သန ၁၂.၃၁: ဘူတသုတ္

၃၁။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္သာရိပုတၱရာကို ေခၚေတာ္မူ၏၊ ”သာရိပုတၱရာ ပါရာယနဝဂ္ အဇိတလုလင္ ေမးအပ္ေသာ အေမး၌-

”(အသွ်င္ဘုရား) ဤသာသနာေတာ္၌ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ သိအပ္ၿပီးေသာ တရားရွိကုန္၏၊ မ်ားစြာေသာ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္လည္း က်င့္ဆဲျဖစ္ကုန္၏၊ ထို ပုဂၢဳိလ္တို႔၏ အက်င့္ကို အကြၽႏု္ပ္ ေမးအပ္ေသာ ရင့္က်က္ေသာ ပညာရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူပါေလာ့”ဟု ဤတရားစကားကို ေဟာအပ္ၿပီ။

သာရိပုတၱရာ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာအပ္ေသာ ဤတရား၏ အနက္ကို အက်ယ္အားျဖင့္ အဘယ္သို႔ မွတ္အပ္သနည္း”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ ရွိေသာ္ အသွ်င္သာရိပုတၱရာသည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေန၏၊ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္သာရိပုတၱရာကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ပ။ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း အသွ်င္သာရိပုတၱရာသည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေန၏၊ သုံးႀကိမ္ေျမာက္လည္း ျမတ္စြာဘုရား သည္ အသွ်င္သာရိပုတၱရာကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”သာရိပုတၱရာ ပါရာယနဝဂ္ အဇိတလုလင္ ေမးအပ္ေသာ အေမး၌-

”(အသွ်င္ဘုရား) ဤသာသနာေတာ္၌ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ သိအပ္ၿပီးေသာ တရား ရွိကုန္၏၊ မ်ားစြာေသာ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္လည္း က်င့္ဆဲျဖစ္ကုန္၏၊ ထို ပုဂၢဳိလ္တို႔၏ အက်င့္ကို အကြၽႏု္ပ္ ေမးအပ္ေသာ ရင့္က်က္ေသာ ပညာရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူပါေလာ့”ဟု ဤတရားစကားကို ေဟာအပ္ၿပီ။

သာရိပုတၱရာ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာအပ္ေသာ ဤတရား၏ အနက္ကို အက်ယ္အားျဖင့္ အဘယ္သို႔ မွတ္အပ္သနည္း”ဟု မိန္႔ေတာ္မူျပန္၏၊ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း အသွ်င္သာရိပုတၱရာသည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေန၏။

သာရိပုတၱရာ ”ဤသည္ကား ခႏၶာငါးပါးတည္း”ဟု ႐ႈေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ”ဤ သည္ကား ခႏၶာငါးပါးတည္း”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈ၏၊ ”ဤသည္ကား ခႏၶာငါးပါးတည္း”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈၿပီး၍ ခႏၶာငါးပါးကို ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ တပ္မက္မႈ ကင္းျခင္းငါွ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းငွါ က်င့္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ”ထိုခႏၶာငါးပါးသည္ အာဟာရလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိ၏”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈ၏၊ ”ထိုခႏၶာငါးပါးသည္ အာဟာရ လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိ၏”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈၿပီးလွ်င္ အာဟာရလွ်င္ ျဖစ္ ေၾကာင္းရွိေသာ ခႏၶာငါးပါးကို ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ တပ္မက္မႈ ကင္းျခင္းငွါ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းငွါ က်င့္၏၊ ”ထိုအာဟာရ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာငါးပါးသည္ ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာရွိ၏”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈ၏၊ ”ထိုအာဟာရ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာငါးပါးသည္ ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာရွိ၏”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈ၍ ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာရွိေသာ ခႏၶာငါးပါးကို ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ တပ္မက္မႈ ကင္းျခင္းငွါ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းငွါ က်င့္ပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ျဖစ္ပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား အဘယ္သို႔လွ်င္ သိအပ္ၿပီးေသာ တရားရွိသူ ျဖစ္သနည္း။ အသွ်င္ဘုရား ”ဤသည္ ကား ခႏၶာငါးပါးတည္း”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈ၏၊ ”ဤသည္ကား ခႏၶာ ငါးပါးတည္း”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈၿပီး၍ ခႏၶာငါးပါးကို ၿငီးေငြ႕ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မက္မႈ ကင္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မစဲြလမ္းမူ၍ (ကိေလသာတို႔မွ) လြတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ”ထိုခႏၶာငါးပါးသည္ အာဟာရလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိ၏”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈ၏၊ ”ခႏၶာငါးပါးသည္ အာဟာရလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိ၏”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈၿပီး၍ အာဟာရလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိေသာ ခႏၶာငါးပါးကို ၿငီးေငြ႕ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မက္မႈ ကင္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မစဲြလမ္းမူ၍ (ကိေလသာတို႔မွ) လြတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ”ထိုအာဟာရ၏ ခ်ဳပ္ျခင္း ေၾကာင့္ ခႏၶာငါးပါးသည္ ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာရွိ၏”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္႐ႈ၏၊ ”ထိုအာဟာရ၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာငါးပါးသည္ ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာရွိ၏”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္း ေသာ ပညာျဖင့္ ျမင္၍ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈသေဘာရွိေသာ ခႏၶာငါးပါးကို ၿငီးေငြ႕ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မက္မႈ ကင္းျခင္း ေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မစဲြလမ္းမူ၍ (ကိေလသာတို႔မွ) လြတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔လွ်င္ သိအပ္ၿပီးေသာ တရားရွိသူ ျဖစ္ပါ၏။ ”အရွင္ဘုရား ဤသို႔လွ်င္ ပါရာယနဝဂ္ အဇိတလုလင္ ေမးအပ္ေသာ အေမး၌-

