သန ၁၂.၆၄: အတၳိရာဂသုတ္

၆၄။ သာဝတၳိျပည္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ျဖစ္ၿပီးသတၱဝါတို႔ တည္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ၿဖစ္ဆဲသတၱဝါတို႔အား ခ်ီးေျမႇာက္ (ေထာက္ပံ့)ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ျဖစ္ကုန္ေသာ ေဆာင္တတ္ ေသာ သေဘာ ‘အာဟာရ’တို႔သည္ ဤေလးမ်ိဳးတို႔တည္း။ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ၾကမ္းတမ္း သည္လည္းျဖစ္ေစ, ႏူးညံ့သည္လည္းျဖစ္ေစ အလုပ္အေလြးကို ျပဳ၍ မ်ဳိအပ္ေသာ ‘ကဗဠီကာရအာဟာရ’၊ ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ ဖႆာဟာရ၊ သံုးခုေျမာက္ေသာ မေနာသေၪၥတနာဟာရ၊ ေလးခုေျမာက္ေသာ ဝိညာဏာ ဟာရတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ၿဖစ္ၿပီး သတၱဝါတို႔ တည္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ၿဖစ္ဆဲ သတၱဝါတို႔အား ခ်ီးေျမႇာက္ေထာက္ပံ့ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ျဖစ္ကုန္ေသာ ေဆာင္တတ္ေသာ သေဘာ ‘အာဟာရ’တို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ကဗဠီကာရအာဟာရ၌ တပ္စြန္းမႈ ‘ရာဂ’၊ ႏွစ္သက္မႈ ‘နႏၵီ’၊ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ရွိခဲ့မူ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ ဝိညာဏ္သည္ တည္၏၊ စည္ပင္၏။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ ဝိညာဏ္သည္ တည္၏၊ စည္ပင္၏၊ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ နာမ္႐ုပ္ သက္ဝင္၏။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ နာမ္႐ုပ္ သက္ဝင္၏၊ ထို ေတဘူမိကဝဋ္၌ သခၤါရတို႔ ႀကီးပြားကုန္၏။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ သခၤါရတို႔ ႀကီးပြားကုန္၏၊ ထို ေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္းရွိ၏။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း ရွိ၏၊ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္အခါ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈ ေသမႈ ရွိ၏။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္အခါ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈ ေသမႈ ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုေတဘူမိကဝဋ္ကို ”စိုးရိမ္ျခင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္၏၊ ပူပန္ျခင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္၏၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္၏”ဟူ၍ ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ဖႆာဟာရ၌။ပ။ ရဟန္းတို႔ မေနာသေၪၥတနာဟာရ၌။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဝိညာဏာဟာရ၌ တပ္စြန္းမႈ ‘ရာဂ’၊ ႏွစ္သက္မႈ ‘နႏၵီ’၊ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ရွိခဲ့မူ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ ဝိညာဏ္သည္ တည္၏၊ စည္ပင္၏။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ ဝိညာဏ္သည္ တည္၏၊ စည္ပင္၏၊ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ နာမ္႐ုပ္ သက္ဝင္၏။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ နာမ္႐ုပ္ သက္ဝင္၏၊ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ သခၤါရတို႔ ႀကီးပြားကုန္၏။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ သခၤါရတို႔ ႀကီးပြားကုန္၏၊ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း ရွိ၏။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း ရွိ၏၊ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္အခါ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈ ေသမႈ ရွိ၏။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္အခါ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈ ေသမႈ ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုေတဘူမိကဝဋ္ကို ”စိုးရိမ္ျခင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္၏၊ ပူပန္ျခင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္၏၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္၏”ဟူ၍ ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ပန္းဆိုးသမားသည္လည္းေကာင္း၊ ပန္းခ်ီေဆးေရးသမားသည္လည္းေကာင္း ဆိုးရည္ ခ်ိပ္ရည္ နႏြင္း မဲနယ္ ပန္းေရာင္ေဆး ရွိခဲ့ေသာ္ ေကာင္းစြာ ေျပျပစ္ေသာ ပ်ဥ္၌ျဖစ္ေစ၊ နံရံ၌ျဖစ္ေစ၊ အဝတ္ကား၌ျဖစ္ေစ အလံုးစံုေသာ အဂၤါႀကီးငယ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မိန္းမ႐ုပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ား႐ုပ္ကိုလည္းေကာင္း ဖန္တီး ေရးျခယ္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ ကဗဠီကာရအာဟာရ၌ တပ္စြန္းမႈ ‘ရာဂ’၊ ႏွစ္သက္မႈ ‘နႏၵီ’၊ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ရွိခဲ့မူ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ ဝိညာဏ္သည္ တည္၏၊ စည္ပင္၏။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ ဝိညာဏ္သည္ တည္၏၊ စည္ပင္၏၊ ထို ေတဘူမိကဝဋ္၌ နာမ္႐ုပ္ သက္ဝင္၏။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ နာမ္႐ုပ္ သက္ဝင္၏၊ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ သခၤါရတို႔ ႀကီးပြားကုန္၏။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ သခၤါရတို႔ ႀကီးပြားကုန္၏၊ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း ရွိ၏။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း ရွိ၏၊ ထို ေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္အခါ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈ ေသမႈ ရွိ၏။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္အခါ ပဋိသေႏၶ ေနမႈ အိုမႈ ေသမႈ ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုေတဘူမိကဝဋ္ကို ”စိုးရိမ္ျခင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္၏၊ ပူပန္ျခင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္၏၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္၏”ဟူ၍ ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ဖႆာဟာရ၌။ပ။ ရဟန္းတို႔ မေနာသေၪၥတနာဟာရ၌။ ရဟန္းတို႔ ဝိညာဏာဟာရ၌ တပ္စြန္းမႈ ‘ရာဂ’၊ ႏွစ္သက္မႈ ‘နႏၵီ’၊ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ရွိခဲ့မူ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ ဝိညာဏ္သည္ တည္၏၊ စည္ပင္၏။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ ဝိညာဏ္သည္ တည္၏၊ စည္ပင္၏၊ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ နာမ္႐ုပ္ သက္ဝင္၏။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ နာမ္႐ုပ္ သက္ဝင္၏၊ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ သခၤါရတို႔ ႀကီးပြားကုန္၏။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ သခၤါရတို႔ ႀကီးပြားကုန္၏၊ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း ရွိ၏။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း ရွိ၏၊ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္အခါ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈ ေသမႈ ရွိ၏။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္အခါ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈ ေသမႈ ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုေတဘူမိကဝဋ္ကို္ ”စိုးရိမ္ျခင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္၏၊ ပူပန္ျခင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္၏၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္၏”ဟူ၍ ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ကဗဠီကာရအာဟာရ၌ တပ္စြန္းမႈ ‘ရာဂ’၊ ႏွစ္သက္မႈ ‘နႏၵီ’၊ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ မရွိခဲ့မူ ထို ေတဘူမိကဝဋ္၌ ဝိညာဏ္သည္ မတည္၊ မစည္ပင္။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ ဝိညာဏ္သည္ မတည္၊ မစည္ ပင္၊ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ နာမ္႐ုပ္ မသက္ဝင္။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ နာမ္႐ုပ္ မသက္ဝင္၊ ထိုေတဘူမိက ဝဋ္၌ သခၤါရတို႔ ႀကီးပြားျခင္း မရွိ။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ သခၤါရတို႔ ႀကီးပြားျခင္း မရွိ၊ ထိုေတဘူမိက ဝဋ္၌ ေနာင္တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း