မန ၅၇: ကုကၠဳရဝတိကသုတ္

၇၈။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာလိယတိုင္း ဟလိဒၵဝသနမည္ေသာ နိဂံုး၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ေကာလိယ၏သား ႏြားက်င့္က်င့္ေသာ ပုဏၰသည္လည္းေကာင္း၊ အဝတ္မဝတ္ေသာေခြးက်င့္က်င့္ေသာ ေသနိယသည္လည္းေကာင္း ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကၿပီးလွ်င္ ေကာလိယ၏သား ႏြားက်င့္က်င့္ေသာ ပုဏၰသည္ ႐ိုေသစြာ ရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏။

အဝတ္မဝတ္ေသာ ေခြးက်င့္က်င့္ေသာ ေသနိယသည္ကား ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္း သာ့ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစ၍ ေခြးကဲ႕သို႔ ေခြ၍ တစ္ခု ေသာေနရာ၌ ေန၏။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ ေကာလိယ၏သား ႏြားက်င့္က်င့္ေသာ ပုဏၰ သည္ျမတ္စြာဘုရားကို-

”အသွ်င္ဘုရား အဝတ္မဝတ္ေသာ ေခြးက်င့္က်င့္ေသာ ဤေသနိယသည္ ျပဳႏိုင္ခဲသည္ကို ျပဳ၏၊ ေျမ၌ပစ္ခ်ထားေသာ အစာကို စား၏၊ ထိုေသနိယသည္ ထိုေခြးက်င့္ကို ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုးျပည္႕စံုစြာ ေဆာက္တည္ထား၏၊ ထိုေသနိယ၏ လားရာကား အဘယ္ပါနည္း၊ တမလြန္ေလာကသည္ကားအဘယ္ပါနည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ပုဏၰ မသင့္ေလ်ာ္ေခ်၊ ဤျပႆနာ ရွိေစဦးေလာ့၊ ငါ့ကို ဤျပႆနာကိုမေမးလင့္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း ေကာလိယ၏သား ႏြားက်င့္က်င့္ေသာပုဏၰသည္။ပ။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း ေကာလိယ၏သား ႏြားက်င့္က်င့္ေသာ ပုဏၰသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို-”အသွ်င္ ဘုရား အဝတ္မဝတ္ေသာ ေခြးက်င့္က်င့္ေသာ ဤေသနိယသည္ ျပဳႏိုင္ခဲသည္ကို ျပဳ၏၊ ေျမ၌ပစ္ခ်ထား ေသာ အစာကို စား၏၊ ထိုေသနိယသည္ ထိုေခြးက်င့္ကို ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုးျပည့္စံုစြာ ေဆာက္တည္ထား၏၊ ထိုေသနိယ၏ လားရာကား အဘယ္ပါနည္း၊ တမလြန္ေလာကသည္ကားအဘယ္ပါ နည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။

