မန ၃၆: မဟာသစၥကသုတ္

၃၆၄။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝသာလီျပည္ မဟာဝုန္ေတာ ျပာသာဒ္ေဆာင္ေပါက္ေသာေက်ာင္းႀကီး၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခ်ိန္အခါ၌သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္လ်က္ ေဝသာလီျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္လို၍ ေကာင္းစြာ ဝတ္႐ံုေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကသည္ အေညာင္းေျပ လမ္းေလွ်ာက္ လွည့္လည္ေသာ္မဟာဝုန္ေတာ ျပာသာဒ္ေဆာင္ေပါက္ေသာ ေက်ာင္းဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၏။ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ အေဝးမွလာေသာ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကကို ျမင္၍ ”အသွ်င္ဘုရား ပညာၿပိဳင္ဆိုင္ေျပာတတ္ေသာ ပညာရွိ၏ဟု ေျပာဆိုတတ္ေသာ လူအေပါင္းက သူေတာ္ေကာင္းဟု သမုတ္ထားေသာ ဤနိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကသည္ လာပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုသစၥကသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေက်းဇူးမဲ့ကို အလိုရွိပါ၏၊ တရားေတာ္၏ ေက်းဇူးမဲ့ကို အလိုရွိပါ၏၊ သံဃာေတာ္၏ ေက်းဇူးမဲ့ကို အလိုရွိပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရားေတာင္းပန္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သနားျခင္းကိုစြဲ၍ တမုဟုတ္မွ် ထိုင္ေတာ္မူပါေလာ့” ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္သျဖင့္ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သားသစၥကသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏွဳတ္ဆက္စကားေျပာဆို၏။ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္စကားကို (ေျပာဆို) ၿပီးဆံုးေစ၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္-

၃၆၅။ အသွ်င္ေဂါတမ ကိုယ္ေကာင္ပြားစီးေရးကိုသာ အားထုတ္လ်က္ စိတ္ပြားစီးေရးကိုကား့အားမထုတ္ဘဲ ေနၾကသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ အသွ်င္ေဂါတမ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ကိုယ္၌ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာကို ေတြ႕ထိခံစားကုန္၏။ အသွ်င္ေဂါတမ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးသည္ကား ကိုယ္၌ ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာျဖင့္ ေတြ႕ထိခံစားသူအား ေပါင္တန္းျခင္းေသာ္လည္း ျဖစ္ရတံုဘိ၏၊ ႏွလံုးေသာ္လည္း ကြဲရတံုဘိ၏၊ ေသြးပူေသာ္လည္း ခံတြင္းမွ အန္ထြက္ရတံုဘိ၏၊ ႐ူးသြပ္ျခင္းစိတ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္းသို႔ေသာ္လည္း ေရာက္ရတံုဘိ၏။ အသွ်င္ေဂါတမ ထိုသူ၏ စိတ္သည္ ကိုယ္သို႔ အစဥ္လိုက္၏။ ကိုယ္၏ အစြမ္းအားျဖင့္ ျဖစ္၏။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ စိတ္ကို မပြားစီးေစအပ္သည့္ အျဖစ္ေၾကာင့္တည္း။

အသွ်င္ေဂါတမ စိတ္ပြားစီးေရးကိုသာ အားထုတ္လ်က္ ကိုယ္ေကာင္ပြားစီးေရးကိုကား အားမထုတ္ဘဲေနၾကသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ အသွ်င္ေဂါတမ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ စိတ္၌ ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာကို ေတြ႕ထိခံစားကုန္၏။ အသွ်င္ေဂါတမ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးသည္ကားစိတ္၌ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာျဖင့္ ေတြ႕ထိခံစားသူအား ေပါင္တန္းျခင္းေသာ္လည္း ျဖစ္ရတံုဘိ၏၊ ႏွလံုးေသာ္လည္း ကြဲရတံုဘိ၏၊ ေသြးပူေသာ္လည္း ခံတြင္းမွ အန္ထြက္ရတံုဘိ၏၊ ႐ူးသြပ္ျခင္း စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္းသို႔ေသာ္လည္း ေရာက္ရတံုဘိ၏။ အသွ်င္ေဂါတမ ထိုသူ၏ ကိုယ္သည္ စိတ္သို႔ အစဥ္လိုက္၏။ စိတ္၏အစြမ္းအားျဖင့္ ျဖစ္၏။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ကိုယ္ကို မပြားစီးေစအပ္သည့္အျဖစ္ေၾကာင့္တည္း။ အသွ်င္ေဂါတမ ”စင္စစ္ေသာ္ကား အသွ်င္ေဂါတမ၏ တပည့္သာဝကတို႔သည္ စိတ္ပြားစီးေရးကိုသာ အားထုတ္လ်က္ ကိုယ္ပြားစီးေရး ကိုကား အားမထုတ္ဘဲ ေနၾကကုန္၏” ဟုဤသို႔လွ်င္ အကြၽႏု္ပ္အား အၾကံအစည္ျဖစ္ပါ၏ဟု ဆို၏။

၃၆၆။ အဂၢိေဝႆန အဘယ္သို႔လွ်င္ ကိုယ္ေကာင္ပြားစီးေရးကို သင္ၾကားဖူးသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

ဤ (ၾကားဖူးေသာ) ကိုယ္ေကာင္ပြားစီးေရးဟူသည္ အဘယ္နည္းဟူမူ- အသွ်င္ေဂါတမ ဝစၧႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ နႏၵ၊ သံကိစၥႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ ကိသႏွင့္ မကၡလိေဂါသာလတို႔တည္း။ ဤသူတို႔သည္ အဝတ္မဝတ္ဘဲ ေနကုန္၏၊ လြတ္လပ္စြာ က်င့္ကုန္၏၊ လက္ျဖင့္ (မစင္ကို) သုတ္ေလ့ရွိကုန္၏၊ အသွ်င္ လာပါေလာ့ဆိုသူ၏ ဆြမ္းကို မခံကုန္၊ ရပ္ပါဦး ဆိုသူ၏ ဆြမ္းကို မခံကုန္၊ မိမိမရပ္မီ ေရွး႐ႈလာေသာ ဆြမ္းကိုမခံကုန္၊ ရည္စူး၍ ျပဳေသာ ဆြမ္းကို မခံကုန္၊ ပင့္ဖိတ္ဆြမ္းကို မခံကုန္၊ ထို (နႏၵစေသာ) သူတို႔သည္အိုးဝမွေကာ္၍ ေလာင္းေသာ ဆြမ္းကို မခံကုန္၊ ေတာင္းဝမွ ေကာ္၍ ေလာင္းေသာ ဆြမ္းကို မခံကုန္၊ တံခါးခံုျခား၍ (ေလာင္းေသာ) ဆြမ္းကို မခံကုန္၊ တုတ္ျခား၍ (ေလာင္းေသာ) ဆြမ္းကို မခံကုန္၊ က်ည္ေပြ႕ျခား၍ (ေလာင္းေသာ) ဆြမ္းကို မခံကုန္၊ ႏွစ္ေယာက္စားေနစဥ္မွ (ေလာင္းေသာ) ဆြမ္းကို မခံကုန္၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမ၏ ဆြမ္းကို မခံကုန္၊ ႏို႔တိုက္ဆဲမိန္းမ၏ ဆြမ္းကို မခံကုန္၊ ေယာက်္ားႏွင့္ႏွီးေႏွာေနေသာ မိန္းမ၏ ဆြမ္းကို မခံကုန္၊ ေဆာ္ေအာစုေဆာင္း၍ ေလာင္းေသာ ဆြမ္းတို႔ကို မခံကုန္၊ ေခြးေမွ်ာ္ေနရာမွ ဆြမ္းကို မခံကုန္၊ ယင္အံုရာမွ ဆြမ္းကို မခံကုန္၊ ငါးမစားကုန္၊ အမဲမစားကုန္၊ ေသမေသာက္ကုန္၊ အရက္မေသာက္ကုန္၊ ဖြဲ၌ ျမႇဳပ္ထားေသာ ေဆးေရကို မေသာက္ကုန္၊ ထိုသူတို႔သည္တစ္အိမ္၌သာ ဆြမ္းခံ၍ တစ္လုတ္သာ စားကုန္၏၊ ႏွစ္အိမ္၌သာ ဆြမ္းခံ၍ ႏွစ္လုတ္သာ စားကုန္၏။ပ။ ခုနစ္အိမ္၌သာ ဆြမ္းခံ၍ ခုနစ္လုတ္သာ စားကုန္၏၊ ဆြမ္းေလာင္း ခြက္ငယ္ တစ္ခုစာျဖင့္လည္း ေရာင့္ရဲကုန္၏၊ ဆြမ္းေလာင္းခြက္ငယ္ ႏွစ္ခုစာျဖင့္လည္း ေရာင့္ရဲကုန္၏။ပ။ ဆြမ္းေလာင္းခြက္ငယ္ ခုနစ္ခုစာျဖင့္လည္း ေရာင့္ရဲကုန္၏၊ တစ္ရက္ျခားလည္း အစာစားကုန္၏၊ ႏွစ္ရက္ျခားလည္း အစာစားကုန္၏။ပ။ ခုနစ္ရက္ျခားလည္း အစာစားကုန္၏။ ဤနည္းျဖင့္ လခြဲတစ္ႀကိမ္တိုင္ေအာင္လည္း ဤသို႔ သေဘာရွိေသာရက္ပိုင္းျခား၍ အစာစားျခင္း အက်င့္ကို က်င့္လ်က္ ေနပါကုန္၏ဟု (ဆို၏)။

အဂၢိေဝႆန ထိုသူတို႔သည္ ထိုမွ်ေလာက္ျဖင့္သာလွ်င္ မွ်တကုန္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္သာလွ်င္ မွ်တသည္ မဟုတ္ပါ။ အသွ်င္ေဂါတမ တစ္ခါတစ္ရံအလြန္မြန္ျမတ္ေသာ ခဲဖြယ္တို႔ကို ခဲကုန္၏၊ အလြန္မြန္ျမတ္ေသာ စားဖြယ္တို႔ကို စားကုန္၏၊ အလြန္မြန္ျမတ္ေသာ လ်က္ဖြယ္တို႔ကို လ်က္ကုန္၏၊ အလြန္မြန္ျမတ္ေသာ ေသာက္ဖြယ္တို႔ကို ေသာက္ကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ဤကိုယ္ကို အားယူေစသည္ မည္ကုန္၏၊ ပြားေစသည္ မည္ကုန္၏၊ အဆီတိုးေစသည္ မည္ကုန္၏ဟု (ဆို၏)။

အဂၢိေဝႆန ထိုသူတို႔သည္ ေရွးျဖစ္သည့္ ျပဳက်င့္ႏိုင္ခဲေသာ အက်င့္ကို ပယ္၍ ေနာက္ကာလ၌တိုးပြားေစကုန္၏။ ဤသို႔အားျဖင့္ ဤကိုယ္၏ တိုးပြားျခင္း ဆုတ္ယုတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ အဂၢိေဝႆနအဘယ္သို႔လွ်င္ စိတ္ပြားစီးေရးကို သင္ၾကားဖူးသနည္းဟု ေမးေတာ္မူ၏။ စိတ္ပြားစီးေရးကို ျမတ္စြာဘုရားေမးေတာ္မူေသာ္ နိဂဏၭ တကၠတြန္း၏သား သစၥကသည္ ျပည့္စံုေအာင္ မေျဖဆိုႏိုင္။

