သန ၁၂.၁၇: အေစလကႆပသုတ္

၁၇။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ရွဥ့္နက္တို႔ကို အစာေကြၽး၍ ေမြးရာျဖစ္ေသာ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခါ၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူၿပီးလွ်င္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ေတာ္မူ၏၊ အေစလကႆပသည္ ႂကြလာေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို အေဝးမွ ျမင္ေလလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုး ေစၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္တည္ၿပီးေသာ္ ”အသွ်င္ ေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ အေမးကို ေျဖၾကားျခင္းငွါ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါမူ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား တစ္စံုတစ္ခုေသာ အေၾကာင္းအရာကို ေမးလိုပါကုန္၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ကႆပ ေမးခ်ိန္ မဟုတ္ေသး၊ ရြာတြင္းသို႔ ဝင္ဆဲ ျဖစ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)၊ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း အေစလကႆပသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ အေမးကို ေျဖ ၾကားျခင္းငွါ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါမူ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား တစ္စံုတစ္ခုေသာ အေၾကာင္းအရာကို ေမး လိုပါကုန္၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ကႆပ ေမးခ်ိန္ မဟုတ္ေသး၊ ရြာတြင္းသို႔ ဝင္ဆဲ ျဖစ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)၊ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း အေစလကႆပသည္။ပ။ ရြာတြင္းသို႔ ဝင္ဆဲ ျဖစ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)၊ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ အေစလကႆပသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမကို မ်ားစြာ မေမးလိုပါကုန္”ဟု ေလွ်ာက္၏၊ ကႆပ ေမးလိုေသာ အေၾကာင္းအရာကို ေမးေလာ့ဟု ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ေဂါတမ အသို႔ပါနည္း၊ ဆင္းရဲကို ကိုယ္တိုင္ ျပဳအပ္ပါသေလာ၊ ”ကႆပ ဤသို႔ မဆို လင့္”ဟု ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ေဂါတမ အသို႔ပါနည္း၊ ဆင္းရဲကို သူတစ္ပါး ျပဳအပ္ပါသ ေလာ၊ ”ကႆပ ဤသို႔ မဆိုလင့္”ဟု ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ေဂါတမ အသို႔ပါနည္း၊ ဆင္းရဲကို ကိုယ္တိုင္လည္း ျပဳအပ္၊ သူတစ္ပါးလည္း ျပဳအပ္ပါသေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏၊ ”ကႆပ ဤသို႔ မဆိုလင့္”ဟု ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ေဂါတမ အသို႔ပါနည္း၊ ဆင္းရဲသည္ ကိုယ္တိုင္ ျပဳအပ္သည္လည္း မဟုတ္၊ သူတစ္ပါး ျပဳအပ္သည္လည္း မဟုတ္၊ အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္ပါသေလာ၊ ”ကႆပ ဤသို႔ မဆိုလင့္”ဟု ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ေဂါတမ အသို႔ပါနည္း၊ ဆင္းရဲသည္ မရွိပါသ ေလာ၊ ကႆပ ဆင္းရဲ မရွိသည္ မဟုတ္၊ ကႆပ ဆင္းရဲ ရွိသည္သာတည္း။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အသွ်င္ ေဂါတမသည္ ဆင္းရဲကို မသိ မျမင္ပါသေလာ၊ ကႆပ ငါသည္ ဆင္းရဲကို မသိ မျမင္သည္ မဟုတ္၊ ကႆပ ငါသည္ ဆင္းရဲကို သိ၏၊ ဆင္းရဲကို ျမင္၏။

”အသွ်င္ေဂါတမ အသို႔ပါနည္း၊ ဆင္းရဲကို ကိုယ္တိုင္ ျပဳအပ္ပါသေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမးသည္ရွိေသာ္ ”ကႆပ ဤသို႔ မဆိုလင့္”ဟု ဆိုဘိ၏၊ ”အသွ်င္ေဂါတမ ဆင္းရဲကို သူတစ္ပါး ျပဳအပ္ပါသေလာ”ဟု ေမးသည္ရွိေသာ္ ”ကႆပ ဤသို႔ မဆိုလင့္”ဟု ဆိုဘိ၏၊ ”အသွ်င္ေဂါတမ ဆင္းရဲကို ကိုယ္တိုင္လည္း့ျပဳအပ္၊ သူတစ္ပါးလည္း ျပဳအပ္ပါသေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမးသည္ရွိေသာ္ ”ကႆပ ဤသို႔ မဆိုလင့္”ဟု ဆိုဘိ၏၊ ”အသွ်င္ေဂါတမ ဆင္းရဲသည္ ကိုယ္တိုင္လည္း ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္၊ သူတစ္ပါးလည္း ျပဳအပ္ သည္ မဟုတ္၊ အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္ပါသေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမးသည္ရွိေသာ္ ”ကႆပ ဤသို႔ မဆိုလင့္”ဟု ဆိုဘိ၏၊ ”အသွ်င္ေဂါတမ ဆင္းရဲဟူသည္ မရွိပါသေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမးသည္ရွိေသာ္ ”ကႆပ ဆင္းရဲ သည္ မရွိသည္ မဟုတ္၊ ကႆပ ဆင္းရဲသည္ ရွိသည္သာတည္း”ဟု ဆိုဘိ၏၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ”အသွ်င္ ေဂါတမသည္ ဆင္းရဲကို မသိ မျမင္ပါသေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမးသည္ရွိေသာ္ ”ကႆပ ငါသည္ ဆင္းရဲကို မသိ မျမင္သည္ မဟုတ္၊ ကႆပ ငါသည္ ဆင္းရဲကို သိ၏၊ ဆင္းရဲကို ျမင္၏”ဟု ဆိုဘိ၏။ အသွ်င္ ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ဆင္းရဲကို ေျပာၾကားေတာ္မူပါေလာ့၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ဆင္းရဲကို ေဟာၾကားေတာ္မူပါေလာ့ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ကႆပ ”ထိုသူသည္ ျပဳ၏၊ ထိုသူသည္ ခံစား၏”ဟူ၍ အစကပင္ ရွိခဲ့ေသာ္ ”ဆင္းရဲကို ကိုယ္တိုင္ ျပဳအပ္၏”ဟူ၍ ဆိုေသာ သူသည္ သႆတအယူသို႔ ေရာက္၏။ ”ကႆပ သူတစ္ပါး ျပဳ၏၊ သူတစ္ပါး ခံစား၏”ဟု အစကပင္ ရွိခဲ့ေသာ္ ေဝဒနာ ႏွိပ္စက္စဥ္ ”ဆင္းရဲကို သူတစ္ပါး ျပဳအပ္၏”ဟူ၍ ဆိုေသာ သူသည္ ဥေစၧဒဒိ႒ိသို႔ ေရာက္၏။ ကႆပ ထိုႏွစ္ပါးေသာ အစြန္းတို႔ကို မကပ္ေရာက္မူ၍ အလယ္ အလတ္အားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား တရားေဟာေတာ္မူ၏၊ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ ျဖစ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု ျဖစ္ေပၚ၏။ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’၏သာလွ်င္ အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ျခင္း ေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ ခ်ဳပ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု ခ်ဳပ္၏။

