သနပ ၂.၁၁: ရာဟုလသုတ္

၃၃၈။ (ရာဟုလာ) သင္သည္ မျပတ္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ပညာရွိကို မထီမဲ့ျမင္မျပဳဘဲရွိပါ၏ေလာ၊ လူတို႔အား ဉာဏ္ဆီမီးကို ထြန္းေပးတတ္ေသာ ပညာရွိပုဂၢိဳလ္ကို သင္သည္ပူေဇာ္ပါ၏ေလာ။ (၁)

၃၃၉။ (ျမတ္စြာဘုရား) တပည့္ေတာ္သည္ မျပတ္ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ပညာရွိကို မထီမဲ့ျမင္မျပဳပါ၊ လူတို႔အား ဉာဏ္ဆီမီးကို ထြန္းေပးတတ္ေသာ ပညာရွိပုဂၢိဳလ္ကို တပည့္ေတာ္သည္ ပူေဇာ္ပါ၏။ (၂)

၃၄ဝ။ (ရာဟုလာ) သင္သည္ ခ်စ္အပ္သာယာအပ္ေသာ သေဘာရွိကုန္ေသာ ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကို စြန္႔ပယ္၍ သဒၶါတရားျဖင့္ အိမ္မွ ထြက္ၿပီးလွ်င္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳသူျဖစ္ပါေလေလာ့။ (၃)

၃၄၁။ (ရာဟုလာ) သင္သည္ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းတို႔ကို ဆည္းကပ္ပါေလေလာ့၊ ေဝးေသာ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံကင္းေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာသို႔လည္း ခ်ဥ္းကပ္ေလေလာ့၊ စားဖြယ္ေဘာဇဥ္၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိသူျဖစ္ပါေလေလာ့။ (၄)

၃၄၂။ (ရာဟုလာ) သင္သည္ သကၤန္း၌လည္းေကာင္း၊ ဆြမ္း၌လည္းေကာင္း၊ ေဆးပစၥည္း၌လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာ၌လည္းေကာင္း၊ ဤေလးပါးတို႔၌ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ကို မျပဳပါေလလင့္၊ ဤေလာကသို႔ တစ္ဖန္ ျပန္မလာ လိုပါလင့္။ (၅)

၃၄၃။ (ရာဟုလာ) သင္သည္ပါတိေမာကၡသီလ၌လည္းေကာင္း၊ ဣေႁႏၵငါးပါးတို႔၌လည္းေကာင္းေစာင့္စည္းသူ ျဖစ္ပါေလေလာ့၊ သင့္အား ကာယဂတာသတိ ျဖစ္ပါေစေလာ့၊ သံသရာ၌ ၿငီးေငြ႕ဆန္႔က်င္မႈမ်ားသူ ျဖစ္ပါေလေလာ့။ (၆)

၃၄၄။ ရာဂႏွင့္ စပ္ယွဥ္ေသာ လွပတင့္တယ္၏ဟူေသာ အမွတ္နိမိတ္ကို ေရွာင္ ၾကဥ္ပါေလေလာ့၊ အသုဘဘာဝနာအက်ဳိးငွါ အာ႐ံုတစ္ခုတည္းရွိေသာ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ကို ပြါးမ်ားပါေလေလာ့။ (၇)

၃၄၅။ (နိစၥနိမိတ္မွ ကင္းေသာ) အနိမိတၱဝိပႆနာကိုလည္း ပြါးမ်ားပါေလေလာ့၊ မာနာႏုသယကိုလည္း ပယ္စြန္႔ပါေလေလာ့၊ ထိုမာနကို ပယ္စြန္႔ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းေအးလ်က္ေနရလတၱံ႕။ (၈)

ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္ရာဟုလာကို ဤဂါထာတို႔ျဖင့္ မျပတ္ ဆံုးမေတာ္မူ၏။

တစ္ဆယ့္တစ္ခုေျမာက္ ရာဟုလသုတ္ ၿပီး၏။