မန ၄၈: ေကာသမၺီယသုတ္

၄၉၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာသမၺီျပည္ ေဃာသိတာ႐ံုေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ေကာသမၺီျပည္၌ ရဟန္းတို႔သည္ ျငင္းခံုၾကကုန္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ၾကကုန္၍ ဝါဒကြဲျပားျခင္းသို႔ေရာက္ၾကကုန္ၿပီးလွ်င္ အခ်င္းခ်င္း ႏႈတ္လွံထိုးလ်က္ ေနၾကကုန္၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈရွိရန္လည္း မျပဳၾကကုန္၊ နားလည္မႈရွိျခင္းသို႔လည္း မေရာက္ၾကကုန္၊ အခ်င္ခ်င္း အျမင္မွန္ရရန္လည္း မျပဳၾကကုန္၊ အျမင္မွန္ရျခင္းသို႔လည္း မေရာက္ၾကကုန္။

ထိုအခါ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ႐ိုေသစြာ ရွိခိုး၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာ၌ ထိုင္ကာ ဤသို႔ ေလွ်ာက္ထား၏-

”အသွ်င္ဘုရား ဤေကာသမၺီျပည္၌ ရဟန္းတို႔သည္ ျငင္းခံုၾကကုန္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ၾကကုန္၍ ဝါဒကြဲျပားျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကကုန္ၿပီးလွ်င္ အခ်င္းခ်င္း ႏႈတ္လွံထိုးလ်က္ ေနပါကုန္၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈရွိရန္လည္း မျပဳၾကပါကုန္၊ နားလည္မႈရွိျခင္းသို႔လည္း မေရာက္ၾကပါကုန္၊ အခ်င္းခ်င္း အျမင္မွန္ရရန္လည္း မျပဳၾကပါကုန္၊ အျမင္မွန္ရျခင္းသို႔လည္း မေရာက္ၾကပါကုန္” ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတစ္ပါးကို ”ရဟန္း လာေလာ့၊ သင္သည္ ငါ့စကားျဖင့္ထိုရဟန္းတို႔ကို အသွ်င္တို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သင္တို႔ကို ေခၚေတာ္မူ၏ဟု သိေစေလာ့” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ” ဟု ထိုရဟန္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား၍ထိုရဟန္းတို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ထိုရဟန္းတို႔ကို ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္တို႔ကို ေခၚေတာ္မူ၏” ဟု ဆို၏။ ”ငါ့သွ်င္ ေကာင္းၿပီ” ဟု ထိုရဟန္းအား ျပန္ၾကား၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္႐ိုေသစြာ ရွိခိုးလ်က္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္ေသာ ထိုရဟန္းတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ဤသို႔ ေမးေတာ္မူ၏-