ဤသို႔ ေဟာေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ အေစလကႆပသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ – ”အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိစြတကား၊ အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိစြတကား၊ အသွ်င္ဘုရား ေမွာက္၍ ထားေသာဝတၳဳကို လွန္ဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း။ပ။ ‘မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ သူတို႔သည္ အဆင္းတို႔ကို ျမင္ၾကကုန္လတၱံ႕’ဟု အမိုက္ေမွာင္၌ ဆီမီးတန္ေဆာင္ ကို ေဆာင္ျပဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူသာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တရားေတာ္ကို ျပေတာ္မူပါေပ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ တရားေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ သံဃာေတာ္ကိုလည္းေကာင္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ ရွင္အျဖစ္ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရလို ပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

”ကႆပ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူကို ယူဖူးသူသည္ ဤဓမၼဝိနယ (သာသနာေတာ္) ၌ ရွင္အျဖစ္ကို ရလိုမူ ပၪၥင္းအျဖစ္ကို ရလိုမူ ေလးလတို႔ပတ္လံုး အစမ္းက်င့္သံုးရ၏၊ ေလးလလြန္ေသာအခါ ရဟန္းတို႔သည္ ႏွစ္သက္ေသာ စိတ္ရွိၾကလွ်င္ ရွင္ျပဳေပးၾကကုန္၏၊ ရဟန္းျဖစ္ရန္ ပၪၥင္းျပဳေပးၾကကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ဤအရာ၌ ငါဘုရားသည္ ပုဂၢိဳလ္၏ ထူးျခားသည္၏ အျဖစ္ကို သိေတာ္မူ၏”ဟု (မိန္႔ ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူကို ယူဖူးသူသည္ ဤဓမၼဝိနယ (သာသနာေတာ္) ၌ ရွင္အျဖစ္ကို ရလိုမူ ပၪၥင္းအျဖစ္ကို ရလိုမူ ေလးလပတ္လံုး အစမ္းက်င့္သံုးရမည္၊ ေလးလလြန္ေသာအခါ ရဟန္းတို႔သည္ ႏွစ္သက္ေသာ စိတ္ရွိၾကလွ်င္ အကယ္၍ ရွင္ျပဳေပးၾကကုန္မူ ရဟန္းျဖစ္ရန္ ပၪၥင္းျပဳေပး ၾကကုန္မူ အကြၽႏု္ပ္သည္ ေလးႏွစ္တို႔ပတ္လံုး အစမ္းက်င့္သံုးပါမည္၊ ေလးႏွစ္လြန္ၿပီးေသာအခါ ရဟန္းတို႔ သည္ ႏွစ္သက္ေသာ စိတ္ရွိၾကလွ်င္ ရွင္ျပဳေပးေတာ္မူၾကပါကုန္၊ ရဟန္းျဖစ္ရန္ ပၪၥင္းျပဳေပးေတာ္မူၾက ပါကုန္”ဟု ေလွ်ာက္၏။

အေစလကႆပသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ ရွင္အျဖစ္ကို ရေလ၏၊ ပၪၥင္းအျဖစ္ကို ရေလ၏၊ ပၪၥင္းျဖစ္၍ မၾကာေသးေသာ အသွ်င္ကႆပသည္ တစ္ေယာက္တည္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္လ်က္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာ အားထုတ္သည္ ျဖစ္၍ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စိတ္ရွိလ်က္ ေနသည္ရွိေသာ္ ေကာင္းစြာသာလွ်င္ အိမ္ရာေထာင္ေသာ လူ႕ေဘာင္မွ အိမ္ရာမေထာင္ေသာ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾက ေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားမ်ား လိုလားအပ္ေသာ အတုမရွိေသာ အက်င့္ျမတ္၏ အဆံုးျဖစ္ေသာ အရဟတၱ ဖိုလ္ကို မၾကာမီ ယခုဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရ၏၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈ ‘ဇာတိ’ ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ (ဤမဂ္) ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥ မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု သိ၏၊ အသွ်င္ကႆပသည္ ရဟႏၲာတို႔တြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္၏။

သတၱမသုတ္။