မန ၁၄၀: ဓာတုဝိဘဂၤသုတ္

၃၄၂။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဂဓတိုင္းတို႔၌ ေဒသစာရီ လွည့္လည္ေတာ္မူေသာ္ ရာဇၿဂဳိဟ္ ျပည္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ေတာ္မူ၍ ဘဂၢဝမည္ေသာ အိုးထိန္းသည္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ဘဂၢဝမည္ေသာ အိုးထိန္းသည္ကို ”ဘဂၢဝ အကယ္၍ သင့္အား ဝန္မေလးမူ အိုးလုပ္ရာ တင္းကုပ္၌ တစ္ညဥ့္မွ် ေနလို၏”ဟု ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရား ဝန္မေလးပါ၊ ဤအိုးလုပ္ရာ တင္းကုပ္၌ ေရွးဦးစြာ ေနထိုင္ကပ္ေရာက္ႏွင့္ေသာ ရဟန္းသည္ ရွိပါေသး၏၊ ထိုေရွးဦးစြာ ေနႏွင့္ေသာ ရဟန္းသည္ အကယ္၍ ခြင့္ျပဳမူ ျမတ္စြာဘုရား ခ်မ္းသာသလို ေနေတာ္မူပါေလာ့ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ထိုအခါ ပုကၠဳသာတိမည္ေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရည္ရြယ္၍ သဒၶါယံုၾကည္ လ်က္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ကပ္ေရာက္ခဲ့၍ ထိုအိုးထိန္းသည္၏ အိုးလုပ္ရာတင္းကုပ္၌ ေရွးဦးစြာ ေနထိုင္ကပ္ ေရာက္ႏွင့္၏။ ထိုအခါ၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပုကၠဳသာတိထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ အသွ်င္ ပုကၠဳသာတိကို ”ရဟန္း အကယ္၍ သင့္အား ဝန္မေလးမူ အိုးလုပ္ရာ တင္းကုပ္၌ တစ္ညဥ့္မွ် ေနလို၏”ဟု ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ငါ့သွ်င္ အိုးထိန္းသည္၏ အိုးလုပ္ရာတင္းကုပ္သည္ က်ယ္ျပန္႔ပါ၏၊ အသွ်င္သည္ ခ်မ္းသာသလို ေနေတာ္မူပါေလာ့ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အိုးထိန္းသည္၏ အိုးလုပ္ရာ တင္းကုပ္သို႔ ဝင္၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ျမက္အခင္းကို ခင္းၿပီးလွ်င္ တင္ပလႅင္ေခြ၍ အထက္ပိုင္းကိုယ္ကို ေျဖာင့္စြာထားလ်က္ ကမၼ႒ာန္းသို႔ေရွးရွဴ သတိကို ျဖစ္ေစ၍ ထိုင္ေန၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ညဥ့္အခ်ိန္မ်ားစြာကို ထိုင္ျခင္းျဖင့္ လြန္ေစ၏၊ အသွ်င္ပုကၠဳသာတိသည္လည္း ညဥ့္အခ်ိန္မ်ားစြာကို ထိုင္ျခင္းျဖင့္ လြန္ေစ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားအား ”ဤအမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ ၾကည္ၫိုဖြယ္ကို ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ဣရိယာ ပုထ္ကို ျဖစ္ေစ၏၊ ငါသည္ အကယ္၍ ေမးရမူ ေကာင္းေပစြ”ဟု ဤသို႔ စိတ္အၾကံျဖစ္၏။ ထို႔ေနာက္၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္ပုကၠဳသာတိကို ”ရဟန္း သင္သည္ အဘယ္သူကို ရည္မွန္း၍ ရဟန္းျပဳသ နည္း၊ အဘယ္သူသည္ သင္၏ ဆရာျဖစ္သနည္း၊ အဘယ္သူ၏ တရားကို သင္ႏွစ္သက္သနည္း”ဟု ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ငါ့သွ်င္ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးမွ ရဟန္းျပဳသည့္ သာကီဝင္မင္းသား ရဟန္း ေဂါတမသည္ ရွိ၏၊ ထိုအသွ်င္ ေဂါတမ၏ ေကာင္းေသာ ေက်ာ္ေစာသံသည္ ဤသို႔ ဘဝဂ္မဆံ့ ပ်ံ႕ႏံွ႕၍ ထြက္၏-”ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း့’အရဟံ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ (အလုံးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သမၼာသမၺဳဒၶ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၵ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သုဂတ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေလာကကို သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ေလာကဝိဒူ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဆံုးမထိုက္သူကို ဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္း ‘အႏုတၱေရာ ပုရိသဒမၼသာရထိ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူ ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဗုဒၶ’မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဘဂဝါ’ မည္ေတာ္မူ၏”ဟု ပ်ံ႕ႏွံ႕၍ ထြက္၏။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို ရည္မွန္း၍ ရဟန္း ျပဳ၏၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ဆရာျဖစ္ပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တရားကို ႏွစ္သက္ပါ၏ဟု (ေျပာဆို၏)။

ရဟန္း ယခုအခါ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလုံးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ အဘယ္မွာ ေနေတာ္မူသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ ငါ့သွ်င္ ဥတၱရတိုင္း ဇနပုဒ္တို႔၌ သာဝတၳိမည္ေသာ ၿမဳိ႕သည္ ရွိ၏၊ ထိုၿမဳိ႕၌ ယခုအခါ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူ ထိုက္ေသာ (အလုံးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ေန ေတာ္မူ၏ဟု (ေျပာဆို၏)။ ရဟန္း သင္သည္ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို ျမင္ဖူး၏ေလာ၊ စင္စစ္ ျမင္ေသာ္ သိပါ အံ့ေလာဟု (ေမး၏)။ ငါ့သွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို မျမင္ဖူးပါ၊ စင္စစ္ ျမင္ေသာ္လည္း မသိရာပါဟု (ေျပာဆို၏)။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားအား ”ဤအမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ ငါ့ကိုသာလွ်င္ ရည္မွန္း၍ ရဟန္းျပဳခဲ့၏၊ ထိုအမ်ဳိးေကာင္းသားအား ငါသည္ တရားေဟာရမူ ေကာင္းေပမည္”ဟု ဤသို႔ စိတ္အၾကံ ျဖစ္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္ပုကၠဳသာတိကို ”ရဟန္း သင့္အား တရားေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းေလာ့၊ ေဟာေပအံ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္ပုကၠဳသာတိသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေျပာဆို၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ေသာ စကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

၃၄၃။ ရဟန္း ဤပုဂၢိဳလ္သတၱဝါသည္ ဓာတ္ေျခာက္ပါး ရွိ၏၊ ေျခာက္ပါးေသာ ဖႆာယတန ရွိ၏၊ တစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးေသာ စိတ္၏ ၾကံစည္ျခင္း သံုးသပ္ျခင္း ရွိ၏၊ ေလးပါးေသာ တည္ရာရွိ၏၊ ယင္းတည္ရာ ေလးပါးတို႔၌ တည္ေသာပုဂၢိဳလ္သတၱဝါအား ထင္မွတ္ျခင္းဟူေသာ ယိုစီးျခင္း ‘အာသေဝါ’ တို႔သည္ မျဖစ္ ကုန္။ စင္စစ္ ထင္မွတ္ျခင္းဟူေသာ ယိုစီးျခင္း ‘အာသေဝါ’ မျဖစ္ေသာ္ ကိေလသာ ၿငိမ္းေသာ ရဟန္း ဟူ၍ ဆိုရ၏၊ ဝိပႆနာ ပညာကို မေမ့ရာ၊ ဝစီသစၥာကို ေစာင့္ရာ၏။ ကိေလသာစြန္႔ျခင္းကို အားထုတ္ ရာ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ကိေလသာ ၿငိမ္းေအးမႈကိုသာလွ်င္ က်င့္ရာ၏။ ဤကား ဓာတုဝိဘဂၤသုတ္၏ အက်ဥ္း ‘ဥေဒၵသ’ တည္း။