”ရဟန္းတို႔ ျငင္းခံုၾကကုန္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ၾကကုန္၍ ဝါဒကဲြျပားျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကကုန္ၿပီးလွ်င္ အခ်င္း ခ်င္းႏႈတ္လွံထိုးလ်က္ ေနၾကကုန္ေသာ သင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈရွိရန္လည္း မျပဳၾကကုန္၊ နားလည္မႈရွိျခင္းသို႔လည္း မေရာက္ၾကကုန္၊ အခ်င္းခ်င္း အျမင္မွန္ရရန္လည္း မျပဳၾကကုန္၊ အျမင္မွန္ရ့ျခင္းသို႔လည္း မေရာက္ၾကကုန္ဟူသည္ မွန္ပါသေလာ” ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မွန္ပါ၏ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ ထင္မွတ္ကုန္သနည္း၊ သင္တို႔သည္ ျငင္းခံုၾကကုန္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ၾကကုန္၍ ဝါဒကြဲျပားျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကကုန္ၿပီးလွ်င္ အခ်င္းခ်င္း ႏႈတ္လွံထိုးလ်က္ ေနၾကေသာအခါသင္တို႔အား သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၌ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေစ၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေစ ကာယကံေမတၱာသည္ေရွး႐ႈတည္၏ေလာ၊ ဝစီကံေမတၱာသည္။ပ။ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၌ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေစ၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေစမေနာကံ ေမတၱာသည္ ေရွး႐ႈတည္၏ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မတည္ပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ျငင္းခံုၾကကုန္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ၾကကုန္၍ ဝါဒကြဲျပားျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကကုန္ၿပီးလွ်င္ အခ်င္းခ်င္းႏႈတ္လွံထိုးလ်က္ ေနၾကေသာအခါ သင္တို႔အား သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၌ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေစ၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေစ ကာယကံေမတၱာသည္ ေရွး႐ႈမတည္၊ ဝစီကံေမတၱာသည္။ပ။ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၌ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေစ၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေစ မေနာကံေမတၱာသည္ ေရွး႐ႈမတည္ဟုကား ဆို၏။ (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာေယာက်္ားတို႔ ထိုသို႔ျဖစ္လ်က္ သင္တို႔သည္ အဘယ္ကို သိၾကျမင္ၾကသျဖင့္ ျငင္းခံုၾကကုန္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ၾကကုန္၍ ဝါဒကြဲျပားျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကကုန္ၿပီးလွ်င္ အခ်င္းခ်င္း ႏႈတ္လွံထိုးလ်က္ ေနၾကကုန္ဘိသနည္း။ ထိုသင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈရွိရန္လည္း မျပဳၾကကုန္ဘိသနည္း၊ နားလည္မႈရွိျခင္းသို႔လည္းမေရာက္ၾကကုန္ဘိသနည္း၊ အခ်င္းခ်င္း အျမင္မွန္ရရန္လည္း မျပဳၾကကုန္ဘိသနည္း၊ အျမင္မွန္ရျခင္းသို႔လည္း မေရာက္ၾကကုန္ဘိသနည္း။ (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက်္ားတို႔ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္သင္တို႔အား ရွည္ၾကာစြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြားမဲ့ရန္ ဆင္းရဲရန္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၄၉၂။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ မျပတ္ေအာက္ေမ့ထိုက္ကုန္ေသာ, ခ်စ္ျခင္းကိုျပဳတတ္ကုန္ေသာ, ေလးစားျခင္းကိုျပဳတတ္ကုန္ေသာ ဤေျခာက္ပါးေသာတရားတို႔သည္ သိမ္းသြင္းရန္ ဝါဒမကြဲျပားရန္ ညီညြတ္ရန္ တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ရန္ ျဖစ္ကုန္၏။ အဘယ္ေျခာက္ပါးတို႔နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းအား သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၌ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေစ၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေစ ကာယကံေမတၱာသည္ ေရွး႐ႈတည္၏။ မျပတ္ေအာက္ေမ့ထိုက္ေသာ ခ်စ္ျခင္းကိုျပဳတတ္ေသာ ေလးစားျခင္းကိုျပဳတတ္ေသာ ဤတရားသည္လည္း သိမ္းသြင္းရန္ ဝါဒမကြဲျပားရန္ ညီၫြတ္ရန္တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ရန္ ျဖစ္၏။ (၁)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းအား သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၌ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေစ၊ မ်က္ကြယ္ ျဖစ္ေစဝစီကံေမတၱာသည္ ေရွး႐ႈတည္၏။ မျပတ္ေအာက္ေမ့ထိုက္ေသာ ခ်စ္ျခင္းကိုျပဳတတ္ေသာ ေလးစားျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ဤတရားသည္လည္း သိမ္းသြင္းရန္ ဝါဒမကြဲျပားရန္ ညီၫြတ္ရန္ တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ရန္ ျဖစ္၏။ (၂)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္ တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းအား သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၌ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေစ၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေစ မေနာကံေမတၱာသည္ ေရွး႐ႈတည္၏။ မျပတ္ေအာက္ေမ့ထိုက္ေသာ ခ်စ္ျခင္းကိုျပဳတတ္ေသာေလးစားျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ဤတရားသည္လည္း သိမ္းသြင္းရန္ ဝါဒမကြဲျပားရန္ ညီၫြတ္ရန္တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ရန္ ျဖစ္၏။ (၃)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းအား တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာျဖစ္ကုန္ေသာ တရားသျဖင့္ရကုန္ ေသာလာဘ္တို႔ကို အယုတ္ဆံုးအားျဖင့္ သပိတ္အတြင္းရွိ ဆြမ္းမွ်ကိုေသာ္လည္း မခြဲျခားဘဲ သံုးေဆာင္ျခင္းရွိ၏၊ အက်င့္သီလရွိေသာ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေသာ သံုးေဆာင္ျခင္းရွိ၏။ မျပတ္ေအာက္ေမ့ထိုက္ေသာ ခ်စ္ျခင္းကိုျပဳတတ္ေသာ ေလးစားျခင္းကိုျပဳတတ္ေသာ ဤတရားသည္လည္း သိမ္းသြင္းရန့္ဝါဒမကြဲျပားရန္ ညီၫြတ္ရန္ တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ရန္ ျဖစ္၏။ (၄)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ မက်ဳိးမေပါက္ မေျပာက္မက်ားကုန္ေသာ၊ တဏွာ့ကြၽန္အျဖစ္မွ ေတာ္လွန္ျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ၊ ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းထိုက္ကုန္ေသာ၊ အမွားအသံုးသပ္မခံရကုန္ေသာ၊ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ေစာင့္စည္းမႈ သီလမ်ဳိးတို႔၌ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေစ၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေစ ေစာင့္စည္းမႈသီလတူသည္၏အျဖစ္သို႔ ေရာက္လ်က္ေန၏။ မျပတ္ေအာက္ေမ့ထိုက္ေသာ ခ်စ္ျခင္းကိုျပဳတတ္ေသာ ေလးစားျခင္းကိုျပဳတတ္ေသာ ဤတရားသည္လည္း သိမ္းသြင္းရန္ ဝါဒမကြဲျပားရန္ ညီၫြတ္ရန္ တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ရန္ ျဖစ္၏။ (၅)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္ တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ျဖဴစင္ေသာ (ဝဋ္ဆင္းရဲမွ) ထုတ္ေဆာင္တတ္ေသာထိုအတိုင္းျပဳသူအား ေကာင္းစြာ ဝဋ္ဆင္းရဲကုန္ရန္ျဖစ္ေသာ အယူမ်ဳိး၌ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေစ၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေစ အယူတူသည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္လ်က္ ေန၏။ မျပတ္ေအာက္ေမ့ထိုက္ေသာ ခ်စ္ျခင္းကိုျပဳတတ္ေသာ ေလးစားျခင္းကိုျပဳတတ္ေသာ ဤတရားသည္လည္းသိမ္းသြင္းရန္ ဝါဒမကြဲျပား ရန္ ညီၫြတ္ရန္ တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ရန္ ျဖစ္၏။ (၆)

