မန ၁၀၇: ဂဏကေမာဂၢလႅာနသုတ္

၇၄။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ ဝိသာခါ၏ ျပာသာဒ္ျဖစ္ေသာ ပုဗၺာ႐ံုေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူေသာအခါ ဂဏကေမာဂၢလႅာန္မည္ေသာ ပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္း ကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီးေနာက္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေနကာ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထား၏-

အသွ်င္ေဂါတမ ဝိသာခါျပာသာဒ္၏ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ (အေပၚဆံုး) ေလွကားထစ္ ပ်ဥ္ခ်ပ္တိုင္ေအာင္ သိကၡာစဥ္ လုပ္ငန္းစဥ္ က်င့္စဥ္သည္ ထင္သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း, အသွ်င္ေဂါတမ ဤပုဏၰားတို႔အား ေဗဒင္သံုးပံုကို သင္ျခင္း၌ သိကၡာစဥ္ လုပ္ငန္းစဥ္ က်င့္စဥ္သည္ ထင္သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း, အသွ်င္ ေဂါတမ ဤေလးသမားတို႔အား ေလးအတတ္၌ သိကၡာစဥ္ လုပ္ငန္းစဥ္ က်င့္စဥ္သည္ ထင္သကဲ့ သို႔လည္းေကာင္း, အသွ်င္ေဂါတမ ဂဏန္းတတ္ေသာ ဂဏန္းအတတ္ျဖင့္ အသက္ေမြးေသာ အကြၽႏု္ပ္တို႔ မွာလည္း ဂဏန္းအတတ္၌ သိကၡာစဥ္ လုပ္ငန္းစဥ္ က်င့္စဥ္သည္ ထင္သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ အသွ်င္ ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ တပည့္ကို ရခဲ့လွ်င္ ေရွးဦးစြာ ”တစ္ခုတစ္လီ, ႏွစ္ခုႏွစ္လီ, သံုးခုသံုးလီ, ေလးခုေလးလီ, ငါးခုငါးလီ, ေျခာက္ခုေျခာက္လီ, ခုနစ္ခု ခုနစ္လီ, ရွစ္ခုရွစ္လီ, ကိုးခုကိုးလီ, ဆယ္ခု ဆယ္လီ”ဟု ဤသို႔ ေရတြက္ေစပါကုန္၏။ အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ တစ္ရာကိုလည္း ေရတြက္ ေစပါကုန္၏၊ တစ္ရာထက္အလြန္ကိုလည္း ေရတြက္ေစပါကုန္၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌လည္း သိကၡာစဥ္ လုပ္ငန္းစဥ္ က်င့္စဥ္ကို သိေစျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္ပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္ထား၏)။

၇၅။ ပုဏၰား ဤသာသနာေတာ္၌ သိကၡာစဥ္ လုပ္ငန္းစဥ္ က်င့္စဥ္ကို သိေစျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္၏။ ပုဏၰား ဥပမာအားျဖင့္ လိမၼာကြၽမ္းက်င္ေသာ ျမင္းဆရာသည္ ေကာင္းေသာ အာဇာနည္ျမင္းကိုရေသာ္ ေရွးဦးစြာ ပါးစပ္၌ ပါးခ်ပ္ခြံ႕မႈကို ျပဳေစ၏၊ ထို႔ေနာက္ တစ္ဆင့္တက္၍ ျပဳဖြယ္ကို ျပဳေစ၏၊ ပုဏၰား့ဤအတူသာလွ်င္ ငါဘုရားသည္ ဆံုးမသင့္ေသာ ေယာက္်ားကို ရေသာ္ ေရွးဦးစြာ ဤသို႔ ဆံုးမ၏ ”ရဟန္း လာေလာ့၊ သင္သည္ သီလရွိေလာ့၊ ပါတိေမာကၡသံဝရသီလကို လံုျခံဳေအာင္ ေစာင့္စည္း၍ ေနေလာ့၊ ေကာင္းေသာအက်င့္, က်က္စားရာႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ေနေလာ့၊ အႏုျမဴမွ် အတိုင္းအရွည္ရွိ ကုန္ေသာ အျပစ္တို႔၌ ေဘးဟု ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနေလာ့၊ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္၍ က်င့္ေလာ့”ဟု (ဆံုးမ၏)။

