သန ၁၂.၆၈: ေကာသမၺိသုတ္

၆၈။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္မုသိလ, အသွ်င္ပဝိ႒, အသွ်င္နာရဒႏွင့္ အသွ်င္အာနႏၵာတို႔သည္ ေကာသမၺီ ျပည္ ေဃာသိတာ႐ုံေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနကုန္၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ပဝိ႒သည္ အသွ်င္မုသိလအား ဤ စကားကို ေလွ်ာက္၏- ”ငါ့သွ်င္မုသိလ သူတစ္ပါးကို ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’၊ မိမိအလို ‘႐ုစိ’၊ တစ္ဆင့္ၾကား ‘အႏုႆဝ’၊ အျခင္းအရာကို ၾကံဆမႈ ‘အာကာရပရိဝိတကၠ’၊ အယူကို စူးစိုက္ၾကံစည္၍ ႏွစ္သက္မႈ ‘ဒိ႒ိနိဇၥ်ာ နကၡႏၲိ’မွ တစ္ပါး အသွ်င္မုသိလအား ”ဇာတိ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဇရာမရဏ ျဖစ္၏”ဟူ၍ သိေသာ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ ရွိပါသေလာ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ငါ့သွ်င္ပဝိ႒ သူတစ္ပါးကို ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’၊ မိမိအလို ‘႐ုစိ’၊ တစ္ဆင့္ၾကား ‘အႏုႆဝ’၊ အျခင္းအရာကို ၾကံဆမႈ ‘အာကာရပရိဝိတကၠ’၊့အယူကို စူးစိုက္ၾကံစည္၍ ႏွစ္ သက္မႈ ‘ဒိ႒ိနိဇၥ်ာနကၡႏၲိ’မွ တစ္ပါး ”ဇာတိ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဇရာမရဏ ျဖစ္၏”ဟူေသာ ဤအေၾကာင္း ကို ငါ သိ၏၊ ငါ ျမင္၏ဟု ဆို၏။

ငါ့သွ်င္မုသိလ သူတစ္ပါးကို ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’၊ မိမိအလို ‘႐ုစိ’၊ တစ္ဆင့္ၾကား ‘အႏုႆဝ’၊ အျခင္း အရာကို ၾကံဆမႈ ‘အာကာရပရိဝိတကၠ’၊ အယူကို စူးစိုက္ၾကံစည္၍ ႏွစ္သက္မႈ ‘ဒိ႒ိနိဇၥ်ာနကၡႏၲိ’ မွ တစ္ပါး အသွ်င္မုသိလအား ”ဘဝ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဇာတိ ျဖစ္၏”ဟူ၍ သိေသာ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ ရွိပါသေလာ။ပ။ ”ဥပါဒါန္ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဘဝ ျဖစ္၏”ဟူ၍။ ”တဏွာ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဥပါဒါန္ ျဖစ္၏”ဟူ၍။ ”ေဝဒနာ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ တဏွာ ျဖစ္၏”ဟူ၏။ ”ဖႆ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ေဝဒနာ ျဖစ္၏”ဟူ၍။ ”သဠာယတန အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဖႆ ျဖစ္၏”ဟူ၍။ ”နာမ္႐ုပ္ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ သဠာယတန ျဖစ္၏”ဟူ၍။ ”ဝိညာဏ္ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ ျဖစ္၏”ဟူ၍။ ”သခၤါရ အေၾကာင္ခံေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ ျဖစ္၏”ဟူ၍။ ”အဝိဇၨာ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ သခၤါရတို႔ ျဖစ္ကုန္၏”ဟူ၍ သိေသာ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ ရွိပါသ ေလာ။ ငါ့သွ်င္ပဝိ႒ သူတစ္ပါးကို ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’၊ မိမိအလိုို ‘႐ုစိ’၊ တစ္ဆင့္ၾကား ‘အႏုႆဝ’၊ အျခင္း အရာကို ၾကံဆမႈ ‘အာကာရပရိဝိတကၠ’၊ အယူကို စူးစိုက္ၾကံစည္၍ ႏွစ္သက္မႈ ‘ဒိ႒ိနိဇၥ်ာနကၡႏၲိ’မွ တစ္ပါး ”အဝိဇၨာ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ သခၤါရတို႔ ျဖစ္ကုန္၏”ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းကို ငါ သိ၏၊ ငါ ျမင္၏ဟု ဆို၏။