၃၄၄။ ”ရဟန္း ဤပုဂၢိဳလ္သတၱဝါသည္ ဓာတ္ေျခာက္ပါး ရွိ၏” ဟူေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စဲြ၍ ဆိုသနည္း။ ရဟန္း ပထဝီဓာတ္ အာေပါဓာတ္ ေတေဇာဓာတ္ ဝါေယာဓာတ္ အာကာသဓာတ္ ဝိညာဏဓာတ္အားျဖင့္ ဓာတ္တို႔သည္ ဤေျခာက္ပါးတို႔တည္း။ ”ရဟန္း ဤပုဂၢိဳလ္သတၱဝါသည္ ဓာတ္ ေျခာက္ပါးရွိ၏”ဟူေသာ ထိုစကားကို ဤဆိုခဲ့ၿပီးသည္ကို စဲြ၍ ဆို၏။

၃၄၅။ ”ရဟန္း ဤပုဂၢိဳလ္သတၱဝါသည္ ေျခာက္ပါးေသာ ဖႆာယတန ရွိ၏”ဟူေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စဲြ၍ ဆိုသနည္း။ စကၡဳသမၹႆာယတန ေသာတသမၹႆာယတန ဃာနသမၹႆာယတန ဇိဝွါသမၹႆာယတန ကာယသမၹႆာယတန မေနာသမၹႆာယတနသည္ ရွိ၏။ ”ရဟန္း ဤပုဂၢိဳလ္သတၱဝါသည္ ေျခာက္ပါးေသာ ဖႆာယတန ရွိ၏” ဟူေသာ ထိုစကားကို ဤဆိုခဲ့ၿပီးသည္ကို စဲြ၍ ဆို၏။

၃၄၆။ ”ရဟန္း ဤပုဂၢိဳလ္သတၱဝါသည္ တစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးေသာ စိတ္၏ ၾကံစည္ျခင္း သံုးသပ္ျခင္း ရွိ၏”ဟူေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စဲြ၍ ဆိုသနည္း။ မ်က္စိျဖင့္ အဆင္း႐ူပါ႐ံုကို ျမင္၍ ေသာမနႆ၏အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ႐ူပါ႐ံုကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္၏၊ ေဒါမနႆ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ႐ူပါ႐ံုကို ဆင္ျခင္ သံုးသပ္၏၊ ဥေပကၡာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ႐ူပါ႐ံုကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္၏။ နားျဖင့္ အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ကို ၾကား၍။ပ။ ႏွာေခါင္းျဖင့္ အနံ႕ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ ကို နံ၍။ လွ်ာျဖင့္ အရသာ ‘ရသာ႐ံု’ ကို လ်က္၍။ ကိုယ္ျဖင့္ အေတြ႕အထိ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’ ကို ေတြ႕ထိ၍။ စိတ္ျဖင့္ သေဘာ ‘ဓမၼာ႐ံု’ ကို သိ၍ ေသာမနႆ၏ အေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ သေဘာ ‘ဓမၼာ႐ံု’ ကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္၏၊ ေဒါမနႆ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ သေဘာ’ဓမၼာ႐ံု’ကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္၏၊ ဥေပကၡာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ သေဘာ’ဓမၼာ႐ံု’ကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္၏။ ဤသို႔ ေသာမနႆ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ စိတ္၏ ၾကံစည္ျခင္း သံုးသပ္ျခင္းတို႔သည္ ေျခာက္ပါးတို႔တည္း၊ ေဒါမနႆ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ စိတ္၏ ၾကံစည္ျခင္း သံုးသပ္ျခင္းတို႔သည္ ေျခာက္ပါးတို႔တည္း၊ ဥေပကၡာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ စိတ္၏ ၾကံစည္ျခင္း သံုးသပ္ျခင္းတို႔သည္ ေျခာက္ပါးတို႔တည္း။ ”ရဟန္း ဤပုဂၢိဳလ္သတၱဝါသည္ တစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးေသာ စိတ္၏ ၾကံစည္ျခင္း သံုးသပ္ျခင္း ရွိ၏”ဟူေသာ ထိုစကားကို ဤဆိုခဲ့ၿပီးသည္ကို စဲြ၍ ဆို၏။

၃၄၇။ ”ရဟန္း ဤပုဂၢိဳလ္သတၱဝါသည္ ေလးပါးေသာ တည္ရာရွိ၏” ဟူေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စဲြ၍ ဆိုသနည္း။ ပညာဟူေသာ တည္ရာ၊ သစၥာဟူေသာ တည္ရာ၊ ကိေလသာကို စြန္႔ျခင္း ဟူေသာ တည္ရာ၊ ကိေလသာၿငိမ္းျခင္းဟူေသာ တည္ရာသည္ ရွိ၏။ ”ရဟန္း ဤပုဂၢိဳလ္သတၱဝါသည္ ေလးပါးေသာ တည္ရာရွိ၏” ဟူေသာ ထိုစကားကို ဤဆိုခဲ့ၿပီးသည္ကို စဲြ၍ ဆို၏။

၃၄၈။ ”ဝိပႆနာပညာကို မေမ့့ရာ၊ ဝစီသစၥာကို ေစာင့္ရာ၏၊ ကိေလသာစြန္႔ျခင္းကို အားထုတ္ရာ၏၊ ကိေလသာၿငိမ္းျခင္းကိုသာလွ်င္ က်င့္ရာ၏”ဟူေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စဲြ၍ ဆိုသနည္း။ ရဟန္း အဘယ္သို႔လွ်င္ ဝိပႆနာပညာကို မေမ့မေလ်ာ့သနည္း။ ရဟန္း ဓာတ္တို႔သည္ ပထဝီဓာတ္ အာေပါဓာတ္ ေတေဇာဓာတ္ ဝါေယာဓာတ္ အာကာသဓာတ္ ဝိညာဏဓာတ္အားျဖင့္ ဤေျခာက္ပါးတို႔ တည္း။

၃၄၉။ ရဟန္း ေျမ ‘ပထဝီ’ ဓာတ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ေျမ ‘ပထဝီ’ ဓာတ္သည္ အခ်ဳိ႕ အတြင္း သႏၲာန္၌ ျဖစ္၏၊ အခ်ဳိ႕အပသႏၲာန္၌ ျဖစ္၏။ ရဟန္း အတြင္းသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ေျမ ‘ပထဝီ’ ဓာတ္ဟူ သည္ အဘယ္နည္း။ မိမိ၌ စဲြ၍ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ကို စဲြ၍ျဖစ္ေသာ ခက္မာၾကမ္းတမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ စဲြယူအပ္ေသာ ကမၼဇ႐ုပ္တည္း။ ဤ႐ုပ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဆံပင္, ေမြးညင္း, ေျခသည္း လက္သည္း, သြား, အေရ၊ အသား, အေၾကာ, အ႐ိုး, ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ, အညႇဳိ႕၊ ႏွလံုး, အသည္း, အေျမႇး, အဖ်ဥ္း, အဆုတ္၊ အူမ, အူသိမ္, အစာသစ္, အစာေဟာင္း၊ ဤဆိုခဲ့ၿပီးမွ တစ္ပါးလည္းျဖစ္ေသာ အမွတ္မရွိ အလံုးစံုေသာ မိမိ၌ စဲြ၍ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ကို စဲြ၍ျဖစ္ေသာ ခက္မာၾကမ္း တမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ စဲြယူအပ္ေသာ ကမၼဇ႐ုပ္သည္ ရွိ၏။ ရဟန္း ဤ႐ုပ္စုကို အတြင္းသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ ေျမ ‘ပထဝီ’ ဓာတ္ဟူ၍ ဆိုရ၏။

