မန ၁၄: စူဠဒုကၡကၡႏၶသုတ္

၁၇၅။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သကၠတိုင္း ကပိလဝတ္ျပည္ နိေျဂာဓာ႐ံုေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ သာကီဝင္မင္းသား မဟာနာမ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား-

”အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ ‘လိုခ်င္ျခင္းသည္ စိတ္၏ ညစ္ညဴးေၾကာင္းတည္း၊ ျပစ္မွားျခင္း သည္စိတ္၏ ညစ္ညဴးေၾကာင္းတည္း၊ ေတြေဝျခင္းသည္ စိတ္၏ ညစ္ညဴးေၾကာင္းတည္း’ဟု ျမတ္စြာ ဘုရားေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို ၾကာျမင့္စြာကပင္ သိပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား တပည့္ေတာ္သည့္ ‘လိုခ်င္ျခင္းသည္ စိတ္၏ ညစ္ညဴးေၾကာင္းတည္း၊ ျပစ္မွားျခင္းသည္ စိတ္၏ ညစ္ညဴးေၾကာင္းတည္း၊ ‘ေတြေဝျခင္းသည္ စိတ္၏ ညစ္ညဴးေၾကာင္းတည္း’ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကိုသိပါေသာ္လည္း တပည့္ေတာ္အား တစ္ရံတစ္ခါ လိုခ်င္မႈတရားတို႔သည္လည္း (ပကတိ) စိတ္ကို ကုန္ခန္းေစ၍ တည္ပါကုန္၏၊ ျပစ္မွားမႈ တရားတို႔သည္လည္း (ပကတိ) စိတ္ကို ကုန္ခန္းေစ၍ တည္ပါကုန္၏၊ ေတြေဝမႈတရားတို႔သည္လည္း (ပကတိ) စိတ္ကို ကုန္ခန္းေစ၍ တည္ပါကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား ‘ငါ၏အဇၩတၱသႏၲာန္၌ အဘယ္တရားကို မပယ္ရေသးေသာေၾကာင့္ တစ္ရံ တစ္ခါ လိုခ်င္မႈ ျပစ္မွားမႈေတြေဝမႈ တရားတို႔သည္ (ပကတိ) စိတ္ကို ကုန္ခန္းေစ၍ တည္ပါကုန္သနည္း’ဟု တပည့္ေတာ္အားစိတ္အၾကံျဖစ္မိ ပါသည္” ဟူ၍ ေလွ်ာက္၏။

၁၇၆။ မဟာနာမ္ သင္၏ သႏၲာန္၌ လိုခ်င္မႈ ျပစ္မွားမႈ ေတြေဝမႈတရားကိုသာလွ်င္ မပယ္ရေသးေသာေၾကာင့္ ယင္းတရားတို႔သည္ သင့္အား တစ္ရံတစ္ခါ စိတ္ကို ကုန္ခန္းေစ၍ တည္ကုန္၏။ မဟာနာမ္ သင္၏ သႏၲာန္၌ ထိုတရားသည္ ပယ္ၿပီးျဖစ္ျငားအံ့၊ သင္သည္ အိမ္ရာတည္ေထာင္၍ မေနရာ၊ ကာမတို႔ ကို မခံစားရာ။ မဟာနာမ္ သင္၏ သႏၲာန္၌ ထိုတရားကိုသာလွ်င္ မပယ္ရေသးေသာေၾကာင့္သင္သည္ အိမ္ရာတည္ေထာင္၍ ေန၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔ကို ခံစား၏။

၁၇၇။ မဟာနာမ္ ”ကာမတို႔သည္ သာယာဖြယ္ နည္းပါးကုန္၏၊ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားျပားကုန္၏၊ ျပင္းစြာပင္ပန္းမႈ မ်ားျပားကုန္၏၊ ဤကာမတရားတို႔၌ အျပစ္သည္သာ အလြန္မ်ားျပား၏” ဟု ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကသည္ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မွန္ကန္ေသာ ပညာျဖင့္ အကယ္၍ ေကာင္းစြာ ျမင္ေစကာမႈထိုသူသည္ ကာမတို႔ကို ၾကဥ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ၾကဥ္၍သာလွ်င္ ႏွစ္သက္ျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းရွိေသာ စ်ာန္ကို၊ သို႔မဟုတ္ ထိုစ်ာန္ထက္ၿငိမ္သက္ေသာ အျခားစ်ာန္မဂ္ကို မရျငားအံ့၊ ထိုသူသည္ကာမတို႔၌ ျပန္လည္ျခင္း မရွိသူ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေခ်။ မဟာနာမ္ အၾကင္အခါ၌ ”ကာမတို႔သည္သာယာဖြယ္ နည္းပါးကုန္၏၊ ဆင္းရဲဒုကၡ မ်ားျပားကုန္၏၊ ျပင္းစြာပင္ပန္းမႈ မ်ားျပားကုန္၏၊ ဤကာမတရားတို႔၌ အျပစ္သည္သာ အလြန္မ်ားျပား၏” ဟု ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကသည္ဤကာမကိုဟုတ္တိုင္းမွန္ စြာ မွန္ကန္ေသာပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျမင္အံ့၊ ထိုသူသည္ ကာမတို႔ကိုၾကဥ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ၾကဥ္၍သာလွ်င္ ႏွစ္သက္ျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းရွိေသာ စ်ာန္ကို၊ သို႔မဟုတ္ ထိုစ်ာန္ထက္ၿငိမ္သက္ ေသာ အျခားစ်ာန္မဂ္ကိုလည္း ရအံ့၊ ထိုအခါ ထိုသူသည္ ကာမတို႔၌ျပန္လည္ျခင္းမရွိသူ ျဖစ္၏။

