မန ၁၃၅: စူဠကမၼဝိဘဂၤသုတ္

၂၈၉။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ေတာေဒယ်ပုဏၰား၏သားျဖစ္ေသာ သုဘလုလင္သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီးေနာက္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ကာ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထား၏-

အသွ်င္ေဂါတမ လူျဖစ္ကုန္ေသာ သူတို႔မွာ လူအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ၾကကုန္လ်က္ ယုတ္ျခင္း, ျမတ္ျခင္း တို႔ကို ေတြ႕ျမင္ရပါကုန္၏။ ထိုအေၾကာင္းရင္းကား အဘယ္ပါနည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္း။ အသွ်င္ေဂါတမ အသက္တိုေသာ လူတို႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရပါကုန္၏၊ အသက္ရွည္ေသာ လူတို႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရပါကုန္၏၊ အနာေရာဂါမ်ားေသာ လူတို႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရပါကုန္၏၊ အနာေရာဂါကင္းေသာ လူတို႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရပါကုန္၏၊ အဆင္းမလွေသာ လူတို႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရပါကုန္၏၊ အဆင္းလွ ေသာ လူတို႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရပါကုန္၏၊ အျခံအရံမရွိေသာ လူတို႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရပါကုန္၏၊ အျခံ အရံမ်ားေသာ လူတို႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရပါကုန္၏၊ စည္းစိမ္ဥစၥာနည္းေသာ လူတို႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရပါ ကုန္၏၊ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားေသာ လူတို႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရပါကုန္၏၊ အမ်ဳိးယုတ္ေသာ လူတို႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရပါကုန္၏၊ အမ်ဳိးျမတ္ေသာ လူတို႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရပါကုန္၏၊ ပညာမဲ့ေသာ လူတို႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရပါကုန္၏၊ ပညာရွိေသာ လူတို႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရပါကုန္၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ လူျဖစ္ကုန္ေသာ သူတို႔မွာ လူအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ၾကကုန္လ်က္ ယုတ္ျခင္း ျမတ္ျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ျမင္ရပါကုန္၏။ ထိုအေၾကာင္း ရင္းကား အဘယ္ပါနည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္ထား၏)။

လုလင္ သတၱဝါတို႔သည္ ကံသာလွ်င္ မိမိဥစၥာရွိကုန္၏၊ ကံ၏ အေမြခံတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ကံသာလွ်င္ အေၾကာင္းရွိကုန္၏၊ ကံသာလွ်င္ ေဆြမ်ဳိးရွိကုန္၏၊ ကံသာလွ်င္ မွီခိုရာရွိကုန္၏၊ ကံသည္သာလွ်င္ သတၱဝါ တို႔ကို အယုတ္အျမတ္ျဖစ္ျခင္းငွါ ခြဲျခမ္းေဝဖန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဟာထားေတာ္မူ၍ အက်ယ္အားျဖင့္ အနက္ကို မေဝဖန္အပ္ေသာ ဤတရားစကား၏ အနက္သေဘာကို အက်ယ္အားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္ မသိပါ၊ ေတာင္းပန္ပါ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာထား၍ အနက္သေဘာအက်ယ္အားျဖင့္ မေဝဖန္အပ္ေသာ ဤတရား၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို အကြၽႏု္ပ္သိႏိုင္ေအာင္ တရားေဟာေတာ္မူပါဟု (ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္၏)။

၂၉ဝ။ လုလင္ ထိုသို႔ျဖစ္မူ နာေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းေလာ့၊ ေဟာေပအ့ံဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ေတာေဒယ်ပုဏၰား၏ သားျဖစ္ေသာ သုဘလုလင္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤဆိုလတၱံ႕ေသာ စကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

