သန ၁၂.၄၁: ပဥၥေဝရဘယသုတ္

၄၁။ သာဝတၳိျပည္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အနာထပိဏ္သူေဌးသည္ ျမတ္စြာဘုရား ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ိွခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အနာထပိဏ္သူေဌးအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏ –

သူႂကြယ္ အၾကင္အခါ၌ အရိယာတပည့္အား ငါးပါးကုန္ေသာ ေဘး၊ ငါးပါးကုန္ေသာ ရန္တို႔သည္ ၿငိမ္းကုန္၏၊ ေလးပါးကုန္ေသာ ေသာတာပတၱိအဂၤါတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ထိုအခါ ထိုအရိယာတပည့္သည္ အျပစ္ကင္းေသာ သိအပ္ေသာ တရားကိုလည္း ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျမင္အပ္၏၊ ေကာင္းစြာ ထိုးထြင္း၍ သိအပ္၏၊ ထိုအရိယာတပည့္သည္ အလို႐ိွခဲ့ေသာ္ ”ငါ့အား ငရဲ၌ က်ေရာက္မႈ ကုန္ၿပီ၊ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ ျဖစ္မႈ ကုန္ၿပီ၊ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္မႈ ကုန္ၿပီ၊ မေကာင္းေသာ လားရာ အပါယ္ဘံုသို႔ က်ေရာက္မႈ ကုန္ၿပီ၊ ငါသည္ ေသာတာပန္ျဖစ္၏၊ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ျခင္းသေဘာ မ႐ိွ၊ ကိန္းေသျမဲ၏၊ အထက္မဂ္သံုးပါးလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာ ႐ိွ၏”ဟု မိမိသည္ပင္လွ်င္ မိမိ ကိုယ္ကို ေျပာၾကားႏိုင္ရာ၏။

အဘယ္ ငါးပါးကုန္ေသာ ေဘး၊ ငါးပါးကုန္ေသာ ရန္တို႔သည္ ၿငိမ္းကုန္သနည္း။ သူႂကြယ္ သူ႕ အသက္ကို သတ္ေလ့႐ိွသူသည္ သူ႕အသက္ကို သတ္ျခင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္၌ ျဖစ္ေသာ ေဘး ရန္သည္ ပြားစီး၏၊ တမလြန္၌ ျဖစ္ေသာ ေဘးရန္သည္ ပြားစီး၏၊ စိတ္၌ ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုး့မသာျခင္းကိုလည္း ခံစားရ၏၊ သူ႕အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သူအား ဤသို႔ေသာ ေဘးရန္ သည္ ၿငိမ္းေအး၏။ (၁)

သူႂကြယ္ မေပးသည္ကို ခိုးယူေလ့႐ိွသူသည္ ခိုးယူျခင္း အေၾကာင္းေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္၌ ျဖစ္ေသာ ေဘးရန္သည္ ပြားစီး၏၊ တမလြန္၌ ျဖစ္ေသာ ေဘးရန္သည္ ပြားစီး၏၊ စိတ္၌ ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းကိုလည္း ခံစားရ၏၊ မေပးသည္ကို ခိုးယူျခင္းမွွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သူအား ဤသို႔ေသာ ေဘးရန္သည္ ၿငိမ္းေအး၏။ (၂)

သူႂကြယ္ ကာမတို႔၌ မွားေသာအားျဖင့္ က်င့္ေလ့႐ိွေသာ သူသည္ ကာမတို႔၌ မွားေသာအားျဖင့္ က်င့္ျခင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္၌ ျဖစ္ေသာ ေဘးရန္သည္ ပြားစီး၏၊ တမလြန္၌ ျဖစ္ေသာ ေဘး ရန္သည္ ပြားစီး၏၊ စိတ္၌ ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းကိုလည္း ခံစားရ၏၊ ကာမတို႔၌ မွား ေသာအားျဖင့္ က်င့္္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သူအား ဤသို႔ေသာ ေဘးရန္သည္ ၿငိမ္းေအး၏။ (၃)

