သနပ ၁.၁၀: အာဠဝကသုတ္

အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အာဠဝီျပည္ အာဠဝကဘီလူး၏ ဗိမာန္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အာဠဝကဘီလူးသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ”ရဟန္း ထြက္သြားလိုက္ပါေလာ့”ဟု ဆို၏။ ”ဒကာဘီလူး ေကာင္းၿပီ”ဟု ဆိုကာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထြက္ေတာ္မူ၏။ ”ရဟန္း ဝင္ပါဦးေလာ့”ဟု ဆို၏။ ”ဒကာဘီလူး ေကာင္းၿပီ”ဟု ဆိုကာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဝင္ေတာ္မူ၏။

ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း။ပ။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း အာဠဝကဘီလူးသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ”ရဟန္းထြက္သြားလိုက္ပါေလာ့”ဟု ဆို၏။ ”ဒကာဘီလူး ေကာင္းၿပီ”ဟု ဆိုကာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထြက္ေတာ္မူ၏။ ”ရဟန္း ဝင္ပါဦးေလာ့”ဟု ဆို၏။ ”ဒကာဘီလူး ေကာင္းၿပီ”ဟု ဆိုကာျမတ္စြာဘုရားသည္ ဝင္ ေတာ္မူ၏။

ေလးႀကိမ္ေျမာက္ အာဠဝကဘီလူးသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ”ရဟန္း ထြက္သြားလိုက္ပါေလာ့”ဟု ဆို၏။ ဒကာဘီလူး ျပဳဖြယ္ကိစၥရွိသမွ်ကို ျပဳေလာ့၊ ငါ မထြက္ေတာ့အံ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ရဟန္း သင့္ကို ျပႆနာေမးအံ့၊ အကယ္၍ မေျဖႏိုင္မူ သင္၏ စိတ္ကိုေသာ္လည္း ပ်ံ႕လြင့္ေစအံ့၊ သင္၏ ႏွလံုးသားကို မူလည္း ခြဲလိုက္အံ့၊ ေျခတို႔ကို မူလည္းကိုင္၍ ဂဂၤါျမစ္ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ပစ္ခ်လိုက္အံ့ဟု (ဆို၏)။

ဒကာအာဠဝက နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္ တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏျဗာဟၼဏ မင္းမ်ားလူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ လူ႕ေလာက၌ ငါ၏စိတ္ကိုေသာ္လည္း ပ်ံ႕လြင့္ေစႏိုင္သူ ႏွလံုးသားကို မူလည္းခြဲႏိုင္သူ ေျခတို႔ကို မူလည္းကိုင္၍ ဂဂၤါျမစ္ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ပစ္ခ်ႏိုင္သူကို ငါဘုရား ျမင္ေတာ္မမူ၊သို႔ ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ဒကာအာဠဝက အလိုရွိေသာ ျပႆနာကို ေမးေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထို႔ေနာက္ အာဠဝကဘီလူးသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဂါထာျဖင့္ ရြတ္ဆို (ေလွ်ာက္ထား) ၏-

၁၈၃။ ”ဤေလာက၌ ေယာက်္ား၏ ျမတ္ေသာ ဥစၥာဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္တို႔တြင္ အဘယ္ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္သည္ ခ်မ္းသာကို ေဆာင္ႏိုင္သနည္း၊ အရသာတို႔တြင္ အဘယ္အရသာသည္ အလြန္႔အလြန္ ခ်ဳိၿမိန္ေသာ အရသာျဖစ္သနည္း၊ အဘယ္သို႔ အသက္ရွင္ျခင္းကို ျမတ္ေသာ အသက္ရွင္ျခင္းဟူ၍ ဆိုကုန္သနည္း။ (၁)

၁၈၄။ (အာဠဝက) ဤေလာက၌ ေယာက်္ား၏ ျမတ္ေသာ ဥစၥာဟူသည္ ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’တရားပင္တည္း၊ ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္ျဖစ္ေသာ ကုသိုလ္ကမၼပထ တရား ဆယ္ပါးသည္ခ်မ္းသာကို ေဆာင္ႏိုင္၏။ အရသာတို႔တြင္မွန္ကန္ေသာ ဝစီသစၥာသည္ အလြန္႔အလြန္ ခ်ဳိၿမိန္ေသာ အရသာျဖစ္၏။ ပညာျဖင့္ အသက္ ရွင္ျခင္းကို ျမတ္ေသာ အသက္ရွင္ျခင္းဟူ၍ ဆိုကုန္၏။ (၂)

၁၈၅။ အဘယ္ျဖင့္ ၾသဃ (ေလးျဖာသံသရာ) ကို ကူးေျမာက္ႏိုင္သနည္း၊ အဘယ္ျဖင့္ (သံသရာဟူေသာ) သမုဒၵရာကို ကူးေျမာက္ႏိုင္သနည္း၊ အဘယ္ျဖင့္ ဆင္းရဲျခင္းကို လြန္ေျမာက္ႏိုင္သနည္း၊ အဘယ္ျဖင့္ ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ႏိုင္ သနည္း။ (၃)