လုလင္ ဤေလာက၌ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ အသက္ကို သတ္ေလ့ ရွိ၏၊ ၾကမ္းၾကဳတ္၏၊ ေသြးစြန္းေသာ လက္ရွိ၏၊ သတ္ပုတ္ညႇဥ္းဆဲမႈ၌ စိတ္ဝင္စား၏၊ အလံုးစံုေသာ သတၱဝါတို႔၌ သနားျခင္း ကင္းမဲ့၏၊ ထိုအသက္ကို သတ္ေလ့ရွိသူသည္ ဤသို႔ျပည့္စံုေသာ ဤသို႔ မွားယြင္းစြာေဆာက္တည္ေသာ ထိုကံေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္းေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္းေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ အကယ္၍ မကပ္ေရာက္ဘဲ လူအျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့လွ်င္ ထိုထိုျဖစ္ေလရာရာ အမ်ဳိး၌ အသက္တိုရ၏၊ လုလင္ ထိုအသက္ကိုသတ္ျခင္း ၾကမ္းၾကဳတ္ ျခင္း ေသြးစြန္းေသာလက္ရွိျခင္း သတ္ပုတ္ညႇဥ္းဆဲမႈ၌ စိတ္ဝင္စားျခင္း အလံုးစံုေသာသတၱဝါတို႔၌ သနား ျခင္းကင္းမဲ့ျခင္းသည္ အသက္တိုျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္တည္း။ (၁)

လုလင္ ဤေလာက၌ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ၊ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ အသက္သတ္ျခင္းကို ပယ္၍ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ တုတ္ကို ခ်ထားၿပီးျဖစ္၏၊ လက္နက္ကို ခ်ထားၿပီးျဖစ္၏၊ ရွက္ျခင္းရွိ၏၊ သနားျခင္းရွိ၏၊ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔၏ အစီးအပြါးကို လိုလားလ်က္ ေန၏၊ ထို အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူသည္ ဤသို႔ ျပည့္စံုေသာ ဤသို႔ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္ေသာ ထိုကံေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ အကယ္၍ မကပ္ေရာက္ဘဲ လူအျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့လွ်င္ ထိုထိုျဖစ္ေလရာရာ အမ်ဳိး၌ အသက္ရွည္ရ၏၊ လုလင္ ထိုအသက္သတ္ျခင္းကို ပယ္၍ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း တုတ္ကို ခ်ထားၿပီးျဖစ္ျခင္း လက္နက္ကို ခ်ထားၿပီးျဖစ္ျခင္း အရွက္ရွိျခင္း အသနားရွိျခင္း အလံုးစံုေသာ သတၱဝါတို႔၏ အစီးအပြါးကို လိုလားျခင္းသည္ အသက္ရွည္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္တည္း။ (၁)

၂၉၁။ လုလင္ ဤေလာက၌ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ၊ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ လက္ျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ ခဲျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တုတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဓားလက္နက္ျဖင့္လည္းေကာင္း သတၱဝါတို႔ကို ညႇဥ္းဆဲေလ့ရွိ၏။ ထိုသတၱဝါတို႔ကို ညႇဥ္းဆဲေလ့ရွိသူသည္ ဤသို႔ ျပည့္စံုေသာ ဤသို႔ မွားယြင္းစြာ ေဆာက္တည္ေသာ ထိုကံေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္း ေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာ ကင္းရာ မေကာင္းေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ အကယ္၍ မကပ္ေရာက္ဘဲ လူအျဖစ္သို႔ေရာက္ခဲ့ လွ်င္ ထိုထိုျဖစ္ေလရာရာ အမ်ဳိး၌ အနာေရာဂါ မ်ား၏၊ လုလင္ လက္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ခဲျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ တုတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လက္နက္ျဖင့္လည္းေကာင္း သတၱဝါတို႔ကို ညႇဥ္းဆဲေလ့ရွိျခင္းသည္ အနာ ေရာဂါမ်ားျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္တည္း။ (၂)

