သန ၁၂.၂၅: ဘူမိဇသုတ္

၂၅။ သာဝတၳိျပည္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ဘူမိဇသည္ ညေနခ်မ္းအခါ တစ္ပါး တည္း ကိန္းေအာင္းရာမွ ထလ်က္ အသွ်င္သာရိပုတၱရာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္သာရိပုတၱရာႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာဆိုၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ အသွ်င္ သာရိပုတၱရာအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-

”ငါ့သွ်င္သာရိပုတၱရာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ကိုယ္တိုင္ ျပဳအပ္၏ဟူ၍ ပညတ္ကုန္ေသာ ကမၼဝါဒီသမဏ ျဗာဟၼဏအခ်ဳိ႕တို႔ ရွိၾကကုန္၏၊ ငါ့သွ်င္သာရိပုတၱရာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို သူတစ္ပါး ျပဳအပ္၏ဟူ၍ ပညတ္ ကုန္ေသာ ကမၼဝါဒီသမဏျဗာဟၼဏအခ်ဳိ႕တို႔ ရွိၾကကုန္၏၊ ငါ့သွ်င္သာရိပုတၱရာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ကိုယ္တိုင္လည္း ျပဳအပ္ သူတစ္ပါးလည္း ျပဳအပ္၏ဟူ၍ ပညတ္ကုန္ေသာ ကမၼဝါဒီသမဏျဗာဟၼဏအခ်ဳိ႕တို႔ ရွိၾက ကုန္၏၊ ငါ့သွ်င္သာရိပုတၱရာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ကိုယ္တိုင္ ျပဳအပ္သည္လည္း မဟုတ္၊ သူတစ္ပါး ျပဳအပ္ သည္လည္း မဟုတ္၊ အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္၏ဟူ၍ ပညတ္ကုန္ေသာ ကမၼဝါဒီသမဏျဗာဟၼဏ အခ်ဳိ႕တို႔ ရွိၾက ကုန္၏။ ငါ့သွ်င္သာရိပုတၱရာ ဤအရာ၌ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အဘယ္သို႔ အယူရွိပါသနည္း၊ အဘယ္သို႔ ေဟာၾကားပါသနည္း၊ အဘယ္သို႔ ေျပာၾကားသည္ရွိေသာ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေဟာေသာ စကား ကိုပင္ အတုလိုက္၍ ဆိုသည္ မည္ပါကုန္အံ့နည္း၊ ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္း မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားျဖင့္ မစြပ္စဲြသည္ မည္ပါကုန္အံ့နည္း၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ေသာ တရားကိုလည္း ေျပာၾကားသည္ မည္ပါကုန္အံ့နည္း၊ အေၾကာင္းႏွင့္ တကြ အယူသို႔ က်ေရာက္ျခင္းသည္ တစ္စံုတစ္ရာ ကဲ့ရဲ႕ဖြယ္သို႔ မေရာက္ဘဲ ရွိပါအံ့နည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ငါ့သွ်င္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ပဋိစၥသမုပၸႏၷ (စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ) တရားဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ အဘယ္ကို စြဲဲ၍ ျဖစ္သနည္း၊ ဖႆကို စြဲဲ၍ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ ဆိုေသာသူသည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ အပ္ေသာ စကားကိုပင္ အတုလိုက္၍ ဆိုသည္ မည္ရာ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္း မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားျဖင့္ မစြပ္စဲြသည္ မည္ရာ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ေသာ တရားကိုလည္း ေျပာၾကား သည္ မည္ရာ၏၊ အေၾကာင္းႏွင့္တကြ အယူသို႔ က်ေရာက္ျခင္းသည္ တစ္စံုတစ္ရာကဲ့ရဲ႕ဖြယ္သို႔ မေရာက္ဘဲ ရွိရာ၏။

ငါ့သွ်င္ ထိုအယူေလးပါးတို႔တြင္ အၾကင္ကမၼဝါဒီသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ကိုယ္တိုင္ ျပဳအပ္၏ဟူ၍ ပညတ္ကုန္၏၊ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ေဝဒနာသည္လည္း ဖႆ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ အၾကင္ကမၼဝါဒီသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ကား။ပ။ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ကား။ပ။ အၾကင္ကမၼဝါဒီသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ကား ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ကိုယ္တိုင္ ျပဳအပ္သည္လည္း မဟုတ္၊ သူတစ္ပါး ျပဳအပ္သည္လည္း မဟုတ္၊ အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္၏ဟူ၍ ပညတ္ကုန္၏၊ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ေဝဒနာသည္လည္း ဖႆ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