၃၆၇။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကအား- ”အဂၢိေဝႆန သင္ သည္ေရွး၌ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ပြားစီးေရးကို ဆို၏၊ ထိုကိုယ္ပြားစီးေရးသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမသာသနာေတာ္၌ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ ကိုယ္ပြားစီးေရး မဟုတ္ေပ။ အဂၢိေဝႆန ကိုယ္ပြားစီးေရးကိုေသာ္လည္း သင္မသိ၊ စိတ္ပြားစီးေရးကိုကား အဘယ္မွာ သင္ သိလတၱံ႕နည္း။ အဂၢိေဝႆန စင္စစ္ေသာ္ကား ပြားမ်ားမထားေသာ ကိုယ္ရွိသူ ပြားမ်ားမထားေသာ စိတ္ရွိသူ ပြားမ်ားထားေသာ ကိုယ္ရွိသူ ပြားမ်ားထားေသာ စိတ္ရွိသူ ျဖစ္ပံုကို နာေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းေလာ့၊ ေဟာၾကားအံ့” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကသည္ ”အသွ်င္ ေကာင္းပါၿပီ” ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကား သျဖင့္ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၆၈။ အဂၢိေဝႆန အဘယ္သို႔လွ်င္ ပြားစီးမထားေသာ ကိုယ္ရွိသူ ပြားစီးမထားေသာ စိတ္ရွိသူျဖစ္သနည္း၊ အဂၢိေဝႆန ဤေလာက၌ အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇၨဥ္အား ခ်မ္းသာခံစားျခင္းသည္ျဖစ္ေပၚ၏။ ထိုသူသည္ ခ်မ္းသာခံစားျခင္းျဖင့္ ေတြ႕ထိခံရေသာ္ ခ်မ္းသာခံစားျခင္း၌ လြန္စြာတပ္စြန္းျခင္းလည္း ျဖစ္၏၊ ခ်မ္းသာခံစားျခင္း၌ လြန္စြာတပ္စြန္းျခင္းရွိသည့္ အျဖစ္သို႔လည္း ေရာက္၏။ ထိုသူအားထိုခ်မ္းသာခံစားျခင္းသည္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္၏၊ ခ်မ္းသာခံစားျခင္း၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲခံစားျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚ၏။ ထိုသူသည္ ဆင္းရဲခံစားျခင္းျဖင့္ ေတြ႕ထိခံရေသာ္ ပူေဆြး၏၊ ပင္ပန္းရ၏၊ ငိုေႂကြးရ၏၊ ရင္ဘတ္စည္တီး ငိုရ၏၊ ေတြေဝမိန္းေမာျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုသူအားဤျဖစ္ေပၚလာ ေသာ ခ်မ္းသာခံစားျခင္းသည္လည္း ကိုယ္ကို မပြားစီးေစအပ္သည့္အျဖစ္ေၾကာင့္ စိတ္ကိုသိမ္းက်ံဳး၍ တည္၏။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆင္းရဲခံစားျခင္းသည္လည္း စိတ္ကို မပြားစီးေစအပ္သည့္အျဖစ္ေၾကာင့္ စိတ္ကို သိမ္းက်ံဳး၍ တည္၏။ အဂၢိေဝႆန ဤသို႔ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္အားမဆိုႏွစ္မ်ဳိး ႏွစ္စားျဖစ္၍ ျဖစ္ ေပၚလာေသာ ခ်မ္းသာခံစားျခင္းသည္လည္း ကိုယ္ကို မပြားစီးေစအပ္သည့္အျဖစ္ေၾကာင့္ စိတ္ကို သိမ္း က်ံဳး၍ တည္၏။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆင္းရဲခံစားျခင္းသည္လည္းစိတ္ကို မပြားစီးေစအပ္သည့္အျဖစ္ ေၾကာင့္ စိတ္ကို သိမ္းက်ံဳး၍ တည္၏။ အဂၢိေဝႆန ဤသို႔လွ်င္ပြားစီးမထားေသာ ကိုယ္ရွိသူ ပြားစီး မထားေသာ စိတ္ရွိသူျဖစ္၏။

၃၆၉။ အဂၢိေဝႆန အဘယ္သို႔လွ်င္ ပြားစီးထားေသာ ကိုယ္ရွိသူ ပြားစီးထားေသာ စိတ္ရွိသူျဖစ္သနည္း၊ အဂၢိေဝႆန ဤေလာက၌ အၾကားအျမင္ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကအားခ်မ္းသာျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚ၏။ ထိုသူသည္ ခ်မ္းသာခံစားျခင္းျဖင့္ ေတြ႕ထိခံရေသာ္ ခ်မ္းသာခံစားျခင္း၌လြန္စြာတပ္စြန္းျခင္းလည္း မျဖစ္ေပ၊ ခ်မ္းသာခံစားျခင္း၌ လြန္စြာတပ္စြန္းျခင္းရွိသည္အျဖစ္သို႔လည္းမေရာက္၊ ထိုသူအား ထိုခ်မ္းသာ ခံစားျခင္းသည္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္၏၊ ခ်မ္းသာခံစားျခင္း၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲခံစားျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ ဆင္းရဲခံစားျခင္းျဖင့္ ေတြ႕ထိခံရေသာ္ မပူေဆြးရေပ၊ ့မပင္ပန္းရေပ၊ မငိုေႂကြးရေပ၊ ရင္ဘတ္စည္တီး မငိုေႂကြးရေပ၊ ေတြေဝမိန္းေမာျခင္းသို႔ မေရာက္ရေပ။ အဂၢိေဝႆန ထိုပုဂၢိဳလ္အား ဤျဖစ္ေပၚလာေသာ ခ်မ္းသာခံစားျခင္းသည္လည္း ကိုယ္ကို ပြားစီးေစအပ္သည့္အျဖစ္ေၾကာင့္ စိတ္ကို သိမ္းက်ံဳး၍ မတည္ႏိုင္ေပ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆင္းရဲခံစားျခင္းသည္လည္းစိတ္ကို ပြားစီးေစအပ္သည့္အျဖစ္ေၾကာင့္ စိတ္ကို သိမ္းက်ံဳး၍ မတည္ႏိုင္ေပ။

အဂၢိေဝႆန ဤသို႔ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္အားမဆို ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားျဖစ္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခ်မ္းသာခံစားျခင္းသည္လည္း ကိုယ္ကို ပြားစီးေစအပ္သည့္အျဖစ္ေၾကာင့္ စိတ္ကို သိမ္းက်ံဳး၍ မတည္ႏိုင္ေပ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆင္းရဲခံစားျခင္းသည္လည္း စိတ္ကို ပြားစီးေစအပ္သည့္အျဖစ္ေၾကာင့္ စိတ္ကို သိမ္းက်ံဳး၍ မတည္ႏိုင္ေပ။ အဂၢိေဝႆန ဤသို႔လွ်င္ ပြားစီးထားေသာ ကိုယ္ရွိသူ ပြားစီးထားေသာ စိတ္ရွိသူျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၃၇ဝ။ အသွ်င္ေဂါတမ ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ အသွ်င္ေဂါတမသည္ ပြားစီးထားေသာ ကိုယ္ရွိသူ ပြားစီးထားေသာ စိတ္ရွိသူ ျဖစ္၏ဟု အသွ်င္ေဂါတမအား အကြၽႏု္ပ္ ၾကည္ညိဳပါ၏ဟု (ဆို၏)။

အဂၢိေဝႆန စစ္စစ္ေသာ္ကား သင္သည္ ဤစကားကို ထိပါးေစာင္းခ်ိတ္၍ ဆိုသည္သာ ျဖစ္၏။ သို႔ရာတြင္ သင့္အား ငါ ေဟာၾကားအံ့။ အဂၢိေဝႆန ငါသည္ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္၍ ဖန္ရည္ဆိုးေသာအဝတ္တို႔ကို ဝတ္ကာ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ခြါလ်က္ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳေသာအခါမွစ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခ်မ္းသာခံစားျခင္းသည္လည္း ငါ၏ စိတ္ကို သိမ္းက်ံဳး၍ တည္ႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းမရွိေပ၊ ျဖေ္ပၚလာေသာ ဆင္းရဲခံ စားျခင္းသည္လည္း ငါ၏ စိတ္ကို သိမ္းက်ံဳး၍ တည္ႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းမရွိေပဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စိတ္ကို သိမ္းက်ံဳး၍ တည္ႏိုင္ရာေသာ ခ်မ္းသာခံစားျခင္းမ်ဳိးသည္ အသွ်င္ေဂါတမအား မျဖစ္ေပၚေလေယာင္တကား၊ စိတ္ကို သိမ္းက်ံဳး၍ တည္ႏိုင္ရာေသာ ဆင္းရဲခံစားျခင္းမ်ဳိးသည္ အသွ်င္ေဂါတမအားမျဖစ္ေပၚ ေလေယာင္တကားဟု (ဆို၏)။

၃၇၁။ အဂၢိေဝႆန အဘယ္မွာ မျဖစ္ေပၚဘဲ ရွိအံ့နည္း။ အဂၢိေဝႆန ဤသာသနာေတာ္၌ ငါသည္အရိယာမဂ္ကို မရမီ (သစၥာေလးပါးကို) ထိုးထြင္း၍ မသိေသးေသာ ဘုရားေလာင္းမွ်သာ ျဖစ္ေနစဥ္က ”လူ႕ေဘာင္၌ ေနရျခင္းသည္ က်ဥ္းေျမာင္း၏၊ (ကိေလသာ) ျမဴထရာ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္၏၊ ရဟန္းအျဖစ္သည္ လြင္ျပင္ႏွင့္ တူ၏။ လူ႕ေဘာင္၌ ေနသူသည္ စင္စစ္ ျပည့္စံုစြာ စင္စစ္ စင္ၾကယ္စြာ ခ႐ုသင္းပြတ္သစ္ႏွင့္တူစြာ ဤျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ျခင္းငွါ မလြယ္။ ငါသည္ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္ကာ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ခြါလ်က္ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ရမူ ေကာင္းေလစြ” ဟု ဤသို႔ေသာ အၾကံအစည္သည္ ျဖစ္၏။

အဂၢိေဝႆန ေနာင္အခါ၌ ပ်ဳိမ်စ္သည္သာလွ်င္ ျဖစ္၍ ေကာင္းစြာ မည္းနက္ေသာ ဆံပင္ရွိေသာ ပဌမအရြယ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသျဖင့္ အရြယ္ေကာင္းေသာ ထိုငါသည္ မလိုလားေသာ အမိအဖမ်ား မ်က္ရည္ယိုစီးလ်က္ ငိုေႂကြးကုန္စဥ္ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္၍ လူ႕ေဘာင္မွထြက္ခြါ၍ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳခဲ့၏။ ထိုငါသည္ ဤဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ရဟန္းျဖစ္ၿပီးလ်က္သာလွ်င္အဘယ္အရာသည္ အျပစ္ကင္းေသာ တရားေပနည္းဟု ရွာေဖြလ်က္, အဘယ္အရာသည္ (အတုမရွိ) ျမတ္ေသာၿငိမ္းေအးရာ နိဗၺာန္နည္းဟု ရွာေဖြလ်က္ ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ အာဠာရထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေနာက္ ကာလာမအႏြယ္၌ ျဖစ္ေသာ အာဠာရကို ”ငါ့သွ်င္ ကာလာမ ငါသည္ ဤသာသနာေတာ္၌ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္လို၏” ဟု ဤစကားကို ေျပာဆို၏။ အဂၢိေဝႆန ဤသို႔ ေျပာဆိုေသာ္ကာလာမအႏြယ္၌ ျဖစ္ေသာ အာဠာရက ”အသွ်င္သည္ ေနပါေလာ့၊ ဤတရားကား ပညာရွိေယာက်္ားသည္ မၾကာမီပင္ မိမိ၏ဆရာအယူကို ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ျပည့္စံုေစ၍ေနႏိုင္ရာေသာ သေဘာရွိပါ၏” ဟု ငါ့အား ေျပာဆို၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါသည္ မၾကာမီ လ်င္ျမန္စြာသာ့လွ်င္ ထိုတရားကို သင္ယူ၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါသည္ ႏႈတ္ခမ္းလႈပ္႐ံုမွ်သာ ဆိုျပသည္ကို လိုက္ဆို႐ံုမွ်ေလာက္ျဖင့္သာလွ်င္ သိၿပီဟူေသာ စကားကိုလည္းေကာင္း၊ ခိုင္ျမဲၿပီဟူေသာ စကားကိုလည္းေကာင္း ေျပာဆိုႏိုင္၏။ ငါကိုယ္တိုင္ကလည္း သိ၏ ျမင္၏ဟု ဝန္ခံ၏၊ သူတစ္ပါးတို႔ကလည္း ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါ့အား ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ အာဠာရသည္ ဤတရားကို ‘ကိုယ္တိုင္ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေနရာ၏’ဟု ယုံၾကည္မႈ သက္သက္မွ်ျဖင့္ ေျပာၾကားသည္မဟုတ္၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ အာဠာရသည္ ဤတရားကို သိျမင္လ်က္ ေန၏” ဟုအၾကံျဖစ္၏။