မဟာနာမ္ ငါသည္ (အရဟတၱ) မဂ္ကို မရမီ သစၥာေလးပါးကို ထိုးထြင္း၍ မသိျမင္ေသးေသာဘုရားေလာင္းမွ်သာ ျဖစ္ေနစဥ္ကလည္း ”ကာမတို႔သည္ သာယာဖြယ္ နည္းပါးကုန္၏၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡမ်ားျပားကုန္၏၊ ျပင္းစြာပင္ပန္းမႈ မ်ားျပားကုန္၏၊ ဤကာမတရားတို႔၌ အျပစ္သည္သာ အလြန္မ်ားျပား၏” ဟု ဤကာမကိုဟုတ္တိုင္း မွန္စြာ မွန္ကန္ေသာပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျမင္၏၊ ထိုငါသည္ကာမတို႔ကို ၾကဥ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ၾကဥ္၍သာလွ်င္ ႏွစ္သက္ျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းရွိေသာစ်ာန္ကို၊ သို႔မဟုတ္ ထိုစ်ာန္ထက္ၿငိမ္သက္ေသာ အျခားစ်ာန္မဂ္ကို မရေသးသမွ် ကာမတို႔၌ျပန္လည္ျခင္း မရွိသူဟု ဝန္မခံခဲ့။ မဟာနာမ္ အၾကင္အခၚ၌ ”ကာမတို႔သည္ သာယာဖြယ္ နည္းပါးကုန္၏၊ ဆင္းရဲဒုကၡ မ်ားျပား ကုန္၏၊ ျပင္းစြာပင္ပန္းမႈ မ်ားျပားကုန္၏၊ ဤကာမ တရားတို႔၌ အျပစ္သည္သာအလြန္မ်ား ျပား၏” ဟု ငါသည္ ကာမကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မွန္ကန္ေသာပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျမင္၏၊ ထိုငါသည္ ကာမတို႔ကို ၾကဥ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ၾကဥ္၍သာလွ်င္ ႏွစ္သက္ျခင္းခ်မ္းသာျခင္းရွိေသာ စ်ာန္ကို၊ သို႔မဟုတ္ ထိုစ်ာန္ထက္ၿငိမ္သက္ေသာ အျခားစ်ာန္မဂ္ကိုလည္း ရ၏၊ ထိုအခါ ငါသည္ ကာမတို႔၌ ျပန္လည္ျခင္း မရွိသူဟု ဝန္ခံခဲ့၏။

၁၇၈။ မဟာနာမ္ ကာမတို႔၏ သာယာဖြယ္သည္ အဘယ္နည္း။ မဟာနာမ္ ကာမဂုဏ္တို႔သည့္ငါးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္ငါးပါးတို႔နည္းမူဟု- လိုခ်င္ဖြယ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရွိ၍ ခ်စ္ဖြယ္သေဘာရွိေသာ ကာမ ‘ရာဂ’ႏွင့္ စပ္သြယ္လ်က္ တပ္စြန္းဖြယ္ျဖစ္ေသာ, စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာ အဆင္း။ ေသာတဝိညာဏ္ျဖင့္ သိေသာ အသံ။ပ။ ဃာနဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာ အနံ႔။ ဇိဝွါဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာအရသာ။ လိုခ်င္ဖြယ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရွိ၍ ခ်စ္ဖြယ္သေဘာရွိေသာ ကာမ ‘ရာဂ’ႏွင့္ စပ္သြယ္လ်က္ တပ္စြန္းဖြယ္ျဖစ္ေသာ ကာယဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာ အေတြ႕အထိတို႔တည္း။ မဟာနာမ္ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ဤငါးပါးတို႔တည္း။ မဟာနာမ္ ဤကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခ်မ္းသာျခင္းဝမ္းေျမာက္ျခင္းသည္ ကာမတရားတို႔၏ သာယာဖြယ္တည္း။

မဟာနာမ္ ကာမတရားတို႔၏ အျပစ္သည္ အဘယ္နည္း။ မဟာနာမ္ ဤေလာက၌ အမ်ိဳးသားသည္ လက္ဆစ္ ခ်ဳိးေရတြက္ျခင္းအတတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဂဏန္းအတတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သခ်ၤာအတတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လယ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ကုန္သြယ္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏြားေက်ာင္းျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လက္နက္ကိုင္အမႈထမ္းျခင္း ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မင္းမႈထမ္းျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားတစ္ပါးပါးေသာအတတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ အတတ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အေအးကို ရင္ဆိုင္ရလ်က္ အပူကို ရင္ဆိုင္ရလ်က္မွက္ ျခင္ ေလ ေနပူ ေႁမြ ကင္း သန္းတို႔၏ အေတြ႕အထိတို႔ျဖင့္ ထိခိုက္ခံရလ်က္ ငတ္မြတ္ျခင္း ႏွိပ္စက္၍အေသခံရလ်က္ အသက္ေမြးရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံကာမလွ်င္ တည္ရာရွိေသာ ကာမေၾကာင့္သာလွ်င္ ျဖစ္သည့္ မ်က္ေမွာက္ ဆင္းရဲအစုျဖစ္ေသာ ကာမတို႔၏အျပစ္ေပတည္း။