သူႂကြယ္ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို ေျပာေလ့႐ိွသူသည္ မမွန္စကားကို ေျပာျခင္းအေၾကာင္း ေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္၌ ျဖစ္ေသာ ေဘးရန္သည္ ပြားစီး၏၊ တမလြန္၌ ျဖစ္ေသာ ေဘးရန္သည္ ပြားစီး၏၊ စိတ္၌ ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းကိုလည္း ခံစားရ၏၊ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သူအား ဤသို႔ေသာ ေဘးရန္သည္ ၿငိမ္းေအး၏။ (၄)

သူႂကြယ္ မူးယစ္ေမ့ေလ်ာ့ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ ေသအရက္ကို ေသာက္ေလ့႐ိွသူသည္ မူးယစ္ေမ့ေလ်ာ့ ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ ေသအရက္ကို ေသာက္ျခင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္၌ ျဖစ္ေသာ ေဘးရန္သည္ ပြားစီး၏၊ တမလြန္၌ ျဖစ္ေသာ ေဘးရန္သည္ ပြားစီး၏၊ စိတ္၌ ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းကိုလည္း ခံစားရ၏၊ မူးယစ္ေမ့ေလ်ာ့ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ ေသအရက္ကို ေသာက္စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သူအား ဤသို႔ေသာ ေဘးရန္သည္ ၿငိမ္းေအး၏။ (၅)

အဘယ္ေလးပါးကုန္ေသာ ေသာတာပတၱိအဂၤါတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသနည္း၊ သူႂကြယ္ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ ”ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အရဟံ’မည္ေတာ္မူ၏၊ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သမၼာသမၺဳဒၶ’မည္ေတာ္မူ၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ , အက်င့္ ‘စရဏ’တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္း ‘ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ’မည္ေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္း ‘သုဂတ’မည္ေတာ္မူ၏၊ ေလာကကို သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ေလာကဝိဒူ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဆံုးမထိုက္ေသာ သူကို ဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အႏုတၱေရာ ပုရိသဒမၼသာရထိ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္း ‘သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ သစၥာေလးပါး တရားတို႔ကို သိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဗုဒၶ’မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဘဂဝါ’ မည္ေတာ္မူ၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရား၌ သက္ဝင္ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ (၁)

”ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားေသာ တရားေတာ္သည္ ေကာင္းစြာ ေဟာထားေသာ တရားေတာ္ပါေပ တည္း၊ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ အခါမလင့္ အက်ဳိးေပးတတ္ေသာ တရားေတာ္ ပါေပတည္း၊ ‘လာလွည့္ ႐ႈလွည့္’ဟု ဖိတ္ေခၚျပထိုက္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ မိမိ၏ ကိုယ္ထဲ စိတ္ထဲ၌ ေဆာင္ယူထားထိုက္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ (အရိယာ) ပညာ႐ိွတို႔သာ ကိုယ္စီကိုယ္င သိႏိုင္ခံစားႏိုင္ ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း”ဟု တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ (၂)

”ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား သံဃာေတာ္သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္ ႐ိွေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား သံဃာေတာ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာအက်င့္ ႐ိွေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား သံဃာေတာ္သည္ မွန္ေသာအက်င့္ ႐ိွေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား သံဃာ ေတာ္သည္ ေလ်ာ္ကန္ေသာအက်င့္ ႐ိွေတာ္မူပါေပ၏။ အစံုအားျဖင့္ ေလးစံု၊ ပုဂၢိဳလ္အားျဖင့္ ရွစ္ပါး အေရ အတြက္႐ိွေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား သံဃာေတာ္သည္ အရပ္ေဝးမွ ေဆာင္လာ၍ေသာ္လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ရန္ ထိုက္တန္ေတာ္မူပါေပ၏၊ ဧည့္သည္အလို႔ငွါ စီမံထားေသာ ဝတၳဳကိုလည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ ရန္ ထိုက္တန္ေတာ္မူပါေပ၏၊ တမလြန္အတြက္ ရည္ေမွ်ာ္ေသာ အလွဴကို ခံေတာ္မူထိုက္ပါေပ၏၊ လက္အုပ္ ခ်ီျခင္းငွါ ထိုက္ေတာ္မူပါေပ၏၊ သတၱဝါအေပါင္း၏ ေကာင္းမႈျပဳရန္ အျမတ္ဆံုး လယ္ေျမ ျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏”ဟု သံဃာေတာ္၌ သက္ဝင္ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ (၃)