အဂၢိေဝႆန ထိုအခါ ငါသည္ ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ အာဠာရထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္- ”ငါ့သွ်င္ကာလာမ အဘယ္မွ်ေလာက္ျဖင့္ ဤတရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳကာျပည့္စံုေစ၍ ေန၏ဟူ၍ ေျပာၾကားသနည္း” ဟု ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ အာဠာရကို ေျပာဆို၏။ အဂၢိေဝႆန ဤ သို႔ ေျပာဆိုေသာ္ ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ အာဠာရသည္ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကိုေျပာၾကား၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါ့အား ”ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ အာဠာရအားသာလွ်င္ ယံုၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ ရွိသည္ မဟုတ္၊ ငါ့အားလည္း ယံုၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ ရွိ၏။ ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ေသာအာဠာရအားသာလွ်င္ အားထုတ္မႈ ‘ဝီရိယ’ ရွိသည္ မဟုတ္၊ ငါ့အားလည္း အားထုတ္မႈ ‘ဝီရိယ’ ရွိ၏။ ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ ေသာ အာဠာရအားသာလွ်င္ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’ ရွိသည္ မဟုတ္၊ ငါ့အားလည္းေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’ ရွိ၏။ ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ အာဠာရအားသာလွ်င္တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ရွိသည္ မဟုတ္၊ ငါ့အားလည္း တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ရွိ၏။ ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ အာဠာရအားသာလွ်င္ အသိဉာဏ္ ‘ပညာ’ ရွိသည္ မဟုတ္၊ ငါ့အားလည္းအသိဉာဏ္ ‘ပညာ’ ရွိ၏။

”ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ‘ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေန၏’ဟု ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ ေသာအာဠာရ ေျပာၾကားထားေသာ တရားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းငွါ ငါအားထုတ္ရမူ ေကာင္းေပမည္” ဟုအၾကံျဖစ္၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါသည္ မၾကာမီ လ်င္ျမန္စြာသာလွ်င္ ထိုတရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ကိုယ္ တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေန၏။

အဂၢိေဝႆန ထိုအခါ ငါသည္ ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ အာဠာရထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ အာဠာရအား ”ငါ့သွ်င္ကာလာမ ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ ဤတရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေျပာၾကားပါသေလာ” ဟု ေျပာဆို၏။

ငါ့သွ်င္ ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ ဤတရားကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံု ေစ၍ငါ ေျပာၾကားပါ၏ဟု (ဝန္ခံ၏)။

ငါ့သွ်င္ ငါသည္လည္း ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ ဤတရားကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေနပါ၏ဟု (ေျပာဆို၏)။

ငါ့သွ်င္ သင္ကဲ့သို႔ေသာ သီတင္းသံုးေဖာ္အသွ်င္ကို ငါတို႔ ေတြ႕ျမင္ၾကရျခင္းသည္ ငါတို႔မွာအရေတာ္ေလစြ၊ ငါတို႔မွာ အလြန္အရေတာ္ေလစြ၊ ဤသို႔ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ငါ ေျပာၾကားေသာ တရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ သင္သည္ ေန၏၊ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာျပည့္စံုေစ၍ သင္ေနေၾကာင္းျဖစ္ေသာ တရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာျပည့္စံုေစ၍ ငါေျပာၾကား၏။ ဤသို႔ ငါ သိေသာ တရားကို သင္ သိ၏၊ သင္ သိေသာ တရားကို ငါသိ၏။ ဤသို႔လွ်င္ ငါကဲ့သို႔ပင္ သင္လည္း ျဖစ္၏၊ သင္ကဲ့သို႔ပင္ ငါလည္း ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ လာေလာ့၊ ယခုအခါ သူေတာ္ေကာင္း (ျဖစ္ေသာ ငါတို႔) ႏွစ္ဦးလံုးပင္ ဤဂိုဏ္းကို (ေရွ႕) ေဆာင္ၾကကုန္အံ့ဟု့ (ေျပာဆို၏)။

အဂၢိေဝႆန ဤသို႔လွ်င္ ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ အာဠာရသည္ ငါ၏ ဆရာျဖစ္လ်က္ မိမိ၏တပည့္ျဖစ္ေသာ ငါ့ကို မိမိႏွင့္ အညီအမွ်ထား၏၊ ငါ့ကို မြန္ျမတ္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္လည္း ပူေဇာ္၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါ့အား ”ဤတရားသည္ၿငီးေငြ႕ရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ တပ္မက္ျခင္းကင္းရန္ အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ (ဝဋ္ဆင္းရဲ) ခ်ဳပ္ရန္ အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ (ကိေလသာ) ၿငိမ္းရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ (သစၥာေလးပါးကို) သိရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ အာကိၪၥညာယတနဘံု၌ ျဖစ္႐ံုမွ် အက်ဳိးငွါသာလွ်င္ ျဖစ္၏” ဟု အၾကံျဖစ္၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါသည္ထိုတရားကို တန္ဆာမဆင္ဘဲ ထိုတရားမွၿငီးေငြ႕၍ ဖဲခြါခဲ့၏။

၃၇၂။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါသည္ အဘယ္အရာသည္ အျပစ္ကင္းေသာ တရားေပနည္းဟု ရွာေဖြ လ်က္,အဘယ္အရာသည္ (အတုမရွိ) ျမတ္ေသာၿငိမ္းေအးရာ နိဗၺာန္နည္းဟု ရွာေဖြလ်က္ ရာမသား ဥဒကထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေနာက္ ရာမသား ဥဒကအား- ”ငါ့သွ်င္ ငါသည္ ဤသာသနာေတာ္၌ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကိုက်င့္လို၏” ဟု ဤစကားကို ေျပာဆို၏။ အဂၢိေဝႆန ဤသို႔ေျပာဆိုေသာ္ ရာမသား ဥဒကက ”အသွ်င္သည္ ေနပါေလာ့၊ ဤတရားကား ပညာရွိေယာက်္ားသည္ မၾကာမီပင္ မိမိ၏ဆရာ့အယူကိုထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေနရာေသာ သေဘာရွိပါ၏” ဟု ဤစကားကို ငါ့အား ေျပာဆို၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါသည္ မၾကာမီ လ်င္ျမန္စြာသာလွ်င္ ထိုတရားကိုသင္ယူ၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါသည္ ႏႈတ္ခမ္းလႈပ္႐ံုမွ် ဆိုျပသည္ကို လိုက္ဆို႐ံုမွ်ေလာက္ျဖင့္သာလွ်င္သိၿပီ ဟူေသာ စကားကိုလည္းေကာင္း၊ ခိုင္ျမဲၿပီဟူေသာ စကားကိုလည္းေကာင္း ေျပာဆိုႏိုင္၏။ ငါကိုယ္တိုင္ကလည္း သိ၏ ျမင္၏ဟု ဝန္ခံ၏၊ သူတစ္ပါးတို႔ကလည္း ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ အဂၢိေဝႆနထိုငါ့အား ”ရာမသည္ ဤတရားကို ‘ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ေနရာ၏” ဟု ယံုၾကည္မႈသက္သက္မွ်ျဖင့္ ေျပာၾကားသည္ မဟုတ္၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ရာမသည္ဤတရားကို သိျမင္လ်က္ ေန၏” ဟု အၾကံျဖစ္၏။

အဂၢိေဝႆန ထိုအခါ ငါသည္ ရာမသား ဥဒကထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ”ငါ့သွ်င္ရာမ အဘယ္မွ်ေလာက္ျဖင့္ ဤတရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ငါေန၏ ဟူ၍ေျပာၾကားသနည္း” ဟု ရာမသား ဥဒကကို ေျပာဆို၏။ အဂၢိေဝႆန ဤသို႔ ေျပာဆိုေသာ္ ရာမသားဥဒကသည္ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကို ေျပာၾကား၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါ့အား ”ရာမအားသာလွ်င္ ယံုၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ ရွိသည္ မဟုတ္၊ ငါ့အားလည္း ယံုၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ ရွိ၏။ ရာမအားသာလွ်င္ အား ထုတ္မႈ ‘ဝီရိယ’ရွိသည္ မဟုတ္၊ ငါ့အားလည္း အားထုတ္မႈ ‘ဝီရိယ’ ရွိ၏။ ရာမအားသာလွ်င္ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’ ရွိသည္ မဟုတ္၊ ငါ့အားလည္း ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’ ရွိ၏။ ရာမအားသာလွ်င္ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ရွိသည္ မဟုတ္၊ ငါ့အားလည္း တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ရွိ၏။ ရာမအားသာလွ်င္ အသိ ဉာဏ္ ‘ပညာ’ ရွိသည္ မဟုတ္၊ ငါ့အားလည္း အသိဉာဏ္ပညာ ရွိ၏။ ‘ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ငါေန၏’ဟု ရာမ ေျပာၾကားထားေသာတရားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းငွါ ငါ အားထုတ္ရမူ ေကာင္းေပမည္’ဟု အၾကံျဖစ္၏။ အဂၢိေဝႆနထိုငါသည္ မၾကာမီ လ်င္ျမန္စြာလွ်င္ ထို တရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာျပည့္စံုေစ၍ ေန၏။

အဂၢိေဝႆန ထိုအခါ ငါသည္ ရာမသား ဥဒကထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရာမသား ဥဒကအား ”ငါ့သွ်င္ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ ဤတရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေျပာၾကားပါသေလာ” ဟု (ေျပာဆို၏)။

ငါ့သွ်င္ ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ ဤတရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံု ေစ၍့ငါ ေျပာၾကားပါ၏ဟု (ဝန္ခံ၏)။ ငါ့သွ်င္ ငါသည္လည္း ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ ဤတရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေနပါ၏ဟု (ေျပာဆို၏)။

ငါ့သွ်င္ သင္ကဲ့သို႔ေသာ သီတင္းသံုးေဖာ္အသွ်င္ကို ငါတို႔ ေတြ႕ျမင္ၾကရျခင္းသည္ ငါတို႔မွာ အရေတာ္ေလစြ၊ ငါတို႔မွာ အလြန္အရေတာ္ေလစြ၊ ဤသို႔ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာျပည့္စံုေစ၍ ငါေျပာၾကားေသာ တရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍သင္သည္ ေန၏၊ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ သင္ေနေၾကာင္းျဖစ္ေသာ တရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ငါေျပာၾကား၏။ ဤသို႔ ငါသိ ေသာ တရားကို သင္ သိ၏၊ သင္သိေသာ တရားကို ငါသိ၏။ ဤသို႔လွ်င္ငါကဲ့သို႔ပင္ သင္လည္း ျဖစ္၏၊ သင္ကဲ့သို႔ပင္ ငါလည္း ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ လာေေလာ့၊ ယခုအခါသင္သည္ ဤဂိုဏ္းကို (ေရွ႕) ေဆာင္ပါ ေလာ့ဟု ေျပာဆို၏။

အဂၢိေဝႆန ဤသို႔လွ်င္ ရာမသား ဥပကသည္ ငါ၏ သီတင္းသံုးေဖာ္ျဖစ္လ်က္ ငါ့ကို ဆရာ့အရာ၌္ထား၏၊ ငါ့ကို မြန္ျမတ္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္လည္း ပူေဇာ္၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာအၾကံ သည္ ျဖစ္၏။ ”ဤတရားသည္ၿငီးေငြ႕ရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ တပ္မက္ျခင္းကင္းရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ (ဝဋ္ဆင္း ရဲ) ခ်ဳပ္ရန္ အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ (ကိေလသာ) ၿငိမ္းရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ (ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္) သိရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ (သစၥာေလးပါးကို) သိရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္။ ေနဝသညာ နာသညာယတနဘံု၌ ျဖစ္႐ံုမွ် အက်ဳိးငွါသာလွ်င္ ျဖစ္၏” ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။ အဂၢိေဝႆနထိုငါသည္ ထို တရားကို တန္ဆာမဆင္ဘဲ ထိုတရားမွၿငီးေငြ႕၍ ဖဲခြါခဲ့၏။