မဟာနာမ္ ထိုအမ်ိဳးသားသည္ ဤသို႔ ထႂကြေစ့ေဆာ္ အားထုတ္ရပါလ်က္ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔သည္မျပည့္စံုကုန္ျငားအံ့၊ ထိုအမ်ိဳးသားသည္ ”ငါ၏ ထႂကြလံု႕လသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတကား၊ ငါ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းသည္ အက်ဳိးမဲ့သာတကား” ဟု ပူေဆြး၏၊ ပင္ပန္း၏၊ ငိုေႂကြး၏၊ ရင္ဘတ္စည္တီးျမည္တမ္း၏၊ ေတြေဝျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ မဟာနာမ္ ဤသည္လည္း ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံကာမလွ်င္တည္ရာရွိေသာ ကာမတို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ ျဖစ္သည့္ မ်က္ေမွာက္ ဆင္းရဲအစုျဖစ္ေသာ ကာမတို႔၏ အျပစ္ေပတည္း။

မဟာနာမ္ ထိုအမ်ိဳးသားသည္ ဤသို႔ ထႂကြ ေစ့ေဆာ္ အားထုတ္သျဖင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔သည္ျပည့္စံုကုန္ျငားအံ့၊ ထိုအမ်ိဳးသားသည္ ”အဘယ္သို႔ ေစာင့္ထိန္းလွ်င္ ငါ၏ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို မင္းႏွင့္ခိုးသူတို႔ မေဆာင္ႏိုင္ၾကကုန္ဘဲ မီးမေလာင္ ေရမေမ်ာ မခ်စ္ေသာ အေမြခံသားတို႔ မယူႏိုင္ဘဲ ရွိကုန္ရာအံ့နည္း” ဟု ထိုစည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ေစာင့္ထိမ္းရျခင္း အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈကိုခံစားရ၏။ ထိုအမ်ိဳးသားသည္ ဤသို႔ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းပါလ်က္ ထိုစည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို မင္းတို႔ေသာ္လည္း ေဆာင္ယူၾကကုန္အံ့၊ ခိုးသူတို႔ေသာ္လည္း ခိုးယူၾကကုန္အံ့၊ မီးေသာ္လည္း ေလာင္အံ့၊ ေရေသာ္လည္း ေမ်ာအံ့၊ မခ်စ္အပ္ေသာ အေမြခံတို႔ေသာ္လည္း ေဆာင္ယူၾကကုန္အံ့၊ ထိုအမ်ိဳးသားသည္ ”ငါ့အား ျဖစ္ၿပီးေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔လည္း မရွိေတာ့ပါတကား” ဟု ပူေဆြး၏၊ ပင္ပန္း၏၊ ငိုေႂကြး၏၊ ရင္ဘတ္ စည္တီး ျမည္တမ္း၏၊ ျပင္းျပစြာ ေတြေဝျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ မဟာနာမ္ ဤသည္လည္းကာမအ ေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံ ကာမလွ်င္တည္ရာရွိေသာ ကာမတို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ျဖစ္သည့္မ်က္ေမွာက္ဆင္းရဲ အစုျဖစ္ေသာ ကာမတရားတို႔၏ အျပစ္ေပတည္း။

မဟာနာမ္ တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံ ကာမတည္ရာ ကာမတရားတို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ မင္းအခ်င္းခ်င္းလည္း ျငင္းခံုၾကကုန္၏၊ ေရေျမ႕ရွင္အခ်င္းခ်င္းလည္း ျငင္းခံုၾကကုန္၏၊ ပုဏၰားအခ်င္းခ်င္းလည္း ျငင္းခံုၾကကုန္၏၊ သူႂကြယ္အခ်င္းခ်င္းလည္း ျငင္းခံုၾကကုန္၏၊ သားအမိအခ်င္းခ်င္းလည္း ျငင္းခံုၾကကုန္၏၊ သားအဖအခ်င္းခ်င္းလည္း ျငင္းခံုၾကကုန္၏၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအခ်င္းခ်င္းလည္း ျငင္းခံုၾကကုန္၏၊ အေပါင္းအေဖာ္အခ်င္းခ်င္းလည္း ျငင္းခံုၾကကုန္၏၊ ့ထိုသူတို႔သည္ ထိုသို႔ျဖစ္ရာ၌ ျငင္းခံုျခင္း ရန္ျဖစ္ျခင္း သေဘာကြဲလြဲျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကကုန္လ်က္အခ်င္းခ်င္း လက္တို႔ျဖင့္လည္း ပုတ္ခတ္ၾက ကုန္၏၊ ခဲတို႔ျဖင့္လည္း ေပါက္ၾကကုန္၏၊ တုတ္တိုတို႔ျဖင့္လည္း ႐ိုက္ၾကကုန္၏၊ ဓားလက္နက္တို႔ျဖင့္လည္း ထိုးခုတ္ၾကကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ထိုရန္ျဖစ္ရာအရပ္၌ ေသျခင္းသို႔လည္း ေရာက္ၾကကုန္၏၊ ေသေလာက္ ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡသို႔လည္းေရာက္ၾကကုန္၏၊ မဟာနာမ္ ဤသည္လည္း ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမ အရင္းခံကာမလွ်င္တည္ရာရွိေသာ ကာမတို႔ ေၾကာင့္သာလွ်င္ျဖစ္သည့္ မ်က္ေမွာက္ ဆင္းရဲအစုျဖစ္ေသာကာမတရားတို႔၏ အျပစ္ေပတည္း။