မက်ဳိး မေပါက္ မေျပာက္ မက်ားကုန္ေသာ တဏွာကြၽန္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ကုန္ေသာ ပညာ႐ိွတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ကုန္ေသာ မွားေသာအားျဖင့္ မသံုးသပ္အပ္ကုန္ေသာ တည္ၾကည္မႈသမာဓိကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ ေသာ အရိယာတို႔ ႏွစ္သက္အပ္ေသာ သီလတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ဤေလးပါးကုန္ေသာ ေသာတာပတၱိအဂၤါတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ (၄)

ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ အျပစ္ကင္းေသာ သိအပ္ေသာ အဘယ္မည္ေသာ တရားကိုလည္း ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျမင္အပ္သနည္း၊ ေကာင္းစြာ ထိုးထြင္း၍ သိအပ္သနည္း။ သူႂကြယ္ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကိုသာလွ်င္ ေကာင္းစြာ သင့္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္း၏၊ ”ဤသို႔ ဤအေၾကာင္းတရား ႐ိွေသာ္ ဤအက်ဳိးတရား ျဖစ္၏၊ ဤအေၾကာင္းတရား မ႐ိွေသာ္ ဤအက်ဳိးတရား မျဖစ္၊ ဤအေၾကာင္းတရား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဤအက်ဳိးတရား ျဖစ္၏၊ ဤအေၾကာင္းတရား ခ်ဳပ္ျခင္း ေၾကာင့္ ဤအက်ဳိးတရား ခ်ဳပ္၏၊ ယင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးျဖစ္ပံုကား- မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ အေၾကာင္း ခံေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ ျဖစ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု ျဖစ္၏၊ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’၏သာလွ်င္ အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ ခ်ဳပ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု ခ်ဳပ္၏။ ဤသည္ကား အရိယာတပည့္သည္ ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျမင္အပ္ ေကာင္းစြာ ထိုးထြင္း၍ သိအပ္ေသာ အျပစ္ကင္းေသာ တရားတည္း။

သူႂကြယ္ အၾကင္အခါ၌ အရိယာတပည့္အား ဤငါးပါးကုန္ေသာေဘး၊ ဤငါးပါးကုန္ေသာ ရန္တို႔ သည္ ၿငိမ္းကုန္၏၊ ေလးပါးကုန္ေသာ ဤေသာတာပတၱိအဂၤါတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ အျပစ္ကင္းေသာ သိအပ္ေသာ တရားကိုလည္း ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျမင္အပ္၏၊ ေကာင္းစြာ ထိုးထြင္း၍ သိအပ္၏။ ထိုအခါ ထိုအရိယာ တပည့္သည္ အလို႐ိွခဲ့မူ ”ငါ့အား ငရဲက်ေရာက္မႈ ကုန္ၿပီ၊ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ ျဖစ္မႈ ကုန္ၿပီ၊ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္မႈ ကုန္ၿပီ၊ မေကာင္းေသာလားရာ အပါယ္ဘံုသို႔ က်ေရာက္မႈ ကုန္ၿပီ၊ ငါသည္ ေသာတာပန္ျဖစ္၏၊ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ျခင္း မ႐ိွ၊ ကိန္းေသျမဲ၏၊ အထက္မဂ္သံုးပါးလ်င္ လဲေလ်ာင္းရာ႐ိွ၏”ဟု မိမိသည္ပင္လွ်င္ မိမိ ကိုယ္ကို ေျပာၾကားႏိုင္၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္