အတြင္းသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ ေျမ ‘ပထဝီ’ ဓာတ္သည္လည္းေကာင္း၊ အပသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ ေျမ ‘ပထဝီ’ ဓာတ္သည္လည္းေကာင္း ေျမ ‘ပထဝီ’ ဓာတ္သာပင္တည္း။ ေျမ ‘ပထဝီ’ ဓာတ္ကို ”ဤေျမ ‘ပထဝီ’ ဓာတ္သည္ ငါပိုင္ မဟုတ္၊ ဤေျမ ‘ပထဝီ’ ဓာတ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ဤေျမ ‘ပထဝီ’ ဓာတ္သည္ ငါ၏ အတၱမဟုတ္”ဟု ဤေျမ ‘ပထဝီ’ ဓာတ္ကို အမွန္အတိုင္း ေကာင္းေသာ ဝိပႆနာပညာျဖင့္ ႐ႈသင့္၏၊ ဤသို႔ ဤေျမ ‘ပထဝီ’ ဓာတ္ကို ေကာင္းေသာ ဝိပႆနာပညာျဖင့္ အမွန္အတိုင္း ႐ႈျမင္ေသာ့္ေျမ ‘ပထဝီ’ ဓာတ္၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ စိတ္သည္ ေျမ ‘ပထဝီ’ဓာတ္၌ တပ္ျခင္းကင္း၏။

၃၅ဝ။ ရဟန္း ေရ ‘အာေပါ’ ဓာတ္သည္ အဘယ္နည္း။ ေရ ‘အာေပါ’ ဓာတ္သည္ အခ်ဳိ႕ အတြင္း သႏၲာန္၌ ျဖစ္၏၊ အခ်ဳိ႕ အပသႏၲာန္၌ ျဖစ္၏။ ရဟန္း အတြင္းသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ ေရ ‘အာေပါ’ ဓာတ္သည္ အဘယ္နည္း။ မိမိ၌ စဲြ၍ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ကို စဲြ၍ျဖစ္ေသာ ေရ ေရအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ စဲြယူအပ္ေသာ ကမၼဇ႐ုပ္သည္ ရွိ၏။ ဤ႐ုပ္သည္ အဘယ္နည္း၊ သည္းေျခ, သလိပ္, ျပည္, ေသြး, ေခြၽး, အဆီခဲ၊ မ်က္ရည္, ဆီၾကည္, တံေတြး, ႏွပ္, အေစး, က်င္ငယ္၊ ဤဆိုခဲ့ၿပီးသည္မွ တစ္ပါးလည္းျဖစ္ေသာ အမွတ္မရွိ အလံုးစံုေသာ မိမိ၌ စဲြ၍ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ကို စဲြ၍ျဖစ္ေသာ ေရ ေရအပါ အဝင္ျဖစ္ေသာ တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ စဲြယူအပ္ေသာ ကမၼဇ ႐ုပ္သည္ ရွိ၏။ ရဟန္း ဤ႐ုပ္စုကို အတြင္း သႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ ေရ ‘အာေပါ’ ဓာတ္ဟူ၍ ဆိုရ၏။

အတြင္းသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ေရ ‘အာေပါ’ ဓာတ္သည္လည္းေကာင္း၊ အပသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ေရ ‘အာေပါ’ဓာတ္သည္လည္းေကာင္း ေရ ‘အာေပါ’ ဓာတ္သာပင္တည္း။ ထိုေရ ‘အာေပါ’ ဓာတ္ကို ”ဤေရ ‘အာေပါ’ ဓာတ္သည္ ငါပိုင္မဟုတ္၊ ဤေရ ‘အာေပါ’ ဓာတ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ဤေရ ‘အာေပါ’ဓာတ္ သည္ ငါ၏ အတၱမဟုတ္”ဟု ဤသို႔ ဤေရ ‘အာေပါ’ ဓာတ္ကို အမွန္အတိုင္း ေကာင္းေသာ ဝိပႆနာ ပညာျဖင့္ ႐ႈသင့္၏။ ဤသို႔ ဤေရ ‘အာေပါ’ ဓာတ္ကို ေကာင္းေသာ ဝိပႆနာပညာျဖင့္ အမွန္အတိုင္း ႐ႈျမင္ေသာ္ ေရ ‘အာေပါ’ ဓာတ္၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ စိတ္သည္ ေရ ‘အာေပါ’ ဓာတ္၌ တပ္ျခင္းကင္း၏။

၃၅၁။ ရဟန္း အပူအေအး ‘မီး’ ဓာတ္သည္ အဘယ္နည္း။ အပူအေအး ‘မီး’ ဓာတ္သည္ အခ်ဳိ႕ အတြင္းသႏၲာန္၌ ျဖစ္၏၊ အခ်ဳိ႕ အပသႏၲာန္၌ ျဖစ္၏။ ရဟန္း အတြင္းသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ အပူအေအး ‘မီး’ ဓာတ္သည္ အဘယ္နည္း။ မိမိ၌ စဲြ၍ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ကို စဲြ၍ျဖစ္ေသာ အပူအေအး ‘မီး’ အပူအေအး ‘မီး’ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ စဲြယူအပ္ေသာ ကမၼဇ႐ုပ္သည္ ရွိ၏။ ဤ႐ုပ္သည္ အဘယ္ နည္း၊ အၾကင္ အပူအေအး ‘မီး’ ဓာတ္ျဖင့္လည္း ျပင္းစြာ ပူ၏၊ အၾကင္အပူအေအး ‘မီး’ ဓာတ္ျဖင့္လည္း ေဆြးျမည့္ရင့္က်က္၏၊ အၾကင္အပူအေအး ‘မီး’ဓာတ္ျဖင့္လည္း ထက္ဝန္းက်င္ေလာင္၏၊ အၾကင္အပူအေအး ‘မီး’ ဓာတ္ျဖင့္လည္း စားအပ္ ေသာက္အပ္ ခဲအပ္ လ်က္အပ္ေသာ အစာသည္ ေကာင္းစြာ ေက်က်က္ ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ဤဆိုခဲ့ၿပီးသည္မွ တစ္ပါးလည္းျဖစ္ေသာ အမွတ္မရွိ အလံုးစံုေသာ မိမိ၌ စဲြ၍ျဖစ္ ေသာ ကိုယ္ကို စဲြ၍ျဖစ္ေသာ အပူအေအး ‘မီး’ အပူအေအး ‘မီး’အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ စဲြယူအပ္ေသာ ကမၼဇ႐ုပ္သည္ ရွိ၏။ ရဟန္း ဤ႐ုပ္စုကို အတြင္းသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ အပူအေအး ‘မီး’ ဓာတ္ဟူ၍ ဆိုရ၏။

အတြင္းသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ အၾကင္အပူအေအး ‘မီး’ ဓာတ္သည္လည္းေကာင္း၊ အပသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ အၾကင္ အပူအေအး ‘မီး’ ဓာတ္သည္လည္းေကာင္း အပူအေအး ‘မီး’ ဓာတ္သာလွ်င္တည္း။ ”ဤအပူအ ေအး ‘မီး’ ဓာတ္သည္ ငါပိုင္ မဟုတ္၊ ဤအပူအေအး ‘မီး’ ဓာတ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ဤအပူအေအး ‘မီး’ ဓာတ္သည္ ငါ၏ အတၱ မဟုတ္”ဟု ဤသို႔ အပူအေအး ‘မီး’ ဓာတ္ကို အမွန္အတိုင္း ေကာင္းေသာ ဝိပႆနာပညာျဖင့္ ႐ႈသင့္၏။ ဤသို႔ အပူအေအး ‘မီး’ ဓာတ္ကို ေကာင္းေသာဝိပႆနာပညာျဖင့္ အမွန္ အတိုင္း ႐ႈျမင္ေသာ္ အပူအေအး ‘မီး’ ဓာတ္၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ စိတ္သည္ အပူအေအး ‘မီး’ ဓာတ္၌ တပ္ျခင္း ကင္း၏။