မဟာနာမ္ တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံ ကာမတည္ရာ ကာမတို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ သန္လ်က္ႏွင့္ (သားေရ) ကာကို ယူ၍ ေလးႏွင့္ျမားေတာင့္ကို လြယ္လ်က္ ျမား လွံတို႔ကိုပစ္လႊတ္ေနၾကစဥ္ပင္ သန္လ်က္တို႔ကို တလက္လက္ ေဝွ႕ယွမ္းေနၾကစဥ္ပင္ ႏွစ္ဖက္ ရင္ဆိုင္တိုက္ရာစစ္ေျမျပင္သို႔ ေျပးဝင္ၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ထိုစစ္ေျမျပင္၌ ျမားတို႔ျဖင့္လည္း ပစ္ၾကကုန္၏၊ လွံျဖင့္လည္း ထိုးၾကကုန္၏၊ သန္လ်က္ျဖင့္လည္း ဦးေခါင္းကို ျဖတ္ၾကကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ထိုစစ္ေျမျပင္၌ေသျခင္းသို႔လည္း ေရာက္ၾကကုန္၏၊ ေသေလာက္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡသို႔လည္း ေရာက္ၾကကုန္၏၊ မဟာနာမ္ ဤသည္လည္း ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံ ကာမလွ်င္တည္ရာရွိေသာကာမတို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ ျဖစ္သည့္ မ်က္ေမွာက္ဆင္းရဲအစုျဖစ္ေသာ ကာမတရားတို႔၏ အျပစ္ေပတည္း။

မဟာနာမ္ တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံ ကာမတည္ရာ ကာမတို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ သန္လ်က္ႏွင့္ (သားေရ) ကာကို ကိုင္စြဲ၍ ေလးႏွင့္ျမားေတာင့္ကို လြယ္လ်က္ျမား လွံတို႔ကို ပစ္ (လႊတ္) ေနၾကစဥ္ပင္ သန္လ်က္တို႔ကို တလက္လက္ ေဝွ႕ယွမ္းေနၾကစဥ္ပင္ ပူေသာအေစးတို႔ျဖင့္ သြန္းေလာင္းထားေသာ။ မိဳ႕တံတိုင္းေျခတို႔ကို တိုးဝင္ၾကကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ထိုေနရာ၌ျမားတို႔ျဖင့္လည္း ပစ္ၾကကုန္၏၊ လွံျဖင့္လည္း ထိုးပစ္ၾကကုန္၏၊ ႏြားေခ်း ျမင္းေခ်းရည္ပူျဖင့္လည္းသြန္းေလာင္း ၾကကုန္၏၊ ယႏၲရားေမာင္းျဖင့္လည္း ဖိခ်ၾကကုန္၏၊ သန္လ်က္ျဖင့္လည္း ဦးေခါင္းကိုျဖတ္ၾကကုန္၏၊ ထို သူတို႔သည္ ထိုေနရာ၌ ေသျခင္းသို႔လည္း ေရာက္ၾကကုန္၏၊ ေသေလာက္ေသာဆင္းရဲဒုကၡသို႔လည္း ေရာက္ၾကကုန္၏၊ မဟာနာမ္ ဤသည္လည္း ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံကာမလွ်င္တည္ရာရွိေသာ ကာမတို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ျဖစ္သည့္ မ်က္ေမွာက္ ဆင္းရဲအစုျဖစ္ေသာကာမတရားတို႔၏ အျပစ္ေပတည္း။

မဟာနာမ္ တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံ ကာမတည္ရာ ကာမတို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ အိမ္ကိုလည္း ေဖာက္ထြင္းၾကကုန္၏၊ ရြာလံုးကြၽတ္ကိုလည္း တိုက္ခိုက္လုယူၾကကုန္၏၊ တစ္အိမ္တည္းကိုလည္း တိုက္ခိုက္လုယူၾကကုန္၏၊ ခရီးလမ္း၌လည္း ေစာင့္၍ လုယူၾကကုန္၏၊ သူတစ္ပါးမယားကိုလည္း သြားလာၾကကုန္၏၊ ထိုသူ႕ကို မင္းတို႔သည္ ဖမ္းယူ၍ ညႇဥ္းပမ္းမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ျပဳကုန္၏။

