သန ၁၂.၁၉: ဗာလပ႑ိတသုတ္

၁၉။ သာဝတၳိျပည္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ အပိတ္ပင္ခံရေသာ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ သူမိုက္အား ဤသို႔ ဤကိုယ္သည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ဤသို႔လွ်င္ ဤကိုယ္လည္းေကာင္း၊ အပသႏၲာန္၌ နာမ္႐ုပ္လည္းေကာင္း ဤသို႔အားျဖင့္ ဤႏွစ္ပါးစံုသည္ ျဖစ္၏။ ႏွစ္ပါးစံု ကိုလည္းေကာင္း၊ အာယတနေျခာက္ပါးတို႔ကိုလည္းေကာင္း စြဲ၍ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ျဖစ္၏။ ယင္းဖႆာ ယတနေျခာက္ပါးတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထိုေျခာက္ပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးပါးျဖင့္လည္းေကာင္း ေတြ႕ထိေသာ သူမိုက္သည္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစား၏။

ရဟန္းတို႔ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ျဖင့္ အပိတ္ပင္ခံရေသာ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ပညာရွိအား ဤသို႔ ဤကိုယ္သည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ဤသို႔လွ်င္ ဤကိုယ္လည္းေကာင္း၊ အပသႏၲာန္၌ နာမ္႐ုပ္လည္းေကာင္း ဤသို႔အားျဖင့္ ဤႏွစ္ပါးစံုသည္ ျဖစ္၏။ ဤႏွစ္ပါးစံုကိုလည္းေကာင္း၊ အာယတနေျခာက္ပါးတို႔ကိုလည္းေကာင္း စြဲ၍ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ျဖစ္၏။ ယင္းဖႆာယတနေျခာက္ပါးတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထိုေျခာက္ ပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးပါးျဖင့္လည္းေကာင္း ေတြ႕ထိေသာ ပညာရွိသည္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစား၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ေယာက္တို႔တြင္ သူမိုက္ႏွင့္ ပညာရွိ၏ ထူးျခားခ်က္ကား အဘယ္နည္း၊့ကြဲလြဲခ်က္ကား အဘယ္နည္း၊ ထူးေသာ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)၊ အသွ်င္ဘုရား ဤတရားေတာ္တို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔အား ျမတ္စြာဘုရားသာလွ်င္ အရင္းမူလရွိပါကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသာ လွ်င္ ထုတ္ေဆာင္သူရွိပါကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသာလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိပါကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား ေတာင္း ပန္ပါကုန္၏၊ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ ထိုတရားေတာ္၏ အနက္ကို ျမတ္စြာဘုရား၏ ဉာဏ္၌ ထင္ေစေတာ္မူပါေလာ့၊ ျမတ္စြာဘုရားထံမွ ၾကားနာရ၍ ရဟန္းတို႔သည္ ေဆာင္ထားၾကရပါကုန္လတၱံ႕ဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ”သို႔ျဖစ္လွ်င္ နာကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းကုန္ေလာ့၊ ေဟာၾကားအံ့ဟု (မိန္႔ ေတာ္မူ၏)၊ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ၾက ကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ျဖင္႕ အပိတ္ပင္ခံရေသာ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ သူမိုက္အား ဤကိုယ္သည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ သူမိုက္သည္ ထိုအဝိဇၨာကိုလည္း မပယ္အပ္ေသး၊ ထိုတဏွာသည္လည္း မကုန္ခန္းေသး၊ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ သူမိုက္သည္ ဝဋ္ဆင္းရဲကုန္ရန္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို ေကာင္းစြာ မက်င့္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သူမိုက္သည္ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးေသာ္ ခႏၶာကိုယ္ကို ရျပန္၏၊ ထိုသူမိုက္သည္ ခႏၶာကိုယ္ကို ရသည္ရွိေသာ္ ပဋိသေႏၶေနမႈ ‘ဇာတိ’၊ အိုမႈ ‘ဇရာ’၊ ေသမႈ ‘မရဏ’၊ စိုးရိမ္မႈ ‘ေသာက’၊ ငိုေႂကြးမႈ ‘ပရိေဒဝ’၊ ဆင္းရဲမႈ ‘ဒုကၡ’၊ ႏွလံုးမသာမႈ ‘ေဒါမနႆ’၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈ ‘ဥပါယာသ’တို႔မွ မလြတ္၊ ”ဆင္းရဲမွ မလြတ္ေျမာက္”ဟု ငါ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ျဖင္႕ အပိတ္ပင္ခံရေသာ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ပညာရွိအား ဤကိုယ္သည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ပညာရွိအား ထိုအဝိဇၨာကိုလည္း ပယ္အပ္ၿပီးၿပီ၊ ထိုတဏွာသည္လည္း ကုန္ ခန္းၿပီ၊ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင္နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ပညာရွိသည္ ဝဋ္ဆင္းရဲကုန္ရန္ ျမတ္ ေသာအက်င့္ကို ေကာင္းစြာ က်င့္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာရွိသည္ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးၿပီးေသာ္ ခႏၶာကိုယ္ကို တစ္ဖန္ မရ၊ ထိုပညာရွိသည္ ခႏၶာကိုယ္ကို တစ္ဖန္ မရခဲ့သည္ရွိေသာ္ ပဋိသေႏၶေနမႈ ‘ဇာတိ’၊ အိုမႈ ‘ဇရာ’၊ ေသမႈ ‘မရဏ’၊ စိုးရိမ္မႈ ‘ေသာက’၊ ငိုေႂကြးမႈ ‘ပရိေဒဝ’၊ ဆင္းရဲမႈ ‘ဒုကၡ’၊ ႏွလံုးမသာမႈ ‘ေဒါမနႆ’၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈ ‘ဥပါယာသ’တို႔မွ လြတ္၏၊ ”ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္၏”ဟု ငါ ဆို၏။ ရဟန္းတို႔ ဤျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးျခင္းသည္ သူမိုက္ႏွင့္ ပညာရွိ၏ ထူးျခားခ်က္တည္း၊ ကြဲလြဲခ်က္တည္း၊ ထူးေသာ အေၾကာင္းတည္းဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

နဝမသုတ္။