မန ၉၃: အႆလာယနသုတ္

၄ဝ၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ငါးရာမွ်ေလာက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားပုဏၰားတို႔သည္ တစ္စံုတစ္ခု ျပဳဖြယ္ကိစၥျဖင့္ သာဝတၳိျပည္၌ ေနၾကကုန္၏။ ထိုအခါ ပုဏၰားတို႔အား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္၏-”ဤရဟန္းေဂါတမသည္ အမ်ဳိးေလးပါးတို႔၏ စင္ၾကယ္ျခင္းကို ပညတ္၏၊ အဘယ္သူသည္ ရဟန္းေဂါတမႏွင့္အတူ ဤစကားအရာ၌ ၿပိဳင္ဆိုင္ ေျပာဆိုျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ပါအံ့နည္း”ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။

ထိုအခါ အႆလာယန အမည္ရေသာ လုလင္သည္ သာဝတၳိျပည္၌ ေန၏၊ ႏုပ်ဳိ၏၊ ဆံခ်ၿပီးေသာဦးေခါင္းရွိ၏၊ ရက္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္ရွိ၏၊ နိဃ႑ဳ ‘အဘိဓာန္’ က်မ္း ေကဋဳဘ’အလကၤာ’ က်မ္း အကၡရပၸေဘဒ ‘သဒၵါ’ က်မ္း ငါးခုေျမာက္ ဣတိဟာသက်မ္းႏွင့္တကြ ေဗဒင္သံုးပံုတို႔၏တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ေရာက္၏၊ ပဒက်မ္းကို တတ္၏၊ ဗ်ာက႐ုဏ္းက်မ္းကို တတ္၏၊ ေလာကာယတက်မ္းမဟာပုရိသလကၡဏာ က်မ္းတို႔၌ အႂကြင္းမဲ့ တတ္ေျမာက္၏။ ထို႔ေနာက္ ထိုပုဏၰားတို႔အား ဤသို႔အၾကံျဖစ္၏- ”ဤအႆလာယန လုလင္သည္ သာဝတၳိျပည္၌ ေန၏၊ ႏုပ်ဳိ၏၊ ဆံခ်ၿပီးေသာ ဦးေခါင္းရွိ၏၊ ရက္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ အသက္တစ္ဆယ့္ ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္ ရွိ၏၊ ေဗဒင္သံုးပံုတို႔၏ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ေရာက္၏။ပ။ အျပည့္အစံု တတ္ေျမာက္၏၊ ထိုလုလင္သည္ ရဟန္းေဂါတမႏွင့္အတူ ဤစကားအရာ၌ၿပိဳင္ဆိုင္ ေျပာဆိုရန္ စြမ္းႏိုင္၏”ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။

ထိုအခါ ထိုပုဏၰားတို႔သည္ အႆလာယနလုလင္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အႆလာယနလုလင္ကို့ ”အေမာင္အႆလာယန ဤရဟန္းေဂါတမသည္ အမ်ဳိးေလးပါးတို႔၏ စင္ၾကယ္ျခင္းကို ပညတ္၏၊ အေမာင္အႆလာယန သြားပါေခ်၊ ရဟန္းေဂါတမႏွင့္အတူ ဤစကားအရာ၌ ၿပိဳင္ဆိုင္ေျပာဆိုပါေလာ့”ဟု ေျပာဆိုၾကကုန္၏။

ဤသို႔ ေျပာဆိုသည္ရွိေသာ္ အႆလာယနလုလင္သည္ ထိုပုဏၰားတို႔ကို ”အသွ်င္တို႔ ရဟန္းေဂါတမသည္ သဘာဝက်က် ေျပာဆိုေလ့ရွိ၏၊ သဘာဝက်က် ေျပာဆိုေလ့ရွိသူတို႔သည္ ၿပဳိင္ဆိုင္ေျပာဆိုရန္ ခဲယဥ္းပါကုန္၏၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ရဟန္းေဂါတမႏွင့္အတူ ဤစကားအရာ၌ ၿပိဳင္ဆိုင္ေျပာဆိုရန္မစြမ္းႏိုင္ပါ”ဟု ေျပာဆို၏။

ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း ထိုပုဏၰားတို႔သည္ အႆလာယနလုလင္ကို”အေမာင္အႆလာယန ဤရဟန္းေဂါတမသည္ အမ်ဳိးေလးပါးတို႔၏ စင္ၾကယ္ျခင္းကို ပညတ္၏၊ အေမာင္အႆလာယန သြားပါေခ်၊ ရဟန္းေဂါတမႏွင့္အတူ ဤစကားအရာ၌ ၿပိဳင္ဆိုင္ေျပာဆိုပါေလာ့၊ အေမာင္အႆလာယနသည္ ပရိဗိုဇ္အစီအစဥ္ (ေဗဒင္) ကိုလည္း က်င့္ေဆာင္ (သင္ယူ) ၿပီးပါၿပီ”ဟုေျပာဆိုၾကကုန္၏။

ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း အႆလာယန လုလင္သည္ ထိုပုဏၰားတို႔ကို ”အသွ်င္တို႔ရဟန္းေဂါတမသည္ သဘာဝက်က် ေျပာဆိုေလ့ရွိ၏၊ သဘာဝက်က် ေျပာဆိုေလ့ရွိသူတို႔သည္ ၿပိဳင္ဆိုင္ေျပာဆိုရန္ ခဲယဥ္းပါကုန္၏၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ရဟန္းေဂါတမႏွင့္အတူ ဤစကားအရာ၌ ၿပိဳင္ဆိုင္ေျပာဆိုရန္ မစြမ္းႏိုင္ပါ”ဟု ေျပာဆို၏။

သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း ထိုပုဏၰားတို႔သည္ အႆလာယနလုလင္ကို ”အေမာင္အႆလာယန ဤရဟန္းေဂါတမသည္ အမ်ဳိးေလးပါးတို႔၏ စင္ၾကယ္ျခင္းကိုပညတ္၏၊ အေမာင္ အႆလာယန သြားပါေခ်၊ ရဟန္းေဂါတမႏွင့္အတူ ဤစကားအရာ၌ၿပိဳင္ဆိုင္ေျပာဆိုပါေလာ့၊ အေမာင္ အႆလာယနသည္ ပရိဗိုဇ္အစီအစဥ္ (ေဗဒင္) ကိုလည္း က်င့္ေဆာင္ (သင္ယူ) ၿပီးပါၿပီ၊ အေမာင္ အႆလာယနသည္ စစ္မထိုးဘဲ ႐ႈံးနည္းမ်ဳိး မ႐ႈံးပါေစလင့္”ဟုေျပာဆိုၾကကုန္၏။

ဤသို႔ ေျပာဆိုသည္ရွိေသာ္ အႆလာယနလုလင္သည္ ထိုပုဏၰားတို႔ကို ”အသွ်င္တို႔ ‘ရဟန္းေဂါတမသည္ သဘာဝက်က် ေျပာဆိုေလ့ရွိ၏၊ သဘာဝက်က် ေျပာဆိုေလ့ရွိသူတို႔သည္ ၿပဳိင္ဆိုင္ေျပာဆိုရန္ ခဲယဥ္းပါကုန္၏၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ရဟန္းေဂါတမႏွင့္အတူ ဤစကားအရာ၌ ၿပိဳင္ဆိုင္ေျပာဆိုရန္မစြမ္းႏိုင္ပါ’ဟု အကြၽႏု္ပ္ေျပာေသာ္လည္း မရေလ၊ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္တို႔၏စကားျဖင့္ သြားပါေတာ့အံ့”ဟု ေျပာဆို၏။

၄ဝ၂။ ထိုအခါ အႆလာယနလုလင္သည္ မ်ားစြာေသာ ပုဏၰားအေပါင္းႏွင့္အတူ ျမတ္စြာဘုရား ထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီးေနာက္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ကာ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-

