သန ၁၂.၆၃: ပုတၱမံသူပမသုတ္

၆၃။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ ၿဖစ္ၿပီးသတၱဝါတို႔ တည္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ဆဲသတၱဝါတို႔အား ခ်ီးေျမႇာက္ (ေထာက္ပံ့)ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ျဖစ္ကုန္ေသာ ေဆာင္တတ္ေသာ သေဘာ ‘အာဟာရ’တို႔သည္ ဤေလးမ်ိဳးတို႔တည္း။ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ၾကမ္းတမ္းသည္လည္းျဖစ္ေစ, ႏူးညံ့ သည္လည္းျဖစ္ေစ အလုပ္အေလြးကို ျပဳ၍ မ်ဳိအပ္ေသာ ‘ကဗဠီကာရအာဟာရ’၊ ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ ဖႆာ ဟာရ၊ သံုးခုေျမာက္ေသာ မေနာသေၪၥတနာဟာရ၊ ေလးခုေျမာက္ေသာ ဝိညာဏာဟာရတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ၿဖစ္ၿပီးသတၱဝါတို႔ တည္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ၿဖစ္ဆဲသတၱဝါတို႔အား ခ်ီးေျမႇာက္ေထာက္ပံ့ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ျဖစ္ကုန္ေသာ ေဆာင္တတ္ေသာ သေဘာ ‘အာဟာရ’တို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ကဗဠီကာရအာဟာရကို အဘယ္သို႔ မွတ္အပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား လင္မယားႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ အနည္းငယ္ေသာ ရိကၡာကို ယူ၍ (သြားလာမႈခက္ေသာ) ခရီးခဲသို႔ သြား ကုန္ရာ၏၊ ထိုလင္မယားႏွစ္ေယာက္တို႔အား ခ်စ္ခင္အပ္ ႏွလံုးကို ပြားေစတတ္ေသာ တစ္ေယာက္တည္း ေသာ သားငယ္သည္လည္း ရွိရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ခရီးခဲသို႔ သြားကုန္ေသာ ထိုလင္မယား ႏွစ္ ေယာက္တို႔အား အနည္းငယ္ေသာ စားနပ္ရိကၡာသည္ ကုန္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရာ၏၊ ထိုလင္မယား ႏွစ္ ေယာက္တို႔အား မကူးေျမာက္ၾကရေသးေသာ ဤခရီးခဲသည္လည္း ႂကြင္းက်န္ေသး၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ထိုလင္မယားႏွစ္ေယာက္တို႔အား ဤသို႔ေသာ အၾကံ ျဖစ္၏- ”ငါတို႔အား အနည္းငယ္မွ်ေသာ ရိကၡာသည္လည္း ကုန္ခန္းၿပီ၊ မကူးေျမာက္ၾကရေသးေသာ ခရီးခဲသည္လည္း ႂကြင္းက်န္ေသး၏၊ အကယ္၍ ငါတို႔ သည္ ခ်စ္ခင္အပ္ ႏွလံုးကို ပြားေစတတ္ေသာ တစ္ေယာက္တည္းေသာ သားငယ္ကို သတ္၍ အသားညႇင္း အသားတံုး ျပဳၿပီးလွ်င္ သားငယ္၏ အသားတို႔ကို စားၾကကုန္လ်က္ ထိုႂကြင္းက်န္ေသးေသာ ခရီးခဲကို ကူးေျမာက္ၾကရမူကား ေကာင္းေလရာ၏၊ သံုးေယာက္စလံုး မပ်က္စီးပါေစကုန္လင့္”ဟု (အၾကံ ျဖစ္၏)၊ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ လင္မယားႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ခ်စ္ခင္အပ္ ႏွလံုးကို ပြားေစတတ္ေသာ ထိုတစ္ေယာက္ တည္းေသာ သားငယ္ကို သတ္၍ အသားညႇင္း အသားတံုး ျပဳၿပီးလွ်င္ သားငယ္၏့အသားတို႔ကို စားၾက ကုန္လ်က္ ဤသို႔ ႂကြင္းက်န္ေသးေသာ ထိုခရီးခဲကို ကူးေျမာက္ကုန္ရာ၏၊ ထိုလင္မယား ႏွစ္ေယာက္တို႔ သည္ သားငယ္၏ အသားတို႔ကို စားလည္း စားကုန္၏၊ ”တစ္ေယာက္တည္းေသာ သားကေလး အဘယ္ မွာနည္း၊ တစ္ေယာက္တည္းေသာ သားကေလး အဘယ္မွာနည္း”ဟု ဆို၍ ရင္တို႔ကိုလည္း ထုကုန္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ ထိုလင္မယားႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ျမဴး တူးျခင္းငွါလည္း အာဟာရကို သံုးေဆာင္ကုန္ရာသေလာ၊ မာန္ယစ္ျခင္းငွါလည္း အာဟာရကို သံုးေဆာင္ ကုန္ရာသေလာ၊ တန္ဆာဆင္ျခင္းငွါလည္း အာဟာရကို သံုးေဆာင္ကုန္ရာသေလာ၊ အေျပအျပစ္ ျပဳျခင္းငွါလည္း အာဟာရကို သံုးေဆာင္ကုန္ရာသေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ မဟုတ္ပါ။ ရဟန္းတို႔ ထိုလင္မယားႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ခရီးခဲကို ကူးေျမာက္႐ံုငွါသာလွ်င္ အာဟာရကို သံုးေဆာင္ၾက ကုန္သည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)၊ အသွ်င္ဘုရားဟုတ္ပါ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ”ကဗဠီကာရအာဟာရကို မွတ္အပ္၏”ဟူ၍ ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ ကဗဠီကာရအာဟာရကို ပိုင္းျခား၍ သိသည္ရွိေသာ္ ကာမဂုဏ္ငါးပါး၌ တပ္မက္မႈ ကာမရာဂကို ပိုင္းျခား သိႏိုင္၏၊ ကာမဂုဏ္ ငါးပါး၌ တပ္မက္မႈ ကာမရာဂကို ပိုင္းျခား၍ သိသည္ရွိေသာ္ အရိယာတပည့္သည္ အၾကင္ကာမဂုဏ္၌ တပ္မက္ေႏွာင္ဖြဲ႕မႈ ‘ကာမရာဂသံေယာဇဥ္’ႏွင့္ ယွဥ္သည္ျဖစ္၍ တစ္ဖန္ ဤကာမဘံုေလာကသို႔ လာေရာက္၏၊ ထိုေႏွာင္ဖြဲ႕မႈ သံေယာဇဥ္သည္ မရွိ။

ရဟန္းတို႔ ဖႆာဟာရကို အဘယ္သို႔ မွတ္အပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား အေရ မရွိ ေသာ ႏြားမသည္ နံရံကို မွီ၍ တည္ျငားအံ့၊ နံရံကို မွီေနကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ထိုႏြားမကို ကိုက္ခဲ ကုန္ရာ၏၊ အကယ္၍ သစ္ပင္ကို မွီ၍ တည္ျငားအံ့၊ သစ္ပင္ကို မွီ၍ ေနကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ထို ႏြားမကို ကိုက္ခဲကုန္ရာ၏၊ အကယ္၍ ေရကို မွီ၍ တည္ျငားအံ့၊ ေရကို မွီ၍ ေနကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ထိုႏြားမကို ကိုက္ခဲကုန္ရာ၏၊ အကယ္၍ လဟာျပင္ကို မွီ၍ တည္ျငားအံ့၊ လဟာျပင္ကို မွီ၍ ေနကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ထိုႏြားမကို ကိုက္ခဲကုန္ရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ မည္သည့္ အရပ္မဆို တစ္ခုခုေသာ အရပ္ကို မွီ၍ တည္ျငားအံ့၊ ထိုအရပ္ကို မွီ၍ ေနကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ထိုႏြားမကို ကိုက္ခဲကုန္ရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ”ဖႆာဟာရကို မွတ္အပ္၏”ဟူ၍ ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ ဖႆာဟာရကို ပိုင္းျခား၍ သိသည္ရွိေသာ္ ေဝဒနာ သံုးပါးတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္၏၊ ေဝဒနာ သံုးပါးတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ သိသည္ရွိေသာ္ အရိယာတပည့္အား အထက္၌ ျပဳဖြယ္ကိစၥ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိေတာ့ၿပီဟု ငါဘုရား ေဟာ ေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ မေနာသေၪၥတနာဟာရကို အဘယ္သို႔ မွတ္အပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား တသူ (လက္ခုပ္တစ္ေဖာင္) ေက်ာ္မွ်ရွိေသာ မီးက်ီးတြင္းသည္ အခိုးအလွ်ံကင္းေသာ မီးက်ီးတို႔ျဖင့္ ျပည့္ရာ၏၊ ထိုအခါ အသက္ရွည္လိုေသာ မေသလိုေသာ ခ်မ္းသာကို အလိုရွိေသာ ဆင္းရဲကို စက္ဆုပ္ေသာ ေယာက်္ား သည္ လာရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားကို အားႀကီးကုန္ေသာ ေယာက်္ားႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ လက္ေမာင္း အသီးသီးတို႔၌ ကိုင္၍ ထိုမီးက်ီးတြင္းသို႔ ဆြဲငင္ကုန္ရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ထိုေယာက်္ားအား မီးက်ီးစုမွ ေဝးလိုေသာ ေစတနာ ေဝးလိုေသာ ေတာင့္တမႈ ေဝးလိုေသာ ေဆာက္တည္မႈသည္ ျဖစ္ရာ၏။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ထိုေယာက်္ားအား ”ငါသည္ အကယ္၍ ဤ မီးက်ီးတြင္းသို႔ က်အံ့၊ ထိုမီးက်ီးတြင္းသို႔ က်ျခင္းေၾကာင့္ ေသျခင္းသို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသေလာက္ နီးပါး ဆင္းရဲသို႔ေသာ္လည္းေကာင္း ေရာက္လိမ့္မည္”ဟု ဤအၾကံသည္ ျဖစ္ရာေသာေၾကာင့္တည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ”မေနာသေၪၥတနာဟာရကို မွတ္အပ္၏”ဟူ၍ ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ မေနာသေၪၥတနာဟာရကို ပိုင္းျခား၍ သိသည္ရွိေသာ္ တဏွာသံုးပါးတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္၏၊ တဏွာသံုးပါးတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ သိသည္ရွိေသာ့္အရိယာတပည့္အား အထက္၌ ျပဳဖြယ္ကိစၥ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိေတာ့ၿပီဟု ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ဝိညာဏာဟာရကို အဘယ္သို႔ မွတ္အပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ယုတ္ညံ့ ေသာ အက်င့္ရွိေသာ သူခိုးကို ဖမ္း၍ ”အရွင္မင္းႀကီး ဤသူသည္ ယုတ္ညံ့ေသာ အက်င့္ရွိေသာ သူခိုးပါ တည္း၊ ဤသူအား အရွင္မင္းႀကီး အလိုရွိတိုင္းေသာ ဒဏ္ကို စီရင္ေတာ္မူပါေလာ့”ဟု မင္းအား ျပကုန္ ရာ၏၊ ထိုမင္းခ်င္းေယာက်္ားတို႔ကို မင္းသည္ ”မင္းခ်င္းတို႔ သြားၾကကုန္ေလာ့၊ ဤေယာက်္ားကို နံနက္ အခါ၌ လွံေပါင္းတစ္ရာတို႔ျဖင့္ ထိုးသတ္ကုန္ေလာ့”ဟု ဆို၏၊ ထိုေယာက်္ားကို နံနက္အခါ၌ လွံေပါင္း တစ္ရာတို႔ျဖင့္ ထိုးသတ္ကုန္ရာ၏၊ ထိုအခါ မင္းႀကီးသည္ ေန႔လယ္အခါ၌ ”မင္းခ်င္းတို႔ ထိုေယာက်္ား သည္ အဘယ္သို႔ ရွိေလသနည္း”ဟု ေမးရာ၏၊ မင္းျမတ္ ထိုအတိုင္းပင္လွ်င္ အသက္ရွင္လ်က္ ေနပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏၊ ထိုမင္းခ်င္းေယာက်္ားတို႔ကို မင္းသည္ ”မင္းခ်င္းတို႔ သြားၾကကုန္၊ ထိုေယာက်္ားကို ေန႔လယ္အခါ၌ လွံေပါင္းတစ္ရာတို႔ျဖင့္ ထိုးသတ္ၾကကုန္ဦးေလာ့”ဟု ဆိုရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားကို ေန႔လယ္ အခါ၌ လွံေပါင္းတစ္ရာတို႔ျဖင့္ ထိုးသတ္ကုန္ရာ၏၊ ထို႔ေနာက္ မင္းသည္ ညခ်မ္းအခါ၌ ”မင္းခ်င္းတို႔ ထိုေယာက်္ားသည္ အဘယ္သို႔ ရွိေလသနည္း”ဟု ေမးရာ၏၊ မင္းျမတ္ ထိုအတိုင္းပင္လွ်င္ အသက္ရွင္ လ်က္ ေနပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏၊ ထိုမင္းခ်င္းေယာက်္ားတို႔ကို မင္းသည္ ”မင္းခ်င္းတို႔ သြားၾကကုန္၊ ညခ်မ္းအခါ၌ လွံေပါင္းတစ္ရာတို႔ျဖင့္ ထိုးသတ္ၾကကုန္ဦးေလာ့”ဟု ဤသို႔ ဆိုရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားကို ညခ်မ္းအခါ၌ လွံေပါင္းတစ္ရာတို႔ျဖင့္ ထိုးသတ္ကုန္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾက ကုန္သနည္း၊ တစ္ေန႔တည္း၌ လွံေပါင္းသံုးရာတို႔ျဖင့္ ထိုးသတ္ညႇဥ္းဆဲအပ္သည္ရွိေသာ္ ထိုလွံေပါင္းသံုးရာတို႔ျဖင့္ ထိုးျခင္းတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုေယာက်္ားသည္ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္း ဒုကၡ ေဝဒနာကို ခံစားရာသေလာ၊ အသွ်င္ဘုရား တစ္ေခ်ာင္းေသာ လွံျဖင့္ပင္လည္း ထိုးသတ္ညႇဥ္းဆဲသည္ရွိ ေသာ္ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္း ေဝဒနာကို ခံစားရရာ၏၊ လွံေပါင္းသံုးရာတို႔ျဖင့္ ထိုးသတ္ညႇဥ္းဆဲအပ္ေသာ္ကား အဘယ္မွာ ဆိုဖြယ္ရာ ရွိပါေတာ့အံ့နည္းဟု ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ”ဝိညာဏာဟာရကို မွတ္အပ္၏”ဟူ၍ ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ ဝိညာဏာ ဟာရကို ပိုင္းျခား၍ သိအပ္သည္ရွိေသာ္ နာမ္႐ုပ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္၏၊ နာမ္႐ုပ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိသည္ ရွိေသာ္ အရိယာတပည့္အား အထက္၌ ျပဳဖြယ္ကိစၥ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိေတာ့ၿပီဟု ငါဘုရား ေဟာ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တတိယသုတ္။