သနပ ၁.၃: ခဂၢဝိသာဏသုတ္

၃၅။ (ထိုအရွင္သည္) သတၱဝါအားလံုးတို႔၌ ဒဏ္မထားမူ၍ ထိုသတၱဝါတို႔တြင္တစ္ေယာက္ေယာက္ကိုမွ်လည္း မညႇဥ္းဆဲဘဲ ပေစၥကေဗာဓိဉာဏ္ကိုရ၏။ ထိုပေစၥကဗုဒၶါအသွ်င္သည္သားသမီးကိုေသာ္လည္း အလိုမရွိေပ၊ အေပါင္းအေဖာ္ကို မူကား အဘယ္မွာ အလိုရွိပါေတာ့မည္နည္း၊ (ထို႔အတူ သူေတာ္ေကာင္းသည္) ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၁)

၃၆။ ေရာေႏွာစပ္ယွက္မႈ ‘သံသဂၢ’ ျဖစ္ေနသူအား ခ်စ္ခင္မႈ ‘ေသၷဟ’ ျဖစ္ရသည့္ အျပင္ခ်စ္ခင္မႈ ‘ေသၷဟ’သို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ဤဆင္းရဲအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်စ္ခင္မႈ ‘ေသၷဟ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အျပစ္ကို ဉာဏ္ျဖင့္ ႐ႈဆင္ျခင္လ်က္ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္းက်င့္ရာ၏။ (၂)

၃၇။ အေဆြခင္ပြန္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း ခ်စ္ကြၽမ္းဝင္သူတို႔ကိုလည္းေကာင္း အစဥ္သနားသည္ျဖစ္၍ထိုသူတို႔၌ ႏွစ္သက္ေႏွာင္ဖြဲ႕ေသာ စိတ္ရွိသူသည္ အက်ဳိး စီးပြါးအားလံုးကို ဆုတ္ယုတ္ေစ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ၌ ဤအက်ဳိး ဆုတ္ယုတ္မႈဟူေသာ ေဘးကို ဉာဏ္ျဖင့္ ႐ႈဆင္ျခင္လ်က္ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာတစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၃)

၃၈။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဝါး႐ံုႀကီးသည္ ၿငိယွက္႐ႈပ္ေထြးကာ တည္သကဲ့သို႔သား သမီးတို႔၌လည္းေကာင္း၊ မယားတို႔၌လည္းေကာင္း ငဲ့ကြက္မႈ ခ်စ္ျခင္း တဏွာသည္ ထိုသားသမီးစသည္တို႔၌ ၿငိကပ္တြယ္တာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝါး႐ံု၏ အလယ္၌ ေပါက္ သစ္စျဖစ္ေသာ ဝါးမွ်စ္စို႔သည္ မၿငိမတြယ္တည္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူမၿငိကပ္မတြယ္ တာဘဲ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၄)

၃၉။ သားသမင္သည္ ေတာအရပ္၌ အေႏွာင္အဖြဲ႕မရွိဘဲ သြားလိုရာရာ အရပ္သို႔ က်က္စားရန္သြားႏိုင္သကဲ့သို႔ ပညာရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ (သူတစ္ပါးႏွင့္မစပ္ဘဲ) မိမိအလိုဆႏၵအတိုင္း ျဖစ္ျခင္းကို ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္လ်က္ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၅)

၄ဝ။ အေပါင္းအေဖာ္တို႔၏ အလယ္၌ တည္သူအား ထိုင္ေနရာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရပ္တည္ရာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြားရာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လွည့္ လည္ရာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း့ (သူတစ္ပါးတို႔) အေတာင္းခံရ၏။ (ထို႔ေၾကာင့္ ) သူတစ္ပါးတို႔ မမက္ေမာအပ္ေသာ မိမိအလိုဆႏၵအတိုင္းျဖစ္ျခင္းကို ၾကည့္ရႈဆင္ျခင္လ်က္ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၆)