”အသွ်င္ေဂါတမ ‘ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာလွ်င္ ျမတ္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ ယုတ္၏၊ ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာလွ်င္ ျဖဴစင္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ မည္းညစ္၏၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ကုန္၏၊ ပုဏၰားမဟုတ္သူတို႔သည္ မစင္ၾကယ္ကုန္၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာလွ်င္ ျဗဟၼာ၏ သားရင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခံတြင္းမွေပါက္ဖြားသူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာမွ ေပါက္ဖြားလာကုန္၏၊ ျဗဟၼာဖန္ဆင္းထားသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာ၏ အေမြခံတို႔ ျဖစ္ကုန္၏’ဟု ပုဏၰားတို႔သည္ ေျပာဆိုၾကပါကုန္၏၊ ဤပုဏၰားတို႔ ေျပာဆိုရာ၌အသွ်င္ေဂါတမသည္ အဘယ္သို႔ ဆိုလိုပါသနည္း”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အႆလာယန ပုဏၰားတို႔တြင္ ဥတုလာသူ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သူ သားဖြားသူ ႏို႔တိုက္ေနသူ ပုေဏၰးမတို႔ကို ျမင္ရကုန္သည္ မဟုတ္ေလာ၊ ထိုပုဏၰားတို႔သည္ ပုေဏၰးမတို႔၏ အဂၤါဇာတ္မွ ျဖစ္ၾကကုန္လ်က္”ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာလွ်င္ ျမတ္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ ယုတ္၏၊ ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာလွ်င္ ျဖဴစင္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ မည္းညစ္၏၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာ စင္ၾကယ္ကုန္၏၊ ပုဏၰားမဟုတ္သူတို႔သည္ မစင္ၾကယ္ကုန္၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာ ျဗဟၼာ၏ သားရင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခံတြင္းမွ ေပါက္ဖြားသူမ်ား ျဖစ့္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာမွ ေပါက္ဖြားလာကုန္၏၊ ျဗဟၼာဖန္ဆင္းထားသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာ၏အေမြခံတို႔ ျဖစ္ကုန္၏”ဟု ဆိုၾကကုန္သည္ မဟုတ္ေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤသို႔ပင္ ဆိုေစကာမူပုဏၰားတို႔ကား ဤအရာ၌ ”ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာ ျမတ္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ ယုတ္၏။ပ။ ျဗဟၼာ၏အေမြခံတို႔ ျဖစ္ကုန္၏”ဟု ဤသို႔သာ ဤအရာကို မွတ္ထင္ၾကပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၄ဝ၃။ အႆလာယန ထိုအရာကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ”ေယာျပည္ ကေမၺာဇ ျပည္ႏွင့္အျခားအစြန္အဖ်ားက်ေသာ နယ္တို႔၌ အရွင္မ်ဳိး ကြၽန္မ်ဳိးအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳိးသာ ရွိကုန္၏၊ အရွင္မ်ဳိးျဖစ္လ်က္ ကြၽန္ျဖစ္ျပန္၏၊ ကြၽန္မ်ဳိးျဖစ္လ်က္ အရွင္ျဖစ္ျပန္၏”ဟု သင္ၾကားဖူး၏ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ”ေယာျပည္ ကေမၺာဇျပည္ႏွင့္ အျခားအစြန္အဖ်ားက်ေသာ နယ္တို႔၌ အရွင္မ်ဳိးကြၽန္မ်ဳိးအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳိးသာ ရွိကုန္၏၊ အရွင္မ်ဳိးျဖစ္လ်က္ ကြၽန္ျဖစ္ျပန္၏၊ ကြၽန္မ်ဳိးျဖစ္လ်က္ အရွင္ျဖစ္ျပန္၏”ဟု အကြၽႏု္ပ္ၾကားဖူးပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အႆလာယန ဤသို႔ ျဖစ္ရာ၌ ”ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာ ျမတ္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ ယုတ္၏။ ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာလွ်င္ ျဖဴစင္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ မည္းညစ္၏၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာ စင္ၾကယ္ကုန္၏၊ ပုဏၰားမဟုတ္သူတို႔သည္ မစင္ၾကယ္ကုန္၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာ ျဗဟၼာ၏ သားရင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခံတြင္းမွ ေပါက္ဖြားသူမ်ား ျဖစ့္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာမွ ေပါက္ဖြားလာကုန္၏၊ ျဗဟၼာဖန္ဆင္းထားသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာ၏အေမြခံတို႔ ျဖစ္ကုန္၏”ဟု ဆိုၾကကုန္ေသာပုဏၰားတို႔၏ အားကိုးကား အဘယ္နည္း၊ အေထာက္အထားကား အဘယ္နည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤသို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ပုဏၰားတို႔ကား ဤအရာ၌ ”ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာ ျမတ္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ ယုတ္၏။ ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာလွ်င္ ျဖဴစင္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ မည္းညစ္၏၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာ စင္ၾကယ္ကုန္၏၊ ပုဏၰားမဟုတ္သူတို႔သည္ မစင္ၾကယ္ကုန္၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာ ျဗဟၼာ၏ သားရင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခံတြင္းမွ ေပါက္ဖြားသူမ်ား ျဖစ့္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာမွ ေပါက္ဖြားလာကုန္၏၊ ျဗဟၼာဖန္ဆင္းထားသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာ၏ အေမြခံတို႔ ျဖစ္ကုန္၏”ဟု ဤသို႔သာ ဤအရာကို မွတ္ထင္ၾကပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၄ဝ၄။ အႆလာယန ထိုအရာကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ မင္းမ်ဳိးသည္သာ အသက္ သတ္မူမေပးသည္ကိုယူမူ ကာမတို႔၌ မွားယြင္းစြာက်င့္မူ မဟုတ္မမွန္ေျပာဆိုမူ ကုန္းစကားကိုဆိုမူ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုမူ အက်ဳိးမရွိ ၿပိန္ဖ်င္းေသာစကားကို ေျပာဆိုမူ သူတစ္ပါးစည္းစိမ္ကို (မတရားသျဖင့္ ရယူရန္) ေရွး႐ႈၾကံစည္မူ (သူတစ္ပါး) ပ်က္စီးရန္ ၾကံစည္မူ မွားေသာအယူရွိမူ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ မေကာင္းေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာျဖစ္ေသာ အပါယ္ငရဲသို႔ က်ေရာက္ရာသေလာ၊ ပုဏၰားမ်ဳိးသည္ မက်ေရာက္ ရာသေလာ။ ကုန္သည္မ်ဳိးသည္သာ က်ေရာက္ရာသေလာ၊ ပုဏၰားမ်ဳိးသည္ မက်ေရာက္ ရာသေလာ။ သူဆင္းရဲမ်ဳိးသည္သာ အသက္သတ္မူ မေပးသည္ကိုယူမူ ကာမတို႔၌ မွားယြင္းစြာက်င့္မူ မဟုတ္မမွန္ေျပာဆိုမူ ကုန္းစကားကိုဆိုမူ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာစကားကို ေျပာဆိုမူ အက်ဳိးမရွိ ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားကို ေျပာဆိုမူသူတစ္ပါးစည္းစိမ္ကို (မတရားသျဖင့္ ရယူရန္) ေရွး႐ႈၾကံစည္မူ (သူတစ္ပါး) ပ်က္စီးရန္ ၾကံစည္မူ မွားေသာအယူရွိမူ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီး၍က်ရာအပါယ္ငရဲသို႔ က်ေရာက္ရာသေလာ၊ ပုဏၰားမ်ဳိးသည္ မက်ေရာက္ရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤသို႔ျဖစ္ရန္ မသင့္ပါ။ အသွ်င္ေဂါတမ မင္းမ်ဳိးသည္လည္း အသက္သတ္မူမေပးသည္ကို ယူမူ ကာမတို႔၌ မွားယြင္းစြာက်င့္မူ မဟုတ္မမွန္ေျပာဆိုမူ ကုန္းစကားကိုဆိုမူ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာစကားကို ေျပာဆိုမူ အက်ဳိးမရွိ ၿပိန္ဖ်င္းေသာစကားကို ေျပာဆိုမူ သူတစ္ပါးစည္းစိမ္ကို (မတရားသျဖင့္ ရယူရန္) ေရွး႐ႈၾကံစည္မူ (သူတစ္ပါး) ပ်က္စီးရန္ ၾကံစည္မူ မွားေသာ အယူဝါဒရွိမူ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ရာျဖစ္ေသာ အပါယ္ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ရာပါ၏။ အသွ်င္ေဂါတမ ပုဏၰားမ်ဳိးသည္လည္း။ပ။ အသွ်င္ေဂါတမ ကုန္သည္မ်ဳိးသည္လည္း။ပ။ အသွ်င္ေဂါတမ သူဆင္းရဲမ်ဳိးသည္လည္း။ပ။