ပုဏၰား အၾကင္အခါ၌ ရဟန္းသည္ သီလရွိ၏၊ ပါတိေမာကၡသံဝရသီလကို လံုျခံဳေအာင္ ေစာင့္၍ ေန၏၊ ေကာင္းေသာအက်င့္, က်က္စားရာႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ေန၏၊ အႏုျမဴမွ် အတိုင္းအရွည္ရွိေသာ အျပစ္တို႔၌ ေဘးဟု ႐ႈေလ့ရွိလ်က္ ေန၏၊ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ေကာင္းစြာ က်င့္၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ တစ္ဆင့္တက္၍ ဆံုးမ၏ ”ရဟန္း လာေလာ့၊ သင္သည္ စကၡဳစေသာ ဣေႁႏၵတို႔၌ ပိတ္ထား ေသာ တံခါးရွိေလာ့၊ မ်က္စိျဖင့္ အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ ကိုျမင္ေသာ္ (မိန္းမ ေယာက္်ားစေသာ) သဏၭာန္နိမိတ္ကို စြဲယူေလ့ မရွိလင့္၊ (လက္ေျခစေသာအဂၤါ ျပံဳးဟန္ ရယ္ဟန္စေသာ အမူအရာ) အမွတ္လကၡဏာကို စြဲယူေလ့ မရွိလင့္၊ အကယ္၍ စကၡဳေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းဘဲေနလွ်င္ ယင္း (စကၡဳေႁႏၵဟူေသာ) အေၾကာင္းေၾကာင့္ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ဟူေသာ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ထိုမေစာင့္စည္းသူကို လိုက္၍ ႏွိပ္စက္ကုန္ရာ၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းသည္) ထိုစကၡဳေႁႏၵကို ေစာင့္စည္း ျခင္းငွါ က်င့္ေလာ့၊ စကၡဳေႁႏၵကို ေစာင့္စည္းေလာ့၊ စကၡဳေႁႏၵ၌ ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေလာ့။ နားျဖင့္ အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ ကို ၾကားေသာ္။ပ။ ႏွာေခါင္းျဖင့္ အနံ႕ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ ကို နမ္းေသာ္။ပ။ လွ်ာျဖင့္ အရသာ ‘ရသာ႐ံု’ ကို လ်က္ေသာ္။ပ။ ကိုယ္ျဖင့္ အေတြ႕ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’ ကို ေတြ႕ထိေသာ္။ပ။ စိတ္ျဖင့္ သေဘာ ‘ဓမၼာ႐ံု’ကို သိေသာ္ (မိန္းမ ေယာက္်ားစေသာ) သဏၭာန္နိမိတ္ကို စြဲယူေလ့မရွိလင့္၊ (လက္ေျခစေသာ အဂၤါ ျပံဳးဟန္ ရယ္ဟန္စေသာ အမူအရာ) အမွတ္လကၡဏာကို စြဲယူေလ့ မရွိလင့္၊ (အကယ္၍) မနိေႁႏၵကို မေစာင့္ စည္းဘဲေနလွ်င္ ယင္း (မနိေႁႏၵဟူေသာ) အေၾကာင္းေၾကာင့္ မက္ေမာျခင္း’အဘိဇၩာ’ ႏွလံုးမသာ ျခင္း’ေဒါမနႆ’ ဟူေသာ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ထိုမေစာင့္စည္းသူကို လိုက္၍ ႏွိပ္စက္ ကုန္ရာ၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းသည္) ထိုမနိေႁႏၵကို ေစာင့္စည္းျခင္းငွါ က်င့္ေလာ့၊ မနိေႁႏၵကို ေစာင့္စည္း ေလာ့၊ မနိေႁႏၵ၌ ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေလာ့”ဟု (တစ္ဆင့္တက္၍ ဆံုးမ၏)။

