သနပ ၄.၁၀: ပုရာေဘဒသုတ္

၈၅၅။ အဘယ္သို႔ ေသာဉာဏ္အျမင္ရွိသူႏွင့္ အဘယ္သို႔ ေသာ သီလရွိသူကို (ကိေလသာတို႔မွ) ၿငိမ္းၿပီးေသာသူဟူ၍ ဆိုအပ္ပါသနည္း၊ ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရား ေမးအပ္ေသာ အသွ်င္ဘုရားသည္ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ ျမတ္ေသာသူကို အကြၽႏု္ပ္အား ေဟာၾကားေတာ္မူပါေလာ့။ (၁)

၈၅၆။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာမပ်က္စီးမီ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ကင္းၿပီးသူျဖစ္၏။ (တဏွာဒိ႒ိဟူေသာ) ေရွးအတိတ္အဖို႔အစုကို မမွီသူ ျဖစ္၏။ အလယ္ (ပစၥဳပၸန္) ကာလ၌ တပ္မက္သူစသည္ျဖင့္ ေရတြက္အပ္သူ မဟုတ္၊ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား အနာဂတ္ကာလ၌ (တဏွာဒိ႒ိဟူေသာ) ေရွ႕သြား မရွိ၊ (ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ၿငိမ္းၿပီးေသာသူဟူ၍ ငါ ဆို၏)။ (၂)

၈၅၇။ (အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ) အမ်က္ေဒါသမရွိသူ ထိတ္လန္႔ျခင္းမရွိသူ သီလစသည္ျဖင့္ မႀကဳံးဝါးသူကုကၠဳစၥမရွိသူ အေျမာ္အျမင္ပညာျဖင့္ ေျပာဆိုတတ္သူ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္းမရွိသူ ႏႈတ္ေစာင့္စည္းသူသိတတ္ေသာဉာဏ္ရွိသူ ျဖစ္၏။ (ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ကိေလသာတို႔မွ ၿငိမ္းၿပီးေသာသူဟူ၍ ငါ ဆို၏)။ (၃)

၈၅၈။ (အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ) အနာဂတ္ကာလ၌ ကပ္ၿငိမႈ ‘တဏွာ’ကင္း၏။ အတိတ္ကို ျပန္၍ မစိုးရိမ္၊ ပစၥဳပၸန္ စကၡဳသပၹႆစသည္တို႔၌ အတၱစသည္မွ ကင္းဆိတ္သည္ကို ႐ႈျမင္၏။ ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ ဒိ႒ိတို႔၏ အေဆာင္ယူ မခံရ၊ (ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ကိေလသာတို႔မွ ၿငိမ္းၿပီးေသာသူဟူ၍ ငါ ဆို၏)။ (၄)

၈၅၉။ (အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ) ရာဂစသည္တို႔မွ ကင္း၏။အံ့ၾသဖြယ္ကို မျပဳ တတ္၊ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ မရွိ၊ ဝန္တိုမႈ ကင္း၏။ ကိုယ္အမူအရာစသည္ ၾကမ္းတမ္းမႈ ကင္း၏။ စက္ဆုပ္ဖြယ္ပုဂၢိဳလ္မဟုတ္၊ ေခ်ာပစ္ကုန္းတိုက္မႈ၌လည္း မယွဥ္၊ (ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ကိေလသာတို႔မွ ၿငိမ္းၿပီးေသာသူဟူ၍ ငါဆို၏)။ (၅)

၈၆ဝ။ (အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ) သာယာဖြယ္ ကာမဂုဏ္တို႔၌သာယာမႈ မရွိ၊ အလြန္ေထာင္လႊားမႈ ‘မာန’၌လည္း မယွဥ္၊ ကာယကံစသည္တို႔ျဖင့္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕၏။ ပဋိဘာန္ (ပညာဉာဏ္) လည္းရွိ၏။ သာသနာေတာ္မွတစ္ပါး အျခားအယူကို မယံုၾကည္၊ တပ္ျခင္း ကင္းၿပီးျဖစ္၏။ (ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ကိေလသာတို႔မွ ၿငိမ္းၿပီးေသာသူဟူ၍ ငါ ဆို၏)။ (၆)

၈၆၁။ (အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ) လာဘ္ကို လိုသျဖင့္ ပရိယတ္ကို မသင္ယူ၊ လာဘ္ မရျခင္းေၾကာင့္လည္းအမ်က္မထြက္၊ ဆန္႔က်င္မႈမရွိသည္ျဖစ္၍ ‘တဏွာ’ျဖင့္ ရသာ႐ံုကိုလည္း မမက္ေမာ၊ (ထိုပုဂၢိဳလ္ကိုကိေလသာတို႔မွ ၿငိမ္းၿပီးေသာသူဟူ၍ ငါ ဆို၏)။ (၇)

