မန ၁၃၁: ဘေဒၵကရတၱသုတ္

၂၇၂။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔”ဟူ၍ မိန္႔ ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကား ေလွ်ာက္ထားၾက့ကုန္၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား ဘေဒၵကရတၱ၁ သုတ္၏ အက်ဥ္း ‘ဥေဒၵသ’ ႏွင့္ အက်ယ္ ‘နိေဒၵသ’ ကို ေဟာေပအံ့၊ ထိုသုတ္ကို နာၾကားၾကကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းၾကကုန္ေလာ့၊ ေဟာေပအံ့”ဟု ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏ –

အတိတ္ခႏၶာသို႔လည္း အစဥ္မလိုက္ရာ၊
အနာဂတ္ခႏၶာကိုလည္း မေတာင့္တရာ၊
အတိတ္ခႏၶာသည္ ခ်ဳပ္ၿပီးၿပီ၊
အနာဂတ္ခႏၶာလည္း မေရာက္လာေသး။

ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ေသာ သေဘာတရားကို ထိုထိုျဖစ္ဆဲခဏ၌သာလွ်င္
ဝိပႆနာ႐ႈေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္
တြန္႔တိုျခင္း ပ်က္စီးျခင္းမရွိေသာ ထိုဝိပႆနာ႐ႈမႈကို အဖန္ဖန္ပြါး မ်ားရာ၏။

အဘယ္သူသည္ နက္ျဖန္၌ ေသရမည္ကို သိႏိုင္အံ့နည္း၊
ယေန႔ကပင္လွ်င္ အားထုတ္သင့္ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈအလုပ္ကို ျပဳလုပ္သင့္၏၊
ငါတို႔မွာ မ်ားေသာ စစ္သည္ရွိေသာ ထိုေသမင္းႏွင့္ ခ်ိန္းခ်က္ထားမႈသည္ မရွိသည္သာတည္း။

ဤသို႔ ေနေလ့ရွိေသာ
လြန္စြာ အားထုတ္ျခင္းရွိေသာ
ေန႔ညဥ့္ပတ္လံုး မပ်င္းမရိ အားထုတ္ေသာ
ထိုရဟန္းကို စင္စစ္ ‘ေကာင္းေသာ ညဥ့္တစ္ညဥ့္ရွိေသာ ရဟန္း’ ဟူ၍
ကိေလသာ ၿငိမ္းေအးၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

၂၇၃။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ အတိတ္ခႏၶာသို႔ အစဥ္လိုက္သနည္း။
”အတိတ္ကာလက ဤသို႔ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ႐ုပ္အဆင္းရွိသူ ျဖစ္ဖူးၿပီ”ဟု ထို႐ုပ္၌ ႏွစ္သက္ျခင္းကို အဖန္ဖန္ ျဖစ္ေစ၏။ ”အတိတ္ကာလက ဤသို႔ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’ ရွိသူ ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏”ဟု ထိုေဝဒနာ၌ ႏွစ္သက္ျခင္းကို အဖန္ဖန္ ျဖစ္ေစ၏။ ”အတိတ္ကာလက ဤသို႔ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ ရွိသူ ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏”ဟု ထိုသညာ၌ ႏွစ္သက္ျခင္းကို အဖန္ဖန္ ျဖစ္ေစ၏။ ”အတိတ္ကာလက ဤသို႔ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ျပဳျပင္စီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ ရွိသူ ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏”ဟု ထို သခၤါရ၌ ႏွစ္သက္ျခင္းကို အဖန္ဖန္ ျဖစ္ေစ၏။ ”အတိတ္ကာလက ဤသို႔ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ ရွိသူ ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏”ဟု ထိုဝိညာဏ္၌ ႏွစ္သက္ျခင္းကို အဖန္ဖန္ ျဖစ္ေစ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤ သို႔လွ်င္ အတိတ္ခႏၶာသို႔ အစဥ္လိုက္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ အတိတ္ခႏၶာသို႔ အစဥ္မလိုက္သနည္း။
”အတိတ္ကာလက ဤသို႔ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ႐ုပ္အဆင္းရွိသူ ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏”ဟု ထို႐ုပ္၌ ႏွစ္သက္ျခင္းကို အဖန္ဖန္ မျဖစ္ေစ။ ”အတိတ္ကာလက ဤသို႔ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ ရွိသူ ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏”ဟု ထိုေဝဒနာ၌ ႏွစ္သက္ျခင္းကို အဖန္ဖန္ မျဖစ္ေစ။ ”အတိတ္ကာလက ဤသို႔ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ ရွိသူ ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏”ဟု ထိုသညာ၌ ႏွစ္သက္ျခင္းကို အဖန္ဖန္ မျဖစ္ေစ။ ”အတိတ္ကာလက ဤသို႔ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ျပဳျပင္စီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ ရွိသူ ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏”ဟု ထိုသခၤါရ၌ ႏွစ္သက္ျခင္းကို အဖန္ဖန္ မျဖစ္ေစ။ ”အတိတ္ကာလက ဤသို႔ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ ရွိသူ ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏”ဟု ထိုဝိညာဏ္၌ ႏွစ္သက္ျခင္းကို အဖန္ဖန္ မျဖစ္ေစ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ အတိတ္ခႏၶာသို႔ အစဥ္မလိုက္။