ရဟန္းတို႔ မျပတ္ေအာက္ေမ့ထိုက္ေသာ ခ်စ္ျခင္းကိုျပဳတတ္ေသာ ေလးစားျခင္းကိုျပဳတတ္ေသာ ဤတရားေျခာက္ပါးတို႔သည္ သိမ္းသြင္းရန္ ဝါဒမကြဲျပားရန္ ညီၫြတ္ရန္ တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ရန္ ျဖစ္ ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ မျပတ္ေအာက္ေမ့ထိုက္ေသာ ဤတရားေျခာက္ပါးတို႔တြင္ ဝဋ္မွထုတ္ေဆာင္တတ္ေသာထိုအတိုင္းျပဳသူအား ေကာင္းစြာ ဝဋ္ဆင္းရဲကုန္ရန္ျဖစ္သည့္ ျဖဴစင္ေသာ ဤအယူသည္ အခ်က္အျခာျဖစ္၏၊ စု႐ံုးရာ ျဖစ္၏၊ ေပါင္းဆံုရာ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား အထြတ္တပ္ေသာအိမ္၌ အထြတ္သည္ အခ်က္အျခာ စု႐ံုးရာ ေပါင္း ဆံုရာျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္ မျပတ္ေအာက္ေမ့ထိုက္ေသာ ဤတရားေျခာက္ပါးတို႔တြင္ ဝဋ္မွ ထုတ္ေဆာင္တတ္ေသာ ထိုအတိုင္းျပဳသူအား ေကာင္းစြာ ဝဋ္ဆင္းရဲကုန္ရန္ျဖစ္သည့္ ျဖဴစင္ေသာ ဤအယူသည္အခ်က္အျခာ ျဖစ္၏၊ စု႐ံုးရာ ျဖစ္၏၊ ေပါင္းဆံုရာ ျဖစ္၏။

