မန ၅၅: ဇီဝကသုတ္

၅၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ အဘယမင္းသား ေမြးစားေသာ ဇီဝက၏သရက္ဥယ်ာဥ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အဘယမင္းသား ေမြးစားေသာ ဇီဝကသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ ဤသို႔ေသာ စကားကို ၾကားဖူးပါ၏-‘ရဟန္းေဂါတမကိုရည္ညႊန္း၍ သတၱဝါကို သတ္ၾကကုန္၏၊ ရည္ညႊန္း၍ ျပဳေသာ မိမိကိုစြဲ၍ ျပဳေသာ ထိုအသားကို ရဟန္းေဂါတမသည္ သိလ်က္ သံုးေဆာင္စားေသာက္၏’ဟု ၾကားရပါသည္။ အသွ်င္ဘုရား ‘ရဟန္းေဂါတမကို့ရည္ညႊန္း၍ သတၱဝါကို သတ္ၾကကုန္၏၊ ရည္ညႊန္း၍ ျပဳေသာ မိမိကိုစြဲ၍ ျပဳေသာ ထိုအသားကိုရဟန္းေဂါတမသည္ သိလ်က္ သံုးေဆာင္စားေသာက္၏’ဟု ဤသို႔ေျပာဆိုေသာ သူတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားအရ ေျပာဆိုသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါကုန္၏ေလာ၊ ျမတ္စြာဘုရားကို မဟုတ္မမွန္ေသာအားျဖင့္မစြပ္စြဲဘဲလည္း ရွိၾကပါကုန္၏ေလာ၊ အေၾကာင္းမွန္ကိုလည္း အေၾကာင္းမွန္အား ေလ်ာ္စြာေျပာၾကားၾကပါ ကုန္၏ေလာ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားကို လိုက္၍ ေျပာဆိုျခင္းသည္သူတစ္ပါးကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ အေၾကာင္း ရွိသည္ျဖစ္၍ ကဲ့ရဲ႕စရာအေၾကာင္းသည္ အနည္းငယ္မွ်မျဖစ္ပါသေလာ”ဟု ေလွ်ာက္၏။

၅၂။ ဇီဝက ”ရဟန္းေဂါတမကို ရည္ညႊန္း၍ သတၱဝါကို သတ္ၾကကုန္၏၊ ရည္ညႊန္း၍ ျပဳေသာ မိမိကိုစြဲ၍ျပဳေသာ ထိုအသားကို ရဟန္းေဂါတမသည္ သိလ်က္ သံုးေဆာင္စားေသာက္၏”ဟု ေျပာ ဆိုၾကေသာသူတို႔သည္ ငါ၏ စကားကို လိုက္၍ ေျပာဆိုသူမ်ား မဟုတ္ကုန္၊ ငါ့ကို မဟုတ္မမွန္ေသာ အားျဖင့္စြပ္စြဲၾကကုန္၏။ ဇီဝက သံုးပါးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ အသားကို မသံုးေဆာင္ေကာင္းဟူ၍ ငါေဟာၾကား၏။ ျမင္ျခင္း၊ ၾကားျခင္း၊ ယံုမွားျခင္းဟူေသာ ဤသံုးပါးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ အသားကိုမသံုးေဆာင္ေကာင္းဟူ၍ ငါ ေဟာၾကား၏။ ဇီဝက သံုးပါးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ အသားကို သံုးေဆာင္ေကာင္း၏ဟူ၍ ငါ ေဟာၾကား၏။ မျမင္ျခင္း၊ မၾကားျခင္း၊ ယံုမွားမရွိျခင္း ဟူေသာ ဤသံုးပါးေသာအေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ အသားကို သံုးေဆာင္ေကာင္း၏ ဟူ၍ ငါ ေဟာၾကား၏။

၅၃။ ဇီဝက ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ တစ္ခုခုေသာ ရြာကိုလည္းေကာင္း နိဂံုးကိုလည္း ေကာင္းမွီ၍ ေန၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ခ်စ္ျခင္း ‘ေမတၱာ’ ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာအရပ္ကို ပ်ံ႕ႏံွ႕ ေစ၍ေန၏၊ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္အရပ္ကို။ သံုးခုေျမာက္အရပ္ကို။ ေလးခုေျမာက္အရပ္ကို။ ဤနည္းျဖင့္အထက္ေအာက္ဖီလာ အရပ္ကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ အလံုးစံုေသာအရပ္ အလံုးစံုေသာသတၱဝါတို႔၌ မိမိႏွင့္တူစြာ သတၱဝါအားလံုးပါရွိေသာ သတၱေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာ ျမတ္ေသာ အပိုင္းအျခားမရွိေသာရန္မရွိ ေသာ ေၾကာင့္ၾကမရွိေသာ ေမတၱာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။