၇၉။ ပုဏၰ ငါသည္ သင့္အား ”ပုဏၰ မသင့္ေလ်ာ္ေခ်၊ ဤျပႆနာ ရွိေစဦးေလာ့၊ ငါ့ကို ဤျပႆနာကို မေမးလင့္”ဟု ဆိုေသာ္လည္း မရခဲ့၊ သို႔ျဖစ္၍ သင့္အား ငါ ေျဖၾကားေတာ့အံ့။ ပုဏၰအခ်ဳိ႕ ေသာသူသည္ ေခြးက်င့္ကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု မျပတ္မလပ္ ပြါးမ်ား၏၊ ေခြးအေလ့အထကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုမျပတ္မလပ္ ပြါးမ်ား၏၊ ေခြးစိတ္ကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု မျပတ္မလပ္ ပြါးမ်ား၏၊ ေခြးအမူအရာကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု မျပတ္မလပ္ ပြါးမ်ား၏၊ ထိုသူသည္ ေခြးက်င့္ကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု မျပတ္မလပ္ ပြါးမ်ား၍ေခြးအေလ့အထကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု မျပတ္မလပ္ ပြါးမ်ား၍ ေခြးစိတ္ကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု မျပတ္မလပ္ ပြါးမ်ား၍ေခြးအမူအရာကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု မျပတ္မလပ္ ပြါးမ်ား၍ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္ဆီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ေခြးတို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရေလ၏၊ ထိုသူမွာ ”ငါသည္ ဤအေလ့အထ ဤဝတ္ဤျခဳိးျခံေသာအက်င့္ ဤျမတ္ေသာအက်င့္ျဖင့္ ထင္ရွားေသာ နတ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မထင္ရွားေသာနတ္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ရအံ့”ဟု အကယ္၍ အယူအစဲြ ရွိျငားအံ့၊ ထိုအယူ အစဲြသည္ မွားေသာအယူအစဲြျဖစ္၏။ ပုဏၰ မွားေသာ အယူအစဲြရွိေသာသူ၏ ငရဲ၊ သို႔မဟုတ္ တိရစၧာန္မ်ဳိး ဟူေသာလားရာႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လားရာကို ငါဆို၏။ ပုဏၰ ဤသို႔လွ်င္ ေခြးက်င့္ႏွင့္ ျပည့္စံုလတ္ေသာ္ ေခြးတို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရ၏၊ မျပည့္စံုလတ္ေသာ္ ငရဲသို႔ ေရာက္ရ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ဤသို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူလတ္ေသာ္ အဝတ္မဝတ္ေသာ ေခြးက်င့္က်င့္ေသာ ေသနိယသည္ငို၏၊ မ်က္ရည္က်၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာလိယ၏သား ႏြားက်င့္က်င့္ေသာ ပုဏၰကို ”ပုဏၰ ငါသည္ သင့္အား’ပုဏၰ မသင့္ေလ်ာ္ေခ်၊ ဤျပႆနာ ရွိေစဦးေလာ့၊ ငါ့ကို ဤျပႆနာကို မေမးလင့္’ဟု ဆိုေသာ္လည္းမရခဲ့ေခ်”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္ကို ျမတ္စြာဘုရား ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကိုအကြၽႏု္ပ္ မငိုပါ၊ အသွ်င္ဘုရား စင္စစ္အားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤေခြးက်င့္ကို ရွည္ျမင့္စြာေသာကာလပတ္လံုး ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဆာက္တည္ထားမိပါ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ငိုေႂကြးမိပါ၏။ အသွ်င္ဘုရားေကာလိယ၏ သားျဖစ္ေသာ ဤပုဏၰသည္ ႏြားက်င့္က်င့္ပါ၏၊ ထိုပုဏၰသည္ ရွည္ျမင့္ စြာေသာကာလပတ္လံုး ႏြားက်င့္ကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဆာက္တည္ထား ပါ၏၊ ထိုပုဏၰ၏ လားရာကားအဘယ္ပါနည္း၊ တမလြန္ ေလာကသည္ကား အဘယ္ပါနည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ေသနိယ မသင့္ေလ်ာ္ေခ်၊ ဤျပႆနာ ရွိေစဦးေလာ့၊ ငါ့ကို ဤျပႆနာကို မေမးလင့္’ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း အဝတ္မဝတ္ေသာ ေသနိယသည္။ပ။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း အဝတ္မဝတ္ေသာ ေခြးက်င့့္က်င့္ေသာ ေသနိယသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို – ”အရွင္ဘုရား ေကာလိယ၏သား ဤပုဏၰသည္ ႏြားက်င့္က်င့္ပါ၏၊ ထိုပုဏၰသည္ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး ႏြားက်င့္ကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဆာက္တည္ထားပါ၏၊ ထိုပုဏၰ၏ လားရာကား အဘယ္ပါနည္း၊ တမလြန္ေလာကသည္ကား အဘယ္ပါနည္း”ဟုေလွ်ာက္၏။

