစံုသည္ ေက်ပ်က္လတၱံ႕”ဟု အသွ်င္နိဂဏၭတို႔ ေျဖၾကားျခင္းငွါ သင့္ရာ၏။

ငါ့သွ်င္ နိဂဏၭတို႔ ”ငါတို႔သည္ ေရွးက ျဖစ္ခဲ့ၾကဖူးသည္သာတည္း၊ မျဖစ္ခဲ့ၾကဖူးသည္ကား မဟုတ္”ဟု အၾကင္ေၾကာင့္လည္း သင္တို႔သည္ မသိၾကကုန္။ ”ငါတို႔သည္ ေရွးက မေကာင္းမႈကံကို ျပဳခဲ့ၾကဖူး သည္သာတည္း၊ မျပဳခဲ့ၾကဖူးသည္ကား မဟုတ္”ဟု မသိၾကကုန္။ ”ငါတို႔သည္ ဤသို႔ ဤသို႔ေသာ မေကာင္းမႈကံကို ျပဳခဲ့ၾကဖူးကုန္ၿပီ”ဟု မသိၾကကုန္။ ”ဤမွ်ေလာက္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡကား ေက်ပ်က္ ၿပီးၿပီ၊ ဤမွ်ေလာက္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡကို ေခ်ဖ်က္ရဦးမည္၊ ဤမွ်ေလာက္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡေက်ပ်က္ေသာ့္ဆင္းရဲဒုကၡအလံုးစံုသည္ ေက်ပ်က္လတၱံ႕”ဟု မသိၾကကုန္။ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ အကုသိုလ္တရားတို႔၏ ေပ်ာက္ကင္းျခင္း ကုသိုလ္တရားတို႔၏ ျပည့္စံုျခင္းကို အၾကင္ေၾကာင့္လည္း မသိၾကကုန္၊ ထိုသို႔ မသိၾက ကုန္ေသာေၾကာင့္ ”ဤပုဂၢိဳလ္သတၱဝါသည္ အလံုးစံုေသာ သုခေဝဒနာ ဒုကၡေဝဒနာ သုခဒုကၡမဟုတ္ေသာ ဥေပကၡာေဝဒနာကို ခံစား၏၊ ထိုခံစားမႈဟူသမွ်သည္ ေရွးကျပဳခဲ့ေသာ အတိတ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ (ပၪၥာတပ) အက်င့္ျဖင့္ ကံေဟာင္းတို႔ကို ကင္းေပ်ာက္ေစလ်က္ ကံသစ္တို႔ကိုလည္း (ေနာက္ ထပ္) မျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ပြါးျခင္း မရွိေတာ့ေခ်၊ ေနာင္အခါ၌ မျဖစ္ပြါးျခင္းေၾကာင့္ ကံကုန္၏၊ ကံကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲကုန္၏၊ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ခံစားမႈကုန္၏၊ ခံစားမႈကုန္ျခင္း ေၾကာင့္ ထိုဆင္းရဲဒုကၡအားလံုး ေပ်ာက္ျငိမ္းသည္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု အသွ်င္နိဂဏၭတို႔ ေျဖၾကားျခင္းငွါ မသင့္။

၄။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ေျပာဆိုေသာ္ ထိုနိဂဏၭတို႔က ငါ့အား ဤစကားကို ေျပာဆိုၾကကုန္၏ – ”ငါ့သွ်င္ နာဋ၏သား နိဂဏၭသည္ အလံုးစံုကို သိ၏၊ အလံုးစံုကို ျမင္၏၊ ‘သြားေနစဥ္ ရပ္ေနစဥ္ အိပ္ေနစဥ္ ႏိုးေနစဥ္ ဉာဏ္အျမင္သည္ ငါ့အား အျမဲမျပတ္ ေရွး႐ႈထင္၏’ဟု ဉာဏ္အျမင္ ရွိေၾကာင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ဝန္ခံ၏”ဟု (ေျပာဆိုၾကကုန္၏)။ ထိုနာဋ၏သား နိဂဏၭသည္ ဤသို႔ ေျပာဆို၏ – ”ငါ့သွ်င္ နိဂဏၭတို႔ သင္တို႔မွာ ေရွး၌ ျပဳထားေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ရွိသည္သာတည္း၊ ထိုမေကာင္းမႈကံကို ဤစပ္ရွားလွ သည့္ ျပဳႏိုင္ခဲေသာအမႈကို ျပဳျခင္းျဖင့္ ေခ်ဖ်က္ၾကကုန္ေလာ့၊ ယခုဘဝ၌ ကိုယ္ျဖင့္ေစာင့္စည္းျခင္း ႏႈတ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းျခင္း စိတ္ျဖင့္ေစာင့္ စည္းျခင္းသည္ပင္ ေနာင္ဘဝ၌ မေကာင္းမႈကံကို မျပဳျခင္းျဖစ္၏။ ဤ (ပၪၥာတပ) အက်င့္ျဖင့္ ကံေဟာင္းတို႔ကို ကင္းေပ်ာက္ေစလ်က္ ကံသစ္တို႔ကို မျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္ အခါ၌ တိုးပြါးျခင္း မျဖစ္၊ ေနာင္အခါ၌ မျဖစ္ပြါးျခင္းေၾကာင့္ ကံကုန္၏၊ ကံကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲကုန္၏၊ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ခံစားမႈကုန္၏၊ ခံစားမႈကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုဆင္းရဲဒုကၡအားလံုးသည္ ပ်က္ျပဳန္း လတၱံ႕”ဟု (ေျပာဆို၏)။ ထိုေျပာဆိုျခင္းကိုလည္း ငါတို႔သည္ ေက်နပ္ႏွစ္သက္၍ ဝမ္းေျမာက္ၾကကုန္၏”ဟု (ငါ့အား ေျပာဆိုၾကကုန္၏)။

၅။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ဆိုလတ္ေသာ္ ငါသည္ နိဂဏၭတို႔အား ဤစကားကို ေျပာဆို၏ – ”ငါ့သွ်င္ နိဂဏၭတို႔ ဤငါးပါးေသာ တရားတို႔သည္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ (ဟုတ္ မဟုတ္) ႏွစ္ပါးေသာ အက်ဳိးရွိကုန္၏။ အဘယ္ငါးပါးတို႔နည္းဟူမူ – ယံုၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’၊ ႏွစ္သက္ျခင္း ‘႐ုစိ’၊ တစ္ဆင့္ၾကားျခင္း ‘အႏုႆဝ’၊ အျခင္းအရာကို ၾကံစည္ျခင္း ‘အာကာရပရိဝိတကၠ’၊ အယူကို စူးစိုက္ၾကည့္႐ႈ၍ ေက်နပ္ျခင္း ‘ဒိ႒ိနိဇၩာနကၡႏိ ၱ’ တို႔တည္း။ ”ငါ့သွ်င္ နိဂဏၭတို႔ ဤငါးပါးေသာ တရားတို႔သည္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ (ဟုတ္ မဟုတ္) ႏွစ္ပါးေသာ အက်ဳိးရွိကုန္၏။

ထိုတရားငါးပါးတို႔တြင္ အသွ်င္နိဂဏၭတို႔၏ အတိတ္ကိုစြဲ၍ျဖစ္ေသာ အယူကိုယူရာတြင္ ဆရာ၌ ယံုၾကည္ျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ႏွစ္သက္ျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ တစ္ဆင့္ၾကားျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အျခင္းအရာကို ၾကံစည္ျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အယူကို စူးစိုက္ၾကည့္႐ႈ၍ ေက်နပ္ ျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း”ဟု ( ဤစကားကို ဆို၏ )။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ဆိုေသာ ငါသည္ နိဂဏၭတို႔၌ အေၾကာင္းခိုင္လံုေသာ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ဝါဒတုံ႔ျပန္ျခင္းကို မျမင္။

ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ငါသည္ ထိုနိဂဏၭတို႔ကို ဤသို႔ ဆို၏-”ငါ့သွ်င္နိဂဏၭတို႔ သင္တို႔ သည္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ ထက္သန္စြာ လုံ႔လျပဳအပ္ ထက္သန္စြာ အားထုတ္အပ္ေသာ အယူ၌ ထက္သန္စြာ လုံ႔လျပဳသည္ျဖစ္၍ ဆင္းရဲျပင္းထန္ အခံခက္ေသာ ေဝဒနာကို သင္တို႔ ခံစားကုန္ရာ သေလာ။ ယင္းသို႔ မဟုတ္မူ ထက္သန္စြာ လုံ႔လမျပဳအပ္ ထက္သန္စြာ အားမထုတ္အပ္ေသာ အယူ၌ ထက္သန္စြာ လုံ႔လျပဳသည္ ျဖစ္၍ ဆင္းရဲျပင္းထန္ အခံခက္ေသာ ေဝဒနာကို သင္တို႔ မခံစားရကုန္ရာ သေလာ”ဟု (ေမး၏)။

