သန ၁၂.၅၂: ဥပါဒါနသုတ္

၅၂။ သာဝတၳိျပည္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဥပါဒါန္တို႔၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ (ေတဘူမိက) တရားတို႔၌ သာယာဖြယ္ဟု ႐ႈသည္ျဖစ္၍ ေနေသာ သူအား တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ပြား၏၊ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ျပင္းစြာ စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ ျဖစ္၏၊ ဥပါဒါန္ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဘဝ ျဖစ္၏၊ ဘဝ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶေနမႈ ‘ဇာတိ’ ျဖစ္၏၊ ဇာတိ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ အိုျခင္း ‘ဇရာ’၊ ေသျခင္း ‘မရဏ’၊ စိုးရိမ္ျခင္း ‘ေသာက’၊ ငိုေႂကြးျခင္း ‘ပရိေဒဝ’၊ ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’၊ ႏွလံုးမသာယာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္း ‘ဥပါယာသ’တို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား လွည္းဆယ္စီးတိုက္ အစီးႏွစ္ဆယ္တိုက္ အစီးသံုးဆယ္တိုက္ အစီး ေလးဆယ္တိုက္ ထင္းတို႔၏ မီးပံုႀကီးသည္ ေတာက္ေလာင္ေနရာ၏၊ ထိုမီးပံုႀကီး၌ ေယာက်္ားသည္ ျမက္ ေျခာက္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏြားေခ်းေျခာက္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ထင္းေျခာက္တို႔ကိုလည္းေကာင္း အခါ အားေလ်ာ္စြာ ထည့္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ထည့္ေသာ္ ထိုမီးပံုႀကီးသည္ ထိုျမက္ေျခာက္စေသာ အစာရွိ သည္ျဖစ္၍ ျမက္ေျခာက္စေသာ ေလာင္စာရွိသည္ျဖစ္၍ ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး ေတာက္ေလာင္ ေနရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ဥပါဒါန္၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေတဘူမိကတရားတို႔၌ သာယာ ဖြယ္ဟု ႐ႈသည္ျဖစ္၍ ေနေသာသူအား တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ပြား၏၊ တဏွာ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ျပင္းစြာ စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ ျဖစ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပါဒါန္တို႔၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေတဘူမိကတရားတို႔၌ အျပစ္ဟု ႐ႈသည္ျဖစ္၍ ေန ေသာ သူအား တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ခ်ဳပ္၏၊ တဏွာ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပင္းစြာ စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ ခ်ဳပ္၏၊ ဥပါဒါန္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘဝ ခ်ဳပ္၏၊ ဘဝ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶေနမႈ ‘ဇာတိ’ ခ်ဳပ္၏၊ ဇာတိ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အိုျခင္း ‘ဇရာ’၊ ေသျခင္း ‘မရဏ’၊ စိုးရိမ္ျခင္း ‘ေသာက’၊ ငိုေႂကြးျခင္း ‘ပရိေဒဝ’၊ ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’၊ ႏွလံုးမသာယာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္း ‘ဥပါယာသ’တို႔ ခ်ဳပ္ကုန္၏။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု ခ်ဳပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား လွည္းဆယ္စီးတိုက္ အစီးႏွစ္ဆယ္တိုက္ အစီးသံုးဆယ္တိုက္ အစီး ေလးဆယ္တိုက္ ထင္းတို႔၏ မီးပံုႀကီးသည္ ေတာက္ေလာင္ေနရာ၏၊ ထိုမီးပံုႀကီး၌ ေယာက်္ားသည္ ျမက္ ေျခာက္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏြားေခ်းေျခာက္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ထင္းေျခာက္တို႔ကိုလည္းေကာင္း အခါ အားေလ်ာ္စြာ မထည့္ေတာ့ေခ်။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ မထည့္သည္ရွိေသာ္ ထိုမီးပံုႀကီးသည္ ေရွးျဖစ္ေသာ မီးစြဲၿငိရာ ထင္း၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားေလာင္စာကိုလည္း မရျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေလာင္စာ မရွိမူ၍ ၿငိမ္းေအးေလရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ဥပါဒါန္၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေတဘူမိကတရားတို႔၌ အျပစ္ဟု ႐ႈသည္ျဖစ္၍ ေနေသာသူအား တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ခ်ဳပ္၏၊ တဏွာ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပင္းစြာ စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ ခ်ဳပ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု ခ်ဳပ္၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္။