အသွ်င္ေဂါတမ အလံုးစံုေသာ အမ်ဳိးေလးပါးတို႔သည္လည္း အသက္သတ္ၾကပါကုန္မူ မေပးသည္ကို ယူၾကပါကုန္မူ ကာမတို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္ၾကပါကုန္မူ မဟုတ္မမွန္ေျပာဆိုၾကပါကုန္မူ ကုန္းစကားကိုေျပာဆိုၾကပါကုန္မူ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာစကားကို ေျပာဆိုၾကပါကုန္မူ အက်ဳိးမရွိ ၿပိန္ဖ်င္းေသာစကားကိုေျပာဆိုၾကပါကုန္မူ သူတစ္ပါးစည္းစိမ္ကို (မတရားသျဖင့္ ရယူရန္) ေရွး႐ႈၾကံစည္ၾကပါကုန္မူ (သူတစ္ပါး) ပ်က္စီးရန္ ၾကံစည္ၾကပါကုန္မူ မွားေသာအယူဝါဒရွိၾကပါကုန္မူ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက့္၌ မေကာင္းေသာလားရာ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ရာ အပါယ္ငရဲသို႔ က်ေရာက္ကုန္ရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အႆလာယန ဤသို႔ ျဖစ္ရာ ”ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာ ျမတ္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ယုတ္၏။ ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာလွ်င္ ျဖဴစင္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ မည္းညစ္၏၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ကုန္၏၊ ပုဏၰားမဟုတ္သူတို႔သည္ မစင္ၾကယ္ကုန္၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာလွ်င္ ျဗဟၼာ၏ သားရင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခံတြင္းမွေပါက္ဖြားသူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာမွ ေပါက္ဖြားလာကုန္၏၊ ျဗဟၼာဖန္ဆင္းထားသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာ၏ အေမြခံတို႔ ျဖစ္ကုန္၏”ဟု ဆိုၾကကုန္ေသာ ပုဏၰားတို႔၏ အားကိုးကားအဘယ္နည္း၊ အေထာက္ အထားကား အဘယ္နည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤသို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ပုဏၰားတို႔ကား ဤအရာ၌ ”ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာ ျမတ္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ ယုတ္၏။ ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာလွ်င္ ျဖဴစင္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ မည္းညစ္၏၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ကုန္၏၊ ပုဏၰားမဟုတ္သူတို႔သည္ မစင္ၾကယ္ကုန္၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာလွ်င္ ျဗဟၼာ၏ သားရင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခံတြင္းမွေပါက္ဖြားသူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာမွ ေပါက္ဖြားလာကုန္၏၊ ျဗဟၼာဖန္ဆင္းထားသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာ၏ အေမြခံတို႔ ျဖစ္ကုန္၏”ဟု ဤသို႔သာ ဤအရာကို မွတ္ထင္ၾကပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၄ဝ၅။ အႆလာယန ထိုအရာကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာလွ်င္အသက္သတ္ျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္မူ မေပးသည္ကိုယူျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္မူ ကာမတို႔၌ မွားယြင္းစြာက်င့္ျခင္းမွၾကဥ္ေရွာင္မူ မဟုတ္မမွန္ေျပာဆိုျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္မူ ကုန္းစကားကို ေျပာဆိုျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္မူ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာစကားမွ ၾကဥ္ေရွာင္မူ အက်ဳိးမရွိ ၿပိန္ဖ်င္းေသာစကားမွ ၾကဥ္ေရွာင္မူ သူတစ္ပါးစည္းစိမ္ကို (မတရားသျဖင့္ ရယူရန္) ေရွး႐ႈၾကံစည္မႈ မရွိမူ (သူတစ္ပါးကို) ပ်က္စီးရန္ ၾကံစည္လိုစိတ္ မရွိမူမွန္ေသာအယူဝါဒရွိမူ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္ရာသေလာ၊ မင္းမ်ဳိးသည္ မကပ္ေရာက္ ရာသေလာ၊ ကုန္သည္မ်ဳိးသည္ မကပ္ေရာက္ရာသေလာ၊ သူဆင္းရဲမ်ဳိးသည္ မကပ္ေရာက္ရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤသို႔ကား မျဖစ္သင့္ပါ၊ အသွ်င္ေဂါတမ ထိုစကားသည္ မွန္ပါ၏၊ မင္းမ်ဳိးျဖစ္သူသည္လည္း အသက္သတ္ျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ပါမူ မေပးသည္ကိုယူျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ပါမူ ကာမတို႔၌မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ပါမူ မဟုတ္မမွန္ေျပာဆိုျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ပါမူ ကုန္းစကားကိုေျပာဆိုျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ပါမူ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာစကားမွ ၾကဥ္ေရွာင္ပါမူ အက်ဳိးမရွိ ၿပိန္ဖ်င္းေသာစကားမွၾကဥ္ေရွာင္ပါမူ သူတစ္ပါးစည္းစိမ္ကို (မတရားသျဖင့္ ရယူရန္) ေရွး႐ႈၾကံစည္မႈ မရွိပါမူ (သူတစ္ပါးတို႔) ပ်က္စီးရန္ ၾကံစည္ေသာစိတ္ မရွိပါမူ မွန္ေသာ အယူဝါဒရွိပါမူ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ရြာေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္ ႏိုင္ရာပါ၏။ အသွ်င္ေဂါတမ ပုဏၰားမ်ဳိးသည္လည္း။ပ။ အသွ်င္ေဂါတမ ကုန္သည္မ်ဳိးသည္လည္း။ပ။ အသွ်င္ေဂါတမ သူဆင္းရဲမ်ဳိးသည္လည္း။ပ။ အသွ်င္ေဂါတမ မွန္၏၊ အလံုးစံုေသာ အမ်ဳိးေလးပါးတို႔သည္ပင္ အသက္သတ္ျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ၾကပါကုန္မူ မေပးသည္ကိုယူျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ၾကပါကုန္မူ ကာမတို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ၾကပါကုန္မူ မဟုတ္မမွန္ေျပာဆိုျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ၾကပါကုန္မူ ကုန္းစကားကိုေျပာဆိုျခင္းမွၾကဥ္ေရွာင္ၾကပါကုန္မူ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာစကားမွ ၾကဥ္ေရွာင္ၾကပါကုန္မူ အက်ဳိးမရွိ ၿပိန္ဖ်င္းေသာစကားမွၾကဥ္ေရွာင္ၾကပါကုန္မူ သူတစ္ပါးစည္းစိမ္ကို (မတရားသျဖင့္ ရယူရန္) ေရွး႐ႈမၾကံစည္ၾကပါကုန္မူ (သူတစ္ပါးတို႔) ပ်က္စီးရန္ ၾကံစည္ေသာစိတ္ မရွိၾကပါကုန္မူ ေျဖာင့္မွန္ေသာ အယူဝါဒရွိၾကပါကုန္မူကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီး သည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ရြာေလာကသို႔ကပ္ေရာက္ႏိုင္ရာပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အႆလာယန ဤသို႔ ျဖစ္ရာ၌ ”ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာ ျမတ္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ ယုတ္၏။ပ။ ျဗဟၼာ၏ အေမြခံတို႔ ျဖစ္ကုန္၏”ဟု ဆိုၾကကုန္ေသာ ပုဏၰားတို႔၏ အားကိုးကား အဘယ္နည္း၊ အေထာက္အထားကား အဘယ္နည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤသို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ပုဏၰားတို႔ကား