ငါ့သွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ထက္သန္စြာ လုံ႔လျပဳအပ္ ထက္သန္စြာ အားထုတ္အပ္ေသာ အယူ၌့ထက္သန္စြာ လုံ႔လျပဳသည္ျဖစ္၍ ဆင္းရဲျပင္းထန္ အခံခက္ေသာ ေဝဒနာကို ခံစားရပါကုန္၏။ အကြၽႏု္ပ္ တို႔သည္ ထက္သန္စြာ လုံ႔လမျပဳအပ္ ထက္သန္စြာ အားမထုတ္အပ္ေသာ အယူ၌ ထက္သန္စြာ လုံ႔လျပဳသည္ျဖစ္၍ ဆင္းရဲျပင္းထန္ အခံခက္ေသာ ေဝဒနာကို မခံစားရပါကုန္ဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

၆။ ငါ့သွ်င္နိဂဏၭတို႔ ထက္သန္စြာ လုံ႔လျပဳအပ္ ထက္သန္စြာ အားထုတ္အပ္ေသာ အယူ၌ ထက္သန္စြာ လုံ႔လျပဳသည္ျဖစ္၍ ဆင္းရဲျပင္းထန္ အခံခက္ေသာ ေဝဒနာကို ခံစားရကုန္ရာ၏ဟု သင္တို႔ ဆို၏၊ ၄င္းျပင္ သင္တို႔သည္ ထက္သန္စြာ လုံ႔လမျပဳအပ္ ထက္သန္စြာ အားမထုတ္အပ္ေသာ အယူ၌ ထက္သန္စြာ လုံ႔လျပဳသည္ျဖစ္၍ ဆင္းရဲျပင္းထန္ အခံခက္ေသာေဝဒနာကို မခံစားရကုန္ရာဟု သင္တို႔ ဆို၏။ ဤသို႔ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ”ဤပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါသည္ အလံုးစံုေသာ သုခေဝဒနာ ဒုကၡေဝဒနာ သုခဒုကၡ မဟုတ္ေသာ ဥေပကၡာေဝဒနာကို ခံစားရ၏၊ ထိုခံစားမႈဟူသမွ်သည္ ေရွးကျပဳခဲ့ေသာ အတိတ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ (ပၪၥာတပ) အက်င့္ျဖင့္ ကံေဟာင္းတို႔ကို ကင္းေပ်ာက္ေစလ်က္ ကံသစ္တို႔ကိုလည္း (ေနာက္ထပ္) မျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ပြါးျခင္း မရွိေတာ့ေခ်၊ ေနာင္အခါ၌ မျဖစ္ပြါးျခင္း ေၾကာင့္ ကံကုန္၏၊ ကံကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲကုန္၏၊ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ခံစားမႈကုန္၏၊ ခံစားမႈ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုဆင္းရဲဒုကၡအားလံုးသည္ ပ်က္ျပဳန္းလတၱံ႕”ဟု အသွ်င္နိဂဏၭတို႔ ေျဖၾကားျခင္းငွါ မသင့္။

ငါ့သွ်င္နိဂဏၭတို႔ သင္တို႔သည္ ထက္သန္စြာ လုံ႔လျပဳအပ္ ထက္သန္စြာ အားထုတ္အပ္ေသာအယူ၌ ထက္သန္စြာ လုံ႔လျပဳသည္ျဖစ္၍ ဆင္းရဲျပင္းထန္ အခံခက္ေသာေဝဒနာကို အကယ္၍ မခံစားရကုန္ျငားအံ့၊ သင္တို႔သည္ ထက္သန္စြာ လုံ႔လမျပဳအပ္ ထက္သန္စြာ အားမထုတ္အပ္ေသာအယူ၌ ထက္သန္စြာ လုံ႔လ ျပဳသည္ျဖစ္၍ ဆင္းရဲျပင္းထန္ အခံခက္ေသာေဝဒနာကို အကယ္၍ ခံစားရကုန္ျငားအံ့။

ဤသို႔ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ”ဤပုဂၢိဳလ္သတၱဝါသည္ အလံုးစံုေသာ သုခေဝဒနာ ဒုကၡေဝဒနာ သုခဒုကၡ မဟုတ္ေသာ ဥေပကၡာေဝဒနာကို ခံစား၏၊ ထိုခံစားမႈဟူသမွ်သည္ ေရွးက ျပဳခဲ့ေသာ အတိတ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ (ပၪၥာတပ) အက်င့္ျဖင့္ ကံေဟာင္းတို႔ကိုလည္း ကင္းေပ်ာက္ေစလ်က္ ကံသစ္တို႔ကိုလည္း (ေနာက္ထပ္) မျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္အခါ၌ တိုးပြါးျခင္း မရွိေတာ့ေခ်၊ ေနာင္အခါ၌ မတိုး ပြါးျခင္းေၾကာင့္ ကံကုန္၏၊ ကံကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲကုန္၏၊ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ခံစားမႈကုန္၏၊ ခံစားမႈကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုဆင္းရဲ ဒုကၡအားလံုးသည္ ပ်က္ျပဳန္းလတၱံ႕”ဟု အသွ်င္နိဂဏၭတို႔ ေျဖၾကားျခင္း ငွါ သင့္၏။

ငါ့သွ်င္နိဂဏၭတို႔ သင္တို႔သည္ ထက္သန္စြာ လုံ႔လျပဳအပ္ ထက္သန္စြာ အားထုတ္အပ္ေသာအယူ၌ ထက္သန္စြာ လုံ႔လျပဳသည္ျဖစ္၍ ဆင္းရဲျပင္းထန္ အခံခက္ေသာေဝဒနာကို ခံစားကုန္ရာေသာေၾကာင့္ ထက္သန္စြာ လုံ႔လမျပဳအပ္ ထက္သန္စြာ အားမထုတ္အပ္ေသာအယူ၌ ထက္သန္စြာ လုံ႔လျပဳသည္ျဖစ္၍ ဆင္းရဲျပင္းထန္ အခံခက္ေသာေဝဒနာကို မခံစားရကုန္ရာေသာေၾကာင့္ ထိုသင္တို႔သည္ ကိုယ္တိုင္သာလွ်င္ လုံ႔လျပဳကုန္၍ ဆင္းရဲျပင္းထန္ အခံခက္ေသာေဝဒနာတို႔ကို ခံစားကုန္လ်က္ မသိနားမလည္ျခင္းေၾကာင့္ ျပင္းစြာေတြေဝျခင္းေၾကာင့္ ”ဤပုဂၢိဳလ္သတၱဝါသည္ အလံုးစံုေသာ သုခေဝဒနာ ဒုကၡေဝဒနာ သုခဒုကၡ မဟုတ္ေသာ ဥေပကၡာေဝဒနာကို ခံစားရ၏၊ ထိုခံစားမႈဟူသမွ်သည္ ေရွးကျပဳခဲ့ေသာ အတိတ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ (ပၪၥာတပ) အက်င့္ျဖင့္ ကံေဟာင္းတို႔ကို ကင္းေပ်ာက္ေစလ်က္ ကံသစ္တို႔ကိုလည္း (ေနာက္ထပ္) မျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ပြါးျခင္းမရွိေတာ့ေခ်၊ ေနာင္အခါ၌ မျဖစ္ပြါးျခင္းေၾကာင့္ ကံကုန္၏၊ ကံကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲကုန္၏၊ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ခံစားမႈကုန္၏၊ ခံစားမႈကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုဆင္းရဲဒုကၡအားလံုး ပ်က္ျပဳန္းလတၱံ႕”ဟု ဤသို႔ ေဖာက္ျပန္စြာ ယံုၾကည္ကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ဆိုေသာ ငါသည္ နိဂဏၭတို႔၌လည္း အေၾကာင္းခိုင္လံုေသာ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ဝါဒတုံ႔ျပန္ျခင္းကို မျမင္။

၇။ ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ငါသည္ နိဂဏၭတို႔ကို ဤသို႔ဆို၏ -”ငါ့သွ်င္နိဂဏၭတို႔ ထို အရာကို သင္တို႔ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ အက်ဳိးခံစားရမည့္ကံကို လုံ႔လ ျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ‘တမလြန္ဘဝ၌ အက်ဳိးခံစားရမည့္ကံ ျဖစ္ပါ ေစ’ဟု ျပဳျပင္၍ ရေကာင္းအံ့ေလာ”ဟု (ေမး၏)။ ငါ့သွ်င္ မရေကာင္းပါဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

”တမလြန္ဘဝ၌ အက်ဳိးခံစားရမည့္ ကံကို လုံ႔လျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္လည္း ေကာင္း ‘မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ အက်ဳိးခံစားရမည့္ကံ ျဖစ္ပါေစ’ဟု ျပဳျပင္၍ ရေကာင္းအံ့ေလာ”ဟု (ေမး၏)။ ငါ့သွ်င္ မရေကာင္းပါဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

”ငါ့သွ်င္နိဂဏၭတို႔ ထိုအရာကို သင္တို႔ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ ခ်မ္းသာက်ဳိးခံစားရမည့္ ကံကို လုံ႔လျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ‘ဆင္းရဲက်ဳိးခံစားရမည့္ကံ ျဖစ္ပါ ေစ’ဟု ျပဳျပင္၍ ရေကာင္းအံ့ေလာ”ဟု (ေမး၏)။ ငါ့သွ်င္ မရေကာင္းပါဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