၃၅၂။ ရဟန္း ေလဓာတ္သည္ အဘယ္နည္း။ ေလဓာတ္သည္ အခ်ဳိ႕ အတြင္းသႏၲာန္၌ ျဖစ္၏၊ အခ်ဳိ ႕ အပသႏၲာန္၌ ျဖစ္၏။ ရဟန္း အတြင္းသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ ေလဓာတ္သည္ အဘယ္နည္း။ မိမိ၌ စဲြ၍ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ကို စဲြ၍ျဖစ္ေသာ ေလဓာတ္ ေလဓာတ္အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ စဲြယူအပ္ ေသာ ကမၼဇ႐ုပ္သည္ ရွိ၏။ ဤ႐ုပ္သည္ အဘယ္နည္း၊ အထက္သို႔ တက္ေသာေလ, ေအာက္သို႔ သက္ ေသာေလ, ဝမ္း၌ တည္ေသာေလ, အူအတြင္း၌ တည္ေသာေလ, အဂၤါႀကီးငယ္သို႔့အစဥ္ေလွ်ာက္ေသာေလ, ထြက္သက္ ဝင္သက္ေလ၊ ဤေလတို႔ပင္တည္း။ ဤဆိုခဲ့ၿပီးသည္မွ တစ္ပါးလည္းျဖစ္ေသာ အမွတ္မရွိ အလံုးစံုေသာ မိမိ၌ စဲြ၍ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ကို စဲြ၍ျဖစ္ေသာ ေလ ေလအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ စဲြယူအပ္ေသာ ကမၼဇ႐ုပ္သည္ ရွိ၏။ ရဟန္း ဤ႐ုပ္စုကို အတြင္းသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ေလဓာတ္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

အတြင္းသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ေလဓာတ္သည္လည္းေကာင္း၊ အပသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ေလဓာတ္သည္လည္းေကာင္း ေလဓာတ္သာလွ်င္တည္း။ ”ဤေလဓာတ္သည္ ငါပိုင္ မဟုတ္၊ ဤေလဓာတ္သည္ ငါ မဟုတ္၊ ဤေလဓာတ္သည္ ငါ၏ အတၱမဟုတ္”ဟု ဤသို႔ ေလဓာတ္ကို အမွန္အတိုင္း ေကာင္းေသာ ဝိပႆနာပညာျဖင့္ ႐ႈသင့္၏။ ဤသို႔ ဤေလဓာတ္ကို ေကာင္းေသာ ဝိပႆနာပညာျဖင့္ အမွန္အတိုင္း ႐ႈျမင္ေသာ္ ေလဓာတ္၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ စိတ္သည္ ေလဓာတ္၌ တပ္ျခင္းကင္း၏။

၃၅၃။ ရဟန္း အာကာသဓာတ္သည္ အဘယ္နည္း။ အာကာသဓာတ္ သည္ အခ်ဳိ႕ အတြင္းသႏၲာန္ ၌ ျဖစ္၏၊ အခ်ဳိ႕ အပသႏၲာန္၌ ျဖစ္၏။ ရဟန္း အတြင္းသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ အာကာသဓာတ္သည္ အဘယ္နည္း။ မိမိ၌ စြဲ၍ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ ဟင္းလင္းအျပင္ ေကာင္းကင္အာကာသ ဟင္းလင္းအျပင္ ေကာင္းကင္ အာကာသအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ စြဲယူအပ္ေသာ ကမၼဇ႐ုပ္ သည္ ရွိ၏။ ဤ႐ုပ္သည္ အဘယ္နည္း။ နားေပါက္ ႏွာေခါင္းေပါက္ ခံတြင္းေပါက္ စားအပ္ ေသာက္အပ္ ခဲအပ္ လ်က္အပ္ေသာ အစာကို မ်ဳိရာ အေပါက္ စားအပ္ ေသာက္အပ္ ခဲအပ္ လ်က္အပ္ေသာအစာ တည္ရာအေပါက္ စားအပ္ ေသာက္အပ္ ခဲအပ္ လ်က္အပ္ေသာအစာ ေအာက္အဘို႔သို႔ ထြက္ရာအေပါက္ တို႔တည္း။ ဤဆိုခဲ့ၿပီးသည္မွ တစ္ပါးလည္းျဖစ္ေသာ အမွတ္မရွိ အလံုးစံုေသာ မိမိ၌ စြဲ၍ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ ဟင္းလင္းအျပင္ ေကာင္းကင္အာကာသ ဟင္းလင္းအျပင္ ေကာင္းကင္အာကာ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ေရးျခစ္မထင္ ေကာင္းကင္အာကာသ ေကာင္းကင္အာကာသ၌ အတြင္းဝင္ေသာ ဟင္းလင္းအေပါက္ ဟင္းလင္းအေပါက္၌ အတြင္းဝင္ေသာ အသားအေသြးတို႔ျဖင့္ မေတြ႕ထိေသာ တဏွာဒိ႒ိ တို႔ျဖင့္ စြဲယူအပ္ေသာ ကမၼဇ႐ုပ္သည္ ရွိ၏။ ရဟန္း ဤ႐ုပ္စုကို အတြင္းသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ အာကာသ ဓာတ္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

အတြင္းသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ အာကာသဓာတ္သည္လည္းေကာင္း အပသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ အာကာသ ဓာတ္သည္လည္းေကာင္း အာကာသဓာတ္ခ်ည္းပင္တည္း။ ”ဤအာကာသဓာတ္သည္ ငါပိုင္ မဟုတ္၊ ဤအာကာသဓာတ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ဤအာကာသဓာတ္သည္ ငါ၏ အတၱမဟုတ္”ဟု ဤသို႔ အာကာသ ဓာတ္ကို အမွန္အတိုင္း ေကာင္းေသာဝိပႆနာပညာျဖင့္ ႐ႈသင့္၏။ ဤသို႔ အာကာသဓာတ္ကို ေကာင္း ေသာ ဝိပႆနာပညာျဖင့္ အမွန္အတိုင္း ႐ႈျမင္ေသာ္ အာကာသဓာတ္၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ စိတ္သည္ အာကာသ ဓာတ္၌ တပ္ျခင္းကင္း၏။

၃၅၄။ ထိုမွတစ္ပါး ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ေသာ ျဖဴစင္ေသာ ဝိညာဏ္သည္သာလွ်င္ ႂကြင္း က်န္၏။ ထိုဝိညာဏ္ျဖင့္ အဘယ္ကို သိသနည္း။ ခ်မ္းသာဟူ၍လည္း သိ၏၊ ဆင္းရဲဟူ၍လည္း သိ၏၊ ဥေပကၡာဟူ၍လည္း သိ၏၊ ရဟန္း သုခေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဖႆကို စြဲ၍ သုခေဝဒနာသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုသူသည္ သုခေဝဒနာကို ခံစားသည္ရွိေသာ္ ငါ သုခေဝဒနာကို ခံစား၏ဟု သိ၏၊ သုခေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထို ဖႆ၏သာလွ်င္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုဖႆအားေလ်ာ္ေသာ, ခံစားျခင္းေဝဒနာကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ, သုခေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဖႆကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ သုခေဝဒနာသည္ ခ်ဳပ္၏၊ ၿငိမ္း၏ဟု သိ၏။

၃၅၅။ ရဟန္း ဒုကၡေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဖႆကို စြဲ၍ ဒုကၡေဝဒနာသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုသူသည္ ဒုကၡေဝဒနာကို ခံစားသည္ရွိေသာ္ ငါ ဒုကၡေဝဒနာကို ခံစား၏ဟု သိ၏၊ ဒုကၡေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထိုဖႆ၏သာလွ်င္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုဖႆအားေလ်ာ္ေသာ, ခံစားျခင္းေဝဒနာကို့ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဒုကၡ ေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဖႆကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ဒုကၡေဝဒနာသည္ ခ်ဳပ္၏၊ ၿငိမ္း၏ဟု သိ၏။

၃၅၆။ ရဟန္း ဥေပကၡာေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဖႆကို စြဲ၍ ဥေပကၡာေဝဒနာသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုသူသည္ ဥေပကၡာေဝဒနာကို ခံစားသည္ရွိေသာ္ ငါ ဥေပကၡာေဝဒနာကို ခံစား၏ဟု သိ၏၊ ဥေပကၡာ ေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထိုဖႆ၏သာလွ်င္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုဖႆအားေလ်ာ္ေသာ, ခံစားျခင္း ေဝဒနာကိုျဖစ္ေစတတ္ေသာ, ဥေပကၡာေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဖႆကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ဥေပကၡာေဝဒနာသည္ ခ်ဳပ္၏၊ ၿငိမ္း၏ဟု သိ၏။

