သနပ ၁.၁: ဥရဂသုတ္

၁။ (တစ္ကိုယ္လံုး) ပ်ံ႕ႏွံ႔၍ တည္ေသာ ေႁမြဆိပ္ကို ေဆးတို႔ျဖင့္ ပယ္ေဖ်ာက္သကဲ့သို႔ အၾကင္ရဟန္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အမ်က္ေဒါသကို ပယ္ေဖ်ာက္၏။ ေႁမြသည္ ေဆြးေျမ႕ေသာ အေရေဟာင္းကို စြန္႔လႊတ္သကဲ့သို႔ ထိုရဟန္းသည္ သံသရာတည္းဟူေသာ သမုဒၵရာ၏ဤမွာဘက္ကမ္းကို စြန္႔လႊတ္၏။

၂။ (သူငယ္တို႔သည္) ေရအိုင္သို႔ ဆင္း၍ ေရအိုင္၌ ေပါက္ေသာ ပဒုမၼာၾကာပန္းကို ခ်ဳိးျဖတ္ဖ်က္ဆီးကုန္သကဲ့သို႔ အၾကင္ရဟန္းသည္ ရာဂကို အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳိးျဖတ္ ဖ်က္ဆီး၏။ ေႁမြသည္ေဆြးေျမ႕ေသာ အေရေဟာင္းကို စြန္႔လႊတ္သကဲ့သို႔ ထိုရဟန္းသည္ သံသရာတည္းဟူေသာ သမုဒၵရာ၏ဤမွာဘက္ကမ္းကို စြန္႔လႊတ္၏။

၃။ အၾကင္ရဟန္းသည္ က်င္လည္ေစတတ္ေသာ လ်င္စြာေျပးသြားတတ္ေသာတဏွာကို ့ခန္းေျခာက္ေစလ်က္ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳိးျဖတ္ ဖ်က္ဆီး၏။ ေႁမြသည္ ေဆြး ေျမ႕ေသာ အေရေဟာင္းကို စြန္႔လႊတ္သကဲ့သို႔ ထိုရဟန္းသည္ သံသရာတည္းဟူေသာ သမုဒၵရာ၏ ဤမွာဘက္ကမ္းကို စြန္႔လႊတ္၏။

၄။ ႀကီးစြာေသာ ေရအလ်ဥ္သည္ အလြန္အားနည္းေသာ က်ဴ႐ိုးတံတားကို တိုက္ဖ်က္သြားသကဲ့သို႔ အၾကင္ရဟန္းသည္ မာနကို အႂကြင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္၏။ ေႁမြသည္ ေဆြးေျမ႕ေသာ အေရေဟာင္းကို စြန္႔လႊတ္သကဲ့သို႔ ထိုရဟန္းသည္ သံသရာတည္းဟူေသာ သမုဒၵရာ၏ ဤမွာဘက္ကမ္းကို စြန္႔လႊတ္၏။

၅။ ေရသဖန္းပင္တို႔၌ အပြင့္ကို စူးစမ္းရွာေဖြသည္ရွိေသာ္ မရႏိုင္သကဲ့သို႔ အၾကင္ရဟန္းသည္ ဘဝတို႔၌ ပညာျဖင့္ စူးစမ္းရွာေဖြသည္ရွိေသာ္ အႏွစ္ ‘သာရ’ကို မရႏိုင္၊ ေႁမြသည္ ေဆြးေျမ႕ေသာ အေရေဟာင္းကို စြန္႔လႊတ္သကဲ့သို႔ ထိုရဟန္းသည္ သံသရာတည္းဟူေသာ သမုဒၵရာ၏ ဤမွာဘက္ကမ္းကို စြန္႔လႊတ္၏။

၆။ အၾကင္ရဟန္း၏ စိတ္၌ အမ်က္ေဒါသတို႔ မရွိကုန္၊ ျပည့္စံုမႈ ပ်က္စီးမႈ တိုးပြါးမႈ ဆုတ္ယုတ္မႈခိုင္ျမဲမႈ ျပတ္စဲမႈ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈကိုလည္း မဂ္ ေလးပါးတို႔ျဖင့္ လြန္ေျမာက္ခဲ့၏။ ေႁမြသည္ေဆြးေျမ႕ေသာ အေရေဟာင္းကို စြန္႔ လႊတ္သကဲ့သို႔ ထိုရဟန္းသည္ သံသရာတည္းဟူေသာ သမုဒၵရာ၏ဤမွာဘက္ကမ္းကို စြန္႔လႊတ္၏။

