မန ၇၄: ဒီဃနခသုတ္

၂ဝ၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္တြင္ သူကရခတလိုဏ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ဒီဃနခပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား ရွိေတာ္မူရာအရပ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာ့ဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ေသာ စကားကိုေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစ၍ သင့္ေလ်ာ္ရာအရပ္၌ ရပ္တည္ေလၿပီးေသာ ဒီဃနခပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား-”အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္သည္ အယူအားလံုးကို မႏွစ္သက္ဟု ဤသို႔ ဆိုေလ့ရွိပါ၏၊ ဤသို႔ ယူေလ့ရွိပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။ အဂၢိေဝႆန ”အယူအားလံုးကို အကြၽႏု္ပ္ မႏွစ္သက္” ဟူေသာ သင္၏ အယူကိုမွ်လည္း သင္မႏွစ္သက္ သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ ထိုအယူကိုလည္း အကြၽႏု္ပ္ႏွစ္သက္ျငားအံ့ ”ထိုအယူအားလံုးကို မႏွစ္သက္ဟူေသာ စကားသည္လည္း ထိုႏွစ္သက္ပါသည္ဟူေသာစကားႏွင့္ အလားတူပင္ ျဖစ္ရာ၏၊ ထိုအယူ အားလံုးကို မႏွစ္သက္ဟူေသာ စကားသည္လည္း ထိုႏွစ္သက္ပါသည္ဟူေသာ စကားႏွင့္ အလားတူပင္ ျဖစ္ရာ၏”ဟု (ေလွ်ာက္ထား၏)။

အဂၢိေဝႆန ေလာက၌ ”ထိုအယူအားလံုးကို မႏွစ္သက္ဟူေသာ စကားသည္လည္း ထိုႏွစ္သက္ပါ သည္ဟူေသာ စကားႏွင့္ အလားတူပင္ ျဖစ္ရာ၏၊ ထိုအယူအားလံုးကို မႏွစ္သက္ဟူေသာ စကားသည္ လည္းထိုႏွစ္သက္ပါသည္ဟူေသာ စကားႏွင့္ အလားတူပင္ ျဖစ္ရာ၏”ဟု ဆိုၾက၍ ထိုအယူကိုလည္းမစြန္႔ၾကဘဲ အယူတစ္ပါးကိုလည္း စြဲလမ္းေနေသာ သူတို႔သာလွ်င္ အလြန္႔အလြန္ မ်ားကုန္၏။ အဂိၢေဝႆန ေလာက၌ ”ထိုအယူအားလံုးကို မႏွစ္သက္ဟူေသာ စကားသည္လည္း ထိုႏွစ္သက္ပါသည္ဟူေသာ စကားႏွင့္ အလားတူပင္ ျဖစ္ရာ၏၊ ထိုအယူအားလံုးကို မႏွစ္သက္ဟူေသာ စကားသည္လည္းထိုႏွစ္သက္ပါသည္ဟူေသာ စကားႏွင့္ အလားတူပင္ ျဖစ္ရာ၏”ဟု ဆိုၾက၍ ထိုအယူကို စြန္႔ကာ အယူတစ္ပါးကိုလည္း မစြဲလမ္းၾကေသာ သူတို႔ကား အလြန္႔အလြန္ နည္းပါးကုန္၏။

အဂၢိေဝႆန ”အယူအားလံုးကို ငါႏွစ္သက္၏”ဟု ဤသို႔ဆိုေလ့ရွိကုန္ေသာ ဤသို႔ယူေလ့ရွိကုန္ေသာအခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္း ပုဏၰားတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ အဂၢိေဝႆန ”အယူအားလံုးကို ငါမႏွစ္သက္”ဟုဤသို႔ဆိုေလ့ရွိကုန္ေသာ ဤသို႔ယူေလ့ရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္း ပုဏၰားတို႔သည္ ရွိၾကကုန္၏။ အဂၢိေဝႆန ”အခ်ဳိ႕ကို ငါႏွစ္သက္၍ အခ်ဳိ႕ကို ငါမႏွစ္သက္”ဟု ဤသို႔ဆိုေလ့ရွိကုန္ေသာဤသို႔ယူေလ့ရွိ ကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္း ပုဏၰားတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုသံုးမ်ဳိးေသာပုဂၢိဳလ္တို႔တြင္ ”အယူအားလံုးကို ငါ ႏွစ္သက္၏”ဟု ဤသို႔ဆိုေလ့ရွိကုန္ေသာ ဤသို႔ယူေလ့ရွိကုန္ေသာသူတို႔၏ ဤ အယူဝါဒသည္ ျပင္းစြာ တပ္မက္ျခင္းငွါ နီးစပ္၏၊ သံေယာဇဥ္ျဖစ္ျခင္းငွါ နီးစပ္၏၊ လြန္စြာႏွစ္သက္ျခင္းငွါ နီးစပ္၏၊ လႊမ္းမိုးဖိစီးျခင္းငွါ နီးစပ္၏၊ ျပင္းစြာစြဲလမ္းျခင္းငွါ နီးစပ္၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုသံုးမ်ဳိးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔တြင္ ”အယူအားလံုးကို ငါ မႏွစ္သက္”ဟုဤသို႔ဆိုေလ့ရွိကုန္ေသာ ဤသို႔ယူေလ့ရွိကုန္ေသာ သူတို႔၏ ဤအယူဝါဒသည္ ျပင္းစြာ မတပ္မက္ျခင္းငွါနီးစပ္၏၊ သံေယာဇဥ္မျဖစ္ျခင္းငွါ နီးစပ္၏၊ လြန္စြာမႏွစ္သက္ျခင္းငွါ နီးစပ္၏၊ မလႊမ္းမိုး မဖိစီးျခင္းငွါနီးစပ္၏၊ ျပင္းစြာမစြဲလမ္းျခင္းငွါ နီးစပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၂ဝ၂။ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ ဒီဃနခပရိဗိုဇ္သည္ ”အသွ်င္ေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္၏ အယူကိုခ်ီးေျမႇာက္၏၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္၏ အယူကို ရႊင္လန္းေစ၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရားကို ေလွ်ာက္ထား၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုသံုးမ်ဳိးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔တြင္ ”အခ်ဳိ႕ကို ငါႏွစ္သက္၏၊ အခ်ဳိ႕ကို ငါမႏွစ္သက္”ဟု ဤသို႔ ဆိုေလ့ရွိကုန္ေသာ ဤသို႔ယူေလ့ရွိကုန္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔အား ႏွစ္သက္ေသာ အယူသည္ ျပင္းစြာတပ္မက္ျခင္းငွါ နီးစပ္၏၊ သံေယာဇဥ္ျဖစ္ျခင္းငွါ နီးစပ္၏၊ လြန္စြာႏွစ္သက္ျခင္းငွါ နီးစပ္၏၊ လႊမ္းမိုးဖိစီးျခင္းငွါ နီးစပ္၏၊ ျပင္းစြာ စြဲလမ္းျခင္းငွါ နီးစပ္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔အား မႏွစ္သက္ေသာ အယူသည္ ျပင္းစြာမတပ္မက္ျခင္းငွါ နီးစပ္၏၊ သံေယာဇဥ္မျဖစ္ျခင္းငွါ နီးစပ္၏၊ လြန္စြာမႏွစ္သက္ျခင္းငွါနီးစပ္၏၊ မလႊမ္းမိုးမဖိစီးျခင္းငွါ နီးစပ္၏၊ ျပင္းစြာ မစြဲလမ္းျခင္းငွါ နီးစပ္၏။