၃၇၃။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါသည္ အဘယ္အရာသည္ အျပစ္ကင္းေသာ တရားေပနည္းဟု ရွာေဖြ လ်က္,အဘယ္အရာသည္ (အတုမရွိ) ျမတ္ေသာၿငိမ္းေအးရာ နိဗၺာန္နည္းဟု ရွာေဖြလ်က္ မဂဓတိုင္းတို႔၌အစဥ္အတိုင္း ေဒသစာရီ လွည့္လည္ေသာ္ ဥ႐ုေဝလေတာ ေသနာနိဂံုးသို႔ ေရာက္၏။ ထိုအရပ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရာ ေျမအဖို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာ ေတာအုပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ စီးဆင္းေနေသာ ျမစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ဆိပ္ကမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ အနီးအနားမွ ဆြမ္းခံရြာကိုလည္းေကာင္း ျမင္၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါအား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏။ ”အခ်င္းတို႔ ေျမအဖို႔သည္ စင္စစ္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိလွေပ၏ ေတာအုပ္သည္လည္း ၾကည္ႏူးဖြယ္ ေကာင္းလွေပ၏၊ ျမစ္သည္လည္း တသြင္သြင္ စီးဆင္းေန၏၊ ဆိပ္ကမ္းသည္လည္း သန္႔ရွင္း၍ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းလွေပ၏၊ ဆြမ္းခံရြာသည္လည္း နီးနားလွေပ၏၊ ဤအရပ္သည္ ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္လိုေသာအမ်ဳိးသားအား ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္ျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္ရာ၏ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။ အဂၢိေဝႆန ဤအရပ္သည္ ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္ျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္လွေပ၏” ဟု ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ထိုအရပ္၌ပင္ ငါေနခဲ့ေပ၏။

၃၇၄။ အဂၢိေဝႆန စင္စစ္ ေရွးက မၾကားဖူးေသးသည့္ အံ့ၾသဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ ဥပမာသံုးရပ္တို႔ သည္ငါ့အား ထင္လာကုန္၏။ အဂၢိေဝႆန ဥပမာေသာ္ကား ေရ၌ ခ်ထားေသာ အေစးရွိေသာ ထင္းစို သည္ရွိ၏။ ထိုအခါ ေယာက်္ားသည္ ”မီးကို ျဖစ္ေစအံ့၊ အပူဓာတ္ကို ထင္ရွားျပဳအံ့” ဟု မီးပြတ္ခံုကို ယူ၍လာရာ၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ စင္စစ္ ထိုေယာက်္ားသည္ ေရ၌ခ်ထားေသာ အေစးရွိေသာ ဤမည္ေသာ ထင္းစိုကို မီးပြတ္ခံုကို ယူ၍ ပြတ္တိုက္ေသာ္ မီးကိုျဖစ္ေစႏိုင္ရာသေလာ၊ အပူဓာတ္ကို ထင္ရွားျပဳႏိုင္ရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤအရာသည္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အသွ်င္ေဂါတမ ဤမည္ေသာထင္းသည္ အေစးရွိေသာ ထင္းစိုျဖစ္သည့္ျပင္ ေရ၌လည္း ခ်ထားေသာေၾကာင့္တည္း။ ထိုေယာက်္ားသည္ကိုယ္ပင္ပန္း႐ံု စိတ္ဆင္းရဲ႐ံုသာလွ်င္ အဖို႔ရွိရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အဂၢိေဝႆန ဤ အတူပင္လွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ့္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လိုခ်င္မႈတို႔မွ မကင္းဆိတ္ဘဲ ေနကုန္၏၊ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ကိုယ္တြင္းသႏၲာန္ဝယ္ လိုခ်င္ဖြယ္ ‘ဝတၳဳကာမ’တို႔၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ကာမစၧႏၵ’ လိုခ်င္မႈဟူေသာ အေစးလိုခ်င္မႈဟူေသာ မိန္းေမာေတြေဝျခင္း လိုခ်င္မႈဟူေသာ မြပ္သိပ္ျခင္း လိုခ်င္မႈဟူေသာ ပူဆာျခင္းကို ေကာင္းစြာမပယ္ရေသး၊ ေကာင္းစြာ မၿငိမ္းရေသး။ အကယ္၍ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ လံု႕လေၾကာင့္ျဖစ္ကုန္ေသာ ၾကမ္းတမ္းစပ္ခါး ဆိုးရြားထက္ျမက္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔ကို ခံစားရကုန္ေသာ္လည္းသိျခင္းငွါ ျမင္ျခင္းငွါ အတုမဲ့ ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းငွါ မထိုက္ကုန္။ အကယ္၍ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ လံု႕လေၾကာင့္ျဖစ္ကုန္ေသာ ၾကမ္းတမ္းစပ္ခါး ဆိုးရြားထက္ျမက္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔ကိုမခံစားရကုန္ေသာ္လည္း သိျခင္းငွါ ျမင္ျခင္းငွါ အတုမဲ့ ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းငွါ မထိုက္တန္ကုန္။ အဂၢိေဝႆန ငါေရွးက မၾကားဖူးေသးသည့္ ေရွးဦးစြာျဖစ္ေသာ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ဤဥပမာသည္ ငါ့အားထင္လာ၏။

၃၇၅။ အဂၢိေဝႆန ေရွးက မၾကားဖူးေသးသည့္ အျခားအံ့ၾသဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ ႏွစ္ခုေျမာက္ ဥပမာသည္လည္း ငါ့အား ထင္လာျပန္၏။ အဂၢိေဝႆန ဥပမာေသာ္ကား ေရမွ ေဝးစြာ ကုန္း၌ ခ်ထားေသာအေစးရွိေသာ ထင္းစိုသည္ ရွိ၏။ ထိုအခါ ေယာက်ာ္းသည္ ”မီးကို ျဖစ္ေစအံ့၊ အပူဓာတ္ကို ထင္ရွားျပဳအံ့” ဟု မီးပြတ္ခံုကို ယူ၍ လာရာ၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ စင္စစ္ထိုေယာက်္ားသည္ ေရမွ ေဝးစြာ ကုန္း၌ ခ်ထားေသာ အေစးရွိေသာ ဤမည္ေသာ ထင္းစိုကိုမီးပြတ္ခံုကို ယူ၍ ပြတ္တိုက္ေသာ္ မီးကို ျဖစ္ေစႏိုင္ရာသေလာ၊ အပူဓာတ္ကို ထင္ရွားျပဳႏိုင္ရာသေလာဟု (ေမးေတာ္ မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤအရာသည္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဆိုေသာ္ အသွ်င္ေဂါတမ ဤမည္ ေသာထင္းသည္ ေရမွ ေဝးစြာ ကုန္း၌ ခ်ထားေစကာမူ အေစးရွိေသာ ထင္းစိုျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ထိုေယာက်္ားသည္ ကိုယ္ပင္ပန္း႐ံု စိတ္ဆင္းရဲ႐ံုသာလွ်င္ အဖို႔ရွိရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အဂၢိေဝႆန ဤ အတူပင္လွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း လိုခ်င္မႈတို႔မွ ကင္းဆိတ္လ်က္ ေနကုန္၏။ ထို္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ကိုယ္တြင္းသႏၲာန္ဝယ္ လိုခ်င္ဖြယ္ ‘ဝတၳဳကာမ’တို႔၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ကာမစၧႏၵ’ လိုခ်င္မႈဟူေသာ အေစးလိုခ်င္မႈဟူ ေသာ မိန္းေမာေတြေဝျခင္း လိုခ်င္မႈဟူေသာ မြတ္သိပ္ျခင္း လိုခ်င္မႈဟူေသာ ပူဆာျခင္းကိုေကာင္းစြာ မပယ္ရေသး၊ ေကာင္းစြာ မၿငိမ္းရေသး။ အကယ္၍ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္လံု႕လေၾကာင့္ျဖစ္ ကုန္ေသာ ၾကမ္းတမ္း စပ္ခါး ဆိုးရြားထက္ျမက္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔ကိုခံစားရကုန္ေသာ္လည္း သိျခင္းငွါ ျမင္ျခင္းငွါ အတုမဲ့ ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းငွါ မထိုက္တန္ကုန္။ အကယ္၍ထိုအသွ်င္ သမဏ ျဗာဟၼဏတို႔သည္ လံု႕လေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ၾကမ္းတမ္းစပ္ခါးဆိုးရြားထက္ျမက္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲ ေဝဒနာတို႔ကို မခံစားရကုန္ေသာ္လည္း သိျခင္းငွါ ျမင္ျခင္းငွါ အတုမဲ့ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းငွါ မထိုက္တန္ ကုန္။ အဂၢိေဝႆန ငါေရွးက မၾကားဖူးေသးသည့္ အံ့ၾသဖြယ္ရာႏွစ္ခုေျမာက္ ဥပမာသည္ ငါ့အား ထင္လာ၏။

၃၇၆။ အဂၢိေဝႆန ေရွးက မၾကားဖူးေသးသည့္ အျခားအံ့ၾသဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ သံုးခုေျမာက္ ဥပမာသည္လည္း ငါ့အား ထင္လာျပန္၏။ အဂၢိေဝႆန ဥပမာေသာ္ကား ေရမွ ေဝးစြာ ကုန္း၌ ခ်ထားေသာအေစးမရွိေသာ ထင္းေခ်ာက္သည္ ရွိ၏။ ထိုအခါ ေယာက်္ားသည္ ”မီးကို ျဖစ္ေစအံ့၊ အပူဓာတ္ကို ထင္ရွားျပဳအံ့” ဟု မီးပြတ္ခံုကို ယူ၍ လာရာ၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ စင္စစ္ ထိုေယာက်္ားသည္ ေရမွ ေဝးစြာ ကုန္း၌ ခ်ထားေသာ အေစးမရွိေသာ ထင္းေခ်ာက္ကို မီးပြတ္ခံုကို ယူ၍ ပြတ္ေသာ္ မီးကို ျဖစ္ေစႏိုင္ရာသေလာ၊ အပူဓာတ္ကို ထင္ရွားျပဳႏိုင္ရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤအရာကား ျဖစ္ႏိုင္ပါ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဆိုေသာ္ အသွ်င္ေဂါတမ ဤမည္ေသာ ထင္းသည္ အေစးမရွိေသာ ထင္းျဖစ္သည့္ျပင္ ေရမွ ေဝးစြာ ကုန္း၌လည္း ခ်ထားေသာေၾကာင့္ပါတည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အဂၢိေဝႆန ဤ အတူပင္လွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း လိုခ်င္မႈတို႔မွ ကင္းဆိတ္လ်က္ ေနကုန္၏။ ထို္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ကိုယ္တြင္းသႏၲာန္ဝယ္ လိုခ်င္ဖြယ္ ‘ဝတၳဳကာမ’တို႔၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ကာမစၧႏၵ’ လိုခ်င္မႈဟူေသာ အေစးလိုခ်င္မႈဟူ ေသာ မိန္းေမာေတြေဝျခင္း လိုခ်င္မႈဟူေသာ မြတ္သိပ္ျခင္း လိုခ်င္မႈဟူေသာ ပူဆာျခင္းကိုေကာင္းစြာ ပယ္ၿပီးျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာၿငိမ္းၿပီးျဖစ္၏။ အကယ္၍ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္လံု႕လေၾကာင့္ျဖစ္ ကုန္ေသာ ၾကမ္းတမ္းစပ္ခါး ဆိုးရြားထက္ျမက္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔ကိုခံစားရကုန္ေသာ္လည္း သိျခင္းငွါ ျမင္ျခင္းငွါ အတုမဲ့ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းငွါ ထိုက္တန္ကုန္၏။ အကယ္၍ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ လံု႕လေၾကာင့္ျဖစ္ကုန္ေသာ ၾကမ္းတမ္း စပ္ခါးဆိုးရြားထက္မ်က္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔ကို မခံစားရကုန္ေသာ္လည္း သိျခင္းငွါ ျမင္ျခင္းငွါ အတုမဲ့ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းငွါ ထိုက္တန္ကုန္၏။ အဂၢိေဝႆန ေရွးက မၾကားဖူးေသးသည့္ အံ့ၾသဖြယ္ရာသံုးခုေျမာက္ ဥပမာသည္ ငါ့အား ထင္လာ၏။ အဂၢိေဝႆန ေရွးက မၾကားဖူးေသးသည့္ဤအံ့ၾသဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ ဤဥပမာ သံုးရပ္တို႔သည္ ငါ့အား ထင္လာကုန္၏၊