၄၉၃။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ဝဋ္မွထုတ္ေဆာင္တတ္သည့္ ျဖဴစင္ေသာ ဤအယူသည္ ထို အတိုင္းျပဳသူအား ေကာင္းစြာ ဝဋ္ဆင္းရဲကုန္ရန္ ျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ေတာသို႔ ကပ္၍ျဖစ္ေစ၊ သစ္ပင္ရင္းသို႔ ကပ္၍ျဖစ္ေစ၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္၍ျဖစ္ေစ ယင္းထႂကြမႈမ်ဳိးျဖင့္ထႂကြေသာစိတ္ ရွိသည္ျဖစ္၍ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ငါမသိႏိုင္ မျမင္ႏိုင္ေလာက္ေသာ အတြင္းသႏၲာန္၌မပယ္ရေသးေသာ ထႂကြမႈမ်ဳိးသည္ ငါ့အား ရွိေသးသေလာဟု ဆင္ျခင္၏။

ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ ရဟန္းသည္ ကာမဂုဏ္တပ္မက္မႈ ‘ကာမရာဂ ထႂကြသည္ျဖစ္မူ ထႂကြေသာစိတ္ရွိသည္သာ ျဖစ္၏။ အကယ္၍ ရဟန္းသည္ ဖ်က္ဆီးလိုမႈ ‘ဗ်ာပါဒ’ထႂကြသည္ျဖစ္မူ ထႂကြေသာစိတ္ရွိသည္သာ ျဖစ္၏။ အကယ္၍ ရဟန္းသည္ ထိုင္းမိႈင္းမႈ ‘ထိနမိဒၶ’ထႂကြသည္ျဖစ္မူ ထႂကြေသာစိတ္ရွိသည္သာ ျဖစ္၏။ အကယ္၍ ရဟန္းသည္ ပ်ံ႕လြင့္မႈ ‘ဥဒၶစၥ’ ေနာင္တပူပန္မႈ ‘ကုကၠဳစၥ’ ထႂကြသည္ျဖစ္မူထႂကြေသာစိတ္ရွိသည္သာ ျဖစ္၏။ အကယ္၍ ရဟန္းသည္ ေတြးေတာ ယံုမွားမႈ ‘ဝိစိကိစၧာ’ ထႂကြသည္ျဖစ္မူ ထႂကြေသာစိတ္ရွိသည္သာ ျဖစ္၏။ အကယ္၍ ရဟန္းသည္ ဤမ်က္ေမွာက္ေလာကကိုၾကံစည္ျခင္း၌ ေလ့လာသည္ျဖစ္မူ ထႂကြေသာ စိတ္ရွိသည္သာ ျဖစ္၏။ အကယ္၍ ရဟန္းသည္ တမလြန္ေလာကကိုၾကံစည္ျခင္း၌ ေလ့လာသည္ျဖစ္မူ ထႂကြေသာစိတ္ရွိသည္သာ ျဖစ္၏။ အကယ္၍ ရဟန္းသည္ ျငင္းခံုခိုက္ရန္ျဖစ္သည္ျဖစ္၍ ဝါဒကြဲျပားျခင္းသို႔ ေရာက္ၿပီးလွ်င္ အခ်င္းခ်င္း ႏႈတ္လွံထိုးလ်က္ေနမူ ထႂကြေသာစိတ္ရွိသည္သာ ျဖစ္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ”ယင္းထႂကြမႈမ်ဳိးျဖင့္ ထႂကြေသာစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာငါမသိႏိုင္ မျမင္ႏိုင္ေလာက္ေသာ အတြင္းသႏၲာန္၌ မပယ္ရေသးေသာ ထႂကြမႈမ်ဳိးသည္ ငါ့အား မရွိ၊ သစၥာတို႔ကို သိရန္ ငါသည္ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ ထားၿပီးၿပီ” ဟု သိ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ေလာကမွ့လြန္ေျမာက္၍ ပုထုဇဥ္တို႔ႏွင့္ မဆက္ဆံသည့္ ျဖဴစင္ေသာ ဤပဌမ (ပစၥေဝကၡဏာ) ဉာဏ္ကို ရၿပီ။