၁၈၆။ (အာဠဝက) ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ တရားျဖင့္ ၾသဃ (ေလးျဖာ သံသရာ) ကို ကူးေျမာက္ႏိုင္၏။ မေမ့ေလ်ာ့မႈ ‘အပၸမာဒ’ တရားျဖင့္ (သံသရာဟူေသာ) သမုဒၵရာကို ကူးေျမာက္ႏိုင္၏။ ထႂကြလုံ႔လ ‘ဝီရိယ’ျဖင့္ ဆင္းရဲျခင္းကို လြန္ေျမာက္ႏိုင္၏။ ပညာျဖင့္ ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ႏိုင္၏။ (၄)

၁၈၇။ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ပညာကို ရသနည္း၊ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဥစၥာကို ရသနည္း၊ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေက်ာ္ေစာျခင္းသို႔ ေရာက္ရ သနည္း၊ အဘယ္ျဖင့္ အေဆြခင္ပြန္းတို႔ကို ဖြဲ႕ႏိုင္သနည္း၊ အဘယ္ျဖင့္ ဤေလာကမွ တမလြန္ ေလာကသို႔ ေရာက္ေသာ္ မစိုးရိမ္ရသနည္း။ (၅)

၁၈၈။ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔၏ နိဗၺာန္ေရာက္ျခင္း၏ (အေၾကာင္း) တရားကို ယံုၾကည္ေသာ မေမ့မေလ်ာ့ေသာ ဆင္ျခင္တတ္ေသာ ပညာရွိသူသည္ ေကာင္းစြာ နာၾကားရေသာေၾကာင့္ ပညာကို ရႏိုင္၏။ (၆)

၁၈၉။ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အေၾကာင္းကို ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္၍ တာဝန္ကို ပစ္ခ် မထားေသာ ေယာက်္ားသည္ ထႂကြလုံ႔လ ဝီရိယေၾကာင့္ ဥစၥာကို ရႏိုင္၏။မွန္ေသာ (ဝစီသစၥာ) စကားေၾကာင့္ ေက်ာ္ေစာျခင္းသို႔ ေရာက္ႏိုင္၏။ ေပးကမ္းတတ္ေသာသူသည္ အေဆြခင္ပြန္းတို႔ကို ဖြဲ႕ႏိုင္၏။ (၇)

၁၉ဝ။ ယံုၾကည္မႈရွိေသာ အိမ္၏ အစီးအပြါးကို ရွာတတ္ေသာ အၾကင္သူအားမွန္ကန္စြာေျပာဆိုမႈ ‘သစၥာ’ ပညာဟူေသာ ‘ဒမ’ ဝီရိယဟူေသာ ‘ဓိတိ’ စြန္႔လႊတ္မႈဟူေသာ ‘စာဂ’ဤတရားေလးပါးတို႔ ရွိကုန္၏။ ထိုသူသည္ တမလြန္ဘဝသို႔ ေရာက္ေသာ္ ဧကန္ မစိုးရိမ္ရေတာ့ၿပီ။ (၈)

၁၉၁။ အာဠဝက ငါတိုက္တြန္း၏။ သစၥာထက္လြန္ေသာ အေၾကာင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပညာထက္လြန္ေသာ အေၾကာင္းသည္လည္းေကာင္း၊ စြန္႔ၾကဲျခင္းထက္ လြန္ေသာ အေၾကာင္းသည္လည္းေကာင္း၊သည္းခံျခင္းထက္ လြန္ေသာ အေၾကာင္းသည္လည္းေကာင္း ဤေလာက၌ ရွိမူ တစ္ပါးေသာ မ်ားစြာေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔ကို ေမးေခ်ဦးေလာ့။

၁၉၂။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ယေန႔ တမလြန္ ဘဝ၌ ျဖစ္ေသာ အက်ဳိးစီးပြါးကို သိၿပီး သူ ျဖစ္ရကား ယခုအခါ အဘယ္မွာလွ်င္ မ်ားစြာေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔ကို ေမးျမန္းပါေတာ့အံ့နည္း။ (၁ဝ)

၁၉၃။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္၏ အက်ဳိးငွါ အာဠဝီျပည္သို႔ ေနရန္ ႂကြလာ ေတာ္မူေပစြတကား၊ အၾကင္ဘုရား၌ လွဴျခင္းသည္ အက်ဳိးႀကီး၏။ ထိုဘုရားကို ယခု ငါ သိရေပၿပီ။ (၁၁)

၁၉၄။ ထိုငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္းေကာင္း၊ တရားေတာ္၏ ေကာင္းေသာတရား၏အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း ရွိခိုးလ်က္ တစ္ရြာမွ တစ္ရြာ တစ္ၿမိဳ႕မွတစ္ၿမိဳ႕သို႔ လွည့္လည္ပါေတာ့အံ့။ (၁၂)

ဆယ္ခုေျမာက္ အာဠဝကသုတ္ ၿပီး၏။