၈ဝ။ ေသနိယ ငါသည္ သင့္အား ”ေသနိယ မသင့္ေလ်ာ္ေခ်၊ ဤျပႆနာ ရွိေစဦးေလာ့၊ ငါ့ကိုဤျပႆနာကို မေမးလင့္”ဟု ဆိုေသာ္လည္း မရခဲ့၊ သို႔ျဖစ္၍ သင့္အား ငါ့ေျဖၾကားေတာ့အံ့။ ေသနိယ အခ်ဳိ႕ ေသာသူသည္ ႏြားက်င့္ကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု မျပတ္မလပ္ ပြါးမ်ား၏၊ ႏြားအေလ့အထကိုျပည့္ျပည့္စံုစံု မျပတ္မလပ္ ပြါးမ်ား၏၊ ႏြားစိတ္ကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု မျပတ္မလပ္ ပြါးမ်ား၏၊ ႏြားအမူအရာကိုျပည့္ ျပည့္စံုစံု မျပတ္မလပ္ ပြါးမ်ား၏။

ထိုသူသည္ ႏြားက်င့္ကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု မျပတ္မလပ္ ပြါးမ်ား၍ ႏြားအေလ့အထကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုမျပတ္မလပ္ ပြါးမ်ား၍ ႏြားစိတ္ကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု မျပတ္မလပ္ ပြါးမ်ား၍ ႏြားအမူအရာကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုမျပတ္မလပ္ ပြါးမ်ား၍ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ႏြားတို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္အျဖစ္သို႔ေရာက္ရ၏၊ ထိုသူမွာ ”ငါသည္ ဤအေလ့အထ ဤဝတ္ ဤျခဳိးျခံေသာ အက်င့္ ဤျမတ္ေသာအက်င့္ျဖင့္ ထင္ရွားေသာ နတ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မထင္ရွားေသာ နတ္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္အံ့”ဟုအကယ္၍ အယူအစဲြ ရွိျငားအံ့။ ထိုအယူအစဲြသည္ မွားေသာ အယူအစဲြ ျဖစ္၏။ ေသနိယ မွားေသာအယူအစဲြ ရွိေသာသူ၏ ငရဲ၊ သို႔မဟုတ္ တိရစၧာန္မ်ဳိးဟူေသာ လားရာ ႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေသာလားရာကို ငါဆို၏။ ေသနိယ ဤသို႔လွ်င္ ႏြားအက်င့္ႏွင့္ ျပည့္စံုလတ္ေသာ္ ႏြားတို႔၏အေပါင္းအေဖာ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရ ၏၊ မျပည့္စံုလတ္ေသာ္ ငရဲသို႔ ေရာက္ရ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ဤသို႔မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ ေကာလိယ၏သား ႏြားက်င့္က်င့္ေသာ ပုဏၰသည္ ငို၏၊ မ်က္ရည္က်၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အဝတ္မဝတ္ေသာ ေခြးက်င့္က်င့္ေသာ ေသနိယကို-”ေသနိယ ငါသည္သင့္အား ‘ေသနိယ မသင့္ေလ်ာ္ေခ်၊ ဤျပႆနာ ရွိေစဦးေလာ့၊ ငါ့ကို ဤျပႆနာကို မေမးလင့္’ဟုဆိုေသာ္လည္း မရခဲ့ေခ်”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္ကို ျမတ္စြာဘုရား ဤသို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္ကို အကြၽႏု္ပ္ မငိုပါ၊ အသွ်င္ဘုရား စင္စစ္အားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤႏြားက်င့္ကို ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဆာက္တည္ထားမိပါ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ငိုေႂကြးမိပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၌ ဤသို႔ ၾကည္ၫိုပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤႏြားက်င့္ကိုစြန္႔ႏိုင္မည့္ အျခင္းအရာအားျဖင့္, အဝတ္မဝတ္ေသာ ေခြးက်င့္ က်င့္ေသာ ဤေသနိယသည္လည္းထိုေခြးက်င့္ကို စြန္႔ႏိုင္မည့္ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားေဟာျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္၏ဟု (ယံုၾကည္ပါ၏)”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပုဏၰ သို႔ျဖစ္လွ်င္ နာေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းေလာ့၊ ေဟာၾကားေပအံ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ေကာလိယ၏သား ႏြားက်င့္က်င့္ေသာ ပုဏၰသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏စကားကို ဝန္ခံ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