ပုဏၰား အၾကင္အခါ၌ ရဟန္းသည္ စကၡဳ စေသာ ဣေႁႏၵတို႔၌ ပိတ္ထားေသာ တံခါးရွိ၏၊ ထိုရဟန္း ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ တစ္ဆင့္တက္၍ ဆံုးမ၏ ”ရဟန္း လာေလာ့၊ သင္သည္ ေဘာဇဥ္၌ အတိုင္း အရွည္ကို သိေလာ့၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ အာဟာရကို သံုးေဆာင္ရာ၏၊ ျမဴးထူး ရန္ မသံုးေဆာင္ မာန္ယစ္ရန္ မသံုးေဆာင္ (အသား) ျပည့္ၿဖိဳးရန္ မသံုးေဆာင္ (အေရအဆင္း) ၾကည္လင္ ရန္ မသံုးေဆာင္လင့္၊ ဤကိုယ္တည္တံ့႐ံုမွ်သာ မွ်တ႐ံုမွ်သာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္႐ံုမွ် သာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို အားထုတ္ ႏိုင္႐ံုမွ်သာ အာဟာရကို သံုးေဆာင္ရာ၏၊ ဤသို႔ သံုးေဆာင္မွီဝဲ သျဖင့္ ေဝဒနာေဟာင္းကိုလည္း ပယ္ေဖ်ာက္အံ့၊ ေဝဒနာသစ္ကိုလည္း မျဖစ္ေစအံ့၊ ငါ့အား မွ်တျခင္း အျပစ္မရွိျခင္း ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းသည္ ျဖစ္အံ့”ဟု (ဆင္ျခင္၍ သံုးေဆာင္ရာ၏)ဟု (တစ္ဆင့္တက္၍ ဆံုးမ၏)။

ပုဏၰား အၾကင္အခါ၌ ရဟန္းသည္ ေဘာဇဥ္၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိ၏၊ ထိုရဟန္းကို ငါဘုရားသည္ တစ္ဆင့္တက္၍ ဆံုးမ၏ ”ရဟန္း လာေလာ့၊ သင္သည္ ႏိုးၾကားျခင္းကို အားထုတ္၍ ေနေလာ့၊ ေန႔အခါ၌ စႀကႍသြားျခင္း ထိုင္ျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပိတ္ပင္တတ္ေသာ ‘နီဝရဏ’ တရားတို႔မွ စိတ္ကို သုတ္သင္ေလာ့။ ညဥ့္ဦးယံ၌ စႀကႍသြားျခင္း ထိုင္ျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပိတ္ပင္တတ္ေသာ ‘နီဝရဏ’ တရားတို႔မွ စိတ္ကို သုတ္သင္ေလာ့၊ သန္းေခါင္ယံ၌ လက္ယာနံေတာင္းျဖင့့္(လက္ယာ) ေျခေပၚ ၌ (လက္ဝဲ) ေျခကို စဥ္းငယ္လြန္ကာ တင္ထား၍ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ျခင္း ‘သမၸဇဥ္’ႏွင့္ျပည့္စံု သည္ျဖစ္၍ ထအံ့ဟု အမွတ္သညာကို ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ျမတ္ေသာ အိပ္ျခင္းကို ျပဳေလာ့၊ မိုးေသာက္ယံ၌ ေစာေစာထ၍ စႀကႍသြားျခင္း ထိုင္ျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပိတ္ပင္တတ္ေသာ ‘နီဝရဏ’ တရားတို႔မွ စိတ္ကို သုတ္သင္ေလာ့”ဟု (တစ္ဆင့္တက္၍ ဆံုးမ၏)။

ပုဏၰား အၾကင္အခါ၌ ရဟန္းသည္ ႏိုးၾကားျခင္းကို အားထုတ္၏၊ ထိုရဟန္းကို ငါဘုရားသည္ တစ္ဆင့္တက္၍ ဆံုးမ၏ ”ရဟန္း လာေလာ့၊ သင္သည္ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ျခင္း ‘သမၸဇဥ္’ႏွင့္ ျပည့္စံုေလာ့၊ ေရွ႕သို႔တက္ရာ ေနာက္သို႔ဆုတ္ရာ၌ ဆင္ျခင္၍ ျပဳေလာ့၊ တူ႐ူၾကည့္ရာ တေစာင္းၾကည့္ရာ၌ ဆင္ျခင္၍ ျပဳေလာ့၊ ေကြးရာဆန္႔ရာ၌ ဆင္ျခင္၍ ျပဳေလာ့၊ ဒုကုဋ္ သပိတ္ သကၤန္းကို ေဆာင္ရာ၌ ဆင္ျခင္ ၍ ျပဳေလာ့၊ စားရာ ေသာက္ရာ ခဲရာ လ်က္ရာ၌ ဆင္ျခင္၍ ျပဳေလာ့၊ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္စြန္႔ရာ၌ ဆင္ျခင္၍ ျပဳေလာ့၊ သြားရာ ရပ္ရာ ထိုင္ရာ အိပ္ရာ ႏိုးရာ ေျပာရာ ဆိတ္ဆိတ္ေနရာ၌ ဆင္ျခင္၍ ျပဳေလာ့”ဟု (တစ္ဆင့္တက္၍ ဆံုးမ၏)။