၄၉၄။ ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကသည္ ”ငါသည္ ဤအယူကိုမွီဝဲ၍ ပြားေစ၍ မ်ားစြာျပဳ၍ မိမိစိတ္ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ရသေလာ၊ မိမိစိတ္ၿငိမ္းေအးျခင္းကို ရသေလာ” ဟုဆင္ျခင္၏။ ထိုတပည့္သာဝကသည္ ”ငါသည္ ဤအယူကို မွီဝဲပြားေစ၍ မ်ားစြာျပဳ၍ မိမိစိတ္ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ရ၏၊ မိမိ စိတ္ၿငိမ္းေအးျခင္းကို ရ၏” ဟု သိ၏။ ထိုတပည့္သာဝကသည္ ေလာကမွ လြန္ေျမာက္၍ပုထုဇဥ္တို႔ႏွင့္ မဆက္ဆံသည့္ ျဖဴစင္ေသာ ဤဒုတိယ (ပစၥေဝကၡဏာ) ဉာဏ္ကို ရ၏။

၄၉၅။ ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကသည္ ”ဤသာသနာေတာ္မွအပ၌ ငါျပည့္စံုေနေသာ အယူ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ တစ္ပါးေသာ သမဏျဖစ္ေစ၊ ျဗာဟၼဏျဖစ္ေစရွိေသးသေလာ” ဟု ဆင္ျခင္၏။ ထိုတပည့္သာဝကသည္ ”ဤသာသနာေတာ္မွ အပ၌ ငါျပည့္စံုေနေသာအယူ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ တစ္ပါးေသာ သမဏျဖစ္ေစ၊ ျဗာဟၼဏျဖစ္ေစ မရွိ” ဟု သိ၏။ ထိုတပည့္သာဝကသည္ ေလာကမွ လြန္ေျမာက္၍ ပုထုဇၨဥ္တို႔ႏွင့္ မဆက္ဆံသည့္ ျဖဴစင္ေသာ ဤတတိယ (ပစၥေဝကၡဏာ) ဉာဏ္ကို ရ၏။

၄၉၆။ ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကသည္ ”အယူႏွင့္ ျပည့္စံု သည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပည့္စံုေနေသာ ထံုးတမ္းစဥ္လာ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ငါလည္း ျပည့္စံု၏” ဟု ဆင္ျခင္၏။ ရဟန္းတို႔ အယူႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အဘယ္သို႔ သေဘာရွိေသာ ထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ ျပည့္စံုသနည္း။ ရဟန္းတို႔ အယူႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အာပတ္မွ ထႏိုင္ေကာင္းေသာ အာပတ္မ်ဳိးသို႔ေရာက္ေစကာမူ ထိုအာပတ္ကို လ်င္ျမန္စြာပင္ ျမတ္စြာဘုရားထံ၌ျဖစ္ေစ၊ ပညာရွိသီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ထံ၌ျဖစ္ေစ (ေဒသနာ) ၾကား၏၊ ေဖာ္ျပ၏၊ ေပၚလြင္ေအာင္ ျပဳ၏၊ (ေဒသနာ) ၾကားၿပီး၍ ေဖာ္ျပၿပီး၍ ေပၚလြင္ေအာင္ ျပဳၿပီး၍ ေနာင္အခါ၌ ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ဤသည္ကား အယူႏွင့္ျပည့္စံုေသာပုဂၢိဳလ္၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာတည္း။

