မန ၈၆: အဂၤုလိမာလသုတ္

၃၄၇။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ပေသနဒိေကာသလမင္း၏ ႏိုင္ငံေတာ္၌ ၾကမ္း၊ ကတ္ေသာေသြးစြန္းေသာ လက္ရွိေသာ သတ္ျဖတ္ညႇဥ္းဆဲမႈ၌ စိတ္ေစာေသာ သတၱဝါတို႔၌ အသနားကင္းမဲ့ေသာအဂုၤလိမာလမည္ေသာ ခိုးသူသည္ ရွိ၏။ ထိုအဂၤုလိမာလခိုးသူသည္ ရြာတို႔ကိုလည္း ရြာမဟုတ္ေအာင္ျပဳ၏၊ နိဂံုးတို႔ကိုလည္း နိဂံုးမဟုတ္ေအာင္ ျပဳ၏၊ နယ္ပယ္တို႔ကိုလည္း နယ္ပယ္မဟုတ္ေအာင္ ျပဳ၏။ ထိုအဂုၤလိမာလခိုးသူသည္ လူတို႔ကို သတ္ျဖတ္၍ သတ္ျဖတ္၍ လက္ေခ်ာင္းပန္းကံုးကို ေဆာင္၏။ ထိုအခါျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္ သကၤန္းကို ယူေတာ္မူလ်က္ သာဝတၳိျပည္သို႔ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲခြါေတာ္မူကာ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ေက်ာင္း အိပ္ရာေနရာကို သိုမွီးသိမ္းဆည္းေတာ္မူ၍ သပိတ္ သကၤန္းကို ယူၿပီးလွ်င္ အဂၤုလိမာလခိုးသူရွိရာသို႔ ခရီးရွည္ႂကြေတာ္မူ၏။

ႏြားေက်ာင္းသား ဆိတ္ေက်ာင္းသား လယ္ထြန္ေယာက္်ား ခရီးသြားတို႔သည္ အဂုၤလိမာလ ခိုးသူရွိရာသို႔ ခရီးရွည္ႂကြေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ျမင္ၾကကုန္ေသာ္ ”ရဟန္း ဤခရီးကို မသြားပါလင့္၊ ရဟန္း ဤခရီး၌ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ေသြးစြန္းေသာလက္ရွိေသာ သတ္ျဖတ္ညႇဥ္းဆဲမႈ၌ စိတ္ေစာေနေသာသတၱဝါတို႔၌ အသနားကင္းမဲ့ေသာ အဂုၤလိမာလမည္ေသာ ခိုးသူသည္ ရွိ၏။ ထိုအဂၤုလိမာလခိုးသူသည္ရြာတို႔ကိုလည္း ရြာမဟုတ္ေအာင္ ျပဳ၏၊ နိဂံုးတို႔ကိုလည္း နိဂံုးမဟုတ္ေအာင္ ျပဳ၏၊ နယ္ပယ္တို႔ကိုလည္းနယ္ပယ္မဟုတ္ေအာင္ ျပဳ၏။ ထိုအဂုၤလိမာလခိုးသူသည္ လူတို႔ကို သတ္ျဖတ္၍ သတ္ျဖတ္၍လက္ေခ်ာင္း ပန္းကံုးကို ေဆာင္၏။ ရဟန္း ထိုခရီးကို တစ္က်ိပ္ ႏွစ္က်ိပ္ သံုးက်ိပ္ ေလးက်ိပ္ငါးက်ိပ္ေသာ ေယာက္်ားတို႔သည္ စုေပါင္း၍ စုေပါင္း၍ သြားၾကကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္လည္းအဂၤုလိမာလခိုးသူ၏ လက္၌ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကရကုန္၏”ဟု ေျပာဆို ေလွ်ာက္ထား ၾကကုန္၏။

ထိုသို႔ ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆိတ္ဆိတ္ပင္ ႂကြသြားေတာ္မူ၏။ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း ႏြားေက်ာင္းသား။ပ။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း ႏြားေက်ာင္းသား ဆိတ္ေက်ာင္းသား လယ္ထြန္ေယာက္်ား ခရီးသြားတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ”ရဟန္း ဤခရီးကို မသြားပါလင့္၊ ရဟန္း ဤခရီး၌ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ေသြးစြန္းေသာလက္ရွိေသာ သတ္ျဖတ္ညႇဥ္းဆဲမႈ၌ စိတ္ေစာေနေသာ သတၱဝါတို႔၌အသနားကင္းမဲ့ေသာ အဂုၤလိမာလမည္ေသာ ခိုးသူသည္ ရွိ၏။ ထိုအဂၤုလိမာလခိုးသူသည္ ရြာတို႔ကိုလည္းရြာမဟုတ္ေအာင္ ျပဳ၏၊ နိဂံုးတို႔ကိုလည္း နိဂံုးမဟုတ္ေအာင္ ျပဳ၏၊ နယ္ပယ္တို႔ကိုလည္း နယ္ပယ္မဟုတ္ေအာင္ ျပဳ၏။ ထိုအဂုၤလိမာလ ခိုးသူသည္ လူတို႔ကို သတ္ျဖတ္၍ သတ္ျဖတ္၍ လက္ေခ်ာင္းပန္းကံုးကို့ေဆာင္၏။ ရဟန္း ထိုခရီးကို တစ္က်ိပ္ ႏွစ္က်ိပ္ သံုးက်ိပ္ ေလးက်ိပ္ ငါးက်ိပ္ေသာ ေယာက္်ားတို႔သည္စုေပါင္း၍ စုေပါင္း၍ သြားၾကကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္လည္း အဂၤုလိမာလခိုးသူ၏ လက္၌ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္ၾကရကုန္၏”ဟု ေျပာဆိုေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။