ဤအရာ၌ ”ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာလွ်င္ ျမတ္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ ယုတ္၏။ ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာလွ်င္ ျဖဴစင္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ မည္းညစ္၏၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ကုန္၏၊ ပုဏၰားမဟုတ္သူတို႔သည္ မစင္ၾကယ္ကုန္၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာလွ်င္ ျဗဟၼာ၏ သားရင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခံတြင္းမွေပါက္ဖြားသူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာမွ ေပါက္ဖြားလာကုန္၏၊ ျဗဟၼာဖန္ဆင္းထားသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာ၏ အေမြခံတို႔ ျဖစ္ကုန္၏”ဟု ဤသို႔သာ ဤအရာကို မွတ္ထင္ၾကပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၄ဝ၆။ အႆလာယန ထိုအရာကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာလွ်င္ ဤအမည္ရွိေသာ အရပ္၌ ရန္ကင္းေသာ ေၾကာင့္ၾကကင္းေသာ ေမတၱာစိတ္ကို ပြါးမ်ားရန္ စြမ္းႏိုင္ေလသေလာ၊ မင္းမ်ဳိးသည္ မစြမ္းႏိုင္ေလသေလာ၊ ကုန္သည္မ်ဳိးသည္ မစြမ္းႏိုင္ေလသေလာ၊ သူဆင္းရဲမ်ဳိး့သည္ မစြမ္းႏိုင္ေလသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤသို႔ကား မျဖစ္သင့္ပါ၊ အသွ်င္ေဂါတမ မင္းမ်ဳိးသည္လည္း ဤမည္ေသာ အရပ္၌ ရန္ကင္းေသာ ေၾကာင့္ၾကကင္းေသာ ေမတၱာစိတ္ကိုပြါးမ်ားရန္ စြမ္းႏိုင္ပါ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ ပုဏၰားမ်ဳိးသည္လည္း။ပ။ အသွ်င္ေဂါတမ ကုန္သည္မ်ဳိးသည္လည္း။ပ။ အသွ်င္ေဂါတမ သူဆင္းရဲမ်ဳိးသည္လည္း။ပ။ အသွ်င္ေဂါတမ အလံုးစံုေသာ အမ်ဳိးေလးပါးတို႔ပင္ ဤမည္ေသာ အရပ္၌ ရန္ကင္းေသာ ေၾကာင့္ၾကကင္းေသာ ေမတၱာစိတ္ကို ပြါးမ်ားရန္ စြမ္းႏိုင္ၾကပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အႆလာယန ဤသို႔ ျဖစ္ရာ၌ ”ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာ ျမတ္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ ယုတ္၏။ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာလွ်င္ ျဖဴစင္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ မည္းညစ္၏၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ကုန္၏၊ ပုဏၰားမဟုတ္သူတို႔သည္ မစင္ၾကယ္ကုန္၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာလွ်င္ ျဗဟၼာ၏ သားရင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခံတြင္းမွေပါက္ဖြားသူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာမွ ေပါက္ဖြားလာကုန္၏၊ ျဗဟၼာဖန္ဆင္းထားသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာ၏ အေမြခံတို႔ ျဖစ္ကုန္၏”ဟု ဆိုၾကကုန္ေသာ ပုဏၰားတို႔၏ အားကိုးကားအဘယ္နည္း၊ အေထာက္အထားကား အဘယ္နည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤသို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ပုဏၰားတို႔ကား ဤအရာ၌ ”ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာ ျမတ္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ ယုတ္၏။ပ။ ျဗဟၼာ၏အေမြခံတို႔ ျဖစ္ကုန္၏”ဟု ဤသို႔သာ ဤအရာကို မွတ္ထင္ၾကပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၄ဝ၇။ အႆလာယန ထိုအရာကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာ ေၾကးတြန္းဆပ္ျပာကို ယူ၍ ျမစ္သို႔သြားကာ ျမဴအညစ္အေၾကးကို ေမွ်ာရန္ စြမ္းႏိုင္သေလာ၊ မင္းမ်ဳိးကားမစြမ္းႏိုင္သေလာ၊ ကုန္သည္မ်ဳိးကား မစြမ္းႏိုင္သေလာ၊ သူဆင္းရဲမ်ဳိးကား မစြမ္းႏိုင္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤသို႔ကား မျဖစ္သင့္ပါ၊ အသွ်င္ေဂါတမ မင္းမ်ဳိးသည္လည္း ေၾကးတြန္းဆပ္ျပာကို ယူ၍ ျမစ္သို႔ သြားကာ ျမဴအညစ္အေၾကးကို ေမွ်ာရန္ စြမ္းႏိုင္ရာပါ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမပုဏၰားမ်ဳိးသည္လည္း။ပ။ အသွ်င္ေဂါတမ ကုန္သည္မ်ဳိးသည္လည္း။ပ။ အသွ်င္ေဂါတမ သူဆင္းရဲမ်ဳိးသည္လည္း။ပ။ အသွ်င္ေဂါတမ အလံုးစံုေသာ အမ်ဳိး ေလးပါးတို႔ပင္ ေၾကးတြန္းဆပ္ျပာကို ယူ၍ ျမစ္သို႔သြားကာ ျမဴအညစ္အေၾကးကို ေမွ်ာရန္ စြမ္းႏိုင္ၾကပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အႆလာယန ဤသို႔ျဖစ္ရာ၌ ”ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာ ျမတ္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ ယုတ္၏။ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာလွ်င္ ျဖဴစင္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ မည္းညစ္၏၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ကုန္၏၊ ပုဏၰားမဟုတ္သူတို႔သည္ မစင္ၾကယ္ကုန္၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာလွ်င္ ျဗဟၼာ၏ သားရင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခံတြင္းမွေပါက္ဖြားသူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာမွ ေပါက္ဖြားလာကုန္၏၊ ျဗဟၼာဖန္ဆင္းထားသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာ၏ အေမြခံတို႔ ျဖစ္ကုန္၏”ဟု ဆိုၾကကုန္ေသာ ပုဏၰားတို႔၏ အားကိုးကား အဘယ္နည္း၊ အေထာက္အထားကားအဘယ္နည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤသို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ဤအရာ၌ ပုဏၰားတို႔ကား”ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာ ျမတ္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ ယုတ္၏။ပ။ ျဗဟၼာ၏ အေမြခံတို႔ ျဖစ္ကုန္၏”ဟုဤသို႔သာ ဤအရာကို မွတ္ထင္ၾကပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၄ဝ၈။ အႆလာယန ထိုအရာကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ေရေျမကို အစိုးရေသာ ဦးထိပ္၌အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ မင္းသည္ ဤအရပ္၌ ဇာတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေသာ ေယာက်္ားတစ္ရာကိုစည္းေဝးေစရာ၏- ”အခ်င္းတို႔ လာၾကကုန္ေလာ့၊ မင္းမ်ဳိး ပုဏၰားမ်ဳိး ၿမဳိ႕စားမ်ဳိးတို႔သည္ မီးပြတ္ခံုကို ယူ၍ ကြၽန္းသား အင္ၾကင္းသား ထင္းရွဴးသား စႏၵကူးသား ပဒုမၼာသား မီးကို ျဖစ္ေစၾကကုန္ေလာ့၊ ေတေဇာဓာတ္ကို ထင္စြာ ျပဳၾကကုန္ေလာ့။ အခ်င္းတို႔ လာၾကကုန္ေလာ့၊ ဒြန္းစ႑ားမ်ဳိး မုဆိုးတံငါမ်ဳိးႏွီးသမားမ်ဳိး ရထားလုပ္သမားမ်ဳိး ပန္းမႈိက္ သြန္ (ဘင္က်ံဳး) မ်ဳိးျဖစ္ေသာ သူတို႔သည္ မီးပြတ္ခံုကို ယူ၍ေခြးစားက်င္း ဝက္စားက်င္း ဆိုးရည္စားက်င္း ၾကက္ဆူသားထင္း မီးကို ျဖစ္ေစၾကကုန္ေလာ့၊ ေတေဇာဓာတ္ကို ထင္စြာ ျပဳၾကကုန္ေလာ့”ဟု ဆို၍ စည္းေဝးေစရာ၏။