ပုဏၰား အၾကင္အခါ၌ ရဟန္းသည္ ေအာက္ေမ့ျခင္း’သတိ’ ဆင္ျခင္ျခင္း ‘သမၸဇဥ္’ ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ထို ရဟန္းကို ငါဘုရားသည္ တစ္ဆင့္တက္၍ ဆံုးမ၏ ”ရဟန္း လာေလာ့၊ သင္သည္ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာကို မွီဝဲေလာ့၊ ေတာကို သစ္ပင္ရင္းကို ေတာင္ကို ေခ်ာက္ကို ေတာင္ေခါင္းကို သင္းခ်ဳိင္းကို ေတာအုပ္ကို လြင္ျပင္ကို ေကာက္႐ိုးပုံကို မွီဝဲေလာ့”ဟု (တစ္ဆင့္တက္၍ ဆံုးမ၏)။ ထို ရဟန္းသည္ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာကို မွီဝဲ၏၊ ေတာကို သစ္ပင္ရင္းကို ေတာင္ကို ေခ်ာက္ကို ေတာင္ေခါင္းကို သင္းခ်ဳိင္းကို ေတာအုပ္ကို လြင္ျပင္ကို ေကာက္႐ိုးပုံကို မွီဝဲ၏။

ထိုရဟန္းသည္ ဆြမ္းခံရာမွ ျပန္ခဲ့၍ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ကို ေျဖာင့္ မတ္စြာ ထား၍ ကမၼ႒ာန္းသို႔ ေရွး႐ႈ သတိကို ျဖစ္ေစလ်က္ ထိုင္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ( ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါး ဟူေသာ ) ေလာက၌ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ ကို ပယ္၍ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ ကင္းေသာ စိတ္ျဖင့္ ေန၏၊ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏။ ပ်က္စီးေစလိုေသာ ေဒါသကို ပယ္၍ မပ်က္ စီးေစလိုေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔၏ အစီးအပြါးကို လိုလားလ်က္ ေန၏၊ ပ်က္စီးေစလိုေသာ ေဒါသမွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏။ ေလးလံထိုင္းမႈိင္းျခင္း ‘ထိနမိဒၶ’ ကို ပယ္၍ ေလးလံ ထိုင္းမႈိင္းျခင္း ‘ထိနမိဒၶ’ မွ ကင္းသည္ျဖစ္၍ ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္လ်က္ အလင္းေရာင္ကို မွတ္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ သတိႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ ေလးလံထိုင္း မႈိင္းျခင္း ‘ထိနမိဒၶ’ မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏။ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း ‘ဥဒၶစၥ’ ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္ျခင္း ‘ကုကၠဳစၥ’ ကို ပယ္၍ မိမိသႏၲာန္၌ ၿငိမ္းေအးေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ မပ်ံ႕လြင့္သည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း ‘ဥဒၶစၥ’ ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္ျခင္း ‘ကုကၠဳစၥ’ မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏။ ယံုမွားျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ ကို ပယ္၍ ယံုမွားျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ ကို လြန္ေျမာက္သည္ျဖစ္၍ ကုသိုလ္တရား တို႔၌ သို႔ေလာ သို႔ေလာ မရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ယံုမွားျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏။

