သန ၁၂.၁၁: အာဟာရသုတ္

၁၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲဲ့ရပါသည္-အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသုံး) ေနေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ျဖစ္ၿပီး သတၱဝါတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ဆဲသတၱဝါတို႔အားလည္းေကာင္း တည္ေနျခင္းငွါ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းငွါ ေဆာင္တတ္ေသာ သေဘာ ‘အာဟာရ’တို႔သည္ ဤေလးပါးတို႔တည္း။

အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္းဟူမူ- ၾကမ္းတမ္းသည္လည္းျဖစ္ေစ၊ ႏူးညံ့သည္လည္းျဖစ္ေစ အလုတ္ အေလြးျပဳ၍ မ်ဳိအပ္ေသာ ‘ကဗဠီကာရအာဟာရ’၊ ႏွစ္ခုေျမာက္ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆာဟာရ’၊ သုံးခုေျမာက္ စိတ္ကို လႈံ႕ေဆာ္မႈ ‘မေနာသေၪၥတနာဟာရ’၊ ေလးခုေျမာက္ အထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏာဟာရ’တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ျဖစ္ၿပီးသတၱဝါတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ဆဲသတၱဝါတို႔အားလည္းေကာင္း တည္ေနျခင္းငွါ ခ်ီး ေျမႇာက္ျခင္းငွါ ေဆာင္တတ္ေသာ သေဘာ ‘အာဟာရ’တို႔သည္ ဤေလးပါးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလးပါးေသာ အာဟာရတို႔သည္ အဘယ္တရားလွ်င္ အေၾကာင္းရွိကုန္သနည္း၊ အဘယ္တရားလွ်င္ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းရွိကုန္သနည္း၊ အဘယ္တရားလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိကုန္သနည္း၊ အဘယ္ တရားလွ်င္ အမြန္အစရွိကုန္သနည္း။ ဤေလးပါးေသာ အာဟာရတို႔သည္ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’လွ်င္ အ ေၾကာင္းရွိကုန္၏၊ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’လွ်င္ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းရွိကုန္၏၊ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွိကုန္၏၊ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’လွ်င္ အမြန္အစရွိကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤတပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’သည္ အဘယ္တရားလွ်င္ အေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္တရား လွ်င္ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္တရားလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္တရားလွ်င္ အမြန္အစ ရွိသနည္း။ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’သည္ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’လွ်င္ အေၾကာင္းရွိ၏၊ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’လွ်င္ ျဖစ္ေပၚ ေၾကာင္းရွိ၏၊ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိ၏၊ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’လွ်င္ အမြန္အစရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ သည္ အဘယ္တရားလွ်င္ အေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္တရားလွ်င္ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္တရားလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္တရားလွ်င္ အမြန္အစရွိသ နည္း။ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ သည္ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’လွ်င္ အေၾကာင္းရွိ၏၊ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’လွ်င္ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း ရွိ၏၊ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိ၏၊ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’လွ်င္ အမြန္အစရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’သည္ အဘယ္တရားလွ်င္ အေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္တရားလွ်င္ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္တရားလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္တရားလွ်င္ အမြန္အစရွိသ နည္း။ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’သည္ တည္ရာ ‘အာယတန’ ေျခာက္ပါးလွ်င္ အေၾကာင္းရွိ၏၊ တည္ရာ ‘အာယတန’ ေျခာက္ပါးလွ်င္ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းရွိ၏၊ တည္ရာ ‘အာယတန’ ေျခာက္ပါးလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိ၏၊ တည္ရာ ‘အာယတန’ ေျခာက္ပါးလွ်င္ အမြန္အစရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤတည္ရာ ‘အာယတန’ ေျခာက္ပါးသည္ အဘယ္တရားလွ်င္ အေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္တရားလွ်င္ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္တရားလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္တရား လွ်င္ အမြန္အစရွိသနည္း။ တည္ရာ ‘အာယတန’ေျခာက္ပါးသည္ နာမ္႐ုပ္လွ်င္ အေၾကာင္းရွိ၏၊ နာမ္႐ုပ္လွ်င္ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းရွိ၏၊ နာမ္႐ုပ္လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိ၏၊ နာမ္႐ုပ္လွ်င္ အမြန္အစရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤနာမ္႐ုပ္သည္ အဘယ္တရားလွ်င္ အေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္တရားလွ်င္ ျဖစ္ေပၚ ေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္တရားလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္တရားလွ်င္ အမြန္အစရွိသနည္း။ နာမ္႐ုပ္သည္ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’လွ်င္ အေၾကာင္းရွိ၏၊ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’လွ်င္ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းရွိ၏၊ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိ၏၊ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’လွ်င္ အမြန္အစရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ သည္ အဘယ္တရားလွ်င္ အေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္တရားလွ်င္ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္တရားလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္တရားလွ်င္ အမြန္အစရွိသ နည္း။ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’သည္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’လွ်င္ အေၾကာင္းရွိ၏၊ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’လွ်င္ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း ရွိ၏၊ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိ၏၊ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’လွ်င္ အမြန္အစရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔သည္ အဘယ္တရားလွ်င္ အေၾကာင္းရွိကုန္သနည္း၊ အဘယ္ တရားလွ်င္ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းရွိကုန္သနည္း၊ အဘယ္တရားလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိကုန္သနည္း၊ အဘယ္တရား လွ်င္ အမြန္အစရွိကုန္သနည္း။ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔သည္ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’လွ်င္ အေၾကာင္းရွိကုန္၏၊ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’လွ်င္ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းရွိကုန္၏၊ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိကုန္၏၊ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’လွ်င္ အမြန္အစရွိကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ျပဳစီ ရင္မႈ ‘သခၤါရ’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ ျဖစ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလုံးစုံေသာ ဆင္းရဲဲအစု ျဖစ္ပြား၏။ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’၏သာလွ်င္ (အရဟတၱမဂ္ျဖင့္) အႂကြင္းမဲဲ့ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ ခ်ဳပ္ကုန္၏။ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ ခ်ဳပ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလုံးစုံေသာ ဆင္းရဲဲအစု ခ်ဳပ္ေပ်ာက္၏။

ပဌမသုတ္။