၃၄၈။ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ေသာ္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆိတ္ဆိတ္ပင္ ႂကြသြားေတာ္မူ၏။ အဂၤုလိမာလခိုးသူသည္ ႂကြလာေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို အေဝးကပင္ ျမင္၍ ”အခ်င္းတို႔ အံ့ၾသဖြယ္ ရွိစြတကား၊ အခ်င္းတို႔ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္စြတကား၊ အေၾကာင္းမွာ ဤခရီးကို တစ္က်ိပ္ ႏွစ္က်ိပ္ သံုးက်ိပ္ ေလးက်ိပ္ငါးက်ိပ္ေသာ ေယာက္်ားတို႔သည္ စုေပါင္း၍ စုေပါင္း၍ သြားၾကကုန္၏၊ ထိုေယာက္်ား တို႔သည္လည္းငါ၏ လက္၌ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကရကုန္၏။ သို႔ျဖစ္ပါလ်က္ ဤရဟန္းသည္ အေဖာ္မပါတစ္ပါးတည္း မေလးမခံ့ လာေလေယာင္တကား၊ ငါသည္ ဤရဟန္းကို သတ္ရမူ ေကာင္းေလရာ၏”ဟုအဂုၤလိမာလအား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္၏။ ထိုအခါ အဂုၤလိမာလခိုးသူသည္ သန္လ်က္ႏွင့္ ကာကို ဆြဲကိုင္၍ေလးႏွင့္ေတာင့္ကို လြယ္ကာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေနာက္မွ ေနာက္မွ အေျပး လိုက္ေလၿပီ။ ထိုအခါျပကေတ့အတိုင္း ႂကြသြားေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို အစြမ္းကုန္ေျပးလိုက္ေသာ အဂၤုလိမာလခိုးသူမမီႏိုင္ေလာက္ေအာင္ တန္ခိုးဖန္ဆင္းျခင္းကို ျမတ္စြာဘုရား ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ အဂၤုလိမာလအား ”အခ်င္းတို႔ အံ့ၾသဖြယ္ရွိစြတကား၊ အခ်င္းတို႔ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ေလစြတ ကား၊ အေၾကာင္းမွာ ေရွးအခါက ငါသည္ ေျပးေနေသာ ဆင္ကိုလည္း လိုက္၍ ဖမ္းႏိုင္၏၊ ေျပးေနေသာျမည္းကိုလည္း လိုက္၍ ဖမ္းႏိုင္၏၊ ေျပးေနေသာ သမင္ကိုလည္း လိုက္၍ ဖမ္းႏိုင္၏၊ ေျပးေနေသာရထားကိုလည္း လိုက္၍ ဖမ္းႏိုင္၏၊ ထိုသို႔ဖမ္းယူႏိုင္ေသာ္လည္း ငါသည္ ပကတိအတိုင္း သြားေနေသာဤရဟန္းကို အစြမ္းကုန္လိုက္ေသာ္လည္း မမွီႏိုင္”ဟု အၾကံျဖစ္ေလ၏။ ရပ္လ်က္သာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ”ရဟန္း ရပ္ေလာ့ ရပ္ေလာ့”ဟု ေျပာဆို၏။ ”အဂၤုလိမာလ ငါသည္ ရပ္ေန၏၊ သင္သာ ရပ္ေလာ့”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ထိုအခါ အဂၤုလိမာလ ခိုးသူအား ”သာကီဝင္မင္းသား ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ ဤရဟန္းတို႔သည္ မွန္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိၾကကုန္၏၊ မွန္သည္ကို ဝန္ခံေလ့ရွိၾကကုန္၏၊ သို႔ျဖစ္လ်က္ ဤရဟန္းသည္ သြားလ်က္သာလွ်င္ ‘အဂၤုလိမာလ ငါသည္ ရပ္ေန၏၊ သင္သာ ရပ္ေလာ့’ဟု ဆိုဘိ၏၊ ငါသည္ဤရဟန္းကို ေမးရပါမူ ေကာင္းေလရာ၏”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

၃၄၉။ ထိုအခါ အဂၤုလိမာလခိုးသူသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဂါထာျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား၏-