လုလင္ ဤေလာက၌ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ၊ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ လက္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တုတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဓားလက္နက္ျဖင့္လည္းေကာင္း သတၱဝါတို႔ကို ညႇဥ္းဆဲေလ့မရွိ။ ထိုသတၱဝါတို႔ကို ညႇဥ္းဆဲေလ့မရွိေသာသူသည္ ဤသို႔ ျပည့္စံုေသာ ဤသို႔ ေကာင္းစြာေဆာက္တည္ေသာ ထိုကံေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ အကယ္၍ မကပ္ ေရာက္ဘဲ လူအျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့လွ်င္ ထိုထိုျဖစ္ေလရာရာ အမ်ဳိး၌ အနာေရာဂါကင္း၏၊ လုလင္ လက္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တုတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ခဲျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဓားလက္နက္ျဖင့္လည္းေကာင္း့သတၱဝါတို႔ကို ညႇဥ္းဆဲေလ့မရွိျခင္းသည္ အနာေရာဂါကင္းျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္တည္း။ (၂)

၂၉၂။ လုလင္ ဤေလာက၌ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ အမ်က္ေဒါသ ထြက္တတ္၏၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းမ်ား၏၊ အနည္းငယ္မွ်ပင္ မႏွစ္သက္ဖြယ္စကားကို ဆိုသည္ရွိေသာ္ လြန္စြာ စြဲျမဲၿငိကပ္၏၊ အမ်က္ထြက္၏၊ ဖ်က္ဆီး၏၊ ဆန္႔က်င္လ်က္ တည္၏၊ အမ်က္ထြက္ျခင္းကိုလည္း ေကာင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ မယံုၾကည္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း ထင္စြာျပဳ၏၊ ထိုေဒါသႀကီးသူ သည္ ဤသို႔ ျပည့္စံုေသာ ဤသို႔ မွားယြင္းစြာေဆာက္တည္ေသာ ထိုကံေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္းေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္းေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ အကယ္၍ မကပ္ေရာက္ဘဲ လူအျဖစ္သို႔ေရာက္ခဲ့လွ်င္ ထိုထိုျဖစ္ေလရာရာ အမ်ဳိး၌ အ႐ုပ္ဆိုး၏၊ လုလင္ အမ်က္ေဒါသထြက္ျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းမႈမ်ားျခင္း အနည္းငယ္မွ်လည္း မႏွစ္သက္ဖြယ္စကားကိုဆိုသည္ရွိ ေသာ္ လြန္စြာ စြဲျမဲၿငိကပ္ျခင္း အမ်က္ထြက္ျခင္း ဖ်က္ဆီးျခင္း ေရွး႐ႈတည္ျခင္း အမ်က္ထြက္ျခင္းကိုလည္း ေကာင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ မယံုၾကည္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း ထင္စြာျပဳျခင္းသည္ အ႐ုပ္ဆိုးျခင္း ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္တည္း။ (၃)

လုလင္ ဤေလာက၌ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ အမ်က္ေဒါသထြက္ေလ့ မရွိ၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းမ်ားေလ့မရွိ၊ မ်ားစြာလည္း မႏွစ္သက္ဖြယ္စကားကို ဆိုေသာ္လည္း လြန္စြာ စြဲစြဲၿမၿဲမဲ မၿငိကပ္၊ အမ်က္မထြက္၊ မဖ်က္ဆီး၊ ေရွး႐ႈမတည္၊ အမ်က္ထြက္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဖ်က္ဆီး ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ မယံုၾကည္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း ထင္စြာမျပဳ၊ ထိုေဒါသမႀကီးသူသည္ ဤသို႔ ျပည့္စံု ေသာ ဤသို႔ ေကာင္းစြာေဆာက္တည္ေသာ ထိုကံေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ အကယ္၍ မကပ္ေရာက္ဘဲ လူအျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့လွ်င္ ထိုထိုျဖစ္ေလရာရာအမ်ဳိး၌ လွပေသာအဆင္းရွိ၏၊ လုလင္ အမ်က္ထြက္ေလ့မရွိျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းမႈမမ်ား ျခင္း မႏွစ္သက္ဖြယ္စကားကို မ်ားစြာဆိုေသာ္လည္း လြန္စြာ စြဲစြဲျမဲျမဲ မၿငိကပ္ျခင္း အမ်က္မထြက္ျခင္း မဖ်က္ဆီးျခင္း ေရွး႐ႈမတည္ျခင္း အမ်က္ထြက္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ မႏွစ္ သက္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း ထင္စြာမျပဳျခင္းသည္ လွပေသာအဆင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္တည္း။ (၃)