ရဟန္းတို႔ ပက္လက္အိပ္အရြယ္ျဖစ္ေသာ ကေလးသူငယ္ လူမမယ္သည္ လက္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေျချဖင့္ျဖစ္ေစ မီးက်ီးခဲကို ထိလွ်င္ လ်င္ျမန္စြာပင္ ျပန္႐ုတ္သကဲ့သို႔ ဤအတူပင္ အာပတ္မွ ထႏိုင္ေကာင္းေသာအာပတ္မ်ဳိးသို႔ ေရာက္ေစကာမူ ထိုအာပတ္ကို လ်င္ျမန္စြာပင္ ျမတ္စြာဘုရားထံ၌ျဖစ္ေစ၊ ပညာရွိသီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ထံ၌ျဖစ္ေစ (ေဒသနာ) ၾကား၏၊ ေဖာ္ျပ၏၊ ေပၚလြင္ေအာင္ ျပဳ၏၊ (ေဒသနာ) ၾကားၿပီး၍ေဖာ္ျပၿပီး၍ ေပၚလြင္ေအာင္ ျပဳၿပီး၍ ေနာင္အခါ၌ ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ဤသည္ကား အယူႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာတည္း။ ထိုတပည့္သာဝကသည္ ”အယူႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ျပည့္စံုေနေသာ ထံုးတမ္းစဥ္လာ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ငါလည္း ျပည့္စံု၏” ဟု သိ၏။ ထိုတပည့္သာဝကသည္ေလာကမွ လြန္ေျမာက္၍ ပုထုဇဥ္တို႔ႏွင့္ မဆက္ဆံသည့္ ျဖဴစင္ေသာ ဤစတုတၳ (ပစၥေဝကၡဏာ) ဉာဏ္ကိုရ၏။

၄၉၇။ ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကသည္ ”အယူႏွင့္ ျပည့္စံုေနသည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပည့္စံုေနေသာ ထံုးတမ္းစဥ္လာ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ငါလည္း ျပည့္စံု၏” ဟု ဆင္ျခင္၏။ ရဟန္းတို႔ အယူႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အဘယ္သို႔ သေဘာရွိေသာ ထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ျပည့္စံုသနည္း။ ရဟန္းတို႔ အယူႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၏ ထိုထို ဤဤအမႈႀကီးငယ္တို႔၌ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ေနေစကာမူ ျမင့္ျမတ္ေသာ ကိုယ္က်င့္သီလေလ့က်င့္ခန္း ‘အဓိသီလသိကၡာ’၊ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ေလ့က်င့္ခန္း ‘အဓိစိတၱ သိကၡာ’၊ ျမင့္ျမတ္ေသာ ပညာေလ့က်င့္ခန္း ‘အဓိပညာသိကၡာ’ ၌ အလြန္ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိ၏။ ဤသည္ကား အယူႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာပင္တည္း။

ရဟန္းတို႔ သားငယ္ရွိေသာ ႏြားမသည္ ျမက္ကိုလည္း ဆြဲစား၏၊ ႏြားငယ္ကိုလည္း ေစာင့္ငဲ့့ၾကည့္႐ႈသကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္ အယူႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၏ ထိုထို ဤဤအမႈႀကီးငယ္တို႔၌ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ေနေစကာမူ ျမင့္ျမတ္ေသာ ကိုယ္က်င့္သီလေလ့က်င့္ခန္း ‘အဓိသီလသိကၡာ’၊ ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္ ေလ့က်င့္ခန္း ‘အဓိစိတၱသိကၡာ’၊ ျမင့္ျမတ္ေသာ ပညာေလ့က်င့္ခန္း ‘အဓိပညာသိကၡာ’၌ အလြန္ငဲ့ကြက္ျခင္း ရွိ၏။ ဤသည္ကား အယူႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ထံုးတမ္းစဥ္လာပင္တည္း။