၄၁။ အေပါင္းအေဖာ္တို႔၏ အလယ္၌ တည္သူအား ကစားျမဴးထူးျခင္းႏွင့္ (ကာမဂုဏ္) ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ သားသမီးတို႔၌လည္း က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားေသာ ခ်စ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်စ္သူတို႔ႏွင့္ ေကြကြင္းျခင္းကို စက္ဆုပ္သည္ျဖစ္၍ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္းက်င့္ရာ၏။ (၇)

၄၂။ ဆိုးေကာင္း ယုတ္ျမတ္ ရတတ္သမွ်ေသာ ပစၥည္းျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္ေရာင့္ရဲကာ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔၌ ေမတၱာဘာဝနာျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစလ်က္ ခ်မ္းသာစြာေနရသူ သတၱဝါတို႔၌ ထိပါးမႈမရွိသူျဖစ္သည့္အျပင္အတြင္းအပေဘးရန္တို႔ကိုသည္းခံႏိုင္ သူ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း မရွိသူျဖစ္၍ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာတစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၈)

၄၃။ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ အိမ္ေနသူလူတို႔ကိုလည္းေကာင္းခ်ီးေျမႇာက္ရန္ ခဲယဥ္းလွကုန္၏။ ဤသို႔ သိေသာေၾကာင့္ သူတစ္ပါး သားသမီးတို႔၌ေၾကာင့္ၾကမဲ့ျဖစ္၍ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၉)

၄၄။ လုံ႔လ ဝီရိယရွိသူသည္ လူ၏အသြင္အျပင္တို႔ကို ပယ္ခ်၍ အရြက္ေႂကြ က်ၿပီးေသာ ပင္လယ္ကသစ္ပင္ကဲ့သို႔ လူ၌ ျဖစ္ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔ကို ျဖတ္ ေတာက္လ်က္ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာတစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၁ဝ)

၄၅။ ရင့္က်က္သည့္ ပညာရွိေသာ ေကာင္းစြာေနေလ့ရွိေသာ ဝီရိယမေလ်ာ့ေသာ အတူတကြက်င့္ဘက္မိတ္ေဆြေကာင္းကို ရႏိုင္ခဲ့မူ ထိုမိတ္ေဆြေကာင္းႏွင့္ ဝမ္း ေျမာက္ဝမ္းသာ သတိရွိသည္ျဖစ္၍အတြင္းအပေဘးရန္အားလံုးတို႔ကို လႊမ္းမိုးလ်က္ က်င့္ရာ၏။ (၁၁)

၄၆။ ရင့္က်က္ေသာ ပညာရွိေသာ ေကာင္းစြာ ေနေလ့ရွိေသာ ဝီရိယမေလ်ာ့ေသာ အတူတကြက်င့္ဘက္မိတ္ေဆြေကာင္းကို မရခဲ့မူ မင္းသည္ မိမိေအာင္ႏိုင္ၿပီးေသာတိုင္းႏိုင္ငံကို ပယ္စြန္႔ကာတစ္ေယာက္တည္း က်င့္သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ေတာ၌ မာတဂၤမည္ေသာ ဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္တစ္ေကာင္တည္း လွည့္လည္သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၁၂)

၄၇။ အေပါင္းအေဖာ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းကို အမွန္ပင္ ငါတို႔ ခ်ီးမြမ္းပါကုန္၏။ သီလစသည္တို႔ျဖင့္မိမိထက္ျမတ္ေသာ အေပါင္းအေဖာ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိႏွင့္ တူေသာ အေပါင္းအေဖာ္တို႔ကိုလည္းေကာင္းမွီဝဲေပါင္းသင္းထိုက္ကုန္၏။ ဤသို႔ ေသာ အေပါင္းအေဖာ္တို႔ကို မရခဲ့ေသာ္ အျပစ္ကင္းေသာ ေဘာဇဥ္ကို သံုးေဆာင္မွီဝဲလ်က္ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္းက်င့္ရာ၏။ (၁၃)