”ဆင္းရဲက်ဳိးခံစားရမည့္ကံကို လုံ႔လျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ‘ခ်မ္းသာက်ဳိးခံစားရမည့္ကံ ျဖစ္ပါေစ’ဟု ၿပဳျပင္၍ ရေကာင္းအံ့ေလာ”ဟု (ေမး၏)။ ငါ့သွ်င္ မရေကာင္း ပါဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

”ငါ့သွ်င္နိဂဏၭတို႔ ထိုအရာကို သင္တို႔ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ ရင့္က်က္သည္ျဖစ္၍ ‘မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ အက်ဳိးခံစားရမည့္ ကံကို လုံ႔လျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္လည္း ေကာင္း ‘မရင့္က်က္ေသးသျဖင့္ ေနာင္မွ အက်ဳိးခံစားရမည့္ကံ ျဖစ္ပါေစ’ဟု ျပဳျပင္၍ ရေကာင္းအံ့ေလာ”ဟု (ေမး၏)။ ငါ့သွ်င္ မရေကာင္းပါဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

”မရင့္က်က္ေသးသျဖင့္ ေနာင္မွ အက်ဳိးခံစားရမည့္ကံကို လုံ႔လျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အားထုတ္ ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ‘ရင့္က်က္သည္ျဖစ္၍ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ အက်ဳိးခံစားရမည့္ကံ ျဖစ္ပါေစ’ဟု ျပဳျပင္ ၍ ရေကာင္းအံ့ေလာ”ဟု (ေမး၏)။ ငါ့သွ်င္ မရေကာင္းပါဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

”ငါ့သွ်င္နိဂဏၭတို႔ ထိုအရာကို သင္တို႔ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ အက်ဳိးမ်ားစြာခံစားရ မည့္ကံကို လုံ႔လျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ‘အက်ဳိးအနည္းငယ္ခံစားရမည့္ ကံ ျဖစ္ပါေစ’ဟု ျပဳျပင္၍ ရေကာင္းအံ့ေလာ”ဟု (ေမး၏)။ ငါ့သွ်င္ မရေကာင္းပါဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

”အက်ဳိးအနည္းငယ္ခံစားရမည့္ ကံကို လုံ႔လျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အက်ဳိးမ်ားစြာခံစားရမည့္ ကံျဖစ္ပါေစ’ဟု ျပဳျပင္၍ ရေကာင္းအံ့ေလာ”ဟု (ေမး၏)။ ငါ့သွ်င္ မရေကာင္း ပါဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

”ငါ့သွ်င္နိဂဏၭတို႔ ထိုအရာကို သင္တို႔ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ အက်ဳိးခံစားရမည့္ကံကို လုံ႔လျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ‘အက်ဳိးမခံစားရမည့္ကံ ျဖစ္ပါေစ’ဟု ျပဳျပင္၍ ရေကာင္းအံ့ေလာ”ဟု (ေမး၏)။ ငါ့သွ်င္ မရေကာင္းပါဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

”အက်ဳိးမခံစားရမည့္ကံကို လုံ႔လျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အားထုတ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အက်ဳိး ခံစားရမည့္ကံ ျဖစ္ပါေစ’ဟု ျပဳျပင္၍ ရေကာင္းအံ့ေလာ”ဟု (ေမး၏)။ ငါ့သွ်င္ မရေကာင္းပါဟု (ဆိုၾက ကုန္၏)။

၈။ ငါ့သွ်င္နိဂဏၭတို႔ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ အက်ဳိးခံစားရမည့္ကံကို လုံ႔လျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ”တမလြန္ဘဝ၌ အက်ဳိးခံစားရမည့္ကံ ျဖစ္ပါေစ”ဟု ျပဳျပင္၍ မရ ေကာင္း။ တမလြန္ဘဝ၌ အက်ဳိးခံစားရမည့္ကံကို လုံ႔လျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ”မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ အက်ဳိးခံစားရမည့္ကံ ျဖစ္ပါေစ”ဟု ျပဳျပင္၍ မရေကာင္း။ ခ်မ္းသာ က်ဳိးခံစားရမည့္ကံကို လုံ႔လျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း့”ဆင္းရဲက်ဳိးခံစားရ မည့္ကံ ျဖစ္ပါေစ”ဟု ျပဳျပင္၍ မရေကာင္း။ ဆင္းရဲက်ဳိးခံစားရမည့္ကံကို လုံ႔လျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ”ခ်မ္းသာက်ဳိးခံစားရမည့္ကံ ျဖစ္ပါေစ”ဟု ျပဳျပင္၍ မရေကာင္း။ ရင့္က်က္သည္ျဖစ္၍ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ အက်ဳိးခံစားရမည့္ကံကို လုံ႔လျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အားထုတ္ ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ”မရင့္က်က္ေသးသျဖင့္ ေနာင္မွ အက်ဳိးခံစားရမည့္ကံ ျဖစ္ပါေစ”ဟု ျပဳျပင္၍ မရ ေကာင္း။ မရင့္က်က္ေသးသည္ျဖစ္၍ ေနာင္မွအက်ဳိး ခံစားရမည့္ကံကို လုံ႔လျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အားထုတ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ”ရင့္က်က္သည္ျဖစ္၍ မ်က္ေမွာက္ ဘဝ၌ အက်ဳိးခံစားရမည့္ကံ ျဖစ္ပါ ေစ”ဟု ျပဳျပင္၍ မရေကာင္း။ အက်ဳိးမ်ားစြာ ခံစားရမည့္ကံကို လုံ႔လျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ”အက်ဳိးအနည္းငယ္ ခံစားရမည့္ကံ ျဖစ္ပါေစ”ဟု ျပဳျပင္၍ မရေကာင္း။ အက်ဳိးအနည္းငယ္ ခံစားရမည့္ကံကို လုံ႔လျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ”အက်ဳိးမ်ားစြာ ခံစားရမည့္ကံ ျဖစ္ပါေစ”ဟု ျပဳျပင္၍ မရေကာင္း။ အက်ဳိးခံစားရမည့္ကံကို လုံ႔လ ျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ”အက်ဳိးမခံစားရမည့္ကံ ျဖစ္ပါေစ”ဟု ျပဳျပင္၍ မရေကာင္း။ အက်ဳိးမခံစားရမည့္ကံကို လုံ႔လျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္လည္း ေကာင္း ”အက်ဳိးခံစားရမည့္ကံ ျဖစ္ပါေစ”ဟု ျပဳျပင္၍ မရေကာင္း။ ဤသို႔ မရေကာင္းသည္ရွိေသာ္ အသွ်င္နိဂဏၭတို႔၏ လုံ႔လျပဳျခင္းသည္ အက်ဳိး မရွိ။ အားထုတ္ျခင္းသည္ အက်ဳိးမရွိ။ ရဟန္းတို႔ နိဂဏၭ တို႔သည္ ဤသို႔ အယူရွိကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ အယူရွိကုန္ေသာ နိဂဏၭတို႔၏ အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာ ဆယ္ပါးကုန္ေသာ အယူဝါဒႏွင့္ အတုလိုက္ေသာ အယူဝါဒတို႔သည္ အကဲ့ရဲ႕ခံရျခင္းသို႔ ေရာက္ ကုန္၏။