”(အသွ်င္ဘုရား) ဤသာသနာေတာ္၌ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ သိအပ္ၿပီးေသာ တရားရွိကုန္၏၊ မ်ားစြာေသာ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္လည္း က်င့္ဆဲျဖစ္ကုန္၏၊ ထို ပုဂၢဳိလ္တို႔၏ အက်င့္ကို အကြၽႏု္ပ္ ေမးအပ္ေသာ ရင့္က်က္ေသာ ပညာရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူပါေလာ့”ဟု ဤတရားစကားကို ေဟာအပ္ၿပီ။

အသွ်င္ဘုရား အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ ဤတရား၏ အနက္ကို ဤသို႔လွ်င္ အက်ယ္ အားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္ သိပါ၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သာရိပုတၱရာ ေကာင္းစြ ေကာင္းစြ၊ သာရိပုတၱရာ ”ဤသည္ကား ခႏၶာငါးပါးတည္း”ဟုဟုတ္မွန္ ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ျမင္၏၊ ”ဤသည္ကား ခႏၶာငါးပါးတည္း”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ျမင္၍ ခႏၶာငါးပါးကို ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ တပ္မက္မႈ ကင္းျခင္းငွါ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းငွါ က်င့္၏။ ”ထိုခႏၶာငါးပါးသည္ အာဟာရလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိ၏”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ျမင္၏၊ ”ထိုခႏၶာငါးပါးသည္ အာဟာရလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိ၏”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ျမင္၍္ အာဟာရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးကို ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ တပ္မက္မႈ ကင္းျခင္းငွါ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းငွါ က်င့္၏၊ ”ထိုအာဟာရ၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာငါးပါးသည္ ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာရွိ၏”ဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ျမင္၏၊ ”ထိုအာဟာရ၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာငါးပါးသည္ ခ်ဳပ္ျခင္း သေဘာရွိ၏”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ျမင္၍ ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာရွိေသာ ခႏၶာငါးပါး ကို ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ တပ္မက္မႈကင္းျခင္းငွါ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းငွါ က်င့္၏၊ သာရိပုတၱရာ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ဆဲျဖစ္၏။

သာရိပုတၱရာ အဘယ္သို႔လွ်င္ သိအပ္ၿပီးေသာ တရားရွိသူ ၿဖစ္သနည္း။ သာရိပုတၱရာ ”ဤသည္ ကား ခႏၶာငါးပါးတည္း”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ျမင္၏၊ ”ဤသည္ကား ခႏၶာ ငါးပါးတည္း”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ျမင္၍ ခႏၶာငါးပါးကို ၿငီးေငြ႕ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မက္မူ ကင္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မစဲြလမ္းမူ၍ (ကိေလသာတို႔မွ) လြတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ”ထိုခႏၶာငါးပါးသည္ အာဟာရလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိ၏”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ျမင္၏၊ ”ထိုခႏၶာငါးပါးသည္ အာဟာရလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိ၏”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း့ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ျမင္၍္ အာဟာရလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိေသာ ခႏၶာငါးပါးကို ၿငီးေငြ႕ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မက္မႈ ကင္းျခင္း ေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မစဲြလမ္းမႈ၍ (ကိေလသာတို႔မွ) လြတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ”ထိုအာဟာရ၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာငါးပါးသည္ ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာရွိ၏”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ျမင္၏၊ ”ထိုအာဟာရ၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာငါးပါးသည္ ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာ ရွိ၏”ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ျမင္၍ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈသေဘာရွိေသာ ခႏၶာငါးပါးကို ၿငီးေငြ႕ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မက္မႈ ကင္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မစဲြလမ္းမူ၍ (ကိေလသာတို႔မွ) လြတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ သာရိပုတၱရာ ဤသို႔လွ်င္ သိအပ္ၿပီးေသာ တရားရွိသူ ျဖစ္၏။ ”သာရိပုတၱရာ ဤသို႔လွ်င္ ပါရာယနဝဂ္ အဇိတလုလင္ ေမးအပ္ေသာ အေမး၌-

”(အသွ်င္ဘုရား) ဤသာသနာေတာ္၌ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ သိအပ္ၿပီးေသာ တရားရွိကုန္၏၊ မ်ားစြာေသာ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ က်င့္ဆဲ ျဖစ္ကုန္၏၊ ထိုပုဂၢဳိလ္တို႔၏ အက်င့္ကို အကြၽႏု္ပ္ ေမးအပ္ေသာ ရင့္က်က္ေသာ ပညာရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူပါေလာ့”ဟု ဤတရားစကားကို ေဟာအပ္ၿပီ။

သာရိပုတၱရာ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာအပ္ေသာ ဤတရား၏ အနက္ကို ဤသို႔လွ်င္ အက်ယ္အားျဖင့္ မွတ္အပ္၏”ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။