သန ၁၂.၆၁: အႆုတဝါသုတ္

၆၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ အၾကား အျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ မဟာဘုတ္ေလးပါးျဖင့္ ၿပီးေသာ ဤကိုယ္၌ ၿငီးေငြ႕မူလည္း ၿငီးေငြ႕ရာ၏၊ တပ္ျခင္းကင္းမူလည္း ကင္းရာ၏၊ လြတ္လိုျခင္း ျဖစ္မူလည္း ျဖစ္ရာ၏။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ မဟာဘုတ္ေလးပါးျဖင့္ ၿပီးေသာ ဤကိုယ္၏ တိုးပြားျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အၾကားအျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ဤကိုယ္၌ ၿငီးေငြ႕မူလည္း ၿငီးေငြ႕ရာ၏၊ တပ္ျခင္းကင္း မူလည္း ကင္းရာ၏၊ လြတ္လိုျခင္း ျဖစ္မူလည္း ျဖစ္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကားအျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ စိတ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မေနာဟူ၍လည္းေကာင္း ဝိညာဏ္ဟူ၍လည္းေကာင္း ဆိုအပ္ေသာ သေဘာတရား၌ ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္၊ တပ္ျခင္း ကင္းျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္၊ လြတ္လိုျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္။ ထိုသို႔ မစြမ္းႏိုင္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ အၾကား အျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ဤစိတ္ဟူေသာ သေဘာတရားကို ”ဤသည္ကား ငါ၏ ဥစၥာျဖစ္၏၊ ဤ သည္ကား ငါ ျဖစ္၏၊ ဤသည္ကား ငါ၏ အတၱတည္း”ဟု ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး (တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) စြဲယူအပ္၏၊ ျမတ္ႏိုးအပ္၏၊ မွားေသာအားျဖင့္ သံုးသပ္အပ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ အၾကားအျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္ သည္ ထိုစိတ္ဟူေသာ သေဘာတရား၌ ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္၊ တပ္ျခင္း ကင္းျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္၊ လြတ္လိုျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ အၾကားအျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ အလိုရွိခဲ့ေသာ္ မဟာဘုတ္ေလးပါးျဖင့္ ၿပီးေသာ ဤကိုယ္ကို အတၱဟူ၍ ကပ္ေရာက္ရာ၏၊ စိတ္ကိုမူ မကပ္ေရာက္သည္သာလွ်င္တည္း။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ မဟာဘုတ္ေလးပါးျဖင့္ ၿပီးေသာ ဤကိုယ္သည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး တည္ သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ႏွစ္ပတ္လံုး တည္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးႏွစ္ပတ္လံုး တည္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလးႏွစ္ပတ္လံုး တည္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ငါးႏွစ္ပတ္လံုး တည္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆယ္ ႏွစ္ပတ္လံုး တည္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ပတ္လံုး တည္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အႏွစ္သံုး ဆယ္ပတ္လံုး တည္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊့အႏွစ္ေလးဆယ္ပတ္လံုး တည္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အႏွစ္ ငါးဆယ္ပတ္လံုး တည္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အႏွစ္တစ္ရာပတ္လံုး တည္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အႏွစ္ တစ္ရာထက္ အလြန္ တည္သည္ကိုလည္းေကာင္း ထင္ျမင္အပ္၏။

ရဟန္းတို႔ စိတ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မေနာဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဝိညာဏ္ဟူ၍လည္းေကာင္း ဆိုအပ္ ေသာ သေဘာတရားသည္ ညဥ့္၌လည္းေကာင္း၊ ေန႔၌လည္းေကာင္း တျခားတစ္ပါးသာလွ်င္ ျဖစ္၏၊ တျခားတစ္ပါးသည္ ခ်ဳပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ႀကီးစြာေသာ ေတာအုပ္၌ လွည့္လည္ေသာ ေမ်ာက္သည္ သစ္ကိုင္းကို ကိုင္ရာ၏၊ ထိုသစ္ကိုင္းကို လႊတ္၍ တစ္ပါးေသာ သစ္ကိုင္းကို ကိုင္ရာ၏၊ ထိုသစ္ကိုင္းကိုပင္ လႊတ္ျပန္၍ တစ္ပါးေသာ သစ္ကိုင္းကို ကိုင္ယူျပန္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ စိတ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မေနာဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဝိညာဏ္ဟူ၍လည္းေကာင္း ဆိုအပ္ေသာ သေဘာတရား သည္ ညဥ့္၌လည္းေကာင္း၊ ေန႔၌လည္းေကာင္း တျခားတစ္ပါးသာလွ်င္ ျဖစ္၏၊ တျခားတစ္ပါးသည္ ခ်ဳပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔ျဖစ္ရာ၌ အၾကားအျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အရိယာတပည့္သည္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို သာလွ်င္ ေကာင္းစြာ သင့္ေလ်ာ္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္း၏၊ ”ဤအေၾကာင္းတရား ရွိခဲ့ေသာ္ ဤအက်ဳိး တရား ျဖစ္၏၊ ဤအေၾကာင္းတရား၏ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဤအက်ဳိးတရား ျဖစ္၏၊ ဤအေၾကာင္းတရား သည္ မရွိေသာ္ ဤအက်ဳိးတရား မျဖစ္၊ ဤအေၾကာင္းတရား ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဤအက်ဳိးတရား ခ်ဳပ္၏၊ ယင္းအေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ အက်ဳိးတရား ျဖစ္ပံုကား မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ ျဖစ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု ျဖစ္၏။ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’၏သာလွ်င္ အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ ခ်ဳပ္၏။ပ။ ဤသို႔ လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု ခ်ဳပ္၏”ဟု (ေကာင္းစြာ သင့္ေလ်ာ္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္း၏)။

ရဟန္းတို႔ အၾကားအျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အရိယာတပည့္သည္ ဤသို႔ ျမင္ေသာ္ ႐ုပ္၌လည္း ၿငီး ေငြ႕၏၊ ေဝဒနာ၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ သညာ၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ သခၤါရတို႔၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ ဝိညာဏ္၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ ၿငီးေငြ႕သည္ရွိေသာ္ တပ္မက္မႈ ကင္း၏၊ တပ္မက္မႈ ကင္းျခင္းေၾကာင့္ ကိေလသာမွ လြတ္၏၊ ကိေလသာမွ လြတ္ရာ၌ ”ကိေလသာမွ လြတ္၏”ဟု အသိဉာဏ္ ျဖစ္၏၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈ ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ၿပဳၿပီးၿပီ၊ အရဟတၱဖိုလ္ဟူေသာ အက်ဳိးငွါ တစ္ဖန္ ျပဳဖြယ္ကိစၥ မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု သိ၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္