၉။ ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ ေရွးကံေၾကာင့္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားရကုန္သည္ ျဖစ္အံ့၊ ရဟန္းတို႔ နိဂဏၭတို႔သည္ ယခုဘဝ၌ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲျပင္းထန္ အခံခက္ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို ခံစားရကုန္ေသာေၾကာင့္ မခြၽတ္ဧကန္ ေရွးက မေကာင္းမႈကံကို ျပဳခဲ့သူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ အစိုးရေသာသူ ဖန္ဆင္းျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲကို ခံစားရကုန္အံ့၊ ရဟန္းတို႔ နိဂဏၭတို႔သည္ ယခုဘဝ၌ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲ ျပင္းထန္ အခံခက္ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို ခံစားရကုန္ေသာေၾကာင့္ မခြၽတ္ဧကန္ ယုတ္မာဆိုးဝါးေသာ အစိုးရ ေသာသူက ဖန္ဆင္းထားသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ ၿမဲျခင္းသေဘာဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲ ကို ခံစားရကုန္အံ့၊ ရဟန္းတို႔ နိဂဏၭတို႔သည္ ယခုဘဝ၌ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲျပင္းထန္ အခံခက္ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို ခံစားရကုန္ေသာေၾကာင့္ မခြၽတ္ဧကန္ ယုတ္ညံ့ေသာ ၿမဲျခင္းသေဘာ ရွိသူတို႔ ျဖစ္ ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ အမ်ဳိးဇာတ္ထူးျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲကို ခံစားရကုန္အံ့၊ ရဟန္းတို႔ နိဂဏၭတို႔သည္ ယခုဘဝ၌ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲျပင္းထန္ အခံခက္ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို ခံစားရကုန္ေသာေၾကာင့္ မခြၽတ္ဧကန္ ယုတ္ညံ့ေသာ အမ်ဳိးဇာတ္ထူးရွိသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ လုံ႔လျပဳျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားရကုန္အံ့၊ ရဟန္းတို႔ နိဂဏၭတို႔သည္ ယခုဘဝ၌ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲ ျပင္းထန္ အခံခက္ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို ခံစားရကုန္ေသာေၾကာင့္ မခြၽတ္ဧကန္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ လုံ႔လ ျပဳျခင္းရွိသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ ေရွးကံေၾကာင့္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားရကုန္အံ့၊ နိဂဏၭတို႔့သည္ ကဲ့ရဲ႕ထိုက္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ ေရွးကံေၾကာင့္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို မခံစား ရကုန္အံ့၊ နိဂဏၭတို႔သည္ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်ထိုက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ အစိုးရေသာသူ ဖန္ဆင္းျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲကို ခံစားရကုန္အံ့၊ နိဂဏၭတို႔သည္ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်ထိုက္ကုန္၏။ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ အစိုးရေသာသူ ဖန္ဆင္းျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို မခံစားရကုန္အံ့၊ နိဂဏၭတို႔ သည္ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်ထိုက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ ျမဲျခင္းသေဘာဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားရကုန္အံ့၊ နိဂဏၭတို႔သည္ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်ထိုက္ကုန္၏။ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ ျမဲျခင္းသေဘာ ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို မခံစားရကုန္အံ့။ နိဂဏၭတို႔သည္ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်ထိုက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ အမ်ဳိးဇာတ္ထူးျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲကို ခံစားရကုန္အံ့၊ နိဂဏၭတို႔သည္ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်ထိုက္ကုန္၏၊ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ အမ်ဳိး ဇာတ္ထူးျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို မခံစားရကုန္အံ့။ နိဂဏၭတို႔သည္ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ် ထိုက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ လုံ႔လျပဳျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားရကုန္အံ့၊ နိဂဏၭတို႔သည္ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်ထိုက္ကုန္၏၊ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ လုံ႔လျပဳျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို မခံစားရကုန္အံ့၊ နိဂဏၭတို႔ သည္ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်ထိုက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ နိဂဏၭတို႔သည္ ဤသို႔ အယူရွိကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ အယူရွိကုန္ေသာ နိဂဏၭတို႔၏ အေၾကာင္းႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ ဆယ္ပါးကုန္ေသာ ဤအယူဝါဒႏွင့္ အတုလိုက္ေသာ အယူဝါဒတို႔သည္ အကဲ့ရဲ႕ခံရျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ လုံ႔လျပဳျခင္းသည္ အက်ဳိးမရွိ၊ အားထုတ္ျခင္းသည္ အက်ဳိးမရွိ။

၁ဝ။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ အက်ဳိးရွိေသာ လုံ႔လျပဳျခင္း အက်ဳိးရွိေသာ အားထုတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဆင္းရဲအႏွိပ္စက္မခံရေသာ အတၱေဘာကို ဆင္းရဲမႏွိပ္စက္ေစ၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ ခ်မ္းသာကိုလည္း မစြန္႔၊ ထိုခ်မ္းသာ၌လည္း မမက္ေမာ။ ထိုရဟန္းသည္ ”လြန္ကဲေသာ ဝီရိယကို အားထုတ္ေသာ ငါ့အား လြန္ကဲေသာ ဝီရိယကို အားထုတ္ျခင္း ေၾကာင့္ ဤဒုကၡ၏အေၾကာင္း တဏွာ၏ ကင္းျခင္း ျဖစ္၏ (ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း) လ်စ္လ်ဴ႐ႈေသာ ငါ့အား လ်စ္လ်ဴမႈကို ပြားမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ဤဒုကၡ၏အေၾကာင္း တဏွာ၏ ကင္းျခင္းသည္ ျဖစ္၏” ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း သိျငားအံ့၊ လြန္ကဲေသာ ဝီရိယကို အားထုတ္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္အား လြန္ကဲေသာ ဝီရိယကို အားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ အၾကင္ဒုကၡ၏အေၾကာင္း တဏွာကင္းျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုဒုကၡ၏ အေၾကာင္း၌ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ လြန္ကဲေသာ ဝီရိယကို အားထုတ္၏။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္အား လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈကို ပြါးျခင္းေၾကာင့္ အၾကင္ဒုကၡ၏ အေၾကာင္း တဏွာကင္းျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ထိုဒုကၡ၏ အေၾကာင္း၌ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈကိုပြါး၏။ လြန္ကဲေသာ ဝီရိယကို အားထုတ္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္အား လြန္ကဲေသာ ဝီရိယကို အားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုဒုကၡ၏အေၾကာင္း တဏွာကင္းျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္အား ထိုဆင္းရဲသည္ ေက်ပ်က္၏။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္အား လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈကို ပြါးျခင္းေၾကာင့္ ထိုဒုကၡ၏အေၾကာင္း တဏွာကင္းျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္အား ထို ဆင္းရဲသည္ ေက်ပ်က္၏။

၁၁။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာအားျဖင့္ ေယာက်္ားသည္ မိန္းမ၌ ျပင္းစြာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္၏၊ စြဲလမ္းေသာ စိတ္ရွိ၏၊ ျပင္းထန္စြာ အလိုရွိ၏၊ ျပင္းထန္စြာ ငဲ့ကြက္ေတာင့္တ၏၊ ထိုေယာက်္ားသည္ ထိုမိန္းမကို တစ္ျခားေယာက်္ားႏွင့္အတူ ရပ္ေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ စကားေျပာေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ရယ္ေမာ ေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ျပဳံးေနသည္ကိုလည္းေကာင္း ျမင္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ ထိုမိန္းမကို တစ္ျခားေယာက်္ားႏွင့္အတူ ရပ္ေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ စကားေျပာ ေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ရယ္ေမာေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ျပံဳးေနသည္ကိုလည္းေကာင္း ျမင္ရ၍ ထို ေယာက်္ားအား ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပူပန္ျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ ျဖစ္ကုန္ရာပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ – အသွ်င္ဘုရား ဤေယာက်္ားသည္ ဤမိန္းမ၌ ျပင္းစြာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္၏၊ စြဲလမ္းေသာ စိတ္ရွိ၏၊ ျပင္းထန္စြာ အလိုရွိ၏၊ ျပင္းထန္စြာ ငဲ့ကြက္ေတာင့္တ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုမိန္းမကို တျခားေယာက်္ားႏွင့္ အတူ ရပ္ေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ စကားေျပာေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ရယ္ေမာေနသည္ကိုလည္း ေကာင္း၊ ျပံဳးေနသည္ကိုလည္းေကာင္း ျမင္ရ၍ ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပူပန္ျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေနာက္ ထိုေယာက်္ားအား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္၏ ”ငါသည္ ဤမိန္းမ၌ ျပင္းစြာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္၏၊ စြဲလမ္းေသာ စိတ္ရွိ၏၊ ျပင္းထန္စြာ အလိုရွိ၏၊ ျပင္းထန္စြာ ငဲ့ကြက္ေတာင့္တ၏၊ ဤ မိန္းမကို တျခားေယာက်္ားႏွင့္အတူ ရပ္ေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ စကားေျပာ ေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ရယ္ေမာေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ၿပဳံးေနသည္ကို လည္းေကာင္း ျမင္ရ၍ ငါ့အား ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပူပန္ျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ ငါသည္ ဤမိန္းမ၌ လိုခ်င္ တပ္မက္မႈကို ပယ္ရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။ ထိုေယာက်္ားသည္ ဤမိန္းမ၌ လိုခ်င္တပ္မက္ မႈကို ပယ္ရာ၏။ ထိုေယာက်္ားသည္ ေနာက္အခါ၌ ထိုမိန္းမကို တျခားေယာက်္ားႏွင့္အတူ ရပ္ေနသည္ ကိုလည္းေကာင္း၊ စကားေျပာေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ရယ္ေမာေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ျပဳံးေနသည္ကိုလည္းေကာင္း ျမင္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ ဤမိန္းမကို တျခားေယာက်္ားႏွင့္အတူ ရပ္ေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ စကားေျပာေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ရယ္ေမာေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ျပံဳး ေနသည္ကိုလည္းေကာင္း ျမင္ရ၍ ထိုေယာက်္ားအား ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္း ရဲျခင္း ျပင္းစြာ ပူပန္ျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မျဖစ္ကုန္ရာပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ – အသွ်င္ဘုရား ဤေယာက်္ားသည္ ဤမိန္းမ၌ တပ္မက္မႈကင္း၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုမိန္းမကို တျခားေယာက်္ားႏွင့္အတူ ရပ္ေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ စကားေျပာေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ရယ္ေမာေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ျပဳံးေနသည္ကိုလည္းေကာင္း ျမင္ရ၍ ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာ ပူပန္ျခင္းတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္ရာပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ ရဟန္းသည္ ဆင္းရဲအႏိွပ္စက္မခံရေသာ အတၱေဘာကို ဆင္းရဲ မႏွိပ္စက္ေစ၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ ခ်မ္းသာကိုလည္း မစြန္႔၊ ထိုခ်မ္းသာ၌လည္း မမက္ေမာ။ ထို ရဟန္းသည္ ”လြန္ကဲေသာ ဝီရိယကို အားထုတ္ေသာ ငါ့အား လြန္ကဲေသာ ဝီရိယကို အားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဤဒုကၡ၏ အေၾကာင္း တဏွာကင္းျခင္းသည္ ျဖစ္၏ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈေသာငါ့အား လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈကို ပါြးမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ဤဒုကၡ၏အေၾကာင္း တဏွာကင္းျခင္းသည္ ျဖစ္၏” ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း သိျငားအံ့၊ လြန္ကဲေသာ ဝီရိယကို အားထုတ္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္အား လြန္ကဲေသာ ဝီရိယကို အားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ အၾကင္ဒုကၡ၏ အေၾကာင္း တဏွာ၏ကင္းျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုဒုကၡ၏ အေၾကာင္း၌ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ လြန္ကဲေသာ ဝီရိယကို အားထုတ္၏။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္အား လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈကို ပြါးျခင္းေၾကာင့္ အၾကင္ဒုကၡ၏အေၾကာင္း တဏွာကင္းျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ထိုဒုကၡ၏့အေၾကာင္း၌ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈကို ပြါး၏။ လြန္ကဲေသာ ဝီရိယကို အားထုတ္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ အား လြန္ကဲေသာ ဝီရိယကို အားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုဒုကၡ၏အေၾကာင္း တဏွာကင္းျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္အား ဆင္းရဲဒုကၡသည္ ေက်ပ်က္၏။ လ်စ္လ်ဴ ႐ႈေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္အား လ်စ္လ်ဴ ႐ႈမႈကို ပြါးျခင္းေၾကာင့္ ထိုဒုကၡ၏အေၾကာင္း တဏွာကင္းျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္အား ဆင္းရဲဒုကၡသည္ ေက်ပ်က္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လည္း အက်ဳိးရွိေသာ လုံ႔လျပဳျခင္း, အက်ဳိးရွိေသာ အားထုတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