၃၅၇။ ရဟန္း ဥပမာအားျဖင့္ ႏွစ္ေခ်ာင္းကုန္ေသာ ထင္းတို႔၏ ထိခိုက္ျခင္း ေပါင္းဆံုျခင္းေၾကာင့္ အေငြ႕ျဖစ္ေပၚ၏၊ မီးျဖစ္ေပၚ၏၊ ထိုႏွစ္ေခ်ာင္းကုန္ေသာ ထင္းတို႔၏သာလွ်င္ ( မထိခိုက္ဘဲ ) အသီးအသီး တျခားစီ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကင္းျခင္းေၾကာင့္ ထိုထင္းအားေလ်ာ္စြာျဖစ္ေသာ အေငြ႕သည္ ခ်ဳပ္သကဲ့သို႔ ၿငိမ္းသကဲ့သို႔ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ သုခေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဖႆကို စြဲ၍ သုခေဝဒနာသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုသူသည္ သုခေဝဒနာကို ခံစားသည္ရွိေသာ္ ငါ သုခေဝဒနာကို ခံစား၏ဟု သိ၏၊ သုခေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထိုဖႆ၏သာလွ်င္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုဖႆအားေလ်ာ္ေသာ, ခံစားျခင္းေဝဒနာကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ, သုခေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဖႆကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ သုခေဝဒနာသည္ ခ်ဳပ္၏၊ ၿငိမ္း၏ဟု သိ၏။

၃၅၈။ ရဟန္း ဒုကၡေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဖႆကိုစြဲ၍ ဒုကၡေဝဒနာသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုသူ သည္ ဒုကၡေဝဒနာကို ခံစားသည္ရွိေသာ္ ငါ ဒုကၡေဝဒနာကို ခံစား၏ဟု သိ၏၊ ဒုကၡေဝဒနာ၏ အေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ ထိုဖႆ၏သာလွ်င္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုဖႆအားေလ်ာ္ေသာ, ခံစားျခင္းေဝဒနာကို ျဖစ္ေစတတ္ ေသာ, ဒုကၡေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဖႆကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ဒုကၡေဝဒနာသည္ ခ်ဳပ္၏၊ ၿငိမ္း၏ဟု သိ၏။

၃၅၉။ ရဟန္း ဥေပကၡာေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဖႆကိုစြဲ၍ ဥေပကၡာေဝဒနာသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုသူသည္ ဥေပကၡာေဝဒနာကို ခံစားသည္ရွိေသာ္ ငါ ဥေပကၡာေဝဒနာကို ခံစား၏ဟု သိ၏၊ ဥေပကၡာ ေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထိုဖႆ၏သာလွ်င္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုဖႆအားေလ်ာ္ေသာ ခံစားျခင္း ေဝဒနာကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဥေပကၡာေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဖႆကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ဥေပကၡာေဝဒနာသည္ ခ်ဳပ္၏၊ ၿငိမ္း၏ဟု သိ၏။

၃၆ဝ။ ထိုမွတစ္ပါး ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ေသာ ထက္ဝန္းက်င္ ျဖဴစင္ေသာ စတုတၳစ်ာန္ ဥေပကၡာသည္သာ ႂကြင္း၏၊ ထိုဥေပကၡာသည္ ႏူးညံ့လည္း ႏူးညံ့၏၊ ျပဳလုပ္လိုရာလည္း ရ၏၊ ၿပိဳးၿပိဳး ျပက္ အေရာင္လည္း ရွိ၏။ ရဟန္း ဥပမာအားျဖင့္ လိမၼာကြၽမ္းက်င္ေသာ ေရႊပန္းထိမ္သည္သည္လည္းေကာင္း၊ ေရႊပန္းထိမ္သည္၏ တပည့္သည္လည္းေကာင္း ဖိုကို ဖြဲ႕စီရင္ရာ၏၊ ဖိုကို ဖြဲ႕စီရင္၍ ဖိုဝကို လိမ္းက်ံရာ၏၊ ဖိုဝကို လိမ္းက်ံ၍ ညႇပ္ျဖင့္ ေရႊကို ကိုင္၍ ဖိုဝ၌ ထားရာ၏။ ထိုေရႊကို ရံခါရံခါ မႈတ္ရာ၏၊ ရံခါရံခါ ေရျဖင့္ ဖ်န္းရာ၏၊ ရံခါရံခါ ႐ႈရာ၏၊ ဦးၿပီးေသာ ေလွာ္ၿပီးေသာ ထင္ရွားေသာအျပစ္ သိမ္ေမြ႕ ေသာအျပစ္ကင္းေသာ ထိုေရႊသည္ ႏူးညံ့လည္း ႏူးညံ့၏။ ျပဳလုပ္လိုရာလည္း ရ၏၊ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ အေရာင္လည္း ထြက္၏၊ ေရႊျပားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ နားေတာင္းအတြက္ျဖစ္ေစ၊ လည္ရြဲတန္ဆာအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ ေရႊပန္းခိုင္အတြက္ျဖစ္ေစ မည္သည့္တန္ဆာ ျပဳလုပ္ရန္မဆို တန္ဆာအထူးကို အလိုရွိျငားအံ့၊ ထို ေရႊပန္းထိမ္သည္အား ထိုထိုအက်ဳိးကို ခံစားရသကဲ့သို႔၊ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ ေသာ ထက္ဝန္းက်င္ ျဖဴစင္ေသာ ဥေပကၡာသည္သာ ႂကြင္း၏၊ ထိုဥေပကၡာသည္ ႏူးညံ့လည္း ႏူးညံ့၏၊ ျပဳလုပ္လိုရာလည္း ရ၏၊ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ အေရာင္လည္း ရွိ၏။

၃၆၁။ ထိုသူသည္ ဤသို႔ သိ၏ ”ငါသည္ ဤသို႔ ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ေသာ ဤသို႔ ထက္ဝန္း့က်င္ ျဖဴစင္ေသာ ဤ႐ူပါဝစရ စတုတၳစ်ာန္ဥေပကၡာကို အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ အကယ္၍ ေဆာင္ ျငားအံ့၊ ထိုအာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ႐ူပစ်ာန္စိတ္ကိုလည္း ပြါးျငားအံ့၊ ဤသို႔ ပြါးေသာ္ ငါ၏ ဤဥေပကၡာသည္ ထိုအာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို မွီသည္ျဖစ္၍ ထိုအာကာသာနၪၥာ ယတနစ်ာန္ကို စြဲလမ္းသည္ ျဖစ္၍ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး တည္ရာ၏။

ငါသည္ ဤသို႔ ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ေသာ ဤသို႔ ထက္ဝန္းက်င္ ျဖဴစင္ေသာ ဤ႐ူပါဝစရ စတုတၳစ်ာန္ ဥေပကၡာကို ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ အကယ္၍ ေဆာင္ျငားအံ့၊ ထိုဝိညာဏၪၥာယတန စ်ာန္သို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ႐ူပစ်ာန္စိတ္ကိုလည္း ပြါးျငားအံ့၊ ဤသို႔ ပြါးေသာ္ ငါ၏ ဤဥေပကၡာသည္ ထိုဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို မွီသည္ ျဖစ္၍ ထိုဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို စြဲလမ္းသည္ျဖစ္၍ ရွည္ျမင့္စြာ ေသာ ကာလပတ္လံုး တည္ရာ၏။

ငါသည္ ဤသို႔ ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ေသာ ဤသို႔ ထက္ဝန္းက်င္ ျဖဴစင္ေသာ ဤ႐ူပါဝစရ စတုတၳစ်ာန္ ဥေပကၡာကို အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္သို႔ အကယ္၍ ေဆာင္ျငားအံ့၊ ထိုအာကိၪၥညာယတန စ်ာန္သို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ႐ူပစ်ာန္စိတ္ကိုလည္း ပြါးျငားအံ့၊ ဤသို႔ ပြါးေသာ္ ငါ၏ ဤဥေပကၡာသည္ ထိုအာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကို မွီသည္ျဖစ္၍ ထိုအာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကို စြဲလန္းသည္ျဖစ္၍ ရွည္ျမင့္စြာ ေသာ ကာလပတ္လံုး တည္ရာ၏။