အဂၢိေဝႆန ထိုသံုးမ်ဳိးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔တြင္ ”အယူအားလံုးကို ငါႏွစ္သက္၏”ဟု ဤသို႔ဆိုေလ့ရွိကုန္ေသာ ဤသို႔ယူေလ့ရွိကုန္ေသာ ရဟန္း ပုဏၰားတို႔၌ သိၾကားလိမၼာေသာ ေယာက်္ားသည္ ဤသို႔့ဆင္ျခင္၏- ”အယူအားလံုးကို ငါႏွစ္သက္၏” ဟူေသာ ငါ၏ ဤအယူကိုသာလွ်င္ အခိုင္အမာ အစြဲအျမဲႏွလံုးသြင္း၍ ”ဤငါ၏ အယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု ဤသို႔ေျပာဆိုျငားအံ့၊ ႏွစ္ေယာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ႏွင့္ ငါ၏ ဝါဒကြဲျခင္းသည္ ျဖစ္ရာ၏၊ ”အယူအားလံုးကိုငါမႏွစ္သက္”ဟု ဤသို႔ ဆိုေလ့ရွိေသာ ဤသို႔ယူေလ့ရွိေသာ ရဟန္း ပုဏၰားတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ”အခ်ဳိ႕ကို ငါႏွစ္သက္၏၊ အခ်ဳိ႕ကို ငါမႏွစ္သက္”ဟု ဤသို႔ဆိုေလ့ရွိေသာ ဤသို႔ယူေလ့ရွိေသာ ရဟန္းပုဏၰားတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ဤႏွစ္မ်ဳိးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ႏွင့္ ငါ၏ ဝါဒကြဲျခင္းသည္ ျဖစ္ရာ၏၊ ဤသို႔ ဝါဒကြဲျခင္းျဖစ္လတ္ေသာ္ စကားမ်ားျခင္း ျဖစ္ရာ၏၊ စကားမ်ားျခင္းျဖစ္လတ္ေသာ္ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျဖစ္ရာ၏၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္လတ္ေသာ္ စိတ္ပင္ပန္းျခင္း ျဖစ္ရာ၏။ ဤသို႔ ထိုသူသည္ ဝါဒကြဲျခင္း စကားမ်ားျခင္းစိတ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ပင္ပန္းျခင္းကို မိမိ၌ ေကာင္းစြာ ျမင္သည္ျဖစ္၍ ထိုအယူကိုလည္း စြန္႔၏၊ အယူတစ္ပါးကိုလည္း မစြဲလမ္း။ ဤသို႔လွ်င္ ဤအယူတို႔ကို ပယ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤသို႔လွ်င္ဤအယူတို႔ကို စြန္႔ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

၂ဝ၃။ အဂၢိေဝႆန ထိုသံုးေယာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔တြင္ ”အယူအားလံုးကို ငါမႏွစ္သက္”ဟုဤသို႔ဆိုေလ့ရွိကုန္ေသာ ဤသို႔ယူေလ့ရွိကုန္ေသာ ရဟန္း ပုဏၰားတို႔၌ သိၾကားလိမၼာေသာ ေယာက်္ားသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ”အယူအားလံုးကို ငါမႏွစ္သက္” ဟူေသာ ငါ၏ ဤအယူကိုသာလွ်င္ အခိုင္အမာ အစြဲအျမဲ ႏွလံုးသြင္း၍ ”ဤငါ၏ အယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာ အယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု ဤသို႔ ေျပာဆိုျငားအံ့၊ ႏွစ္ေယာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ႏွင့္ ဝါဒကြဲျခင္းသည္ ျဖစ္ရာ၏၊ ”အယူအားလံုးကို ငါႏွစ္သက္၏”ဟု ဤသို႔ဆိုေလ့ရွိေသာ ဤသို႔ယူေလ့ရွိေသာ ရဟန္း ပုဏၰားတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ”အခ်ဳိ႕ကို