မန ၁၁၃: သပၸဳရိသသုတ္

၁ဝ၅။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔”ဟု မိန္႔ ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-”ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရား ကိုလည္းေကာင္း၊ သူယုတ္မာတို႔၏ တရားကိုလည္းေကာင္း ေဟာၾကားအံ့၊ ထိုတရားတို႔ကို နာၾကကုန္၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းၾကကုန္၊ ေဟာၾကားအံ့”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ သူယုတ္မာတို႔၏ တရားကား အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ သူယုတ္မာသည္ ျမတ္ေသာ အမ်ဳိးမွ ရဟန္းျပဳ၏၊ ထိုသူသည္ ”ငါသည္ ျမတ္ေသာ အမ်ဳိးမွ ရဟန္းျပဳ၏၊ ငါမွတစ္ပါး ေသာ ဤရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္ေသာ အမ်ဳိးမွ ရဟန္းမျပဳကုန္”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုသူသည္ ထိုအမ်ဳိးျမတ္သည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ မိမိကို ခ်ီးေျမႇာက္၍ သူတစ္ပါးကို ႐ႈတ္ခ်၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား သူယုတ္မာတို႔၏ တရားတည္း။ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ကား ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏ ”အမ်ဳိးျမတ္ သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတရားတို႔သည္ ကုန္ျခင္းသို႔ မေရာက္ကုန္။ ျမတ္ေသာ အမ်ဳိးမွ ရဟန္းမျပဳေသာ္လည္း ထိုရဟန္းသည္ ေလာကုတၱရာတရားအားေလ်ာ္ေသာ တရားကို က်င့္၏၊ ႐ိုေသထိုက္ေအာင္ က်င့္၏၊ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔တြင္ ထိုအက်င့္ေကာင္းေသာ ရဟန္းကို ပူေဇာ္ထိုက္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔တြင္ ထိုအက်င့္ေကာင္းေသာ ရဟန္းကို ခ်ီးမြမ္းထိုက္၏”ဟု (ဆင္ျခင္၏)။ ထိုရဟန္းသည္ အက်င့္ကိုသာလွ်င္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုအမ်ဳိးျမတ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ မိမိ ကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားတည္း။ (၁)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္ဖန္လည္း သူယုတ္မာသည္ ႀကီးက်ယ္ေသာ အမ်ဳိးမွ ရဟန္းျပဳ၏။ပ။ မ်ားေသာ ဥစၥာရွိေသာ အမ်ဳိးမွ ရဟန္းျပဳ၏။ပ။ မြန္ျမတ္ေသာ အသံုးအေဆာင္ရွိေသာ အမ်ဳိးမွ ရဟန္း ျပဳ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ”ငါသည္ မြန္ျမတ္ေသာ အသံုးအေဆာင္ရွိေသာ အမ်ဳိးမွ ရဟန္းျပဳ၏၊ (ငါမွ) တစ္ပါးေသာ ဤရဟန္းတို႔သည္ မြန္ျမတ္ေသာ အသံုးအေဆာင္ရွိေသာ အမ်ဳိးမွ ရဟန္းမျပဳကုန္”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုမြန္ျမတ္ေသာ အသံုးအေဆာင္ရွိသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ မိမိကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ သူတစ္ပါးကို ႐ႈတ္ခ်၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူယုတ္မာတို႔၏ တရားတည္း။ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏ ”မြန္ျမတ္ေသာ အသံုးအေဆာင္ရွိသည္၏ အျဖစ္ ေၾကာင့္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတရားတို႔သည္ ကုန္ျခင္းသို႔ မေရာက္ကုန္။ မြန္ျမတ္ေသာ အသံုး အေဆာင္ရွိေသာ အမ်ဳိးမွ ရဟန္းမျပဳေသာ္လည္း ထိုရဟန္းသည္ ေလာကုတၱရာတရားအားေလ်ာ္ေသာ တရားကို က်င့္၏၊ ႐ိုေသထိုက္ေအာင္ က်င့္၏၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔တြင့္ထိုအက်င့္ေကာင္းေသာ ရဟန္းကို ပူေဇာ္ထိုက္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔တြင္ ထိုအက်င့္ေကာင္းေသာ ရဟန္းကို ခ်ီးမြမ္းထိုက္၏”ဟု (ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏)။ ထိုရဟန္းသည္ အက်င့္ကိုသာလွ်င္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုမြန္ျမတ္ ေသာ အသံုးအေဆာင္ရွိသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ မိမိကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားတည္း။ (၂-၄)