”ရဟန္း သြားေနလ်က္ ငါရပ္၏ဟု ဆိုဘိ၏၊ ရပ္ေသာ အကြၽႏု္ပ္ကိုလည္း မရပ္ဟု ဆိုဘိ၏၊ ရဟန္းသင့္အား ထိုအေၾကာင္းကို ေမးပါအံ့၊ သင္သည္ အဘယ္သို႔ ရပ္တည္၍ အကြၽႏု္ပ္သည္ အဘယ္သို႔မရပ္တည္ပါသနည္း”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အဂၤုလိမာလ ငါသည္ အခါခပ္သိမ္း အလံုးစံုေသာသတၱဝါတို႔၌ တုတ္ လွံတံကို ခ်ထားၿပီးျဖစ္၍ ရပ္လ်က္ရွိ၏၊ သင္သည္ကား အလံုးစံုေသာ သတၱဝါတို႔၌ သတ္ ျဖတ္ညႇဥ္းဆဲျခင္းမွ မေစာင့္စည္းသူ ျဖစ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ငါသည္ ရပ္တည္သူျဖစ္၍ သင္သည္ မရပ္တည္သူျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပူေဇာ္ထိုက္၍ အျမတ္တရားကို ရွာမွီးေလ့ရွိေတာ္မူေသာ မွန္ေသာစကားကိုသာ ဆိုေလ့ရွိေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားသည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မွ အကြၽႏု္ပ္၏ ေနရာ ဤေတာအုပ္ႀကီးသို႔ႂကြေရာက္ေတာ္မူဘိ၏တကား၊ ထိုအကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္ဘုရား ၏ တရားႏွင့္ စပ္ယွဥ္ေသာ ဂါထာကိုၾကားနာရသည္ ျဖစ္ပါ၍ မေကာင္းမႈကို ပယ္စြန္႔လ်က္ က်င့္ပါေတာ့အံ့။

ဤသို႔ ေလွ်ာက္ထားၿပီးလွ်င္ ခိုးသူႀကီးသည္ သန္လ်က္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလးလက္နက္ကိုလည္းေကာင္း ထံုးအိုင္ကမ္းပါးျပတ္ ေခ်ာက္ထဲသို႔ လႊင့္ပစ္ေလၿပီ၊ ခိုးသူႀကီးသည္ျမတ္စြာဘုရားေျခေတာ္တို႔ကို ရွိခိုးၿပီး ထိုအရပ္၌ပင္ ျမတ္စြာဘုရား အား ရွင္ရဟန္းအျဖစ္ကိုေတာင္းပန္ေလၿပီ။

ထိုအခါ သနားျခင္းရွိေတာ္မူေသာ အျမတ္တရားကို ရွာမွီးေလ့ရွိေတာ္မူေသာ နတ္ႏွင့္တကြေသာေလာက၏ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထို အဂၤုလိမာလခိုးသူကို ‘ရဟန္း လာေလာ့’ဟုမိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏၊ ထိုစကားသည္ သာလွ်င္ ထိုအဂၤုလိမာလခိုးသူ၏ ရဟန္းအျဖစ္ ၿပီးစီးေလသတည္း။

၃၅ဝ။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္အဂၤုလိမာလဟူေသာ ေနာက္လိုက္ရဟန္းႏွင့္ သာဝတၳိျပည္သို႔ ေဒသစာရီ ႂကြခ်ီေတာ္မူ၏၊ အစဥ္အတိုင္း ေဒသစာရီ ႂကြခ်ီေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ သာဝတၳိျပည္သို႔ေရာက္ေတာ္မူ၍ ထိုသာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ပေသနဒိေကာသလမင္း၏ နန္းေတာ္တံခါးဝ၌ မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္းသည္စည္းေဝးလ်က္ ”မင္းႀကီး သင္မင္းႀကီး၏ တိုင္းႏိုင္ငံ၌ ၾကမ္း၊ ကတ္ေသာ ေသြးစြန္းေသာလက္ရွိေသာသတ္ျဖတ္ညႇဥ္းဆဲမႈ၌ စိတ္ေစာေနေသာ သတၱဝါတို႔၌ အသနားကင္းမဲ့ေသာ အဂုၤလိမာလမည္ေသာခိုးသူသည္ ရွိပါ၏။ ထိုအဂၤုလိမာလခိုးသူသည္ ရြာတို႔ကိုလည္း ရြာမဟုတ္ေအာင္ ျပဳပါကုန္၏၊ နိဂံုးတို႔ကိုလည္း နိဂံုးမဟုတ္ေအာင္ ျပဳပါကုန္၏၊ ဇနပုဒ္တို႔ကိုလည္း ဇနပုဒ္မဟုတ္ေအာင္ ျပဳပါကုန္၏။ ထိုအဂုၤလိမာလခိုးသူသည္ လူတို႔ကို သတ္ျဖတ္၍ သတ္ျဖတ္၍ လက္ေခ်ာင္း ပန္းကံုးကို ေဆာင္ပါ၏။ အသွ်င္မင္းႀကီးသည္ ထိုအဂၤုလိမာလခိုးသူကို တားျမစ္ေတာ္မူပါေလာ့”ဟု ျပင္းျပက်ယ္ေလာင္ေသာအသံကို ျပဳ၏။