၂၇၄။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ အနာဂတ္ခႏၶာကို ေတာင့္တသနည္း။
”အနာဂတ္ကာလ၌ ဤသို႔ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ႐ုပ္အဆင္းရွိသူ ျဖစ္လို၏”ဟု ထို႐ုပ္၌ ႏွစ္သက္ျခင္းကို အဖန္ဖန္ ျဖစ္ေစ၏။ပ။ ဤသို႔ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ ရွိသူ ျဖစ္လို၏။ပ။ ဤသို႔ ႏွစ္သက္ ဖြယ္ေကာင္းေသာ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ ရွိသူ ျဖစ္လို၏။ ဤသို႔ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ျပဳျပင္စီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ ရွိသူ ျဖစ္လို၏။ ”အနာဂတ္ကာလ၌ ဤသို႔ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ ရွိသူ့ျဖစ္လို၏”ဟု ထိုဝိညာဏ္၌ ႏွစ္သက္ျခင္းကို အဖန္ဖန္ ျဖစ္ေစ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ အနာဂတ္ခႏၶာ ကို ေတာင့္တ၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ အနာဂတ္ခႏၶာကို မေတာင့္တသနည္း။
”အနာဂတ္ကာလ၌ ဤသို႔ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ႐ုပ္အဆင္းရွိသူ ျဖစ္လို၏”ဟု ထို႐ုပ္၌ ႏွစ္သက္ျခင္းကို အဖန္ဖန္ မျဖစ္ေစ။ ဤသို႔ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ ရွိသူ ျဖစ္လို၏။ ဤသို႔ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ ရွိသူ ျဖစ္လို၏။ ဤသို႔ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ျပဳျပင္စီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ ရွိသူ ျဖစ္လို၏။ ”အနာဂတ္ကာလ၌ ဤသို႔ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ ရွိသူ ျဖစ္လို၏”ဟု ထိုဝိညာဏ္၌ ႏွစ္သက္ျခင္းကို အဖန္ဖန္ မျဖစ္ေစ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ အနာဂတ္ခႏၶာကို မေတာင့္တ။