အႆလာယန ထိုအရာကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ မင္းမ်ဳိး ပုဏၰားမ်ဳိး ၿမဳိ႕စားမ်ဳိးတို႔ သည္မီးပြတ္ခံုကို ယူ၍ ကြၽန္းသား အင္ၾကင္းသား ထင္းရွဴးသား စႏၵကူးသား ပဒုမၼာသား မီးကို ျဖစ္ေစ ၏၊ ေတေဇာဓာတ္ကို ျဖစ္ေစ၏၊ ထိုမီးသည္သာ အလွ်ံအဆင္း အေရာင္အလင္း ရွိေလသေလာ၊ ထိုမီးျဖင့္သာ မီးႏွင့္ဆိုင္ရာ ကိစၥအရပ္ရပ္ကို ျပဳစြမ္းႏိုင္ေလသေလာ။ ထိုမွ တစ္ပါး ဒြန္းစ႑ားမ်ဳိး မုဆိုးတံငါမ်ဳိး ႏွီးသမားမ်ဳိး ရထားလုပ္သမားမ်ဳိး ပန္းမႈိက္သြန္ (ဘင္က်ံဳး) မ်ဳိးတို႔သည္ မီးပြတ္ခံုကို ယူ၍ေခြးစားက်င္း ဝက္စားက်င္း ဆိုးရည္စားက်င္း ၾကက္ဆူသားထင္း မီးကို ျဖစ္ေစ၏၊ ေတေဇာဓာတ္ကိုျဖစ္ေစ၏၊ ထိုမီးသည္ အလွ်ံအဆင္း အေရာင္အလင္း မရွိေလသေလာ၊ ထိုမီးျဖင့္လည္း မီးႏွင့္ဆိုင္ရာ့ကိစၥအရပ္ရပ္ကို ျပဳျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ေလသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤသို႔ကား မျဖစ္သင့္ပါ၊ အသွ်င္ေဂါတမ မင္းမ်ဳိး ပုဏၰားမ်ဳိး ၿမိဳ႕စားမ်ဳိးျဖစ္ေသာ သူတို႔သည္ မီးပြတ္ခံုကို ယူ၍ ကြၽန္းသား အင္ၾကင္းသား ထင္းရွဴးသား စႏၵကူးသား ပဒုမၼာသား မီးကို ျဖစ္ေစ၏၊ ေတေဇာဓာတ္ကို ျဖစ္ေစ၏၊ ထိုမီးသည္လည္း အလွ်ံအဆင္း အေရာင္အလင္း ရွိသည္ ျဖစ္ရာပါ၏၊ ထိုမီးျဖင့္လည္း မီးႏွင့္ဆိုင္ရာကိစၥအရပ္ရပ္ကို ျပဳျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ရာပါ၏၊ ဒြန္းစ႑ားမ်ဳိး မုဆိုးတံငါမ်ဳိး ႏွီးသမားမ်ဳိး ရထားလုပ္သမားမ်ဳိး ပန္းမႈိက္သြန္ (ဘင္က်ံဳး) မ်ဳိးတို႔သည္ မီးပြတ္ခံုကို ယူ၍ ေခြးစားက်င္း ဝက္စားက်င္း ဆိုးရည္စားက်င္း ၾကက္ဆူသားထင္း မီးကို ျဖစ္ေစ၏၊ ေတေဇာဓာတ္ကို ျဖစ္ေစ၏၊ ထိုမီးသည္လည္း အလွ်ံအဆင္း အေရာင္အလင္း ရွိသည္ျဖစ္ရာပါ၏၊ ထိုမီးျဖင့္လည္း မီးႏွင့္ဆိုင္ရာ ကိစၥအရပ္ရပ္ကို ျပဳျခင္းငွါစြမ္းႏိုင္ရာပါ၏။ အသွ်င္ေဂါတမ အလံုးစံုေသာ မီးသည္ပင္ အေရာင္အလင္း ရွိပါ၏၊ အလံုးစံုေသာ မီးျဖင့္ပင္ မီးႏွင့္ဆိုင္ရာ ကိစၥအရပ္ရပ္ကို ျပဳျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အႆလာယန ဤသို႔ ျဖစ္ရာ၌ ”ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာလွ်င္ ျမတ္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ ယုတ္၏၊ ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာ ျဖဴစင္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ မည္းညစ္၏၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာ စင္ၾကယ္ကုန္၏၊ ပုဏၰားမဟုတ္သူတို႔သည္ မစင္ၾကယ္ကုန္၊ ပုဏၰားတို႔သည္ ျဗဟၼာ၏ သားရင္းျဖစ္ကုန္၏၊ ခံတြင္းမွေပါက္ဖြားလာ သူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာမွ ေပါက္ဖြားလာကုန္၏၊ ျဗဟၼာဖန္ဆင္ထားသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာ၏ အေမြခံတို႔ ျဖစ္ကုန္၏”ဟု ဆိုကုန္ေသာ ပုဏၰားတို႔၏ အားကိုးကား အဘယ္နည္း၊ အေထာက္အထားကား အဘယ္နည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤသို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ဤအရာ၌ပုဏၰားတို႔ကား ”ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာ ျမတ္၏၊ တစ္ပါးေသာအမ်ဳိးသည္ ယုတ္၏။ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာလွ်င္ ျဖဴစင္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ မည္းညစ္၏၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ကုန္၏၊ ပုဏၰားမဟုတ္သူတို႔သည္ မစင္ၾကယ္ကုန္၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာလွ်င္ ျဗဟၼာ၏ သားရင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခံတြင္းမွေပါက္ဖြားသူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာမွ ေပါက္ဖြားလာကုန္၏၊ ျဗဟၼာဖန္ဆင္းထားသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာ၏ အေမြခံတို႔ ျဖစ္ကုန္၏”ဟု ဤသို႔သာ ဤအရာကို မွတ္ထင္ၾကပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၄ဝ၉။ အႆလာယန ထိုအရာကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ဤေလာက၌ မင္းမ်ဳိးသတို႔သားသည္ ပုဏၰားမ်ဳိးသတို႔သမီးႏွင့္ အတူေပါင္းေဖာ္ျခင္းကို ျပဳရာ၏၊ ထိုသူတို႔ ေပါင္းေဖာ္ျခင္းကို အစြဲျပဳ၍ သားကို ဖြားျမင္ရာ၏၊ မင္းမ်ဳိးသတို႔သားႏွင့္ ပုဏၰားမ်ဳိးသတို႔သမီးမွ ဖြားျမင္ေသာ သားသည္အမိႏွင့္လည္း တူသည္၊ အဖႏွင့္လည္း တူသည္၊ မင္းသားဟူ၍လည္း ဆိုသင့္သည္၊ ပုဏၰားဟူ၍လည္းဆိုသင့္သည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ သတို႔သားႏွင့္ ပုဏၰားမ်ဳိးျဖစ္ေသာ သတို႔သမီးမွ ဖြားျမင္ေသာ သားသည္ အမိႏွင့္လည္း တူပါ၏၊ အဖႏွင့္လည္း တူပါ၏၊ မင္းသားဟူ၍လည္း ဆိုသင့္ပါ၏၊ ပုဏၰားဟူ၍လည္း ဆိုသင့္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အႆလာယန ထိုအရာကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ဤေလာက၌ ပုဏၰားမ်ဳိးသတို႔သားသည္ မင္းမ်ဳိးသတို႔သမီးႏွင့္ အတူေပါင္းေဖာ္ျခင္းကို ျပဳရာ၏၊ ထိုသူတို႔ ေပါင္းေဖာ္ျခင္းကို အစြဲျပဳ၍သားကို ဖြားျမင္ရာ၏၊ ပုဏၰားမ်ဳိးသတို႔သားႏွင့္ မင္းမ်ဳိးသတို႔သမီးမွ ဖြားျမင္ေသာ သားသည္ အမိႏွင့္လည္း တူသည္၊ အဖႏွင့္လည္း တူသည္၊ မင္းသားဟူ၍လည္း ဆိုသင့္သည္၊ ပုဏၰားဟူ၍လည္း ဆိုသင့္သည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ပုဏၰားမ်ဳိးသတို႔သားႏွင့္ မင္းမ်ဳိးသတို႔သမီးမွဖြားျမင္ေသာ သားသည္ အမိႏွင့္လည္း တူပါ၏၊ အဖႏွင့္လည္း တူပါ၏၊ မင္းသားဟူ၍လည္း ဆိုသင့္ပါ၏၊ ပုဏၰားဟူ၍လည္း ဆိုသင့္ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္၏)။