ႏွင္တံတို႔ျဖင့္လည္း ႐ိုက္ၾကကုန္၏၊ ႀကိမ္လံုးတို႔ျဖင့္လည္း ႐ိုက္ၾကကုန္၏၊ တုတ္တိုတို႔ျဖင့္လည္း႐ိုက္ၾကကုန္၏၊ လက္ကိုလည္း ျဖတ္ၾကကုန္၏၊ ေျခကိုလည္း ျဖတ္ၾကကုန္၏၊ လက္ေျခတို႔ကိုလည္းျဖတ္ၾကကုန္၏၊ နားကိုလည္း ျဖတ္ၾကကုန္၏၊ ႏွာေခါင္းကိုလည္း ျဖတ္ၾကကုန္၏၊ နား ႏွာေခါင္းကိုလည္းျဖတ္ၾကကုန္၏၊ ဦးေခါင္း ခြံကို ေဖာက္၍ ဦးေႏွာက္ကို ပအံုးရည္ကဲ့သို႔ ပူေလာင္ေစကုန္၏၊ ခ႐ုသင္းပမာဦးေခါင္းေရကို ခြါကုန္၏၊ ေနကို ငံုသည့္ ရာဟုခံတြင္းအလား ပါးစပ္တြင္း၌ ေသြးျပည့္ေအာင္ ျပဳကုန္၏၊ ကိုယ္ကို ဆီဆြတ္သည့္ အဝတ္ျဖင့္ ရစ္ပတ္၍ မီးပန္းပမာ ႐ိႈ႕ၿမိဳက္ကုန္၏၊ လည္ႏွစ္ဖက္ကို ဆီဆြတ္သည့္အဝတ္ျဖင့္ ရစ္ပတ္၍ မီးတိုင္ပမာ ႐ိႈ႕ၿမိဳက္ကုန္၏၊ ျမစ္ေျခပင္မ၌ အ႐ိုးအရြက္တို႔ ရစ္ပတ္ေနေသာပိန္းပင္အလား ဖမ်က္အထိ တစ္ကိုယ္လံုးမွ အေရကို ခြါခ်ကာ ေျပးလႊားေစကုန္၏၊ ေအာက္ပိုင္းတစ္ကိုယ့္လံုးမွ အေရကို လည္ပင္းအထိ ခြါ၍ ေလွ်ာ္ေတဝတ္႐ံုေသာ ရေသ့အလား ေျပးလႊားေစကုန္၏၊ ေျခလက္ေလးဖက္၌ တံက်င္လွ်ဳိထား၍ ေလးဖက္တြားေနသည့္ သားေကာင္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ကုန္၏၊ အေရ အသားအေၾကာတို႔ကို ငါးမွ်ားခ်ိတ္ပမာ ထက္စြာေသာ ခ်ိတ္တို႔ျဖင့္ ဆြဲခ်ိတ္၍ ခ်ကုန္၏၊ တစ္ကိုယ္လံုးမွ အသားစိုင္တို႔ကို တစ္က်ပ္သား တစ္က်ပ္သားခန္႔ လွီးေခြၽခ်ကုန္၏၊ တစ္ကိုယ္လံုး၌ သံဆူးခက္တို႔ျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ကာ ဆားဆပ္ျပာတို႔ျဖင့္ ပက္ျဖဴးၾကကုန္၏၊ တံခါးတိုင္၌ တံခါးက်ဥ္လွ်ိဳ၍ လွည့္သကဲ့သို႔ ကိုယ္ကို သံတံက်င္လွ်ိဳ၍ လွည့္ေစကုန္၏၊ အ႐ိုးအားလံုးကို မႈန္႔မႈန္႔ညက္ညက္ ေၾကမြေစလ်က္ ေကာက္႐ိုးကရြတ္ ေခြကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ကုန္၏၊ အရွင္လတ္လတ္ သံတံက်င္ လွ်ိဳၾကကုန္၏၊ သန္လ်က္ျဖင့္လည္း ဦးေခါင္းကို ျဖတ္ၾကကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ထိုေနရာ၌ ေသျခင္းသို႔လည္း ေရာက္ၾကကုန္၏၊ ေသေလာက္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡသို႔လည္း ေရာက္ၾကကုန္၏။ မဟာနာမ္ ဤသည္လည္း ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံ ကာမလွ်င္တည္ရာရွိေသာ ကာမတို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ ျဖစ္သည့္ မ်က္ေမွာက္ ဆင္းရဲအစုျဖစ္ေသာ ကာမတို႔၏ အျပစ္ေပတည္း။

မဟာနာမ္ တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံ ကာမတည္ရာ ကာမတို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္တို႔ျဖင့္ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ကာယ ဝစီ မေနာဒုစ႐ိုက္’ ကိုျပဳက်င့္ၿပီးလွ်င္ ထိုသူတို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းသူတို႔လားရာ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ရာ ငရဲသို႔ ေရာက္ၾကကုန္၏၊ မဟာနာမ္ ဤသည္လည္း ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံ ကာမလွ်င္ တည္ရာ႐ၢိေသာ ကာမတို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ျဖစ္သည့္ တမလြန္ဆင္းရဲ အစုျဖစ္ေသာ ကာမတရားတို႔၏ အျပစ္ေပတည္း။