၈၆၂။ ေလာက၌ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာ’ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ အခါ ခပ္သိမ္း အမွတ္ရမႈ ‘သတိ’ရွိ၏။ သူႏွင့္တူသူဟု (သဒိသမာန္ျဖင့္) မမွတ္ထင္၊ သူ႕ထက္ ထူးျမတ္သူဟု (ပဏီတမာန္ျဖင့္) မမွတ္ထင္၊ သူ႕ေအာက္ယုတ္သူဟု (ဟီနမာန္ျဖင့္) မမွတ္ထင္၊ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အားရာဂစေသာ ပြါးစီးျခင္းတို႔သည္ မရွိကုန္၊ (ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ကိေလသာတို႔မွ ၿငိမ္းၿပီးေသာသူဟူ၍ ငါ ဆို၏)။ (၈)

၈၆၃။ အၾကင္ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား (တဏွာဒိ႒ိဟူေသာ)မွီရာတို႔သည္ မရွိကုန္၊ အၾကင္ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ တရားကို သိ၍ (တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မမွီ၊ အၾကင္ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အားသႆတဒိ႒ိျဖစ္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ဥေစၧဒဒိ႒ိျဖစ္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’သည္ မရွိ၊ (ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ကိေလသာတို႔မွ ၿငိမ္းၿပီးေသာသူဟူ၍ ငါ ဆို၏)။ (၉)

၈၆၄။ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား အထံုးအဖဲြ႕ ‘ဂႏၴ’ေလးပါးတရားတို႔ မရွိကုန္၊ ထို ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ ကပ္ၿငိတတ္ေသာတဏွာကို လြန္ေျမာက္၏။ ဝတၳဳကာမ ကိေလသာကာမတို႔၌ ငဲ့ကြက္ျခင္းမရွိေသာ (ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ကိေလသာတို႔မွ ၿငိမ္းၿပီးေသာသူဟူ၍ ငါ ဆို၏)။ (၁ဝ)

၈၆၅။ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား သားသမီးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ (ကြၽဲ ႏြားစေသာ) သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ သေလးစပါးခင္းစေသာ လယ္သည္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေနရာစေသာ ေျမယာသည္လည္းေကာင္း၊ မရွိကုန္၊ ထိုပုဂၢိဳလ္၌ အတၱရွိ၏ဟု ယူေသာ ‘သႆတဒိ႒ိ’တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အတၱျပတ္၏ဟု ယူေသာ အယူ ‘ဥေစၧဒဒိ႒ိ’တို႔ကိုလည္းေကာင္း မရအပ္၊ (ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ကိေလသာတို႔မွ ၿငိမ္းၿပီးေသာသူဟူ၍ ဆိုအပ္၏)။ (၁၁)

၈၆၆။ အၾကင္ (ရာဂစေသာ) အျပစ္ျဖင့္ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ပုထုဇဥ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္းေကာင္း (တပ္မက္သူ ျပစ္မွားတတ္သူဟူ၍) ဆိုကုန္ရာ၏။ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ ထို (ရာဂစေသာ) အျပစ္ကို (တဏွာ ဒိ႒ိျဖင့္) ေရွ႕သြား မျပဳအပ္၊ ထိုသို႔ ေရွ႕သြားမျပဳသည့္အတြက္ စြပ္စဲြကဲ့ရဲ႕ေသာ စကားတို႔ေၾကာင့္ မတုန္လႈပ္၊ (ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ကိေလသာတို႔မွၿငိမ္းၿပီးေသာသူဟူ၍ ဆိုအပ္၏)။ (၁၂)

၈၆၇။ အၾကင္ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ကင္း၏။ ဝန္တိုမႈ ‘မစၧရိယ’ကင္း၏။ ထူးျမတ္သူတို႔အတြင္း၌ (ငါ ထူးျမတ္သူဟု) မဆို၊ တူညီသူတို႔ အတြင္း၌ (ငါ တူညီသူဟု) မဆို၊ ယုတ္ညံ့သူတို႔အတြင္း၌ (ငါ ယုတ္ညံ့သူဟု) မဆို၊ ၾကံစည္မႈ ကင္းသည္ျဖစ္၍ တဏွာဒိ႒ိအားျဖင့္ႏွစ္ပါးေသာ ၾကံစည္ျခင္းသို႔ မေရာက္၊ (ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ကိေလသာတို႔မွ ၿငိမ္းၿပီးေသာသူဟူ၍ ဆိုအပ္၏)။ (၁၃)

၈၆၈။ ေလာက၌ အၾကင္ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား မိမိ၏ ဥစၥာဟု (သိမ္းဆည္းမႈ) မရွိ၊ အၾကင္ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးသြားေသာ ဝတၳဳေၾကာင့္လည္း မစိုးရိမ္၊ တရားအားလံုးတို႔၌လည္း (ဆႏၵာဂတိစသည္သို႔) မလိုက္၊ (ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ကိေလသာတို႔မွ ၿငိမ္းၿပီးေသာသူဟူ၍ ဆိုအပ္၏)။ (၁၄)

ဆယ္ခုေျမာက္ ပုရာေဘဒသုတ္ ၿပီး၏။