အႆလာယန ထိုအရာကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ဤေလာက၌ ျမင္းမကို ျမည္း (လား) ႏွင့္မ်ဳိးစပ္ကုန္ရာ၏၊ ၎တို႔ မ်ဳိးစပ္ျခင္းကို အစြဲ ျပဳ၍ သားငယ္သည္ ျဖစ္ထြန္းရာ၏၊ ျမင္းမ ႏွင့္ ျမည္း (လား) မွ ဖြားျမင္ေသာ သားငယ္သည္ အမိႏွင့္လည္း တူသည္၊ အဖႏွင့္လည္း တူသည္၊ ျမင္းဟူ၍လည္းဆိုသင့္သည္၊ ျမည္းဟူ၍လည္း ဆိုသင့္သည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ ေဂါတမအညံ့စား အႆတိုရ္ ျဖစ္ပါ၏။ အသွ်င္ေဂါတမ ဤအႆတိုရ္၏ ဤထူးျခားမႈကို ျမင္ရပါ၏၊ ဤေရွးစကားႏွစ္မ်ဳိး၌ သတို႔သားတို႔၏ တစ္စံုတစ္ခု ထူးျခားမႈကို မျမင္ပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အႆလာယန ထိုအရာကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ဤေလာက၌ တစ္ဝမ္းတည္းေပါက္ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္တို႔ ရွိကုန္ရာ၏၊ တစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ေဝဒက်မ္းကို သရဇၩာယ္တတ္၏၊ ေဝဒက်မ္းကို ေဆာင္ထား၏၊ တစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ေဝဒက်မ္းကို မသရဇၩာယ္တတ္၊ ေဝဒက်မ္းကိုမေဆာင္ထားတတ္၊ ဤႏွစ္ေယာက္ေသာသူတို႔တြင္ အဘယ္သူအား ပုဏၰားတို႔သည္ ေသသူအက်ဳိးငွါေကြၽးေသာ (ကုဗၻီး) ထမင္း မဂၤလာထမင္း ယဇ္ပူေဇာ္ေသာထမင္း ဧည့္သည္အက်ဳိးငွါ ျပဳအပ္ေသာထမင္းတို႔ကို ေရွးဦးစြာ ေကြၽးကုန္ရာသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ေဝဒက်မ္းကိုသရဇၩာယ္တတ္ေသာ ေဝဒက်မ္းကို ေဆာင္ထားေသာ လုလင္အား ပုဏၰားတို႔သည္ ေသသူအက်ဳိးငွါေကြၽးေသာ (ကုဗၻီး) ထမင္း မဂၤလာထမင္း ယဇ္ပူေဇာ္ေသာထမင္း ဧည့္သည္ အက်ဳိးငွါ ျပဳအပ္ေသာထမင္းတို႔ကို ေရွးဦးစြာ ေကြၽးကုန္ရာပါ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ ထိုစကားသည္ မွန္၏၊ ေဝဒက်မ္းကိုမသရဇၩာယ္တတ္ေသာ ေဝဒက်မ္းကို မေဆာင္ထားေသာသူ၌ ေကြၽးေမြးျခင္းသည္ အဘယ္မွာ အက်ဳိးမ်ားပါအံ့နည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အႆလာယန ထိုအရာကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ဤေလာက၌ တစ္ဝမ္းတည္းေပါက္ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္တို႔ ရွိကုန္ရာ၏၊ တစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ေဝဒက်မ္းကို သရဇၩာယ္တတ္၏၊ ေဝဒက်မ္းကို ေဆာင္ထား၏၊ သီလမရွိ၊ ယုတ္မာေသာ အက်င့္ရွိ၏၊ တစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ေဝဒက်မ္းကိုမသရဇၩာယ္၊ ေဝဒက်မ္းကို မေဆာင္ထား၊ သီလရွိ၏၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားရွိ၏၊ ဤႏွစ္ေယာက္ေသာသူတို႔တြင္ အဘယ္သူအား ပုဏၰားတို႔သည္ ေသသူအက်ဳိးငွါ ေကြၽးေသာ (ကုဗၻီး) ထမင္းမဂၤလာထမင္း ယဇ္ပူေဇာ္ေသာ ထမင္း ဧည့္သည္အက်ဳိးငွါ ျပဳထားေသာ ထမင္းတို႔ကို ေရွးဦးစြာ ေကြၽးကုန္ရာသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ေဝဒက်မ္းကို မသရဇၩာယ္တတ္ေသာ ေဝဒက်မ္းကိုေဆာင္မထားေသာ သီလရွိေသာ ေကာင္းျမတ္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားရွိေသာ လုလင္အား ပုဏၰားတို႔သည္ေသသူအက်ဳိးငွါ ေကြၽးေသာ (ကုဗၻီး) ထမင္း မဂၤလာထမင္း ယဇ္ပူေဇာ္ေသာထမင္း ဧည့္သည္ အက်ဳိးငွါျပဳထားေသာ ထမင္းတို႔ကို ေရွးဦးစြာ ေကြၽးကုန္ရာပါ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ ထိုစကားသည္ မွန္၏၊ သီလမရွိ ယုတ္မာေသာ အက်င့္ရွိေသာသူအား ေပးလွဴျခင္းသည္ အဘယ္မွာ အက်ဳိးမ်ားပါအံ့နည္းဟု (ေလွ်ာက္ ၏)။

