သန ၁၃.၈: ဒုတိယ သမုဒၵသုတ္

၈၁။ သာဝတၳိျပည္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား မဟာသမုဒၵရာသည္ ေရႏွစ္စက္သံုးစက္တို႔သာ ႂကြင္းက်န္၍ ကုန္ဆံုးျခင္းသို႔ ေရာက္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ မဟာသမုဒၵရာ၌ ကုန္ခန္းေသာ ေရႏွင့္ ႂကြင္းက်န္ေသာ ေရႏွစ္စက္သံုးစက္တို႔သည္ အဘယ္က ပို၍ မ်ားသနည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား မဟာသမုဒၵရာ၌ ကုန္ခန္းေသာ ေရသည္သာလွ်င္ မ်ားလွပါ၏၊ ႂကြင္းက်န္ေသာ ေရႏွစ္စက္သံုးစက္တို႔သည္ကား အနည္းငယ္မွ်သာတည္း။ ႂကြင္းက်န္ေသာ ေရႏွစ္စက္သံုးစက္တို႔သည္ မဟာသမုဒၵရာ၌ ကုန္ခန္းေသာ ေရကို ေထာက္ထားလွ်င္ အစိတ္တစ္ရာ စိတ္၍ တစ္စိတ္ကိုမွ် မမီႏိုင္ကုန္၊ အစိတ္တစ္ေထာင္ စိတ္၍ တစ္စိတ္ကိုမွ် မမီႏိုင္ကုန္၊ အစိတ္တစ္သိန္း စိတ္၍ တစ္စိတ္ကိုမွ် မမီႏိုင္ပါ ကုန္။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္။ပ။ (တရားမ်က္စိ) ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္ ဓမၼစကၡဳကို ရျခင္းသည္ ဤသို႔ အက်ဳိးႀကီးလွ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။