ငါႏွစ္သက္၏၊ အခ်ဳိ႕ကို ငါမႏွစ္သက္”ဟု ဤသို႔ဆိုေလ့ရွိေသာ ဤသို႔ယူေလ့ရွိေသာ ရဟန္း ပုဏၰားတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ဤ ႏွစ္မ်ဳိးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ႏွင့္ ငါ၏ ဝါဒကြဲျခင္းသည္ ျဖစ္ရာ၏၊ ဤသို႔ ဝါဒကြဲျခင္းျဖစ္လတ္ေသာ္ စကားမ်ားျခင္းသည္ ျဖစ္ရာ၏၊ စကားမ်ားျခင္းျဖစ္လတ္ေသာ္ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္ရာ၏၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္လတ္ေသာ္ စိတ္ပင္ပန္းျခင္းျဖစ္ရာ၏။ ဤသို႔ ထိုသူသည္ ဝါဒကြဲျခင္း စကားမ်ားျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ပင္ပန္းျခင္းကို မိမိ၌ ေကာင္းစြာ ျမင္သည္ ျဖစ္၍ ထိုအယူကိုလည္း စြန္႔၏၊ အယူတစ္ပါးကိုလည္း မစြဲလမ္း။ ဤသို႔လွ်င္ ဤအယူတို႔ကို ပယ္ျခင္းသည္ ျဖစ္ရာ၏၊ ဤသို႔လွ်င္ ဤအယူတို႔ကို စြန္႔ျခင္းသည္ ျဖစ္ရာ၏။

၂ဝ၄။ အဂၢိေဝႆန ထိုသံုးေယာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔တြင္ ”အခ်ဳိ႕ကို ငါႏွစ္သက္၏၊ အခ်ဳိ႕ကို ငါမႏွစ္သက္”ဟု ဤသို႔ဆိုေလ့႐ိွကုန္ေသာ ဤသို႔ယူေလ့႐ိွကုန္ေသာ ရဟန္းပုဏၰားတို႔၌ သိၾကားလိမၼာေသာေယာက်္ားသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ”အခ်ဳိ႕ကို ငါႏွစ္သက္၏၊ အခ်ဳိ႕ကို ငါမႏွစ္သက္” ဟူေသာ ငါ၏ ဤအယူကိုသာလွ်င္ အခိုင္အမာ အစြဲအျမဲ ႏွလံုးသြင္း၍ ”ဤငါ၏ အယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာ သူတို႔၏ အယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု ဤသို႔ ေျပာဆိုျငားအံ့၊ ႏွစ္ေယာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ႏွင့္ ငါ၏ဝါဒကြဲျခင္းျဖစ္ရာ၏၊ ”အယူအားလံုးကို ငါႏွစ္သက္၏”ဟု ဤသို႔ဆိုေလ့႐ိွေသာ ဤသို႔ယူေလ့႐ိွေသာရဟန္းပုဏၰားတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ”အယူအားလံုးကို ငါမႏွစ္သက္”ဟု ဤသို႔ဆိုေလ့႐ိွေသာ ဤသို႔ယူေလ့႐ိွေသာ ရဟန္းပုဏၰားတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ဤႏွစ္မ်ဳိးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ႏွင့္ ငါ၏ ဝါဒကဲြျခင္းသည္ျဖစ္ရာ၏။ ဤသို႔ ဝါဒကြဲျပားျခင္း ျဖစ္လတ္ေသာ္ စကားမ်ားျခင္းသည္ ျဖစ္ရာ၏၊ စကားမ်ားျခင္း ျဖစ္လတ္ေသာ္ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျဖစ္ရာ၏၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျဖစ္လတ္ေသာ္ စိတ္ပင္ပန္းျခင္း ျဖစ္ရာ၏၊ ဤသို႔ ထိုသူသည္ ဝါဒကြဲျပားျခင္း စကားမ်ားျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ပင္ပန္းျခင္းကို မိမိ၌ ေကာင္းစြာျမင္သည္ျဖစ္၍ ထိုအယူကိုလည္း စြန္႔၏၊ အယူတစ္ပါးကိုလည္း မစဲြလမ္း။ ဤသို႔လွ်င္ ဤအယူတို႔ကိုပယ္ျခင္းသည္ျဖစ္၏၊ ဤသို႔လွ်င္ ဤအယူတို႔ကို စြန္႔ ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