၁ဝ၆။ ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္ဖန္လည္း သူယုတ္မာသည္ ထင္ရွား (ေက်ာ္ေစာ)၏၊ အျခံအရံ မ်ား၏၊ ထိုသူသည္ ”ငါသည္ ထင္ရွား (ေက်ာ္ေစာ)၏၊ အျခံအရံ မ်ား၏၊ (ငါမွ) တစ္ပါးကုန္ေသာ ဤရဟန္း တို႔သည္ မထင္ရွား (မေက်ာ္ေစာ) ကုန္၊ အျခံအရံ မရွိကုန္”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုသူသည္ ထိုထင္ရွား (ေက်ာ္ေစာ) ျခင္းေၾကာင့္ မိမိကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ သူတစ္ပါးကို ႐ႈတ္ခ်၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူယုတ္မာတို႔၏ တရားတည္း။ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ ထင္ရွား (ေက်ာ္ေစာ) ျခင္း ေၾကာင့္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ တရားတို႔သည္ ကုန္ျခင္းသို႔ မေရာက္ကုန္။ မထင္ရွား (မေက်ာ္ေစာ) အျခံအရံမရွိေသာ္လည္း ထိုရဟန္းသည္ ေလာကုတၱရာတရားအားေလ်ာ္ေသာ တရားကို က်င့္၏၊ ႐ိုေသ ထိုက္ေအာင္ က်င့္၏၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔တြင္ ထိုအက်င့္ေကာင္းေသာ ရဟန္းကို ပူေဇာ္ထိုက္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔တြင္ ထိုအက်င့္ေကာင္းေသာ ရဟန္းကို ခ်ီးမြမ္းထိုက္၏”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ အက်င့္ကိုသာလွ်င္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုထင္ရွား (ေက်ာ္ေစာ) ျခင္းေၾကာင့္ မိမိကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားတည္း။ (၅)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္ဖန္လည္း သူယုတ္မာသည္ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ အသက္၏ အရံအတားျဖစ္ေသာ ေဆးတို႔ကို ရ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ”ငါသည္ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ အသက္၏ အရံအတားျဖစ္ေသာ ေဆးတို႔ကို ရ၏၊ ဤ (ငါမွ) တစ္ပါးကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ အသက္၏ အရံအတားျဖစ္ေသာ ေဆးတို႔ကို မရကုန္”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုရျခင္းျဖင့္ မိမိကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ သူတစ္ပါးကို ႐ႈတ္ခ်၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူယုတ္မာတို႔၏ တရားတည္း။

ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ကား ”လာဘ္မ်ားျခင္းေၾကာင့္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတရားတို႔သည္ ကုန္ျခင္းသို႔ မေရာက္ကုန္။ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ အသက္၏ အရံအတားျဖစ္ေသာ ေဆးတို႔ကို မရရွိေသာ္လည္း ထိုရဟန္းသည္ ေလာကုတၱရာတရား အားေလ်ာ္ေသာ တရားကို က်င့္၏၊ ႐ိုေသထိုက္ေအာင္ က်င့္၏၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔တြင္ ထိုအက်င့္ေကာင္းေသာ ရဟန္းကို ပူေဇာ္ထိုက္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔တြင္ ထိုအက်င့္ေကာင္း ေသာ ရဟန္းကို ခ်ီးမြမ္းထိုက္၏”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ အက်င့္ကိုသာလွ်င္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုလာဘ္ မ်ားျခင္းျဖင့္ မိမိကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူေတာ္ေကာင္း တို႔၏ တရားတည္း။ (၆)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္ဖန္လည္း သူယုတ္မာသည္ အၾကားအျမင္ မ်ား၏၊ ထိုရဟန္းသည္ – ”ငါသည္ အၾကားအျမင္ မ်ား၏၊ (ငါမွ) တစ္ပါးကုန္ေသာ ဤရဟန္းတို႔သည္ အၾကားအျမင္ မမ်ားကုန္”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအၾကားအျမင္မ်ားသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ မိမိကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ သူတစ္ပါးကို ႐ႈတ္ခ်၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူယုတ္မာတို႔၏ တရားတည္း။ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ကား ”အၾကားအျမင္ မ်ားသည္၏အျဖစ္ေၾကာင့္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတရားတို႔ သည္ ကုန္ျခင္းသို႔ မေရာက္ကုန္။ အၾကားအျမင္ မမ်ားေသာ္လည္း ထိုရဟန္းသည္ ေလာကုတၱရာတရား အားေလ်ာ္ေသာ တရားကို က်င့္၏၊ ႐ိုေသထိုက္ေအာင္ က်င့္၏၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔တြင္ ထိုအက်င့္ေကာင္းေသာ ရဟန္းကို ပူေဇာ္ထိုက္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔တြင္ ထိုအက်င့္ေကာင္း ေသာ ရဟန္းကို ခ်ီးမြမ္းထိုက္၏”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ အက်င့္ကိုသာလွ်င္ အေၾကာင္း ျပဳ၍ အၾကားအျမင္မ်ားသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ မိမိကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားတည္း။ (၇)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္ဖန္လည္း သူယုတ္မာသည္ ဝိနည္းကို ေဆာင္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ”ငါသည္ ဝိနည္းကို ေဆာင္၏၊ (ငါမွ) တစ္ပါးကုန္ေသာ ဤရဟန္းတို႔သည္ ဝိနည္းကို မေဆာင္ကုန္”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဝိနည္းကို ေဆာင္သည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ မိမိကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ သူတစ္ပါးကို ႐ႈတ္ခ်၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူယုတ္မာတို႔၏ တရားတည္း။ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ ကား ”ဝိနည္းကို ေဆာင္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတရားတို႔သည္ ကုန္ျခင္းသို႔ မေရာက္ကုန္။ ဝိနည္းကို မေဆာင္ေသာ္လည္း ထိုရဟန္းသည္ ေလာကုတၱရာတရားအားေလ်ာ္ေသာ တရားကို က်င့္၏၊ ႐ိုေသထိုက္ေအာင္ က်င့္၏၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔တြင္ ထိုအက်င့္ေကာင္းေသာ ရဟန္းကို ပူေဇာ္ထိုက္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔တြင္ ထိုအက်င့္ေကာင္းေသာ ရဟန္းကို ခ်ီးမြမ္းထိုက္၏”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ အက်င့္ကိုသာလွ်င္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုဝိနည္းကို ေဆာင္သည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ မိမိကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားတည္း။ (၈)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္ဖန္လည္း သူယုတ္မာသည္ တရားေဟာတတ္သူ ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ”ငါသည္ တရားေဟာတတ္သူ ျဖစ္၏၊ (ငါမွ) တစ္ပါးကုန္ေသာ ဤရဟန္းတို႔သည္ တရားေဟာတတ္သူ မဟုတ္ကုန္”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတရားေဟာတတ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ မိမိကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ သူတစ္ပါးကို ႐ႈတ္ခ်၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူယုတ္မာတို႔၏ တရားတည္း။ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ကား ”တရားေဟာတတ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ တရားတို႔သည္ ကုန္ျခင္းသို႔ မေရာက္ကုန္။ တရားေဟာတတ္သူ မဟုတ္ေသာ္လည္း ထိုရဟန္းသည္ ေလာကုတၱရာတရားအားေလ်ာ္ေသာ တရားကို က်င့္၏၊ ႐ိုေသထိုက္ေအာင္ က်င့္၏၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔တြင္ ထိုအက်င့္ေကာင္းေသာ ရဟန္းကို ပူေဇာ္ထိုက္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔တြင္ ထိုအက်င့္ေကာင္းေသာ ရဟန္းကို ခ်ီးမြမ္းထိုက္၏”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ အက်င့္ကို သာလွ်င္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုတရားေဟာတတ္သည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ မိမိကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားတည္း။ (၉)

၁ဝ၇။ ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္ဖန္လည္း သူယုတ္မာသည္ အာရညကင္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ”ငါသည္ အာရညကင္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္၏၊ (ငါမွ) တစ္ပါးကုန္ေသာ ဤရဟန္းတို႔ သည္ အာရညကင္ဓုတင္ကို မေဆာက္တည္ကုန္”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအာရညကင္ ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္သည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ မိမိကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ သူတစ္ပါးကို ႐ႈတ္ခ်၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူယုတ္မာတို႔၏ တရားတည္း။ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ကား ”အာရညကင္ ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတရားတို႔သည္ ကုန္ျခင္းသို႔ မေရာက္ကုန္။ အာရညကင္ဓုတင္ကို မေဆာက္တည္ေသာ္လည္း ထိုရဟန္းသည္ ေလာကုတၱရာတရား အားေလ်ာ္ေသာ တရားကို က်င့္၏၊ ႐ိုေသထိုက္ေအာင္ က်င့္၏၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔တြင္ ထိုအက်င့္ေကာင္းေသာ ရဟန္းကို ပူေဇာ္ထိုက္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔တြင္ ထိုအက်င့္ေကာင္း ေသာ ရဟန္းကို ခ်ီးမြမ္းထိုက္၏”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ အက်င့္ကိုသာလွ်င္ အေၾကာင္း ျပဳ၍ ထိုအာရညကင္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္သည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ မိမိကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားတည္း။ (၁ဝ)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္ဖန္လည္း သူယုတ္မာသည္ ပံ့သကူဓုတင္ကို ေဆာက္တည္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ”ငါသည္ ပံသုကူဓုတင္ကိုို ေဆာက္တည္၏၊ (ငါမွ) တစ္ပါးကုန္ေသာ ဤရဟန္းတို႔သည္ ပံသုကူ ဓုတင္ကိုို မေဆာက္တည္ကုန္”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ပံသုကူဓုတင္ကို ေဆာက္တည္သည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ မိမိကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ သူတစ္ပါးကို ႐ႈတ္ခ်၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူယုတ္မာတို႔၏ တရားတည္း။ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ကား ”ပံသုကူဓုတင္ကိုို ေဆာက္တည္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတရားတို႔သည္ ကုန္ျခင္းသို႔ မေရာက္ကုန္။ ပံသုကူဓုတင္ကို မေဆာက္တည္ေသာ္လည္း ထိုရဟန္းသည္ ေလာကုတၱရာ တရားအားေလ်ာ္ေသာ တရားကို က်င့္၏၊ ႐ိုေသထိုက္ေအာင္ က်င့္၏၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔တြင္ ထိုအက်င့္ေကာင္းေသာ ရဟန္းကို ပူေဇာ္ထိုက္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔တြင္ ထိုအက်င့္ေကာင္းေသာ ရဟန္းကို ခ်ီးမြမ္းထိုက္၏”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ အက်င့္ကိုသာလွ်င္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုပံသုကူဓုတင္ကို ေဆာက္တည္သည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ မိမိကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားတည္း။ (၁၁)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္ဖန္လည္း သူယုတ္မာသည္ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္၏၊ ထိုရဟန္း သည္ ”ငါသည္ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ကိုိုို ေဆာက္တည္၏၊ (ငါမွ) တစ္ပါးကုန္ေသာ ဤရဟန္းတို႔သည္ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ကိုိုို မေဆာက္တည္ကုန္”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုပိ႑ပါတ္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္သည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ မိမိကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ သူတစ္ပါးကို ႐ႈတ္ခ်၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူယုတ္မာတို႔၏ တရားတည္း။ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ကား ”ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ကိုိုို ေဆာက္တည္ သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတရားတို႔သည္ ကုန္ျခင္းသို႔ မေရာက္ကုန္။ ပိ႑ပါတ္ ဓုတင္ကို မေဆာက္တည္ေသာ္လည္း ထိုရဟန္းသည္ ေလာကုတၱရာတရားအားေလ်ာ္ေသာ တရားကို က်င့္၏၊ ႐ိုေသထိုက္ေအာင္ က်င့္၏၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔တြင္ ထိုအက်င့္ေကာင္း ေသာ ရဟန္းကို ပူေဇာ္ထိုက္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔တြင္ ထိုအက်င့္ ေကာင္းေသာ ရဟန္းကို ခ်ီးမြမ္းထိုက္၏”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ အက်င့္ကိုသာလွ်င္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုပိ႑ပါတ္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္သည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ မိမိကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားတည္း။ (၁၂)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္ဖန္လည္း သူယုတ္မာသည္ ႐ုကၡမူဓုတင္ကို ေဆာက္တည္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ”ငါသည္ ႐ုကၡမူဓုတင္ကို ေဆာက္တည္၏၊ (ငါမွ) တစ္ပါးကုန္ေသာ ဤရဟန္းတို႔သည္ ႐ုကၡမူဓုတင္ကိုိုို မေဆာက္တည္ကုန္”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထို႐ုကၡမူဓုတင္ကို ေဆာက္တည္သည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ မိမိကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ သူတစ္ပါးကို ႐ႈတ္ခ်၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူယုတ္မာတို႔၏ တရားတည္း။ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ကား ”႐ုကၡမူဓုတင္ကိုိုို ေဆာက္တည္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတရားတို႔သည္ ကုန္ျခင္းသို႔ မေရာက္ကုန္။ ႐ုကၡမူဓုတင္ကို မေဆာက္တည္ေသာ္လည္း ထိုရဟန္းသည္ ေလာကုတၱရာ တရားအားေလ်ာ္ေသာ တရားကို က်င့္၏၊ ႐ိုေသထိုက္ေအာင္ က်င့္၏၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔တြင္ ထိုအက်င့္ေကာင္းေသာ ရဟန္းကို ပူေဇာ္ ထိုက္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔တြင္ ထိုအက်င့္ေကာင္းေသာ ရဟန္းကို ခ်ီးမြမ္းထိုက္၏”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ အက်င့္ကိုသာလွ်င္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ထို႐ုကၡမူ ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္သည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားတည္း။ (၁၃)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္ဖန္လည္း သူယုတ္မာသည္ သုသာန္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္၏။ပ။ အေဗ႓ာ ကာသိကဓုတင္ကို ေဆာက္တည္၏။ပ။ ေနသဇၨိကဓုတင္ကို ေဆာက္တည္၏။ပ။ ယထာသႏၴတိက ဓုတင့္ကို ေဆာက္တည္၏။ပ။ ဧကာသနိက္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ”ငါသည္ ဧကာသနိက္ ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္၏၊ (ငါမွ) တစ္ပါးကုန္ေသာ ဤရဟန္းတို႔သည္ ဧကာသနိက္ဓုတင္ကို မေဆာက္ တည္ကုန္”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုဧကာသနိက္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္သည္၏ အျဖစ္ ျဖင့္ မိမိကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ သူတစ္ပါးကို ႐ႈတ္ခ်၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူယုတ္မာတို႔၏ တရား တည္း။

ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ကား ”ဧကာသနိက္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတရားတို႔သည္ ကုန္ျခင္းသို႔ မေရာက္ကုန္။ ဧကာသနိက္ဓုတင္ကို မေဆာက္တည္ ေသာ္လည္း ထိုရဟန္းသည္ ေလာကုတၱရာတရားအားေလ်ာ္ေသာ တရားကို က်င့္၏၊ ႐ိုေသထိုက္ေအာင္ က်င့္၏၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔တြင္ ထိုအက်င့္ေကာင္းေသာ ရဟန္းကို ပူေဇာ္ ထိုက္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔တြင္ ထိုအက်င့္ေကာင္းေသာ ရဟန္းကို ခ်ီးမြမ္းထိုက္၏”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ အက်င့္ကိုသာလွ်င္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုဧကာသနိက္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္သည္၏ အျဖစ္ ျဖင့္ မိမိကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားတည္း။ (၁၄-၁၈)