ငါ့သွ်င္ ထိုအယူေလးပါးတို႔တြင္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ကိုယ္တိုင္ ျပဳအပ္၏ဟူ၍ ပညတ္ကုန္ေသာ ကမၼဝါဒီသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ စင္စစ္အားျဖင့္ ဖႆကို ၾကဥ္ထား၍ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားၾကကုန္ လတၱံ႕ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းသည္ မရွိ၊ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ကား။ပ။ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ကား။ပ။ အၾကင္ကမၼဝါဒီသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ကား ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ကိုယ္တိုင္ ျပဳအပ္သည္လည္း မဟုတ္၊ သူတစ္ပါး ျပဳအပ္သည္လည္း မဟုတ္၊ အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္၏ဟူ၍ ပညတ္ကုန္၏၊ ထို သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ စင္စစ္အားျဖင့္ ဖႆကို ၾကဥ္ထား၍ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားၾကကုန္လတၱံ႕ဟူ့ေသာ ဤအေၾကာင္းသည္ မရွိဟု မိန္႔ဆို၏။

အသွ်င္အာနႏၵာသည္ အသွ်င္ဘူမိဇႏွင့္ အတူ အသွ်င္သာရိပုတၱရာ၏ ေဟာသမွ် စကားအလံုးစံုကို ၾကားေလ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး လ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ အသွ်င္ဘူမိဇႏွင့္ အတူ အသွ်င္သာရိပုတၱရာ၏ ေျပာေဟာသမွ် စကားအလံုးစံုကို ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္ၾကား၏။

အာနႏၵာ ေကာင္းစြ ေကာင္းစြ၊ ေကာင္းစြာ ေျဖၾကားလိုသူသည္ သာရိပုတၱရာ ေျဖၾကားသကဲ့သို႔ ေျဖၾကားရာ၏၊ အာနႏၵာ စင္စစ္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ပဋိစၥသမုပၸႏၷ (စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ) တရားဟူ၍ ငါေဟာ အပ္၏။ အဘယ္ကို စြဲဲ၍ ျဖစ္သနည္း၊ ဖႆကို စြဲဲ၍ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ ဆိုေသာသူသည္ ငါဘုရားေဟာ အပ္ေသာ စကားကိုပင္ အတုလိုက္၍ ဆိုသည္ မည္ရာ၏၊ ငါဘုရားကိုလည္း မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားျဖင့္ မစြပ္စဲြသည္ မည္ရာ၏၊ ငါဘုရား၏ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ေသာ တရားကိုလည္း ေျပာၾကားသည္ မည္ရာ၏၊ အေၾကာင္းႏွင့္ တကြ အယူသို႔ က်ေရာက္ျခင္းသည္ တစ္စံုတစ္ရာ ကဲ့ရဲ႕ဖြယ္အၾကာင္းသို႔ မေရာက္ဘဲ ရွိရာ၏။

အာနႏၵာ ထိုအယူေလးပါးတို႔တြင္ အၾကင္ကမၼဝါဒီသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ကိုယ္ တိုင္ ျပဳအပ္၏ဟူ၍ ပညတ္ကုန္၏၊ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ေဝဒနာသည္လည္း ဖႆ အေၾကင္းခံေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ကား။ပ။ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ကား။ပ။ အၾကင္ကမၼဝါဒီ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ကား ဆင္းရဲကို ကိုယ္တိုင္ ျပဳအပ္သည္လည္း မဟုတ္၊ သူတစ္ပါး ျပဳအပ္သည္လည္း မဟုတ္၊ အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္၏ဟူ၍ ပညတ္ကုန္၏၊ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ေဝဒနာသည္လည္း ဖႆ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

အာနႏၵာ ထိုအယူေလးပါးတို႔တြင္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ကိုယ္တိုင္ ျပဳအပ္၏ဟူ၍ ပညတ္ၾကကုန္ေသာ ကမၼဝါဒီသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ စင္စစ္အားျဖင့္ ဖႆကို ၾကဥ္ထား၍ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားၾကကုန္ လတၱံ႕ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းသည္ မရွိ၊ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ကား။ပ။ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ကား။ပ။ အၾကင္ကမၼဝါဒီသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ကား။ပ။ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ကိုယ္တိုင္ ျပဳအပ္ သည္လည္း မဟုတ္၊ သူတစ္ပါး ျပဳအပ္သည္လည္း မဟုတ္၊ အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္၏ဟူ၍ ပညတ္ၾကကုန္ေသာ ကမၼဝါဒီသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ စင္စစ္အားျဖင့္ ဖႆကို ၾကဥ္ထား၍ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားကုန္လတၱံ႕ ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းသည္ မရွိ။

အာနႏၵာ ကိုယ္ ‘ကာယ’ ရွိခဲ့ေသာ္ ကိုယ္၌ ျဖစ္ေသာ ေစ့ေဆာ္မႈ ‘ကာယသေၪၥတနာ’ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အတြင္းသႏၲာန္၌ ခ်မ္းသာဆင္းရဲ ျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ႏႈတ္ ‘ဝါစာ’ ရွိခဲ့ေသာ္ ႏႈတ္၌ ျဖစ္ေသာ ေစ့ေဆာ္မႈ ‘ဝစီသေၪၥတနာ’ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အတြင္းသႏၲာန္၌ ခ်မ္းသာဆင္းရဲ ျဖစ္၏။ အာနႏၵာ စိတ္ ‘မေနာ’ ရွိခဲ့ေသာ္ စိတ္၌ ျဖစ္ေသာ ေစ့ေဆာ္မႈ ‘မေနာသေၪၥတနာ’ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အတြင္းသႏၲာန္၌ ခ်မ္းသာဆင္းရဲ ျဖစ္၏။ ဤေစတနာသည္ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္၏။

