သန ၁၂.၆၇: နဠကလာပိသုတ္

၆၇။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္သာရိပုတၱရာႏွင့္ အသွ်င္မဟာေကာ႒ိကတို႔သည္ ဗာရာဏသီျပည္ ဣသိ့ပတန မိဂဒါဝုန္ေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနကုန္၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္မဟာေကာ႒ိကသည္ ညေနခ်မ္းအခါ၌ တစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္းရာမွ ထ၍ အသွ်င္သာရိပုတၱရာရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ အသွ်င္သာရိပုတၱရာ ႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆို ၿပီးဆံုးေစၿပီး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ အသွ်င္သာရိပုတၱရာအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏- ”ငါ့သွ်င္သာရိပုတၱရာ အသို႔နည္း၊ အိုမႈ ‘ဇရာ’ ေသမႈ ‘မရဏ’ကို မိမိ ျပဳအပ္ပါသေလာ၊ သူတစ္ပါး ျပဳအပ္ပါသေလာ၊ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔ ျပဳအပ္ပါ သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ဇရာမရဏသည္ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔ ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္ပါသေလာ”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ငါ့သွ်င္ေကာ႒ိက အိုမႈ ‘ဇရာ’ ေသမႈ ‘မရဏ’ကို မိမိ ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္၊ သူတစ္ပါး ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္၊ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔ ျပဳအပ္သည္လည္း မဟုတ္၊ ဇရာမရဏ သည္ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔ ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ပဋိသေႏၶေနမႈ ‘ဇာတိ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အိုမႈ ‘ဇရာ’ ေသမႈ ‘မရဏ’ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ငါ့သွ်င္သာရိပုတၱရာ အသို႔ပါနည္း၊ ဇာတိကို မိမိ ျပဳအပ္ပါသေလာ၊ သူတစ္ပါး ျပဳအပ္ပါသေလာ၊ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔ ျပဳအပ္ပါသေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ဇာတိသည္ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔ ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္ပါသေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏။ ငါ့သွ်င္ေကာ႒ိက ဇာတိကို မိမိ ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္၊ သူတစ္ပါး ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္၊ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔ ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္၊ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔ ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ဘဝ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဇာတိ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ငါ့သွ်င္သာရိပုတၱရာ အသို႔ပါနည္း၊ ဘဝကို မိမိ ျပဳအပ္ပါသေလာ။ပ။ ဥပါဒါန္ကို မိမိ ျပဳအပ္ပါသ ေလာ။ တဏွာကို မိမိျပဳအပ္ပါသေလာ။ ေဝဒနာကို မိမိ ျပဳအပ္ပါသေလာ။ ဖႆကို မိမိ ျပဳအပ္ပါသ ေလာ။ သဠာယတနကို မိမိ ျပဳအပ္ပါသေလာ။ နာမ္႐ုပ္ကို မိမိ ျပဳအပ္ပါသေလာ၊ သူတစ္ပါး ျပဳအပ္ပါသ ေလာ၊ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔ ျပဳအပ္ပါသေလာ၊ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔ ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္ပါသေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏။ ငါ့သွ်င္ေကာ႒ိက နာမ္႐ုပ္ကို မိမိ ျပဳအပ္ သည္ မဟုတ္၊ သူတစ္ပါး ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္၊ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔ ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္၊ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔ ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္။ စင္စစ္ေသာ္ ကား ဝိညာဏ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ငါ့သွ်င္သာရိပုတၱရာ အသို႔ပါနည္း၊ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ကို မိမိ ျပဳအပ္ပါသေလာ၊ သူတစ္ပါး ျပဳအပ္ပါသ ေလာ၊ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔ ျပဳအပ္ပါသေလာ၊ သို႔မဟုတ္ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔ ျပဳ အပ္သည္ မဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္ပါသေလာဟု ေမး၏။ ငါ့သွ်င္ေကာ႒ိက ဝိညာဏ္ကို မိမိ ျပဳအပ္ သည္ မဟုတ္၊ သူတစ္ပါး ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္၊ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔ ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္၊ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔ ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္။ စင္စစ္ေသာ္ ကား နာမ္႐ုပ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ ျဖစ္၏ဟု မိန္႔ဆို၏။ ငါ့သွ်င္ေကာ႒ိက နာမ္႐ုပ္ကို မိမိ ျပဳအပ္ သည္ မဟုတ္၊ သူတစ္ပါး ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္၊ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔ ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္၊ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔ ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ဝိညာဏ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ ျဖစ္၏ဟု အသွ်င္သာရိပုတၱရာ ေဟာေသာ စကားကို အကြၽႏု္ပ္တို႔ သည္ ယခုပင္ သိရပါကုန္၏။

ငါ့သွ်င္ေကာ႒ိက ဝိညာဏ္ကို မိမိ ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္၊ သူတစ္ပါး ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္၊ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔ ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္၊ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔ ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္။ စင္စစ္ေသာ္ကား နာမ္႐ုပ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ ျဖစ္၏ဟု အသွ်င္သာရိပုတၱရာ ေဟာေသာ စကားကို ယခု (တစ္မ်ဳိး) သိရျပန္ပါ၏။