၈၁။ ပုဏၰ ငါကိုယ္တိုင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ ျပဳကာ ေဟာၾကားထားေသာကံတို႔သည္ ဤေလးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္း- မည္းညစ္၍ မည္းညစ္ေသာအက်ဳိးရွိေသာကံ၊ ျဖဴစင္၍ ျဖဴစင္ေသာ အက်ဳိးရွိေသာကံ၊ အမည္း အျဖဴေရာသည္ျဖစ္၍ အမည္း အျဖဴေရာေသာအက်ဳိးရွိေသာကံ၊ အမည္းအညစ္လည္းမဟုတ္ အျဖဴလည္းမဟုတ္သည္ျဖစ္၍, အမည္းအညစ္လည္းမဟုတ္ အျဖဴလည္းမဟုတ္ေသာ အက်ဳိးရွိေသာ ကံကုန္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္သည့္ ကံသည္ ရွိ၏၊ (ဤေလးပါးတို႔တည္း)။

ပုဏၰ မည္းညစ္၍ မည္းညစ္ေသာအက်ဳိးရွိေသာ ကံဟူသည္ အဘယ္နည္း-ပုဏၰ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည့္ဆင္းရဲ (ေၾကာင္းျဖစ္) ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မႈ ‘ကာယသခၤါရ’ကို ျပဳလုပ္၏၊ ဆင္းရဲ (ေၾကာင္းျဖစ္) ေသာ ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မႈ ‘ဝစီသခၤါရ’ ကို ျပဳလုပ္၏၊ ဆင္းရဲ (ေၾကာင္းျဖစ္) ေသာ စိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မႈ’မေနာသခၤါရ’ ကို ျပဳလုပ္၏။ ထိုသူသည္ ဆင္းရဲ (ေၾကာင္းျဖစ္) ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မႈကို ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္၊ ဆင္းရဲ (ေၾကာင္းျဖစ္) ေသာ ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မႈကို ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္၊ ဆင္းရဲ (ေၾကာင္းျဖစ္) ေသာ စိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မႈကို ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲေသာ ေလာကသို႔ ေရာက္ရ၏၊ ဆင္းရဲေသာေလာကသို႔ ေရာက္ရေသာ ထိုသူ႕ကို ဆင္းရဲေသာ အေတြ႕အထိတို႔သည္ ေတြ႕ထိကုန္၏၊ ထိုသူသည္ဆင္းရဲေသာ အေတြ႕အထိတို႔ ေတြ႕ထိသည္ရွိေသာ္ စင္စစ္ ဆင္းရဲေသာ ေဝဒနာကို ခံစားရ၏၊ ငရဲသို႔က်ခံရေသာ သတၱဝါတို႔ကဲ့သို႔တည္း။ ပုဏၰ ဤသို႔လွ်င္ ကံေၾကာင့္ သတၱဝါ၏ ျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ျပဳလုပ္ေသာ ကံေၾကာင့္သာလွ်င္ ျဖစ္ေပၚ၍ လာ၏၊ ထိုျဖစ္ေပၚလာေသာ သတၱဝါကိုအေတြ႕အထိတို႔သည္ ေတြ႕ထိၾကကုန္၏၊ ပုဏၰ ဤသို႔လည္း ‘သတၱဝါတို႔သည္ ကံသာလွ်င္ အေမြဥစၥာရွိကုန္၏’ ဟူ၍ ငါ ေဟာၾကား၏။ ပုဏၰ ဤကံကို မည္းညစ္၍ မည္းညစ္ေသာ အက်ဳိးရွိေသာ ကံဟူ၍ဆိုရ၏။ (၁)