၁၂။ ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏ ”ခ်မ္းသာသလိုေနေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြားကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ အတၱေဘာကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါ အားထုတ္ေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္ တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏။ ငါသည္ အတၱေဘာကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါ အားထုတ္ရမူေကာင္းေလစြ”ဟု (ဆင္ျခင္၏)။ ထိုရဟန္းသည္ အတၱေဘာကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါ အားထုတ္၏၊ အတၱေဘာကို ဆင္းရဲ ေစျခင္းငွါ အားထုတ္ေသာ ရဟန္းအား အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔ သည္ တိုးပြါးကုန္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ေနာင္အခါ၌ အတၱေဘာကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါ အားမထုတ္ေတာ့ေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ – ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္ အၾကင္အကုသိုလ္ဆုတ္ယုတ္ျခင္း ကုသိုလ္တိုးပြါး ျခင္းအက်ဳိးငွါ အတၱေဘာကို ဆင္းရဲေအာင္ အားထုတ္၏၊ ထိုရဟန္းအား ထိုအက်ဳိးသည္ ၿပီးစီးၿပီ။ ထို႔ ေၾကာင့္ ေနာင္အခါ၌ အတၱေဘာကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါ အားမထုတ္ေတာ့ေခ်။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာအားျဖင့္ ေလးသမားသည္ ျမားကို မီးစႏွစ္ခုတို႔၌ အျပန္အလွန္ကင္၏၊ ထက္ ဝန္းက်င္ ကင္၏၊ ေျဖာင့္ေအာင္ျပဳ၏၊ ပစ္ခတ္မႈ၌ ေလ်ာ္ေအာင္ျပဳ၏။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္ေၾကာင့္ ေလးသမားသည္ ျမားကို မီးစႏွစ္ခုတို႔၌ အျပန္အလွန္ ကင္ၿပီးေနာက္ ထက္ဝန္းက်င္ ကင္ၿပီးေနာက္ ေျဖာင့္ေအာင္ျပဳၿပီးေနာက္ ပစ္ခတ္မႈ၌ ေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳၿပီးေနာက္ ထိုေလးသမားသည္ ထိုျမားကို ထိုမီးစႏွစ္ခု တို႔၌ အျပန္အလွန္ မကင္၊ ထက္ဝန္းက်င္ မကင္၊ ေျဖာင့္ေအာင္ မျပဳ၊ ပစ္ခတ္မႈ၌ ေလ်ာ္ေအာင္ မျပဳ ေတာ့ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ – ရဟန္းတို႔ ထိုေလးသမားသည္ အၾကင္အက်ဳိးငွါ ျမားကို မီးစႏွစ္ခု တို႔၌ အျပန္အလွန္ ကင္၏၊ ထက္ဝန္းက်င္ ကင္၏၊ ေျဖာင့္ေအာင္ ျပဳ၏၊ ပစ္ခတ္မႈ၌ ေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳ၏၊ ထိုေလးသမားအား ထိုအက်ဳိးသည္ ၿပီးစီးၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာင္အခါ၌ ေလးသမားသည္ ျမားကို ေျဖာင့္လို႔ရေအာင္ မီးစႏွစ္ခုတို႔၌ အျပန္အလွန္ မကင္၊ ထက္ဝန္းက်င္ မကင္၊ ေျဖာင့္ေအာင္ မျပဳ၊ ပစ္ခတ္မႈ၌ ေလ်ာ္ေအာင္ မျပဳေတာ့ေပ။

ရဟန္းတို႔ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ ရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏ ”ခ်မ္းသာသလိုေနေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏။ အတၱေဘာကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါ အားထုတ္ေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔ သည္ တိုးပြါးကုန္၏။ ငါသည္ အတၱေဘာကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါ အားထုတ္ရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု (ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏)။ ထိုရဟန္းသည္ အတၱေဘာကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါ အားထုတ္၏၊ အတၱေဘာကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါ အားထုတ္ေသာ ထိုရဟန္းအား အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏။ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ေနာင္အခါ၌ အတၱေဘာကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါ အားမထုတ္ေတာ့ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္ အၾကင္အကုသိုလ္ဆုတ္ယုတ္ျခင္း ကုသိုလ္တိုးပြါး ျခင္းအက်ဳိးငွါ အတၱေဘာကို ဆင္းရဲေအာင္ အားထုတ္၏၊ ထိုရဟန္းအား ထိုအက်ဳိးသည္ ၿပီးစီးၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာင္အခါ၌ အတၱေဘာကို ဆင္းရဲေအာင္ အားမထုတ္ေတာ့ေခ်။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လည္း အက်ဳိးရွိေသာ လုံ႔လျပဳျခင္း အက်ဳိးရွိေသာ အားထုတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

၁၃။ ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္ဖန္လည္း ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရား တို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ၊ ေလာကသံုးပါးကို သိေတာ္မူေသာ၊ ဆံုးမထိုက္သူကို ဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ နတ္လူတို႔၏ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ ကို) သိေစေတာ္မူေသာ၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤေလာက၌ ပြင့္ေတာ္မူ၏။ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ နတ္ႏွင့္ တကြေသာ မာရ္နတ္ႏွင့္ တကြေသာ ျဗဟၼာႏွင့္ တကြေသာ ဤၾသကာသ ေလာကကိုလည္းေကာင္း သမဏျဗာဟၼဏတို႔ႏွင့္တကြေသာ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္တကြေသာ သတၱဝါ အေပါင္းကိုလည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ အစ၏ေကာင္းျခင္း အလယ္၏ေကာင္းျခင္း အဆံုး၏ေကာင္းျခင္းရွိေသာ အနက္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သဒၵါႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ အလံုးစံု ျပည့္စံုေသာ စင္ၾကယ္ ေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို ျပေတာ္မူ၏၊ ထိုတရားေတာ္ကို သူႂကြယ္သည္လည္းေကာင္း၊ သူႂကြယ္၏သား သည္လည္းေကာင္း၊ အျခားဇာတ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး၌ ျဖစ္ေသာသူသည္လည္းေကာင္း ၾကားနာရ၏။ ထိုသူသည္ ထိုတရားေတာ္ကို ၾကားနာရ၍ ျမတ္စြာဘုရား၌ ယံုၾကည္မႈကို ရ၏၊ ထိုသူသည္ ထိုယံုၾကည္မႈကိုရျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏ ”လူ႕ေဘာင္၌ ေနရျခင္းသည္ က်ဥ္းေျမာင္း၏၊ (ကိေလသာ) ျမဴထရာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္၏၊ ရွင္ရဟန္းအျဖစ္သည္ လြင္ျပင္ႏွင့္တူ၏၊ လူ႕ေဘာင္၌ ေနသူသည္ ဤျမတ္ေသာ အက်င့္ကို စင္စစ္ျပည့္စံုစြာ စင္စစ္စင္ၾကယ္စြာ ခ႐ုသင္း ပြတ္သစ္ႏွင့္တူစြာ က်င့္ျခင္းငွါ မလြယ္၊ ငါသည္ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္႐ံု၍ အိမ္ရာတည္ေထာင္ လူ႕ေဘာင္မွ အိမ္ရာမေထာင္ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု (ဆင္ျခင္၏)။ ထိုသူသည္ ေနာင္အခါ၌ နည္းေသာဥစၥာစုကို စြန္႔၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မ်ားေသာဥစၥာစုကို စြန္႔၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နည္းေသာ ေဆြမ်ဳိးစုကို စြန္႔၍ေသာ္လည္းေကာင္း မ်ားေသာေဆြမ်ဳိးစုကို စြန္႔၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ ဖန္ရည္ဆိုးေသာအဝတ္တို႔ကို ဝတ္႐ံု၍ အိမ္ရာတည္ေထာင္ လူ႕ေဘာင္မွ အိမ္ရာမေထာင္ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၏။