ငါ့သွ်င္မုသိလ သူတစ္ပါးကို ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’၊ မိမိအလို ‘႐ုစိ’၊ တစ္ဆင့္ၾကား ‘အႏုႆဝ’၊ အျခင္း အရာကို ၾကံဆမႈ ‘အာကာရပရိဝိတကၠ’၊ အယူကို စူးစိုက္ၾကံစည္၍ ႏွစ္သက္မႈ ‘ဒိ႒ိနိဇၥ်ာနကၡႏၲိ’မွ တစ္ပါး အသွ်င္မုသိလအား ”ဇာတိ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဇရာမရဏ ခ်ဳပ္၏”ဟူ၍ သိေသာ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ ရွိပါသ ေလာ။ ငါ့သွ်င္ပဝိ႒ သူတစ္ပါးကို ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’၊ မိမိအလို ‘႐ုစိ’၊ တစ္ဆင့္ၾကား ‘အႏုႆဝ’၊ အျခင္း အရာကို ၾကံဆမႈ ‘အာကာရပရိဝိတကၠ’၊ အယူကို စူးစိုက္ၾကံစည္၍ ႏွစ္သက္မႈ ‘ဒိ႒ိနိဇၥ်ာနကၡႏၲိ’မွ တစ္ပါး ”ဇာတိ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဇရာမရဏ ခ်ဳပ္၏”ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းကို ငါ သိ၏၊ ငါ ျမင္၏။

ငါ့သွ်င္မုသိလ သူတစ္ပါးကို ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’၊ မိမိအလို ‘႐ုစိ’၊ တစ္ဆင့္ၾကား ‘အႏုႆဝ’၊ အျခင္း အရာကို ၾကံဆမႈ ‘အာကာရပရိဝိတကၠ’၊ အယူကို စူးစိုက္ၾကံစည္၍ ႏွစ္သက္မႈ ‘ဒိ႒ိနိဇၥ်ာနကၡႏၲိ’မွ တစ္ပါး အသွ်င္မုသိလအား ”ဘဝ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဇာတိ ခ်ဳပ္၏”ဟူ၍။ပ။ ”ဥပါဒါန္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘဝ ခ်ဳပ္၏”ဟူ၍။ ”တဏွာ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပါဒါန္ ခ်ဳပ္၏”ဟူ၍။ ”ေဝဒနာ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ တဏွာ ခ်ဳပ္၏”ဟူ၍။ ”ဖႆ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဝဒနာ ခ်ဳပ္၏”ဟူ၍။ ”သဠာယတန ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဖႆ ခ်ဳပ္၏”ဟူ၍။ ”နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ သဠာယတန ခ်ဳပ္၏”ဟူ၍။ ”ဝိညာဏ္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္၏”ဟူ၍။ ”သခၤါရတို႔ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ ခ်ဳပ္၏”ဟူ၍။ ”အဝိဇၨာ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ သခၤါရတို႔ ခ်ဳပ္ကုန္၏”ဟူ၍ သိေသာ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ ရွိပါသေလာ။ ငါ့သွ်င္ပဝိ႒ သူတစ္ပါးကို ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’၊ မိမိအလို ‘႐ုစိ’၊ တစ္ဆင့္ၾကား ‘အႏုႆဝ’၊ အျခင္းအရာကို ၾကံဆမႈ ‘အာကာရပရိဝိတကၠ’၊ အယူကို စူးစိုက္ ၾကံစည္၍ ႏွစ္သက္မႈ ‘ဒိ႒ိနိဇၥ်ာနကၡႏၲိ’မွ တစ္ပါး ”အဝိဇၨာ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ သခၤါရတို႔ ခ်ဳပ္ကုန္၏”ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းကို ငါ သိ၏၊ ငါ ျမင္၏။

