သနပ ၃.၈: သလႅသုတ္

၅၈ဝ။ ဤေလာက၌ သတၱဝါတို႔၏ အသက္သည္ အမွတ္နိမိတ္ ကင္းသည္ျဖစ္၍ (ေသရမည့္အခါ လားရာဂတိ အသက္အပိုင္းအျခားကို) မသိႏိုင္၊ အေၾကာင္းမ်ားစြာႏွင့္ စပ္သျဖင့္ ပင္ပန္းၿငိဳျငင္ရ၏။ နည္းငယ္တိုေတာင္းလွ၏။ (သို႔ ျဖစ္ေနလ်က္လည္း) ထိုအသက္သည္ ဆင္းရဲအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ေရာယွက္ေနေသး၏။ (၁)

၅၈၁။ ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သတၱဝါတို႔သည္ အၾကင္ (ေဆးဝါး မႏၲရားစေသာ) လုံ႔လျဖင့္ မေသကုန္ရာ၊ ထိုမေသရာေသာ လုံ႔လမ်ဳိးသည္ မရွိႏိုင္၊ အိုျခင္းသို႔ ေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း (အိုျခင္းသို႔ မေရာက္မူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း) ေသတတ္၏။ သတၱဝါတို႔သည္ ဤသို႔ ေသတတ္ေသာ သေဘာရွိကုန္သည္သာတည္း။ (၂)

၅၈၂။ သစ္သီးမွည့္တို႔အား နံနက္တိုင္း ေႂကြက်ရျခင္းေၾကာင့္ ေဘးျဖစ္သကဲ့သို႔ ဤအတူပဋိသေႏၶအားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔အား ေသရျခင္းေၾကာင့္ အျမဲ ေဘးျဖစ္ေန၏။ (၃)

၅၈၃။ အိုးထိန္းသည္ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ေျမအိုးေျမခြက္အားလံုးတို႔သည္ ကြဲျခင္းလွ်င္အဆံုးရွိၾကကုန္သကဲ့သို႔ ဤအတူ သတၱဝါတို႔၏ အသက္သည္ ေသျခင္းလွ်င္ အဆံုးရွိ၏။ (၄)

၅၈၄။ ငယ္သူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ႀကီးသူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မိုက္သူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပညာရွိသူတို႔သည္လည္းေကာင္း ထိုသူအားလံုးတို႔သည္ ေသမင္းႏိုင္ငံသို႔ လိုက္ပါၾကရကုန္၏။ အလံုးစံုေသာသူတို႔သည္ ေသမင္း၏ အထံသို႔ ဆိုက္ေရာက္ၾကရကုန္၏။ (၅)

၅၈၅။ ေသမင္း ႏွိပ္စက္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ တမလြန္ေလာကသို႔ သြားကုန္ေသာ ထိုသတၱဝါတို႔တြင္အမိအဖသည္သားသမီးကို (ေသေဘးမွ) မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္၊ ေဆြမ်ဳိးတို႔သည္လည္း ေဆြမ်ဳိးတို႔ကို (ေသေဘးမွ) မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ကုန္။ (၆)

၅၈၆။ ၾကည့္႐ႈစမ္းပါေလာ့ သတ္မည့္ႏြားကို ေဆာင္ယူသြားသကဲ့သို႔ ေဆြမ်ဳိးတို႔ၾကည့္႐ႈေနၾကကုန္စဥ္ပင္ အထူးထူး အေထြေထြ ငိုေႂကြး ျမည္တမ္းေနၾကကုန္စဥ္မွာပင္ သတၱဝါတို႔တြင္တစ္ေယာက္စီ တစ္ေယာက္စီ ေသမင္းသည္ ေဆာင္ယူသြားေလ၏။ (၇)

၅၈၇။ ဤသို႔ သတၱဝါအေပါင္းကို ေသျခင္းတရားသည္လည္းေကာင္း၊ အိုျခင္း တရားသည္လည္းေကာင္းအလြန္ညႇဥ္းဆဲ ႏွိပ္စက္ေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာရွိတို႔သည္ ေလာကအေၾကာင္းကို သိ၍မစိုးရိမ္ၾကကုန္။ (၈)

၅၈၈။ (ဤဘဝသို႔) လာသည္လည္းျဖစ္ေသာ (ဘဝတစ္ပါးသို႔) သြားသည္လည္းျဖစ္ေသာ အၾကင္သူ၏လမ္းခရီးကို မသိ၊ ထိုသူ၏ သြားရာ လာရာ ခရီး ႏွစ္မ်ဳိးတို႔ကို ေကာင္းစြာ မျမင္ရ၊ အက်ဳိးမဲ့ငိုေႂကြး၏။ (၉)

၅၈၉။ ငိုေႂကြးသည္ျဖစ္၍ အက်ဳိး တစ္စံုတစ္ရာကို ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါမူ ေတြေဝသည္ျဖစ္၍ မိမိကိုယ္ကို ညႇဥ္းဆဲလ်က္ အက်ဳိးတစ္စံုတစ္ရာကို ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါမူ ပညာရွိသည္ ထိုငိုေႂကြးမႈစသည္ကို ျပဳရာ၏။

(၁ဝ)