ငါသည္ ဤသို႔ ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ေသာ ဤသို႔ ထက္ဝန္းက်င္ ျဖဴစင္ေသာ ဤ႐ူပါဝစရ စတုတၳစ်ာန္ ဥေပကၡာကို ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္သို႔ အကယ္၍ ေဆာင္ျငားအံ့၊ ထိုေနဝသညာ နာသညာယတနစ်ာန္သို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ႐ူပစ်ာန္စိတ္ကိုလည္း ပြါးျငားအံ့၊ ဤသို႔ ပြါးေသာ္ ငါ၏ ဤဥေပကၡာသည္ ထိုေနဝသညာနာ သညာယတနစ်ာန္ကို မွီသည္ျဖစ္၍ ထိုေနဝသညာနာသညာယတန စ်ာန္ကို စြဲလမ္းသည္ျဖစ္၍ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး တည္ရာ၏”ဟု ( သိ၏ )။

၃၆၂။ ထိုသူသည္ ဤသို႔သိ၏ ”ငါသည္ ဤသို႔ ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ေသာ ဤသို႔ ထက္ဝန္း က်င္ ျဖဴစင္ေသာ ဤ႐ူပါဝစရစတုတၳစ်ာန္ ဥေပကၡာကို အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ အကယ္၍ ေဆာင္ျငားအံ့၊ ထိုအာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ႐ူပစ်ာန္စိတ္ကိုလည္း ပြါးျငားအံ့၊ ဤ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္သည္ ျပဳျပင္အပ္ေသာ ‘သခၤတ’ တရားတည္း။ ငါသည္ ဤသို႔ ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ေသာ ဤသို႔ ထက္ဝန္းက်င္ ျဖဴစင္ေသာ ဤ႐ူပါဝစရစတုတၳစ်ာန္ဥေပကၡာကို ဝိညာဏၪၥာ ယတနစ်ာန္သို႔ အကယ္၍ ေဆာင္ျငားအံ့၊ ထိုဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ႐ူပစ်ာန္စိတ္ ကိုလည္း ပြါးျငားအံ့၊ ဤဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္သည္ ျပဳျပင္အပ္ေသာ ‘သခၤတ’ တရားတည္း။ ငါသည္ ဤသို႔ ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ေသာ ဤသို႔ ထက္ဝန္းက်င္ ျဖဴစင္ေသာ ဤ႐ူပါဝစရစတုတၳစ်ာန္ ဥေပကၡာကို အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္သို႔ အကယ္၍ ေဆာင္ျငားအံ့၊ ထိုအာကိၪၥညာယတန စ်ာန္သို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ႐ူပစ်ာန္စိတ္ကိုလည္း ပြါးျငားအံ့၊ ဤအာကိၪၥညာ ယတနစ်ာန္သည္ ျပဳျပင္အပ္ေသာ ‘သခၤတ’ တရားတည္း။ ငါသည္ ဤသို႔ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ေသာ ဤသို႔ ထက္ဝန္းက်င္ ျဖဴစင္ေသာ ဤ႐ူပါဝစရစတုတၳစ်ာန္ ဥေပကၡာကို ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္သို႔ အကယ္၍ ေဆာင္ျငားအံ့၊ ထိုေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္သို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ႐ူပစ်ာန္စိတ္ကိုလည္း ပြါးျငားအံ့၊ ဤေနဝသညာ နာသညာယတနစ်ာန္သည္ ျပဳျပင္အပ္ေသာ ‘သခၤတ’ တရားတည္း”ဟု ( သိ၏ )။

ထိုသူသည္ ႀကီးပြါးျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ထို႐ူပါဝစရစတုတၳစ်ာန္ ဥေပကၡာကို မျပဳျပင္ မေစ့ေဆာ္၊ ထိုသူသည္ ႀကီးပြါးျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း မေတာင့္တ မျပဳျပင္ မေစ့ေဆာ္ေသာ္ ေလာက၌ တစ္စံုတစ္ခုကိုမွ် မစြဲလမ္း၊ မစြဲလမ္းေသာသူသည္ မေတာင့္တ၊ မေတာင့္တေသာသူသည္ အသီးအျခားသာလွ်င္ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳရ၏၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈ ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုး ၿပီးၿပီ၊ ( မဂ္ )ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ( မဂ္ )ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥ မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု သိ၏။

၃၆၃။ ထိုသူသည္ သုခေဝဒနာကို အကယ္၍ ခံစားအံ့၊ ထိုသုခေဝဒနာသည္ အျမဲမရွိ ‘အနိစၥ’ဟု သိ၏၊ မ်ဳိသိပ္၍ မထားအပ္ဟု သိ၏၊ မႏွစ္သက္အပ္ဟု သိ၏၊ ဒုကၡေဝဒနာကို အကယ္၍ ခံစားအံ့၊ ထို ဒုကၡေဝဒနာသည္ အျမဲမရွိ ‘အနိစၥ’ဟု သိ၏၊ မ်ဳိသိပ္၍ မထားအပ္ဟု သိ၏၊ မႏွစ္သက္အပ္ဟု သိ၏။ ဥေပကၡာေဝဒနာကို အကယ္၍ ခံစားအံ့၊ ထိုဥေပကၡာေဝဒနာသည္ အျမဲမရွိ ‘အနိစၥ’ဟု သိ၏၊ မ်ဳိသိပ္၍ မထားအပ္ဟု သိ၏၊ မႏွစ္သက္အပ္ဟု သိ၏။

၃၆၄။ ထိုသူသည္ သုခေဝဒနာကို အကယ္၍ ခံစားခဲ့လွ်င္ ထိုသုခေဝဒနာကို ရာဂါႏုသယႏွင့္ မယွဥ္ ဘဲသာလွ်င္ ခံစား၏။ ဒုကၡေဝဒနာကို အကယ္၍ ခံစားခဲ့လွ်င္ ထိုဒုကၡေဝဒနာကို ပဋိဃာႏုသယႏွင့္ မယွဥ္ ဘဲသာလွ်င္ ခံစား၏။ ဥေပကၡာေဝဒနာကို အကယ္၍ ခံစားခဲ့လွ်င္ ထိုဥေပကၡာေဝဒနာကို အဝိဇၨာႏုသယႏွင့္ မယွဥ္ဘဲသာလွ်င္ ခံစား၏။ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ ခႏၶာကိုယ္လွ်င္ အဆံုးျဖစ္ေသာ ေဝဒနာကို ခံစား သည္ရွိေသာ္ ခႏၶာကိုယ္လွ်င္ အဆံုးျဖစ္ေသာ ေဝဒနာကို ခံစား၏ဟု သိ၏၊ အသက္လွ်င္ အဆံုးျဖစ္ေသာ ေဝဒနာကို ခံစားသည္ရွိေသာ္ အသက္လွ်င္ အဆံုးျဖစ္ေသာ ေဝဒနာကို ခံစား၏ဟု သိ၏၊ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္ အသက္ကုန္ဆံုးသည္မွအထက္၌ ဤအာယတန တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးတို႔၌သာ လွ်င္ မႏွစ္သက္အပ္ေသာ ခံစားမႈေဝဒနာအလံုးစံု ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကုန္လတၱံ႕ဟု သိ၏။

၃၆၅။ ရဟန္း ဥပမာအားျဖင့္ ဆီကိုလည္း စြဲ၍ မီးစာကိုလည္း စြဲ၍ ဆီမီးသည္ ေတာက္ပ၏၊ ထိုဆီ၏လည္းေကာင္း၊ ထိုမီးစာ၏လည္းေကာင္း ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ပါးေသာဝတၳဳကိုလည္း မစြဲယူျခင္း ေၾကာင့္ အေၾကာင္းကင္း၍ ၿငိမ္းသကဲ့သို႔၊ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္လွ်င္ အဆံုးျဖစ္ေသာ ေဝဒနာ ကို ခံစားသည္ရွိေသာ္ ခႏၶာကိုလွ်င္ အဆံုးျဖစ္ေသာ ေဝဒနာကို ခံစား၏ဟု သိ၏၊ အသက္လွ်င္ အဆံုး ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာကို ခံစားသည္ရွိေသာ္ အသက္လွ်င္ အဆံုးျဖစ္ေသာ ေဝဒနာကို ခံစား၏ဟု သိ၏၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္ အသက္ကုန္ဆံုးသည္မွ အထက္၌ ဤအာယတန တစ္ဆယ့္ ႏွစ္ပါးတို႔၌သာလွ်င္ မႏွစ္သက္အပ္ေသာ ခံစားမႈ ေဝဒနာအလံုးစံုသည္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကုန္လတၱံ႕ဟု သိ၏။ ထိုေၾကာင့္ ဤသို႔ ( ဆိုခဲ့တိုင္း ) ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ အလြန္ျမတ္ေသာ ဤအရဟတၱဖိုလ္ ပညာ ဟူေသာ တည္ရာႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ရဟန္း ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡတို႔ ကုန္ဆံုးရာျဖစ္ေသာ ဤ ဉာဏ္သည္ အလြန္အကဲျမတ္ေသာ ပညာေပတည္း။