၂ဝ၅။ အဂၢိေဝႆန ႐ုပ္႐ိွေသာ ေလးပါးေသာ မဟာဘုတ္တို႔ကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ အမိအဖတို႔၏့သုက္ေသြးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ထမင္းမုေယာမုန္႔တို႔ျဖင့္ ႀကီးပြါးေသာ အျမဲမတည္ျခင္း ဖံုးလႊမ္းရျခင္းဆုပ္နယ္ရျခင္း ကြဲျခင္း ပ်က္စီးျခင္း သေဘာ႐ိွေသာ ဤကိုယ္ကို မျမဲေသာအားျဖင့္ ဆင္းရဲေသာအားျဖင့္ေရာဂါအားျဖင့္ အိုင္းအမာအားျဖင့္ ျမားေျငာင့္အားျဖင့္ ဆင္းရဲအားျဖင့္ အနာအားျဖင့္သူစိမ္းျပင္ပအားျဖင့္ ပ်က္စီးတတ္ေသာအားျဖင့္ သတၱမွကင္းဆိတ္ေသာအားျဖင့္အႏွစ္အသားမ႐ိွေသာအားျဖင့္ ေကာင္းစြာ႐ႈ ရမည္။ ဤခႏၶာကိုယ္ကို မျမဲေသာအားျဖင့္မခ်မ္းသာေသာအားျဖင့္ ေရာဂါအားျဖင့္ အိုင္းအမာအားျဖင့္ ျမားေျငာင့္အားျဖင့္ ဆင္းရဲအားျဖင့္အနာအားျဖင့္ သူစိမ္းျပင္ပအားျဖင့္ ပ်က္စီးတတ္ေသာအားျဖင့္ သတၱမွကင္းဆိတ္ေသာအားျဖင့္အႏွစ္အသားမ႐ိွေသာအားျဖင့္ ေကာင္းစြာ႐ႈေသာ ထိုသူအား ခႏၶာကိုယ္ေပၚ ၌ တပ္မက္ေသာတဏွာကိုယ္၌ တြယ္တာေသာ တဏွာအေစး ကိုယ္၌ အစဥ္လိုက္တတ္ေသာ တဏွာ သည္ ေပ်ာက္ကင္း၏။

အဂၢိေဝႆန ခံစားမႈတို႔သည္ ခ်မ္းသာခံစားမႈ ဆင္းရဲခံစားမႈ ဆင္းရဲမဟုတ္ခ်မ္းသာမဟုတ္ေသာ ခံစားမႈဤသံုးပါးတို႔တည္း။ အဂၢိေဝႆန ခ်မ္းသာခံစားမႈကို ခံစားေသာအခါ၌ ဆင္းရဲခံစားမႈကို မခံစား ေပ၊ ဆင္းရဲလည္းမဟုတ္ ခ်မ္းသာလည္းမဟုတ္ေသာ ခံစားမႈကိုလည္း မခံစားေပ၊ ထိုအခါ၌ ခ်မ္းသာခံစားမႈကိုသာ ခံစား၏။ အဂၢိေဝႆန ဆင္းရဲခံစားမႈကို ခံစားေသာအခါ၌ ခ်မ္းသာခံစားမႈကို မခံစားေပ၊ ဆင္းရဲလည္းမဟုတ္ ခ်မ္းသာလည္းမဟုတ္ေသာ ခံစားမႈကိုလည္း မခံစားေပ၊ ထိုအခါ၌ ဆင္းရဲခံစားမႈကိုသာ ခံစား၏။ အဂၢိေဝႆန ဆင္းရဲလည္းမဟုတ္ ခ်မ္းသာလည္းမဟုတ္ေသာ ခံစားမႈကိုခံစားေသာအခါ၌ ခ်မ္းသာခံစားမႈကို မခံစားေပ၊ ဆင္းရဲခံစားမႈကိုလည္း မခံစားေပ၊ ထိုအခါ၌ဆင္းရဲလည္းမဟုတ္ ခ်မ္းသာလည္းမဟုတ္ေသာ ခံစားမႈကိုသာ ခံစား၏။ အဂၢိေဝႆနခ်မ္းသာခံစားမႈသည္လည္း မျမဲေပ၊ ျပဳျပင္အပ္၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ျဖစ္၏၊ ကုန္ခန္းတတ္ေသာသေဘာ႐ိွ၏၊ ပ်က္စီးတတ္ေသာ သေဘာ ႐ိွ၏၊ တပ္မက္ဖြယ္ရာကင္းေသာ သေဘာ႐ိွ၏၊ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္တတ္ေသာ သေဘာ႐ိွ၏။

