သနပ ၅.၂: တိႆေမေတၱယ်မာဏဝပုစၧာ

၁ဝ၄၇။ (တိႆေမေတၱယ်သည္ ဤသို႔ ေမးေလွ်ာက္၏) –

ဤေလာက၌ အဘယ္သူသည္ ေရာင့္ရဲလြယ္သူ ျဖစ္ပါသနည္း၊ အဘယ္သူအား တုန္လႈပ္မႈတို႔ မရွိပါကုန္သနည္း၊ အဘယ္သူသည္ အစြန္းႏွစ္ဖက္ကိုလည္းေကာင္း၊ အလယ္ကိုလည္းေကာင္း ပညာျဖင့္သိ၍ မလိမ္းက်ံ မကပ္ၿငိပါသနည္း၊ အဘယ္ သူကို မဟာပုရိသဟူ၍ ေဟာေတာ္မူပါသနည္း၊ ဤေလာက၌ အဘယ္သူသည္ ခ်ဳပ္စပ္တတ္ေသာတဏွာကို လြန္ေျမာက္ပါသနည္း။ (၁)

၁ဝ၄၈။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

ေမေတၱယ် အၾကင္ရဟန္းသည္ ကာမတို႔၌ အျပစ္ကို ျမင္၍ မဂ္အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္သံုးသူတပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ကင္းသူ အခါ ခပ္သိမ္း ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိသူ ပညာျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ ၿငိမ္းေအးသူျဖစ္၏။ ထိုရဟန္းအား တုန္လႈပ္တတ္ေသာတဏွာဒိ႒ိတို႔ မရွိကုန္။ (၂)

၁ဝ၄၉။ ထိုရဟန္းသည္ ဒုကၡသစၥာ သမုဒယသစၥာဟူေသာ အစြန္းႏွစ္ဖက္ကိုလည္းေကာင္း၊ နိေရာဓသစၥာဟူေသာ အလယ္ကိုလည္းေကာင္း မဂ္ပညာျဖင့္ သိ၍ (တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မလိမ္းက်ံ မကပ္ၿငိေတာ့ေပ၊ ထိုရဟန္းကို မဟာပုရိသဟူ၍ ငါ ဆို၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဤေလာက၌ ခ်ဳပ္စပ္တတ္ေသာတဏွာကို လြန္ေျမာက္ေလၿပီ။ (၃)

ႏွစ္ခုေျမာက္ တိႆေမေတၱယ်မာဏဝပုစၧာ ၿပီး၏။