၂၉၃။ လုလင္ ဤေလာက၌ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ ျငဴစူျခင္းႏွင့္ယွဥ္ ေသာ စိတ္ရွိ၏၊ သူတစ္ပါးတို႔ လာဘ္မ်ားျခင္း သူတစ္ပါးတို႔လာဘ္ရျခင္း အ႐ိုအေသအေလးျပဳခံရျခင္း ျမတ္ႏိုးခံရျခင္း ရွိခိုးခံရျခင္း ပူေဇာ္ခံရျခင္းတို႔၌ ျငဴစူ၏၊ ျငဴစူျခင္း၏အစြမ္းျဖင့္ ဆဲေရးျပစ္မွား၏၊ ျငဴစူျခင္းကို ဖြဲ႕ေႏွာင္၏၊ ထိုျငဴစူ မနာလိုသူသည္ ဤသို႔ ျပည့္စံုေသာ ဤသို မွားယြင္းစြာေဆာက္တည္ ေသာ ထိုကံေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္းေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္းေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ အကယ္၍ မကပ္ေရာက္ဘဲ လူအျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့လွ်င္ ထိုထိုျဖစ္ေလရာရာ အမ်ဳိး၌ အျခံအရံနည္း၏၊ လုလင္ ျငဴစူျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ရွိျခင္း သူတစ္ပါးတို႔ လာဘ္မ်ားျခင္း အ႐ိုအေသအေလးျပဳခံရျခင္း ျမတ္ႏိုးခံရျခင္း ရွိခိုးခံရျခင္း ပူေဇာ္ခံရျခင္းတို႔၌ ျငဴစူျခင္း ျငဴစူျခင္းအစြမ္းျဖင့္ ဆဲေရးျပစ္မွားျခင္း ျငဴစူျခင္းကို ဖြဲ႕ေႏွာင္ျခင္းသည္ အျခံအရံမရွိျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ ေသာ အက်င့္တည္း။ (၄)

လုလင္ ဤေလာက၌ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ ျငဴစူျခင္းႏွင့္ မယွဥ္ေသာ စိတ္ရွိ၏၊ သူတစ္ပါးတို႔၏ လာဘ္မ်ားျခင္း အ႐ိုအေသအေလးျပဳခံရျခင္း ျမတ္ႏိုးခံရျခင္း ရွိခိုးခံရျခင္း့ပူေဇာ္ခံရျခင္းတို႔၌ မျငဴစူ၊ ျငဴစူျခင္း၏အစြမ္းျဖင့္ မဆဲေရး မျပစ္မွား၊ ျငဴစူျခင္းကို မဖြဲ႕ေႏွာင္၊ ထိုျငဴစူျခင္း မနာလိုျခင္းကင္းသူသည္ ဤသို႔ ျပည့္စံုေသာ ဤသို႔ ေကာင္းစြာေဆာက္တည္ေသာ ထိုကံ ေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္ ရ၏၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ အကယ္၍ မကပ္ေရာက္ဘဲ လူအျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့လွ်င္ ထိုထိုျဖစ္ေလရာရာ အမ်ဳိး၌ အျခံအရံမ်ား၏၊ လုလင္ မျငဴစူ ျခင္းႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ရွိျခင္း သူတစ္ပါးတို႔ လာဘ္မ်ားျခင္း အ႐ိုအေသအေလးျပဳခံရျခင္း ျမတ္ႏိုးခံရျခင္း ရွိခိုးခံရျခင္း ပူေဇာ္ခံရျခင္းတို႔၌ မျငဴစူျခင္း ျငဴစူျခင္း၏အစြမ္းျဖင့္ မဆဲေရးမျပစ္မွားျခင္း ျငဴစူျခင္းကို မဖြဲ႕ ေႏွာင္ျခင္းသည္ အျခံအရံမ်ားျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္တည္း။ (၄)