ထိုရဟန္းကို သူႂကြယ္သည္လည္းေကာင္း၊ သူႂကြယ္၏သားသည္လည္းေကာင္း ခ်ဥ္းကပ္၍ နက္ျဖန္အတြက္ ဆြမ္းစားပင့္၏၊ ဇီဝကရဟန္းသည္ အလိုရွိသည္ျဖစ္၍သာလွ်င္ လက္ခံ၏။ ထိုရဟန္းသည္ထိုညဥ္႕ကို လြန္သျဖင့္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္လ်က္ သပိတ္သကၤန္းကို ယူ၍ သူႂကြယ္၏လည္းေကာင္း၊ သူႂကြယ္ သား၏လည္းေကာင္း အိမ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏။ ထိုရဟန္းကို ထိုသူႂကြယ္သည္လည္းေကာင္း၊ ထိုသူႂကြယ္၏သားသည္လည္းေကာင္း မြန္ျမတ္ေသာဆြမ္းျဖင့္ လုပ္ေကြၽး၏၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါ့အား ဤသူႂကြယ္သည္လည္းေကာင္း၊ သူႂကြယ္၏သားသည္လည္းေကာင္း မြန္ျမတ္ေသာဆြမ္းျဖင့္ လုပ္ေကြၽးပါမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ မျဖစ္၊ ”ငါ့အား ဤသူႂကြယ္သည္လည္းေကာင္း၊ ဤသူႂကြယ္၏သားသည္လည္းေကာင္း ေနာင္အခါ၌လည္း ဤသို႔ေသာ မြန္ျမတ္ေသာ ဆြမ္းျဖင့္ လုပ္ေကြၽးပါမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု ဤသို႔လည္း ထိုရဟန္းအား အၾကံသည္မျဖစ္၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုဆြမ္းကို မတပ္မက္ မေတြေဝ မစြဲလမ္းမူ၍ အျပစ္ကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း အဆင္အျခင္ရွိသည္ျဖစ္၍ သံုးေဆာင္၏။

ဇီဝက ထိုစကားကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအခါ၌ မိမိဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ေစ့ေဆာ္သေလာ၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ေစ့ေဆာ္သေလာ၊ မိမိသူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးလံုးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ေစ့ေဆာ္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မေစ့ေဆာ္ပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဇီဝက ထိုရဟန္းသည္ ထိုအခါ၌ အျပစ္မရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ အာဟာရကို သံုးေဆာင္သည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မွန္ပါသည္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ အသွ်င္ဘုရား ”ျဗဟၼာသည္ေမတၱာျဖင့္ ေနေလ့ရွိ၏”ဟူေသာ ဤစကားကို တပည့္ေတာ္ ၾကားဖူးပါသည္၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုျဗဟၼာႀကီး့ဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္းဟု ျမတ္စြာဘုရားကို အကြၽႏု္ပ္ မ်က္ျမင္ေတြ႕ရပါသည္၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေမတၱာျဖင့္ ေနေလ့ရွိေတာ္မူပါေပသည္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဇီဝက အၾကင္ရာဂေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒါသေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေမာဟေၾကာင့္လည္းေကာင္းဆင္းရဲျဖစ္ရာ၏၊ ငါဘုရားသည္ ထိုရာဂ ေဒါသ ေမာဟကို ပယ္ၿပီးၿပီ၊ အျမစ္ကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီးၿပီ၊ (ႏုတ္ၿပီးေသာ) ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးၿပီ၊ (အသစ္) မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ေနာင္အခါ ျဖစ္ျခင္းသေဘာမရွိေတာ့ေခ်။ ဇီဝက သင္သည္ ဤသေဘာကို ရည္ရြယ္လ်က္ အကယ္၍ ေျပာဆိုသည္ျဖစ္အံ့၊ ”ငါဘုရားသည္ သင္၏ ထိုစကားကို ခြင့္ျပဳ၏”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ ဤသေဘာကိုသာလွ်င္ ရည္ရြယ္၍ ေျပာဆိုပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၅၄။ ဇီဝက ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ တစ္ခုခုေသာ ရြာကိုလည္ေကာင္း၊ နိဂံုးကိုလည္း ေကာင္းအမွီျပဳ၍ ေန၏၊ ထိုရဟန္းသည္ သနားျခင္း ‘ကရုဏာ’ ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ပ။ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ‘မုဒိတာ’ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ပ။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာအရပ္ကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္အရပ္ကို။ သံုးခုေျမာက္အရပ္ကို။ ေလးခုေျမာက္အရပ္ကို။ ဤနည္းျဖင့္ အထက္ေအာက္ ဖီလာ အရပ္ကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ အလံုးစံုေသာ အရပ္ အလံုးစံုေသာသတၱဝါတို႔၌ မိမိႏွင့္တူစြာ သတၱဝါအား လံုးပါရွိေသာ သတၱေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာ ျမတ္ေသာ အပိုင္းအျခားမရွိေသာ ရန္မရွိေသာ ေၾကာင့္ၾကမရွိေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ ၍ ေန၏။