၇။ အၾကင္ရဟန္းသည္ မိမိခႏၶာအစဥ္၌ ကာမဝိတက္စသည္တို႔ကို (ေအာက္ မဂ္သံုးပါးတို႔ျဖင့္) ႐ႈိ႕ျမႇိဳက္ေလာင္ကြၽမ္းေစၿပီးလွ်င္ (အရဟတၱမဂ္ျဖင့္) အႂကြင္းမဲ့ ေကာင္းစြာ ျဖတ္အပ္ကုန္ၿပီ၊ ေႁမြသည္ေဆြးေျမ႕ေသာ အေရေဟာင္းကို စြန္႔လႊတ္သကဲ့သို႔ ထိုရဟန္းသည္ သံသရာတည္းဟူေသာ သမုဒၵရာ၏ဤမွာဘက္ကမ္းကို စြန္႔လႊတ္၏။

၈။ အၾကင္ရဟန္းသည္ လြန္၍လည္း မေျပးသြား ေနာက္သို႔လည္း မတြန္႔ ဆုတ္၊ ဤ (တဏွာမာနဒိ႒ိ) ပပၪၥတရားအားလံုးကို လြန္ေျမာက္ခဲ့၏။ ေႁမြသည္ ေဆြးေျမ႕ေသာ အေရေဟာင္းကို စြန္႔လႊတ္သကဲ့သို႔ ထိုရဟန္းသည္ သံသရာတည္းဟူေသာ သမုဒၵရာ၏ ဤမွာဘက္ကမ္းကို စြန္႔လႊတ္၏။

၉။ အၾကင္ရဟန္းသည္ လြန္၍လည္း မေျပးသြား ေနာက္သို႔လည္း မတြန္႔ ဆုတ္၊ ထိုရဟန္းသည္ ေလာက၌ ဤသခၤတတရားဟူသမွ်အားလံုးသည္ ဗာလ ပုထုဇဥ္တို႔ ထင္မွတ္သည့္ နိစၥသုခစသည္မွ ကင္း၏ဟု သိေသာေၾကာင့္ ေႁမြသည္ ေဆြးေျမ႕ေသာ အေရေဟာင္းကို စြန္႔လႊတ္သကဲ့သို႔ ထိုရဟန္းသည္ သံသရာတည္းဟူေသာ သမုဒၵရာ၏ ဤမွာဘက္ကမ္းကို စြန္႔လႊတ္၏။

၁ဝ။ အၾကင္ရဟန္းသည္ လြန္၍လည္း မေျပးသြား ေနာက္သို႔လည္း မတြန္႔ ဆုတ္၊ ထိုရဟန္းသည္ ဤသခၤတတရားဟူသမွ်အားလံုးသည္ ဗာလပုထုဇဥ္တို႔ ထင္မွတ္သည့္ နိစၥသုခစသည္မွ ကင္း၏ဟု သိေသာေၾကာင့္ ေလာဘကင္းသည္ျဖစ္၍ ေႁမြသည္ ေဆြးေျမ႕ေသာ အေရေဟာင္းကို စြန္႔လႊတ္သကဲ့သို႔ သံသရာတည္းဟူေသာ သမုဒၵရာ၏ ဤမွာဘက္ကမ္းကို စြန္႔လႊတ္၏။

၁၁။ အၾကင္ရဟန္းသည္ လြန္၍လည္း မေျပးသြား ေနာက္သို႔လည္း မတြန္႔ ဆုတ္၊ ထိုရဟန္းသည္ ဤသခၤတတရားဟူသမွ်အားလံုးသည္ ဗာလပုထုဇဥ္တို႔ ထင္မွတ္သည့္ နိစၥသုခစသည္မွ ကင္း၏ဟု သိေသာေၾကာင့္ ရာဂကင္းသည္ျဖစ္၍ ေႁမြသည္ ေဆြးေျမ႕ေသာ အေရေဟာင္းကို စြန္႔လႊတ္သကဲ့သို႔ သံသရာတည္းဟူေသာ သမုဒၵရာ၏ ဤမွာ ဘက္ကမ္းကို စြန္႔လႊတ္၏။