ပုဏၰ ျဖဴစင္၍ ျဖဴစင္ေသာအက်ဳိးရွိေသာ ကံဟူသည္ အဘယ္နည္း-ပုဏၰ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္မဆင္းရဲ (ေၾကာင္းျဖစ္) ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မႈကို ျပဳလုပ္၏၊ မဆင္းရဲ (ေၾကာင္းျဖစ္) ေသာ ႏႈတ္ျဖင့္ျပဳလုပ္မႈကို ျပဳလုပ္၏၊ မဆင္းရဲ (ေၾကာင္းျဖစ္) ေသာ စိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မႈကို ျပဳလုပ္၏၊ ထိုသူသည္ ထိုမဆင္းရဲ (ေၾကာင္းျဖစ္) ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မႈကို ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္၊ မဆင္းရဲ (ေၾကာင္းျဖစ္) ေသာႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မႈကို ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္၊ မဆင္းရဲ (ေၾကာင္းျဖစ္) ေသာ စိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မႈကို ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ မဆင္းရဲေသာ ေလာကသို႔ ေရာက္ရ၏၊ မဆင္းရဲေသာ ေလာကသို႔ ေရာက္ေသာ ထိုသူ႕ကိုမဆင္းရဲေသာ အေတြ႕အထိတို႔သည္ ေတြ႕ထိကုန္၏၊ ထိုသူသည္ မဆင္းရဲေသာ အေတြ႕အထိတို႔ ေတြ႕ထိသည္ရွိေသာ္ စင္စစ္ ခ်မ္းသာေသာ ေဝဒနာကို ခံစားရ၏၊ သုဘကိဏွာ ျဗဟၼာတို႔ကဲ့သို႔တည္း။ ပုဏၰဤသို႔လွ်င္ ကံေၾကာင့္ သတၱဝါ၏ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ျပဳလုပ္ေသာ ကံေၾကာင့္သာလွ်င္ျဖစ္ေပၚ ၍ လာ၏၊ ထိုျဖစ္ေပၚလာေသာ သတၱဝါကို အေတြ႕အထိတို႔သည္ ေတြ႕ထိကုန္၏၊ ပုဏၰဤသို႔လည္း ‘သတၱဝါတို႔သည္ ကံသာလွ်င္ အေမြဥစၥာ ရွိကုန္၏’ ဟူ၍ ငါ ေဟာၾကား၏။ ပုဏၰ ဤကံကိုျဖဴစင္၍ ျဖဴစင္ေသာအက်ဳိးရွိေသာ ကံဟူ၍ ဆိုရ၏။ (၂)