၃၇၇။ အဂၢိေဝႆန ”ငါသည္ သြားတို႔ျဖင့္ သြားကို ႀကိတ္၍ (အံႀကိတ္၍) လွ်ာျဖင့္ အာေစာက္ကိုထိလ်က္ (ေတာက္ေခါက္လ်က္) စိတ္ျဖင့္ စိတ္ကို ဖိႏွိပ္ရမူ ဖ်စ္ၫွစ္ရမူ ပင္ပန္းေစရမူ ေကာင္းေပမည္” ဟု ငါ့အား အၾကံျဖစ္၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါသည္ သြားတို႔ျဖင့္ သြားကို ႀကိတ္၍ လွ်ာျဖင့္ အာေစာက္ကို ထိလ်က္ စိတ္ျဖင့္ စိတ္ကို ဖိႏွိပ္၏၊ ဖ်စ္ၫွစ္၏၊ ပင္ပန္းေစ၏၊ အဂၢိေဝႆန ထိုငါသည္ သြားတို႔ျဖင့္သြားကို ႀကိတ္၍ လွ်ာျဖင့္ အာေစာက္ကို ထိလ်က္ စိတ္ျဖင့္ စိတ္ကို ဖိႏွိပ္ ဖ်စ္ၫွစ္ ပင္ပန္းေစေသာ္လက္ကတီးၾကားတို႔မွ ေခြၽးတို႔သည္ ယိုထြက္ကုန္၏။ အဂၢိေဝႆန ဥပမာေသာ္ကား အားရွိေသာေယာက်္ားသည္ အားနည္းေသာ ေယာက်္ားကို ဦးေခါင္း၌ ကိုင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပခံုး၌ ကိုင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဖိႏွိပ္ရာ ဖ်စ္ၫွစ္ရာ ပင္ပန္းေစရာ သကဲ့သို႔၊ ဤအတူ ငါသည္ သြားတို႔ျဖင့္ သြားကိုႀကိတ္၍ လွ်ာျဖင့္ အာေစာက္ကို ထိလ်က္ စိတ္ျဖင့္ စိတ္ကို ဖိႏွိပ္ ဖ်စ္ၫွစ္ ပင္ပန္းေစေသာ္ လက္ကတီးၾကားတို႔မွ ေခြၽးတို႔သည္ ယိုထြက္ကုန္၏။ အဂၢိေဝႆန ငါသည္ တြန္႔တိုဆုတ္နစ္ျခင္းမရွိေသာ လံု႕လဝီရိယကို အားထုတ္ၿပီးၿပီ၊ ငါ့အား ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းမရွိေသာ သတိသည္ ထင္ၿပီ။ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ထိုးက်င့္ထားေသာ ငါ၏ ကိုယ္သည္ ထိုဆင္းရဲကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ ပူေလာင္ျခင္းရွိခဲ့၏၊ မၿငိမ္းေအးခဲ့၊ အဂၢိေဝႆန ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာသည္လည္းငါ၏ စိတ္ကို သိမ္းက်ံဳး၍ မတည္ႏိုင္။

၃၇၈။ အဂၢိေဝႆန ”ငါသည္ ထြက္သက္ ဝင္သက္ မရွိေအာင္ ႐ႈဆင္ျခင္မႈ ‘စ်ာန္ကိုသာလွ်င္ ဝင္စားရမူေကာင္းေပမည္” ဟု ငါ့အား အၾကံျဖစ္၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါသည္ ခံတြင္းမွလည္းေကာင္း၊ ႏွာေခါင္းမွလည္းေကာင္း ထြက္သက္ ဝင္သက္တို႔ကို ခ်ဳပ္တည္းပိတ္ပင္ထား၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါသည္ခံတြင္းမွလည္းေကာင္း၊ ႏွာေခါင္းမွလည္းေကာင္း ထြက္သက္ ဝင္သက္တို႔ကို ခ်ဳပ္တည္းပိတ္ပင္ထားေသာ္နားတြင္းတို႔မွ ထြက္ေသာ ေလတို႔၏ အသံသည္ လြန္ကဲျပင္းထန္စြာ ျဖစ္၏။ အဂၢိေဝႆန ပန္းပဲသမားတို႔၏ ဖားဖို (ဆြဲ) မႈတ္ေသာ္ လြန္ကဲျပင္းထန္ေသာ အသံသည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္လွ်င္ ငါသည္ခံတြင္းမွလည္းေကာင္း၊ ႏွာေခါင္းမွလည္းေကာင္း ထြက္သက္ဝင္သက္တို႔ကို ခ်ဳပ္တည္းပိတ္ပင္ထားေသာ္နားတြင္းတို႔မွ ထြက္ေသာ ေလတို႔၏ အသံသည္ လြန္ကဲျပင္းထန္စြာ ျဖစ္၏။ အဂၢိေဝႆန ငါသည္ တြန္႔တိုဆုတ္နစ္ျခင္းမရွိေသာ လံု႕လဝီရိယကို အားထုတ္ၿပီးၿပီ၊ ငါ့အား ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းမရွိေသာ သတိသည့္ထင္ၿပီ။ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ထိုးက်င့္ထားေသာ ငါ၏ ကိုယ္သည္ ထိုဆင္းရဲကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာအားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ ပူေလာင္ျခင္း ရွိခဲ့၏၊ မၿငိမ္းေအးခဲ့၊ အဂၢိေဝႆန ဤသို႔သေဘာရွိေသာျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာသည္လည္း ငါ၏ စိတ္ကို သိမ္းက်ံဳး၍ မတည္ႏိုင္။

အဂၢိေဝႆန ”ငါသည္ ထြက္သက္ဝင္သက္ မရွိေအာင္ ႐ႈဆင္ျခင္မႈ ‘စ်ာန္ကိုသာလွ်င္ ဝင္စားရမူေကာင္းေပမည္” ဟု ငါ့အား အၾကံျဖစ္၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါသည္ ခံတြင္းမွလည္းေကာင္း၊ ႏွာေခါင္းမွလည္းေကာင္း၊ နားမွလည္းေကာင္း ထြက္သက္ ဝင္သက္တို႔ကို ခ်ဳပ္တည္းပိတ္ပင္ထား၏။ အဂၢိေဝႆနထိုငါသည္ ခံတြင္းမွလည္းေကာင္း၊ ႏွာေခါင္းမွလည္းေကာင္း၊ နားမွလည္းေကာင္းထြက္သက္ ဝင္သက္တို႔ကို ခ်ဳပ္တည္း ပိတ္ပင္ထားေသာ္ လြန္ကဲျပင္းထန္ေသာ ေလတို႔သည္ ဦးထိပ္၌တိုးေဝွ႕ကုန္၏။ အဂၢိေဝႆန အားရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ထက္ေသာခြၽန္းျဖင့္ ဦးထိပ္၌ႀကိတ္ႏွိပ္ရာသကဲ့သို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ငါသည္ ခံတြင္းမွလည္းေကာင္း၊ ႏွာေခါင္းမွလည္းေကာင္း၊ နားမွလည္းေကာင္း ထြက္သက္ဝင္သက္တို႔ကို ခ်ဳပ္တည္း ပိတ္ပင္ထားေသာ္ လြန္စြာျပင္းထန္ေသာေလတို႔သည္ ဦးထိပ္၌ တိုးေဝွ႕ကုန္၏။ အဂၢိေဝႆန ငါသည္ တြန္႔တိုဆုတ္နစ္ျခင္းမရွိေသာလံု႕လဝီရိယကို အားထုတ္ၿပီးၿပီ၊ ငါ့အား ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းမရွိေသာ သတိသည္ ထင္ၿပီ။ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ထိုးက်င့္ထားေသာ ငါ၏ ကိုယ္သည္ ထိုဆင္းရဲကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ပူေလာင္ျခင္း ရွိခဲ့၏၊ မၿငိမ္းေအးခဲ့၊ အဂၢိေဝႆန ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ျဖစ္ေပၚလာ ေသာဆင္းရဲေဝဒနာသည္လည္း ငါ၏ စိတ္ကို သိမ္းက်ံဳး၍ မတည္ႏိုင္။

အဂၢိေဝႆန ”ငါသည္ ထြက္သက္ဝင္သက္ မရွိေအာင္ ႐ႈဆင္ျခင္မႈ ‘စ်ာန္’ကိုသာလွ်င္ ဝင္စားရမူေကာင္းေပမည္” ဟု ငါ့အား အၾကံျဖစ္၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါသည္ ခံတြင္းမွလည္းေကာင္း ႏွာေခါင္းမွလည္းေကာင္း၊ နားမွလည္းေကာင္း ထြက္သက္ဝင္သက္တို႔ကို ခ်ဳပ္တည္းပိတ္ပင္ထား၏။ အဂၢိေဝႆနထိုငါသည္ ခံတြင္းမွလည္းေကာင္း၊ ႏွာေခါင္းမွလည္းေကာင္း၊ နားမွလည္းေကာင္းထြက္သက္ဝင္သက္တို႔ကို ခ်ဳပ္တည္းပိတ္ပင္ထားေသာ္ လြန္ကဲျပင္းထန္ေသာ ဦးေခါင္းကိုက္ခဲျခင္းတို႔သည္ျဖစ္ကုန္၏။ အဂၢိေဝႆန အားရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ခိုင္ခံ့ေသာ သားေရလြန္ပိုင္းျဖင့္ ဦးေခါင္းကိုရစ္ပတ္ထားရာသကဲ့သို႔ ဤ အတူပင္လွ်င္ ငါသည္ ခံတြင္းမွလည္းေကာင္း၊ ႏွာေခါင္းမွလည္းေကာင္း၊ နားမွလည္းေကာင္း ထြက္သက္ ဝင္သက္တို႔ကို ခ်ဳပ္တည္းပိတ္ပင္ထားေသာ္ လြန္ကဲျပင္းထန္ေသာဦးေခါင္းကိုက္ခဲျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ အဂၢိေဝႆန ငါသည္ တြန္႔တိုဆုတ္နစ္ျခင္း မရွိေသာလံု႕လဝီရိယကို အားထုတ္ၿပီးၿပီ၊ ငါ့အား ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းမရွိေသာ သတိသည္ ထင္ၿပီ။ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ထိုးက်င့္ထားေသာ ငါ၏ ကိုယ္သည္ ထို ဆင္းရဲကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ပူေလာင္ျခင္း ရွိခဲ့၏၊ မၿငိမ္းေအးခဲ့၊ အဂၢိေဝႆန ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ျဖစ္ေပၚလာေသာဆင္းရဲေဝဒနာသည္လည္း ငါ၏ စိတ္ကို သိမ္းက်ံဳး၍ မတည္ႏိုင္။

အဂၢိေဝႆန ”ငါသည္ ထြက္သက္ဝင္သက္ မရွိေအာင္ ႐ႈဆင္ျခင္မႈ ‘စ်ာန္’ကိုသာလွ်င္ ဝင္စားရမူေကာင္းေပမည္” ဟု ငါ့အား အၾကံျဖစ္၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါသည္ ခံတြင္းမွလည္းေကာင္း၊ ႏွာေခါင္းမွလည္းေကာင္း၊ နားမွလည္းေကာင္း ထြက္သက္ဝင္သက္တို႔ကို ခ်ဳပ္တည္းပိတ္ပင္ထား၏။ အဂၢိေဝႆနထိုငါသည္ ခံတြင္းမွလည္းေကာင္း၊ ႏွာေခါင္းမွလည္းေကာင္း၊ နားမွလည္းေကာင္းထြက္သက္ဝင္သက္တို႔ကို ခ်ဳပ္တည္းပိတ္ပင္ထားေသာ္ လြန္ကဲျပင္းထန္ေသာေလတို႔သည္ ဝမ္းကိုထိုးဆြရစ္ေမႊကုန္၏။ အဂၢိေဝႆန ကြၽမ္းက်င္ေသာ ႏြားသတ္သမားသည္လည္းေကာင္း၊ ႏြားသတ္သမား၏တပည့္သည္လည္းေကာင္း ထက္ ေသာ သားလွီးဓားငယ္ျဖင့္ ဝမ္းကို ထိုးဆြ ရစ္ေမႊရာသကဲ့သို႔ဤအတူပင္လွ်င္ ငါသည္ ခံတြင္းမွလည္း ေကာင္း၊ ႏွာေခါင္းမွလည္းေကာင္း၊ နားမွလည္းေကာင္းထြက္သက္ဝင္သက္တို႔ကို ခ်ဳပ္တည္းပိတ္ပင္ထား ေသာ္ လြန္ကဲျပင္းထန္ေသာ ေလတို႔သည္ ဝမ္းကို့ထိုးဆြရစ္ေမႊကုန္၏။ အဂၢိေဝႆန ငါသည္ တြန္႔တို ဆုတ္နစ္ျခင္းမရွိေသာ လံု႕လဝီရိယကိုအားထုတ္ၿပီးၿပီ၊ ငါ့အား ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းမရွိေသာ သတိသည္ ထင္ၿပီ။ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ထိုးက်င့္ထားေသာငါ၏ ကိုယ္သည္ ထိုဆင္းရဲကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အားထုတ္ျခင္း ေၾကာင့္သာလွ်င္ ပူေလာင္ျခင္း ရွိခဲ့၏၊ မၿငိမ္းေအးခဲ့၊ အဂၢိေဝႆန ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာသည္လည္းငါ၏စိတ္ကို သိမ္းက်ံဳး၍ မတည္ႏိုင္။