၇၆။ ထိုရဟန္းသည္ စိတ္ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ ပညာကို အားနည္းေအာင္ ျပဳတတ္ကုန္ ေသာ ဤငါးပါးေသာ နီဝရဏတရားတို႔ကို ပယ္၍ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရား တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ နီဝရဏတို႔မွ ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ဝိတက္ဝိစာရတို႔၏ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစ တတ္ေသာ။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ကိုလည္း မတပ္မက္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ခ်မ္းသာကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္ ၍ ေန၏။

ပုဏၰား အၾကင္ ရဟန္းတို႔သည္ က်င့္ဆဲျဖစ္ကုန္၏၊ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ မေရာက္ၾကကုန္ေသး၊ အတုမရွိ ျမတ္ေသာ ေယာဂ၏ ကုန္ခန္းရာ နိဗၺာန္ကို ေတာင့္တလ်က္ ေနၾကကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔၌ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ဤငါ၏ အဆံုးအမသည္ ျဖစ္၏၊ အၾကင္ ရဟန္းတို႔သည္ကား ပူေဇာ္အထူးကို ခံထိုက္ေသာ ရဟႏၲာျဖစ္၏၊ ကုန္ခန္းၿပီးေသာ အာသေဝါရွိကုန္၏၊ က်င့္သံုးၿပီးေသာ အက်င့္ရွိကုန္၏၊ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးျဖစ္ကုန္၏၊ ဝန္ကို ခ်ထားၿပီးျဖစ္ကုန္၏၊ ေရာက္ၿပီးေသာ အရဟတၱဖိုလ္ဟူေသာ မိမိအက်ဳိး ရွိကုန္၏၊ ကုန္ခန္းၿပီးေသာ ဘဝသံေယာဇဥ္ ရွိကုန္၏၊ ေကာင္းစြာ သိ၍ ကိေလသာမွ လြတ္ကုန္၏၊ ထို ရဟန္းတို႔အား ဤတရားတို႔သည္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ေအာက္ေမ့ ျခင္း’သတိ’ ဆင္ျခင္ျခင္း ‘သမၸဇဥ္’ႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းငွါလည္းေကာင္း ျဖစ္ကုန္၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ဤသို႔ ေဟာေတာ္မူေသာ္ ဂဏက ေမာဂၢလႅာန္မည္ေသာ ပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤ စကားကို ေလွ်ာက္၏-”အသွ်င္ေဂါတမ၏ တပည့္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမ ဤသို႔ ဆံုးမသည္ရွိေသာ္ ဤသို႔ အဖန္ဖန္ ဆံုးမအပ္သည္ရွိေသာ္ အလံုးစံုေသာ တပည့္တို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းကို လြန္ေျမာက္ရာျဖစ္ ေသာ နိဗၺာန္ကို ၿပီးစီးေစႏိုင္ကုန္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕ရဟန္းတို႔သည္ မၿပီးစီးေစႏိုင္ကုန္သေလာ”ဟု (ေလွ်ာက္ထား၏)။ ပုဏၰား ဤသို႔ ဆံုးမသည္ရွိေသာ္ ဤသို႔ အဖန္ဖန္ဆံုးမအပ္သည္ရွိေသာ္ အခ်ဳိ႕ ေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းကို လြန္ေျမာက္ရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ကို ၿပီးစီးေစႏိုင္ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ ေသာ ရဟန္းတို႔မူကား မၿပီးစီးေစႏိုင္ကုန္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ နိဗၺာန္သည္ တည္ရွိ၏၊ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း လမ္းသည္ တည္ရွိ၏၊ တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္တတ္ေသာ အသွ်င္ေဂါတမသည္ တည္ရွိ၏၊ သို႔ပါလ်က္ အသွ်င္ေဂါတမ၏ တပည့္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမ ဤသို႔ ဆံုးမသည္ရွိေသာ္ ဤသို႔ အဖန္ဖန္ဆံုးမအပ္သည္ရွိေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းတို႔ သည္ ပ်က္စီးျခင္းကို လြန္ေျမာက္ရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ကို ၿပီးစီးေစႏိုင္၍၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းတို႔ မၿပီးစီး ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၇၇။ ပုဏၰား ထိုသို႔ျဖစ္မူ သင့္ကိုသာလွ်င္ ဤအရာ၌ တစ္ဖန္ေမးအံ့၊ သင္ႏွစ္သက္သည့္အတိုင္း ထိုအေမးကို ေျဖေလာ့၊ ပုဏၰား ထိုငါဆိုမည့္စကားကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ သင္သည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ ျပည္သြားလမ္းကို ၫႊန္ၾကားျခင္းငွါ ကြၽမ္းက်င္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဟုတ္ပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္ သည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သြားလမ္းကို ၫႊန္ၾကားျခင္းငွါ ကြၽမ္းက်င္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပုဏၰား ငါဆိုမည့္စကားကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သို႔ သြားလိုေသာ ေယာက္်ားသည္ ဤအရပ္သို႔ လာရာ၏၊ ထိုလာေသာ ေယာက္်ားသည္ ”အသွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သို႔ သြားလိုပါ၏၊ ထိုအကြၽႏု္ပ္အား ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သြားလမ္းကို ၫႊန္ပါေလာ့”ဟု သင့္ကို ခ်ဥ္းကပ္၍ ဤအတိုင္း ဆိုရာ၏၊ သင္သည္ ထိုေမးလာသူကို ”အေမာင္ေယာက္်ား လာေလာ့၊ ဤ လမ္းခရီးသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သို႔ ေရာက္၏၊ ထိုလမ္းခရီးျဖင့္ အတန္ငယ္ သြားေလာ့၊ ထိုလမ္းခရီးျဖင့္ အတန္ငယ္ သြားသည္ရွိေသာ္ ဤမည္ေသာ ရြာကို ေတြ႕ျမင္လတၱံ႕၊ ထိုလမ္းခရီးျဖင့္ အတန္ငယ္ သြား ေလာ့၊ ထိုလမ္းခရီးျဖင့္ အတန္ငယ္ သြားေသာ္ ဤမည္ေသာ နိဂံုးကို ေတြ႕ျမင္လတၱံ႕၊ ထိုလမ္းခရီးျဖင့္ အတန္ငယ္ သြားေလာ့၊ ထိုလမ္းခရီးျဖင့္ အတန္ငယ္ သြားသည္ရွိေသာ္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၏ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ အရံဥယ်ာဥ္, ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေတာအုပ္, ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေျမ, ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေရကန္ကို ေတြ႕ျမင္ရလတၱံ႕”ဟု ဤသို႔ ဆိုရာ၏။ ထိုသူသည္ သင္ ဤသို႔ ေျပာဆိုၫႊန္ၾကားပါလ်က္ ခရီးလြဲကို ယူ၍ ေနာက္ျပန္လွည့္၍ သြားရာ၏။

