သန ၁၂.၄၄: ေလာကသုတ္

၄၄။ သာဝတၳိျပည္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ေလာကျဖစ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်ဳပ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း ေဟာအံ့။ ထိုတရားကို နာၾကကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းၾကကုန္ေလာ့၊ ေဟာၾကားအံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏ –

ရဟန္းတို႔ ေလာကျဖစ္ျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း။ မ်က္စိကိုလည္းေကာင္း၊ အဆင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း စြဲ၍ မ်က္စိ၌ မွီေသာ သိမႈ ‘စကၡဳဝိညာဏ္’ ျဖစ္၏၊ သံုးပါးတို႔၏ ေပါင္းဆံုမိျခင္းေၾကာင့္ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ျဖစ္၏၊ ဖႆ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ ျဖစ္၏၊ ေဝဒနာ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ တပ္ မက္မႈ ‘တဏွာ’ ျဖစ္၏၊ တဏွာ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဥပါဒါန္ ျဖစ္၏၊ ဥပါဒါန္ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဘဝ ျဖစ္၏၊ ဘဝ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဇာတိ ျဖစ္၏၊ ဇာတိ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ အိုျခင္း ေသျခင္း စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္း ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ေလာကျဖစ္ျခင္းတည္း။

နားကိုလည္းေကာင္း၊ အသံတို႔ကိုလည္းေကာင္း စြဲ၍။ပ။ ႏွာေခါင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အနံ႕တို႔ကိုလည္းေကာင္း စြဲ၍။ လွ်ာကိုလည္းေကာင္း၊ အရသာတို႔ကိုလည္းေကာင္း စြဲ၍။ ကိုယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အေတြ႕အထိတို႔ကိုလည္းေကာင္း စြဲ၍။ စိတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ သေဘာတရား ‘ဓမၼာ႐ံု’တို႔ကိုလည္းေကာင္း စြဲ၍ စိတ္ဟူေသာ ‘မေနာဝိညာဏ္’ ျဖစ္၏၊ သံုးပါးတို႔၏ ေပါင္းဆံုမိျခင္းေၾကာင့္ ဖႆ ျဖစ္၏၊ ဖႆ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ေဝဒနာ ျဖစ္၏။ပ။ ဇာတိ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ အိုျခင္း ေသျခင္း စိုးရိမ္ျခင္း့ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္း ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ေလာက ျဖစ္ျခင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေလာကခ်ဳပ္ျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း။ မ်က္စိကိုလည္းေကာင္း၊ အဆင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း စြဲ၍ မ်က္စိ၌ မီွေသာ သိမႈ ‘စကၡဳဝိညာဏ္’ ျဖစ္၏၊ သံုးပါးတို႔၏ ေပါင္းဆံုမိျခင္းေၾကာင့္ ဖႆ ျဖစ္၏၊ ဖႆ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ေဝဒနာ ျဖစ္၏၊ ေဝဒနာ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ တဏွာ ျဖစ္၏၊ ထို တဏွာ၏သာလွ်င္ အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပါဒါန္ ခ်ဳပ္၏၊ ဥပါဒါန္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘဝ ခ်ဳပ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု ခ်ဳပ္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ေလာက ခ်ဳပ္ျခင္းတည္း။

နားကိုလည္းေကာင္း၊ အသံတို႔ကိုလည္းေကာင္း စြဲ၍။ပ။ ႏွာေခါင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အနံ႕တို႔ကိုလည္းေကာင္း စြဲ၍။ လွ်ာကိုလည္းေကာင္း၊ အရသာတို႔ကိုလည္းေကာင္း စြဲ၍။ ကိုယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အေတြ႕အထိတို႔ကိုလည္းေကာင္း စြဲ၍။ စိတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ သေဘာတရား ‘ဓမၼာ႐ံု’တို႔ကိုလည္းေကာင္း စြဲ၍ စိတ္ဟူေသာ ‘မေနာဝိညာဏ္’ ျဖစ္၏၊ သံုးပါးတို႔၏ ေပါင္းဆံုမိျခင္းေၾကာင့္ ဖႆ ျဖစ္၏၊ ဖႆ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ေဝဒနာ ျဖစ္၏၊ ေဝဒနာ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ တဏွာ ျဖစ္၏၊ ထိုတဏွာ၏သာလွ်င္ အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပါဒါန္ ခ်ဳပ္၏၊ ဥပါဒါန္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘဝ ခ်ဳပ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု ခ်ဳပ္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ေလာကခ်ဳပ္ျခင္းတည္းဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။