၁၄။ ထိုသူသည္ ဤသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေသာ္ ရဟန္းတို႔၏ အဓိသီလသိကၡာ ပညတ္ေတာ္မူအပ္ေသာ သိကၡာပုဒ္ႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ အသက္သတ္ျခင္းကို ပယ္၍ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ တုတ္ကို ခ်ထား ၿပီး ျဖစ္၏၊ လက္နက္ကို ခ်ထားၿပီး ျဖစ္၏၊ ရွက္ျခင္းရွိ၏၊ သနားတတ္၏၊ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔၏ အစီးအပါြးကို လိုလားလ်က္ေန၏။ မေပးသည္ကို ယူျခင္းကို ပယ္၍ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ေပးသည္ကိုသာ ယူ၏၊ ေပးသည္ကိုသာ အလိုရွိ၏၊ မခိုးမဝွက္ စင္ၾကယ္ေသာကိုယ္ျဖင့္ ေန၏။ မျမတ္ေသာ အက်င့္ကို ပယ္၍ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္၏၊ ယုတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေလ့မရွိ၊ ရြာသူ တို႔၏ အေလ့ျဖစ္ေသာ ေမထုန္အက်င့္မွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ မဟုတ္မမွန္ေျပာျခင္းကို ပယ္၍ မဟုတ္မမွန္ ေျပာ ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ အမွန္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ မွန္ေသာစကားခ်င္း ဆက္စပ္ေစ၏၊ တည္ေသာ စကား ရွိ၏၊ ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ စကားရွိ၏၊ ေလာကကို လွည့္စားတတ္သူမဟုတ္ ကုန္းစကားကို ပယ္စြန္႔၍ ကုန္းစကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ထိုသူတို႔ႏွင့္ ဤသူတို႔ ကြဲျပားျခင္းငွါ ဤသူတို႔ထံမွ နားေထာင္၍ ထိုသူတို႔ ထံ၌ မေျပာတတ္၊ ထိုသူတို႔ထံမွ နားေထာင္၍့္ ဤသူတို႔ႏွင့္ ထိုသူတို႔ ကြဲျပားျခင္းငွါ ဤသူတို႔ထံ၌ မေျပာ တတ္၊ ဤသို႔ ကဲြျပားသူတို႔ကိုလည္း ေစ့စပ္တတ္၏၊ ညီညြတ္သူတို႔ကိုလည္း အားေပးတတ္၏၊ ညီညြတ္ ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ ညီညြတ္ျခင္း၌ ေပ်ာ္ပိုက္၏၊ ညီညြတ္ျခင္းကို ႏွစ္သက္၏၊ ညီညြတ္ျခင္းျပဳတတ္ေသာ စကားကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားကိုပယ္၍ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ အၾကင္စကားသည္ အျပစ္ကင္း၏၊ နားခ်မ္းသာ၏၊ ႏွစ္လိုဖြယ္ရွိ၏၊ ႏွလံုးသို႔ သက္ဝင္၏၊ ယဥ္ေက်း၏၊ လူအမ်ားႏွစ္သက္၏၊ လူအမ်ားႏွစ္ၿခိဳက္၏၊ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ စကားကိုသာဆို၏၊ ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားကို ပယ္၍ ၿပိန္ဖ်င္းေသာစကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ သင့္ေသာအခါ၌သာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ဟုတ္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ အက်ဳိးႏွင့္စပ္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ တရားႏွင့္စပ္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ အဆံုးအမႏွင့္ စပ္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ သင့္ေသာအခါ၌ အေၾကာင္းႏွင့္တကြေသာ အပိုင္းအျခားရွိေသာ အစီးအပြါးႏွင့္ စပ္ေသာ မွတ္သားေလာက္ေသာ စကားကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊။

ထိုရဟန္းသည္ မ်ဳိးေစ့အေပါင္း အပင္အေပါင္းကို ဖ်က္ဆီးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ဆြမ္းတစ္နပ္သာ စားေလ့ရွိ၏၊ ညစာစားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ေန႔လြဲစားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ကျခင္း သီျခင္း တီးမႈတ္ ျခင္း (သူေတာ္ေကာင္းတရား၏) ဆူးေျငာင့္ျဖစ္ေသာ ပြဲၾကည့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ပန္းပန္ျခင္း နံ႕သာ ျခယ္ျခင္း နံ႕သာေပ်ာင္းလိမ္းျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ျမင့္ေသာေနရာ ျမတ္ေသာေနရာမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ေရႊေငြကိုခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ေကာက္စိမ္းကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ သားစိမ္းငါးစိမ္းကို ခံယူျခင္း မွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ မိန္းမပ်ဳိ မိန္းမအိုတို႔ကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ကြၽန္မိန္းမ ကြၽန္ေယာက်္ားကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဆိတ္ႏွင့္ သိုးကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ၾကက္ဝက္ကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ ၾကဥ္၏။ ဆင္ ႏြား ျမင္း ျမည္းတို႔ကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ လယ္ႏွင့္ယာကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ တမန္အမႈ အေစအပါး အမႈကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဝယ္မႈ ေရာင္းမႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ခ်ိန္စဥ္းလဲ အသျပာစဥ္းလဲ ျခင္တြယ္တိုင္းတာစဥ္းလဲျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ တံစိုးယူျခင္း လွည့္ျဖားျခင္း အတုျပဳ၍ လိမ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ေကာက္က်စ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ျဖတ္ျခင္း သတ္ျခင္း ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္း (ခရီးသြားတို႔ကို) လုယက္ျခင္း ရြာနိဂံုးတို႔ကို ေသာင္းက်န္းဖ်က္ဆီးျခင္း ဓားျပတိုက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။

ထိုရဟန္းသည္ ကိုယ္ကိုမွ်တေစႏိုင္႐ံုေသာ သကၤန္းျဖင့္, ဝမ္းကိုမွ်တေစႏိုင္႐ံုေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ ရဲ၏။ ထိုရဟန္းသည္ သြားေလရာရာသို႔ (ကိုယ္ႏွင့္အတူ ပါျမဲပရိကၡရာမွ်သာ ရွိသျဖင့္) တပါတည္းယူၿပီး ျဖစ္၍သာလွ်င္ သြား၏။ ဥပမာအားျဖင့္ အေတာင္ရွိေသာငွက္သည္ ပ်ံေလရာရာသို႔ မိမိအေတာင္သာ ဝန္ရွိ သည္ျဖစ္၍ ပ်ံ၏။ ဤအတူ ရဟန္းသည္ ကိုယ္ကိုမွ်တေစႏိုင္႐ံုေသာ သကၤန္းျဖင့္ ဝမ္းကိုမွ်တေစႏိုင္႐ံုေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏။ ထိုရဟန္းသည္ သြားေလရာရာသို႔ (ကိုယ္ႏွင့္အတူ ပါျမဲပရိကၡရာမွ်သာရွိသျဖင့္) တပါတည္းယူၿပီးျဖစ္၍သာလွ်င္ သြား၏။ ထိုရဟန္းသည္ ျမတ္ေသာ ဤသီလအစုႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ မိမိအတြင္းသႏၲာန္၌ အျပစ္ကင္းေသာ ခ်မ္းသာကို ခံစား၏။