၁၇၉။ မဟာနာမ္ ငါသည္ အခါတစ္ပါး၌ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္၌ ေန၏။ ထိုအခါ မ်ားစြာေသာနိဂဏၭတို႔သည္ ဣသိဂိလိေတာင္နံေဘး ေက်ာက္ဖ်ာနက္ေပၚ၌ ထိုင္ေနျခင္းကို ပယ္ၾကကုန္ လ်က္မတ္မတ္ရပ္ တည္ေနၾကကုန္၏၊ အားထုတ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ထက္ျမက္ ၾကမ္းတမ္းစပ္ရွားေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔ကို ခံစားၾကကုန္၏။ မဟာနာမ္ ထိုအခါ ငါသည္ ညေနခ်မ္းအခ်ိန္၌ ကိန္းေအာင္းရာမွထလ်က္ ဣသိဂိလိေတာင္နံေဘး ေက်ာက္ဖ်ာနက္ေပၚရွိ ထိုနိဂဏၭတို႔အထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေသာ္ ”ငါ့သွ်င္နိဂဏၭတို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ ထိုင္ေနျခင္းကို ပယ္၍ မတ္မတ္ရပ္တည္ေနၾကလ်က္ အားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ထက္ျမက္ ၾကမ္းတမ္း စပ္ရွားေသာ ဒုကၡေဝဒနာတို႔ကို ခံစားၾကကုန္သနည္း” ဟုေျပာဆို၏။ မဟာနာမ္ ဤသို႔ ေျပာဆိုေသာ္ ထိုနိဂဏၭတို႔က ငါ့အား ”ငါ့သွ်င္ နာဋ၏သား နိဂဏၭသည္အလံုးစံုကို သိ၏၊ အလံုးစံုကို ျမင္၏၊ သြားေနစဥ္ ရပ္ေနစဥ္ အိပ္ေနစဥ္ ႏိုးေနစဥ္ ဉာဏ္အျမင္သည္ငါ့အား အျမဲမျပတ္ ေရွး႐ႈထင္၏ဟု ဉာဏ္အျမင္အေၾကာင္းကို အႂကြင္းမဲ့ဝန္ခံ၏၊ ထိုနာဋ၏သား နိဂဏၭသည္ ‘အိုနိဂဏၭတို႔ ေရွး၌ျပဳထားေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ရွိသည္သာတည္း၊ ထိုမေကာင္းမႈကံကို ဤစပ္ရွားလွသည့္ ျပဳႏိုင္ခဲေသာ အက်င့္ကို က်င့္ျခင္းျဖင့္ ေခ်ဖ်က္ၾကကုန္ေလာ့၊ ယခုဘဝ၌ ကိုယ္ျဖင့္ေစာင့္စည္းျခင္း ႏႈတ္ျဖင့္ေစာင့္စည္းျခင္း စိတ္ျဖင့္ေစာင့္စည္းျခင္းသည္ပင္ ေနာင္ဘဝ၌ မေကာင္းမႈကံကို မျပဳျခင္းျဖစ္၏၊ ဤသို႔လွ်င္ ကံေဟာင္းတို႔ကို အက်င့္ျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း, ကံသစ္တို႔ကို မျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္ဘဝ၌ မတိုးပြားျခင္းျဖစ္၏၊ ေနာင္ဘဝ၌ မတိုးပြားျခင္းေၾကာင့္ ကံကုန္၏၊ ကံကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡကုန္၏၊ ဆင္းရဲဒုကၡကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ခံစားျခင္းေဝဒနာကုန္၏၊ ေဝဒနာကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡအားလံုးသည္ ပ်က္ျပဳန္းလတၱံ႕’ဟု ဆို၏။ ထိုစကားကို ငါတို႔သည္ ေက်နပ္လည္း ေက်နပ္ကုန္၏၊ ႏွစ္သက္လည္း ႏွစ္သက္ၾကကုန္၏၊ ထိုစကားျဖင့္လည္း ဝမ္းေျမာက္ၾကကုန္၏” ဟု ငါ့အား ေျပာဆိုၾကကုန္၏။

၁၈ဝ။ မဟာနာမ္ ဤသို႔ေျပာဆိုေသာ္ ငါသည္ ထိုနိဂဏၭတို႔အား- ”ငါ့သွ်င္ နိဂဏၭတို႔ ‘ငါတို႔သည္ေရွးက ျဖစ္ဖူးၾကကုန္သည္သာ၊ မျဖစ္ဖူးၾကကုန္သည္ မဟုတ္’ဟု သင္တို႔ သိၾကကုန္သေလာ” ဟုေမးျမန္းခဲ့၏၊ ငါ့သွ်င္ မသိၾကပါဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။ ”ငါ့သွ်င္ နိဂဏၭတို႔ ‘ငါတို႔သည္ ေရွးက မေကာင္းမႈကံ့ကို ျပဳခဲ့ဖူးသည္သာ၊ မျပဳခဲ့ၾကဖူးသည္ မဟုတ္’ဟု သင္တို႔ သိၾကကုန္သေလာ” ဟု (ေမးျမန္းခဲ့၏) ၿငါ့သွ်င္ မသိၾကပါဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။ ”ငါ့သွ်င္ နိဂဏၭတို႔ ‘ဤသို႔ ဤသို႔ေသာ မေကာင္းမႈကံကိုျပဳခဲ့ၾကဖူးကုန္ၿပီ’ဟု သင္တို႔ သိၾကကုန္သေလာ” ဟု (ေမးျမန္းခဲ့၏)။ ငါ့သွ်င္ မသိၾကပါဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။ ”ငါ့သွ်င္ နိဂဏၭတို႔ ‘ဤမွ်ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡကား ေက်ပ်က္ၿပီးၿပီ၊ ဤမွ်ေသာဆင္းရဲဒုကၡကို ေခ်ဖ်က္ရ ဦးမည္၊ ဤမွ်ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡ ေက်ပ်က္ေသာ္ ဆင္းရဲဒုကၡ အလံုးစံုသည္ေက်ပ်က္လတၱံ႕’ဟု သင္တို႔ သိၾကကုန္သေလာ” ဟု (ေမးျမန္းခဲ့၏)။ ငါ့သွ်င္ မသိၾကပါဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။ ”ငါ့သွ်င္နိဂဏၭတို႔ မ်က္ ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ အကုသိုလ္တရားတို႔၏ ေပ်ာက္ကင္းျခင္းကို ကုသိုလ္တရားတို႔၏ ျပည့္စံုျခင္းကို သင္တို႔ သိၾကကုန္သေလာ” ဟု (ေမးျမန္းခဲ့၏)။ ငါ့သွ်င္ မသိၾကပါဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