၂၉၄။ လုလင္ ဤေလာက၌ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ၊ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ သမဏအားလည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏအားလည္းေကာင္း ထမင္း အေဖ်ာ္ အဝတ္ ယာဥ္ ပန္းနံ႕သာ နံ႕သာေပ်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ ေက်ာင္း ဆီမီးကို မေပးလွဴ၊ ထိုသူသည္ ဤသို႔ ျပည့္စံုေသာ ဤသို႔ မွားယြင္းစြာ ေဆာက္တည္ေသာ ထိုကံေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္း ေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာ ကင္းရာ မေကာင္းေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ အကယ္၍ မကပ္ေရာက္ဘဲ လူအျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့ လွ်င္ ထိုထိုျဖစ္ေလရာရာ အမ်ဳိး၌ စည္းစိမ္ဥစၥာနည္း၏၊ လုလင္ သမဏအားလည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏ အားလည္းေကာင္း ထမင္း အေဖ်ာ္ အဝတ္ ယာဥ္ ပန္းနံ႕သာ နံ႕သာေပ်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာေက်ာင္း ဆီမီးကို မေပးလွဴျခင္းသည္ စည္းစိမ္ဥစၥာနည္းျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္တည္း။ (၅)

လုလင္ ဤေလာက၌ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ၊ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ သမဏအားလည္း ေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏအားလည္းေကာင္း ထမင္း အေဖ်ာ္ အဝတ္ ယာဥ္ ပန္းနံ႕သာ နံ႕သာေပ်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာေက်ာင္း ဆီမီးကို ေပးလွဴ၏၊ ထိုသူသည္ ဤသို႔ ျပည့္စံုေသာ ဤသို႔ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္ ေသာ ထိုကံေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ အကယ္၍ မကပ္ေရာက္ဘဲ လူအျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့လွ်င္ ထိုထိုျဖစ္ေလရာရာ အမ်ဳိး၌ စည္းစိမ္ဥစၥာ ေပါမ်ား၏၊ လုလင္ သမဏအားလည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏအားလည္းေကာင္း ထမင္း အေဖ်ာ္ အဝတ္ ယာဥ္ ပန္းနံ႕သာ နံ႕သာေပ်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ ေက်ာင္း ဆီမီးကို ေပးလွဴျခင္းသည္ စည္းစိမ္ဥစၥာ ေပါမ်ား ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္တည္း။ (၅)

၂၉၅။ လုလင္ ဤေလာက၌ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ ခက္ထန္၏၊ ေထာင္လႊားတက္ႂကြ၏၊ ရွိခိုးထိုက္သူကို ရွိမခိုး၊ ခရီးဦးႀကဳိဆိုထိုက္သူကို ခရီးဦးမႀကဳိဆို။ ေနရာေပးထိုက္ သူကို ေနရာမေပး၊ လမ္းခရီးေပးထိုက္သူကို လမ္းခရီးမေပး၊ အ႐ိုအေသျပဳထိုက္သူကို အ႐ိုအေသမျပဳ၊ အေလးျပဳထိုက္သူကို အေလးမျပဳ၊ ျမတ္ႏိုးထိုက္သူကို မျမတ္ႏိုး၊ ပူေဇာ္ထိုက္သူကို မပူေဇာ္၊ ထိုသူသည္ ဤသို႔ ျပည့္စံုေသာ ဤသို႔ မွားယြင္းစြာေဆာက္တည္ေသာ ထိုကံေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီး သည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္းေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏၊ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္းေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ေရာက္ရာ ငရဲသို႔ အကယ္၍ မကပ္ေရာက္ဘဲ လူအျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့လွ်င္ ထိုထိုျဖစ္ေလရာရာ အမ်ဳိး၌ အမ်ဳိးယုတ္၏၊ လုလင္ ထိုခက္ထန္ျခင္း ေထာင္လႊားတက္ႂကြျခင္း ရွိခိုးထိုက္သူကို ရွိမခိုးျခင္း ခရီးဦးႀကဳိဆိုထိုက္သူကို ခရီးဦး မႀကဳိဆိုျခင္း ေနရာေပးထိုက္သူကို ေနရာမေပးျခင္း လမ္းခရီးေပးထိုက္သူကို လမ္းခရီးမေပးျခင္း အ႐ိုအေသျပဳထိုက္သူကို အ႐ိုအေသမျပဳျခင္း အေလးျပဳထိုက္သူကို အေလးမျပဳျခင္း ျမတ္ႏိုးထိုက္သူကို မျမတ္ႏိုးျခင္း ပူေဇာ္ထိုက္သူကို့မပူေဇာ္ျခင္းသည္ ယုတ္နိမ့္ေသာ အမ်ဳိး၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္ တည္း။ (၆)