၁၅။ ထိုရဟန္းသည္ မ်က္စိျဖင့္ အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ ကို ျမင္ေသာ္ (မိန္းမ ေယာက်္ားစေသာ) ပုံသဏၭာန္ နိမိတ္ကို စြဲယူေလ့မရွိ၊ (လက္ေျခစေသာ အဂၤါ ျပံဳးဟန္ ရယ္ဟန္စေသာ အမူအရာ) အမွတ္လကၡဏာကို စြဲယူေလ့မရွိ၊ (အကယ္၍) စကၡဳေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းဘဲေနလွ်င္ ယင္း (စကၡဳေႁႏၵ ကို မေစာင့္စည္းျခင္းဟူ ေသာ) အေၾကာင္းေၾကာင့္ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၥ်ာ’ ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ ဟူေသာ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ထိုမေစာင့္စည္းသူကို အစဥ္လိုက္၍ ႏွိပ္စက္ကုန္ရာ၏။ (ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္း သည္) ထိုစကၡဳေႁႏၵကို ေစာင့္စည္းျခင္းငွါ က်င့္၏၊ စကၡဳေႁႏၵကို ေစာင့္စည္း၏၊ စကၡဳေႁႏၵ၌ ေစာင့္ စည္းျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ နားျဖင့္ အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ ကို ၾကားေသာ္။ပ။ ႏွာေခါင္းျဖင့္ အနံ႕ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ ကို နံေသာ္။ပ။ လွ်ာျဖင့္ အရသာ ‘ရသာ႐ံု’ ကို လ်က္ေသာ္။ပ။ ကိုယ္ျဖင့္ အေတြ႕ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’ ကို ထိေသာ္။ပ။ စိတ္ျဖင့္ သေဘာ ‘ဓမၼာ႐ံု’ကို သိေသာ္ (မိန္းမ ေယာက်္ားစေသာ) သဏၭာန္နိမိတ္ကို စြဲယူေလ့မရွိ၊ (လက္ေျခစေသာအဂၤါ ျပံဳးဟန္ ရယ္ဟန္စေသာ အမူအရာ) အမွတ္လကၡဏာကို စြဲယူေလ့မရွိ၊ (အကယ္၍) မနိေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းဘဲေနလွ်င္ ယင္း (မနိေႁႏၵ ဟူေသာ) အေၾကာင္းေၾကာင့္ မက္ေမာျခင္း’အဘိဇၥ်ာ’ ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ဟူေသာ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည့္ထိုမေစာင့္စည္းသူကို အစဥ္ လိုက္၍ ႏွိပ္စက္ကုန္ရာ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းသည္ ထိုမနိေႁႏၵကို ေစာင့္စည္းျခင္းငွါ က်င့္၏၊ မနိေႁႏၵကို ေစာင့္စည္း၏၊ မနိေႁႏၵ၌ ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ တိုရဟန္းသည္ ဤျမတ္ေသာ ဣႁႏၵိယသံဝရ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ ျဖစ္၍ မိမိအတြင္းသႏၲာန္၌ (ကိေလသာႏွင့္) မေရာေသာ ခ်မ္းသာကို ခံစား၏။

ထိုရဟန္းသည္ ေရွ႕သို႔တက္ရာ ေနာက္သို႔ ဆုတ္ရာ၌ ဆင္ျခင္လ်က္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ တူ႐ူၾကည့္ရာ တေစာင္းၾကည့္ရာ၌ ဆင္ျခင္လ်က္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ ေကြးရာဆန္႔ရာ၌ ဆင္ျခင္လ်က္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ ဒုကုဋ္ သပိတ္ သကၤန္းကို ေဆာင္ရာ၌ ဆင္ျခင္လ်က္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ စားရာ ေသာက္ရာ ခဲရာ လ်က္ရာ၌ ဆင္ျခင္လ်က္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္စြန္႔ရာ၌ ဆင္ျခင္လ်က္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ သြားရာ ရပ္ရာ ထိုင္ရာ အိပ္ရာ ႏိုးရာ စကားေျပာရာ ဆိတ္ဆိတ္ေနရာ၌ ဆင္ျခင္လ်က္ ျပဳေလ့ရွိ၏။

၁၆။ ထိုရဟန္းသည္ ဤျမတ္ေသာ သီလအစုႏွင့္လည္း ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ဤျမတ္ေသာ ေရာင့္ရဲ ျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ဤျမတ္ေသာ ဣၿႏၵိယသံဝရသီလႏွင့္လည္း ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ဤျမတ္ ေသာ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ျခင္း ‘သမၸဇဥ္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ဆိတ္ျငိမ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာ ေနရာကို မွီဝဲ၏၊ ေတာကို သစ္ပင္ရင္းကို ေတာင္ကို ေခ်ာက္ကို ေတာင္ေခါင္းကို သင္းခ်ဳိင္းကို ေတာအုပ္ကို လြင္ျပင္ကို ေကာက္႐ိုးပံုကို မွီဝဲ၏။

ထိုရဟန္းသည္ ဆြမ္းခံရာမွ ျပန္ခဲ့၍ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္၌ ထက္ဝယ္ဖဲြ႕ေခြၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ကို ေျဖာင့္ မတ္စြာထား၍ ကမၼ႒ာန္းသို႔ ေရွး႐ႈသတိကို ျဖစ္ေစလ်က္ ထိုင္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ (ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါး ဟူေသာ) ေလာက၌ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၥ်ာ’ကို ပယ္၍ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၥ်ာ’ ကင္းေသာ စိတ္ျဖင့္ ေန၏၊ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၥ်ာ’မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏။ ပ်က္စီးေစလိုေသာ ေဒါသကိုပယ္၍ မပ်က္စီး ေစလိုေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔၏ အစီးအပြါးကို လိုလားလ်က္ ေန၏၊ ပ်က္စီး ေစလိုေသာ ေဒါသမွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏။ ေလးလံထိုင္းမႈိင္းျခင္း ‘ထိနမိဒၶ’ ကို ပယ္၍ ေလးလံ ထိုင္းမႈိင္းျခင္း ‘ထိနမိဒၶ’ မွ ကင္းသည္ျဖစ္၍ ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္လ်က္ အလင္းေရာင္ကို မွတ္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ေလးလံထိုင္းမႈိင္းျခင္း ‘ထိနမိဒၶ’ မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏။ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း ‘ဥဒၶစၥ’ ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္ျခင္း ‘ကုကၠဳစၥ’ ကို ပယ္၍ မိမိသႏၲာန္၌ ျငိ္မ္းေအးေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ မပ်ံ႕လြင့္သည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း ‘ဥဒၶစၥ’ ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္ျခင္း ‘ကုကၠဳစၥ’ မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏။ ယံုမွားျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ကို ပယ္၍ ယံုမွားျခင္း’ဝိစိကိစၧာ’ ကို လြန္ေျမာက္သည္ျဖစ္၍ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာယုံမွားျခင္း မရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ယံုမွားျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏။

ထိုရဟန္းသည္ စိတ္၏ ညစ္ၫူးေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ ပညာကို အားနည္းေအာင္ ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ဤငါးပါးေသာ နီဝရဏတရားတို႔ကို ပယ္၍ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ ေသာ (နီဝရဏ) ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္ သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လည္း အက်ဳိးရွိေသာ လံုးလျပဳျခင္း, အက်ဳိးရွိေသာ အားထုတ္ ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ဝိတက္ဝိစာရ ျငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္ေသာ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ မရွိ ေသာ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ မရွိေသာ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လည္း အက်ဳိးရွိေသာ လုံ႔လျပဳျခင္း အက်ဳိးရွိေသာ အားထုတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ကိုလည္း မတပ္မက္ျခင္းေၾကာင့္ သတိ, သမၸဇဥ္ႏွင့္ ျပည့္စုံသည္ျဖစ္၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ေန၏၊ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ကိုလည္း ကိုယ္ျဖင့္ ခံစား၏၊ အၾကင္ (တတိယစ်ာန္) ေၾကာင့္ ထိုသူ႕ကို ”လ်စ္လ်ဴ႐ႈ သူ သတိရွိသူ ခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ရွိသူ’ဟု အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ေျပာၾကားကုန္၏။ (ရဟန္းသည္) ထိုတတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လည္း အက်ဳိးရွိေသာ လုံ႔လျပဳျခင္း, အက်ဳိးရွိေသာ အားထုတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ခ်မ္းသာကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဝမ္းသာျခင္း ႏွလုံးမသာျခင္းတို႔၏ (စတုတၳစ်ာန္မရမီ) ေရွးဦးကပင္လွ်င္ ခ်ဳပ္ႏွင့္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဆင္းရဲခ်မ္းသာမရွိေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာ’ ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ သတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လည္း အက်ဳိးရွိေသာ လုံ႔လ ျပဳျခင္း, အက်ဳိးရွိေသာ အားထုတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

၁၇။ ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာစိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ ေသာ္ ညစ္ၫူးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳတိုင္းရလတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္ လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထို (ရဟန္း) သည္ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္ေသာ ‘ပုေဗၺနိဝါသာႏုႆတိ’ ဉာဏ္အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈညြတ္ေစ၏။ ထို (ရဟန္း) သည္ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏၊ ဤသည္ကား အဘယ္နည္း။ တစ္ဘဝကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ငါးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆယ္ဘဝတို႔ကိုလည္းကာင္း၊ ဘဝႏွစ္ ဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝသံုးဆယ္တို႔ကိုလည္း ေကာင္း၊ ဘဝေလးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝငါးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္ရာကိုလည္း ေကာင္း၊ ဘဝတစ္ေထာင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္သိန္းကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ပ်က္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ပ်က္ကပ္ ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္း ေကာင္း ”ဤမည္ေသာ ဘဝ၌ (ငါသည္) ဤသို႔ေသာ အမည္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ရွိခဲ့၏၊ ဤ သို႔ေသာ အဆင္းရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အစာရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား ရွိခဲ့၏၊ ထိုငါသည္ ထိုဘဝမွ ေသခဲ့၍ ဤမည္ေသာဘဝ၌ (တစ္ဖန္) ျဖစ္ျပန္၏၊ ထိုဘဝ၌လည္း ဤသို႔ေသာ အမည္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အဆင္းရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ ေသာ အစာရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား ရွိခဲ့၏၊ ထိုငါသည္ ထိုေနာက္ဆံုးဘဝမွ ေသခဲ့၍ ဤဘဝ၌ ျဖစ္ရျပန္၏”ဟု ဤသို႔ အျခင္းအရာႏွင့္တကြ ညႊန္းျပ ဖြယ္ (အမည္အႏြယ္)ႏွင့္တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကို အစဥ္ေလ်ာက္၍ ေအာက္ေမ့ ႏိုင္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လည္း အက်ဳိးရွိေသာ လုံ႔လျပဳျခင္း, အက်ဳိးရွိေသာ အားထုတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