အဂၢိေဝႆန ”ငါသည္ ထြက္သက္ဝင္သက္ မရွိေအာင္ ႐ႈဆင္ျခင္မႈ ‘စ်ာန္’ ကိုသာလွ်င္ ဝင္စားရမူေကာင္းေပမည္” ဟု ငါ့အား အၾကံျဖစ္၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါသည္ ခံတြင္းမွလည္းေကာင္း၊ ႏွာေခါင္းမွလည္းေကာင္း၊ နားမွလည္းေကာင္း ထြက္သက္ဝင္သက္တို႔ကို ခ်ဳပ္တည္းပိတ္ပင္ထား၏။ အဂၢိေဝႆနထိုငါသည္ ခံတြင္းမွလည္းေကာင္း၊ ႏွာေခါင္းမွလည္းေကာင္း၊ နားမွလည္းေကာင္းထြက္သက္ဝင္သက္တို႔ကို ခ်ဳပ္တည္းပိတ္ပင္ထားေသာ္ လြန္ကဲျပင္းထန္ေသာ ကိုယ္၌ ပူေလာင္ျခင္းသည္ျဖစ္၏။ အဂၢိေဝႆန အား ရွိေသာ ေယာက်္ားႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ အားနည္းေသာ ေယာက်္ားကိုအသီးအသီး လက္ေမာင္းတို႔၌ ကိုင္၍ မီးက်ီးတြင္း၌ ကင္ကုန္ရာသကဲ့သို႔ အျပန္ျပန္။ မိဳက္ကုန္ရာသကဲ့သို႔ဤအတူပင္လွ်င္ ငါသည္ ခံတြင္းမွလည္းေကာင္း၊ ႏွာေခါင္းမွလည္းေကာင္း၊ နားမွလည္းေကာင္းထြက္သက္ဝင္သက္တို႔ကို ခ်ဳပ္တည္း ပိတ္ပင္ထားေသာ္ လြန္ကဲျပင္းထန္ေသာ ကိုယ္၌ ပူေလာင္ျခင္းသည္ျဖစ္၏။ အဂၢိေဝႆန ငါသည္ တြန္႔ တိုဆုတ္နစ္ျခင္းမရွိေသာ လံု႕လဝီရိယကို အားထုတ္ၿပီးၿပီ၊ ငါ့အားေမ့ေလ်ာ့ျခင္းမရွိေသာ သတိသည္ ထင္ၿပီ။ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ထိုးက်င့္ထားေသာ ငါ၏ ကိုယ္သည္ထိုဆင္းရဲကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ ပူေလာင္ျခင္း ရွိခဲ့၏၊ မၿငိမ္းေအးခဲ့၊ အဂၢိေဝႆန ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ျဖစ္ေပၚလာ ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာသည္လည္း ငါ၏ စိတ္ကိုသိမ္းက်ံဳး၍ မတည္ႏိုင္။

အဂၢိေဝႆန စင္စစ္ေသာ္ကား နတ္တို႔သည္ ငါ့ကို ျမင္၍ ”ရဟန္းေဂါတမသည္ ေသေလၿပီ” ဟုဆိုကုန္၏။ အခ်ဳိ႕နတ္တို႔ကမူ ”ရဟန္းေဂါတမသည္ မေသေသး၊ စင္စစ္ကား ေသအံ့ဆဲဆဲသာျဖစ္၏” ဟုဆိုကုန္၏။ အခ်ဳိ႕နတ္တို႔သည္ကား ”ရဟန္းေဂါတမသည္ ေသလည္း မေသေသး၊ ေသအံ့ဆဲဆဲလည္းမဟုတ္၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ ရဟႏၲာတည္း၊ ရဟႏၲာ၏ ေနျခင္းကား ဤသို႔သေဘာရွိ၏” ဟု ဆိုကုန္၏။

၃၇၉။ အဂၢိေဝႆန ”ငါသည္ လံုးဝ အစာအာဟာရ ျဖတ္၍ က်င့္ရမူ ေကာင္းေပမည္” ဟု ငါ့အားအၾကံျဖစ္၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုအခါ နတ္တို႔သည္ ငါ့ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ”အခ်င္း သင္သည္ လံုးဝအစာအာဟာရကို ျဖတ္၍ မက်င့္ပါလင့္၊ အကယ္၍ သင္သည္ လံုးဝ အစာအာဟာရကို ျဖတ္၍ က်င့္အံ့၊ ငါတို႔သည္ သင္၏ အေမြးတြင္းတို႔မွ နတ္ၾသဇာကို တစ္ဆင့္သြင္းၾကရအံ့၊ ထိုနတ္ၾသဇာျဖင့္ သင္သည္မွ်တလတၱံ႕” ဟု ဆိုကုန္၏။ အဂၢိေဝႆန ”ငါသည္လည္း လံုးဝမစား” ဟု ဝန္ခံျငားအံ့၊ ဤနတ္တို႔သည္လည္း အေမြးတြင္းတို႔မွ နတ္ၾသဇာကို တစ္ဆင့္သြင္းကုန္ရာ၏၊ ထိုနတ္ၾသဇာျဖင့္လည္း ငါသည္ မွ်တရအံ့၊ ထိုဝန္ခံျခင္းသည္ ငါ့အား မုသားျဖစ္ရာ၏” ဟု ငါ့အား အၾကံျဖစ္၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါသည္ ထိုနတ္တို႔ကို တားျမစ္၏၊ ”မသင့္” ဟု ေျပာဆို၏။

၃၈ဝ။ အဂၢိေဝႆန ”ငါသည္ တစ္လက္ဖက္ တစ္လက္ဖက္မွ်ေသာ ပဲေနာက္ရည္ကိုျဖစ္ေစ၊ ပဲပိစပ္ရည္ကိုျဖစ္ေစ၊ ကုလားပဲရည္ကိုျဖစ္ေစ၊ စားေတာ္ပဲရည္ကိုျဖစ္ေစ အနည္းငယ္ အနည္းငယ္ေသာ အစာအာဟာရကို မ်ဳိရမူ ေကာင္းေပမည္” ဟု ငါ့အား အၾကံျဖစ္၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါသည္ တစ္လက္ဖက္တစ္လက္ဖက္မွ်ေသာ ပဲေနာက္ရည္ကိုျဖစ္ေစ၊ ပဲပိစပ္ရည္ကိုျဖစ္ေစ၊ ကုလားပဲရည္ကိုျဖစ္ေစ၊ စားေတာ္ပဲရည္ကိုျဖစ္ေစ အနည္းငယ္ အနည္းငယ္ေသာ အစာအာဟာရကို မ်ဳိ၏။ အဂၢိေဝႆန တစ္လက္ဖက္တစ္လက္ဖက္မွ်ေသာ ပဲေနာက္ရည္ကိုျဖစ္ေစ၊ ပဲပိစပ္ရည္ကိုျဖစ္ေစ၊ ကုလားပဲရည္ကိုျဖစ္ေစ၊ စားေတာ္ပဲရည္ကိုျဖစ္ေစ အနည္းငယ္ အနည္းငယ္ေသာ အစာအာဟာရကို မ်ဳိေသာ ထိုငါ၏ ကိုယ္သည္ အလြန့္ပိန္ၾကံဳျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ထိုအာဟာရ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ပင္ ငါ၏ အဂၤါႀကီးငယ္တို႔သည္ ကစြန္းႏြယ္၏အဆစ္တို႔ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ႏြယ္ပုပ္ႏြယ္ငန္း၏ အဆစ္တို႔ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚေန၏။ ထိုအစာအာဟာရနည္းပါးမႈေၾကာင့္ပင္ ငါ၏ တင္ပါးဆံုသားသည္ ကုလားအုပ္ေျခရာကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚေန၏။ ထိုအစာအာဟာရနည္းပါးမႈေၾကာင့္ပင္ ငါ၏ ေက်ာက္ကုန္း႐ိုးသည္ ပုတီးကုန္းကဲ့သို႔ အျမင့္အနိမ့္ ျဖစ္ေပၚေန၏။ ထိုအစာအာဟာရနည္းပါးမႈေၾကာင့္ပင္ ဇရပ္ေဆြး၏ အျခင္တို႔သည္ ဖ႐ိုဖရဲ အထက္တင္ ေအာက္က် ပ်က္စီးက်ေနကုန္သကဲ့သို႔ ငါ၏ နံ႐ိုးတို႔သည္ ဖ႐ိုဖရဲ အထက္တင္ ေအာက္က် ျဖစ္ေနကုန္၏။ ထိုအစာအာဟာရနည္းပါးမႈေၾကာင့္ပင္ နက္ေသာ ေရတြင္း၌ ေရအဝန္းသည္ နက္ရွိဳင္း၍ ေအာက္သို႔ ဝင္ေနသလို ထင္ရသကဲ့သို႔ ငါ၏ မ်က္တြင္းတို႔၌ မ်က္လံုးတို႔သည္ နက္ရွိဳင္း၍ ေအာက္သို႔ ဝင္ေနသလို ထင္ရကုန္၏။ ထိုအစာအာဟာရနည္းပါးမႈေၾကာင့္ပင္ အႏုဆြတ္ထားေသာ ဗူးခါးသီးသည္ ေလေနပူျဖင့္ ေတြ႕ထိကာ ရွံႈ႕တြေနသကဲ့သို႔ ထိုငါ၏ ဦးေခါင္းေရသည္ ရွံႈ႕တြေန၏။

အဂၢိေဝႆန ထိုငါသည္ ဝမ္းေရကို သံုးသပ္အံ့ဟု သံုးသပ္ေသာ္ ေက်ာက္ကုန္း႐ိုးကိုသာလွ်င္ ကိုင္မိ၏၊ ေက်ာက္ကုန္း႐ိုးကို သံုးသပ္အံ့ဟု သံုးသပ္ေသာ္ ဝမ္းေရကိုသာလွ်င္ ကိုင္မိ၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုအစာအာဟာရ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ပင္ ငါ၏ ဝမ္းေရသည္ ေက်ာက္ကုန္း႐ိုးကပ္သည္အထိ ျဖစ္ေပၚေန၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါသည္ က်င္ႀကီးကိုလည္းေကာင္း၊ က်င္ငယ္ကိုလည္းေကာင္း စြန္႔အံ့ဟု သြားေသာ္ ထိုေနရာ၌သာ ထိုအစာအာဟာရ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ပင္ ေမွာက္ခံုလဲက်၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါသည္ ဤကိုယ္ကိုသာလွ်င္ သက္သာေစလို၍ လက္ျဖင့္ ကိုယ္တို႔ကို ပြတ္သပ္၏။ အဂၢိေဝႆန လက္ျဖင့္ ကိုယ္တို႔ကို ပြတ္သပ္ေသာ္ အျမစ္ေဆြးေနကုန္ေသာ အေမြးတို႔သည္ ထိုအစာအာဟာရနည္းပါးမႈေၾကာင့္ပင္ ငါ၏ကိုယ္မွ ကြၽတ္က်ကုန္၏။

