သန ၁၂.၂: ဝိဘဂၤသုတ္

၂။ သာဝတၳိျပည္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ‘ပဋိစၥသမုပၸါဒ္’ တရားကို ခြဲျခားေဝဖန္၍ ေဟာၾကားအံ့၊ ထိုပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားကို နာကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းကုန္ေလာ့၊ ေဟာၾကားအံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”ေကာင္းပါၿပီ အသွ်င္ဘုရား”ဟူ၍ ထို ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရား စကားကို ေဟာေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ ‘ပဋိစၥသမုပၸါဒ္’ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ ျဖစ္ရကုန္၏၊ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ ျဖစ္ရ၏၊ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ ျဖစ္ရ၏၊ နာမ္႐ုပ္ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ တည္ရာ ‘အာယတန’ ေျခာက္ပါး ျဖစ္ရ၏၊ တည္ရာ ‘အာယတန’ေျခာက္ပါး အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ျဖစ္ရ၏၊ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ ျဖစ္ရ၏၊ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ျဖစ္ရ၏၊ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ျပင္းစြာ စဲြလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ ျဖစ္ရ၏၊ ျပင္းစြာ စဲြလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဘဝ ျဖစ္ရ၏၊ ဘဝ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶေနမႈ ‘ဇာတိ’ ျဖစ္ရ၏၊ ဇာတိ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ အိုမႈ ‘ဇရာ’၊ ေသမႈ ‘မရဏ’၊ စိုးရိမ္မႈ ‘ေသာက’၊ ငိုေႂကြးမႈ ‘ပရိေဒဝ’၊ ဆင္းရဲဲမႈ ‘ဒုကၡ’၊ ႏွလုံးမသာမႈ ‘ေဒါမနႆ’၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈ ‘ဥပါယာသ’တို႔ ျဖစ္ၾကရကုန္၏၊ ဤသို႔လွ်င္ အလုံးစုံေသာ ဆင္းရဲဲအစု ျဖစ္ပြား၏။

ရဟန္းတို႔ အိုမႈ ‘ဇရာ’ ေသမႈ ‘မရဏ’ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ထိုထိုသတၱဝါတို႔၏ ထိုထိုဘုံဘဝ၌ အိုမင္းျခင္း အိုမင္းသည္၏အျဖစ္ သြားက်ဳိးျခင္း ဆံျဖဴျခင္း အေရတြန္႔ျခင္း အသက္၏ ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္း ဣေႁႏၵတို႔၏ ရင့္က်က္ျခင္းဟူေသာ ဤသေဘာတရားကို အိုမႈ ‘ဇရာ’ဟု ဆိုအပ္၏။ ထိုထိုသတၱဝါတို႔၏ ထိုထိုဘုံဘဝမွ ေရြ႕ေလ်ာျခင္း ေရြ႕ေလ်ာသည္၏အျဖစ္ ပ်က္ျခင္း ကြယ္ေပ်ာက္ျခင္း အသက္ကို စြန္႔ျခင္း့ေသျခင္း ဘဝအဆုံးျပဳျခင္း ခႏၶာတို႔၏ ပ်က္စီးျခင္း ကိုယ္ေကာင္ကို ပစ္ခ်ရျခင္းဟူေသာ ဤသေဘာတရား ကို ေသမႈ ‘မရဏ’ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤကား အိုမႈ ‘ဇရာ’တည္း၊ ဤကား ေသမႈ ‘မရဏ’တည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသေဘာတရားကို ”ဇရာမရဏ”ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ပဋိသေႏၶေနမႈ ‘ဇာတိ’ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ထိုထိုသတၱဝါတို႔၏ ထိုထိုဘုံဘဝ၌ ျဖစ္ေပၚ လာျခင္း အျပည့္အစုံျဖစ္ေပၚလာျခင္း အမိဝမ္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း ထင္ရွားျဖစ္ေပၚျခင္း ခႏၶာတို႔၏ ထင္ရွား ျဖစ္ျခင္း တည္ရာအာယတနတို႔ကို ရျခင္းဟူေသာ ဤသေဘာတရားကို ”ဇာတိ”ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဘဝဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဘဝတို႔သည္ ကာမဘဝ, ႐ူပဘဝ, အ႐ူပဘဝ ဤသုံးပါးတို႔တည္း။ ဤတရားသုံးပါးကို ”ဘဝ”ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ျပင္းစြာ စြဲဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ျပင္းစြာ စြဲဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’တို႔သည္ ကာမတို႔ကို ျပင္းစြာ စြဲဲလမ္းမႈ ကာမုပါဒါန္၊ အယူကို ျပင္းစြာ စြဲဲလမ္းမႈ ဒိ႒ဳပါဒါန္၊ အေလ့ အက်င့္ကို ျပင္းစြာ စြဲဲလမ္းမႈ သီလဗၺတုပါဒါန္၊ အတၱကို ျပင္းစြာ စြဲဲလမ္းမႈ အတၱဝါဒုပါဒါန္ ဤေလးပါးတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားေလးပါးကို ျပင္းစြာ စြဲဲလမ္းမႈ ”ဥပါဒါန္”ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ တပ္မက္မႈ ”တဏွာ”ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ တဏွာအေပါင္းတို႔သည္ အဆင္းကို တပ္မက္မႈ ႐ူပတဏွာ၊ အသံကို တပ္မက္မႈ သဒၵတဏွာ၊ အနံ႕ကို တပ္မက္မႈ ဂႏၶတဏွာ၊ အရသာကို တပ္မက္မႈ ရသတဏွာ၊ အေတြ႕ကို တပ္မက္မႈ ေဖာ႒ဗၺတဏွာ၊ သေဘာကို တပ္မက္မႈ ဓမၼတဏွာ ဤေျခာက္ပါးတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားေျခာက္ပါးကို တပ္မက္မႈ ”တဏွာ”ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ခံစားမႈ ”ေဝဒနာ”ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ေဝဒနာအေပါင္းတို႔သည္ မ်က္စိ အေတြ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခံစားမႈ စကၡဳသမၹႆဇာေဝဒနာ၊ နားအေတြ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခံစားမႈ ေသာတ သမၹႆဇာေဝဒနာ၊ ႏွာေခါင္းအေတြ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခံစားမႈ ဃာနသမၹႆဇာေဝဒနာ၊ လွ်ာအေတြ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ခံစားမႈ ဇိဝွါသမၹႆဇာေဝဒနာ၊ ကိုယ္အေတြ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခံစားမႈ ကာယသမၹႆဇာေဝဒနာ၊ စိတ္အေတြ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခံစားမႈ မေနာသမၹႆဇာေဝဒနာ ဤေျခာက္ပါးတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ တရားေျခာက္ပါးကို ခံစားမႈ ”ေဝဒနာ”ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဖႆအေပါင္းတို႔သည္ မ်က္စိျဖင့္ ေတြ႕ထိမႈ စကၡဳသမၹႆ၊ နားျဖင့္ ေတြ႕ထိမႈ ေသာတသမၹႆ၊ ႏွာေခါင္းျဖင့္ ေတြ႕ထိမႈ ဃာနသမၹႆ၊ လွ်ာျဖင့္ ေတြ႕ထိမႈ ဇိဝွါသမၹႆ၊ ကိုယ္ျဖင့္ ေတြ႕ထိမႈ ကာယသမၹႆ၊ စိတ္ျဖင့္ ေတြ႕ထိမႈ မေနာသမၹႆ ဤေျခာက္ပါးတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားေျခာက္ပါးကို ထိေတြ႕မႈ ”ဖႆ”ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ တည္ရာ ‘အာယတန’ ေျခာက္ပါး (သဠာယတန) ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ မ်က္စိ ဟူေသာ တည္ရာ စကၡာယတန၊ နားဟူေသာ တည္ရာ ေသာတာယတန၊ ႏွာေခါင္းဟူေသာ တည္ရာ ဃာနာယတန၊ လွ်ာဟူေသာ တည္ရာ ဇိဝွါယတန၊ ကိုယ္ဟူေသာ တည္ရာ ကာယာယတန၊ စိတ္ဟူေသာ တည္ရာ မနာယတန ဤေျခာက္ပါးတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားေျခာက္ပါးကို တည္ရာ ”အာယတန” ေျခာက္ပါးဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ နာမ္႐ုပ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ခံစားမႈ ေဝဒနာ၊ မွတ္သားမႈ သညာ၊ ေစ့ေဆာ္မႈ ေစတနာ၊ ေတြ႕ထိမႈ ဖႆ၊ ႏွလုံးသြင္းမႈ မနသိကာရ ဤတရားကို နာမ္ဟု ဆိုအပ္၏။ မဟာဘုတ္ ေလးပါးတို႔လည္းေကာင္း၊ မဟာဘုတ္ေလးပါးတို႔ကို မွီ၍ ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္လည္းေကာင္း ဤတရားကို ႐ုပ္ဟု ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား နာမ္တည္း၊ ဤသည္ကား ႐ုပ္တည္း၊ ဤသေဘာတရားကို နာမ္႐ုပ္ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ သိမႈဝိညာဏ္အေပါင္းတို႔သည္ မ်က္စိကို မွီ၍ သိမႈ စကၡဳဝိညာဏ္၊ နားကို မွီ၍ သိမႈ ေသာတဝိညာဏ္၊ ႏွာေခါင္းကို မွီ၍ သိမႈ ဃာန ဝိညာဏ္၊့လွ်ာကို မွီ၍ သိမႈ ဇိဝွါဝိညာဏ္၊ ကိုယ္ကို မွီ၍ သိမႈ ကာယဝိညာဏ္၊ စိတ္ကို မွီ၍ သိမႈ မေနာ ဝိညာဏ္ ဤေျခာက္ပါးတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားေျခာက္ပါးကို သိမႈ ”ဝိညာဏ္”ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ျပဳစီရင္မႈ ”သခၤါရ”တို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း။ ရဟန္းတို႔ သခၤါရတို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳစီရင္မႈ ကာယသခၤါရ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳစီရင္မႈ ဝစီသခၤါရ၊ စိတ္ျဖင့္ ျပဳစီရင္မႈ စိတၱသခၤါရ ဤသုံးပါးတို႔ တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားသုံးပါးကို ျပဳစီရင္မႈ ”သခ ၤါရ”တို႔ဟု ဆိုအပ္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဆင္းရဲဲ၌ မသိမႈ၊ ဆင္းရဲျဖစ္ေပၚ ေၾကာင္း၌ မသိမႈ၊ ဆင္းရဲဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) ၌ မသိမႈ၊ ဆင္းရဲဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္၌ မသိမႈတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားကို မသိမႈ ”အဝိဇၨာ”ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ ျဖစ္ၾကရကုန္၏၊ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ ျဖစ္ရ၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလုံးစုံေသာ ဆင္းရဲဲအစု ျဖစ္ပြားရ၏။ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’၏သာလွ်င္ (အရဟတၱမဂ္ျဖင့္) အႂကြင္းမဲဲ့ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ ခ်ဳပ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလုံးစုံ ေသာ ဆင္းရဲဲအစု၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္း ျဖစ္၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္။