ထိုအခါ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးသည္ ငါးရာေသာျမင္းတို႔ျဖင့္ သာဝတၳိျပည္မွ ေနမြန္းတည့္ခ်ိန္ ဝယ္ထြက္ခဲ့၍ ေဇတဝန္ေက်ာင္းအရံသို႔ ဝင္ေလ၏၊ ယာဥ္ျဖင့္ သြားသင့္ေသာ အရပ္တိုင္ေအာင္ ယာဥ္ျဖင့္သြား၍ ယာဥ္မွ သက္ဆင္းၿပီးလွ်င္ ေျခက်င္သာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးလ်က္သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေနေသာ မင္းႀကီးကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”မင္းႀကီး သင္သည္ မဂဓတိုင္းကိုအစိုးရေသာ ေသနိယမည္ေသာ ဗိမၺိသာရမင္းကိုမူလည္း အမ်က္ထြက္ေလသေလာ၊ ေဝသာလီျပည္ လိစၧဝီမင္းတို႔ကိုမူလည္း အမ်က္ထြက္ေလသေလာ၊ တစ္ပါးေသာ ရန္သူမင္းတို႔ကိုမူလည္း အမ်က္ထြက္ေလသေလာ”ဟု ေမးေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေသနိယမည္ေသာဗိမၺိသာရမင္းကိုလည္း အမ်က္မထြက္ပါ၊ ေဝသာလီျပည္ကို အစိုးရကုန္ေသာ လိစၧဝီမင္းတို႔ကိုလည္းအမ်က္မထြက္ပါ၊ တစ္ပါးေသာ ရန္သူမင္းတို႔ကိုလည္း အမ်က္မထြက္ပါ။ အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္၏တိုင္းႏိုင္ငံ၌ ၾကမ္း၊ ကတ္ေသာ ေသြးစြန္းေသာလက္ရွိေသာ သတ္ျဖတ္ညႇဥ္းဆဲမႈ၌ စိတ္ေစာေနေသာသတၱဝါ တို႔၌ အသနားကင္းမဲ့ေသာ အဂုၤလိမာလမည္ေသာ ခိုးသူသည္ ရွိပါ၏။ ထိုအဂၤုလိမာလခိုးသူသည္ ရြာတို႔ကိုလည္း ရြာမဟုတ္ေအာင္ ျပဳပါ၏၊ နိဂံုးတို႔ကိုလည္း နိဂံုးမဟုတ္ေအာင္ ျပဳပါ၏၊ ဇနပုဒ္တို႔ကို လည္း ဇနပုဒ္မဟုတ္ေအာင္ ျပဳပါ၏။ ထိုအဂုၤလိမာလခိုးသူသည္ လူတို႔ကို သတ္ျဖတ္၍သတ္ျဖတ္၍ လက္ေခ်ာင္းပန္းကံုးကို ေဆာင္ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ထိုအဂၤုလိမာလခိုးသူကိုတားျမစ္ ပါအံ့ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မင္းႀကီး သင္သည္ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ရိတ္ပယ္၍ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္႐ံုလ်က္ လူ႕ေဘာင္မွရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ေနေသာ အသက္သတ္ျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ေနေသာ မေပးသည္ကိုယူျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ ေနေသာ မဟုတ္မမွန္ေျပာဆိုျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ေနေသာ တစ္ထပ္သာစားေနေသာျမတ္ေသာတရားရွိေသာ အဂၤုလိမာလကို အကယ္၍ ျမင္လွ်င္ သင္ အဘယ္သို႔ ျပဳအံ့နည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ရွိမူလည္း ခိုးပါကုန္အံ့၊ ခရီးဦးမူလည္း ႀကိဳပါကုန္အံ့၊ (ထိုင္ရန္) ေနရာ ျဖင့္မူလည္း ပင့္ဖိတ္ပါကုန္အံ့၊ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ သူနာ၏အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေသာအသက္၏အရံအတားျဖစ္ေသာ ေဆးပစၥည္းတို႔ျဖင့္မူလည္း ဖိတ္ၾကားပါကုန္အံ့၊ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာရဟန္းအား တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္လံုၿခံဳေစမႈကို စီရင္ပါကုန္အံ့။ အသွ်င္ဘုရား ယုတ္ညံ့ေသာသေဘာရွိသည့္ ဒုႆီလပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔သေဘာရွိေသာ သီလကို ေစာင့္စည္းျခင္းသည္ အဘယ္မွာ့ျဖစ္ႏိုင္ပါအံ့နည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ထိုအခါ အဂၤုလိမာလသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အနီး၌ ထိုင္ေန၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ လက္ယာလက္႐ံုးကို ေျမႇာက္ခ်ီေတာ္မူ၍ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးကို ”မင္းႀကီး အဂၤုလိမာလဟူသည္ဤသူတည္း”ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ပေသနဒီေကာသမင္းႀကီးအား ေၾကာက္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေလ၏။ ကိုယ္ခက္တေရာ္ရွိ ျခင္းသည္ ျဖစ္ေလ၏၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းသည္ ျဖစ္ေလ၏။ ထိုအခါျမတ္စြာဘုရားသည္ ပေသနဒိ ေကာသလမင္းႀကီး ေၾကာက္ေနသည္ကို ထိတ္လန္႔ေနသည္ကို ၾကက္သီးေမြးညင္းထေနသည္ကို သိေတာ္မူ၍ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးအား ”မင္းႀကီး မေၾကာက္လင့္၊ ဤသူမွသင့္အား ေဘးမရွိေတာ့ပါ”ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးအားေၾကာက္ျခင္း ကိုယ္ခက္တေရာ္ရွိျခင္း ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္း အားလံုးသည္ကင္းေပ်ာက္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေလ၏၊ ထိုအခါ ပေသနဒိေကာသမင္းႀကီးသည္ အသွ်င္အဂုၤလိမာလထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ အသွ်င္အဂုၤလိမာလအား ”အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္သည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏အဂၤုလိမာလေလေလာ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ”မင္းႀကီး မွန္ပါ၏”ဟု (မိန္႔ဆို၏)။ အသွ်င္၏ဖခင္သည္အဘယ္အႏြယ္ ရွိပါသနည္း၊ အသွ်င္၏ မယ္ေတာ္သည္ အဘယ္အႏြယ္ ရွိပါသနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မင္းႀကီး အဖသည္ ဂဂၢအႏြယ္ရွိ၍ အမိသည္ မႏၲာဏီ အႏြယ္ ရွိ၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။ အသွ်င္ဘုရားဂဂၢအႏြယ္ရွိေသာ မႏၲာဏီ၏ သားျဖစ္ေသာ အသွ်င္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ပါေလာ့၊ အကြၽႏု္ပ္သည္လည္းဂဂၢအႏြယ္ရွိေသာ မႏၲာဏီ၏ သားျဖစ္ေသာ အသွ်င္ျမတ္ အက်ဳိး ငွါ သကၤန္း ဆြမ္းေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာ သူနာ၏အေထာက္အပံ့ အသက္၏အရံအတားျဖစ္ေသာ ေဆး ပစၥည္းတို႔ျဖင့္ေၾကာင့္ၾကအားထုတ္မႈကို ျပဳပါအံ့ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၃၅၁။ ထိုအခါ အသွ်င္အဂုၤလိမာလသည္ အရညကင္ဓုတင္ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ ပံသုကူဓုတင္တိစီဝရိက္ဓုတင္ကို ေဆာင္၏။ ထိုအခါ အသွ်င္အဂုၤလိမာလသည္ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးကို”မင္းႀကီး တန္ၿပီ၊ ငါ့အား သကၤန္းျပည့္စံုၿပီ”ဟု ေျပာၾကား၏။ ထိုအခါ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးသည္ျမတ္စြာ ဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ရာေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္”အသွ်င္ ဘုရား အံ့ၾသဖြယ္ ရွိေပစြ၊ အသွ်င္ဘုရား မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပစြ၊ အသွ်င္ဘုရားျမတ္စြာဘုရားသည္ မယဥ္ေက်းေသာ သတၱဝါတို႔ကို ယဥ္ေက်းေအာင္ လြန္ကဲစြာဆံုးမေတာ္မူတတ္ပါေပစြ၊ မၿငိမ္သက္ေသာ သတၱဝါတို႔ကို လြန္ကဲစြာ ၿငိမ္သက္ေစေတာ္မူတတ္ပါေပစြ၊ မၿငိမ္းေအးေသးေသာသတၱဝါတို႔ကို လြန္ကဲစြာ ၿငိမ္းေအးေစေတာ္မူတတ္ပါေပစြ။ အသွ်င္ဘုရားအကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ယင္းအဂုၤလိမာလကို တုတ္လွံတံျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဓားလက္နက္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆံုးမျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ၾကပါကုန္၊ ထိုအဂုၤလိမာလ ကိုျမတ္စြာဘုရားသည္ တုတ္လွံတံ မပါဘဲလ်က္ ဓားလက္နက္ မပါဘဲလ်က္သာလွ်င္ ယဥ္ေက်းေစေတာ္မူႏိုင္ပါေပ၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ယခု သြားၾကပါကုန္အံ့၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မ်ားေသာကိစၥမ်ားေသာ ျပဳဖြယ္ရွိၾကပါကုန္၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။ မင္းႀကီး ယခု သြားရန္ အခ်ိန္ကို သင္သိ၏ (သြားရန္မွာ သင့္အလိုအတိုင္းပင္ ျဖစ္၏)ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ထိုအခါ ပေသနဒိေကာသလ မင္းႀကီးသည္ေနရာမွ ထ၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ အ႐ိုအေသျပဳကာ ဖဲခြါသြားေလ၏။