ငါ့သွ်င္မုသိလ သူတစ္ပါးကို ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’၊ မိမိအလို ‘႐ုစိ’၊ တစ္ဆင့္ၾကား ‘အႏုႆဝ’၊ အျခင္း အရာကို ၾကံဆမႈ ‘အာကာရပရိဝိတကၠ’၊ အယူကို စူးစိုက္ၾကံစည္၍ ႏွစ္သက္မႈ ‘ဒိ႒ိနိဇၥ်ာနကၡႏၲိ’မွ တစ္ပါး အသွ်င္မုသိလအား ”ဘဝခ်ဳပ္ျခင္းသည္ နိဗၺာန္တည္း”ဟူ၍ သိေသာ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ ရွိပါသေလာ။ ငါ့သွ်င္ ပဝိ႒ သူတစ္ပါးကို ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’၊ မိမိအလို ‘႐ုစိ’၊ တစ္ဆင့္ၾကား ‘အႏုႆဝ’၊ အျခင္းအရာကို ၾကံဆမႈ ‘အာကာရပရိဝိတကၠ’၊ အယူကို စူးစိုက္ၾကံစည္၍ ႏွစ္သက္မႈ ‘ဒိ႒ိနိဇၥ်ာနကၡႏၲိ’မွ တစ္ပါး ”ဘဝခ်ဳပ္ျခင္းသည္ နိဗၺာန္တည္း”ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းကို ငါ သိ၏၊ ငါ ျမင္၏။

သို႔ျဖစ္လွ်င္ အသွ်င္မုသိလသည္ အာသဝကုန္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာပါေလာဟု ေမး၏၊ ဤသို႔ ေမးသည့္ရွိေသာ္ အသွ်င္မုသိလသည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေန၏။ ထိုအခါ အသွ်င္နာရဒသည္ အသွ်င္ပဝိ႒အား ”ငါ့သွ်င္ပဝိ႒ ေတာင္းပန္ပါ၏၊ ငါသည္ ဤအေမးကို ရလိုပါ၏၊ ငါ့အား ဤအေမးကို ေမးေလာ့၊ ငါသည္ ဤအေမးကို ေျဖအံ့”ဟု ဆို၏။ အသွ်င္နာရဒသည္ ဤအေမးကို ရပါေစေလာ့၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္နာရဒအား ဤအေမးကို ေမးပါအံ့၊ အသွ်င္နာရဒသည္ အကြၽႏု္ပ္၏ အေမးကို ေျဖပါေလ့ာ။

ငါ့သွ်င္နာရဒ သူတစ္ပါးကို ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’၊ မိမိအလို ‘႐ုစိ’၊ တစ္ဆင့္ၾကား ‘အႏုႆဝ’၊ အျခင္း အရာကို ၾကံဆမႈ ‘အာကာရပရိဝိတကၠ’၊ အယူကို စူးစိုက္ၾကံစည္၍ ႏွစ္သက္မႈ ‘ဒိ႒ိနိဇၥ်ာနကၡႏၲိ’မွ တစ္ပါး အသွ်င္နာရဒအား ”ဇာတိ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဇရာမရဏ ျဖစ္၏”ဟူ၍ သိေသာ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ ရွိပါသ ေလာ။ ငါ့သွ်င္ပဝိ႒ သူတစ္ပါးကို ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’၊ မိမိအလို ‘႐ုစိ’၊ တစ္ဆင့္ၾကား ‘အႏုႆဝ’၊ အျခင္း အရာကို ၾကံဆမႈ ‘အာကာရပရိဝိတကၠ’၊ အယူကို စူးစိုက္ၾကံစည္၍ ႏွစ္သက္မႈ ‘ဒိ႒ိနိဇၥ်ာနကၡႏၲိ’မွ တစ္ပါး ”ဇာတိ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဇရာမရဏ ျဖစ္၏”ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းကို ငါ သိ၏၊ ငါ ျမင္၏။