လုလင္ ဤေလာက၌ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ မခက္ထန္ မေထာင္လႊား မတက္ႂကြ ရွိခိုးထိုက္သူကို ရွိခိုး၏၊ ခရီးဦးႀကဳိဆိုထိုက္သူကို ခရီးဦးႀကဳိဆို၏၊ ေနရာေပးထိုက္သူကို ေနရာေပး၏၊ လမ္းခရီးေပးထိုက္သူကို လမ္းခရီးေပး၏။ အ႐ိုအေသျပဳထိုက္သူကို အ႐ိုအေသျပဳ၏၊ အေလးျပဳထိုက္သူကို အေလးျပဳ၏၊ ျမတ္ႏိုးထိုက္သူကို ျမတ္ႏိုး၏၊ ပူေဇာ္ထိုက္သူကို ပူေဇာ္၏၊ ထိုသူ သည္ ဤသို႔ ျပည့္စံုေသာ ဤသို႔ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္ေသာ ထိုကံေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ အကယ္၍ မကပ္ေရာက္ဘဲ လူအျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့လွ်င္ ထိုထိုျဖစ္ေလရာရာ အမ်ဳိး၌ အမ်ဳိး ျမတ္၏၊ လုလင္ ထိုမခက္ထန္ျခင္း မေထာင္လႊားျခင္း မတက္ႂကြျခင္း ရွိခိုးထိုက္သူကို ရွိခိုးျခင္း ခရီးဦးႀကဳိဆို ထိုက္သူကို ခရီးဦးႀကဳိဆိုျခင္း ေနရာေပးထိုက္သူကို ေနရာေပးျခင္း လမ္းခရီးေပးထိုက္သူကို လမ္းခရီးေပးျခင္း အ႐ိုအေသျပဳထိုက္သူကို အ႐ိုအေသျပဳျခင္း အေလးျပဳထိုက္သူကို အေလးျပဳျခင္း ျမတ္ႏိုးထိုက္သူကို ျမတ္ႏိုးျခင္း ပူေဇာ္ထိုက္သူကို ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ အမ်ဳိး၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္တည္း။ (၆)

၂၉၆။ လုလင္ ဤေလာက၌ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ၊ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ သမဏကိုလည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏကိုလည္းေကာင္း ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ”အသွ်င္ဘုရား အဘယ္တရားသည္ ကုသိုလ္ ပါနည္း၊ အဘယ္တရားသည္ အကုသိုလ္ပါနည္း၊ အဘယ္တရားသည္ အျပစ္ရွိပါသနည္း၊ အဘယ္တရား သည္ အျပစ္ကင္းပါသနည္း၊ အဘယ္တရားသည္ မွီဝဲထိုက္ပါသနည္း၊ အဘယ္တရားသည္ မမွီဝဲထိုက္ပါ သနည္း၊ အဘယ္သို႔ျပဳေသာ္ အကြၽႏု္ပ္မွာ ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြါးမဲ့ျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ပါသနည္း၊ အဘယ္သို႔ျပဳေသာ္ အကြၽႏု္ပ္မွာ ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြါးျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ပါသနည္း”ဟု အဖန္ဖန္ ေမးျမန္းျခင္းကိုမျပဳ၊ ထိုသူသည္ ဤသို႔ ျပည့္စံုေသာ ဤသို႔ မွားယြင္းစြာ ေဆာက္တည္ေသာ ထိုကံေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္း ေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ ရ၏၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာ ကင္းရာ မေကာင္းေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ အကယ္၍ မကပ္ေရာက္ဘဲ လူအျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့လွ်င္ ထိုထို ျဖစ္ေလရာရာ အမ်ဳိး၌ ပညာမဲ့၏၊ လုလင္ သမဏကိုလည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏကိုလည္းေကာင္း ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ”အသွ်င္ဘုရား အဘယ္တရားသည္ ကုသိုလ္ပါနည္း၊ အဘယ္တရား သည္ အကုသိုလ္ပါနည္း၊ အဘယ္တရားသည္ အျပစ္ရွိပါသနည္း၊ အဘယ္တရားသည္ အျပစ္ကင္းပါ သနည္း၊ အဘယ္တရားသည္ မွီဝဲထိုက္ပါသနည္း၊ အဘယ္တရားသည္ မမွီဝဲထိုက္ပါသနည္း၊ အဘယ္သို႔ ျပဳေသာ္ အကြၽႏု္ပ္မွာ ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြါးမဲ့ျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ပါသနည္း၊ အဘယ္ သို႔ျပဳေသာ္ အကြၽႏု္ပ္မွာ ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြါးျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ပါသနည္း”ဟု အဖန္ဖန္ ေမးျမန္းျခင္းကို မျပဳျခင္းသည္ ပညာမဲ့ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္တည္း။ (၇)

