သန ၁၂.၆၅: နဂရသုတ္

၆၅။ သာဝတၳိျပည္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ သစၥာေလးပါးတရားကို မသိမီ သစၥာ ေလးပါးတရားကို မသိေသာ ဘုရားေလာင္းသာလွ်င္ ျဖစ္ေသာ ငါ့အား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္၏- ”ဤသတၱ ေလာကသည္ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္စြတကား၊ ပဋိသေႏၶေနလည္း ေနရ၏၊ အိုလည္း အိုရ၏၊ ေသလည္း ေသရ၏၊ စုေတလည္း စုေတရ၏၊ တစ္ဖန္ ပဋိသေႏၶေနလည္း ေနရ၏၊ ထိုသို႔ ျဖစ္ပါလ်က္ အိုျခင္း, ေသျခင္းဆင္းရဲျခင္း၏ ထြက္ေျမာက္ရာကို မသိ၊ အဘယ္အခါမွ အိုျခင္း,ေသျခင္းဆင္းရဲျခင္း၏ ထြက္ေျမာက္ ရာသည္ ထင္ရွားပါလတၱံ႕နည္း”ဟု အၾကံ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုငါ့အား ”အဘယ္တရား ရွိေသာ္ အိုျခင္း, ေသျခင္း ျဖစ္သနည္း၊ အိုျခင္း,ေသျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ျဖစ္သနည္း”ဟု အၾကံျဖစ္ျပန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုငါ့အား သင့္ေလ်ာ္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ”ပဋိသေႏၶေနမႈ ‘ဇာတိ’ ရွိခဲ့ေသာ္ အိုမႈ ‘ဇရာ’ ေသမႈ ‘မရဏ’ ျဖစ္၏၊ ပဋိသေႏၶေနမႈ ‘ဇာတိ’ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ အိုမႈ ‘ဇရာ’ ေသမႈ ‘မရဏ’ ျဖစ္၏”ဟု ပညာျဖင့္ ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ျပန္၏ – ”အဘယ္တရား ရွိေသာ္ ပဋိသေႏၶေနမႈ ျဖစ္သနည္း။ပ။ ဘဝသစ္ျဖစ္သနည္း။ ဥပါဒါန္ျဖစ္သနည္း။ တဏွာျဖစ္သနည္း။ ေဝဒနာျဖစ္သနည္း။ ဖႆျဖစ္သနည္း။ သဠာယတနျဖစ္သနည္း။ နာမ္႐ုပ္ျဖစ္သနည္း။ အဘယ္အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ သည္ ျဖစ္သနည္း”ဟု အၾကံ ျဖစ္ျပန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုငါ့အား သင့္ေလ်ာ္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းျခင္း ေၾကာင့္ ”ဝိညာဏ္ရွိေသာ္ နာမ္႐ုပ္ ျဖစ္၏၊ ဝိညာဏ္ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္သည္ ျဖစ္၏”ဟု ပညာျဖင့္ ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုငါ့အား ”အဘယ္တရား ရွိေသာ္ ဝိညာဏ္ ျဖစ္သနည္း၊ အဘယ္အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ ျဖစ္သနည္း”ဟု အၾကံ ျဖစ္ျပန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ထို ငါ့အား သင့္ေလ်ာ္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ”နာမ္႐ုပ္ရွိေသာ္ ဝိညာဏ္ ျဖစ္၏၊ နာမ္႐ုပ္ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ ျဖစ္၏”ဟု ပညာျဖင့္ ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုငါ့အား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္၏၊ ဤဝိညာဏ္သည္ တစ္ဖန္ နစ္ခဲ့၏၊ နာမ္႐ုပ္မွ တစ္ ပါးသို႔ မေရာက္၊ ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ ပဋိသေႏၶလည္း ေနရ၏၊ အိုလည္း အိုရ၏၊ ေသလည္း ေသရ၏၊ စုေတလည္း စုေတရ၏၊ တစ္ဖန္ ပဋိသေႏၶေနျခင္းလည္း ျဖစ္ရ၏၊ ယင္းနာမ္႐ုပ္ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ ျဖစ္၏၊ ဝိညာဏ္ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ ျဖစ္၏၊ နာမ္႐ုပ္ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ သဠာယတန ျဖစ္၏၊ သဠာယတန အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဖႆ ျဖစ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ငါ့အား ”ျဖစ္၏ ျဖစ္၏”ဟူ၍ ေရွးက မၾကားဖူးေသးကုန္ေသာ တရားတို႔၌ ပညာမ်က္စိသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အသိဉာဏ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ ပညာသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အေရာင္အလင္းသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုငါ့အား ”အဘယ္တရား မရွိေသာ္ ဇရာမရဏ မျဖစ္သနည္း၊ အဘယ္တရား ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဇရာမရဏ ခ်ဳပ္သနည္း”ဟု အၾကံ ျဖစ္ျပန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုငါ့အား သင့္ေလ်ာ္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ”ဇာတိ မရွိေသာ္ ဇရာမရဏ မျဖစ္၊ ဇာတိ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဇရာမရဏသည္ ခ်ဳပ္၏”ဟု ပညာျဖင့္ ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုငါ့အား ”အဘယ္တရား မရွိေသာ္ ဇာတိ မျဖစ္သနည္း။ပ။ ဘဝ မျဖစ္သနည္း။ ဥပါဒါန္ မျဖစ္သနည္း။ တဏွာ မျဖစ္သနည္း။ ေဝဒနာ မျဖစ္သနည္း။ ဖႆ မျဖစ္သနည္း။ သဠာယတန မျဖစ္သနည္း။ နာမ္႐ုပ္ မျဖစ္သနည္း၊ အဘယ္တရား ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္သနည္း”ဟု အၾကံ ျဖစ္ျပန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုငါ့အား သင့္ေလ်ာ္ေသာ အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ”ဝိညာဏ္ မရွိေသာ္ နာမ္႐ုပ္ မျဖစ္၊ ဝိညာဏ္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္၏”ဟု ပညာျဖင့္ ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုငါ့အား ”အဘယ္တရား မရွိေသာ္ ဝိညာဏ္ မျဖစ္သနည္း၊ အဘယ္တရား ခ်ဳပ္ျခင္း ေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ ခ်ဳပ္သနည္း”ဟု အၾကံ ျဖစ္ျပန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုငါ့အား သင့္ေလ်ာ္ေသာအားျဖင့့္ႏွလံုး သြင္းျခင္းေၾကာင့္ ”နာမ္႐ုပ္ မရွိေသာ္ ဝိညာဏ္ မျဖစ္၊ နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ ခ်ဳပ္၏”ဟု ပညာျဖင့္ ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုငါ့အား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္၏၊ အၾကင္နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ ခ်ဳပ္၏၊ ဝိညာဏ္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္၏၊ နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ သဠာယတန ခ်ဳပ္၏၊ သဠာယတန ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဖႆ ခ်ဳပ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု ခ်ဳပ္၏ဟု သိျခင္းငွါ ဤမဂ္ကို ငါသည္ ရအပ္ၿပီ။ ရဟန္းတို႔ ငါ့အား ”ခ်ဳပ္၏ ခ်ဳပ္၏”ဟူ၍ ေရွးက မၾကားဖူးကုန္ေသးေသာ တရားတို႔၌ ပညာမ်က္စိသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အသိဉာဏ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ ပညာသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အေရာင္အလင္းသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေတာအုပ္ႀကီး၌ လွည့္လည္ေသာ ေယာက်္ားသည္ ေရွးလူတို႔ သြား အပ္ၿပီးေသာ လမ္းခရီးေဟာင္းကို ေတြ႕ျမင္ရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားသည္ ထိုလမ္းခရီးေဟာင္းသို႔ အစဥ္လိုက္၍ သြားရာ၏၊ ထိုသို႔ သြားသည္ရွိေသာ္ ေရွးလူတို႔ ေနထိုင္ဖူးေသာ အရံ ဥယ်ာဥ္ ေတာ ေရကန္ႏွင့္ ျပည့္စံု ေသာ တံတိုင္း ျပအိုးျဖင့္ ျခံရံအပ္ေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ မင္းေနျပည္ေဟာင္း ျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕ ေဟာင္းကို ေတြ႕ျမင္ရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ၌ ထိုေယာက်္ားသည္ မင္းအားလည္းေကာင္း၊ မင္းအမတ္ အားလည္းေကာင္း ေျပာၾကားရာ၏ – ”အရွင္ တိုက္တြန္းပါ၏၊ သိမွတ္ပါေလာ့၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ေတာအုပ္ ႀကီး၌ လွည့္လည္သည္ရွိေသာ္ ေရွးလူတို႔ သြားအပ္ၿပီးေသာ လမ္းခရီးေဟာင္းကို ေတြ႕ျမင္ပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္ သည္ ထိုလမ္းခရီးေဟာင္းသို႔ အစဥ္လိုက္သြားပါ၏၊ ထိုသို႔ လိုက္သြားသည္ရွိေသာ္ ေရွးလူတို႔ ေနထိုင္ဖူး ေသာ အရံ ဥယ်ာဥ္ ေတာ ေရကန္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ တံတိုင္း ျပအိုးျဖင့္ ျခံရံအပ္ေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ မင္းေနျပည္ေဟာင္း ျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ေတြ႕ျမင္ပါ၏၊ အရွင္ ထိုၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ၿမိဳ႕ (သစ္) ဖန္ဆင္းေတာ္မူပါေလာ့”ဟု (ေျပာၾကားရာ၏)။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ၌ မင္းသည္လည္းေကာင္း၊ မင္းအမတ္သည္လည္းေကာင္း ထိုၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ၿမိဳ႕ (သစ္) ဖန္ဆင္းရာ၏၊ ထိုမင္း၏ ၿမိဳ႕သည္ ေနာင္အခါ၌ စည္ပင္ဝေျပာ၏၊ မ်ားစြာကုန္ေသာ လူတို႔သည္ သိအပ္၏၊ လူတို႔ျဖင့္ ႁပြမ္း၏၊ ႀကီးက်ယ္ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ငါဘုရားသည္ ေရွးဘုရားတို႔ ႂကြသြားေတာ္မူအပ္ၿပီးေသာ လမ္း ခရီးေဟာင္းကို ျမင္ရ၏။

ရဟန္းတို႔ ေရွးဘုရားတို႔ ႂကြသြားေတာ္မူအပ္ၿပီးေသာ လမ္းခရီးေဟာင္းသည္ အဘယ္နည္းဟူမူ-အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤအရိယာမဂ္ လမ္းခရီးပင္တည္း။ ဤသည္ကား အဘယ္နည္း၊ မွန္ကန္ေသာ အျမင္ သမၼာဒိ႒ိ။ပ။ မွန္ကန္ေသာ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမၼာသမာဓိ’တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ေရွးဘုရားတို႔ ႂကြသြားေတာ္မူအပ္ၿပီးေသာ လမ္းခရီးေဟာင္းေပတည္း။ ထိုလမ္းခရီးေဟာင္းသို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ငါသည္ အိုမႈ ေသမႈကို သိ၏၊ အိုမႈ ေသမႈ၏ အေၾကာင္းကို သိ၏၊ အိုမႈ ေသမႈ၏ ခ်ဳပ္ရာကို သိ၏၊ အိုမႈ ေသမႈ၏ ခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကို သိ၏။ ထိုလမ္းခရီးေဟာင္းသို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ငါသည္ ဇာတိကို သိ၏။ပ။ ဘဝကို သိ၏။ ဥပါဒါန္ကို သိ၏။ တဏွာကို သိ၏။ ေဝဒနာကို သိ၏။ ဖႆကို သိ၏။ သဠာယတနကို သိ၏။ နာမ္႐ုပ္ကို သိ၏။ ဝိညာဏ္ကို သိ၏။ ထိုလမ္းခရီးေဟာင္းသို႔ အစဥ္ လိုက္ေသာ ငါသည္ သခၤါရတို႔ကို သိ၏၊ သခၤါရတို႔၏ အေၾကာင္းကို သိ၏၊ သခၤါရတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာကို သိ၏၊ သခၤါရတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကို သိ၏။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္မွ်ေလာက္ ထိုမဂၢင္ ရွစ္ပါးတည္းဟူေသာ အက်င့္ျမတ္သည္ စည္ပင္၏၊ က်ယ္လည္း က်ယ္ဝန္း၏၊ မ်ားစြာေသာ လူတို႔သည္လည္း သိအပ္၏၊ နတ္လူတို႔အား ေကာင္းစြာ ျပအပ္၏၊ (ထိုမွ်ေလာက္) မဂၢင္ရွစ္ပါးတည္းဟူေသာ အက်င့္ ျမတ္ကို သိျခင္းငွါ ရဟန္းေယာက်္ား ရဟန္းမိန္းမ ဥပါသကာေယာက်္ား ဥပါသိကာမိန္းမတို႔အား ေဟာ ၾကားခဲ့ၿပီ။

ပၪၥမသုတ္