၃၆၆။ ထိုဆိုခဲ့တိုင္းျပည့္စံုေသာ ရဟန္းအား ထိုအရဟတၱဖိုလ္ပညာသည္ ပရမတၳသစၥာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္အာ႐ုံ၌ တည္၏၊ မပ်က္စီး၊ ရဟန္း ပ်က္စီးျခင္းသေဘာရွိေသာတရားသည္ မွားယြင္းေသာ သေဘာရွိ၏၊ မမွန္ကန္။ မပ်က္စီးျခင္းသေဘာရွိေသာတရားသည္ မွန္ကန္ေသာ နိဗၺာန္ ( နိေရာဓသစၥာ ) တည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤဆိုၿပီး လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ အလြန္ျမတ္ေသာ ဤပရမတၳ သစၥာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ဟူေသာ တည္ရာႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ရဟန္း မပ်က္စီးျခင္းသေဘာရွိေသာ နိဗၺာန္သည္ အလြန္အကဲျမတ္ေသာ အရိယသစၥာသာတည္း။

၃၆၇။ စင္စစ္ ေရွးပုထုဇဥ္ဘဝက မရေသးေသာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ရွိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ျပည့္ ျပည့္စံုစံု ေဆာက္တည္ထားေသာ ( ဆင္းရဲကိုေဆာင္တတ္ေသာ ) ဥပဓိတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ထိုဥပဓိတို႔ကို ပယ္ၿပီးျဖစ္ကုန္၏၊ အျမစ္ျပတ္ၿပီး ျဖစ္ကုန္၏၊ ထန္းပင္ငုတ္ကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္ကုန္၏၊ ေနာင္ တစ္ဖန္ မျဖစ္ေအာင္ ျပဳၿပီးျဖစ္ကုန္၏၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာ မရွိေတာ့ေခ်။ ရဟန္း ထို႔ေၾကာင့္ ဤဆိုၿပီးလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ အလြန္ျမတ္ေသာ ဤမဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ျဖင့္ ကိေလသာကို စြန္႔ျခင္း ေဆာက္တည္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ရဟန္း ခပ္သိမ္းေသာ ဥပဓိကို အရဟတၱမဂ္ ဉာဏ္ျဖင့္ ဤစြန္႔ျခင္းသည္ အလြန္အကဲ ျမတ္ေသာ စြန္႔ျခင္းတည္း။

၃၆၈။ စင္စစ္ ေရွးပုထုဇဥ္ဘဝက မရေသးေသာ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ရွိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္အား သူ႕ စည္းစိမ္ကို ေရွး႐ႈၾကံျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ လိုခ်င္ျခင္း ‘ဆႏၵ’ ျပင္းစြာ တပ္ႏွစ္သက္ျခင္း ‘သာရာဂ’ သည္ ျဖစ္၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ထိုအဘိဇၩာ, ဆႏၵ, သာရာဂကို ပယ္ၿပီးျဖစ္၏၊ အျမစ္ျပတ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ထန္းပင္ ငုတ္ကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ မျဖစ္ေအာင္ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာ မရွိေတာ့ေခ်။ စင္စစ္ ေရွးပုထုဇဥ္ဘဝက မရေသးေသာ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ရွိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ရန္ၿငိဳး ဖြဲ႕ျခင္း ‘အာဃာတ’ သူတစ္ပါးအား ပ်က္စီးေစျခင္း ‘ဗ်ာပါဒ’ခပ္သိမ္းေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ ျပစ္မွားျခင္း သည္ ျဖစ္၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ထိုေဒါသသံုးမ်ဳိးကို ပယ္ၿပီးျဖစ္၏၊ အျမစ္ျပတ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ထန္းပင္ငုတ္ ကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ မျဖစ္ေအာင္ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာ မရွိ ေတာ့ေခ်။

စင္စစ္ ေရွးပုထုဇဥ္ ဘဝက မရေသးေသာ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ရွိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္အား မသိျခင္း ‘အဝိဇၨာ’ ျပင္းစြာေတြေဝျခင္း’သေမၼာဟ’သည္ ျဖစ္၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ထိုေမာဟတရားကို ပယ္ၿပီးျဖစ္၏၊ အျမစ္ျပတ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ထန္းပင္ငုတ္ကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ မျဖစ္ေအာင္ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာ မရွိေတာ့ေခ်။ ရဟန္း ထို႔ေၾကာင့္ ဤဆိုခဲ့ၿပီးလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ အလြန္ျမတ္ေသာ ဤမဂ္ဉာဏ္ျဖင့္ ကိေလသာကို ၿငိမ္းေအးေစျခင္း ေဆာက္တည္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ရဟန္း ရာဂ ေဒါသ ေမာဟတို႔၏ ဤၿငိမ္းေအးျခင္းသည္ အလြန္အကဲျမတ္ေသာ ၿငိမ္းေအး ျခင္းတည္း။ ”ပညာကို မေမ့ေလ်ာ့ရာ၊ ဝစီသစၥာကို အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္ရာ၏၊ ကိေလသာစြန္႔ျခင္းကို အားထုတ္ရာ၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ကိေလသာၿငိမ္းေအးျခင္းကိုသာလွ်င္ က်င့္ရာ၏”ဟူေသာ ထိုစကားကို ဤ ဆိုခဲ့ၿပီးသည္ကို စြဲ၍ ဆိုခဲ့၏။

၃၆၉။ ”ေလးပါးေသာ တည္ရာရွိ၏၊ ယင္းတည္ရာေလးပါးတို႔၌ တည္ေသာပုဂၢိဳလ္အား ထင္မွတ္ ျခင္းဟူေသာ ယိုစီးျခင္းတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္၊ စင္စစ္ ထင္မွတ္ျခင္းဟူေသာ ယိုစီးျခင္းမျဖစ္ေသာ္ ကိေလသာ ၿငိမ္းေအးေသာ ရဟန္းဟူ၍ ဆိုရ၏”ဟူေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုခဲ့သနည္း။ ရဟန္း ငါဟူသည္ ထင္မွတ္ျခင္းတည္း၊ ဤဟာ ငါျဖစ္၏ ဟူသည္ ထင္မွတ္ျခင္းတည္း၊ ျဖစ္လတၱံ႕ ဟူသည္ ထင္မွတ္ျခင္းတည္း၊ မျဖစ္လတၱံ႕ ဟူသည္ ထင္မွတ္ျခင္းတည္း၊ ႐ုပ္ရွိသည္ ျဖစ္လတၱံ႕ ဟူသည္ ထင္မွတ္ ျခင္းတည္း၊ ႐ုပ္မရွိသည္ ျဖစ္လတၱံ႕ ဟူသည္ ထင္မွတ္ျခင္းတည္း၊ သညာရွိသည္ ျဖစ္လတၱံ႕ ဟူသည္ ထင္မွတ္ျခင္းတည္း၊ သညာမရွိသည္ ျဖစ္လတံၱ႕ ဟူသည္ ထင္မွတ္ျခင္းတည္း၊ သညာရွိသည္လည္းမဟုတ္ သညာမရွိသည္လည္း မဟုတ္ေသာ သညာရွိသည္ ျဖစ္လတၱံ႕ ဟူသည္ ထင္မွတ္ျခင္းတည္း၊ ရဟန္း ထင္မွတ္ျခင္းသည္ အနာေရာဂါတည္း၊ ထင္မွတ္ျခင္းသည္ အိုင္းအမာတည္း၊ ထင္မွတ္ျခင္းသည္ ျမား ေျငာင့္တည္း။