”ငါ့သွ်င္ နိဂဏၭတို႔ ‘ဤသို႔လွ်င္ ငါတို႔သည္ ေရွးက ျဖစ္ခဲ့ၾကဖူးသည္သာ၊ မျဖစ္ခဲ့ၾကဖူးသည္မဟုတ္’ဟု သင္တို႔ မသိၾကကုန္။ ငါတို႔သည္ ‘ေရွးက မေကာင္းမႈကံကို ျပဳခဲ့ၾကဖူးသည္သာ၊ မျပဳခဲ့ၾကဖူး သည္ မဟုတ္ကုန္’ဟု မသိၾကကုန္။ ‘ဤသို႔ ဤသို႔ေသာ မေကာင္းမႈကံကိုျပဳခဲ့ၾကဖူးကုန္ၿပီ’ဟု မသိ ၾကကုန္။ ‘ဤမွ်ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡကား ေက်ပ်က္ၿပီးၿပီ၊ ဤမွ်ေသာဆင္းရဲဒုကၡကို ေခ်ဖ်က္ရဦးမည္၊ ဤ မွ်ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡ ေက်ပ်က္ေသာ္ ဆင္းရဲဒုကၡအလံုးစံုသည္ေက်ပ်က္လတၱံ႕’ဟု မသိၾကကုန္။ မ်က္ ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ အကုသိုလ္တရားတို႔၏ ေပ်ာက္ကင္းျခင္းကုသိုလ္တရားတို႔၏ ျပည့္စံုျခင္းကို မသိၾက ကုန္။ ငါ့သွ်င္ နိဂဏၭတို႔ ဤသို႔ျဖစ္ေသာ္ ေလာက၌ၾကမ္းတမ္းသူ ေသြးစြန္းေသာလက္ရွိသူ ၾကမ္းၾကဳတ္ ေသာအမႈရွိသူတို႔သည္ လူျဖစ္လာကုန္လ်က္နိဂဏၭတို႔၌ ရွင္ရဟန္းျပဳၾကေလကုန္ေယာင္တကား” ဟု (ေမး ေတာ္မူ၏)။

ငါ့သွ်င္ေဂါတမ ခ်မ္းသာ ‘သုခ’ ျဖင့္ ခ်မ္းသာသုခကို မရႏိုင္၊ ဆင္းရဲ ‘ဒုကၡ’ ျဖင့္သာ ခ်မ္းသာ ‘သုခ’ ကိုရႏိုင္၏။ ငါ့သွ်င္ေဂါတမ သုချဖင့္ သုခကို ရႏိုင္ျငားအံ့၊ မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေသနိယမည္ေသာဗိမၺိသာရမင္းသည္ သုခကို ရရာ၏၊ မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေသနိယမည္ေသာ ဗိမၺိသာရမင္းသည္အသွ်င္ေဂါတမထက္ သာလြန္၍ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနရရာ၏ဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