ထိုအခါ အသွ်င္အဂုၤလိမာလသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူၿပီးလွ်င္သာဝတၳိျပည္သို႔ ဆြမ္းအလို႔ငွါ ဝင္ေတာ္မူ၏။ အသွ်င္အဂုၤလိမာလသည္ သာဝတၳိျပည္၌ အိမ္စဥ္အတိုင္းဆြမ္းအလို႔ငွါ လွည့္လည္ေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ သားမဖြားႏိုင္ေသာ မသက္သာေသာ ကိုယ္ဝန္ရွိေသာမိန္းမတစ္ေယာက္ကို ျမင္၍ ”အခ်င္းတို႔ သတၱဝါတို႔သည္ ပင္ပန္းကုန္စြတကား၊ အခ်င္းတို႔ သတၱဝါတို႔သည္ ပင္ပန္းကုန္စြတကား”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ ထိုအခါ အသွ်င္အဂုၤလိမာလသည္ သာဝတၳိျပည္၌ ဆြမ္း့အလို႔ငွါ လွည့္လည္၍ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲခဲ့ကာ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္စြာ ထိုင္ေနလ်က္ ”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ယေန႔နံနက္ပိုင္းအခါက သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူလ်က္ သာဝတၳိျပည္သို႔ ဆြမ္းအလို႔ငွါဝင္ခဲ့ပါ၏။ အသွ်င္ ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ သာဝတၳိျပည္၌ ဆြမ္းအလို႔ငွါ အိမ္စဥ္အတိုင္းလွည့္လည္ေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ သားမဖြားႏိုင္ေသာ မသက္သာေသာ ကိုယ္ဝန္ရွိေသာ မိန္းမတစ္ေယာက္ကိုျမင္ခဲ့ရ၍ အကြၽႏု္ပ္အား ”အခ်င္းတို႔ သတၱဝါတို႔သည္ ပင္ပန္းကုန္စြတကား၊ အခ်င္းတို႔ သတၱဝါတို႔သည္ပင္ပန္းကုန္စြတကား”ဟု အၾကံျဖစ္ခဲ့ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အဂုၤလိမာလ သို႔ျဖစ္မူ သင္သည္ ထိုမိန္းမထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ထိုမိန္းမကို ”ႏွမ ငါသည္ေမြးဖြားေသာအခါမွ စ၍ ေသေစလိုေသာ ေစတနာျဖင့္ သတၱဝါတို႔ကို သတ္ဖူးသည္ဟု မသိစဖူး၊ ထိုမွန္ေသာစကားေၾကာင့္ သင့္အားလည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ဝန္သတၱဝါအားလည္းေကာင္း ခ်မ္းသာျခင္းသည္ျဖစ္ေစသတည္း”ဟု ဆိုေလေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္သည္ သိလ်က္ ခြၽတ္ယြင္းေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ရာသည္မဟုတ္ပါေလာ၊ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ မ်ားစြာေသာ သတၱဝါတို႔ကို ေသေစလိုေသာ ေစတနာႏွင့္တကြ သတ္ခဲ့ဖူးသည္ မဟုတ္ပါေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ အဂုၤလိမာလ သို႔ျဖစ္မူ သင္သည္ ထိုမိန္းမထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ထိုမိန္းမကို ”ႏွမ ငါသည္ အရိယာဇာတ္ဝင္ ျဖစ္ေသာအခါမွ စ၍ ေသေစလိုေသာေစတနာျဖင့္ သတၱဝါကို သတ္ဖူးသည္ဟူ၍ မသိစဖူး၊ ထိုမွန္ေသာသစၥာစကားေၾကာင့္ သင့္အားလည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ဝန္သတၱဝါအားလည္းေကာင္း ခ်မ္းသာျခင္းသည္ ျဖစ္ေစသတည္း”ဟု ဆိုေလေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အဂုၤလိမာလသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား၍ ထိုမိန္းမထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ထိုမိန္းမကို ”ႏွမ ငါသည္ အရိယာဇာတ္ဝင္ ျဖစ္ေသာအခါမွစ၍ေသေစလိုေသာ ေစတနာျဖင့္ သတၱဝါကို သတ္ဖူး၏ဟူ၍ ငါ မသိစဖူး၊ ထိုမွန္ေသာသစၥာစကားေၾကာင့္သင့္အားလည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ဝန္သတၱဝါအားလည္းေကာင္း ခ်မ္းသာျခင္းသည္ ျဖစ္ေစသတည္း”ဟု ေျပာဆို၏။ ထိုအခါ ထိုမိန္းမအားလည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ဝန္သတၱဝါအားလည္းေကာင္း ခ်မ္းသာျခင္း ျဖစ္ေလ၏။

