သနပ ၅.၁၅: ေမာဃရာဇမာဏဝပုစၧာ

၁၁၂၃။ (ေမာဃရာဇသည္ ဤသို႔ ေမးေလွ်ာက္၏) –

အကြၽႏု္ပ္သည္သာကီႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရားကို ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ေမးေလွ်ာက္ခဲ့ပါၿပီ၊ စကၡဳငါးပါးရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ေျဖၾကား ေတာ္မမူခဲ့ပါ၊ ဝိသုဒၶိနတ္ရဟန္းျမတ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အသွ်င္ဘုရားသည္ သံုးႀကိမ္တိုင္ ေမးမွသာလွ်င္ ေျဖၾကားေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားရဖူးပါသည္။ (၁)

၁၁၂၄။ ဤေလာကသည္လည္းေကာင္း၊ အျခားေလာကသည္လည္းေကာင္း၊ နတ္ႏွင့္တကြေသာ ျဗဟၼာေလာကသည္လည္းေကာင္း၊ ေဂါတမအႏြယ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အျခံအရံ အေက်ာ္အေစာရွိေတာ္မူေသာ အသွ်င္ဘုရား၏ အယူကို မသိပါ။ (၂)

၁၁၂၅။ ဤသို႔ အလြန္ျမတ္သည္ကို သိျမင္ေတာ္မူေလ့ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား ထံသို႔ ျပႆနာေမးလိုသျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္ လာေရာက္ပါ၏။ ေလာကကို အဘယ္သို႔ ႐ႈသူကို ေသမင္းသည္မျမင္ႏိုင္ပါသနည္း။ (၃)

၁၁၂၆။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

ေမာဃရာဇ အခါ ခပ္သိမ္း ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ရွိလ်က္ မိမိကိုယ္ဟု စြဲလမ္းယူမႈ ‘အတၱာႏုဒိ႒ိ’ကို ႏုတ္ပယ္၍ ေလာကကို ဆိတ္သုဥ္းေသာအားျဖင့္ ႐ႈေလာ့၊ ဤသို႔ ႐ႈသည္ရွိေသာ္ ေသမင္းကို လြန္ေျမာက္ႏိုင္ရာ၏။ ဤသို႔ေလာကကို ႐ႈေသာသူကို ေသမင္းသည္ မျမင္ႏိုင္။ (၄)

တစ္ဆယ့္ငါးခုေျမာက္ ေမာဃရာဇမာဏဝပုစၧာ ၿပီး၏။