၄၈။ ေရႊပန္းထိမ္သည္သားသည္ ေကာင္းစြာျပဳလုပ္ၿပီးကုန္ေသာ လက္၌ ႏွစ္ဆင့္ ဝတ္ထားေသာ ေရႊေရာင္တလက္လက္ ထြက္ေသာ ေရႊလက္ေကာက္တို႔ အခ်င္းခ်င္း ထိခိုက္ၾကသည္တို႔ကို ျမင္ရ၍ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၁၄)

၄၉။ အေဖာ္ႏွင့္တကြ ဤသို႔ စကားေျပာရျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ အလြန္ကပ္ၿငိစြဲလမ္းျခင္းသည္လည္းေကာင္း ငါ့အား ျဖစ္ခဲ့ရာ၏။ ေနာင္အခါ ျဖစ္မည့္ ဤသို႔ ေသာ ေဘးကို ႐ႈဆင္ျခင္လ်က္ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၁၅)

၅ဝ။ ဆန္းၾကယ္ကုန္ သာယာဖြယ္ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတ္ေပ်ာ္ေမြ႕ဖြယ္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ေဖာက္ျပန္ေသာ သေဘာအားျဖင့္ စိတ္ကို ေမႊေႏွာက္ေခ်ာက္ ခ်ား တတ္ကုန္၏ဟု ကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္ကို ႐ႈျမင္ၿပီး၍ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၁၆)

၅၁။ ဤကာမဂုဏ္သည္ ေဘးရန္လည္း မည္၏။ အိုင္းအမာလည္း မည္၏။ ကပ္၍ ႏွိပ္စက္တတ္ေသာ ဥပဒၵေဝါလည္း မည္၏။ အနာေရာဂါလည္း မည္၏။ ေျငာင့္တံသင္းလည္း မည္၏။ ေဘးလည္း မည္၏ဟု ကာမဂုဏ္တို႔၌ ဤသို႔ ေသာ ေဘးကို ႐ႈျမင္ၿပီး၍ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၁၇)

၅၂။ အေအးကိုလည္းေကာင္း၊ အပူကိုလည္းေကာင္း၊ ဆာေလာင္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ မြတ္သိပ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေလ ေနပူကိုလည္းေကာင္း၊ ျခင္မွက္ ေႁမြ ကင္းသန္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း ဤအလံုးစံုတို႔ကို လႊမ္းမိုးႏွိမ္နင္း၍ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၁၈)

၅၃။ ေကာင္းေသာ လံုးရပ္သဏၭာန္ ၾကန္အင္လကၡဏာရွိေသာ ပဒုမၼာၾကာ အဆင္းရွိ၍ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ ဆင္အေပါင္းတို႔ကို ေရွာင္ဖယ္စြန္႔ခြါလ်က္ ေတာ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သေရြ႕ ေနသကဲ့သို႔ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ ရာ၏။ (၁၉)

၅၄။ အေပါင္းအေဖာ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သူအား (ဝင္စားဆဲ၌) ကိေလသာမွ လြတ္ ေျမာက္မႈေလာကီသမာပတ္ကို ရႏိုင္ရာ၏ဟူေသာ အေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ အေၾကာင္းမွန္မဟုတ္ႏိုင္၊ ဤသို႔လွ်င္ေနမင္း၏အေဆြျဖစ္ေတာ္မူေသာ ပေစၥကဗုဒၶါ၏ စကား ေတာ္ကို (ဉာဏ္ျဖင့္) ဆင္ျခင္၍ (အေပါင္းအေဖာ္၌) ေမြ႕ေလ်ာ္မႈကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၂ဝ)