လုလင္ ဤေလာက၌ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ၊ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ သမဏကိုလည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏကိုလည္းေကာင္း ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ”အသွ်င္ဘုရား အဘယ္တရားသည္ ကုသိုလ္ပါနည္း၊ အဘယ္ တရားသည္ အကုသိုလ္ပါနည္း၊ အဘယ္တရားသည္ အျပစ္ရွိပါသနည္း၊ အဘယ္တရားသည္ အျပစ္ကင္း ပါသနည္း၊ အဘယ္တရားသည္ မွီဝဲထိုက္ေသာတရားပါနည္း၊ အဘယ္တရားသည္ မမွီဝဲထိုက္ေသာ တရားပါနည္း၊ အဘယ္သို႔ျပဳေသာ္ အကြၽႏု္ပ္မွာ ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြါးမဲ့ျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ပါသနည္း၊ အဘယ္သို႔ျပဳေသာ္ အကြၽႏု္ပ္မွာ ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြါးျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ပါသနည္း”ဟု အဖန္ဖန္ ေမးျမန္းျခင္းကို ျပဳ၏၊ ထိုသူသည္ ဤသို႔ ျပည့္စံုေသာ ဤသို႔ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္ေသာ ထိုကံေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍့ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ အကယ္၍ မကပ္ေရာက္ဘဲ လူအျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့လွ်င္ ထိုထိုျဖစ္ေလရာရာ အမ်ဳိး၌ ပညာႀကီး၏၊ လုလင္ သမဏကိုလည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏကိုလည္းေကာင္း ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ”အသွ်င္ ဘုရား အဘယ္တရားသည္ ကုသိုလ္ပါနည္း၊ အဘယ္တရားသည္ အကုသိုလ္ပါနည္း၊ အဘယ္တရားသည္ အျပစ္ရွိပါသနည္း၊ အဘယ္တရားသည္ အျပစ္မရွိပါသနည္း၊ အဘယ္တရားသည္ မွီဝဲထိုက္ပါသနည္း၊ အဘယ္တရားသည္ မမွီဝဲထိုက္ပါသနည္း၊ အဘယ္သို႔ျပဳေသာ္ အကြၽႏု္ပ္မွာ ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြါးမဲ့ျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ပါသနည္း၊ အဘယ္သို႔ျပဳေသာ္ အကြၽႏု္ပ္မွာ ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြါးျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ပါသနည္း”ဟု အဖန္ဖန္ ေမးျမန္းမႈျပဳျခင္းသည္ ပညာႀကီးျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္တည္း။ (၇)