ထိုရဟန္းကို သူႂကြယ္သည္လည္းေကာင္း၊ သူႂကြယ္၏သားသည္လည္းေကာင္း ခ်ဥ္းကပ္၍ နက္ျဖန္အတြက္ ဆြမ္းစားပင့္၏၊ ဇီဝက ရဟန္းသည္ အလိုရွိသည္ျဖစ္၍သာလွ်င္ လက္ခံ၏။ ထိုရဟန္းသည္ထိုညဥ္႕ကို လြန္သျဖင့္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္လ်က္ သပိတ္သကၤန္းကို ယူ၍ သူႂကြယ္၏လည္းေကာင္း၊ သူႂကြယ္ သား၏လည္းေကာင္း အိမ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏။ ထိုရဟန္းကို ထိုသူႂကြယ္သည္လည္းေကာင္း၊ ထိုသူႂကြယ္၏သားသည္လည္းေကာင္း မြန္ျမတ္ေသာဆြမ္းျဖင့္ လုပ္ေကြၽး၏၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါ့အား ဤသူႂကြယ္သည္လည္းေကာင္း၊ ဤသူႂကြယ္၏သားသည္လည္းေကာင္း မြန္ျမတ္ေသာဆြမ္းျဖင့္ လုပ္ေကြၽးပါမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ မျဖစ္၊ ”ငါ့အား ဤသူႂကြယ္သည္လည္းေကာင္း၊ ဤသူႂကြယ္၏သားသည္လည္းေကာင္း ေနာင္အခါ၌လည္း ဤသို႔ေသာ မြန္ျမတ္ေသာဆြမ္းျဖင့္ လုပ္ေကြၽးပါမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု ဤသို႔လည္း ထိုရဟန္းအား အၾကံမျဖစ္၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုဆြမ္းကို မတပ္မက္ မေတြေဝ မစြဲလမ္းမူ၍ အျပစ္ကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း အဆင္အျခင္ရွိသည္ျဖစ္၍ သံုးေဆာင္၏။