၅၅။ (ငါသည္) မိစၧာအယူဟူေသာ ေျငာင့္တံသင္းတို႔ကို လြန္၍ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ေသာတာပတၱိမဂ္သို႔ ေရာက္ၿပီးသူ အထက္မဂ္သံုးပါးကို ရၿပီးသူျဖစ္၍ သူတစ္ပါးတို႔ သိေစအပ္သည္မဟုတ္ဘဲျဖစ္ေပၚလာေသာ ပေစၥကေဗာဓိဉာဏ္ရွိသူျဖစ္၏။ (ထို႔ေၾကာင့္ ေဗာဓိဉာဏ္ကို) အလိုရွိသူသည္ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာတစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၂၁)

၅၆။ အာဟာရ၌ ေလာ္လည္ျခင္းကင္းသူအံ့ၾသဖြယ္ျပဳျခင္းမွ ကင္းသူ မြတ္သိပ္ျခင္းမွ ကင္းသူသူ႕ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္ျခင္းမွ ကင္းသူ ေတြေဝမႈ ဖန္ရည္ကို ထုတ္ႏုတ္အပ္ၿပီးသူ ေလာကအားလံုး၌ တြယ္တာမႈ ‘တဏွာ’ ကင္းသူျဖစ္၍ ၾကံ႕ခ်ဳိ ပမာ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၂၂)

၅၇။ အက်ဳိးမဲ့ကို ျပတတ္ေသာ ကာယဒုစ႐ိုက္စသည့္ မညီမၫြတ္ရာ၌ သက္ဝင္ တတ္ေသာ ကာမ၌ လိုက္စားေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔၌ ေမ့ေလ်ာ့တတ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အေပါင္းအေဖာ္ကို ေရွာင္ရာ၏။ မိမိအလိုအားျဖင့္ မမွီဝဲရာ ၾကံ႕ခ်ဳိ ပမာ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၂၃)

၅၈။ အၾကားအျမင္မ်ား၍ တရားကို ေဆာင္သူ ျမင့္ျမတ္ျပန္႔ေျပာ၍ ပဋိဘာန္ ဉာဏ္အျမင္ရွိသူမိတ္ေဆြကိုမွီဝဲဆည္းကပ္ရာ၏။ အက်ဳိးစီးပြါးတို႔ကို သိ၍ ယံုမွားျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ၿပီးလွ်င္ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၂၄)

၅၉။ ေလာက၌ ျမဴးထူးျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ကာမခ်မ္းသာကိုလည္းေကာင္း တင့္တယ္ေလ်ာက္ပတ္၏ဟု မယူမူ၍ ငဲ့ကြက္ျခင္း မရွိဘဲအတင့္အတယ္ျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကာ အမွန္စကားကို ေျပာဆိုလ်က္ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္းက်င့္ရာ၏။ (၂၅)

၆ဝ။ သားသမီးကိုလည္းေကာင္း၊ မယားကိုလည္းေကာင္း၊ အဖကိုလည္းေကာင္း၊ အမိကိုလည္းေကာင္း၊ ဥစၥာတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအေဖာ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိ မိမိတို႔၏ အပိုင္းအျခားအလိုက္ တည္ကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း စြန္႔ပစ္လ်က္ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၂၆)

၆၁။ ဤကာမဂုဏ္သည္ သတၱဝါတို႔ ၿငိတြယ္ရာျဖစ္၏။ ဤကာမဂုဏ္၌ ခ်မ္းသာျခင္းသည္ နည္းပါး၏။ ဤကာမဂုဏ္၌သာယာဖြယ္ မရွိ၊ ဆင္းရဲမ်ား၏။ ဤကာမဂုဏ္သည္ ငါးမွ်ားခ်ိတ္ႏွင့္ တူ၏ဟု သိ၍ပညာရွိေသာသူသည္ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၂၇)

၆၂။ ေရ၌ က်က္စားေသာ ငါးသည္ ပိုက္ကြန္ကို ျဖတ္ေတာက္၍ မကပ္မၿငိသြားသကဲ့သို႔ သံေယာဇဥ့္အေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔ကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ေတာက္ၿပီးလွ်င္ မီးသည္ ေလာင္ကြၽမ္းၿပီးရာအရပ္သို႔ ျပန္လွည့္မလာသကဲ့သို႔ (ကာမဂုဏ္ေတာသို႔ ျပန္ မလွည့္မူ၍) ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၂၈)