အာနႏၵာ အၾကင္ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘ကာယသခၤါရ’ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ ခ်မ္းသာဆင္းရဲသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုကိုယ္ျဖင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘ကာယသခၤါရ’ကို ကိုယ္တိုင္မူလည္း ျပဳစီရင္၏။ အာနႏၵာ အၾကင္ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘ကာယသခၤါရ’ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုကိုယ္ျဖင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘ကာယသခၤါရ’ကို သူတစ္ပါးတို႔မူလည္း ျပဳစီရင္ကုန္၏။ အာနႏၵာ အၾကင္ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘ကာယသခၤါရ’ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုကိုယ္ျဖင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘ကာယသခၤါရ’ကို ေကာင္းစြာ သိသည္ ျဖစ္၍မူလည္း ျပဳစီရင္၏။ အာနႏၵာ အၾကင္ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘ကာယသခၤါရ’ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့့္မိမိသႏၲာန္၌ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုကိုယ္ျဖင့္ ျပဳစီရင္မူ ‘ကာယသခၤါရ’ကို ေကာင္းစြာ မသိမူ၍လည္း ျပဳစီရင္၏။

အာနႏၵာ အၾကင္ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘ဝစီသခၤါရ’ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘ဝစီသခၤါရ’ကို ကိုယ္တိုင္မူလည္း ျပဳစီရင္၏။ အာနႏၵာ အၾကင္ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘ဝစီသခၤါရ’ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ ခ်မ္းသာဆင္းရဲသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘ဝစီသခၤါရ’ကို သူတစ္ပါးတို႔မူလည္း ျပဳစီရင္ကုန္၏။ အာနႏၵာ အၾကင္ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘ဝစီသခၤါရ’ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ ခ်မ္းသာဆင္းရဲသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘ဝစီသခၤါရ’ကို ေကာင္းစြာ သိသည္ ျဖစ္၍မူလည္း ျပဳစီရင္၏။ပ။ မသိမူ၍လည္း ျပဳစီရင္၏။

အာနႏၵာ အၾကင္စိတ္ျဖင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘မေနာသခၤါရ’ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုစိတ္ျဖင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘မေနာသခၤါရ’ကို ကိုယ္တိုင္မူလည္း ျပဳစီရင္၏၊ အာနႏၵာ အၾကင္စိတ္ျဖင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘မေနာသခၤါရ’ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ ခ်မ္းသာဆင္းရဲသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုစိတ္ျဖင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘မေနာသခၤါရ’ကို သူတစ္ပါးတို႔မူလည္း ျပဳစီရင္ကုန္၏၊ အာနႏၵာ အၾကင္ စိတ္ျဖင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘မေနာသခၤါရ’ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ ခ်မ္းသာဆင္းရဲသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုစိတ္ျဖင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘မေနာသခၤါရ’ကို ေကာင္းစြာ သိသည္ ျဖစ္၍မူလည္း ျပဳစီရင္၏။ပ။ မသိမူ၍လည္း ျပဳစီရင္၏။

အာနႏၵာ ဤတရားတို႔၌ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’သည္ က်ေရာက္၏၊ အာနႏၵာ အၾကင္ေစတနာကာယဟူ ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ ခ်မ္းသာဆင္းရဲသည္ ျဖစ္၏၊ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’၏သာလွ်င္ အရဟတၱမဂ္ ျဖင္႕ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဴပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုေစတနာကာယသည္ မျဖစ္။ အၾကင္ေစတနာဝါစာဟူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ ခ်မ္းသာဆင္းရဲသည္ ျဖစ္၏၊ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’၏သာလွ်င္ အရဟတၱမဂ္ျဖင္႕ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဴပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုေစတနာဝါစာသည္ မျဖစ္။ အၾကင္မေနာဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ ခ်မ္းသာဆင္းရဲသည္ ျဖစ္၏၊ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’၏သာလွ်င္ အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုမေနာကံသည္ မျဖစ္။ ထိုေစတနာသည္ (ခ်မ္းသာဆင္းရဲ၏) ေပါက္ေရာက္ရာ လယ္ေျမ မဟုတ္။ပ။ ထိုေစတနာသည္ (ခ်မ္းသာဆင္းရဲ၏) တည္ရာ ယာေျမ မဟုတ္။ပ။ ထိုေစတနာသည္ (ခ်မ္းသာဆင္းရဲ၏) တည္ရာ အာယတန မဟုတ္။ပ။ အၾကင္မေနာဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ ခ်မ္းသာဆင္းရဲ သည္ ျဖစ္၏၊ ထိုေစတနာသည္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲ၏ အေၾကာင္း မဟုတ္ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။