၁၂။ အၾကင္ရဟန္းသည္ လြန္၍လည္း မေျပးသြား ေနာက္သို႔လည္း မတြန္႔ ဆုတ္၊ ထိုရဟန္းသည္ သခၤတတရားဟူသမွ်အားလံုးသည္ ဗာလပုထုဇဥ္တို႔ ထင္မွတ္သည့္ နိစၥသုခစသည္မွ ကင္း၏ဟု သိေသာေၾကာင့္ ေဒါသကင္းသည္ျဖစ္၍ ေႁမြသည္ ေဆြးေျမ႕ေသာ အေရေဟာင္းကို စြန္႔လႊတ္သကဲ့သို႔ သံသရာတည္းဟူေသာ သမုဒၵရာ၏ ဤမွာဘက္ကမ္းကို စြန္႔လႊတ္၏။

၁၃။ အၾကင္ရဟန္းသည္ လြန္၍လည္း မေျပးသြား ေနာက္သို႔လည္း မတြန္႔ ဆုတ္၊ ထိုရဟန္းသည္ ဤသခၤတတရားဟူသမွ်အားလံုးသည္ ဗာလပုထုဇဥ္တို႔ ထင္မွတ္သည့္ နိစၥသုခစသည္မွ ကင္း၏ဟု သိေသာေၾကာင့္ ေမာဟကင္းသည္ျဖစ္၍ ေႁမြသည္ ေဆြးေျမ႕ေသာ အေရေဟာင္းကို စြန္႔လႊတ္သကဲ့သို႔ ့သံသရာတည္းဟူေသာ သမုဒၵရာ၏ ဤမွာဘက္ကမ္းကို စြန္႔လႊတ္၏။

၁၄။ အၾကင္ရဟန္းအား တစ္စံုတစ္ခုေသာ အႏုသယတို႔ မရွိကုန္၊ အကုသိုလ္ မူလတို႔ကိုလည္းအႂကြင္းမဲ့ ပယ္ႏုတ္အပ္ကုန္၏။ ေႁမြသည္ ေဆြးေျမ႕ေသာ အေရ ေဟာင္းကို စြန္႔လႊတ္သကဲ့သို႔ ထိုရဟန္းသည္ သံသရာတည္းဟူေသာ သမုဒၵရာ၏ ဤမွာဘက္ကမ္းကို စြန္႔လႊတ္၏။

၁၅။ အၾကင္ရဟန္းအား ခႏၶာကိုယ္ (သကၠာယ) ျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာတစ္စံုတစ္ခုေသာ ပူပန္ေစတတ္ေသာ ကိေလသာတို႔ မရွိကုန္၊ ေႁမြသည္ ေဆြးေျမ႕ေသာ အေရေဟာင္းကို စြန္႔လႊတ္သကဲ့သို႔ ထိုရဟန္းသည္ သံသရာတည္းဟူေသာ သမုဒၵရာ၏ ဤမွာဘက္ကမ္းကို စြန္႔လႊတ္၏။

၁၆။ အၾကင္ရဟန္းအား ဘဝ၌ ျမဲစြာ ဖြဲ႕ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာတစ္စံု တစ္ခုေသာ ကိေလသာ (တဏွာ)တို႔ မရွိကုန္၊ ေႁမြသည္ ေဆြးေျမ႕ေသာ အေရ ေဟာင္းကို စြန္႔လႊတ္သကဲ့သို႔ ထိုရဟန္းသည္ သံသရာတည္းဟူေသာ သမုဒၵရာ၏ ဤမွာဘက္ကမ္းကို စြန္႔လႊတ္၏။

၁၇။ အၾကင္ရဟန္းသည္ နီဝရဏငါးပါးတို႔ကို ပယ္စြန္႔ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲ မရွိ၊သို႔ေလာသို႔ေလာေတြးေတာယံုမွားမႈကို လြန္ေျမာက္၏။ ရာဂစေသာ ေျငာင့္ တံသင္းမွ ကင္း၏။ ေႁမြသည္ ေဆြးေျမ႕ေသာ အေရေဟာင္းကို စြန္႔လႊတ္သကဲ့သို႔ ထိုရဟန္းသည္ သံသရာတည္းဟူေသာ သမုဒၵရာ၏ဤမွာဘက္ကမ္းကို စြန္႔လႊတ္၏။

ေရွးဦးစြာေသာ ဥရဂသုတ္ ၿပီး၏။