ရဟန္း ထင္မွတ္ျခင္းမညနာ (တဏွာ မာန ဒိ႒ိ) အာလံုးတို႔ကို လြန္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ ကိေလသာ ၿငိမ္းေအးေသာ ရဟန္းဟု ဆိုရ၏။ ရဟန္း ကိေလသာၿငိမ္းေအးေသာ ရဟန္းသည္ ပဋိသေႏၶမေန မအို မေသ မပ်က္စီး မေတာင့္တ။ ရဟန္း အၾကင္ကံေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶေနရာ၏၊ ထိုပဋိသေႏၶ ေပးေသာကံ သည္ ထိုရဟႏၲာအား မရွိ၊ ပဋိသေႏၶမေနသူသည္ အဘယ္မွာ အိုလတၱံ႕နည္း၊ မအိုသူသည္ အဘယ္မွာ ေသလတၱံ႕နည္း၊ မေသသူသည္ အဘယ္မွာ ပ်က္စီးလတၱံ႕နည္း၊ မပ်က္စီးသူသည္ အဘယ္မွာ ေတာင့္တ လတၱံ႕နည္း။ ”ယင္းတည္ရာေလးပါးတို႔၌ တည္ေသာပုဂၢိဳလ္အား ထင္မွတ္ျခင္းဟူေသာ ယိုစီးျခင္းတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္၊ စင္စစ္ ထင္မွတ္ျခင္းဟူေသာ ယိုစီးျခင္းမျဖစ္ေသာ္ ကိေလသာၿငိမ္းေအးေသာ ရဟန္းဟူ၍ ဆိုရ၏”ဟူေသာ ထိုစကားကို ဤဆိုခဲ့ၿပီးသည္ကို စြဲ၍ ဆိုခဲ့၏။ ရဟန္း သင္သည္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ငါေဟာေသာ ဤဓာတ္ေျခာက္ပါးကို ေဝဖန္ရာ ဓာတုဝိဘဂၤသုတ္ကို ေဆာင္ေလာ့ဟု ( မိန္႔ေတာ္မူ၏ )။

၃၇ဝ။ ထိုအခါ၌ အသွ်င္ပုကၠဳသာတိမေထရ္သည္ ”ငါ့ထံသို႔ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား သည့္အစဥ္ေရာက္ေတာ္မူ၏၊ ငါ့ထံသို႔ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အစဥ္ေရာက္ေတာ္မူ၏၊ ငါ့ထံသို႔ သစၥာေလးပါးကို ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အစဥ္ေရာက္ေတာ္မူ၏”ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ ေနရာမွ ထလ်က္ လက္ဝဲပခုံးစြန္း၌ သကၤန္းကို တင္၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔၌ ဦးေခါင္းျဖင့္ ဝပ္လွ်ဳိး၍ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထား၏ ”ျမတ္စြာဘုရား မိုက္သည့္အေလ်ာက္ ေတြေဝသည့္အေလ်ာက္ မလိမၼာသည့္အေလ်ာက္ အျပစ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို လႊမ္းမိုးသြားခဲ့ပါ၏၊ အၾကင္အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ငါ့သွ်င္ဟူေသာ ေခၚေဝၚျခင္းျဖင့္ ေခၚထိုက္၏ဟု မွတ္ထင္မိခဲ့ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုအကြၽႏ္ုပ္၏ အျပစ္ကို ေနာင္အခါ ေစာင့္စည္းျခင္းငွါ အျပစ္ဟု သည္းခံေတာ္မူပါ”ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။ ရဟန္း စင္စစ္ မိုက္သည့္အေလ်ာက္ ေတြေဝသည့္အေလ်ာက္ မလိမၼာသည့္အေလ်ာက္ အျပစ္သည္ သင့္ကို စင္စစ္ လႊမ္းမိုးသြားခဲ့၏၊ သင္သည္ ငါ့ကို ငါ့သွ်င္ဟူေသာ ေခၚေဝၚျခင္းျဖင့္ ေခၚထိုက္၏ဟု မွတ္ထင္ခဲ့၏၊ ရဟန္း သင္သည္ အျပစ္ကို အျပစ္ဟု ႐ႈျမင္၍ အျပစ္အားေလ်ာ္စြာ ကုစားေသာေၾကာင့္ သင္၏ ထိုအျပစ္ကို ငါတို႔ သည္းခံကုန္၏။ အၾကင္သူ သည္ အျပစ္ကို အျပစ္ဟု ႐ႈျမင္၍ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ကုစား၏၊ ေနာင္အခါ ေစာင့္စည္း၏၊ ဤကုစားျခင္း ေစာင့္စည္းျခင္းသည္ အရိယာ၏ ဝိနည္း’အဆံုးအမ’၌ ႀကီးပြါးျခင္းပင္တည္းဟု ( မိန္႔ေတာ္ မူ၏ )။

ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရလိုပါ၏ဟု ( ေလွ်ာက္၏ )။ ရဟန္း သင့္အား သပိတ္သကၤန္းသည္ ျပည့္စံုၿပီေလာဟု ( ေမးေတာ္မူ၏ )။ ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္အား သပိတ္ သကၤန္းသည္ မျပည့္စံုေသးပါဟု ( ေလွ်ာက္၏ )။ ရဟန္း ျမတ္စြာဘုရား တို႔သည္ သပိတ္သကၤန္း မျပည့္စံုသူကို ရဟန္းျပဳမေပးကုန္ဟု ( မိန္႔ေတာ္မူ၏ )။ ထို႔ေနာက္ အသွ်င္ ပုကၠဳသာတိမေထရ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို အလြန္ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၍ ေနရာမွထကာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး၍ အ႐ိုအေသျပဳၿပီးလွ်င္ သပိတ္သကၤန္းရွာ ဖဲသြား၏။

ထိုအခါ သပိတ္သကၤန္းရွာ လွည့္လည္ေသာ အသွ်င္ပုကၠဳသာတိမေထရ္ကို ႏြားမသည္ လွည့္ပတ္၍ အသက္ဇီဝိန္မွခ်ၿပီ။ ထိုအခါ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ထိုင္ေနကုန္၏၊ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ထိုင္ေနကုန္ေသာ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”ျမတ္စြာဘုရား ပုကၠဳသာတိမည္ေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အက်ဥ္းျဖစ္ေသာ အဆံုးအမျဖင့္ ဆံုးမေတာ္မူခဲ့၏၊ ထိုပုကၠဳသာတိ အမ်ဳိးေကာင္းသား သည္ ေသရွာေလၿပီ၊ ထိုအမ်ဳိးသား၏ လားရာဂတိကား အဘယ္ပါနည္း၊ တမလြန္ဘဝသည္ကား အဘယ္ပါနည္း”ဟု ေလွ်ာက္ထားကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ပုကၠဳသာတိအမ်ဳိးသားသည္ ပညာရွိ၏၊ မွန္ေသာစကားကို ဆိုေလ့ရွိ၏၊ ေလာကုတၱရာ တရား အားေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ရွိ၏၊ ငါ့ကိုလည္း ေလာကုတၱရာတရားဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မပင္ ပန္းေစ။ ရဟန္းတို႔ ပုကၠဳသာတိအမ်ဳိးသားသည္ ငါးပါးကုန္ေသာ ေအာက္ကာမဘံု၌ျဖစ္ေသာ သံေယာဇဥ္ တို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ( အဝိဟာဘံု၌ ) ပဋိသေႏၶေန၍ ထိုသုဒၶါဝါသဘံု၌ပင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳလတၱံ႕၊ ထိုအဝိဟာ ဘံုမွ ျပန္လည္ျခင္း သေဘာမရွိဟု ( မိန္႔ေတာ္မူ၏ )။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လြန္စြာႏွစ္သက္ကုန္ၿပီ။

ဆယ္ခုေျမာက္ ဓာတုဝိဘဂၤသုတ္ ၿပီး၏။