ပုဏၰ အမည္းအျဖဴေရာသည္ျဖစ္၍ အမည္းအျဖဴေရာေသာ အက်ဳိးရွိေသာ ကံဟူသည္ အဘယ္ နည္း-ပုဏၰ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ ဆင္းရဲ (ေၾကာင္းျဖစ္) ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ မဆင္းရဲ (ေၾကာင္းျဖစ္) ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ ျပဳလုပ္၏၊ ဆင္းရဲ (ေၾကာင္းျဖစ္) ေသာႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ မဆင္းရဲ (ေၾကာင္းျဖစ္) ေသာ ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ ျပဳလုပ္၏၊ ဆင္းရဲ (ေၾကာင္းျဖစ္) ေသာ စိတ္ျဖင့္ျပဳ လုပ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ မဆင္းရဲ (ေၾကာင္းျဖစ္) ေသာစိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ ျပဳလုပ္၏၊ ထိုသူသည္ ဆင္းရဲ (ေၾကာင္းျဖစ္) ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ မဆင္းရဲ (ေၾကာင္းျဖစ္) ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္၊ ဆင္းရဲ (ေၾကာင္းျဖစ္) ေသာ ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ မဆင္းရဲ (ေၾကာင့္ျဖစ္) ေသာႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္၊ ဆင္းရဲ (ေၾကာင္းျဖစ္) ေသာ စိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ မဆင္းရဲ (ေၾကာင္းျဖစ္) ေသာ စိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မႈကိုလည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ဆင္းရဲသည္လည္းျဖစ္ေသာ မဆင္းရဲသည္လည္းျဖစ္ေသာ ေလာကသို႔ ေရာက္ရ၏၊ ဆင္းရဲသည္လည္းျဖစ္ေသာ မဆင္းရဲသည္လည္းျဖစ္ေသာ ေလာကသို႔ ေရာက္ရေသာ ထိုသူ႕ကို ဆင္းရဲသည္လည္းျဖစ္ေသာ မဆင္းရဲသည္လည္း ျဖစ္ေသာ အေတြ႕အထိတို႔သည္ ေတြ႕ထိၾကကုန္၏၊ ထိုသူသည္ ဆင္းရဲသည္လည္း ျဖစ္ေသာ မဆင္းရဲသည္လည္း ျဖစ္ေသာ အေတြ႕အထိတို႔ ေတြ႕ထိသည္ရွိေသာ္ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲ့ေရာႁပြမ္းေနေသာ ေဝဒနာတို႔ကို ခံစားရ၏၊ လူႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာနတ္ အခ်ဳိ႕ေသာ ဝိနိပါတိကအသုရာတို႔ကဲ့သို႔တည္း။ ပုဏၰ ဤသို႔လွ်င္ ကံေၾကာင့္ သတၱဝါ၏ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ျပဳလုပ္ေသာကံေၾကာင့္သာလွ်င္ ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏၊ ထိုျဖစ္ေပၚလာေသာ သတၱဝါကို အေတြ႕အထိတို႔သည္ေတြ႕ထိကုန္၏၊ ပုဏၰ ဤသို႔လည္း ‘သတၱဝါတို႔သည္ ကံသာလွ်င္ အေမြဥစၥာ ရွိကုန္၏’ ဟူ၍ ငါေဟာၾကား၏။ ပုဏၰ ဤကံကို အမည္း အျဖဴေရာသည္ျဖစ္၍ အမည္း အျဖဴေရာေသာ အက်ဳိးရွိေသာကံဟူ၍ ဆိုရ၏။ (၃)

ပုဏၰ အမည္းအညစ္လည္းမဟုတ္ အျဖဴလည္းမဟုတ္သည္ျဖစ္၍, အမည္းအညစ္လည္းမဟုတ္အျဖဴလည္း မဟုတ္ေသာ အက်ဳိးရွိေသာ ကံကုန္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ကံဟူသည္ အဘယ္နည္း -ပုဏၰ မည္းညစ္၍ မည္းညစ္ေသာအက်ဳိးရွိေသာကံကို ပယ္သတ္ျခင္းငွါ ေစ့ေဆာ္မႈ၊ ျဖဴစင္၍ ျဖဴစင္ေသာအက်ဳိးရွိေသာကံကို ပယ္သတ္ျခင္းငွါ ေစ့ေဆာ္မႈ၊ အမည္းအျဖဴေရာသည္ျဖစ္၍ အမည္းအျဖဴေရာေသာအက်ဳိး႐ိွေသာကံကို ပယ္သတ္ျခင္းငွါ ေစ့ေဆာ္မႈ၊ ပုဏၰ ဤေစ့ေဆာ္မႈမ်ဳိးကို အမည္းအညစ္လည္းမဟုတ္အျဖဴလည္းမဟုတ္သည္ ျဖစ္၍, အမည္းအညစ္လည္းမဟုတ္ အျဖဴလည္းမဟုတ္ေသာအက်ဳိး႐ိွေသာ ကံကုန္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ကံဟူ၍ ဆိုရ၏။ ပုဏၰ ငါကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ေဟာၾကားထားေသာ ကံေလးပါးတို႔သည္ ဤသည္တို႔ပင္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၄)

၈၂။ ဤသို႔မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ ႏြားအက်င့္႐ိွေသာ ေကာလိယ၏သား ပုဏၰသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို-

”အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္႐ိွပါေပစြ၊ အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္႐ိွပါေပစြ၊ အသွ်င္ဘုရား ဥပမာေသာ္ကား။ပ။ အကြၽႏု္ပ္ကို ယေန႔မွ စ၍အသက္ထက္ဆံုး (ရတနာသံုးပါးကို) ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာဟု မွတ္ေတာ္မူပါ”ဟု ေလွ်ာက္၏။ အဝတ္မဝတ္ေသာ ေခြးက်င့္ က်င့္ေသာ ေသနိယသည္ကား ျမတ္စြာဘုရားကို-”အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ႐ိွပါေပစြ၊ အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ႐ိွပါေပစြ၊ အသွ်င္ဘုရား ဥပမာေသာ္ကား။ပ။ ျပေတာ္မူပါေပ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ တရားေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ သံဃာေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏အထံေတာ္၌ ရွင္အျဖစ္ကို ရလိုပါ၏၊ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရလိုပါ၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ေသနိယ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူ႐ိွသည့္ တိတၳိျဖစ္ဖူးသူသည္ ဤ ဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’၌ ရွင္အျဖစ္ကို ရလိုမူ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရလိုမူ ေလးလတို႔ပတ္လံုး အစမ္းက်င့္သံုးရ၏၊ ေလးလလြန္ေသာအခါ ရဟန္းတို႔သည္ ေက်နပ္ေသာ စိတ္ရွိၾကလွ်င္ ရွင္ျပဳေပးကုန္လတၱံ႕၊ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ျမႇင့္တင္ေပးကုန္ လတၱံ႕၊ သို႔ေသာ္ ဤအရာ၌ ငါသည္ကား ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ျခားနားသည့္အျဖစ္ကိုသိေတာ္မူ ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူ႐ိွသည့္ တိတၱိျဖစ္ဖူးေသာ သူသည္ ဤ ဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’ ၌ အကယ္၍ ရွင္အျဖစ္ကို ရလိုမူ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရလိုမူ ေလးလတို႔ပတ္လံုးအစမ္းက်င့္သံုးၾက၍ ေလးလလြန္ေသာအခါ ရဟန္းတို႔သည္ ေက်နပ္ေသာစိတ္ရွိၾကလွ်င္ ရွင္ျပဳေပးကုန္ျငားအံ့၊ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ျမႇင့္တင္ေပးကုန္ျငားအံ့၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ေလးႏွစ္တို႔ပတ္လံုး အစမ္းက်င့္သံုးပါမည္၊ ေလးႏွစ္လြန္ေသာအခါ ရဟန္းတို႔သည္ ေက်နပ္ေသာစိတ္႐ိွၾကလွ်င္ ရွင္ျပဳေပးေတာ္မူၾကပါေစ၊ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ျမႇင့္တင္ေပးေတာ္မူၾကပါေစဟု အဝတ္မဝတ္ေသာ ေခြးက်င့္က်င့္ေသာ ေသနိယသည္ (ေလွ်ာက္၏)။

အဝတ္မဝတ္ေသာ ေခြးက်င့္က်င့္ေသာ ေသနိယသည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ ရွင္အျဖစ္ကို ရ၏၊ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရ၏၊ ရဟန္းျဖစ္၍ မၾကာမီ အသွ်င္ေသနိယသည္ တစ္ေယာက္တည္း ဆိပ္ၿငိမ္ရာသို႔့ကပ္၍ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ (နိဗၺာန္သို႔) စိတ္ကို ေစလႊတ္၍ မၾကာျမင့္မီပင္လွ်င္အၾကင္ အရဟတၱဖိုလ္ အက်ဳိးငွါ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔သည္ ေကာင္းစြာသာလွ်င္ အိမ္ရာတည္ေထာင္လူတို႔ ေဘာင္မွ (ထြက္၍) ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကကုန္၏၊ အတုမ႐ိွေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္၏အဆံုးျဖစ္ ေသာ ထိုအရဟတၱဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေန၏၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သုံးၿပီးၿပီ၊ မဂ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ မဂ္ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥ မ႐ိွေတာ့ၿပီ”ဟု သိ၏၊ အသွ်င္ေသနိယသည္ ရဟႏၲာတို႔တြင္ တစ္ပါး (အပါအဝင္) ျဖစ္ေလသတည္း။

ခုနစ္ခုေျမာက္ ကုကၠဳရဝတိကသုတ္ ၿပီး၏။