၆၃။ ေအာက္သို႔ မ်က္လႊာခ်သည္ျဖစ္၍ ေျခေထာက္မလွ်ပ္ေပၚဘဲ ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ဣေျႏ, ေစာင့္စည္းေသာ စိတ္ရွိသျဖင့္ ကိေလသာမိုးလည္း မစိုစြတ္ ကိေလသာမီးလည္း မေလာင္ၿမိဳက္မူ၍ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၂၉)

၆၄။ လူ႕အသြင္အျပင္တို႔ကို ပယ္စြန္႔၍ အိမ္မွ ထြက္ၿပီးလွ်င္ ေကာင္းစြာ ဖံုးလႊမ္းထားေသာ အရြက္ရွိေသာ ပင္လယ္ကသစ္ပင္ကဲ့သို႔ ဖန္ရည္ဆိုး အဝတ္ သကၤန္းတို႔ကို ဝတ္႐ံုဖံုးလႊမ္းလ်က္ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၃ဝ)

၆၅။ ရသာ႐ံုတို႔၌လည္း တပ္မက္ေမာျခင္းကို မျပဳ လွ်ပ္ေပၚေသာတဏွာလည္း မရွိ သူတစ္ပါးတို႔ေမြးျမဴမႈကိုလည္း မခံယူဘဲ အိမ္စဥ္အတိုင္း ဆြမ္းခံလွည့္ လည္လ်က္ အမ်ဳိးတိုင္း အမ်ဳိးတိုင္း၌ ကပ္ၿငိေႏွာင္ဖြဲ႕ေသာ စိတ္မရွိမူ၍ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၃၁)

၆၆။ စိတ္၏ အပိတ္အပင္ နီဝရဏငါးပါးတို႔ကို ပယ္၍ အလံုးစံုေသာ ညစ္ညဴး ေၾကာင္းတို႔ကို ႏုတ္ပယ္လ်က္ မိစၧာဒိ႒ိကို မမွီဘဲ ခ်စ္ျခင္းတဏွာဟူေသာ သိေနဟႏွင့္ အမ်က္ေဒါသကို ျဖတ္ေတာက္ၿပီးလွ်င္ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၃၂)

၆၇။ ခ်မ္းသာ ‘သုခ’ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲ ‘ဒုကၡ’ကိုလည္းေကာင္း၊ ဝမ္း ေျမာက္ျခင္း’ေသာမနႆ’ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ကိုလည္းေကာင္း ေရွးအဖို႔ (ဥပစာရ)၌ပင္လွ်င္ စြန္႔ပစ္ပယ္ရွား ေက်ာခိုင္းထားလ်က္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္၍ၿငိမ္သက္တည္ၾကည္ေသာ (စတုတၳစ်ာန္) ဥေပကၡာကို ရၿပီးလွ်င္ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္းက်င့္ရာ၏။ (၃၃)

၆၈။ နိဗၺာန္ဟူေသာ ျမတ္ေသာ အက်ဳိးသို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လ မဆုတ္နစ္ေသာ စိတ္မပ်င္းရိေသာ ျဖစ္ျခင္း ျမဲျမံေသာ ဝီရိယရွိသည္ျဖစ္၍ကိုယ္အားဉာဏ္အားႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာတစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၃၄)

၆၉။ တစ္ေယာက္တည္း ကိန္းေအာင္းျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ စ်ာန္ကိုလည္းေကာင္း မကင္းဆိတ္ေစမူ၍ခႏၶာငါးပါးတရားတို႔၌ အစဥ္တစိုက္လိုက္ေသာ ဝိပႆနာအက်င့္ကို အျမဲက်င့္သည္ျဖစ္၍ ဘဝတို႔၌ အျပစ္ကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္လ်က္ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၃၅)