၁ဝ၈။ ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္ဖန္လည္း သူယုတ္မာသည္ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ နီဝရဏတို႔မွ ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ ”ငါသည္ ပဌမစ်ာန္သမာပတ္ကို ရ၏၊ (ငါမွ) တစ္ပါးကုန္ေသာ ဤရဟန္းတို႔သည္ ပဌမစ်ာန္သမာပတ္ကို မရကုန္”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုပဌမစ်ာန္သမာပတ္ ျဖင့္ မိမိကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ သူတစ္ပါးကို ႐ႈတ္ခ်၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူယုတ္မာတို႔၏ တရားတည္း။ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ကား ”ပဌမစ်ာန္ သမာပတ္ျဖင့္လည္း တဏွာမရွိမႈကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊ ထိုပဌမစ်ာန္သည္ ထိုထိုထင္မွတ္ေန ၾကေသာ အျခင္းအရာမွ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္၏”ဟု ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ တဏွာမရွိမႈကိုသာလွ်င္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုပဌမစ်ာန္သမာပတ္ျဖင့္ မိမိကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားတည္း။ (၁၉)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္ဖန္လည္း သူယုတ္မာသည္ ဝိတက္ ဝိစာရၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္ေသာ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ မရွိေသာ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ မရွိေသာ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ ”ငါသည္ စတုတၳစ်ာန္သမာပတ္ကို ရ၏၊ (ငါမွ) တစ္ပါးကုန္ေသာ ဤရဟန္းတို႔သည္ စတုတၳစ်ာန္သမာပတ္ကိုို မရကုန္”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုစတုတၳ စ်ာန္သမာပတ္ျဖင့္ မိမိကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ သူတစ္ပါးကို ႐ႈတ္ခ်၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူယုတ္မာ တို႔၏ တရားတည္း။ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ကား ”စတုတၳစ်ာန္သမာပတ္ျဖင့္လည္း တဏွာမရွိ မႈကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊ ထိုစတုတၳစ်ာန္သည္ ထိုထိုထင္မွတ္ေနၾကေသာ အျခင္းအရာမွ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္၏”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ တဏွာမရွိမႈကိုသာလွ်င္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုစတုတၳစ်ာန္သမာပတ္ျဖင့္ မိမိကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားတည္း။ (၂ဝ-၂၂)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္ဖန္လည္း သူယုတ္မာသည္ ႐ူပသညာတို႔ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့့္လည္းေကာင္း၊ ပဋိဃသညာတို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အထူးထူးေသာ သညာတို႔ကို ႏွလံုး မသြင္းျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ”(ကသိုဏ္းကို ခြါ၍ ရအပ္ေသာ) ေကာင္းကင္သည္ အဆံုးမရွိ”ဟု (စီးျဖန္းလ်က္) အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ”ငါသည္ အာကာသာနၪၥာ ယတနသမာပတ္ကို ရ၏၊ (ငါမွ) တစ္ပါးကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ အာကာသာနၪၥာယတနသမာပတ္ကို မရကုန္”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအာကာသာနၪၥာယတနသမာပတ္ျဖင့္ မိမိကို ခ်ီး ေျမႇာက္၏၊ သူတစ္ပါးကို ႐ႈတ္ခ်၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူယုတ္မာတို႔၏ တရားတည္း။ ရဟန္း တို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ကား ”အာကာသာနၪၥာယတန သမာပတ္ျဖင့္လည္း တဏွာမရွိမႈကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊ ထိုအာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္သည္ ထိုထို ထင္မွတ္ေနၾကေသာ အျခင္းအရာမွ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္၏”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ တဏွာမရွိမႈကိုသာလွ်င္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုအာကာသာနၪၥာယတနသမာပတ္ျဖင့္ မိမိကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားတည္း။ (၂၃)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္ဖန္လည္း သူယုတ္မာသည္ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္ ၍ ”ပဌမာ႐ုပၸဝိညာဏ္သည္ အဆံုးမရွိ”ဟု (စီးျဖန္းလ်က္) ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ”ငါသည္ ဝိညာဏၪၥာယတနသမာပတ္ကို ရ၏၊ (ငါမွ) တစ္ပါးကုန္ေသာ ဤရဟန္းတို႔ သည္ ဝိညာဏၪၥာယတနသမာပတ္ကို မရကုန္”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုဝိညာဏၪၥာ ယတနသမာပတ္ျဖင့္ မိမိကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ သူတစ္ပါးကို ႐ႈတ္ခ်၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူယုတ္ မာတို႔၏ တရားတည္း။ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ကား ”ဝိညာဏၪၥာယတနသမာပတ္ျဖင့္လည္း တဏွာမရွိမႈကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊ ထိုဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္သည္ ထိုထို ထင္မွတ္ေနၾကေသာ အျခင္းအရာမွ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္၏”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ တဏွာ မရွိမႈကိုသာလွ်င္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုဝိညာဏၪၥာယတနသမာပတ္ျဖင့္ မိမိကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားတည္း။ (၂၄)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္ဖန္လည္း သူယုတ္မာသည္ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ”စိုးစဥ္း အနည္းငယ္မွ် မရွိ”ဟု (စီးျဖန္းလ်က္) အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ထိုယုတ္မာ ေသာရဟန္းသည္ ”ငါသည္ အာကိၪၥညာယတနသမာပတ္ကို ရ၏၊ (ငါမွ) တစ္ပါးကုန္ေသာ ဤရဟန္းတို႔ သည္ အာကိၪၥညာယတနသမာပတ္ကို မရကုန္”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုယုတ္မာေသာရဟန္းသည္ ထိုအာကိၪၥညာယတန သမာပတ္ျဖင့္ မိမိကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ သူတစ္ပါးကို ႐ႈတ္ခ်၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူယုတ္မာတို႔၏ တရားတည္း။ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ကား ”အာကိၪၥညာယတန သမာပတ္ျဖင့္လည္း တဏွာမရွိမႈကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊ ထိုအာကိၪၥညာယတနစ်ာန္သည္ ထိုထိုထင္မွတ္ေနၾကေသာ အျခင္းအရာမွ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္၏”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ တဏွာမရွိမႈကိုသာလွ်င္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုအာကိၪၥညာယတနသမာပတ္ျဖင့္ မိမိကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားတည္း။ (၂၅)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္ဖန္လည္း သူယုတ္မာသည္ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ”ငါသည္ ေနဝသညာနာသညာ ယတနသမာပတ္ကို ရ၏၊ (ငါမွ) တစ္ပါးကုန္ေသာ ဤရဟန္းတို႔သည္ ေနဝသညာနာသညာယတန သမာပတ္ကို မရကုန္”ဟု ဆင္ျခင္၏။ ထိုယုတ္မာေသာ ရဟန္းသည္ ထိုေနဝသညာနာသညာယတန သမာပတ္ျဖင့္ မိမိကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ သူတစ္ပါးကို ႐ႈတ္ခ်၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူယုတ္မာတို႔၏့တရားတည္း။ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ကား ”ေနဝသညာနာသညာယတနသမာပတ္ျဖင့္လည္း တဏွာမရွိမႈကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊ ထိုေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္သည္ ထိုထိုထင္မွတ္ေန ၾကေသာ အျခင္းအရာမွ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္၏”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏။ ထိုရဟန္း သည္ တဏွာမရွိမႈကိုသာလွ်င္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုေနဝသညာနာသညာယတနသမာပတ္ျဖင့္ မိမိကို မခ်ီး ေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားတည္း။ (၂၆)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္ဖန္လည္း သူေတာ္ေကာင္းသည္ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝ လြန္ေျမာက္၍ သညာ ေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ နိေရာဓသမာပတ္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းအား မဂ္ပညာျဖင့္ ျမင္ျခင္းေၾကာင့္ ဤရဟန္းသည္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကိုမွ် မည္သည့္အရပ္မွာမွ် မည္သည့္ဝတၳဳ ႏွင့္မွ် အထင္မမွား၊ အာသေဝါတရားတို႔သည္ ကုန္ခန္းကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရား ေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လြန္စြာ ႏွစ္သက္ကုန္ၿပီ။

သံုးခုေျမာက္ သပၸဳရိသသုတ္ ၿပီး၏။