ထိုအခါ အသွ်င္အဂုၤလိမာလသည္ တစ္ပါးတည္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္သို႔ ကပ္၍ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းထန္စြာ အားထုတ္လ်က္ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနသည္ရွိေသာ္ မၾကာမီပင္လွ်င္လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကကုန္ေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားမ်ား လိုလားအပ္သည့္ အတုမဲ့ျမတ္ေသာအက်င့္၏ ဆံုးခန္းတိုင္မႈကို ယခုဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေနၿပီ၊ ပဋိသေႏၶေနမႈကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ ျပဳဖြယ္ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္) ကိစၥအတြက္ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥ မရွိၿပီ”ဟု သိ၏။ အသွ်င္အဂုၤလိမာလသည္ ရဟႏၲာတို႔တြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္ေလသတည္း။

၃၅၂။ ထိုအခါ အသွ်င္အဂုၤလိမာလသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကိုယူၿပီးလွ်င္ သာဝတၳိျပည္သို႔ ဆြမ္းအလို႔ငွါ ဝင္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ တစ္ပါးေသာအရပ္သို႔ ပစ္ေသာခဲသည္အသွ်င္ အဂုၤလိမာလ၏ကိုယ္ေပၚ၌ က်၏၊ တစ္ပါးေသာအရပ္သို႔ ပစ္ေသာ တုတ္လွံတံသည္ အသွ်င္အဂုၤလိမာလ၏ ကိုယ္ေပၚ၌ က်၏၊ တစ္ပါးေသာအရပ္သို႔ ပစ္ေသာ ေက်ာက္စရစ္သည္ အသွ်င္အဂုၤလိမာလ၏ ကိုယ္ေပၚ၌ က်၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္အဂုၤလိမာလသည္ ကြဲေသာဦးေခါင္း ယိုစီးေသာေသြးကြဲေသာသပိတ္ စုတ္ျပတ္ေသာဒုကုဋ္ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အေဝးမွလာေသာ အသွ်င္အဂုၤလိမာလကို ျမင္ေတာ္မူ၍ ”မေကာင္းမႈကို အပျပဳၿပီးေသာရဟန္း သင္သည္းခံေလာ့၊ မေကာင္းမႈကို အပျပဳၿပီးေသာရဟန္း သင္ သည္းခံေလာ့၊ မေကာင္းမႈကို အပျပဳၿပီးေသာ ရဟန္း သင္သည္ ယင္း (ပါဏာတိပါတ) အကုသိုလ္ကံ၏ အက်ဳိးအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႏွစ္ရာေပါင္းမ်ားစြာ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာပတ္လံုး ငရဲ၌ က်က္ေလရာ၏။ မေကာင္းမႈကို အပျပဳၿပီးေသာရဟန္း သင္သည္ ထို (ပါဏာတိပါတ) အကုသိုလ္အက်ဳိးကို ယခုဘဝ၌ပင္ ခံစားရဘိ၏”ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္ အဂုၤလိမာလသည္ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ကပ္၍ တစ္ပါးတည္းကိန္းေအာင္းလ်က္ အရဟတၱဖိုလ္ခ်မ္းသာကို ခံစားေန၏။ ထိုအခါ ဤဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္၏-

”ေရွးအခါကသာလွ်င္ ေမ့ေလ်ာ့၍ ေနာက္အခါ၌ မေမ့မေလ်ာ့သူသည္ တိမ္တိုက္မွ လြတ္ေသာလကဲ့သို႔ဤသတၱေလာကကို ေတာက္ပထြန္းလင္းေစ၏။

ျပဳၿပီးေသာ မေကာင္းမႈကို ကုသိုလ္တရားျဖင့္ ပိတ္ပင္တားဆီးသူသည္ တိမ္တိုက္ မွလြတ္ေသာလကဲ့သို႔ ဤသတၱေလာကကို ေတာက္ပထြန္းလင္းေစ၏။

ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္၌ အားထုတ္ေသာ ရဟန္း သည္ တိမ္တိုက္မွလြတ္ေသာလကဲ့သို႔ ဤသတၱေလာကကို ေတာက္ပထြန္းလင္း ေစ၏။

ငါ၏ ရန္သူတို႔သည္ တရားႏွင့္စပ္ေသာ စကားကို ၾကားနာႏိုင္ၾကပါေစကုန္ သတည္း၊ ငါ၏ရန္သူတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္၌ အားထုတ္ႏိုင္ၾကပါ ေစကုန္သတည္း၊ ငါ၏ရန္သူျဖစ္ကုန္ေသာ ထိုလူတို႔သည္ သူတစ္ပါးအား တရား ကို ေဆာက္တည္ၾကေစသည့္သူေတာ္ေကာင္းတို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ၾကပါေစကုန္ သတည္း။

ငါ၏ ရန္သူတို႔သည္ သည္းခံျခင္းကို ဆိုေလ့ရွိကုန္ေသာ၊ မဆန္႔က်င္မႈေမတၱာကို ခ်ီးက်ဴးေလ့ရွိကုန္ေသာသူတို႔၏ တရားကို အခါခါ နာၾကားႏိုင္ၾကပါေစကုန္ သတည္း၊ ထိုတရားကိုလည္း အစဥ္လိုက္နာက်င့္ၾကံႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