ထို႔ေနာက္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သို႔ သြားလိုေသာ ဒုတိယေယာက္်ားသည္ လာရာ၏၊ ထိုလာေသာ ေယာက္်ားသည္ ”အသွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သို႔ သြားလိုပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္အား ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည့္သြားလမ္းကို ၫႊန္ၾကားပါေလာ့”ဟု သင့္ကို ခ်ဥ္းကပ္၍ ဤအတိုင္း ဆိုရာ၏၊ သင္သည္ ထိုဒုတိယ ေယာက္်ားကို ”အေမာင္ေယာက္်ား လာေလာ့၊ ဤလမ္းခရီးသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သို႔ ေရာက္၏၊ ထိုလမ္း ခရီးျဖင့္ အတန္ငယ္ သြားေလာ့၊ ထိုလမ္းခရီးျဖင့္ အတန္ငယ္ သြားသည္ရွိေသာ္ ဤမည္ေသာ ရြာကို ေတြ႕ျမင္လတၱံ႕၊ ထိုလမ္းခရီးျဖင့္ အတန္ငယ္ သြားေလာ့၊ ထိုလမ္းခရီးျဖင့္ အတန္ငယ္ သြားသည္ရွိေသာ္ ဤမည္ေသာ နိဂံုးကို ေတြ႕ျမင္လတၱံ႕၊ ထိုလမ္းခရီးျဖင့္ အတန္ငယ္ သြားေလာ့၊ ထိုလမ္းခရီးျဖင့္ အတန္ ငယ္ သြားသည္ရွိေသာ္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၏ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အရံဥယ်ာဥ္, ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ေကာင္း ေသာ ေတာအုပ္, ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေျမ, ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေရကန္ကို ေတြ႕ျမင္ရ လတၱံ႕”ဟု ဆိုရာ၏။ ထိုသူသည္ သင္ ဤသို႔ ေျပာဆိုၫႊန္ၾကားေသာ္ ခ်မ္းသာစြာ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သို႔ ေရာက္သြားရာ၏။