၁၈။ ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာစိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ ေသာ္ ညစ္ၫူးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳတိုင္းရလတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လႈပ္ ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထို(ရဟန္း)သည္ သတၱဝါတို႔၏ ေသျခင္း ျဖစ္ျခင္းကို သိေသာ ‘စုတူပပါတ’ ဉာဏ္အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈညြတ္ေစ၏။ ထို (ရဟန္း) သည္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္တို႔၏မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ့’ ဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲ သတၱဝါ ယုတ္ေသာသတၱဝါ ျမတ္ေသာသတၱဝါ အဆင္းလွေသာသတၱဝါ အဆင္းမလွေသာသတၱဝါ ေကာင္း ေသာလားရာရွိေသာသတၱဝါ မေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္၏၊ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ ေပၚေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိ၏။

”အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္ျပဳေသာ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ကာယဒုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့့္စံုကုန္၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ျပဳေသာ မေကာင္းေသာအက်င့္’ဝစီဒုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ျပဳေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္’မေနာဒုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ အရိယာသူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို စြပ္စြြဲတတ္ကုန္၏၊ မွားေသာအယူ ရွိကုန္၏၊ မွားေသာအယူျဖင့္ ျပဳေသာ ကံရွိကုန္၏၊ တိုသတၱဝါတို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာလားရာ ပ်က္စီးလ်က္ က်ေရာက္ရာ ငရဲ၌ ျဖစ္ေပၚကုန္၏။

အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ကား ကိုယ္ျဖင့္ျပဳေသာ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ကာယသုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ျပဳေသာ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ဝစီသုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ျပဳေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘မေနာသုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ အရိယာသူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို မစြပ္စြဲတတ္ကုန္၊ မွန္ေသာအယူကို ယူကုန္၏၊ မွန္ေသာအယူျဖင့္ ျပဳေသာကံ ရွိကုန္၏၊ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေပၚကုန္၏”ဟု ဤသို႔လွ်င္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္တူေသာ’ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲသတၱဝါ ယုတ္ေသာသတၱဝါ ျမတ္ေသာသတၱဝါ အဆင္းလွေသာသတၱဝါ အဆင္း မလွေသာသတၱဝါ ေကာင္းေသာလားရာရွိ ေသာသတၱဝါ မေကာင္းေသာလားရာရွိေသာသတၱဝါတို႔ကို ျမင္၏၊ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လည္း အက်ဳိးရွိေသာ လုံ႔လ ျပဳျခင္း အက်ဳိးရွိေသာ အားထုတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

၁၉။ ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာစိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳတိုင္းရလတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္ လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထို (ရဟန္း) သည္ အာသေဝါတရားတို႔ကို ကုန္ေစေသာ ‘အာသဝကၡယ’ ဉာဏ္အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈၫြတ္ေစ၏။

ထို (ရဟန္း) သည္ ဤကား ဆင္းရဲဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ ဤကား ဆင္းရဲျဖစ္ေပၚျခင္း၏ အေၾကာင္းဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္)ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏။ ဤသည္တို႔ကား အာသေဝါတရားတို႔ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ ဤကား အာသေဝါတရားတို႔ ျဖစ္ေပၚျခင္း၏ အေၾကာင္းဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ ဤကား အာသေဝါတို႔ခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္)ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ ဤကား အာသေဝါတရားတို႔ ခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏။

ဤသို႔သိေသာ ဤသို႔ျမင္ေသာ ထိုရဟန္း၏ စိတ္သည္ ကာမာသဝမွလည္း လြတ္ေျမာက္၏၊ ဘဝါသဝမွလည္း လြတ္ေျမာက္၏၊ အဝိဇၨာသဝမွလည္း လြတ္ေျမာက္၏၊ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ္ ”လြတ္ ေျမာက္ၿပီ”ဟု အသိဉာဏ္ျဖစ္ေပၚ၏၊ ”တစ္ဖန္ ပဋိသေႏၶေနမႈကုန္ၿပီ၊ မဂ္တည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္) ကိစၥအလို႔ငါွ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္မရွိ ေတာ့ၿပီ”ဟု သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လည္း အက်ဳိးရွိေသာ လုံ႔လျပဳျခင္း အက်ဳိးရွိေသာ အားထုတ္ျခင္း သည္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ ဤသို႔အယူရွိကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ အယူရွိ ကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔အား အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ျဖစ္၍ ဆယ္ပါးေသာ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္အေၾကာင္းတို႔သည္ ေရာက္လာကုန္၏။

၂ဝ။ ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ ေရွးကံေၾကာင့္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားရကုန္အံ့၊ ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယခုဘဝ၌ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ အာသေဝါကင္းေသာ ခ်မ္းသာခံစားမႈတို႔ ကို ခံစားရေသာေၾကာင့္ မခြၽတ္ဧကန္ ေရွးဘဝက ေကာင္းမႈကံျပဳခဲ့သူ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ အစိုးရေသာသူ ဖန္ဆင္းျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့့္ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားရကုန္အံ့၊ ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယခုဘဝ၌ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ အာသေဝါကင္းေသာ ခ်မ္းသာခံစားမႈတို႔ကို ခံစားရေသာေၾကာင့္ မခြၽတ္ဧကန္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အစိုးရ သူက ဖန္ဆင္းထားသူ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ ျမဲျခင္းသေဘာဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားရကုန္အံ့၊ ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယခုဘဝ၌ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ အာသေဝါကင္းေသာ ခ်မ္းသာ ခံစားမႈတို႔ကို ခံစားရေသာေၾကာင့္ မခြၽတ္ဧကန္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ျမဲျခင္းသေဘာရွိသူ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ အမ်ဳိးဇာတ္ထူးျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲကို ခံစားရကုန္အံ့၊ ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယခုဘဝ၌ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ အာသေဝါ ကင္းေသာ ခ်မ္းသာခံစားမႈတို႔ကို ခံစားရေသာေၾကာင့္ မခြၽတ္ဧကန္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အမ်ဳိးဇာတ္ထူးရွိသူ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ လုံ႔လျပဳျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားရကုန္အံ့၊ ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယခုဘဝ၌ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ အာသေဝါကင္းေသာ ခ်မ္းသာတို႔ကို ခံစားရေသာေၾကာင့္ မခြၽတ္ဧကန္ ေကာင္းျမတ္ေသာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ ၌ လုံ႔လျပဳျခင္း ရွိသူ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ ေရွးဘဝကျပဳခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားရကုန္အံ့၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခ်ီးမြမ္းထိုက္၏။ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ ေရွး ဘဝကျပဳခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို မခံစားရကုန္အံ့၊ ျမတ္စြာဘုရား သည္ ခ်ီးမြမ္းထိုက္၏။ ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ အစိုးရေသာသူ ဖန္ဆင္းျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားရကုန္အံ့၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခ်ီးမြမ္းထိုက္၏။ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ အစိုးရေသာသူ ဖန္ဆင္းျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို မခံစားရ ကုန္အံ့၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခ်ီးမြမ္းထိုက္၏။ ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ အျမဲျဖစ္ျခင္း သေဘာဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားရကုန္အံ့၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခ်ီးမြမ္းထိုက္၏။ သတၱဝါတို႔သည္ အကယ္၍ အျမဲျဖစ္ျခင္းသေဘာ ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို မခံစားရကုန္အံ့၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခ်ီးမြမ္းထိုက္၏။ ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ ထူးေသာ အမ်ဳိးဇာတ္ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားရကုန္အံ့၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခ်ီးမြမ္း ထိုက္၏။ သတၱဝါတို႔သည္ အကယ္၍ ထူးေသာ အမ်ဳိးဇာတ္ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲ ကို မခံစားရကုန္အံ့၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခ်ီးမြမ္းထိုက္၏။ ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ သတၱဝါတို႔သည္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ လုံ႔လျပဳျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားရကုန္အံ့၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခ်ီးမြမ္းထိုက္၏။ သတၱဝါတို႔သည္ အကယ္၍ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ လုံ႔လျပဳျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို မခံစားရကုန္အံ့၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခ်ီးမြမ္းထိုက္၏။ ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ ဤသို႔ အယူရွိကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔အယူရွိကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔အား အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာ ဤဆယ္ပါးေသာ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္အေၾကာင္းတို႔သည္ ေရာက္လာကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လြန္စြာ ႏွစ္သက္ၾကကုန္ၿပီ။

ေရွးဦးစြာေသာ ေဒဝဒဟသုတ္ ၿပီး၏။