ထို ငါ၏ရန္သူသည္ စင္စစ္ ငါ့ကို မညႇဥ္းဆဲပါေစသတည္း၊ ငါမွတစ္ပါး အျခား သူကိုလည္းမညႇဥ္းဆဲပါေစသတည္း၊ မြန္ျမတ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္၍ အျမဲ တပ္မက္ေသာ တဏွာကိုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ပါေစသတည္း။

ေရကို ေျမာင္းသြယ္သူတို႔သည္ ေရကို ေဆာင္ယူၾကကုန္၏၊ ျမားသမားတို႔သည္ ျမားကိုေျဖာင့္ၾကကုန္၏၊ သစ္ေရြသမားတို႔သည္ သစ္ကို ေျဖာင့္ေအာင္ ေရြၾက ကုန္၏၊ ပညာရွိတို႔သည္မိမိကိုယ္ကို ဆံုးမၾကကုန္၏။

အခ်ဳိ႕သူတို႔သည္ လွံတံျဖင့္လည္းေကာင္း ခြၽန္းေကာက္တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႀကိမ္လံုးတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း ဆံုးမၾကကုန္၏၊ တာဒိဂုဏ္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာ ဘုရားသည္တုတ္လွံတံမရွိဘဲ လက္နက္မရွိဘဲ ငါ့ကို ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆံုးမေတာ္ မူၿပီ။

ငါသည္ ေရွးအခါက ညႇဥ္းဆဲတတ္သူျဖစ္လ်က္ ‘အဟိ ံသက’ အမည္ရွိခဲ့၏၊ ငါသည္ ယေန႔မွ စ၍တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုမွ် မညႇင္းဆဲတတ္ေသာေၾကာင့္ မွန္ကန္ ေသာအမည္ ရခဲ့ၿပီ၊ ငါသည္ ေရွးအခါကအဂုၤလိမာလဟူ၍ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာေသာ ခိုးသူႀကီး ျဖစ္ခဲ့၏၊ ႀကီးစြာေသာ သံသရာၾသဃ၌နစ္ေမ်ာသည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာ ဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာ ဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။

ငါသည္ ေရွးအခါက အဂုၤလိမာလဟူ၍ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာေသာ ေသြးစြန္းေသာ လက္ရွိေသာသူသတ္ေယာက္်ား ျဖစ္ခဲ့၏၊ ကိုးကြယ္ရာ နိဗၺာန္ကို ျမင္သည္ျဖစ္၍ ဘဝေႏွာင္ႀကိဳးႏွင့္ တူေသာတဏွာကို ႏုတ္ပယ္ခဲ့ၿပီ။

အႀကိမ္မ်ားစြာ အပါယ္ရြာကို လားေစတတ္ေသာ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ အကုသိုလ္ကံကို ျပဳခဲ့ေသာ္လည္းယင္းကံကို ႐ႈိ႕ၿမႇဳိက္တတ္သည့္ (မဂ္ေစတနာ) ေတြ႕ထိအပ္ေသာေၾကာင့္ မေကာင္းက်ဳိးေႂကြးၿမီကင္းသည္ျဖစ္၍ ေဘာဇဥ္ကို ငါ သံုးေဆာင္ရေပၿပီ။

ပညာမဲ့ျငား လူမိုက္မ်ားတို႔သည္ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းကို အားထုတ္ၾကကုန္၏၊ ပညာရွိ ေယာက္်ားသည့္မေမ့မေလ်ာ့မႈကို ျမတ္ေသာဥစၥာကဲ့သို႔ ေစာင့္ေရွာက္၏၊ ေမ့ေလ်ာ့ ျခင္းကို အားမထုတ္ၾကကုန္လင့္၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပါင္းေဖာ္မႈကို အား မထုတ္ၾကကုန္လင့္၊ မေမ့မေလ်ာ့ဘဲ ႐ႈဆင္ျခင္သူသည္သာျပန္႔ေျပာေသာ နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာသို႔ ေပါက္ေရာက္ႏိုင္၏။

ထို ငါ၏ သာသနာ့ေဘာင္သို႔ ေရာက္လာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ ေရာက္လာ ျခင္းေပတည္း၊ ငါ၏ရဟန္းျပဳအံ့ဟု ေျပာဆိုျခင္းသည္ မေကာင္းေသာေျပာဆိုျခင္း မဟုတ္၊ ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ေဟာၾကားေသာတရားတို႔တြင္ အျမတ္ဆံုး နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ၿပီ။

ထို ငါ၏ သာသနာ့ေဘာင္သို႔ ေရာက္လာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ ေရာက္လာ ျခင္းေပတည္း၊ ငါ၏ရဟန္းျပဳအံ့ဟု ေျပာဆိုျခင္းသည္ မေကာင္းေသာေျပာဆိုျခင္း မဟုတ္၊ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔သို႔ အစဥ္အားျဖင့္ေရာက္ခဲ့ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုး အမေတာ္ကို ျပဳအပ္ၿပီးေပၿပီ”ဟု (က်ဴးရင့္ေလသတည္း)။

ေျခာက္ခုေျမာက္ အဂုၤလိမာလသုတ္ ၿပီး၏။