သန ၁၂.၁၅: ကစၥာနေဂါတၱသုတ္

၁၅။ သာဝတၳိျပည္၌ (သီတင္းသုံး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ကစၥာနေဂါတၱသည္ ျမတ္စြာဘုရား ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား့ ”အသွ်င္ဘုရား မွန္ေသာအျမင္ ‘သမၼာဒိ႒ိ’ မွန္ေသာအျမင္ ‘သမၼာဒိ႒ိ’ဟူ၍ ဆိုပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အဘယ္မွ်ျဖင့္ မွန္ေသာအျမင္ ‘သမၼာဒိ႒ိ’ ျဖစ္ပါသနည္း”ဟု ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။

ကစၥာန ဤသတၱဝါအေပါင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရွိသည္၏အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ မရွိသည္၏ အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း ႏွစ္ပါးကို မွီ၏။ ကစၥာန သခၤါရေလာက၏ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းကိုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ျမင္ေသာ သူအား သခၤါရေလာက၌ မရွိဟူေသာ အယူသည္ မျဖစ္။ ကစၥာန သခၤါရေလာက၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာကိုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ျမင္ေသာ သူအား (သခၤါရ) ေလာက၌ ရွိ၏ဟူေသာ အယူသည္ မျဖစ္။ ကစၥာန ဤသတၱဝါအေပါင္းကို ကပ္ေရာက္မႈ ‘ဥပယ’၊ ျပင္းစြာ စြဲဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’၊ နစ္ျမဳပ္စူးဝင္မႈ ‘အဘိနိေဝသ’တို႔သည္ သတၱဝါအေပါင္းကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲဲ႕အပ္၏။ ဤအရိယာတပည့္သည္ကား စိတ္၏ တည္ရာ နစ္ျမဳပ္စူးဝင္ရာ ကိန္းေအာင္းရာျဖစ္ေသာ ထိုကပ္ေရာက္မႈ ‘ဥပယ’၊ ျပင္းစြာ စြဲဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ကို ”ငါ၏ အတၱတည္း”ဟု မကပ္ေရာက္၊ မစြဲဲလမ္း၊ မေဆာက္တည္။ ”ျဖစ္ခဲဲ့ေသာ္ ဆင္းရဲဲသာ ျဖစ္၏၊ ခ်ဳပ္ခဲဲ့ေသာ္ ဆင္းရဲဲသာ ခ်ဳပ္၏”ဟု ယုံမွားမႈ မရွိ၊ ေတြး ေတာမႈ မရွိ။ ဤအရာ၌ ထိုပုဂၢိဳလ္အား သူတစ္ပါးကို အားထား၍ ယုံၾကည္သည္ မဟုတ္၊ (ကိုယ္တိုင္) သိျခင္းသာ ျဖစ္၏။ ကစၥာန ဤမွ်ျဖင့္ မွန္ေသာအျမင္ ‘သမၼာဒိ႒ိ’ ျဖစ္၏။

ကစၥာန ”အလုံးစုံသည္ ရွိ၏”ဟူေသာ ဤအယူသည္ တစ္ခုေသာ အစြန္းေပတည္း၊ ”အလုံးစုံသည္ မရွိ”ဟူေသာ ဤအယူသည္လည္း ႏွစ္ခုေျမာက္ျဖစ္ေသာ အစြန္းေပတည္း။ ကစၥာန ဤႏွစ္ပါးေသာ အစြန္းတို႔ကို မကပ္ေရာက္မူ၍ အလယ္အလတ္အားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားေဟာေတာ္မူ၏၊ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ ျဖစ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလုံးစုံေသာ ဆင္းရဲဲအစု ျဖစ္ေပၚ၏၊ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’၏သာလွ်င္ အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ အႂကြင္းမဲဲ့ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ ခ်ဳပ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလုံးစုံေသာ ဆင္းရဲဲအစု ခ်ဳပ္၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။