၂၉၇။ လုလင္ ဤသို႔လွ်င္ အသက္တိုျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္သည္ အသက္တိုျခင္းသို႔ ေဆာင္တတ္၏၊ အသက္ရွည္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္သည္ အသက္ရွည္ျခင္းသို႔ ေဆာင္တတ္၏၊ အနာေရာဂါမ်ားျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္သည္ အနာေရာဂါမ်ားျခင္းသို႔ ေဆာင္တတ္၏၊ အနာ ေရာဂါကင္းျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္သည္ အနာေရာဂါကင္းျခင္းသို႔ ေဆာင္တတ္၏၊ အဆင္းမလွ ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္သည္ အဆင္းမလွျခင္းသို႔ ေဆာင္တတ္၏၊ အဆင္းလွျခင္းကို ျဖစ္ေစ တတ္ေသာ အက်င့္သည္ အဆင္းလွျခင္းသို႔ ေဆာင္တတ္၏၊ အျခံအရံမရွိျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္ သည္ အျခံအရံမရွိျခင္းသို႔ ေဆာင္တတ္၏၊ အျခံအရံမ်ားျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္သည္ အျခံအရံ မ်ားျခင္းသို႔ ေဆာင္တတ္၏၊ စည္းစိမ္ဥစၥာနည္းျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္သည္ စည္းစိမ္ဥစၥာ နည္းျခင္းသို႔ ေဆာင္တတ္၏၊ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္သည္ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား ျခင္းသို႔ ေဆာင္တတ္၏၊ အမ်ဳိးယုတ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္သည္ အမ်ဳိးယုတ္ျခင္းသို႔ ေဆာင္ တတ္၏၊ အမ်ဳိးျမင့္ျမတ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္သည္ အမ်ဳိးျမင့္ျမတ္ျခင္းသို႔ ေဆာင္တတ္၏၊ ပညာမဲ့ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အက်င့္သည္ ပညာမဲ့ျခင္းသို႔ ေဆာင္တတ္၏၊ ပညာႀကီးျခင္းကို ျဖစ္ေစ တတ္ေသာ အက်င့္သည္ ပညာႀကီးျခင္းသို႔ ေဆာင္တတ္၏၊ လုလင္ သတၱဝါတို႔သည္ ကံသာလွ်င္ မိမိဥစၥာ ရွိကုန္၏၊ ကံ၏ အေမြခံတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ကံသာလွ်င္ အေၾကာင္းရွိကုန္၏၊ ကံသာလွ်င္ ေဆြမ်ဳိးရွိကုန္၏၊ ကံသာလွ်င္ မွီခိုရာရွိကုန္၏၊ ကံသည္သာလွ်င္ သတၱဝါတို႔ကို အယုတ္အျမတ္ျဖစ္ျခင္းငွါ ခြဲျခမ္းေဝဖန္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏ )

ဤသို႔မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ ေတာေဒယ်ပုဏၰား၏သား သုဘလုလင္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထား၏ ”အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ ဥပမာအားျဖင့္ ေမွာက္ထားသည္ကို လွန္ဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဖံုးလႊမ္းထားသည္ကို ဖြင့္လွစ္ဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ လမ္းမွားေသာသူ အား လမ္းမွန္ကို ေျပာၾကားဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ‘မ်က္စိအျမင္ရွိေသာသူတို႔သည္ အဆင္းတို႔ကို ျမင္ၾကလိမ့္မည္’ဟု အမိုက္ေမွာင္၌ ဆီမီးတန္ေဆာင္ကို ေဆာင္ျပဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း (အသွ်င္ ေဂါတမ) ဤအတူသာလွ်င္ အသွ်င္ေဂါတမသည္ မ်ားစြာေသာအေၾကာင္းျဖင့္ တရားေတာ္ကို ျပေတာ္မူပါေပ၏၊ (အသွ်င္ေဂါတမ) ထိုအကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္ေဂါတမကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ တရားေတာ္ ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ သံဃာေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ယေန႔မွစ၍ အသက္ထက္ဆံုး (ရတနာသုံးပါးကို) ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ ေသာ ဥပါသကာဟု မွတ္ေတာ္မူပါ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ငါးခုေျမာက္ စူဠကမၼဝိဘဂၤသုတ္ ၿပီး၏။