အႆလာယန သင္သည္ ေရွးဦးစြာ ဇာတ္အမ်ဳိးကို လိုက္၏၊ ဇာတ္အမ်ဳိးကို လိုက္ၿပီးေနာက္ေဝဒက်မ္းတို႔ကို လိုက္၏၊ ေဝဒက်မ္းတို႔ကို လိုက္ၿပီးေနာက္ အက်င့္ကို လိုက္၏၊ အက်င့္ကို လိုက္ၿပီးေနာက္ ငါ ပညတ္ေသာ အမ်ဳိးေလးပါးတို႔၏ စင္ၾကယ္ျခင္းကို တစ္ဖန္ လိုက္ျပန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ အႆလာယနလုလင္သည္ ဆိတ္ဆိတ္ျဖစ္လ်က္ မ်က္ႏွာမလွျဖစ္လ်က္ လည္ကုပ္က်ဳိးလ်က္ ေအာက္သို႔ မ်က္ႏွာခ်ကာ ၾကံမႈိင္လ်က္ စကားဆိုျခင္းမရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။

၄၁ဝ။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အႆလာယနလုလင္ကို ဆိတ္ဆိတ္ျဖစ္လ်က္ မ်က္ႏွာမလွျဖစ္လ်က္ လည္ကုပ္က်ဳိးလ်က္ ေအာက္သို႔ မ်က္ႏွာခ်ကာ ၾကံမႈိင္လ်က္ စကားမဆိုသည္ကို သိေတာ္မူ၍ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏- အႆလာယန ေရွးက ျဖစ္ဖူးသည္ကား ေတာႀကီးအတြင္း သစ္ရြက္မိုးေက်ာင္း၌ ေကာင္းစြာ တိုင္ပင္ေနၾကေသာ ပုဏၰားမ်ဳိး ရေသ့ခုနစ္ေယာက္တို႔အား ”ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာျမတ္၏၊ တစ္ပါးေသာ အမ်ဳိးသည္ ယုတ္၏။ပ။ ျဗဟၼာ၏အေမြခံတို႔ ျဖစ္ကုန္၏”ဟု ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ယုတ္မာေသာ အယူသည္ ျဖစ္၏။

အႆလာယန မည္းနက္ေသာ ေဒဝလရေသ့သည္ ”ေတာႀကီးအတြင္း သစ္ရြက္မိုးေက်ာင္း၌ ေကာင္းစြာတိုင္ပင္ေနၾကေသာ ပုဏၰားမ်ဳိး ရေသ့ခုနစ္ေယာက္တို႔အား ”ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာ ျမတ္၏၊ တစ္ပါးေသာအမ်ဳိးသည္ ယုတ္၏။ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာလွ်င္ ျဖဴစင္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ မည္းညစ္၏၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ကုန္၏၊ ပုဏၰားမဟုတ္သူတို႔သည္ မစင္ၾကယ္ကုန္၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာလွ်င္ ျဗဟၼာ၏ သားရင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခံတြင္းမွေပါက္ဖြားသူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာမွ ေပါက္ဖြားလာကုန္၏၊ ျဗဟၼာဖန္ဆင္းထားသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာ၏ အေမြခံတို႔ ျဖစ္ကုန္၏”ဟု ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ယုတ္မာေသာအယူသည္ ျဖစ္သတတ္”ဟု ၾကားသိေလ၏။ အႆလာယန ထိုအခါ မည္းနက္ေသာ ေဒဝလရေသ့သည့္ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ရိတ္၍ ေမာင္းေသာ အဆင္းရွိကုန္ေသာ ပုဆိုးတို႔ကို ဝတ္႐ံုကာ အထပ္ထပ္ေသာ ဖိနပ္ကိုစီးလ်က္ ေရႊျဖင့္ၿပီးေသာ ေတာင္ေဝွးကို ကိုင္ၿပီးလွ်င္ ပုဏၰားမ်ဳိး ရေသ့ ခုနစ္ေယာက္တို႔၏သစ္ရြက္မိုးေက်ာင္း ပရိဝုဏ္၌ ထင္ရွားျဖစ္ေလ၏။ အႆလာယန ထိုအခါ မည္း နက္ေသာေဒဝလရေသ့သည္ ပုဏၰားမ်ဳိး ရေသ့ခုနစ္ေယာက္တို႔၏ သစ္ရြက္မိုးေက်ာင္း ပရိဝုဏ္၌ စႀကႍ သြားလ်က္”အသွ်င္တို႔ ဤပုဏၰားမ်ဳိး ရေသ့တို႔သည္ ယခု အဘယ္သို႔ သြားၾကကုန္သနည္း၊ အသွ်င္ တို႔ဤပုဏၰားမ်ဳိး ရေသ့တို႔သည္ ယခု အဘယ္သို႔ သြားၾကကုန္သနည္း”ဟု ဆိုေလ၏။

အႆလာယန ထိုအခါ ပုဏၰားမ်ဳိး ရေသ့ခုနစ္ေယာက္တို႔အား ”ပုဏၰားမ်ဳိး ရေသ့ခုနစ္ေယာက္ တို႔၏သစ္ရြက္မိုးေက်ာင္း ပရိဝုဏ္၌ ရြာသူသားငယ္ကဲ့သို႔ စႀကႍသြားလ်က္ ‘အသွ်င္တို႔ ဤပုဏၰားမ်ဳိးရေသ့တို႔သည္ ယခု အဘယ္သို႔ သြားၾကကုန္သနည္း၊ အသွ်င္တို႔ ဤပုဏၰားမ်ဳိး ရေသ့တို႔သည္ ယခုအဘယ္သို႔ သြားၾကကုန္သနည္း’ဟု ဆိုေနသူကား အဘယ္သူနည္း၊ ယခု ငါတို႔သည္ ထိုသူ႕ကို က်ိန္ဆဲကုန္အံ့”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ အႆလာယန ထိုအခါ ပုဏၰားမ်ဳိး ရေသ့ခုနစ္ေယာက္တို႔သည္မည္းနက္ေသာ ေဒဝလရေသ့ကို ”သူယုတ္ ျပာျဖစ္ေလေလာ့၊ သူယုတ္ ျပာျဖစ္ေလေလာ့”ဟုက်ိန္ဆဲၾကကုန္၏။ အႆလာယန ပုဏၰားမ်ဳိး ရေသ့ခုနစ္ေယာက္တို႔ က်ိန္ဆဲတိုင္း က်ိန္ဆဲတိုင္းမည္းနက္ေသာ ေဒဝလ ရေသ့သည္ အထူးသျဖင့္ အဆင္းလွ၏၊ အထူးသျဖင့္ ႐ႈခ်င္ဖြယ္လည္း ရွိ၏၊ အထူးသျဖင့္ ၾကည္ၫို ဖြယ္လည္း ရွိ၏။

အႆလာယန ထိုအခါ ပုဏၰားမ်ဳိး ရေသ့ခုနစ္ေယာက္တို႔အား ”ငါတို႔၏ အက်င့္ကား အခ်ည္းႏွီးျဖစ္စြတကား၊ ငါတို႔၏ ျမတ္ေသာအက်င့္သည္ အက်ဳိးမရွိေလစြတကား၊ ငါတို႔သည္ ေရွးအခါက ‘သူယုတ္ျပာျဖစ္ေလေလာ့၊ သူယုတ္ ျပာျဖစ္ေလေလာ့’ဟု က်ိန္ဆဲခံရေသာသူအခ်ဳိ႕သည္ ျပာျဖစ္၏။ ဤရေသ့ကား ငါတို႔ က်ိန္ဆဲတိုင္း က်ိန္ဆဲတိုင္း အထူးသျဖင့္ အလြန္အဆင္းလွ၏၊ အထူးသျဖင့္႐ႈခ်င္ဖြယ္လည္း ရွိ၏၊ အထူးသျဖင့္ ၾကည္ၫိုဖြယ္လည္း ရွိ၏”ဟု အၾကံသည္ ျဖစ္၏။ အသွ်င္ရေသ့တို႔၏ အက်င့္သည္ အခ်ည္း ႏွီးမဟုတ္၊ ျမတ္ေသာအက်င့္သည္ အက်ဳိးမရွိသည္ မဟုတ္၊ အသွ်င္တို႔ ငါ၌ စိတ္ျပစ္မွားျခင္းကို စြန္႔ၾက ကုန္ေလာ့ဟု (ဆို၏)။ စိတ္ျပစ္မွားျခင္းကို ငါတို႔စြန္႔ပါကုန္၏၊ အသွ်င္သည္ အဘယ္သူ ျဖစ္ပါသနည္းဟု (ေမးကုန္၏)။ ”မည္းနက္ေသာေဒဝလရေသ့” ဟူ၍ အသွ်င္တို႔ ၾကားဖူးသည္ မဟုတ္ေလာဟု (ဆို၏)။ အသွ်င္ ၾကားဖူးပါ၏ဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။ အသွ်င္တို႔ ထိုအကြၽႏု္ပ္သည္ ေဒဝလရေသ့ျဖစ္၏ဟု (ဆို၏)။ အႆလာယန ထိုအခါပုဏၰားမ်ဳိး ရေသ့ခုနစ္ေယာက္တို႔သည္ မည္းနက္ေသာ ေဒဝလရေသ့ကို ရွိခိုးရန္ အားထုတ္ၾကကုန္၏။