ငါ့သွ်င္နာရဒ သူတစ္ပါးကို ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’၊ မိမိအလို ‘႐ုစိ’၊ တစ္ဆင့္ၾကား ‘အႏုႆဝ’၊ အျခင္း အရာကို ၾကံဆမႈ ‘အာကာရပရိဝိတကၠ’၊ အယူကို စူးစိုက္ၾကံစည္၍ ႏွစ္သက္မႈ ‘ဒိ႒ိနိဇၥ်ာနကၡႏၲိ’မွ တစ္ပါး အသွ်င္နာရဒအား ”ဘဝ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဇာတိ ျဖစ္၏”ဟူ၍ သိေသာ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ ရွိပါသေလာ။ပ။ ”အဝိဇၨာ အေၾကာင္ခံ ေၾကာင့္ သခၤါရတို႔ ျဖစ္ကုန္၏”ဟူ၍ သိေသာ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ ရွိပါသေလာ။ ငါ့သွ်င္ပဝိ႒ သူတစ္ပါးကို ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’၊ မိမိအလို ‘႐ုစိ’၊ တစ္ဆင့္ၾကား ‘အႏုႆဝ’၊ အျခင္းအရာကို ၾကံဆမႈ ‘အာကာရပရိဝိတကၠ’၊ အယူကို စူးစိုက္ ၾကံစည္၍ ႏွစ္သက္မႈ ‘ဒိ႒ိနိဇၥ်ာနကၡႏၲိ’မွ တစ္ပါး ”အဝိဇၨာ အေၾကာင္ခံေၾကာင့္ သခၤါရတို႔ ျဖစ္ကုန္၏”ဟူေသာ ဤ အေၾကာင္းကို ငါ သိ၏၊ ငါ ျမင္၏။

ငါ့သွ်င္နာရဒ သူတစ္ပါးကို ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’၊ မိမိအလို ‘႐ုစိ’၊ တစ္ဆင့္ၾကား ‘အႏုႆဝ’၊ အျခင္း အရာကို ၾကံဆမႈ ‘အာကာရပရိဝိတကၠ’၊ အယူကို စူးစိုက္ၾကံစည္၍ ႏွစ္သက္မႈ ‘ဒိ႒ိနိဇၥ်ာနကၡႏၲိ’မွ တစ္ပါး အသွ်င္နာရဒအား ”ဇာတိ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဇရာမရဏ ခ်ဳပ္၏”ဟု သိေသာ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ ရွိပါသေလာ။ ငါ့သွ်င္ပဝိ႒ သူတစ္ပါးကို ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’၊ မိမိအလို ‘႐ုစိ’၊ တစ္ဆင့္ၾကား ‘အႏုႆဝ’၊ အျခင္းအရာကို ၾကံဆမႈ ‘အာကာရပရိဝိတကၠ’၊ အယူကို စူးစိုက္ၾကံစည္၍ ႏွစ္သက္မႈ ‘ဒိ႒ိနိဇၥ်ာနကၡႏၲိ’မွ တစ္ပါး ”ဇာတိ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဇရာမရဏ ခ်ဳပ္၏”ဟူေသာ ဤ အေၾကာင္းကို ငါ သိ၏၊ ငါ ျမင္၏။

ငါ့သွ်င္နာရဒ သူတစ္ပါးကို ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’၊ မိမိအလို ‘႐ုစိ’၊ တစ္ဆင့္ၾကား ‘အႏုႆဝ’၊ အျခင္း အရာကို ၾကံဆမႈ ‘အာကာရပရိဝိတကၠ’၊ အယူကို စူးစိုက္ၾကံစည္၍ ႏွစ္သက္မႈ ‘ဒိ႒ိနိဇၥ်ာနကၡႏၲိ’မွ တစ္ပါး အသွ်င္နာရဒအား ”ဘဝ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္္ ဇာတိ ခ်ဳပ္၏”။ပ။ ”အဝိဇၨာ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ သခၤါရတို႔ ခ်ဳပ္ ကုန္၏”ဟု သိေသာ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ ရွိပါသေလာ။ ငါ့သွ်င္ပဝိ႒ သူတစ္ပါးကို ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’၊ မိမိအလို ‘႐ုစိ’၊ တစ္ဆင့္ၾကား ‘အႏုႆဝ’၊ အျခင္းအရာကို ၾကံဆမႈ ‘အာကာရပရိဝိတကၠ’၊ အယူကို စူးစိုက္ၾကံစည္၍ ႏွစ္သက္မႈ ‘ဒိ႒ိနိဇၥ်ာနကၡႏၲိ’မွ တစ္ပါး ”အဝိဇၨာ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ သခၤါရတို႔ ခ်ဳပ္ကုန္၏”ဟူေသာ ဤ အေၾကာင္းကို ငါ သိ၏၊ ငါ ျမင္၏။