၅၉ဝ။ (တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ) ငိုေႂကြးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း စိုးရိမ္ပူ ေဆြးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း စိတ္၏ ၿငိမ္းေအးျခင္းသို႔ မေရာက္ႏိုင္၊ ထိုငိုေႂကြး သူအား ဆင္းရဲသာလွ်င္ လြန္စြာျဖစ္ရ၏။ ခႏၶာကိုယ္သည္လည္း ပင္ပန္းရာ၏။ (၁၁)

၅၉၁။ မိမိကိုယ္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းဆဲသူသည္ ၾကံဳလွီေသာ ကိုယ္ရွိသူ အဆင္းမလွသူျဖစ္ရ၏။ ထိုသို႔ ငိုေႂကြးသျဖင့္ ေသေသာသူတို႔သည္ မမွ် တႏိုင္ကုန္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ငိုေႂကြးျခင္းသည္ အက်ဳိးမရွိ။ (၁၂)

၅၉၂။ စိုးရိမ္မႈ ‘ေသာက’ကို မပယ္စြန္႔ႏိုင္ေသာ သတၱဝါသည္ လြန္စြာ (ကိုယ္ စိတ္) ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ေသသူကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အဖန္တလဲလဲ စိုးရိမ္ ညည္းတြားသူသည္ စိုးရိမ္ျခင္းသို႔ အလိုသို႔ အစဥ္လိုက္ရ၏။ (၁၃)

၅၉၃။ ဤေလာက၌ တမလြန္သို႔ သြားေသာ ကံအားေလ်ာ္စြာ ဘဝသို႔ ကပ္ ေရာက္ရကုန္ေသာတစ္ပါးေသာသူတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေသမင္း၏ အလိုႏိုင္ငံသို႕ ေရာက္ကုန္၍ (ေသေဘးျဖင့္) တုန္လႈပ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔ကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈေလာ့။ (၁၄)

၅၉၄။မွန္၏ (သတၱဝါတို႔သည္) အၾကင္သို႔ ေသာ အသက္ရွည္လိမ့္မည္ အနာ ကင္း လိမ့္မည္စေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ ထင္မွတ္ေအာက္ေမ့ကုန္၏။ ထိုထင္မွတ္ ေအာက္ေမ့သည္မွတစ္ပါး ေသျခင္းအနာေရာဂါမ်ားျခင္းစေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာသည္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ေလာက၏ အေၾကာင္းကို ႐ႈပါေလာ့။ (၁၅)

၅၉၅။ ဤေလာက၌ သတၱဝါသည္ အႏွစ္တစ္ရာေသာ္လည္း အသက္ရွည္ရ၏။ အႏွစ္တစ္ရာထက္အလြန္ေသာ္လည္း အသက္ရွည္ရ၏။သို႔ပင္ အသက္ရွည္ရေသာ္လည္း ေဆြမ်ဳိးအေပါင္းတို႔မွ ကင္း၍ျဖစ္ရတတ္၏။ (ေနာက္ဆံုး၌မူ) အသက္ကို စြန္႔ရသည္သာတည္း။ (၁၆)

၅၉၆။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ (တရားေတာ္ကို) ၾကားနာရ၍ ေသေသာသူကို ေတြ႕ျမင္ရသည္ရွိေသာ္ ဤေသေသာသူသည္ တစ္ဖန္ အသက္ရွင္ပါေစ သတည္းဟု ငါ ေတာင့္တ၍မရႏိုင္ေတာ့ေပဟု ပိုင္းျခားသိလ်က္ ငိုေႂကြးျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ရာ၏။ (၁၇)

၅၉၇။ မီးေလာင္ေနေသာ အိမ္ကို ေရျဖင့္ ၿငိမ္းသတ္ရာသကဲ့သို႔ ဤအတူ တည္ ၾကည္သည္ျဖစ္၍ပဋိသေႏၶပညာရွိေသာ အၾကားအျမင္ ပညာရွိ၍ လိမၼာေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ (မိမိအေပၚ၌) က်ေရာက္ေနေသာ စိုးရိမ္မႈ ‘ေသာက’ကို လ်င္စြာၿငိမ္းေစရာ၏။ ေလသည္ လဲ ဝါဂြမ္းကို တိုက္ခတ္ဖ်က္ဆီးလိုက္သကဲ့သို႔ စိုးရိမ္မႈ ‘ေသာက’ကို ဖ်က္ဆီးရာ၏။ (၁၈)

၅၉၈။ မိမိ၏ ခ်မ္းသာကို ရွာေသာသူသည္ ငိုေႂကြးမႈ ေတာင့္တမႈ ႏွလံုး မသာယာမႈဟူေသာ မိမိ၌ စူးဝင္ေနေသာ ျမားေျငာင့္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ပင္ ႏုတ္ရာ၏။ (၁၉)

၅၉၉။ ျမားေျငာင့္ကို ႏုတ္ၿပီးသူသည္ (တဏွာ ဒိ႒ိကို) မမွီမူ၍ စိတ္၏ ၿငိမ္း ေအးျခင္းသို႔ ေရာက္လ်က္စိုးရိမ္မႈအားလံုးကို လြန္ေျမာက္ကာ စိုးရိမ္မႈမရွိ ၿငိမ္းေအးသူ ျဖစ္၏။ (၂ဝ)

ရွစ္ခုေျမာက္ သလႅသုတ္ ၿပီး၏။