ငါ့သွ်င္သာရိပုတၱရာ ေဟာအပ္ေသာ ဤတရား၏ အနက္ကို အဘယ္သို႔ မွတ္ရပါမည္နည္းဟု ေလွ်ာက္၏။ ငါ့သွ်င္ သို႔ျဖစ္လွ်င္ သင့္အား ဥပမာကို ျပဳအံ့၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပညာရွိသူတို႔သည္ ေျပာဆိုအပ္ေသာ စကား၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကို ဥပမာအားျဖင့္ သိကုန္၏၊ ငါ့သွ်င္ ဥပမာေသာ္ကား က်ဴစည္းႏွစ္စည္းတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း မွီ၍ တည္ကုန္ရာ၏၊ ငါ့သွ်င္ ဤအတူသာလွ်င္ နာမ္႐ုပ္ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ ျဖစ္၏၊ ဝိညာဏ္ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ ျဖစ္၏၊ နာမ္႐ုပ္ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ သဠာယတန ျဖစ္၏၊ သဠာယတန အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဖႆ ျဖစ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲ အစု ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ ထိုက်ဴစည္းတို႔တြင္ တစ္စည္းကို အကယ္၍ ဆြဲငင္ျငားအံ့၊ တစ္စည္းသည္ လဲက် ရာ၏၊ အျခားတစ္စည္းကို အကယ္၍ ဆြဲငင္ျငားအံ့၊ အျခားတစ္စည္းသည္ လဲက်ရာ၏။ ငါ့သွ်င္ ဤအတူ သာလွ်င္ နာမ္႐ုပ္ ခ်ဴပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ ခ်ဳပ္၏၊ ဝိညာဏ္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္၏၊ နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ သဠာယတန ခ်ဳပ္၏။ပ။ သဠာယတန ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဖႆ ခ်ဳပ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု ခ်ဳပ္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ငါ့သွ်င္သာရိပုတၱရာ (တရားေတာ္သည္) အံ့ဖြယ္ရွိပါ၏၊ ငါ့သွ်င္သာရိပုတၱရာ (တရားေတာ္သည္) မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါ၏၊ အသွ်င္သာရိပုတၱရာသည္ ဤတရားေတာ္ကို အလြန္ ေကာင္းစြာ ေဟာအပ္ပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္သာရိပုတၱရာ ေဟာအပ္ေသာ ဤတရားေတာ္ကိုလည္း ဤသံုးဆယ့္ေျခာက္ပါး ေသာ ဝတၳဳတို႔ျဖင့္ အႏုေမာဒနာ ျပဳပါ၏။

ငါ့သွ်င္သာရိပုတၱရာ ရဟန္းသည္ အကယ္၍ ဇရာမရဏကို ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ တပ္ျခင္းကင္းျခင္းငွါ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါ တရားေဟာခဲ့မူ ”ဓမၼကထိကရဟန္း”ဟူ၍ ဆိုထိုက္၏၊ ငါ့သွ်င္သာရိပုတၱရာ ရဟန္းသည္ ဇရာ မရဏကို ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ တပ္ျခင္း ကင္းျခင္းငွါ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါ က်င့္ခဲ့မူ ”တရားအား ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေသာ ရဟန္း”ဟူ၍ ဆိုထိုက္၏။ ငါ့သွ်င္သာရိပုတၱရာ ရဟန္းသည္ ဇရာမရဏကို ၿငီးေငြ႕ျခင္းေၾကာင့္ တပ္ျခင္း ကင္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ (တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မစြဲလမ္းမူ၍ (ကိေလသာတို႔မွ) လြတ္ခဲ့မူ ”မ်က္ေမွာက္နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေသာ ရဟန္း”ဟူ၍ ဆိုထိုက္၏။ ရဟန္းသည္ ဇာတိကို။ ဘဝကို။ ဥပါဒါန္ ကို။ တဏွာကို။ ဖႆကို။ သဠာယတနကို။ နာမ္႐ုပ္ကို။ ဝိညာဏ္ကို။ သခၤါရတို႔ကို။ အဝိဇၨာကို ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ တပ္ျခင္း ကင္းျခင္းငွါ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါ တရားေဟာခဲ့မူ ”ဓမၼကထိကရဟန္း”ဟူ၍ ဆိုထိုက္၏၊ ငါ့သွ်င္ သာရိပုတၱရာ ရဟန္းသည္ အဝိဇၨာကို ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ တပ္ျခင္း ကင္းျခင္းငွါ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါ က်င့္ခဲ့မူ ”(ေလာ ကုတၱရာ) တရားအား ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေသာ ရဟန္း”ဟူ၍ ဆိုထိုက္၏၊ ငါ့သွ်င္သာရိပုတၱရာ ရဟန္းသည္ အဝိဇၨာကို ၿငီးေငြ႕ျခင္းေၾကာင့္ တပ္ျခင္း ကင္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ (တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မစြဲလမ္းမူ၍ (ကိေလသာတို႔မွ) လြတ္ခဲ့မူ ”မ်က္ေမွာက္နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေသာ ရဟန္း”ဟူ၍ ဆိုထိုက္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သတၱမသုတ္။