ဇီဝက ထိုစကားကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအခါ၌ မိမိဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ေစ့ေဆာ္သေလာ၊ သူတစ္ပါးဆင္းရဲျခင္းငွါလည္း ေစ့ေဆာ္သေလာ၊ မိမိသူတစ္ပါးႏွစ္ဦးလံုးဆင္းရဲျခင္း ငွါလည္း ေစ့ေဆာ္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရားမေစ့ေဆာ္ပါ (ဟု ေလွ်ာက္၏)။ ဇီဝက ထိုရဟန္းသည္ ထိုအခါ၌ အျပစ္မရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာအာဟာရကို သံုးေဆာင္သည္ မဟုတ္ ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မွန္ပါသည္ (ဟု ေလွ်ာက္၏)။ အသွ်င္ဘုရား ”ျဗဟၼာသည္ ဥေပကၡာျဖင့္ ေနေလ့ရွိ၏” ဟူေသာဤစကားကို တပည့္ေတာ္ ၾကားဖူးပါသည္၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုျဗဟၼာ ႀကီးဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္းဟုျမတ္စြာဘုရားကို အကြၽႏု္ပ္ မ်က္ျမင္ေတြ႕ရပါသည္၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဥေပကၡာျဖင့္ေနေလ့ရွိေတာ္မူပါေပသည္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဇီဝက အၾကင္ ရာဂေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေဒါသေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေမာဟေၾကာင့္လည္းေကာင္းဆင္းရဲျခင္း မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း အမ်က္ထြက္ျခင္း ျဖစ္ရာ၏၊ ငါဘုရားသည္ ထို ရာဂ ေဒါသ ေမာဟကို့ပယ္ၿပီးၿပီ၊ အျမစ္ကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီးၿပီ၊ (ႏုတ္ၿပီးေသာ) ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးၿပီ၊ (အသစ္) မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ေနာင္အခါ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ မရွိေတာ့ေခ်။ ဇီဝက သင္သည္ ဤသေဘာကို ရည္ရြယ္၍ အကယ္၍ ေျပာဆိုသည္ ျဖစ္အံ့၊ ”ငါဘုရားသည္ သင္၏ ထိုစကားကို ခြင့္ျပဳ၏”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ ဤသေဘာကိုသာလွ်င္ ရည္ရြယ္၍ ေျပာဆိုပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၅၅။ ဇီဝက ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္းေကာင္း ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားကိုလည္းေကာင္း ရည္ညႊန္း၍ သတၱဝါကို သတ္ျဖတ္ညႇဥ္းဆဲေသာ ထိုသူႂကြယ္သည္ ငါးပါးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ မ်ားစြာေသာမေကာင္းမႈကို ျဖစ္ပြါးေစ၏။ ထိုသူႂကြယ္ သည္ ”သြားၾကေလကုန္၊ ဤမည္ေသာ သတၱဝါကို ေဆာင္ယူခဲ့ၾကကုန္”ဟု ဤသို႔ ေျပာဆိုေသာ ဤေရွးဦးစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ မ်ားစြာေသာ မေကာင္းမႈကို ျဖစ္ပြါးေစ၏။ ထိုသူသည္ လည္ပင္း၌ ဖြဲ႕ခ်ည္၍ အေဆာင္ခံရေသာ သတၱဝါ၏ ကိုယ္ဆင္းရဲ စိတ္ဆင္းရဲခံစားရျခင္းဟူေသာ ဤႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ မ်ားစြာေသာ မေကာင္းမႈကို ျဖစ္ပြါးေစ၏။ ထိုသူသည္ ”သြားၾကကုန္၊ ဤသတၱဝါကို သတ္ခဲ့ၾကေလကုန္”ဟု ဤသို႔ ေျပာဆိုေသာ ဤသံုးခုေျမာက္အေၾကာင္းျဖင့္ မ်ားစြာေသာ မေကာင္းမႈကို ျဖစ္ပြါးေစ၏။ ထိုသူသည္ အသတ္ခံရေသာ သတၱဝါ၏ ကိုယ္ဆင္းရဲ စိတ္ဆင္းရဲ ခံစားရျခင္းဟူေသာ ဤေလးခု ေျမာက္အေၾကာင္းျဖင့္ မ်ားစြာေသာ မေကာင္းမႈကိုျဖစ္ပြါးေစ၏။ ထိုသူသည္ ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားကိုလည္းေကာင္းမအပ္ေသာ အသားမ်ဳိးျဖင့္ အရွိန္အေစာ္မဲ့ေစျခင္းဟူေသာ ဤငါး ခုေျမာက္ အေၾကာင္းျဖင့္ မ်ားစြာေသာမေကာင္းမႈကို ျဖစ္ပြါးေစ၏။ ဇီဝက ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္းေကာင္း ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားကိုလည္းေကာင္း ရည္ညႊန္း၍ သတၱဝါကို သတ္ျဖတ္ညႇဥ္းဆဲေသာသူသည္ ဤငါးပါးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္မ်ားစြာေသာ မေကာင္းမႈကို ျဖစ္ပြါးေစ၏။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ အဘယမင္းသား ေမြးစားေသာ ဇီဝကသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရား အံ့ဖြယ္ရွိပါေပစြ၊ အသွ်င္ဘုရား မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပစြ၊ အသွ်င္ဘုရား အပ္ေသာ အာဟာရကိုသာလွ်င္ ရဟန္းေတာ္တို႔သည္ သံုးေဆာင္ၾကေပကုန္စြတကား။ အသွ်င္ဘုရား ရဟန္းေတာ္တို႔သည္ အျပစ္မရွိေသာ အာဟာရကိုသာလွ်င္ သံုးေဆာင္ၾကေပကုန္စြတကား။ အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပစြ၊ အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိပါေပစြ။ပ။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တပည့္ေတာ္ကို ယေန႔မွ အစျပဳ၍ အသက္ထက္ဆံုး (ရတနာသံုးပါးကို) ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္တတ္ေသာ ဥပါသကာဟူ၍ မွတ္ေတာ္မူပါဟု (ေလွ်ာက္ထားေလ၏)။

ငါးခုေျမာက္ ဇီဝကသုတ္ ၿပီး၏။