ပုဏၰား ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သည္ တည္ရွိ၏၊ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သြားလမ္းသည္ တည္ရွိ၏၊ လမ္းခရီးၫႊန္ ျဖစ္ေသာ သင္သည္ တည္ရွိ၏၊ သို႔ပါလ်က္ သင္ ဤသို႔ ေျပာဆိုၫႊန္ၾကားပါလ်က္ ေယာက္်ား တစ္ေယာက္သည္ ခရီးလမ္းမွားကို ယူ၍ ေနာက္ျပန္လွည့္သြား၍၊ တစ္ေယာက္ေသာ ေယာက္်ားသည္ ခ်မ္းသာစြာ ေရာက္သြားရာေသာ အေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္နည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ ဤအရာ၌ အကြၽႏု္ပ္သည္ အဘယ္ကို ျပဳႏိုင္အံ့နည္း၊ အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္သည္ ခရီးလမ္းၫႊန္ျပသူသာ ျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပုဏၰား ဤအတူသာလွ်င္ နိဗၺာန္သည္ တည္ရွိသည္သာတည္း၊ နိဗၺာန္သြားေၾကာင္း လမ္းခရီးသည္ တည္ရွိ၏၊ နိဗၺာန္သို႔ ၫႊန္ျပႏိႈးေဆာ္သူ ငါသည္ တည္ရွိ၏။ သို႔ပါလ်က္ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ ငါ ဤသို႔ ေျပာဆိုဆံုးမေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းကို လြန္ေျမာက္ရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ကို ၿပီးစီး ေစႏိုင္ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ကား မၿပီးစီးေစႏိုင္ကုန္။ ပုဏၰား ဤအရာ၌ ငါသည္ အဘယ္ ကို ျပဳႏိုင္အံ့နည္း၊ ပုဏၰား ငါဘုရားသည္ နိဗၺာန္လမ္းခရီးကို ၫႊန္ၾကားသူသာ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၇၈။ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ ဂဏကေမာဂၢလႅာန္မည္ေသာ ပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤ စကားကို ေလွ်ာက္ထား၏ ”အသွ်င္ေဂါတမ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါတရား’ မရွိကုန္ဘဲ အသက္ေမြးမႈ အတြက္သာ ရဟန္းျပဳသူမ်ားျဖစ္ကုန္၏၊ သဒၶါတရားျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳသူမ်ား မဟုတ္ၾကကုန္၊ စဥ္းလဲတတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ လွည့္ပတ္တတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾက ကုန္၏၊ လိမ္လည္ေကာက္က်စ္တတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ ပ်ံ႕လြင့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ မာန္ေထာင္ သူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ ႏႈတ္ထြက္ၾကမ္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ ပရမ္းပတာေျပာဆိုသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ ဣေႁႏၵတံခါး ပိတ္ဆို႔မထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ အစားအစာ၌ အတိုင္းအရွည္ကို မသိသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ ႏိုးၾကားမႈ၌ အားမစိုက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ ရဟန္း တရား၌ မငဲ့ကြက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ သိကၡာပုဒ္၌ ျပင္းထန္စြာ ေလးစားမႈမရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ လာဘ္မ်ားရန္သာ က်င့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ (အဆံုးအမသာသနာေတာ္ကို) ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေပါ့ေပါ့ နာယူသူ မ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ ဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း၌ ေရွ႕သြားျပဳသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ နိဗၺာန္ (ဥပဓိဝိေဝက) ၌ တာဝန္မဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ ပ်င္းရိသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ လုံ႔လနည္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ သတိ ကင္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ ဆင္ျခင္ဉာဏ္မရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ မတည္ၾကည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ စိတ္ေလသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ ပညာမဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ ထိုင္းအသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ အသွ်င္ ေဂါတမသည္ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ အတူတကြ မေန။