အဂၢိေဝႆန ဆင္းရဲခံစားမႈသည္လည္း မျမဲေပ၊ ျပဳျပင္အပ္၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္၏၊ ကုန္ခန္းတတ္ေသာ သေဘာ႐ိွ၏၊ ပ်က္စီးတတ္ေသာ သေဘာ႐ိွ၏၊ တပ္မက္ဖြယ္ရာကင္းေသာ သေဘာ႐ိွ၏၊ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္တတ္ေသာ သေဘာ႐ိွ၏။ အဂၢိေဝႆန ဆင္းရဲလည္းမဟုတ္ ခ်မ္းသာလည္းမဟုတ္ေသာခံစားမႈသည္လည္း မျမဲေပ၊ ျပဳျပင္အပ္၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ျဖစ္၏၊ ကုန္ခန္းတတ္ေသာ သေဘာ႐ိွ၏၊ ပ်က္စီးတတ္ေသာ သေဘာ႐ိွ၏၊ တပ္မက္ဖြယ္ရာကင္းေသာ သေဘာ႐ိွ၏၊ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္တတ္ေသာသေဘာ ႐ိွ၏။

အဂၢိေဝႆန ဤသို႔ ျမင္လတ္ေသာ္ အၾကားအျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အရိယာတို႔၏ တပည့္သည္ခ်မ္းသာခံစားမႈ၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ ဆင္းရဲခံစားမႈ၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ ဆင္းရဲလည္းမဟုတ္ ခ်မ္းသာလည္းမဟုတ္ေသာ ခံစားမႈ၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ ၿငီးေငြ႕ေသာ္ တပ္ျခင္းကင္း၏၊ တပ္ျခင္းကင္းျခင္းေၾကာင့္ (ကိေလ သာမွ) လြတ္၏၊ (ကိေလသာမွ) လြတ္ရာ၌ လြတ္ၿပီဟု အသိဉာဏ္ျဖစ္၏၊ ”ပဋိသေႏၶတည္ေနမႈကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္အက်ဳိးငွါ တစ္ဖန္ျပဳဖြယ္ ကိစၥ မ႐ိွေတာ့ၿပီ”ဟု သိ၏။ အဂၢိေဝႆန ဤသို႔ (ကိေလသာမွ) လြတ္ၿပီးေသာ စိတ္႐ိွေသာ ရဟန္း သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ႏွင့္မွ် မေျပာဆို၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္ႏွင့္မွ် မျငင္းခံု၊ ေလာက၌ ေျပာဆိုအပ္ေသာ စကားျဖင့္သာ ေခၚေဝၚေျပာဆို၏၊ မွားေသာအားျဖင့္ကား မသံုးသပ္ေတာ့ၿပီဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၂ဝ၆။ ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေနာက္မွ ျမတ္စြာဘုရားကို ယပ္ခပ္လ်က္တည္ေန၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာမေထရ္အား ”ငါတို႔၏ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုထိုတရားတို႔ကိုထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ ပယ္ျခင္းကို ေဟာေတာ္မႈ၏၊ ငါတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုထိုတရားတို႔ကို့ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ စြန္႔လႊတ္ျခင္းကို ေဟာေတာ္မူ၏”ဟု ဤသို႔ေသာအၾကံသည္ ျဖစ္၏၊ ဤသို႔ဤတရားသေဘာကို အဖန္ဖန္ ႐ႈဆင္ျခင္ေသာ အသွ်င္သာရိပုၾတာမေထရ္၏ စိတ္သည္ တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္တစ္စံုတစ္ခုေသာ တရားကိုမွ် မစဲြလမ္းမူ၍ အာသေဝါတရားတို႔မွ လြတ္ၿပီ၊ ဒီဃနခပရိဗိုဇ္အားကား ”ျဖစ္ေပၚလာသမွ် တရားအလံုးစံုသည္ ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာ႐ိွ၏”ဟု ကိေလသာျမဴကင္းေသာ ကိေလသာအညစ္အေၾကးကင္းေသာ တရားမ်က္စိ ‘ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္’ သည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚလာၿပီ။

ထိုအခါ ဒီဃနခပရိဗိုဇ္သည္ ျမင္အပ္ၿပီးေသာတရား႐ိွသည္ျဖစ္၍ ေရာက္အပ္ၿပီးေသာ တရား႐ိွသည္ျဖစ္၍ သိအပ္ၿပီးေသာ တရား႐ိွသည္ျဖစ္၍ သက္ဝင္အပ္ၿပီးေသာ တရား႐ိွသည္ျဖစ္၍ ကူးေျမာက္အပ္ၿပီးေသာ ဝိစိကိစၧာ႐ိွသည္ျဖစ္၍ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာယံုးမွားျခင္း ကင္းသည္ျဖစ္၍ ရဲရင့္ေသာအျဖစ္သို႔ ေရာက္သည္ျဖစ္၍ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူမဟုတ္ဘဲ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္၌ျမတ္စြာဘုရားမွတစ္ပါး ယံုၾကည္အပ္ေသာသူ မ႐ိွသည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္႐ိွပါေပစြ၊ အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္႐ိွပါေပစြ၊ အသွ်င္ေဂါတမ ဥပမာေသာ္ကား ေမွာက္၍ ထားအပ္ေသာ ဝတၳဳကို လွန္၍ ျပဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဖံုးလႊမ္း၍ ထားအပ္ေသာ ဝတၳဳကို ဖြင့္လွစ္၍ ျပဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိလည္၍ ခရီးမွားေသာသူကို ခရီးမွန္ကို ေျပာၾကားဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ‘မ်က္စိအျမင္႐ိွေသာ သူတို႔သည္ ႐ူပါ႐ံုတို႔ကို ျမင္ၾကကုန္လတၱံ႕’ဟု အမိုက္တိုက္၌ ဆီမီးတန္ေဆာင္ကို ၫွိထြန္းျပဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူသာလွ်င္ အသွ်င္ေဂါတမသည္ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ တရားေတာ္ကို ျပေတာ္မူအပ္ပါေပ၏။ ထိုအကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္ေဂါတမကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ တရားေတာ္ကိုလည္းေကာင္းရဟန္းအေပါင္းကိုလည္းေကာင္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ ယေန႔ကို အစျပဳ၍ အသက္ရွည္သမွ်ကာလပတ္လံုး အကြၽႏု္ပ္ကို (ရတနာသံုးပါးကို) ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္တတ္ေသာ ဥပါသကာဒါယကာဟူ၍ မွတ္ေတာ္မူပါေလာ့”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ေလးခုေျမာက္ ဒီဃနခသုတ္ ၿပီး၏။