ငါ့သွ်င္နာရဒ သူတစ္ပါးကို ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’၊ မိမိအလို ‘႐ုစိ’၊ တစ္ဆင့္ၾကား ‘အႏုႆဝ’၊ အျခင္း အရာကို ၾကံဆမႈ ‘အာကာရပရိဝိတကၠ’၊ အယူကို စူးစိုက္ၾကံစည္၍ ႏွစ္သက္မႈ ‘ဒိ႒ိနိဇၥ်ာနကၡႏၲိ’မွ တစ္ပါး အသွ်င္နာရဒအား ”ဘဝခ်ဳပ္ျခင္းသည္ နိဗၺာန္တည္း”ဟူ၍ သိေသာ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ ရွိပါသေလာ။ ငါ့သွ်င္ ပဝိ႒ သူတစ္ပါးကို ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’၊ မိမိအလို ‘႐ုစိ’၊ တစ္ဆင့္ၾကား ‘အႏုႆဝ’၊ အျခင္းအရာကို ၾကံဆမႈ ‘အာကာရပရိဝိတကၠ’၊ အယူကို စူးစိုက္ၾကံစည္၍ ႏွစ္သက္မႈ ‘ဒိ႒ိနိဇၥ်ာနကၡႏၲိ’မွ တစ္ပါး ”ဘဝခ်ဳပ္ျခင္းသည္ နိဗၺာန္တည္း”ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းကို ငါ သိ၏၊ ငါ ျမင္၏။

သို႔ျဖစ္လွ်င္ အသွ်င္နာရဒသည္ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာေလာ။ ငါ့သွ်င္ ”ဘဝခ်ဳပ္ျခင္းသည္ နိဗၺာန္တည္း”ဟူ၍ဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ အသိဉာဏ္ (မဂ္) ပညာျဖင့္ ျမင္အပ္၏၊ အာသေဝါ ကုန္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာကား မဟုတ္ပါေသး။ ငါ့သွ်င္ ဥပမာေသာ္ကား ခရီးခဲ၌ ေရတြင္း ရွိရာ၏၊ ေရတြင္း ၌ ႀကိဳးသည္လည္းေကာင္း၊ ေရပံုးသည္လည္းေကာင္း မရွိရာ။ ထိုအခါ ေယာက်္ားသည္ ပူေလာင္ေသာ ကိုယ္ရွိသည္၊ အပူျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္ေသာေၾကာင့္ ပင္ပန္းသည္ျဖစ္ရကား ေရမြတ္သိပ္သည္ျဖစ္၍ လာရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားသည္ ထိုေရတြင္းကို ငုံ႔ႀကည့္ရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားအား ”ေရ”ဟူ၍သာလွ်င္ အသိဉာဏ္ ျဖစ္၏၊ ကိုယ္ျဖင့္မူကား ေတြ႕ထိ၍ မေနရ၊ ငါ့သွ်င္ ဤအတူသာလွ်င္ ”ဘဝခ်ဳပ္ျခင္းသည္ နိဗၺာန္တည္း” ဟူ၍ဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ အသိဉာဏ္ (မဂ္) ပညာျဖင့္ ျမင္အပ္၏၊ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာေသာ္ကား မဟုတ္ပါေသးဟု ဆို၏။

ဤသို႔ ဆိုသည္ရွိေသာ္ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ အသွ်င္ပဝိ႒အား ”ငါ့သွ်င္ပဝိ႒ ဤသို႔ ေျပာဆိုေသာ အသွ်င္နာရဒကို သင္ အဘယ္သို႔ ဆိုမည္နည္း”ဟု ဆို၏။ ငါ့သွ်င္အာနႏၵာ ဤသို႔ ေျပာဆိုေသာ အသွ်င္ နာရဒကို ေကာင္းျမတ္သည္မွ တစ္ပါး အျပစ္မရွိသည္မွ တစ္ပါး တစ္စံုတစ္ရာ ဘာကိုမွ် အကြၽႏု္ပ္ မဆို လိုေတာ့ပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အ႒မသုတ္။