၇ဝ။ တဏွာကုန္ရာ နိဗၺာန္ကို ေတာင့္တလ်က္ မေမ့မေလ်ာ့ မထိုင္းမအဘဲ အၾကားအျမင္ ‘သုတ’ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိသည္ျဖစ္၍ ပိုင္းျခားသိအပ္ၿပီးေသာတရားရွိသူ အရိယာမဂ္ျဖင့္ ျမဲျခင္းသို႔ ေရာက္ၿပီးသူ သမၼပၸဓာန္လုံ႔လရွိသူ ျဖစ္လ်က္ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၃၆)

၇၁။ ျခေသၤ့သည္ အသံတို႔ေၾကာင့္ မထိတ္လန္႔သကဲ့သို႔ အနိစၥစသည္တို႔ေၾကာင့္ မထိတ္လန္႔ဘဲေလသည္ပိုက္ကြန္၌ မကပ္ၿငိသကဲ့သို႔ ခႏၶာစသည္တို႔၌ မကပ္ၿငိဘဲ ပဒုမၼာၾကာသည္ ေရျဖင့္မလိမ္းက်ံသကဲ့သို႔ ကိေလသာျဖင့္ မလိမ္းက်ံဘဲ ၾကံ႕ခ်ဳိ ပမာ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၃၇)

၇၂။ အစြယ္ဟူေသာအားရွိေသာ ျခေသၤ့မင္းသည္သားေကာင္တို႔ကို ႏွိပ္စက္ လႊမ္းမိုး၍လွည့္လည္သြားလာသကဲ့သို႔ ေဝးေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကိုမွီဝဲလ်က္ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာတစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၃၈)

၇၃။ တစ္ရံတစ္ခါ ဆန္႔က်င္ဘက္တို႔မွ လြတ္ေျမာက္ေသာ ခ်စ္ျခင္း ‘ေမတၱာ’ကိုလည္းေကာင္း၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာ’ကိုလည္းေကာင္း၊ သနားမႈ ‘က႐ုဏာ’ကိုလည္းေကာင္း၊ ဝမ္းေျမာက္မႈ ‘မုဒိတာ’ကိုလည္းေကာင္းမွီဝဲလ်က္ အလံုးစံုေသာ ေလာကႏွင့္ မဆန္႔က်င္မူ၍ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ့တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၃၉)

၇၄။ တပ္စြန္းမႈ ‘ရာဂ’ကိုလည္းေကာင္း၊ အမ်က္ထြက္မႈ ‘ေဒါသ’ကိုလည္းေကာင္း၊ ေတြေဝမႈ ‘ေမာဟ’ကိုလည္းေကာင္း ပယ္စြန္႔လ်က္ သံေယာဇဥ္အေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔ကို ျဖတ္ေတာက္ကာအသက္ကုန္ဆံုးျခင္း၌ ထိတ္လန္႔မႈမရွိသည္ျဖစ္၍ ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၄ဝ)

၇၅။ ယခုအခါ အေဆြခင္ပြန္းတို႔သည္ ကိုယ္က်ဳိးကိုယ္စီးပြါးဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ သာလွ်င္ ဆည္းကပ္ၾကကုန္၏။မွီဝဲၾကကုန္၏။ ကိုယ္က်ဳိးကိုယ္စီးပြါးဟူေသာ အေၾကာင္းမရွိကုန္ဘဲဆည္းကပ္မွီဝဲသူ အေဆြခင္ပြန္းတို႔ကို ရခဲကုန္၏။ မစင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔သည္ ကိုယ္က်ဳိးကိုယ္စီးပြါးကိုသာ ျမင္ႏိုင္စြမ္းသည့္ ပညာရွိကုန္၏။ (ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာသူတို႔မွၿငီးေငြ႕သည္ျဖစ္၍) ၾကံ႕ခ်ဳိပမာ တစ္ ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။ (၄၁)

သံုးခုေျမာက္ ခဂၢဝိသာဏသုတ္ ၿပီး၏။