အဂၢိေဝႆန စင္စစ္ လူတို႔သည္ ငါ့ကို ျမင္၍ ”ရဟန္းေဂါတမသည္ မည္းေသာ အဆင္းရွိ၏” ဟုဆိုကုန္၏။ အခ်ဳိ႕လူတို႔ကမူ ”ရဟန္းေဂါတမသည္ မည္းေသာ အဆင္းရွိသည္ မဟုတ္၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ ေရႊေသာ အဆင္းရွိ၏” ဟု ဆိုကုန္၏။ အခ်ဳိ႕လူတို႔သည္ကား ”ရဟန္းေဂါတမသည္ မည္းေသာအဆင္းရွိသည္ မဟုတ္၊ ေရႊေသာ အဆင္းရွိသည္ မဟုတ္၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ ၾကမ္းပိုးေက်ာက္ကုန္းအေရအဆင္းရွိ၏” ဟု ဆိုကုန္၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုမွ်ေလာက္ စင္ၾကယ္ျဖဴေဖြးလ်က္ရွိေသာ ငါ၏ အေရအဆင္းသည္ ထိုအစာအာဟာရ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ပင္ အလြန္ပ်က္စီးေန၏။

၃၈၁။ အဂၢိေဝႆန ”အတိတ္ကာလက အားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ၾကမ္းတမ္း စပ္ခါးဆိုးရြားထက္ျမက္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔ကို ခံစားခဲ့ကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏအားလံုးတို႔သည္ဤခံစားျခင္းေလာက္သာလွ်င္ ျဖစ္၏၊ ဤခံစားျခင္းထက္ မပိုလြန္။ အနာဂတ္ကာလမွာလည္း အားထုတ္ျခင္းလံု႕လေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ၾကမ္းတမ္းစပ္ခါး ဆိုးရြားထက္ျမက္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔ကိုခံစား လတၱံ႕ကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏ အားလံုးတို႔သည္ ဤခံစားျခင္းေလာက္သာလွ်င္ ျဖစ္လတၱံ႕၊ ဤခံစားျခင္း ထက္ မပိုလြန္။ ဤယခုပစၥဳပၸန္ကာလ၌လည္း အားထုတ္ျခင္းလံု႕လေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာၾကမ္းတမ္း စပ္ခါး ဆိုးရြားထက္ျမက္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔ကို ခံစားေနကုန္ေသာသမဏျဗာဟၼဏအားလံုးတို႔သည္ ဤခံစားျခင္းေလာက္သာလွ်င္ ျဖစ္၏၊ ဤခံစားျခင္းထက္ မပိုလြန္ၿငါသည္ ဤစပ္ခါးေသာ ျပဳႏိုင္ခဲေသာအမႈကို ျပဳက်င့္ျခင္းျဖင့္ လူတို႔၏ တရားထက္လြန္ေသာအရိယာျဖစ္ရန္ စြမ္းႏိုင္ေသာ ဉာဏ္ အျမင္ထူးကို မရခဲ့။ သစၥာေလးပါးကို သိျခင္းငွါ လမ္းစဥ္သည္တစ္ျခားရွိေသးသေလာ” ဟု ငါ့အား အၾကံ ျဖစ္၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါ့အား ”ငါသည္ခမည္းေတာ္သက်မင္း၏ (လယ္ထြန္မဂၤလာ) အမႈ၌ ေအးျမ ေသာ သေျပပင္အရိပ္၌ ထိုင္လ်က္ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္း ဆိတ္၍သာလွ်င္ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ၊ (နိဝရဏ) ကင္းဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ့ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္ကို ျပည့္စံုေစ၍ ေနဖူး သည္ကို အမွတ္ရ၏။ ဤပဌမစ်ာန္သည္ သစၥာေလးပါးကို သိျခင္းငွါ လမ္းစဥ္ျဖစ္တန္ရာ၏” ဟု အၾကံျဖစ္၏။ အဂၢိေဝႆနထိုငါ့အား ”ဤသည္ပင္လွ်င္ သစၥာေလးပါးကို သိျခင္းငွါ လမ္းစဥ္တည္း” ဟု ေအာက္ ေမ့ျခင္းသို႔အစဥ္လိုက္ေသာ စိတ္ျဖစ္၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါ့အား ”ကာမဂုဏ္တို႔မွ။ ကဥ္၍သာလွ်င္အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ၾကဥ္၍သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ ပဌမစ်ာန္ခ်မ္းသာကို ငါသည္ ေၾကာက္ေလသေလာ” ဟုဤအၾကံသည္ ျဖစ္၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါ့အား ”ကာမဂုဏ္တို႔မွ ၾကဥ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွၾကဥ္၍သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ ပဌမစ်ာန္ခ်မ္းသာကို ငါမေၾကာက္” ဟု ဤအၾကံျဖစ္၏။

၃၈၂။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါ့အား ”ဤသို႔ အလြန္ပိန္ၾကံဳေသာ အျဖစ္သို႔ေရာက္ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ထို (ပဌမစ်ာန္) ခ်မ္းသာကို ရရန္ မလြယ္။ ငါသည္ ၾကမ္းတမ္းေသာ ထမင္း မုေယာ မုန္႔ အစာအာဟာရကိုစားရမူ ေကာင္းေပမည္” ဟု အၾကံျဖစ္၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါသည္ ၾကမ္းတမ္းေသာ ထမင္း မုေယာမုန္႔ အစာ အာဟာရကို စား၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုအခါ ငါ၏ အထံ၌ ”ရဟန္းေဂါတမသည္ ရေသာတရားကို ငါတို႔အား ေျပာၾကားလတၱံ႕” ဟု ရဟန္းငါးပါး (ပၪၥဝဂၢီ)တို႔သည္ လုပ္ေကြၽးေနကုန္၏။ အဂၢိေဝႆန ၾကမ္းတမ္းေသာ ထမင္း မုေယာမုန္႔ အစာအာဟာရကို ငါစားေသာအခါ ”ရဟန္းေဂါတမသည္ ပစၥည္းမ်ားျပားျခင္းငွာ က်င့္၏၊ ကမၼ႒ာန္း အားထုတ္မႈ အလုပ္ခြင္မွ ထြက္လာသူ ျဖစ္၏၊ ပစၥည္းမ်ားျပားျခင္းငွာ လွည့္လည္၏” ဟုၿငီးေငြ႕၍ ထိုရဟန္း ငါးပါးတို႔သည္ ငါ၏ထံမွ ဖဲခြာကုန္၏။

၃၈၃။ အဂၢိေဝႆန ငါသည္ ၾကမ္းတမ္းေသာ အစာအာဟာရကို စား၍ အားကို ယူကာကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ၊ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ၊ (နီဝရဏ) ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ အဂၢိေဝႆနဤသို႔သေဘာရွိေသာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခ်မ္းသာခံစားမႈသည္လည္း ငါ၏ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏိုင္။

ဝိတက္ ဝိစာရတို႔၏ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ၊ စိတ္၏တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ကို ျဖစ္ပြားေစတတ္ေသာ၊ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ မရွိေသာ၊ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’မရွိေသာ၊ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ အဂၢိေဝႆန ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခ်မ္းသာခံစားမႈသည္လည္း ငါ၏ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏိုင္။

ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ကိုလည္း မတက္မက္ျခင္းေၾကာင့္ သတိ,သမၸဇဥ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ေန၏၊ ခ်မ္းသာ ‘သုခ’ ကိုလည္း ကိုယ္ျဖင့္ ခံစား၏၊ အၾကင္ (တတိယစ်ာန္) ေၾကာင့္ ထိုသူကို ”လ်စ္လ်ဴ႐ႈသူ သတိရွိသူ ခ်မ္းသာစြာေနေလ့ရွိသူ” ဟု အရိယာ (ပုဂၢိဳလ္)တို႔သည္ ေျပာၾကားကုန္၏၊ ထိုတတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ အဂၢိေဝႆန ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခ်မ္းသာခံစားမႈသည္လည္း ငါ၏ စိတ္ကို သိမ္း က်ဳံး ၍ မတည္ႏိုင္။

ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဝမ္းသာျခင္းႏွလံုးမသာျခင္းတို႔၏ ေရွးဦးကပင္လွ်င္ ခ်ဳပ္ႏွင့္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမရွိေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ သတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ အဂၢိေဝႆန ဤသို႔သေဘာရွိေသာျဖစ္ေပၚလာေသာ ခ်မ္းသာခံစားမႈသည္လည္း ငါ၏ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏိုင္။

၃၈၄။ ထိုငါ၏ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳတိုင္းရလတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္မတုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထိုငါသည္ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္ေသာ (ပုေဗၺနိဝါသာႏုႆတိ) ဉာဏ္အလို႔ငွာ စိတ္ကို (ေရွး႐ႈေဆာင္ခဲ့ၿပီ) ေရွး႐ႈၫြတ္ေစခဲ့ၿပီ။ ထိုငါသည္ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးသည္ကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏။ ဤသည္ကား အဘယ္နည္း၊ တစ္ဘဝကိုလည္းေကာင္း။ပ။ ဤသို႔ အျခင္းအရာႏွင့္တကြ အျဖစ္သနစ္ႏွင့္ တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့၏။ အဂၢိေဝႆန ငါသည္ ညဥ့္၏ ေရွးဦးပဌမယာမ္၌ ေရွးဦးစြာေသာ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ကို ရခဲ့ၿပီ၊ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ေပ်ာက္ခဲ့ၿပီ၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊ (အဝိဇၨာ) ေမွာင္ေပ်ာက္ခဲ့ၿပီ၊ (ဝိဇၨာ) ဉာဏ္ အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ။ မေမ့မေလ်ာ့ဘဲ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ တည္ၾကည္ေသာစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနေသာသူအား အဝိဇၨာေမွာင္ကင္း၍ ပညာဉာဏ္အေရာင္အလင္း ျဖစ္ေပၚသကဲ့သို႔တည္း။ အဂၢိေဝႆန ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခ်မ္းသာခံစားမႈသည္လည္း ငါ၏စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ ႏိုင္။

၃၈၅။ ထိုငါသည္ ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာစိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳတိုင္းရလတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ သတၱဝါတို႔၏ ေသျခင္း ‘စုတိ’ ျဖစ္ျခင္း ‘ပဋိသေႏၶ’ ကို သိေသာ ဉာဏ္အလို႔ငွာ စိတ္ကို ေရွး႐ႈေဆာင္ခဲ့ၿပီ၊ ေရွး႐ႈၫြတ္ေစခဲ့ၿပီ။

ထိုငါသည္ အထူးသျဖင့္စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိအျမင္ထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္တူေသာ မ်က္စိ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ျဖင့္ ေသဆဲသတၱဝါ ျဖစ္ဆဲသတၱဝါ ယုတ္ေသာသတၱဝါ ျမတ္ေသာသတၱဝါအဆင္းလွေသာသတၱဝါ အဆင္းမလွေသာသတၱဝါ ေကာင္းေသာ လားရာ ‘ဂတိ’ ရွိေသာသတၱဝါ မေကာင္းေသာလားရာ ‘ဂတိ’ရွိေသာ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္ၿပီ၊ ကံအားေလ်ာ္စြာျဖစ္ေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိၿပီ။ပ။ အဂၢိေဝႆန ငါသည္ ညဥ့္၏ အလယ္ျဖစ္ေသာ မဇၩိမယာမ္၌ ႏွစ္ခုေျမာက္ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ကို ရခဲ့ၿပီ၊ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ေပ်ာက္ခဲ့ၿပီ၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊ (အဝိဇၨာ) ေမွာင္ ေပ်ာက္ခဲ့ၿပီ၊ (ဝိဇၨာ) ဉာဏ္အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ။

မေမ့ေလ်ာ့ပဲ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနေသာ သူအားအဝိဇၨာေမွာင္ ကင္း၍ ပညာဉာဏ္အေရာင္အလင္း ျဖစ္ေပၚသကဲ့သို႔တည္း။ အဂၢိေဝႆန ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခ်မ္းသာသည္လည္း ငါ၏ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏိုင္။

၃၈၆။ ထိုငါသည္ ဤသို႔တည္ၾကည္ေသာစိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳတိုင္းရလတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ အာသေဝါတရားတို႔ကို ကုန္ခန္းေစတတ္ေသာ ဉာဏ္အလို႔ငွာစိတ္ကို ေရွး႐ႈေဆာင္ခဲ့ၿပီ၊ ေရွး႐ႈၫြတ္ေစခဲ့ၿပီ။

