သန ၁၄.၁၁: သတၱဓာတုသုတ္

၉၅။ သာဝတၳိျပည္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ ဓာတ္တို႔သည္ ဤခုနစ္မ်ဳိးတို႔တည္း၊ အဘယ္ခုနစ္မ်ဳိးတို႔နည္း။ အေရာင္အလင္း ‘အာဘာဓာတ္’၊ တင့္တယ္ျခင္းဟူေသာ ‘သုဘ’ဓာတ္၊ ေကာင္းကင္ ပညတ္လွ်င္ တည္ရာ ‘အာကာသာနၪၥာယတန’ဓာတ္၊ ပဌမာ႐ုပၸဝိညာဏ္လွ်င္ တည္ရာ ‘ဝိညာဏၪၥာယတန’ ဓာတ္၊ ပဌမာ႐ုပၸဝိညာဏ္၏ မရွိျခင္း (နတၳိေဘာ) ပညတ္လွ်င္ တည္ရာ ‘အာကိၪၥညာယတန’ဓာတ္၊ ႐ုန္႔ရင္း ေသာ သညာကား မရွိ, သိမ္ေမြ႕ေသာ သညာ မရွိသည္ မဟုတ္ေသာ တည္ရာ ‘ေနဝသညာနာသညာ ယတန’ဓာတ္၊ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္း ‘သညာေဝဒယိတနိေရာဓ’ဓာတ္တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဓာတ္တို႔သည္ ဤခုနစ္မ်ဳိးတို႔တည္း။

ဤသို႔ ေဟာေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ ”အသွ်င္ဘုရား အေရာင္အလင္း ‘အာဘာဓာတ္’၊ တင့္တယ္ျခင္းဟူေသာ ‘သုဘ’ဓာတ္၊ ေကာင္းကင္ပညတ္ လွ်င္ တည္ရာ ‘အာကာသာနၪၥာယတန’ဓာတ္၊ ပဌမာ႐ုပၸဝိညာဏ္လွ်င္ တည္ရာ ‘ဝိညာဏၪၥာယတန’ဓာတ္၊ ပဌမာ႐ုပၸဝိညာဏ္၏ မရွိျခင္း (နတၳိေဘာ) ပညတ္လွ်င္ တည္ရာ့ ‘အာကိၪၥညာယတန’ဓာတ္၊ ႐ုန္႔ရင္းေသာ သညာကား မရွိ, သိမ္ေမြ႕ေသာ သညာ မရွိသည္ မဟုတ္ေသာ တည္ရာ ‘ေနဝသညာနာသညာယတန’ ဓာတ္၊ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္း ‘သညာေဝဒယိတနိေရာဓ’ဓာတ္ဟူေသာ ဤဓာတ္တို႔သည္ အဘယ္ကို စြဲ၍ ထင္ရွားပါကုန္သနည္း”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္း အေရာင္အလင္း ‘အာဘာ’ဓာတ္သည္ အမိုက္ေမွာင္ကို စြဲ၍ ထင္ရွား၏၊ ရဟန္း တင့္ တယ္ျခင္း ‘သုဘ’ဓာတ္သည္ မတင့္တယ္ျခင္း ‘အသုဘ’ကို စြဲ၍ ထင္ရွား၏၊ ရဟန္း ေကာင္းကင္ပညတ္ လွ်င္ တည္ရာ ‘အာကာသာနၪၥာယတန’ဓာတ္သည္ ႐ုပ္ကို စြဲ၍ ထင္ရွား၏။ ရဟန္း ပဌမာ႐ုပၸဝိညာဏ္ လွ်င္ တည္ရာ ‘ဝိညာဏၪၥာယတန’ဓာတ္သည္ ေကာင္းကင္ပညတ္ဟူေသာ တည္ရာ ‘အာကာသာနၪၥာ ယတန’ကို စြဲ၍ ထင္ရွား၏၊ ရဟန္း ပဌမာ႐ုပၸဝိညာဏ္၏ မရွိျခင္း (နတၳိေဘာ) ပညတ္လွ်င္ တည္ရာ ‘အာကိၪၥညာယတန’ဓာတ္သည္ ဝိညာဏၪၥာယတနကို စြဲ၍ ထင္ရွား၏၊ ရဟန္း ႐ုန္႔ရင္းေသာ သညာကား မရွိ, သိမ္ေမြ႕ေသာ သညာ မရွိသည္ မဟုတ္ေသာ တည္ရာ ‘ေနဝသညာနာသညာယတန’ဓာတ္သည္ ပဌမာ႐ုပၸဝိညာဏ္၏ မရွိျခင္း (နတၳိေဘာ) ပညတ္ဟူေသာ တည္ရာ ‘အာကိၪၥညာယတန’ကို စြဲ၍ ထင္ရွား၏၊ ရဟန္း သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္း ‘သညာေဝဒယိတနိေရာဓ’ဓာတ္သည္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈကို စြဲ၍ ထင္ရွား၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အာဘာဓာတ္၊ သုဘဓာတ္၊ အာကာသာနၪၥာယတနဓာတ္၊ ဝိညာဏၪၥာယတနဓာတ္၊ အာကိၪၥညာယတနဓာတ္၊ ေနဝသညာနာသညာယတနဓာတ္၊ သညာေဝဒယိတနိေရာဓဓာတ္ဟူေသာ ဤဓာတ္တို႔သည္ အဘယ္မည္ေသာ သမာပတ္သို႔ ေရာက္အပ္ပါကုန္သနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္း အာဘာဓာတ္၊ သုဘဓာတ္၊ အာကာသနၪၥာယတနဓာတ္၊ အာကိၪၥညာယတနဓာတ္ဟူေသာ ဤဓာတ္တို႔သည္ သညာသမာပတ္သို႔ ေရာက္အပ္ကုန္၏။ ေနဝသညာနာသညာယတနဓာတ္သည္ သခၤါရမွ ႂကြင္းေသာ သမာပတ္သို႔ ေရာက္အပ္၏။ ရဟန္း သညာေဝဒယိတနိေရာဓဓာတ္သည္ နိေရာဓသမာပတ္ သို႔ ေရာက္အပ္၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။