၂၇၅။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ျဖစ္ဆဲပစၥဳပၸန္တရားတို႔၌ တြန္႔တိုသနည္း။
ရဟန္းတို႔ ဤ ေလာက၌ အရိယာတို႔ကို ဖူးျမင္ေလ့မရွိေသာ, အရိယာတရား၌ မကြၽမ္းက်င္ေသာ, အရိယာတရား၌ မယဥ္ေက်းေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို ဖူးျမင္ေလ့မရွိေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ မကြၽမ္းက်င္ေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ မယဥ္ေက်းေသာ, အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ႐ုပ္ကို အတၱ ‘ကိုယ္’ဟု ႐ႈ၏၊ (ႂကြင္းခႏၶာကို) ႐ုပ္ရွိေသာ အတၱဟုလည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ႐ုပ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္၌ အတၱဟုလည္း ေကာင္း ႐ႈ၏၊ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ကို။ပ။ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ ကို။ ျပဳျပင္စီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ကို။ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ ကို အတၱ ‘ကိုယ္’ဟု ႐ႈ၏၊ (ႂကြင္းခႏၶာကို) ဝိညာဏ္ရွိေသာ အတၱဟုလည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ဝိညာဏ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ဝိညာဏ္၌ အတၱဟုလည္းေကာင္း ႐ႈ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ျဖစ္ဆဲပစၥဳပၸန္ တရားတို႔၌ တြန္႔တို၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ျဖစ္ဆဲပစၥဳပၸန္တရားတို႔၌ မတြန္႔တိုသနည္း။
ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အရိယာတို႔ကို ဖူးျမင္ေလ့ရွိေသာ, အရိယာတရား၌ ကြၽမ္းက်င္ေသာ, အရိယာတရား၌ ယဥ္ေက်းေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို ဖူးျမင္ေလ့ရွိေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ ကြၽမ္းက်င္ေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတရား ၌ ယဥ္ေက်းေသာ, အၾကား အျမင္ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ ႐ုပ္ကို အတၱ ‘ကိုယ္’ဟု မ႐ႈ၊ (ႂကြင္းခႏၶာကိုလည္း) ႐ုပ္ရွိေသာ အတၱဟု မ႐ႈ၊ အတၱ၌ ႐ုပ္ဟု မ႐ႈ၊ ႐ုပ္၌ အတၱဟု မ႐ႈ။ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ကို။ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ကို။ ျပဳျပင္စီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ကို။ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ကို အတၱဟု မ႐ႈ၊ (ႂကြင္းခႏၶာကို) ဝိညာဏ္ရွိေသာ အတၱဟု မ႐ႈ၊ အတၱ၌ ဝိညာဏ္ဟု မ႐ႈ၊ ဝိညာဏ္၌ အတၱဟု မ႐ႈ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ျဖစ္ဆဲပစၥဳပၸန္တရား၌ မတြန္႔တို။

အတိတ္ခႏၶာသို႔လည္း အစဥ္ မလိုက္ရာ၊
အနာဂတ္ခႏၶာကိုလည္း မေတာင့္တရာ၊
အတိတ္ခႏၶာသည္ ခ်ဳပ္ၿပီးၿပီ၊
အနာဂတ္ခႏၶာလည္း မေရာက္လာေသး။

ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ေသာ သေဘာတရားကို ထိုထိုျဖစ္ဆဲခဏ၌သာလွ်င္
ဝိပႆနာ႐ႈေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္
တြန္႔တိုျခင္း ပ်က္စီးျခင္းမရွိေသာ ထိုဝိပႆနာ႐ႈမႈကို အဖန္ဖန္ပြါး မ်ားရာ၏။

အဘယ္သူသည္ နက္ျဖန္၌ ေသရမည္ကို သိႏိုင္အံ့နည္း၊
ယေန႔ကပင္လွ်င္ အားထုတ္သင့္ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈအလုပ္ကို ျပဳလုပ္သင့္၏၊
ငါတို႔မွာ မ်ားေသာ စစ္သည္ရွိေသာ ထိုေသမင္းႏွင့္ ခ်ိန္းခ်က္ထားမႈသည္ မရွိသည္သာတည္း။

ဤသို႔ ေနေလ့ရွိေသာ လြန္စြာ အားထုတ္ျခင္းရွိေသာ
ေန႔ညဥ့္ပတ္လံုး မပ်င္းမရိ အားထုတ္ေသာ
ထိုရဟန္းကို စင္စစ္ ‘ေကာင္းေသာ ညဥ့္တစ္ညဥ့္ရွိေသာ ရဟန္း’ ဟူ၍
ကိေလသာ ၿငိမ္းေအးၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

”ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား ဘေဒၵကရတၱသုတ္၏ အက်ဥ္း ‘ဥေဒၵသ’ ႏွင့္ အက်ယ္ ‘နိေဒၵသ’ ကို ေဟာေပအံ့”ဟူ၍ ဆိုခဲ့ေသာ စကားကို ဤသည္ကို အစြဲျပဳ၍ ငါဆိုခဲ့၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာ့ဘုရား၏ တရားေဒသနာေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လြန္စြာ ႏွစ္သက္ကုန္ၿပီ။

ေရွးဦးစြာေသာ ဘေဒၵကရတၱသုတ္ ၿပီး၏။

၁။ ဘဒၵ+ဧကရတၱ- ဘဒၵ၊ ဝိပႆနာအားထုတ္မႈရွိေသာေၾကာင့္ ေကာင္းေသာ။ ဧကရတၱ၊ ညဥ့္တစ္ညဥ့္။ ဘေဒၵကရတၱ ဝိပႆနာအားထုတ္မႈရွိေသာ ေကာင္းေသာ ညဥ့္တစ္ညဥ့္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္။