ထိုတပည့္သာဝကသည္ ”အယူႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပည့္စံုေနေသာ ထံုးတမ္းစဥ္လာ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ငါလည္း ျပည့္စံု၏” ဟု သိ၏။ ထိုတပည့္သာဝကသည္ ေလာကမွ လြန္ေျမာက္၍ပုထုဇဥ္တို႔ႏွင့္ မဆက္ဆံသည့္ ျမတ္ေသာ ဤပၪၥမ (ပစၥေဝကၡဏာ) ဉာဏ္ကို ရ၏။

၄၉၈။ ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကသည္ ”အယူႏွင့္ ျပည့္စံု သည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပည့္စံုေနေသာအား အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ငါလည္း ျပည့္စံု၏” ဟု ဆင္ျခင္၏။

ရဟန္းတို႔ အယူႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အဘယ္သို႔သေဘာရွိေသာ အားႏွင့္ ျပည့္စံုသနည္း။ ရဟန္းတို႔ အယူႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားထားေသာ ဓမၼ ဝိနယကို ေဟာၾကားလတ္ေသာ္ အလိုရွိသည္ကို ျပဳ၍ ႏွလံုးသြင္း၍ အလံုးစံုေသာစိတ္ျဖင့္ မွတ္သား၍ နားစိုက္လ်က္တရားကို နာ၏။ ဤသည္ကား အယူႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အားတည္း။ ထိုတပည့္သာဝကသည္ ”အယူႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပည့္စံုေနေသာ စြမ္းအား အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ငါလည္း ျပည့္စံု၏” ဟုသိ၏။ ထိုတပည့္သာဝကသည္ ေလာကမွ လြန္ေျမာက္၍ ပုထုဇၨဥ္တို႔ႏွင့္ မဆက္ဆံသည့္ ျဖဴစင္ေသာဤဆ႒ (ပစၥေဝကၡဏာ) ဉာဏ္ကို ရ၏။

၄၉၉။ ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကသည္ ”အယူႏွင့္ ျပည့္စံု သည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပည့္စံုေနေသာ အားအမ်ဳိးအစားႏွင့္ ငါလည္း ျပည့္စံု၏” ဟု ဆင္ျခင္၏။

ရဟန္းတို႔ အယူႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အဘယ္သို႔သေဘာရွိေသာ အားႏွင့္ ျပည့္စံုသနည္း။ ရဟန္းတို႔ အယူႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာ ဓမၼ ဝိနယကို ေဟာၾကားလတ္ေသာ္ အနက္အဓိပၸါယ္နားလည္မႈကို ရ၏၊ စကားနားလည္မႈကို ရ၏၊ တရားႏွင့္စပ္ေသာ ဝမ္းေျမာက္မႈကို ရ၏။ ဤသည္ကား အယူႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အားတည္း။ ထိုတပည့္သာဝကသည္ ”အယူႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပည့္စံုေနေသာ အားႏွင့္ ငါလည္း ျပည့္စံု၏” ဟု သိ၏။ ထိုတပည့္သာဝကသည္ ေလာကမွ လြန္ေျမာက္၍ ပုထုဇဥ္တို႔ႏွင့္ မဆက္ဆံသည့္ ျဖဴစင္ေသာ ဤသတၱမ (ပစၥေဝကၡဏာ) ဉာဏ္ကို ရ၏။

၅ဝဝ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ အဂၤါခုနစ္ပါးတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကသည္ေသာတာပတၱိဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေသာအားျဖင့္ ထံုးတမ္းစဥ္လာကို ေကာင္းစြာ စူးစမ္းၿပီးၿပီ။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ အဂၤါခုနစ္ပါးတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကသည္ ေသာတာပတၱိဖိုလ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသူ ျဖစ္၏ဟု ဤတရားစကားကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။

ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားစကားကို ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းေျမာက္ၾကကုန္၏။

ရွစ္ခုေျမာက္ ေကာသမၺိယသုတ္ၿပီး၏။