မရွိ။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း မရွိ၊ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္အခါ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈ ေသမႈ မရွိ။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္အခါ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈ ေသမႈ မရွိ၊ ရဟန္းတို႔ ထိုေတဘူမိကဝဋ္ကို ”စိုးရိမ္ျခင္း မရွိ၊ ပူပန္ျခင္း မရွိ၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္း မရွိ”ဟူ၍ ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ဖႆာဟာရ၌။ပ။ ရဟန္းတို႔ မေနာသေၪၥတနာဟာရ၌။ ရဟန္းတို႔ ဝိညာဏာဟာရ၌ တပ္စြန္းမႈ ‘ရာဂ’၊ ႏွစ္သက္မႈ ‘နႏၵီ’၊ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ မရွိခဲ့မူ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ ဝိညာဏ္သည္ မတည္၊ မစည္ပင္။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ ဝိညာဏ္သည္ မတည္၊ မစည္ပင္၊ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ နာမ္႐ုပ္ မသက္ဝင္။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ နာမ္႐ုပ္ မသက္ဝင္၊ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ သခၤါရတို႔ ႀကီးပြားျခင္း မရွိ။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ သခၤါရတို႔ ႀကီးပြားျခင္း မရွိ၊ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း မရွိ။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း မရွိ၊ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္အခါ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈ ေသမႈ မရွိ။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္အခါ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈ ေသမႈ မရွိ၊ ရဟန္းတို႔ ထိုေတဘူမိကဝဋ္ကို ”စိုးရိမ္ျခင္း မရွိ၊ ပူပန္ျခင္း မရွိ၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္း မရွိ”ဟူ၍ ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား အထြတ္တပ္ေသာ အိမ္၌ ျဖစ္ေစ၊ အထြတ္တပ္ေသာ ဇရပ္၌ ျဖစ္ေစ ေျမာက္မ်က္ႏွာမွလည္းေကာင္း၊ ေတာင္မ်က္ႏွာမွလည္းေကာင္း၊ အေရွ႕မ်က္ႏွာမွလည္းေကာင္း ေလသြန္ တံခါးသည္ ရွိရာ၏။ ေန တက္လတ္ေသာ္ ေလသြန္တံခါးေပါက္ျဖင့္ ေနေရာင္ျခည္သည္ ဝင္၍ အဘယ္၌ တည္ရာသနည္း၊ အသွ်င္ဘုရား အေနာက္နံရံ၌ တည္ရာပါ၏။ ရဟန္းတို႔ အေနာက္နံရံသည္ အကယ္၍ မရွိေသာ္ အဘယ္၌ တည္ရာသနည္း၊ အသွ်င္ဘုရား ေျမ၌ တည္ရာပါ၏။ ရဟန္းတို႔ ေျမသည္ အကယ္၍ မရွိေသာ္ အဘယ္၌ တည္ရာသနည္း၊ အသွ်င္ဘုရား ေရ၌ တည္ရာပါ၏။ ရဟန္းတို႔ ေရသည္ အကယ္၍ မရွိေသာ္ အဘယ္၌ တည္ရာသနည္း၊ အသွ်င္ဘုရား တည္ရာ မရွိေတာ့ပါ။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ကဗဠီကာရအာဟာရ၌ တပ္စြန္းမႈ ‘ရာဂ’၊ ႏွစ္သက္မႈ ‘နႏၵီ’၊ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ မရွိခဲ့မူ။ပ။

ရဟန္းတို႔ ဖႆာဟာရ၌။ပ။ ရဟန္းတို႔ မေနာသေၪၥတနာဟာရ၌။ ရဟန္းတို႔ ဝိညာဏာဟာရ၌ တပ္စြန္းမႈ ‘ရာဂ’၊ ႏွစ္သက္မႈ ‘နႏၵီ’၊ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ မရွိခဲ့မူ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ ဝိညာဏ္သည္ မတည္၊ မစည္ပင္။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ ဝိညာဏ္သည္ မတည္၊ မစည္ပင္၊ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ နာမ္႐ုပ္ မသက္ ဝင္။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ နာမ္႐ုပ္ မသက္ဝင္၊ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ သခၤါရတို႔ ႀကီးပြားျခင္း မရွိ။ အၾကင္ ေတဘူမိကဝဋ္၌ သခၤါရတို႔ ႀကီးပြားျခင္း မရွိ၊ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း မရွိ။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း မရွိ၊ ထိုေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္အခါ ပဋိသေႏၶ ေနမႈ အိုမႈ ေသမႈ မရွိ။ အၾကင္ေတဘူမိကဝဋ္၌ ေနာင္အခါ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈ ေသမႈ မရွိ၊ ရဟန္းတို႔ ထိုေတဘူမိကဝဋ္ကို ”စိုးရိမ္ျခင္း မရွိ၊ ပူပန္ျခင္း မရွိ၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္း မရွိ”ဟူ၍ ငါဘုရား ေဟာ ေတာ္မူ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။