အၾကင္ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔သည္ကား သဒၶါတရားျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ (ထြက္၍) ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ စဥ္းလဲတတ္သူမ်ား မဟုတ္ကုန္၊ လွည့္ပတ္တတ္သူမ်ား မဟုတ္ကုန္၊ လိမ္လည္ေကာက္က်စ္တတ္သူမ်ား မဟုတ္ကုန္၊ ပ်ံ႕လြင့္သူမ်ား မဟုတ္ကုန္၊ မာန္ေထာင္တတ္သူမ်ား့မဟုတ္ကုန္၊ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လည္သူမ်ား မဟုတ္ကုန္၊ ႏႈတ္ထြက္ၾကမ္းသူမ်ား မဟုတ္ကုန္၊ ပရမ္းပတာ ေျပာဆိုသူမ်ား မဟုတ္ကုန္၊ ဣေႁႏၵတံခါး ပိတ္ဆို႔ထားသူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ အစားအစာ၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိသူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ ႏိုးၾကားမႈ၌ အားစိုက္သူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ ရဟန္းတရား၌ ငဲ့ကြက္သူမ်ား ျဖစ္ ကုန္၏၊ သိကၡာပုဒ္၌ ျပင္းထန္စြာ ေလးစားသူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ လာဘ္မ်ားရန္ က်င့္ေနသူမ်ား မဟုတ္ ကုန္၊ (အဆံုးအမသာသနာေတာ္ကို) ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေပါ့ေပါ့ နာယူသူမ်ား မဟုတ္ကုန္၊ ဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း၌ တာဝန္မဲ့သူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ နိဗၺာန္ (ဥပဓိဝိေဝက) ၌ ေရွ႕သြားျပဳသူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ ဝီရိယရွိသူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ (နိဗၺာန္သို႔) စိတ္ေစလႊတ္ထားသူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ သတိထင္သူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ရွိသူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ တည္ၾကည္သူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ စိတ္မေလသူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ ပညာရွိသူမ်ား ျဖစ္ ကုန္၏၊ မထိုင္းမအသူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔ႏွင့္ အတူတကြ ေန၏။

အသွ်င္ေဂါတမ ဥပမာအားျဖင့္ အျမစ္နံ႕သာဟူသမွ်တို႔တြင္ စႏၵကူးနက္ကို အျမတ္ဆံုးဟု ဆိုရသကဲ့ သို႔လည္းေကာင္း၊ အႏွစ္နံ႕သာဟူသမွ်တို႔တြင္ စႏၵကူးနီကို အျမတ္ဆံုးဟု ဆိုရသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ အပြင့္္နံ႕သာဟူသမွ်တို႔တြင္ မုေလးပန္းကို အျမတ္ဆံုးဟု ဆိုရသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူ ယခုလက္ရွိ တရားတို႔တြင္ အသွ်င္ေဂါတမ၏ အဆံုးအမတရားသည္သာလွ်င္ အျမတ္ဆံုး ျဖစ္ေပ၏။

အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္ သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ ဥပမာအားျဖင့္ ေမွာက္ထားသည္ကို လွန္ဘိသကဲ့ သို႔လည္းေကာင္း၊ ဖံုးလႊမ္းထားသည္ကို ဖြင့္လွစ္ဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိလည္ေသာသူအား လမ္း မွန္ကို ေျပာၾကားဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ”မ်က္စိအျမင္ရွိေသာသူတို႔သည္ အဆင္းတို႔ကို ျမင္ၾကလိမ့္ မည္”ဟု အမိုက္ေမွာင္၌ ဆီမီးတန္ေဆာင္ကို ေဆာင္ျပဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူသာလွ်င္ အသွ်င္ ေဂါတမသည္ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ တရားေတာ္ကို ျပေတာ္မူပါေပ၏၊ ထိုအကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္ ေဂါတမကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ တရားေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ယေန႔မွ စ၍ အသက္ထက္ဆံုး (ရတနာသုံးပါးကို) ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာဟု မွတ္ေတာ္မူပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ခုနစ္ခုေျမာက္ ဂဏက ေမာဂၢလႅာနသုတ္ ၿပီး၏။