၄၁၁။ အႆလာယန ထိုအခါ မည္းနက္ေသာ ေဒဝလရေသ့သည္ ခုနစ္ေယာက္ကုန္ေသာ ပုဏၰားမ်ဳိးရေသ့တို႔ကို ”အခ်င္းတို႔ ေတာႀကီးအတြင္း သစ္ရြက္မိုးေက်ာင္း၌ ေကာင္းစြာ တိုင္ပင္ေနၾကေသာပုဏၰားမ်ဳိး ရေသ့ခုနစ္ေယာက္တို႔အား ‘ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာ ျမတ္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ ယုတ္၏၊ ပုဏၰားမ်ဳိးသည္သာ ျဖဴစင္၏၊ အျခားအမ်ဳိးသည္ မည္းနက္၏၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာ စင္ၾကယ္ကုန္၏၊ ပုဏၰားမဟုတ္သူတို႔သည္ မစင္ၾကယ္ကုန္၊ ပုဏၰားတို႔သည္သာ ျဗဟၼာ၏ သားရင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခံတြင္းမွေပါက္ဖြားလာသူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာမွ ေပါက္ဖြားသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာဖန္ဆင္းထားသူမ်ားျဖစ္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာ၏ အေမြခံတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္၏’ဟု ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ယုတ္မာေသာ အယူဝါဒသည္ ျဖစ္၏” ဟူေသာ အေၾကာင္းကို အကြၽႏု္ပ္ ၾကားရ၏ဟု ဤစကားကို ေျပာဆို၏။ အသွ်င္ မွန္ပါ၏ဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

အသွ်င္တို႔သည္ ”အမိသည္ ပုဏၰားမ်ဳိးေယာက်္ားကိုသာ သံဝါသ ျပဳ၏၊ ပုဏၰားမ်ဳိးမဟုတ္ေသာေယာက်္ားကို သံဝါသ မျပဳ”ဟု သိၾကပါကုန္၏ေလာဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ မသိၾကပါကုန္ဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

အခ်င္းတို႔ အဖြားသည္ ခုနစ္ဆက္ေျမာက္ေသာ အဖြားတိုင္ေအာင္ ပုဏၰားမ်ဳိးေယာက်္ားကိုသာသံဝါသျပဳ၏၊ ပုဏၰားမ်ဳိးမဟုတ္ေသာ ေယာက်္ားကို သံဝါသ မျပဳဟု သိၾကပါကုန္၏ေလာဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ မသိၾကပါကုန္ဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

အခ်င္းတို႔ အဖသည္ ပုေဏၰးမကိုသာ သံဝါသ ျပဳ၏၊ ပုေဏၰးမ မဟုတ္သူကို သံဝါသ မျပဳဟုသိၾကပါကုန္၏ေလာဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ မသိၾကပါကုန္ဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

အခ်င္းတို႔ အဖိုးသည္ ခုနစ္ဆက္ေျမာက္ေသာ အဖိုးတိုင္ေအာင္ ပုေဏၰးမကိုသာ သံဝါသ ျပဳ၏၊ ပုေဏၰးမ မဟုတ္သူကို သံဝါသ မျပဳဟု သိၾကပါကုန္၏ေလာဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ မသိၾကပါကုန္ဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

အခ်င္းတို႔ ကိုယ္ဝန္တည္ပံု အျခင္းအရာကို သိၾကကုန္၏ေလာဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ဝန္တည္ပံု အျခင္းအရာကို သိၾကကုန္၏၊ ဤေလာက၌ မိဘတို႔သည္လည္း သံဝါသ ျပဳေသာအားျဖင့္ ေပါင္းဆံုၾကကုန္၏၊ အမိသည္လည္း ဥတုပန္း ပြင့္ဆဲျဖစ္၏၊ ေရာက္အပ္ေသာ သတၱဝါသည္လည္း ေရွး႐ႈတည္၏၊ ဤသို႔ သံုးပါးကုန္ေသာ အေၾကာင္းတို႔၏ စည္းေဝးမိျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္၏သက္ဝင္၍ တည္ျခင္းသည္ ျဖစ္ပါ၏ဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

အခ်င္းတို႔ ထိုေရာက္လာဝင္စားမည့္ သတၱဝါကေလးသည္ မင္းတည္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ပုဏၰားတည္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ကုန္သည္တည္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သူဆင္းရဲတည္းဟူ၍လည္းေကာင္း သိၾကပါကုန္၏ေလာဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ ထိုဝင္စားမည့္ သတၱဝါကေလးသည္ မင္းတည္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ပုဏၰားတည္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ကုန္သည္တည္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သူဆင္းရဲတည္းဟူ၍လည္းေကာင္းအကြၽႏု္ပ္တို႔ မသိႏိုင္ၾကပါဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။ အခ်င္းတို႔ ဤသို႔ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ”အသင္တို႔သည္အဘယ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္၏”ဟု သိၾကကုန္၏ေလာဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ ဤသို႔ျဖစ္သည္ရွိေသာ္”အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အဘယ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္၏”ဟု မသိၾကပါကုန္ဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။ အႆလာယနထိုမည္းနက္ေသာ ေဒဝလရေသ့က ဤမိမိ၏ဇာတ္ အမ်ဳိးဝါဒ၌ ေမးစိစစ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ အယူ၌တည္ေစအပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ အယူကို ေျပာဆိုအပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ ထိုခုနစ္ေယာက္ကုန္ေသာ ပုဏၰားမ်ဳိးရေသ့တို႔သည္ ျပည့္စံုစြာ မေျဖၾကားႏိုင္ၾကကုန္။ ယခုအခါ ငါက မိမိ၏ ဇာတ္အမ်ဳိးဝါဒ၌ ေမးစိစစ္အပ္သည္ရွိေသာ္ အယူ၌ တည္ေစအပ္သည္ရွိေသာ္ အယူကို ေျပာဆိုအပ္သည္ရွိေသာ္ သင္သည္ အဘယ္မွာ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေျဖၾကားႏိုင္လတၱံ႕နည္း၊ သင္သည္ သင့္ဆရာႏွင့္တကြ ယင္းခုနစ္ေယာက္ေသာ ရေသ့တို႔၏ ေယာက္မကိုင္ ပုဏၰားကိုမွ် မမီေသးဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူအပ္သည္ရွိေသာ္ အႆလာယနလုလင္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ”အသွ်င္ေဂါတမႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိပါေပစြ။ပ။ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ယေန႔မွစ၍ အသက္ရွည္သမွ် ကာလပတ္လံုး (ရတနာသုံးပါးကို) ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ ဥပါသကာဒါယကာဟူ၍မွတ္ေတာ္မူပါေလာ့”ဟု ေလွ်ာက္၏။

သံုးခုေျမာက္ အႆလာယနသုတ္ ၿပီး၏။