ထိုငါသည္ ဤကား ဆင္းရဲဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏။ ဤကား ဆင္းရဲျဖစ္ေပၚျခင္း၏အေၾကာင္းဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏။ ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္းသိ၏၊ ဤကား ဆင္းရဲ ခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏။

ဤသည္တို႔ကား အာသေဝါတရားတို႔ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ ဤကား အာသေဝါတရားတို႔၏ျဖစ္ေပၚျခင္း၏ အေၾကာင္းဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏။ ဤကား အာသေဝါတရားတို႔ ခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ ဤကား အာသေဝါတရားတို႔ ခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏။

ဤသို႔ သိေသာ ဤသို႔ ျမင္ေသာ ထိုငါ၏ စိတ္သည္ ကမာသဝမွလည္း လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ၊ ဘဝါသဝမွလည္း လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ၊ အဝိဇၨာသဝမွလည္း လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ၊ လြတ္ေျမာက္ၿပီးလတ္ေသာ္ ”လြတ္ေျမာက္ေလၿပီ” ဟု အသိဉာဏ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ (မဂ္) ကိစၥၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္) ကိစၥၥအလို႔ငွာ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္ မရွိေတာ့ၿပီ” ဟု သိ၏။

အဂၢိေဝႆန ငါသည္ ညဥ့္၏ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ ပစၧိမယာမ္၌ သံုးခုေျမာက္ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ကိုရခဲ့ၿပီ၊ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ သည္ ေပ်ာက္ခဲ့ၿပီ၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊ (အဝိဇၨာ) ေမွာင္ေပ်ာက္ခဲ့ၿပီ၊ (ဝိဇၨာ) ဉာဏ္အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ။ မေမ့ေလ်ာ့ပဲ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနေသာသူအား အဝိဇၨာေမွာင္ကင္း၍ ပညာဉာဏ္အေရာင္အလင္း ျဖစ္ေပၚသကဲ့သို႔တည္း။ အဂၢိေဝႆန ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခ်မ္းသာခံစားမႈသည္လည္း ငါ၏ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏိုင္။

၃၈၇။ အဂၢိေဝႆန ငါသည္ အရာမကမ်ားစြာေသာ ပရိသတ္၌ တရားေဟာဖူးသည္ကို အမွတ္ရ၏၊ စင္စစ္ တစ္ဦးစီတစ္ဦးစီေသာ ပုဂၢိဳလ္တိုင္းကပင္ ”ငါ့ကိုသာလွ်င္ ရည္ရြယ္၍ ရဟန္းေဂါတမကား တရားေဟာ၏” ဟု ဤသို႔ ငါ့အား ထင္မွတ္၏။ အဂၢိေဝႆန ဤထင္မွတ္ခ်က္ကို ဤအတိုင္း မမွတ္သင့္။ သိေစျခင္းငွာသာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သူတစ္ပါးတို႔အား တရားေဟာ၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါသည္ထို (တရား) စကား၏ အဆံုး၌ (ငါ) အခါခပ္သိမ္း ေနေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထိုေရွးျဖစ္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) သမာဓိ၏ အာ႐ံုျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္၌သာလွ်င္ စိတ္ကို ေကာင္းစြာတည္ေစ၏၊ ေကာင္းစြာေနေစ၏၊ အာ႐ံု တစ္ခုတည္းရွိမႈကို ျပဳ၏၊ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ၏ ဤစကားကား ယံုၾကည္ထိုက္ပါ၏။ ကိေလသာရန္သူကို သတ္ႏိုင္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာပင္ ျဖစ္ပါ၏။ အသွ်င္ေဂါတမသည္ ”ေန႔အခါ အိပ္ဖူးသည္ကို” အမွတ္ရပါ၏ေလာဟု (ေမးေလွ်ာက္၏)။

အဂၢိေဝႆန ငါသည္ ေႏြဥတုတို႔၏ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာလ၌ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲခြာခဲ့၍ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ဒုကုဋ္သကၤန္းကို ေလးထပ္ခင္းကာ လက္ယာနံပါးျဖင့္ သတိ သမၸဇဥ္ရွိသည္ျဖစ္၍ အိပ္ေပ်ာ္ဖူး သည္ကိုအမွတ္ရ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤေန႔အခါအိပ္ျခင္းကို အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔က ‘ေတြေဝေသာေနျခင္း’ဟုဆိုကုန္၏ဟု (ဆို၏)။

အဂၢိေဝႆန ဤမွ်ျဖင့္ ေတြေဝေသာ သူသည္လည္းေကာင္း၊ မေတြေဝေသာ သူသည္လည္း ေကာင္းမျဖစ္ေသး။ အဂၢိေဝႆန စင္စစ္ေသာ္ကား ေတြေဝေသာသူ မေတြေဝေသာသူျဖစ္သည့္အ ေၾကာင္းကိုနာေလာ့ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းေလာ့၊ ေဟာၾကားအံ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ (ေဂါတမ) ေကာင္းပါၿပီဟု နိဂဏၭ တကၠတြန္း၏သား သစၥကသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကား၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏ –

၃၈၈။ အဂၢိေဝႆန မည္သူမွာမဆို ပူပန္ညစ္ညဴးေစတတ္ေသာ တစ္ဖန္ဘဝသစ္ကို ျဖစ္ေစတတ္ ေသာပူေလာင္ျခင္းႏွင့္တကြ ဆင္းရဲျခင္းအက်ဳိးရွိကုန္ေသာ ေနာင္အခါ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း အိုျခင္းေသျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ အာသေဝါတရားတို႔ကို မပယ္ရေသး၊ ထိုသူကို ငါသည္ ‘ေတြေဝသူ’ဟုေဟာၾကား၏။ အဂၢိေဝႆန အာသေဝါတရားတို႔ကို မပယ္ျခင္းေၾကာင့္ ေတြေဝသူ ျဖစ္၏။ အဂၢိေဝႆနမည္သူမွာမဆို ပူပန္ညစ္ညဴးေစတတ္ေသာ တစ္ဖန္ဘဝသစ္ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ပူေလာင္ျခင္းႏွင့္တကြဆင္းရဲျခင္းအက်ဳိးရွိကုန္ေသာ ေနာင္အခါ၌ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ အာသေဝါ တရားတို႔ကို ပယ္ထား၏၊ ထိုသူကို ငါသည္ ‘မေတြေဝသူ’ဟုေဟာၾကား၏။ အဂၢိေဝႆန အာသေဝါတရားတို႔ကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ မေတြေဝသူ ျဖစ္၏။

အဂၢိေဝႆန ျမတ္စြာဘုရားမွာ ပူပန္ညစ္ညဴးေစတတ္ေသာ တစ္ဖန္ဘဝသစ္ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာပူေလာင္ျခင္းႏွင့္တကြ ဆင္းရဲျခင္းအက်ဳိးရွိကုန္ေသာ ေနာင္အခါ၌ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ အာသေဝါတရားတို႔ကို ပယ္ထားကုန္၏၊ အျမစ္အရင္းကိုအႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ထားကုန္၏၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳထားကုန္၏၊ တစ္ဖန္မျဖစ္ျခင္းကို့ျပဳထားကုန္၏၊ ေနာင္အခါ ျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာ မရွိေတာ့ေခ်။ အဂၢိေဝႆန ေခါင္းလည္ျပတ္ၿပီးေသာထန္းပင္သည္ တစ္ဖန္စည္ပင္ျခင္းငွာ မထိုက္သကဲ့သို႔ ျမတ္စြာဘုရားမွာ ပူပန္ညစ္ညဴးေစတတ္ေသာတစ္ဖန္ဘဝသစ္ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ပူေလာင္ျခင္းႏွင့္ တကြ ဆင္းရဲျခင္းအက်ဳိးရွိကုန္ေသာ ေနာင္အခါ၌ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္းကိုျဖစ္ေစ တတ္ကုန္ေသာ အာသေဝါတရားတို႔ကိုပယ္ထားကုန္၏၊ အျမစ္ အရင္းကို ျဖတ္ထားကုန္၏။ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳထားကုန္၏၊ တစ္ဖန္မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳ ထားကုန္၏၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာ မရွိေတာ့ေခ်ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၃၈၉။ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ”အသွ်င္ေဂါတမ အံ့ၾသဖြတ္ရွိပါေပ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ မျဖစ္စဖူး ျဖစ္ပါေပ၏၊ ဤသို႔ ထိခိုက္၍ ထိခိုက္၍ အေျပာခံရေသာ ေစာင္းခ်ိတ္ေသာ စကားတို႔ျဖင့္ အေျပာခံရေသာ အသွ်င္ေဂါတမ၏ အေရအဆင္းသည္ျဖဴစင္၏၊ မ်က္ႏွာအဆင္းသည္လည္း ၾကည္လင္၏၊ ကိေလသာရန္သူကို သတ္ႏိုင္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာပင္ျဖစ္ပါေပသည္။

အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္သည္ ပူရဏကႆပကို စကားလမ္းစဥ္ျဖင့္ အျပစ္တင္ဆိုဖူးသည္ကိုအမွတ္ရပါ၏၊ ထိုပူရဏကႆပသည္လည္း အကြၽႏု္ပ္က စကားလမ္းစဥ္ျဖင့္ အျပစ္တင္ဆိုေသာ္ အေၾကာင္းတစ္ပါးျဖင့္ အေၾကာင္းတစ္ပါးကို ဖံုးဖိ၏၊ အပသို႔ စကားကို လဲႊဖယ္၏၊ အမ်က္ထြက္ျခင္းျပစ္မွားျခင္း စိတ္ဆိုးျခင္းကို ထင္ရွားျပဳ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမမွာကား ဤသို႔ ထိခိုက္၍ ထိခိုက္၍ ေျပာဆိုေသာ္လည္း ေစာင္းခ်ိတ္စကားတို႔ျဖင့္ ေျပာဆိုေသာ္လည္း အေရအဆင္းသည္ ျဖဴစင္၏၊ မ်က္ႏွာအဆင္းသည္လည္း ၾကည္လင္၏၊ ကိေလသာ ရန္သူကို သတ္ႏိုင္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာပင္ ျဖစ္ပါေပသည္။

အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္သည္ မကၡလိေဂါသာလကို။ပ။ အဇိတေကသကမၺလကို။ ပကုဓကစၥာယန ကို။ ေဗလ႒သား သၪၥယကို။ နာဋ၏သား နိဂဏၭတကၠတြန္းကို စကားလမ္းစဥ္ျဖင့္ အျပစ္တင္ဆိုဖူးသည္ ကိုအမွတ္ရပါ၏၊ ထိုနာဋ၏သား နိဂဏၭတကၠတြန္းသည္လည္း အကြၽႏု္ပ္က စကားလမ္းစဥ္ျဖင့္ အျပစ္တင္ဆိုေသာ္ အေၾကာင္းတစ္ပါးျဖင့္ အေၾကာင္းတစ္ပါးကို ဖံုးဖိ၏၊ အပသို႔ စကားကို လႊဲဖယ္၏၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ျပစ္မွားျခင္း စိတ္ဆိုးျခင္းကိုလည္း ထင္ရွားျပဳ၏။ အသွ်င္ေဂါတမမွာကား ဤသို႔ ထိခိုက္၍ထိခိုက္၍ ေျပာဆိုေသာ္လည္း အေရအဆင္းသည္ ျဖဴစင္၏၊ မ်က္ႏွာအဆင္းသည္လည္း ၾကည္လင္၏၊ ကိေလသာရန္သူကို သတ္ႏိုင္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာပင္ ျဖစ္ပါေပသည္။

အသွ်င္ေဂါတမ ယခုအခါ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ သြားပါကုန္အံ့၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မ်ားေသာကိစၥ (ရွိပါကုန္၏)၊ မ်ားေသာျပဳဖြယ္ ရွိပါကုန္၏” ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အဂၢိေဝႆန ယခုအခါ သြားရန္ အခ်ိန္အခါကို သင္သိ၏ (သြားရန္မွာ သင္၏ အလိုအတိုင္းသာျဖစ္၏) ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ထိုအခါ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားစကားကို ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းေျမာက္၍ ေနရာမွ ထကာ ဖဲခြါသြားေလ၏။

ေျခာက္ခုေျမာက္ မဟာသစၥကသုတ္ၿပီး၏။