”အသွ်င္နိဂဏၭတို႔သည္ ‘ငါ့သွ်င္ေဂါတမ သုချဖင့္ သုခကို မရႏိုင္၊ ဒုကၡျဖင့္သာ သုခကို ရႏိုင္၏။ ငါ့သွ်င္ေဂါတမ သုချဖင့္ သုခကို ရႏိုင္ျငားအံ့၊ မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေသနိယမည္ေသာ ဗိမၺိသာရမင္း သည္သုခကို ရရာ၏၊ မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေသနိယမည္ေသာ ဗိမၺိသာရမင္းသည္ အသွ်င္ေဂါတမ ထက္သာလြန္၍ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနရ၏’ဟု တစ္ဖက္သတ္အားျဖင့္ အေဆာတလွ်င္ မဆင္ျခင္ဘဲ စကားကိုေျပာဆိုမိၾက၏။ စင္စစ္ကား ဤအရာ၌ မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေသနိယမည္ေသာ ဗိမၺိသာရ မင္းႏွင့္အသွ်င္ေဂါတမတို႔တြင္ အဘယ္သူသည္ သာလြန္၍ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနရသနည္း” ဟု ငါ့ကိုသာလွ်င္ျပန္၍ ေမးသင့္ေပ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”ငါ့သွ်င္ေဂါတမ ငါတို႔သည္ သုချဖင့္ သုခကို မရႏိုင္၊ ဒုကၡျဖင့္ သုခကို ရႏိုင္၏၊ ငါ့သွ်င္ေဂါတမ သုချဖင့္သုခကို ရႏိုင္ျငားအံ့၊ မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေသနိယမည္ေသာ ဗိမၺိသာရမင္းသည္ သုခကို ရရာ၏၊ မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေသနိယမည္ေသာ ဗိမၺိသာရမင္းသည္ အသွ်င္ေဂါတမထက္ သာလြန္၍ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနရရာ၏” ဟု တစ္ဖက္သတ္အားျဖင့္ အေဆာတလွ်င္ မဆင္ျခင္ဘဲ စကားကို ေျပာဆိုမိၾက၏။ စင္စစ္မူ ဤစကားသည္ တည္ရွိေစဦး။ ယခုပင္ ငါတို႔သည္ မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေသနိယမည္ေသာ ဗိမၺိသာရမင္းႏွင့္ အသွ်င္ေဂါတမတို႔တြင္ အဘယ္သူသည္ သာလြန္၍ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနရသနည္းဟု အသွ်င္ေဂါတမအား ေမးျမန္းၾကပါကုန္၏” ဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

”ငါ့သွ်င္ နိဂဏၭတို႔ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုအရာ၌ သင္တို႔ကိုသာလွ်င္ ျပန္ေမးအံ့၊ သင္တို႔ သေဘာက်သည့္အတိုင္း ေျဖၾကားၾကကုန္ေလာ့။ ငါ့သွ်င္နိဂဏၭတို႔ အဘယ္သို႔ ထင္မွတ္ၾကကုန္သနည္း၊ ့မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေသနိယမည္ေသာ ဗိမၺိသာရမင္းသည္ ကိုယ္ကို မလႈပ္ရွားဘဲစကားမေျပာဆိုဘဲ ခုနစ္ရက္တို႔ပတ္လံုး ခ်မ္းသာသက္သက္ခ်ည္း ခံစားလ်က္ ေနရန္စြမ္းႏိုင္အံ့ေလာ” ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ ငါ့သွ်င္ မစြမ္းႏိုင္ပါဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

”ငါ့သွ်င္နိဂဏၭတို႔ အဘယ္သို႔ ထင္မွတ္ၾကကုန္သနည္း၊ မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေသနိယမည္ေသာဗိမၺိသာရမင္းသည္ ကိုယ္ကို မလႈပ္ရွားဘဲ စကားမေျပာဆိုဘဲ ေျခာက္ရက္တို႔ပတ္လံုး။ပ။ ငါးရက္တို႔ပတ္လံုး။ ေလးရက္တို႔ပတ္လံုး။ သံုးရက္တို႔ပတ္လံုး။ ႏွစ္ရက္တို႔ပတ္လံုး။ တစ္ရက္ပတ္လံုး ခ်မ္းသာသက္သက္ခ်ည္း ခံစားလ်က္ ေနရန္ စြမ္းႏိုင္အံ့ေလာ” ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ ငါ့သွ်င္ မစြမ္းႏိုင္ပါဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

”ငါ့သွ်င္နိဂဏၭတို႔ ငါသည္ ကိုယ္ကို မလႈပ္ရွားဘဲ စကားမေျပာဆိုဘဲ တစ္ရက္ပတ္လံုး ခ်မ္းသာသက္သက္ခ်ည္း ခံစားလ်က္ေနရန္ စြမ္းႏိုင္၏။ ငါ့သွ်င္နိဂဏၭတို႔ ငါသည္ ကိုယ္ကို မလႈပ္ရွားဘဲစကားမေျပာဆိုဘဲ ႏွစ္ရက္တို႔ပတ္လံုး။ သံုးရက္တို႔ပတ္လံုး။ ေလးရက္တို႔ပတ္လံုး။ ငါးရက္တို႔ပတ္လံုး။ ေျခာက္ရက္တို႔ ပတ္လံုး။ ခုနစ္ရက္တို႔ပတ္လံုး ခ်မ္းသာသက္သက္ခ်ည္း ခံစားလ်က္ ေနရန္ စြမ္းႏိုင္၏။ ငါ့သွ်င္နိဂဏၭတို႔ အဘယ္သို႔ ထင္မွတ္ၾကကုန္သနည္း၊ ဤသို႔ျဖစ္ေသာ္ မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာေသနိယမည္ေသာ ဗိမၺိသာရမင္းႏွင့္ ငါတို႔တြင္ အဘယ္သူသည္ သာလြန္၍ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနရသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

ဤသို႔ျဖစ္ေသာ္ မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေသနိယမည္ေသာ ဗိမၺိသာရမင္းထက္ အသွ်င္ေဂါတမကသာ သာလြန္၍ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနရပါ၏ဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။ သာကီဝင္မင္းသား မဟာနာမ္သည္ ျမတ္စြာ ဘုရားေဟာေတာ္မူေသာ တရားကို ႏွစ္လိုသည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူေလသတည္း။

ေလးခုေျမာက္ စူဠဒုကၡကၡႏၶသုတ္ၿပီး၏။